Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003"

Transkript

1 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning per 30. juni. Budgetgennemgangen og budgetopfølgningen er baseret på Kirkeministeriets regnskabsopfølgning for juni, det periodiserede budget for fællesfonden samt regnskabsdata fra Stifternes Økonomi System (SØS) til og med 30. juni. I forbindelse med budgetopfølgningen har projektgruppen endvidere gennemført interviews og møder med Kirkeministeriet, regnskabsgruppen for fællesfonden samt stiftsadministrationen i Roskilde, Fyn og Haderslev stift. Projektgruppen har endelig været på regnskabsmæssig revision i Lolland Falster Stift med henblik på vurdering af periodisering af bilag for 2002/ og med henblik på vurdering af morarenteproblematik. Der er på den baggrund fremsendt forslag til Kirkeministeriet om nye forretningsgange for fakturaer modtagelse samt nye forretningsgange vedrørende godkendelse og bogføring af købsfakturaer for IT-området i Kirkeministeriet. Der er fortsat usikkerhed om en række poster i budgettet. Det skyldes at der er enkelte poster i budgettet, f.eks. kursgevinster og forsikringsudgifter, der er vanskelige at forudsige at projektgruppen på enkelte punkter endnu ikke har modtaget tilstrækkeligt grundlag til at foretage en fyldestgørende budgetopfølgning. at der har været systemtekniske problemer i bogføringen af præste- og provstelønninger. at der er konstateret mindre uoverensstemmelser mellem årsbudgettet brugt ved Kirkeministeriets interne regnskabsopfølgning og det periodiserede budget. Dette er ved at blive undersøgt nærmere. Som det fremgår af projektplanen for projektgruppens arbejde, vil der fortsat blive gennemført månedlige budgetopfølgninger i. Projektgruppen vil endvidere udarbejde forslag til justeringer af administrationsgrundlaget, regnskabsprocedurer og økonomistyringen i fællesfonden, der samles i en rapport med anbefalinger til Kirkeministeriet november. C:\Documents and Settings\Ebbe\Skrivebord\KM-økonomi\bilag 08.doc

2 Bilag 8 - Side 2 af 2 2. Status og vurdering af fællesfondens økonomi juni Kirkeministeriet gennemførte den 18. juni et udgifts- og ansættelsesstop for fællesfonden. Det forventes, at ansættelsesstoppet vil indebære en mindreudgift på ca. 3 mio. kr. på forbruget på præste- og provstelønninger. Dermed vil budgettet for præste- og provstebevillingen stort set kunne blive overholdt i indeværende år. Ved gennemgangen af fællesfondens budget kan det imidlertid konstateres, at der på visse poster stadig er problemer med udgiftsstyringen: Der forventes et merforbrug på IT-budgettet på minimum 2 mio. kr. Der er yderligere usikkerhed på IT-budgettet med hensyn til et mulig tab af en voldgiftssag på ca. 2 mio. kr. samt faktureringen af en række fakturaer på IT-budgettet. Der er et merforbrug på 1,8 mio. kr. for folkekirkens institutioner for det første halve år. Det vurderes, at der er en risiko for, at institutionernes forbrug i indeværende år ikke vil overholde budgettet for. Der forventes væsentlige mindreudgifter til forsikringer i. Det er dog endnu usikkert om disse mindreudgifter realiseres, idet det ikke er muligt at forudsige antallet og omfanget af skader i resten af. På indtægtssiden forventes væsentlige finansielle merindtægter som følge af en gunstig kursudvikling. Der er dog også usikkert i hvor høj grad denne merindtægt realiseres, idet der i den resterende del af året må forventes kurstab. Samlet set forventes det, at regnskabet for fællesfonden for vil udvise et større overskud end budgetteret. Det øgede overskud skyldes dog primært den forventede udvikling i de finansielle poster samt et forventet mindre forbrug på forsikringer. På udgiftssiden er der stadig problemer med udgiftsstyringen på flere budgetposter. Den forventede positive afvigelse fra budgettet er således udtryk for en gunstig kursudvikling og et år med få forsikringsskader. Idet overskuddet primært er baseret på disse 2 forhold kan forudsigelsen selvsagt hurtigt ændre sig. 3. Budgetopfølgning samt risikoanalyse for udvalgte budgetposter 3.1 Oversigt Budgetopfølgningen er baseret på det periodiserede budget for fællesfonden. Fællesfondens periodiserede budget er for hovedpartens vedkommende budgetteret i 12-dele. En stor del af afvigelserne i budgettet kan henføres til periodiseringen, jf. gennemgangen af de enkelte poster nedenfor.

3 Bilag 8 - Side 3 af 3 Ifølge det periodiserede budget skulle der ved udgangen af juni måned være et underskud på 13,5 mio. kr. et udviser et overskud på 23,0 mio. kr. Der er således en positiv afvigelse på 36,4 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Fællesfondens årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Indtægter -924, , ,247 0,123 Finansielle poster -47,107-20,086-37,616-17,530 Præsteudgifter 494, , ,663-2,176 Pensioner/understøttelser 2 61,700 31,063 30,642-0,420 Stiftsadministrationen mv. 2 65,049 32,342 29,770-2,572 Revision, konsulenter mv. 2 16,800 8,315 3,877-4,439 Udligningstilskud 2 98,400 49,208 45,208-4,000 Institutioner 2 43,506 21,433 23,251 1,817 Folkekirkens fællesudg. 1,2 10,967 6,259 5,245-1,014 IT-projekter 1 85,952 56,878 57,746 0,868 Forsikringer 75,793 37,290 30,172-7,118 Tilskud 1 12,040 4,281 4,331 0,050 I alt -7,076 13,452-22,958-36,411 Noter: 1 Budgetposterne er justeret af Kirkeministeriet i forhold til det udmeldte budget for fællesfonden af 28. maj. 2 Der er mindre uoverensstemmelser mellem det anvendte årsbudget og periodebudgettet for januar til juni. 3.2 Indtægter Fællesfondens indtægter er budgetteret til 924,7 mio. kr. i. De budgetterede indtægter i periodebudgettet for januar-juni er på 462,4 mio. kr. et for januar-juni udviser en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 2. Tabel 2. Indtægter årsbudget samt budget og regnskab for perioden januarjuni Indtægter i alt 924, , ,247 0,123 Budgetposten indtægter vedrører for langt hovedparten landskirkeskatten. Der er ikke risiko for væsentlige budgetafvigelser. 3.3 Finansielle poster Fællesfondens finansielle poster er budgetteret med en nettoindtægt på 47,1 mio. kr. i. tet for januar-juni er budgetteret med nettoindtægter på 20,1 mio. kr. et udviser nettoindtægter i første halvår på 37,6 mio. kr., hvilket er 17,5 mio. kr. mere end periodebudgettet, jf. tabel 3.

4 Bilag 8 - Side 4 af 4 Som det fremgår af tabel 3, har der været en mindreindtægt på renterne på 4,1 mio. kr., som primært skyldes det faldende renteniveau over året. Denne mindreindtægt på renterne overstiges imidlertid af langt højere kursgevinster, idet der i første halvår af er realiseret 22,9 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i den resterende del af året må forventes kurstab i de tilfælde, hvor værdipapirer, der er anskaffet til en købskurs over 100 realiseres ved udtrækning (kurs 100), samt naturligvis også i de tilfælde, hvor realisation (salg) af værdipapirer sker til en kurs der ligger under anskaffelseskursen. Tabel 3. Fællesfondens finansielle poster årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Renteindtægter -168,500-80,105-75,959 4,146 Kursgevinster/kurstab 0,000-22,872-22,872 Renteudgifter 113,000 55,822 57,422 1,600 Finansielle renteudgifter, kurtage og gebyrer 4,000 2,000 1,779-0,221 Afdrag på fællesfondens 4,393 2,197 2,013-0,184 lån i stiftsmidlerne I alt -47,107-20,086-37,617-17, Præstelønninger Fællesfondens udgifter til præstelønninger incl. godtgørelser har et årsbudget på 494,6 mio. kr. tet for januar til juni er på 248,8 mio. kr. et udviser en mindreudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 4. Tabel 4. Præstelønninger årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Løn i alt 459, , ,502 1,919 Godtgørelser mv. 35,220 17,256 13,161-4,095 I alt 494, , ,663-2,176 Der er knyttet en vis usikkerhed til opgørelsen, idet der er systemtekniske problemer med bogføringen. Det forventes, at de systemtekniske problemer med bogføringen af præsternes lønudgifter vil blive afklaret i snarest, hvilket vil nedbringe usikkerheden i senere budgetopfølgninger. Mindreudgiften til godtgørelser mv. skyldes for en stor dels vedkommende manglende bogføring. n i forhold til budgettet på denne post er derfor behæftet med stor usikkerhed. Ses isoleret på udgifterne til præste- og provsteløn er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. for første halvår af. Med uændret aktivitet i det efter-

5 Bilag 8 - Side 5 af 5 følgende halvår vil det således resultere i et merforbrug på 3,8 mio. kr. for hele. Ansættelsesstoppet forventes dog at indebære en reduktion i forbruget til præste- og provstelønninger i resten af året. Med den af Kirkeministeriet gennemførte lempelse i ansættelsesstoppet, forventes ansættelsesstoppet at medføre 57 vakancer i resten af året. Da ansættelsesstoppet blev indført den 18. juni, har det kun haft særdeles begrænset udgiftsvirkning i den første halvdel af budgetåret. I andet halvår af forventes en besparelse som følge af de 57 vakancer på ca. 3 mio. kr. i præste- og provstelønninger. Samlet forventes det, at der på baggrund af det hidtidige forbrug og den forventede effekt af ansættelsesstoppet, at budgettet for præste- og provstelønninger samt godtgørelser stort set holder. 3.5 Pensioner og understøttelser Fællesfondens udgifter til pensioner har et budget på 61,7 mio. kr. i. Budgettet vedrører pensioner til tidligere tjenestemandsansatte kirke- kirkegårdsfunktionærer og deres efterlevende, tjenestemandspension til tidligere tjenestemænd i stiftsadministrationerne samt understøttelse til en række tidligere ansatte i folkekirken, som ikke har været pensionsforsikret. tet for januar-juni er på 31,1 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 5. Tabel 5. Pensioner og understøttelsers årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Pens. og understøt. 61,700 31,063 30,642-0,420 Det er vurderingen, at udgifterne til pensioner og understøttelser ikke indebærer nogen risiko for budgetoverskridelser i indeværende år. 3.6 Stiftsadministration Stiftsadministrationen har et udgiftsbudget på 65,0 mio. kr. i tet for januar-juni er på 32,3 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 6.

6 Bilag 8 - Side 6 af 6 Tabel 6. Stiftsadministrationens årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Stiftsadministrationen 65,049 32,342 29,770-2,572 Det er vurderingen, at mindreforbruget primært skyldes periodiseringen, og der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede for. 3.7 Revision og konsulenter mv. Revision og konsulenter mv. har et årsbudget på 16,8 mio. kr. tet for januar-juni er på 8,3 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 7. Tabel 7. Revision og konsulenters årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Rev. og konsulenter mv 16, Det er vurderingen, at mindreforbruget primært skyldes periodiseringen, og der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede for. 3.8 Udligningstilskud Udligningstilskud har et årsbudget på 98,4 mio. kr. tet for januar-juni er på 49,2 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 8. Tabel 8. Udligningstilskuds årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Udligningstilskud 98, Det er vurderingen, at årsbudgettet til udligningstilskud vil blive anvendt fuldt ud, og at der ingen risiko er for budgetoverskridelser. 3.9 Folkekirkens institutioner Folkekirkens institutioner har et årsbudget på 43,5 mio. kr. tet januar-juni er på 21,4 mio. kr. et for januar-juni udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 9.

7 Bilag 8 - Side 7 af 7 Tabel 9. Folkekirkens institutioner årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Døvemenigheder 2,582 1,093 1,167 0,074 Hørehæmmede 0,695 0,362 0,292-0,070 Kirkemusikskoler 15,400 7,577 8,082 0,505 Kordegneuddannelsen 1,490 0,733 0,917 0,184 Uddannelse og efteruddannelse af præster 23,239 11,620 12,691 1,071 Kirketjeneruddannelsen 0,100 0,049 0,102 0,053 Institutioner i alt 43,506 21,433 23,251 1,817 Folkekirkens institutioner administreres af de forskellige stifter. Stifterne aftaler enkeltvis med institutionerne, hvorledes budgettet skal udbetales. Fællesfondens budgetterede beløb til de enkelte institutioner kan derfor betragtes som et tilskud. Budgettet for indeholder væsentlige besparelser på folkekirkens institutioner. Hvis regnskabet for 2002 opskrives med det generelle løn og prisindeks (2,2 pct. for ) svarer det til samlede udgifter på 47,8 mio. kr. i priser. Sammenlignes med årsbudgettet for på 43,5 mio. kr. svarer det til en realbesparelse på 4,3 mio. kr. eller ca. 10 pct. Endelig bemærkes det, at det hidtil har været normal praksis, at budgetoverskridelser af folkekirkens institutioner er blevet dækket af fællesfonden. Fem af de syv institutioner overtrådte således i 2002 budgettet med i alt 1,3 mio. kr. Det vurderes, at overskridelsen af budgettet for folkekirkens institutioner primært er et udtryk for, at institutionerne ikke har nedjusteret deres forbrug i overensstemmelse med budgettet. Det vurderes endvidere, at de væsentlige besparelser, der er budgetteret i vil indebære en betydelig omstilling for disse institutioner. Det er derfor vurderingen, at der kan være en risiko for, at institutionernes forbrug ikke overholder budgettet for Folkekirkens fællesudgifter Folkekirkens fællesudgifter har et årsbudget på 11,2 mio. kr. tet for januar-juni er på 6,3 mio. kr. et for januar-juni udviser en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 10. Tabel 10. Folkekirkens fællesudgifter årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Folkekirkens fællesudg. 10,967 6,259 5,245-1,014

8 Bilag 8 - Side 8 af 8 Tabel 11. Folkekirkens fællesudgifter omfatter følgende hovedarter: Fællesudgifter Budget Kodaafgifter 1,300 Nationalmuseet 0,600 Det mellemkirkelig Råd 4,866 Provstiudvalgskasserevision 0,300 Kirkeministerens rådighedssum 1 0,000 Skt. Petri Tyske menighed 1,043 Øvrige fællesudgifter 2,858 I alt 10,967 Noter 1 Kirkeministeriet har oplyst, at kirkeministerens rådighedssum budgetteres til 0,0 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til regnskabsgruppens årsbudget. Koda og Nationalmuseet vedrører aftalte udgifter. Det mellemkirkelige Råd samt Skt. Petri Tyske menighed vedrører tilskud. Øvrige fællesudgifter vedrører uforudsete udgifter samt budgetreserve. Det er vurderingen, at mindreforbruget primært skyldes periodiseringen, og der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede for IT-projekter tet for IT-projekter udgør 86,0 mio. kr. tet for januar-juni udgør 56,9 mio. kr. et for januar-juni udviser et forbrug på 57,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr., jf. tabel 12. Tabel 12. Fælles IT-udgifter årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni IT-udgifter 85,952 56,878 57,746 0,868 Det fremgår af Kirkeministeriets seneste vurdering af IT-budgettet per 22. august, at der forventes et samlet merforbrug i på minimum 2 mio. kr. Merforbruget kan blive forøget yderligere som følge af udgifter til mulig tab af voldgiftssag med en maksimal udgift svarende til 2 mio. kr., udgifter til morarenter svarende til ca. 0,3 mio. kr. samt merudgifter forbundet med det seneste virusangreb i august på ca. 0,1 mio. kr. Endvidere fandt projektgruppen ved den regnskabsmæssige gennemgang vedrørende 2002 i Lolland Falster Stift en række IT-fakturaer, hvor der umiddelbart kunne herske tvivl om hvorvidt fakturaerne skulle henføres til regnskabsåret 2002 eller. Projektgruppen har overdraget fakturaerne til Kirkeministeriet med henblik på afklaring af periodiseringen og fastlæggelse af, hvorvidt fakturaerne vedrørte budgettet for 2002 eller. På tidspunktet for budgetopfølgningen mangler projektgruppen

9 Bilag 8 - Side 9 af 9 fortsat afklaring af, hvorvidt fakturaerne vedrører budgetåret 2002 eller. Projektgruppen har særlig fokus på IT-budgettet, men har på tidspunktet for budgetopfølgningen ikke modtaget et tilstrækkeligt grundlag til at foretage en detaljeret budgetgennemgang. Det vurderes, at der fortsat er betydelig usikkerhed, om IT-budgettet holder. Projektgruppen har den 3. september modtaget omfattende supplerende materiale fra Kirkeministeriet vedrørende IT-budgettet. Det har imidlertid ikke været tidsmæssigt muligt at lade dette materiale indgå i denne budgetopfølgning. Projektgruppen fortsætter i samarbejde med Kirkeministeriet med at kulegrave IT-budgettet herunder kortlægge eventuelle muligheder for at begrænse udgifterne i Forsikringsudgifter Folkekirkens forsikringsudgifter har et årsbudget på 75,8 mio. kr. tet for januar-juni udgør 37,3 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 13. Tabel 13. Folkekirkens forsikringsudgifter årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Forsikringer 75,793 37,290 30,172-7,118 Forsikringsudgifterne omfatter udgifter til præmie samt til erstatninger. Forsikringspræmien på 35,793 mio. kr. er fast. Erstatninger kan som følge af den indbyggede stop-loss klausul maksimalt udgøre 40,000 mio. kr. I forhold til budgettet kan forsikringsudgifterne alene blive mindre end budgetteret. Det vurderes, at forsikringsudgifterne ikke indebærer risiko for budgetoverskridelser i indeværende år Tilskud Folkekirkens tilskud har et årsbudget på 12,0 mio. kr. tet for januar-juni er på 4,3 mio. kr. et for januar-juni udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede, jf. tabel 14. Tabel 14. Folkekirkens tilskud årsbudget samt budget og regnskab for perioden januar-juni Tilskud 12,040 4,281 4,331 0,050

10 Der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede for. Bilag 8 - Side 10 af 10

Bilag 18 - Side 1 af 21. 27. november 2003 KM-projektgruppe

Bilag 18 - Side 1 af 21. 27. november 2003 KM-projektgruppe Bilag 18 - Side 1 af 21 Notat vedr. fællesfondens budget 2004 Kirkeministeriet har i forbindelse med projektgruppens arbejde fremsendt budgetforslag for 2004 vedr. fællesfonden. Budgetforslaget har givet

Læs mere

Årsrapport for fællesfonden 2002

Årsrapport for fællesfonden 2002 Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2003 2 Indholdsfortegnelse 1. KIRKEMINISTERENS FORORD 3 10.3 Kordegne-,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Dokid 184237 Det konsoliderede årsregnskab for fællesfonden for 2003 er udarbejdet på baggrund af de af stiftsøvrighederne udarbejdede, men endnu ikke reviderede

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Årsrapport 2009 for Ribe Stift

Årsrapport 2009 for Ribe Stift Årsrapport 2009 for Ribe Stift Marts 2010 dok. nr. 18298-10 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Årsrapport 2009 for Lolland-Falsters Stift

Årsrapport 2009 for Lolland-Falsters Stift Årsrapport 2009 for Lolland-Falsters Stift Marts 2010 dok. nr. 40510/10 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Årsrapport 2012 for Københavns Stift

Årsrapport 2012 for Københavns Stift Årsrapport 2012 for Københavns Stift April 2013 dok. nr. 37948 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere