Generelle bemærkninger til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger til budget 2007-2010"

Transkript

1 Generelle bemærkninger til budget Indledning og sammendrag af økonomien i Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10. oktober Udskrivningsprocenten for Jammerbugt Kommune er fastsat til 24,7 procent, mens grundskyldspromillen er fastsat til 24,82 promille, hvilket er de maksimumsgrænser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meldt ud for Skatteprocenten for kirkeskat er fastsat til 1,20 %. I hovedtal viser budgettet følgende resultat: Mio. kr Skattefinansieret område: Indtægter (skatter og tilskud) , , , , ,9 Renter 3,0 5,3 5,9 5,7 5,4 Driftsudgifter i løbende priser 1.353, , , , ,0 Anlægsudgifter 49,0 32,0 40,0 50,0 60,0 Resultat af skattefinansieret område 34,0-30,7-25,0-18,0-16,6 Resultat af brugerfinansieret område -2,0-1,5-6,5-6,5-6,5 Nettolån -7,0 8,8 5,8 3,9 3,3 Finansforskydninger -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt - finansiel balance 10,0-23,4-25,6-20,6-19,8 - = overskud/henlæggelse Resultatet på det skattefinansierede område er et overskud på 30,7 mio. kr. i På det brugerfinansierede område er der et overskud i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., hvilket medfører et samlet overskud på 32,2 mio. kr. i Inklusive nettolånoptagelse og finansforskydninger er der i 2007 en finansiel balance (overskud) på 23,4 mio. kr. I overslagsåret 2008 er der et overskud på 25,6 mio. kr., i 2009 er der et overskud på 20,6 mio. kr. og i 2010 er der et overskud på 19,8 mio. kr. Indtægterne udgør 1.622,6 mio. kr. og heraf udgør skatteindtægterne 1.219,2 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er skønnet til 1.083,6 mio. kr. for 2007, mens grundskylden udgør 106,0 mio. kr. De generelle tilskud udgør 403,4 mio. kr. og består af tilskud og udligning fra staten på i alt 450,1 mio. kr. mens der skal betales 42,5 mio. kr. i grundbidrag og 4,2 mio. kr. i udviklingsbidrag til Region Nordjylland. Vedr. udskrivningsgrundlaget er der valgt selvbudgettering i Når der skønnes at være en provenumæssig fordel ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti hænger det sammen med, at KL har skønnet væksten i udskrivningsgrundlaget til at være noget større end den vækst, der er lagt ind i statsgarantien. Jammerbugt Kommune Side 5 Budget

2 Driftsudgifterne er fastsat med udgangspunkt i de fire kommuners oprindelige budgetter, og herefter er der korrigeret for bl.a. overtagelse af nye opgaver, befolkningsudvikling og byrådsbeslutninger i de gamle kommuner. Herudover er budgettet reguleret for de godkendte effektiviserings- og besparelsesforslag. Driftsudgifterne på det skattefinansierede område er steget med 201,6 mio. kr. fra 2006 til Heraf udgør væksten i serviceudgifterne 174,6 mio. kr., hvilket primært skyldes overtagelsen af mange nye opgaver fra amterne. Tages der således højde for overtagelsen af de nye opgaver samt pris og lønreguleringen fra 2006 til 2007 er der tale om en negativ realvækst i serviceudgifterne på ca. 7,0 mio. kr. svarende til en negativ realvækst på godt 0,5 %. Der er et samlet anlægsbudget på 37,0 mio. kr. i 2007, og heraf udgør de skattefinansierede anlægsudgifter 32,0 mio. kr. Det største enkeltbeløb er rådighedsbeløbet på 25,0 mio. kr. til renoveringer og ombygninger på skoleområdet. Der er, jf. senere regnet med et låneoptag på 7 mio. kr. hertil. Herudover er der indarbejdet en ramme til Tema- og Udviklingsudvalget på 2,0 mio. kr., asfaltvedligeholdelse 2,0 mio. kr., bygningsvedligeholdelse 1,0 mio. kr. samt 2,0 mio. kr. til øvrige anlæg. I overslagsårene 2008, 2009 og 2010 er der afsat en ramme til skoleanlæg på 30,0 mio. kr. mens der er afsat en ramme til øvrige anlæg på 10,0 mio. kr. i 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i Forsyningsvirksomhederne viser i 2007 et driftsoverskud på 6,5 mio. kr., og der er indarbejdet en anlægsramme på forsyningsområdet på 5,0 mio. kr. i Der er således et samlet overskud på 1,5 mio. kr. Vedrørende lånoptagelse er der indregnet lånoptagelse i 2007 svarende til anlægsudgifterne til energibesparende foranstaltninger (0,5 mio. kr.) samt til skoleanlæg. Der er således indregnet en lånoptagelse på 7,5 mio. kr. i Der er endvidere indregnet et mindreafdrag på 2,0 mio. kr. som følge af omlægning af eksisterende lån. Netto er der indarbejdet et samlet afdrag på gælden på 8,8 mio. kr. i Herudover er der i driften indregnet leasingudgifter på 2,2 mio. kr. i til driftsleasing af ITudstyr i forbindelse med etableringen af Jammerbugt Kommune. Resultatopgørelse og bemærkninger til budgettet For at synliggøre budgettet på det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område er der udarbejdet nedenstående resultatopgørelse. Til de enkelte poster er der i de efterfølgende afsnit 3, finansiering, og afsnit 4, udgifterne, givet en specifikation af de enkelte beløbsposter. I afsnit 2 er der redegjort for forudsætningerne for budgettet. Endvidere findes der efter disse generelle bemærkninger en række specielle bemærkninger vedrørende de enkelte politikområder. De specielle bemærkninger omfatter for hvert politikområde indhold, vision/målsætninger/servicemål, aktivitetsbeskrivelse, bemærkninger til budgetændringer samt budgettet med ændringer. Endelig findes til sidst hovedoversigt, sammendrag og takstoversigt. Generelle bemærkninger Side 6 Budget

3 Resultatopgørelse for Jammerbugt Kommune Mio. kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , , ,2 Generelle tilskud -317,0-403,4-412,5-421,9-429,7 Indtægter i alt , , , , ,9 Driftsudgifter Serviceudgifter 1.133, , , , ,6 Overførsler 220,0 247,0 247,0 247,0 247,0 Driftsudgifter i alt 1.353, , , , ,6 Renter 3,0 5,3 5,9 5,7 5,4 Pris- og lønregulering af overslagsår 44,9 91,9 140,4 Driftsresultat i alt -15,0-62,7-65,0-68,0-76,6 Anlægsramme skoleområdet 25,0 30,0 30,0 30,0 Anlægsramme øvrige områder 7,0 10,0 20,0 30,0 Anlægsudgifter i alt 49,0 32,0 40,0 50,0 60,0 A. Resultat af det skattefinansierede område. 34,0-30,7-25,0-18,0-16,6 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsvirksomhed -12,0-6,5-6,5-6,5-6,5 Anlægsvirksomhed 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 B. Resultat af det brugerfinansierede område -2,0-1,5-6,5-6,5-6,5 C. Resultat i alt (A+B) 33,0-32,2-31,5-24,5-23,1 FINANSIERING Afdrag på lån 16,0 16,3 18,3 16,4 15,8 Låneoptagelse -23,0-7,5-12,5-12,5-12,5 Finansforskydninger -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Finansiering i alt -23,0 8,8 5,8 3,9 3,3 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D) 10,0-23,4-25,6-20,6-19,8 - = overskud/henlæggelse Generelle bemærkninger Side 7 Budget

4 2. Budgetmetode og budgetforudsætninger 2.1 Budgetmetode Overordnet er driftsbudgettet blevet udarbejdet på følgende måde: Driftsbudgettet for 2006 for hver af de 4 gamle kommuner er blevet splittet op i de 16 politikområder, der tidligere er godkendt af Sammenlægningsudvalget som bevillingsniveauet: 1. Børnepasning 2. Undervisning og fritidstilbud 3. Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 4. Kultur- og fritidsområdet 5. Arbejdsmarkedsområdet 6. Socialområdet 7. Sundhedsområdet 8. Ældre- og handicapområdet 9. Natur og miljø 10. Infrastruktur og beredskab 11. Forsyning 12. Erhverv og turisme 13. Administrativ organisation 14. Politisk administration 15. Kommunale ejendomme 16. Tværgående aktiviteter Herudover er der 2 politikområder, hvor der indtil videre ikke er afsat budget: 17. Plan og byggeri 18. Landdistriktsudvikling. De 4 kommuners budget på hvert af de 16 første politikområder er herefter samlet til et samlet budget 2006 for Jammerbugt Kommune. Dette budget 2006 dannede derefter udgangspunkt for udarbejdelsen af det tekniske basisbudget på følgende måde: - Driftsbudgettet for 2006 for hvert politikområde er blevet pris og lønfremskrevet til 2007 niveau (jf. senere). - Hvert politikområde er blevet korrigeret for overtagelser/afgivelse af nye opgaver som følge af kommunalreformen - Herudover er der korrigeret for følgende på de enkelte politikområder: o Nye ressourcemodeller o Udvikling i befolkning o Byrådsbeslutninger i gamle kommuner o Effektiviseringer og stordriftsfordele o Besparelser/serviceniveaublokke o Opdatering af overslagsår Generelle bemærkninger Side 8 Budget

5 I de specielle bemærkninger er de enkelte ændringer på politikområderne gennemgået. 2.2 Budgetbemærkninger Budgettet for 2007 er resultat af en aftale mellem Socialdemokratiet, Lokallisten, Dansk Folkeparti og Venstre. I forbindelse med budgetaftalen blev aftalt følgende budgetbemærkninger: Folkeskolernes timetildeling Det forudsættes, at der på de enkelte skoler sker en udmøntning af de økonomiske rammer, således at der som minimum undervises svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det forudsættes at skolerne i øget grad anvender mulighederne for holddannelse og samlæsning. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne skal de politiske krav og forventninger til undervisningen synliggøres. Forebyggende specialundervisning Det forudsættes, at besparelsen primært findes på den forebyggende specialundervisning, idet der arbejdes ud fra en forudsætning om en mere rummelig folkeskole. Familieområdet Der skal i efteråret 2006 gennemføres et temamøde vedrørende rammestyring og principper for disponering af visitationsrammen på familie- og anbringelsesområdet. Der ønskes til brug for udmøntningen udarbejdet en oversigt over væsentlige nøgletal på området. Demensområdet De fire nuværende kommuner har via tildelte projektmidler i 2006 generelt gjort en forøget indsats i forhold til gruppen af demente borgere i eget hjem.. Således er der givet kompetenceløft til en række medarbejdere i alle dele af den nye kommune m.h.p. at indsatsen overfor de demente skal været en integreret del af det daglige arbejde. Det forventes, at vi indenfor den eksisterende økonomiske ramme i en større kommune vil have kompetence og ressourcer til at have fokus på de dementes og de pårørendes særlige behov, og at der derved kan opnås en opmærksomhed på området svarende til den hidtidige særlige indsats i Aabybro. Det skal sikres, at den specifikke faglige ekspertise der eksisterer i dag kan fastholdes. Frigivelse af anlægsbudget Det samlede anlægsbudget 2007 er afsat som en samlet ramme på 32 mio. kr., heraf en beregningsmæssig forudsætning om skoleanlæg i 2007 for 25 mio. kr. De resterende 7 mio. kr. er afsat til øvrige anlæg (finansiering af Heides Gård 0,1 mio. kr., ramme til Tema- og udviklingsudvalget 2,0 mio. kr., asfaltvedligeholdelse 2,0 mio. kr., bygningsvedligeholdelse 1,0 mio. kr. samt øvrige bygningsmæssige forandringer inkl. nødvendige arbejdsmiljøtiltag m.m. Midlerne til finansiering af Heides Gård og rammen til Tema- og Udviklingsudvalget frigives ved budgettets vedtagelse. For det resterende anlægsbudget gælder, at der i 2. kvartal 2007 tages stilling til en 1. disponering af anlægsrammen, idet der på dette Generelle bemærkninger Side 9 Budget

6 tidspunkt vil være overblik over kommunens likviditetsmæssige situation i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 samt hvilke anlægsprojekter, der skal tages stilling til at overføre fra Det er således en forudsætning, at der kun sættes anlægsarbejder i gang, såfremt at likviditeten er acceptabel. Der skal således sikres en nøje sammenhæng mellem størrelsen af anlægsbudgettet samt den fornødne opbygning af kommunens kassebeholdning henholdsvis et kasseoverskud til at imødegå uforudsete driftsudgifter. 2.3 Befolkningsudviklingen Da det ikke i budgetlægningsfasen ikke har været muligt at trække på en egentligt befolkningsprognose er der i budget 2007 taget højde for befolkningsudviklingen på følgende måde: Budgettet for børnetilbudsområdet fastlægges på baggrund af antallet af kendte børn i kommunen, samt et skøn over hvor stor en andel der forventes at anvende pasningstilbuddene. På skoleområdet fastlægges budgettet på baggrund af antallet af børn i de forskellige klasser i dag, samt det kendte antal børn i førskolealderen. For ældre- og sundhedsområdet samt forebyggende foranstaltninger korrigeres budgettet på baggrund af udviklingen i antallet af ældre. På indtægtssiden er der foretaget en vurdering af, hvor stor det samlede befolkningstal forventes at være pr , da dette er afgørende for statstilskuddets størrelse (jf. senere). 2.4 Pris - og lønudviklingen Kommunernes Landsforenings har udmeldt følgende skøn for pris og lønudviklingen: Prisskøn KL Skøn for Løn 3,3% Priser: Brændsel -1,4% Øvrige varer og anskaffelser 2,1% Entreprenør- og håndværkerydelser 2,4% Øvrige tjenesteydelser 2,6% Priser i alt 2,3% Løn og priser i alt 2,9% Den samlede pris- og lønudvikling for overslagsårene skønnes af KL til 3,1 procent i hvert af årene. Nedenfor er anført forudsætningerne i kommunens budget med baggrund i KL s skøn. Priser Som udgangspunkt anvendes KL`s prisskøn med en gennemsnitlig stigning på prisarterne på 2,3 procent årligt fra og fremover. Differentieret stigning på enkelte arter fremgår af ovenstående tabel. Generelle bemærkninger Side 10 Budget

7 I forbindelsen med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prisreguleringen skulle udgøre 25 % af den af KL udmeldte prisregulering på varer og anskaffelser samt på entreprenør- og håndværkerydelser, hvorfor der i selvfremskrivningen af budget 2007 er indarbejdet 25 % af ovenstående prisregulering. Lønninger For perioden 1. april 2005 til 31. marts 2008 er der indgået forlig imellem KL, KTO og Sundhedskartellet. Hovedelementerne i overenskomsten og deres pris målt i procent af lønsummen fremgår af nedenstående tabel. Udmøntningstidspunkt I alt Lønstigninger - Generelle lønstigninger 1,52 1,39 0,99 0,80 0,40 5,10 - Pensionsbidr. ved barsel 0,09 0,09 - ATP-forhøjelse 0,05 0,05 - Lokal løndannelse 0,36 1,25 1,61 - gennemsnitsløngaranti 0,06 0,06 - Organisationsforhandling 1,83 1,83 - Strukturkrav 0,06 0,06 I alt 1,52 0,09 1,80 1,89 0,99 1,31 0,80 0,40 8,80 Budgetvirkning af lønfremskrivning fra 2006 til 2007 Budgetvirkningen af overenskomsten er på 3,3 i 2007 og er sammensat på følgende måde: Pct. Budgetvirkning Beregning 1 Overhæng fra ,22 1,89*3/12+0,99*9/12 2 Overenskomstelementerne 2,01 12/12*1,31+9/12*0,8+3/12*0,4 i AER-bidrag 0,1 Bidragstigning på 300 kr. pr I alt 3,33 Det understreges, at fremskrivningen fra 2006 til 2007 på 3,33 % skal dække både central fastsatte stigninger samt ny løn. Fordeling af lønstigningen på personalegrupper Som et nyt element medfører de nye overenskomster, at der vil være forskellige lønstigninger fra område til område, hvilket hænger sammen med at der er aftalt forskellige niveauer for lokal løndannelse og organisationsforhandlinger. For de overenskomstgrupper som har aftalt et højt niveau af lokal løndannelse stiger lønnen samlet set i 2007 med 3,19% mens de overenskomstgrupper som har aftalt et lavt niveau for lokal løndannelse stiger med 3,40 % Generelle bemærkninger Side 11 Budget

8 Da det ikke i økonomisystemet er muligt at skelne de forskellige personalegrupper fra hinanden, er der foretaget en gennemsnitlig fremskrivning på 3,3 % for alle grupper selv om det indebærer at nogle områder bliver underkompenseret med 0,1 % og andre bliver overkompenseret med 0,1 %. Alternativt skulle der foretages en konkret lønbudgettering fra bunden eller der skulle være foretaget en vurdering af fordelingen på hvert enkelt sted eller områder af, hvor stor en del af lønnen der er på højt eller lavt niveau. Da dette vil være meget omfattende arbejde samtidig med forskellen på de enkelte områder er meget begrænset er det valgt at foretage en gennemsnitlig fremskrivning for alle. Pulje til ny løn Det er forudsat, at de midler til ny løn, som er aftalt til udmøntning i 2007, er en del af den almindelige fremskrivning fra 2006 til Hvad angår evt. resterende puljer til ny løn, som i de gamle kommuner var reserveret som en del af budget 2006, skal disse fordeles på den enkelte lønkonto på det enkelte sted eller område. Der er oprettet en pulje på politikområde 16, tværgående antikviteter og den vil blive fordelt, når fordelingen af puljen kendes. Pulje til evt. reststigning Udover de aftalte lønstigninger fra 2006 til 2007 skal der ved budgetlægningen tages højde for en eventuel reststigning, som ligger ud over den aftalte ramme og reguleringsordning. Det kan dreje sig om følgende: - erfaringsbaseret lønudvikling, idet erfaring/anciennitet fortsat indgår i nogle lønaftaler - lokale lønstigninger ud over den afsatte finansiering til Ny løn - konsekvenser ved personaleomsætning og rekruttering KL forventer på nuværende tidspunkt at reststigningen bliver på 0,25 procent. Den samlede lønsum i budget 2006 udgør knap 1 mia. kr., hvorved en reststigning på eksempelvis 0,25 procent svarer til 2,5 mio. kr. Beløbet er afsat på politikområde 16, tværgående aktiviteter. 2.5 Status for udarbejdelse af ressourcemodeller. Der har i perioden siden budgetseminaret i maj været arbejdet med ressourcemodeller på de forskellige områder. Imidlertid var ingen af modellerne endeligt færdige ved vedtagelsen af budget I det foreliggende budget er udgifterne derfor beregnet på baggrund af de hidtidige budgetmodeller fra de gamle Jammerbugt kommuner. Dvs. der mangler fortsat at blive indarbejdet konsekvenser af ressourcemodeller på følgende områder: - Børnehaver - Skoler - SFO - Ældreområdet - De grønne områder Generelle bemærkninger Side 12 Budget

9 Det er forudsat at ressourcemodellerne på hvert område er udgiftsneutrale. Der er efterfølgende godkendt ressourcemodel for børnehaveområdet, ressourcemodel på skoleområdet er i høring, og der arbejdes på øvrige ressourcemodeller. 2.6 Udgifter til overtagelse af nye opgaver. Med kommunalreformen overtager kommune en lang række opgaver fra amtet. En af de store usikkerheder i budgettet for 2007 er derfor, hvilke udgifter Jammerbugt Kommune får på de opgaver som overtages fra amtet. Grundtakstområdet Grundtakstområdet er et at de områder som udgiftsmæssigt vokser meget med kommunalreformen. Her er udgifterne i budget 2007 som udgangspunkt beregnet ved, at de personer som kommunen i dag har i de forskellige tilbud beregnes med den takst som er opgjort for 2006 (incl. amtets andel). Imidlertid er der komme nye regler for, hvordan taksterne skal opgøres fremadrettet. Det indebærer bl.a., at der fremadrettet skal betales for afskrivninger på bygninger ligesom en lang række overheadomkostninger kan regnes ind i taksten. På baggrund af de stigninger, som vi i Jammerbugt kan registrere på vores egne tilbud, skønnes der behov for at tillægge 2006-taksterne yderligere 10 %. Det skal understreges at den præcise stigning ikke kendes før alle de nye kommuner samlet udmelder nye takster. Merudgiften i taksterne skal i princippet finansieres ved, at Jammerbugt Kommune selv får yderligere indtægter fra de personer fra andre kommuner som befinder på institutioner i Jammerbugt Kommune. Når der samlet set bliver tale om merudgifter skyldes det, at der er flere personer fra Jammerbugt kommune på institutioner i andre kommuner end der er personer fra andre kommuner på institutioner i Jammerbugt Kommune. Øvrige områder Også på nogle af de andre områder har det imidlertid ikke været muligt at give et præcist bud på, hvad de fremtidige udgifter bliver. Der drejer sig især om - udgifter til genoptræning på sundhedsområdet, hvor den fremtidige organisering i kommunalt regi ikke kendes ligesom der ikke er lavet et klart snit for, hvilke opgaver der løses i henholdsvis regionen og i kommunen - udgiften til finansiering af handicapbiler - udgiften til overtagelse af en del af amtets veje og den amtslige natur- og miljøopgave. På disse områder er der i budget 2007 reserveret udgifter svarende til Jammerbugt Kommunes bloktilskudsandel til overtagelse af opgaven. Herudover skal det understreges, at der er mange mindre hjørner i de opgaver som Jammerbugt Kommune overtager fra amtet, som der ikke er økonomisk overblik Generelle bemærkninger Side 13 Budget

10 over, og at udgifterne hertil samlet set kan løbe op i større beløb. Det drejer sig eksempelvis om bidrag til lands- og landsdelsdækkende specialskoler, betaling for misbrugsbehandling (tidligere Foldbjergcenteret) og betaling for specialtandpleje af handicappede. 2.7 Puljer I de fire kommuner har puljer været oprettet til forskellige formål og anvendt på forskellig måde. Det kan eksempelvis dreje sig om puljer vedr. vikardækning ved sygdom, puljer vedr. sygedagpengerefusion, pulje vedr. vedligeholdelse af grønne områder, osv. Det har derfor været en særlig udfordring i forbindelse med budget 2007 at få skabt oversigt over hvilke puljer, der er i de fire kommuner, til hvilke formål de er anvendt og hvordan de er administreret. Og herefter at få taget stilling til, hvilke puljer, der skal oprettes i Jammerbugt Kommune, til hvilke formål og hvordan de skal administreres. Herefter kommer udfordringen med at få skabt/fundet den nødvendige finansiering til de puljer, der skal oprettes. En yderligere udfordring er det, at det i forbindelse med indgåelse af overenskomster pr. 1. april 2006 blev aftalt, at der fra 1. januar 2007 skal oprettes en central barselspulje for hver kommune. I det foreliggende budget er puljer håndteret på forskellig vis, idet der ved budgetvedtagelsen endnu ikke havde været tid til at systematisere alle puljer. Efterfølgende er der skabt klarhed over puljer, og der oprettes to tværgående puljer på politikområde 16, tværgående puljer: central barselspulje på 7,0 mio. kr. pulje til imødegåelse af reststigninger på lønområdet på 3,0 mio. kr. Herudover er der på politikområde 16 afsat to puljer på i alt 4,4 mio. kr. til forventede takststigninger på anbringelse af børn/unge og botilbud til voksne handicappede. Endelig er der afsat en pulje på 4,1 mio. kr. til dækning af langvarig sygdom på institutioner under Børne- og Kulturudvalget. Generelle bemærkninger Side 14 Budget

11 3. Indtægter og finansiering 3.1 Skatteindtægterne I forbindelse med finansierings- og udligningsreformen er der sket en række omlægninger af de kommunale skatter: Kommunerne får tilført den del af amtsskatterne, som ikke bliver omlagt til et sundhedsbidrag. Det betyder, at kommunerne gennemsnitligt kan hæve kommuneskatten med 3,93 pct. fra 2007 i Nordjyllands Amt kan skatten hæves med 4,01% Kommunerne får tilført amtets grundskyldpromille på 10 promille. Kommunernes andel af ejendomsværdiskat, skat af aktieindkomst og pensionsafgifter overgår til staten med kompensation over bloktilskuddet. Sondringen imellem selvangiven og den lignede indkomst ophæves. Afskaffelse af efterregulering af indkomstskat for 2004, 2005 og Efterreguleringerne af gamle år (dvs. før 2004) afskaffes. Kommunernes medfinansiering af det skrå skatteloft nulstilles. Nedenfor gives der en beskrivelse af forudsætningerne for og budgetteringen af skatteindtægterne for Jammerbugt kommune for årene Fordelingen af de forskellige skatter fremgår af den samlede oversigt nedenfor. Mio. kr Indkomstskat, forskudsbeløb -919, , , , ,7 Afregning/ slutskat 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktieselskabsskat -12,0-12,4-12,4-12,4-12,4 Ejendomsværdiskat -41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grundskyld -72,0-106,0-108,8-113,0-117,5 Dækningsbidrag af offentlige ejendomme -0,5-0,6-0,6-0,6-0,6 Afgift af ophævede pensionsordninger -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige skatter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Skatteindtægter i alt , , , , ,2 - = indtægt Indkomstskat KL opjusterede i slutningen af august skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget. De nyeste skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget for perioden 2004 til 2010 er vist i nedenstående tabel. Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct. (Hele landet) Vækst i pct Nyt skøn KL 5,0 3,5 4,0 2,7 3,9 3,9 Tidligere skøn 4,0 2,9 3,8 2,6 3,9 3,7 Generelle bemærkninger Side 15 Budget

12 Hermed ligger KL s nuværende skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget 1,8 % over det skøn der ligger til grund for udskrivningsgrundlaget i statsgarantien, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Vækst i udskrivningsgrundlaget Vækst i pct til 2007 Nyt skøn KL 13,0 Statsgaranti 11,2 Ses der på udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Jammerbugt Kommune fra 2004 til 2005 forventes der på en vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2004 til 2005 på ca. 7% ( forhold til KL s skøn på 5%). En væsentlig del af væksten ca. 2 procent-point stammer dog alene fra Brovst Kommune. Denne stigning er usædvanlig stor og skyldes, at der i SKAT s foreløbige opgørelser er en vækst i aktieindkomstbeskatning og virksomhedsindkomstbeskatning på 38,2 mio. kr. Der er således ikke tale om en permanent stigning i beskatningsgrundlaget på dette niveau. Der er derfor i beregningen af selvbudgetteringen af udskrivningsgrundlagt afvendt KL s nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget; altså en vækst på 5% fra 2004 til Befolkningstallet I vurderingen af hvorvidt det kan betale sig at anvende selvbudgettering eller statsgaranti indgår endvidere en vurdering af, hvordan befolkningstallet udvikler sig. Anvendes Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fås der følgende befolkningsudvikling for Jammerbugt Kommune Ses der på befolkningstallet pr er der en afvigelse imellem Statsgarantien og Danmarks Statistiks prognose på 8 personer. Det vil sige, at de 2 prognoser er stort set identiske, hvorfor der budgetteres med med de hidtidige skøn over befolkningsudviklingen, dvs. de befolkningstal som også fremgår af statsgarantien. Generelle bemærkninger Side 16 Budget

13 Med baggrund i disse forudsætninger kan udskrivningsgrundlaget for Jammerbugt Kommune skønnes til følgende: Mio. kr Udskrivningsgrundlag 4.458, , , ,7 Udskrivningsprocent 24,7 24,7 24,7 24,7 Provenu (indkomstskat) 1.101, , , ,8 I beregningen af indkomstskatten er der i alle årene regnet med den maximale udskrivningsprocent for Jammerbugt Kommune på 24,7 procent. I 2008 er skatteprocenten ikke fastlagt fra indenrigsministeriet, hvorfor den kan fastsættes frit. Der gælder dog stadig et skatteloft for kommunerne under ét. Samlet set forventes selvbudgetteringen at udløse provenu på ca. 1,8 mio. kr. for Jammerbugt Kommune i 2007 i forhold til statsgaranti. Afregning af slutskat. Opmærksomheden skal dog især henledes på, at der i 2010 kan forventes en positiv efterregulering på de generelle tilskud på 12,7 mio. kr., som Jammerbugt Kommunen kun får såfremt der selvbudgetteres i Efterreguleringen opstår fordi mange kommuner forventes at vælge selvbudgettering med baggrund i de nye skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Når rigtig mange kommuner forventes at selvbudgettere, vil det højere skattegrundlag blive omsat til et lavere nettotilskud fra udligningen i budgettet for Det betyder, at der går en mindre del af det samlede statstilskud til at finansiere landsudligningen og udligningsordningen for ugunstig stillede kommuner. Det indebærer, at en væsentlig større del af statstilskuddet fordeles efter indbyggertallet ved efterreguleringen af 2007 i En eventuel efterregulering af skatteindtægterne for 2007 sker ligeledes i 2010, og det betyder, at hvis udskrivningsgrundlaget i 2007 ikke lever op til forudsætningerne i selvbudgetteringen vil en negativ efterregulering blive modregnet i den positive efterregulering på tilskuddene. I forbindelse med finansierings- og udligningsreformen er det besluttet at afregningerne for 2004, 2005 og 2006 er suspenderet og der vil således ikke være afregninger af slutskat i Jammerbugt Kommune i 2007, 2008 og Selskabsskat Afregning af selskabsskatten sker ved en endelig afregning 3 år efter indkomståret. I 2007 udbetales således det fulde beløb vedrørende selskabsskatterne for indkomståret 2004 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Jammerbugt Kommunes andel af selskabsskatterne er udmeldt af Indenrigsministeriet til 12,4 mio. kr. i Der forventes samme provenu i overslagsårene. Som noget nyt et selskabs- Generelle bemærkninger Side 17 Budget

14 skatten omfattet af udligning, hvilket er nærmere beskrevet i afsnittet om generelle tilskud. Grundskyld Med finansierings- og udligningsreformen er det besluttet at kommunerne får tilført amtets grundskyldpromille på 10 promille. Samtidigt er der udmeldt en maksimal grundskyldspromille for 2007 for Jammerbugt Kommune på 24,82 promille. De samlede grundværdier for Jammerbugt Kommune skønnes i 2007 at blive på 4.879,1 mio. kr. For produktionsjord gælder dog særlige regler. Provenuet for produktionsjord beregnes således som grundskyldspromillen minus 9 - dog max. 13 promille. For Jammerbugt Kommune betyder det at der max. kan opkræves 13 promille på produktionsjord. Tidligere fik kommunerne et tilskud til dækning af den manglende indtægt fra produktionsjord, men dette tilskud er afskaffet som en del finansierings- og udligningsreformen. Herudover er der særlige regler for hvor meget grundskylden for den enkelte må stige som følge af stigninger i de skattepligtige grundværdier (skatteloftet). Da der har været store stigninger i grundværdierne fra 2004 til 2005 vil mange ramme mod loftet for stigningerne i grundskylden. På baggrund af bemærkningerne ovenfor skønnes det samlede provenu af grundskylden for Jammerbugt kommune at blive på 106,0 mio. kr. i 2007 Dækningsafgift af offentlige ejendomme. Jammerbugt Kommune opkræver dækningsafgift af offentlige ejendomme. Provenuet for for 2007 for de offentlige ejendomme som kommunen ikke selv ejer forventes at blive på 0,6 mio. kr. Heri er indregnet den del af dækningsafgiften som med finansierings- og udligningsreformen overtages fra amtet. Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskatten er med den nye udligningsreform ikke længere en kommunal skat. Provenuet fra ejendomsværdiskatten indgår i stedet i de generelle tilskud. Afgift af ophævede pensionsordninger Ved ophævelse af pensionsordninger i "utide" modtager kommunen med den nye udligningsreform ikke længere en kommunal afgift. Provenuet indgår i stedet i de generelle tilskud. Øvrige skatter Herunder figurer bl.a. medfinansiering af det skrå skatteloft som er blevet nulstillet fra 2007, og medfinansiering vil herefter blive udløst ved skattestigninger, der ligger ud over en kommuneskat på 24,5 pct. Generelle bemærkninger Side 18 Budget

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere