Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003"

Transkript

1 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning per 30. juni. Budgetgennemgangen og budgetopfølgningen er baseret på Kirkeministeriets regnskabsopfølgning for juni, det periodiserede budget for fællesfonden samt regnskabsdata fra Stifternes Økonomi System (SØS) til og med 30. juni. I forbindelse med budgetopfølgningen har projektgruppen endvidere gennemført interviews og møder med Kirkeministeriet, regnskabsgruppen for fællesfonden samt stiftsadministrationen i Roskilde, Fyn og Haderslev stift. Projektgruppen har endelig været på regnskabsmæssig revision i Lolland Falster Stift med henblik på vurdering af periodisering af bilag for 2002/ og med henblik på vurdering af morarenteproblematik. Der er på den baggrund fremsendt forslag til Kirkeministeriet om nye forretningsgange for fakturaer modtagelse samt nye forretningsgange vedrørende godkendelse og bogføring af købsfakturaer for IT-området i Kirkeministeriet. Der er fortsat usikkerhed om en række poster i budgettet. Det skyldes at der er enkelte poster i budgettet, f.eks. kursgevinster og forsikringsudgifter, der er vanskelige at forudsige at projektgruppen på enkelte punkter endnu ikke har modtaget tilstrækkeligt grundlag til at foretage en fyldestgørende budgetopfølgning. at der har været systemtekniske problemer i bogføringen af præste- og provstelønninger. at der er konstateret mindre uoverensstemmelser mellem årsbudgettet brugt ved Kirkeministeriets interne regnskabsopfølgning og det periodiserede budget. Dette er ved at blive undersøgt nærmere. Som det fremgår af projektplanen for projektgruppens arbejde, vil der fortsat blive gennemført månedlige budgetopfølgninger i. Projektgruppen vil endvidere udarbejde forslag til justeringer af administrationsgrundlaget, regnskabsprocedurer og økonomistyringen i fællesfonden, der samles i en rapport med anbefalinger til Kirkeministeriet november. C:\Documents and Settings\Ebbe\Skrivebord\KM-økonomi\bilag 08.doc

2 Bilag 8 - Side 2 af 2 2. Status og vurdering af fællesfondens økonomi juni Kirkeministeriet gennemførte den 18. juni et udgifts- og ansættelsesstop for fællesfonden. Det forventes, at ansættelsesstoppet vil indebære en mindreudgift på ca. 3 mio. kr. på forbruget på præste- og provstelønninger. Dermed vil budgettet for præste- og provstebevillingen stort set kunne blive overholdt i indeværende år. Ved gennemgangen af fællesfondens budget kan det imidlertid konstateres, at der på visse poster stadig er problemer med udgiftsstyringen: Der forventes et merforbrug på IT-budgettet på minimum 2 mio. kr. Der er yderligere usikkerhed på IT-budgettet med hensyn til et mulig tab af en voldgiftssag på ca. 2 mio. kr. samt faktureringen af en række fakturaer på IT-budgettet. Der er et merforbrug på 1,8 mio. kr. for folkekirkens institutioner for det første halve år. Det vurderes, at der er en risiko for, at institutionernes forbrug i indeværende år ikke vil overholde budgettet for. Der forventes væsentlige mindreudgifter til forsikringer i. Det er dog endnu usikkert om disse mindreudgifter realiseres, idet det ikke er muligt at forudsige antallet og omfanget af skader i resten af. På indtægtssiden forventes væsentlige finansielle merindtægter som følge af en gunstig kursudvikling. Der er dog også usikkert i hvor høj grad denne merindtægt realiseres, idet der i den resterende del af året må forventes kurstab. Samlet set forventes det, at regnskabet for fællesfonden for vil udvise et større overskud end budgetteret. Det øgede overskud skyldes dog primært den forventede udvikling i de finansielle poster samt et forventet mindre forbrug på forsikringer. På udgiftssiden er der stadig problemer med udgiftsstyringen på flere budgetposter. Den forventede positive afvigelse fra budgettet er således udtryk for en gunstig kursudvikling og et år med få forsikringsskader. Idet overskuddet primært er baseret på disse 2 forhold kan forudsigelsen selvsagt hurtigt ændre sig. 3. Budgetopfølgning samt risikoanalyse for udvalgte budgetposter 3.1 Oversigt Budgetopfølgningen er baseret på det periodiserede budget for fællesfonden. Fællesfondens periodiserede budget er for hovedpartens vedkommende budgetteret i 12-dele. En stor del af afvigelserne i budgettet kan henføres til periodiseringen, jf. gennemgangen af de enkelte poster nedenfor.

3 Bilag 8 - Side 3 af 3 Ifølge det periodiserede budget skulle der ved udgangen af juni måned være et underskud på 13,5 mio. kr. et udviser et overskud på 23,0 mio. kr. Der er således en positiv afvigelse på 36,4 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Fællesfondens årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Indtægter -924, , ,247 0,123 Finansielle poster -47,107-20,086-37,616-17,530 Præsteudgifter 494, , ,663-2,176 Pensioner/understøttelser 2 61,700 31,063 30,642-0,420 Stiftsadministrationen mv. 2 65,049 32,342 29,770-2,572 Revision, konsulenter mv. 2 16,800 8,315 3,877-4,439 Udligningstilskud 2 98,400 49,208 45,208-4,000 Institutioner 2 43,506 21,433 23,251 1,817 Folkekirkens fællesudg. 1,2 10,967 6,259 5,245-1,014 IT-projekter 1 85,952 56,878 57,746 0,868 Forsikringer 75,793 37,290 30,172-7,118 Tilskud 1 12,040 4,281 4,331 0,050 I alt -7,076 13,452-22,958-36,411 Noter: 1 Budgetposterne er justeret af Kirkeministeriet i forhold til det udmeldte budget for fællesfonden af 28. maj. 2 Der er mindre uoverensstemmelser mellem det anvendte årsbudget og periodebudgettet for januar til juni. 3.2 Indtægter Fællesfondens indtægter er budgetteret til 924,7 mio. kr. i. De budgetterede indtægter i periodebudgettet for januar-juni er på 462,4 mio. kr. et for januar-juni udviser en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 2. Tabel 2. Indtægter årsbudget samt budget og regnskab for perioden januarjuni Indtægter i alt 924, , ,247 0,123 Budgetposten indtægter vedrører for langt hovedparten landskirkeskatten. Der er ikke risiko for væsentlige budgetafvigelser. 3.3 Finansielle poster Fællesfondens finansielle poster er budgetteret med en nettoindtægt på 47,1 mio. kr. i. tet for januar-juni er budgetteret med nettoindtægter på 20,1 mio. kr. et udviser nettoindtægter i første halvår på 37,6 mio. kr., hvilket er 17,5 mio. kr. mere end periodebudgettet, jf. tabel 3.

4 Bilag 8 - Side 4 af 4 Som det fremgår af tabel 3, har der været en mindreindtægt på renterne på 4,1 mio. kr., som primært skyldes det faldende renteniveau over året. Denne mindreindtægt på renterne overstiges imidlertid af langt højere kursgevinster, idet der i første halvår af er realiseret 22,9 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i den resterende del af året må forventes kurstab i de tilfælde, hvor værdipapirer, der er anskaffet til en købskurs over 100 realiseres ved udtrækning (kurs 100), samt naturligvis også i de tilfælde, hvor realisation (salg) af værdipapirer sker til en kurs der ligger under anskaffelseskursen. Tabel 3. Fællesfondens finansielle poster årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Renteindtægter -168,500-80,105-75,959 4,146 Kursgevinster/kurstab 0,000-22,872-22,872 Renteudgifter 113,000 55,822 57,422 1,600 Finansielle renteudgifter, kurtage og gebyrer 4,000 2,000 1,779-0,221 Afdrag på fællesfondens 4,393 2,197 2,013-0,184 lån i stiftsmidlerne I alt -47,107-20,086-37,617-17, Præstelønninger Fællesfondens udgifter til præstelønninger incl. godtgørelser har et årsbudget på 494,6 mio. kr. tet for januar til juni er på 248,8 mio. kr. et udviser en mindreudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 4. Tabel 4. Præstelønninger årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Løn i alt 459, , ,502 1,919 Godtgørelser mv. 35,220 17,256 13,161-4,095 I alt 494, , ,663-2,176 Der er knyttet en vis usikkerhed til opgørelsen, idet der er systemtekniske problemer med bogføringen. Det forventes, at de systemtekniske problemer med bogføringen af præsternes lønudgifter vil blive afklaret i snarest, hvilket vil nedbringe usikkerheden i senere budgetopfølgninger. Mindreudgiften til godtgørelser mv. skyldes for en stor dels vedkommende manglende bogføring. n i forhold til budgettet på denne post er derfor behæftet med stor usikkerhed. Ses isoleret på udgifterne til præste- og provsteløn er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. for første halvår af. Med uændret aktivitet i det efter-

5 Bilag 8 - Side 5 af 5 følgende halvår vil det således resultere i et merforbrug på 3,8 mio. kr. for hele. Ansættelsesstoppet forventes dog at indebære en reduktion i forbruget til præste- og provstelønninger i resten af året. Med den af Kirkeministeriet gennemførte lempelse i ansættelsesstoppet, forventes ansættelsesstoppet at medføre 57 vakancer i resten af året. Da ansættelsesstoppet blev indført den 18. juni, har det kun haft særdeles begrænset udgiftsvirkning i den første halvdel af budgetåret. I andet halvår af forventes en besparelse som følge af de 57 vakancer på ca. 3 mio. kr. i præste- og provstelønninger. Samlet forventes det, at der på baggrund af det hidtidige forbrug og den forventede effekt af ansættelsesstoppet, at budgettet for præste- og provstelønninger samt godtgørelser stort set holder. 3.5 Pensioner og understøttelser Fællesfondens udgifter til pensioner har et budget på 61,7 mio. kr. i. Budgettet vedrører pensioner til tidligere tjenestemandsansatte kirke- kirkegårdsfunktionærer og deres efterlevende, tjenestemandspension til tidligere tjenestemænd i stiftsadministrationerne samt understøttelse til en række tidligere ansatte i folkekirken, som ikke har været pensionsforsikret. tet for januar-juni er på 31,1 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 5. Tabel 5. Pensioner og understøttelsers årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Pens. og understøt. 61,700 31,063 30,642-0,420 Det er vurderingen, at udgifterne til pensioner og understøttelser ikke indebærer nogen risiko for budgetoverskridelser i indeværende år. 3.6 Stiftsadministration Stiftsadministrationen har et udgiftsbudget på 65,0 mio. kr. i tet for januar-juni er på 32,3 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 6.

6 Bilag 8 - Side 6 af 6 Tabel 6. Stiftsadministrationens årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Stiftsadministrationen 65,049 32,342 29,770-2,572 Det er vurderingen, at mindreforbruget primært skyldes periodiseringen, og der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede for. 3.7 Revision og konsulenter mv. Revision og konsulenter mv. har et årsbudget på 16,8 mio. kr. tet for januar-juni er på 8,3 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 7. Tabel 7. Revision og konsulenters årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Rev. og konsulenter mv 16, Det er vurderingen, at mindreforbruget primært skyldes periodiseringen, og der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede for. 3.8 Udligningstilskud Udligningstilskud har et årsbudget på 98,4 mio. kr. tet for januar-juni er på 49,2 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 8. Tabel 8. Udligningstilskuds årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Udligningstilskud 98, Det er vurderingen, at årsbudgettet til udligningstilskud vil blive anvendt fuldt ud, og at der ingen risiko er for budgetoverskridelser. 3.9 Folkekirkens institutioner Folkekirkens institutioner har et årsbudget på 43,5 mio. kr. tet januar-juni er på 21,4 mio. kr. et for januar-juni udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 9.

7 Bilag 8 - Side 7 af 7 Tabel 9. Folkekirkens institutioner årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Døvemenigheder 2,582 1,093 1,167 0,074 Hørehæmmede 0,695 0,362 0,292-0,070 Kirkemusikskoler 15,400 7,577 8,082 0,505 Kordegneuddannelsen 1,490 0,733 0,917 0,184 Uddannelse og efteruddannelse af præster 23,239 11,620 12,691 1,071 Kirketjeneruddannelsen 0,100 0,049 0,102 0,053 Institutioner i alt 43,506 21,433 23,251 1,817 Folkekirkens institutioner administreres af de forskellige stifter. Stifterne aftaler enkeltvis med institutionerne, hvorledes budgettet skal udbetales. Fællesfondens budgetterede beløb til de enkelte institutioner kan derfor betragtes som et tilskud. Budgettet for indeholder væsentlige besparelser på folkekirkens institutioner. Hvis regnskabet for 2002 opskrives med det generelle løn og prisindeks (2,2 pct. for ) svarer det til samlede udgifter på 47,8 mio. kr. i priser. Sammenlignes med årsbudgettet for på 43,5 mio. kr. svarer det til en realbesparelse på 4,3 mio. kr. eller ca. 10 pct. Endelig bemærkes det, at det hidtil har været normal praksis, at budgetoverskridelser af folkekirkens institutioner er blevet dækket af fællesfonden. Fem af de syv institutioner overtrådte således i 2002 budgettet med i alt 1,3 mio. kr. Det vurderes, at overskridelsen af budgettet for folkekirkens institutioner primært er et udtryk for, at institutionerne ikke har nedjusteret deres forbrug i overensstemmelse med budgettet. Det vurderes endvidere, at de væsentlige besparelser, der er budgetteret i vil indebære en betydelig omstilling for disse institutioner. Det er derfor vurderingen, at der kan være en risiko for, at institutionernes forbrug ikke overholder budgettet for Folkekirkens fællesudgifter Folkekirkens fællesudgifter har et årsbudget på 11,2 mio. kr. tet for januar-juni er på 6,3 mio. kr. et for januar-juni udviser en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 10. Tabel 10. Folkekirkens fællesudgifter årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Folkekirkens fællesudg. 10,967 6,259 5,245-1,014

8 Bilag 8 - Side 8 af 8 Tabel 11. Folkekirkens fællesudgifter omfatter følgende hovedarter: Fællesudgifter Budget Kodaafgifter 1,300 Nationalmuseet 0,600 Det mellemkirkelig Råd 4,866 Provstiudvalgskasserevision 0,300 Kirkeministerens rådighedssum 1 0,000 Skt. Petri Tyske menighed 1,043 Øvrige fællesudgifter 2,858 I alt 10,967 Noter 1 Kirkeministeriet har oplyst, at kirkeministerens rådighedssum budgetteres til 0,0 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til regnskabsgruppens årsbudget. Koda og Nationalmuseet vedrører aftalte udgifter. Det mellemkirkelige Råd samt Skt. Petri Tyske menighed vedrører tilskud. Øvrige fællesudgifter vedrører uforudsete udgifter samt budgetreserve. Det er vurderingen, at mindreforbruget primært skyldes periodiseringen, og der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede for IT-projekter tet for IT-projekter udgør 86,0 mio. kr. tet for januar-juni udgør 56,9 mio. kr. et for januar-juni udviser et forbrug på 57,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr., jf. tabel 12. Tabel 12. Fælles IT-udgifter årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni IT-udgifter 85,952 56,878 57,746 0,868 Det fremgår af Kirkeministeriets seneste vurdering af IT-budgettet per 22. august, at der forventes et samlet merforbrug i på minimum 2 mio. kr. Merforbruget kan blive forøget yderligere som følge af udgifter til mulig tab af voldgiftssag med en maksimal udgift svarende til 2 mio. kr., udgifter til morarenter svarende til ca. 0,3 mio. kr. samt merudgifter forbundet med det seneste virusangreb i august på ca. 0,1 mio. kr. Endvidere fandt projektgruppen ved den regnskabsmæssige gennemgang vedrørende 2002 i Lolland Falster Stift en række IT-fakturaer, hvor der umiddelbart kunne herske tvivl om hvorvidt fakturaerne skulle henføres til regnskabsåret 2002 eller. Projektgruppen har overdraget fakturaerne til Kirkeministeriet med henblik på afklaring af periodiseringen og fastlæggelse af, hvorvidt fakturaerne vedrørte budgettet for 2002 eller. På tidspunktet for budgetopfølgningen mangler projektgruppen

9 Bilag 8 - Side 9 af 9 fortsat afklaring af, hvorvidt fakturaerne vedrører budgetåret 2002 eller. Projektgruppen har særlig fokus på IT-budgettet, men har på tidspunktet for budgetopfølgningen ikke modtaget et tilstrækkeligt grundlag til at foretage en detaljeret budgetgennemgang. Det vurderes, at der fortsat er betydelig usikkerhed, om IT-budgettet holder. Projektgruppen har den 3. september modtaget omfattende supplerende materiale fra Kirkeministeriet vedrørende IT-budgettet. Det har imidlertid ikke været tidsmæssigt muligt at lade dette materiale indgå i denne budgetopfølgning. Projektgruppen fortsætter i samarbejde med Kirkeministeriet med at kulegrave IT-budgettet herunder kortlægge eventuelle muligheder for at begrænse udgifterne i Forsikringsudgifter Folkekirkens forsikringsudgifter har et årsbudget på 75,8 mio. kr. tet for januar-juni udgør 37,3 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 13. Tabel 13. Folkekirkens forsikringsudgifter årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Forsikringer 75,793 37,290 30,172-7,118 Forsikringsudgifterne omfatter udgifter til præmie samt til erstatninger. Forsikringspræmien på 35,793 mio. kr. er fast. Erstatninger kan som følge af den indbyggede stop-loss klausul maksimalt udgøre 40,000 mio. kr. I forhold til budgettet kan forsikringsudgifterne alene blive mindre end budgetteret. Det vurderes, at forsikringsudgifterne ikke indebærer risiko for budgetoverskridelser i indeværende år Tilskud Folkekirkens tilskud har et årsbudget på 12,0 mio. kr. tet for januar-juni er på 4,3 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 14. Tabel 14. Folkekirkens tilskud årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Tilskud 12,040 4,281 4,331 0,050

10 Der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede for. Bilag 8 - Side 10 af 10

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Dokid 184237 Det konsoliderede årsregnskab for fællesfonden for 2003 er udarbejdet på baggrund af de af stiftsøvrighederne udarbejdede, men endnu ikke reviderede

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag 18 - Side 1 af 21. 27. november 2003 KM-projektgruppe

Bilag 18 - Side 1 af 21. 27. november 2003 KM-projektgruppe Bilag 18 - Side 1 af 21 Notat vedr. fællesfondens budget 2004 Kirkeministeriet har i forbindelse med projektgruppens arbejde fremsendt budgetforslag for 2004 vedr. fællesfonden. Budgetforslaget har givet

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag 11 - Side 1 af 1. 10. oktober 2003 KM-projektgruppe

Bilag 11 - Side 1 af 1. 10. oktober 2003 KM-projektgruppe Bilag 11 - Side 1 af 1 Gennemgang og vurdering af IT-budgettet for 2003 Finansministeriets projektgruppe har foretaget en gennemgang af fællesfondens IT-budget for 2003 med henblik på en vurdering af det

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

I dette notat beskrives forudsætningerne for og hovedtal i budget for fællesfonden

I dette notat beskrives forudsætningerne for og hovedtal i budget for fællesfonden Dato: 4. december 2007 Indledning I dette notat beskrives forudsætningerne for og hovedtal i budget for fællesfonden for 2008. Fællesfondens budget for 2008 er fastsat af kirkeministeren efter høring af

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

I dette notat beskrives forudsætningerne for og hovedtal i budgettet for fællesfonden

I dette notat beskrives forudsætningerne for og hovedtal i budgettet for fællesfonden Dato: 2. november 2006 Indledning I dette notat beskrives forudsætningerne for og hovedtal i budgettet for fællesfonden for 2007. Det endelige budget 2007 for fællesfonden fastsættes af kirkeministeren

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne

Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne Bilag 21 - Side 1 af 1 16. september 2003 KM-Projektgruppe Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne 1. Formål Formålet med dette notat er at beskrive den nuværende anvendte

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat. Talepunkter til samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 13. april 2011 om samrådsspørgsmål K

Notat. Talepunkter til samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 13. april 2011 om samrådsspørgsmål K Kirkeudvalget 2010-11 KIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 15 Offentligt Notat Dato: 13. april 2011 Talepunkter til samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 13. april 2011 om samrådsspørgsmål K Kirkeministeriet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Udvikling af økonomistyringen på Kirkeministeriets område. Afrapportering fra Finansministeriets projektgruppe

Udvikling af økonomistyringen på Kirkeministeriets område. Afrapportering fra Finansministeriets projektgruppe Udvikling af økonomistyringen på Kirkeministeriets område Afrapportering fra Finansministeriets projektgruppe Finansministeriet, den 16. december 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...5 1.1 BAGGRUNDEN...5

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budget 2011 for fællesfonden

Budget 2011 for fællesfonden Budget 2011 for fællesfonden Kirkeministeriet 2010 dok. nr.58356/10 Indledning I dette notat beskrives forudsætningerne for og hovedtal i budget for fællesfonden for 2011. Fællesfondens budget for 2011

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hesselager Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7772. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hesselager Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7772. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hesselager Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7772 CVR-nr. 50285510 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budget 2014 for fællesfonden

Budget 2014 for fællesfonden Fællesfondens budget 2014 - Budgetnotat Budget 2014 for fællesfonden Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013 dok. nr. 59376/13 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Oversigt over fællesfondens budget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Årsrapport 2008 for fællesfonden

Årsrapport 2008 for fællesfonden Årsrapport 2008 for fællesfonden Kirkeministeriet 2009 dok. nr. 611278/09 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A202/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A202/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A202/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 1. I mine notater af 15. oktober 2003

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Årsrapport for fællesfonden 2002

Årsrapport for fællesfonden 2002 Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2003 2 Indholdsfortegnelse 1. KIRKEMINISTERENS FORORD 3 10.3 Kordegne-,

Læs mere

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere