Generelle bemærkninger til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger til budget 2007-2010"

Transkript

1 Generelle bemærkninger til budget Indledning og sammendrag af økonomien i Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10. oktober Udskrivningsprocenten for Jammerbugt Kommune er fastsat til 24,7 procent, mens grundskyldspromillen er fastsat til 24,82 promille, hvilket er de maksimumsgrænser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meldt ud for Skatteprocenten for kirkeskat er fastsat til 1,20 %. I hovedtal viser budgettet følgende resultat: Mio. kr Skattefinansieret område: Indtægter (skatter og tilskud) , , , , ,9 Renter 3,0 5,3 5,9 5,7 5,4 Driftsudgifter i løbende priser 1.353, , , , ,0 Anlægsudgifter 49,0 32,0 40,0 50,0 60,0 Resultat af skattefinansieret område 34,0-30,7-25,0-18,0-16,6 Resultat af brugerfinansieret område -2,0-1,5-6,5-6,5-6,5 Nettolån -7,0 8,8 5,8 3,9 3,3 Finansforskydninger -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt - finansiel balance 10,0-23,4-25,6-20,6-19,8 - = overskud/henlæggelse Resultatet på det skattefinansierede område er et overskud på 30,7 mio. kr. i På det brugerfinansierede område er der et overskud i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., hvilket medfører et samlet overskud på 32,2 mio. kr. i Inklusive nettolånoptagelse og finansforskydninger er der i 2007 en finansiel balance (overskud) på 23,4 mio. kr. I overslagsåret 2008 er der et overskud på 25,6 mio. kr., i 2009 er der et overskud på 20,6 mio. kr. og i 2010 er der et overskud på 19,8 mio. kr. Indtægterne udgør 1.622,6 mio. kr. og heraf udgør skatteindtægterne 1.219,2 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er skønnet til 1.083,6 mio. kr. for 2007, mens grundskylden udgør 106,0 mio. kr. De generelle tilskud udgør 403,4 mio. kr. og består af tilskud og udligning fra staten på i alt 450,1 mio. kr. mens der skal betales 42,5 mio. kr. i grundbidrag og 4,2 mio. kr. i udviklingsbidrag til Region Nordjylland. Vedr. udskrivningsgrundlaget er der valgt selvbudgettering i Når der skønnes at være en provenumæssig fordel ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti hænger det sammen med, at KL har skønnet væksten i udskrivningsgrundlaget til at være noget større end den vækst, der er lagt ind i statsgarantien. Jammerbugt Kommune Side 5 Budget

2 Driftsudgifterne er fastsat med udgangspunkt i de fire kommuners oprindelige budgetter, og herefter er der korrigeret for bl.a. overtagelse af nye opgaver, befolkningsudvikling og byrådsbeslutninger i de gamle kommuner. Herudover er budgettet reguleret for de godkendte effektiviserings- og besparelsesforslag. Driftsudgifterne på det skattefinansierede område er steget med 201,6 mio. kr. fra 2006 til Heraf udgør væksten i serviceudgifterne 174,6 mio. kr., hvilket primært skyldes overtagelsen af mange nye opgaver fra amterne. Tages der således højde for overtagelsen af de nye opgaver samt pris og lønreguleringen fra 2006 til 2007 er der tale om en negativ realvækst i serviceudgifterne på ca. 7,0 mio. kr. svarende til en negativ realvækst på godt 0,5 %. Der er et samlet anlægsbudget på 37,0 mio. kr. i 2007, og heraf udgør de skattefinansierede anlægsudgifter 32,0 mio. kr. Det største enkeltbeløb er rådighedsbeløbet på 25,0 mio. kr. til renoveringer og ombygninger på skoleområdet. Der er, jf. senere regnet med et låneoptag på 7 mio. kr. hertil. Herudover er der indarbejdet en ramme til Tema- og Udviklingsudvalget på 2,0 mio. kr., asfaltvedligeholdelse 2,0 mio. kr., bygningsvedligeholdelse 1,0 mio. kr. samt 2,0 mio. kr. til øvrige anlæg. I overslagsårene 2008, 2009 og 2010 er der afsat en ramme til skoleanlæg på 30,0 mio. kr. mens der er afsat en ramme til øvrige anlæg på 10,0 mio. kr. i 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i Forsyningsvirksomhederne viser i 2007 et driftsoverskud på 6,5 mio. kr., og der er indarbejdet en anlægsramme på forsyningsområdet på 5,0 mio. kr. i Der er således et samlet overskud på 1,5 mio. kr. Vedrørende lånoptagelse er der indregnet lånoptagelse i 2007 svarende til anlægsudgifterne til energibesparende foranstaltninger (0,5 mio. kr.) samt til skoleanlæg. Der er således indregnet en lånoptagelse på 7,5 mio. kr. i Der er endvidere indregnet et mindreafdrag på 2,0 mio. kr. som følge af omlægning af eksisterende lån. Netto er der indarbejdet et samlet afdrag på gælden på 8,8 mio. kr. i Herudover er der i driften indregnet leasingudgifter på 2,2 mio. kr. i til driftsleasing af ITudstyr i forbindelse med etableringen af Jammerbugt Kommune. Resultatopgørelse og bemærkninger til budgettet For at synliggøre budgettet på det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område er der udarbejdet nedenstående resultatopgørelse. Til de enkelte poster er der i de efterfølgende afsnit 3, finansiering, og afsnit 4, udgifterne, givet en specifikation af de enkelte beløbsposter. I afsnit 2 er der redegjort for forudsætningerne for budgettet. Endvidere findes der efter disse generelle bemærkninger en række specielle bemærkninger vedrørende de enkelte politikområder. De specielle bemærkninger omfatter for hvert politikområde indhold, vision/målsætninger/servicemål, aktivitetsbeskrivelse, bemærkninger til budgetændringer samt budgettet med ændringer. Endelig findes til sidst hovedoversigt, sammendrag og takstoversigt. Generelle bemærkninger Side 6 Budget

3 Resultatopgørelse for Jammerbugt Kommune Mio. kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , , ,2 Generelle tilskud -317,0-403,4-412,5-421,9-429,7 Indtægter i alt , , , , ,9 Driftsudgifter Serviceudgifter 1.133, , , , ,6 Overførsler 220,0 247,0 247,0 247,0 247,0 Driftsudgifter i alt 1.353, , , , ,6 Renter 3,0 5,3 5,9 5,7 5,4 Pris- og lønregulering af overslagsår 44,9 91,9 140,4 Driftsresultat i alt -15,0-62,7-65,0-68,0-76,6 Anlægsramme skoleområdet 25,0 30,0 30,0 30,0 Anlægsramme øvrige områder 7,0 10,0 20,0 30,0 Anlægsudgifter i alt 49,0 32,0 40,0 50,0 60,0 A. Resultat af det skattefinansierede område. 34,0-30,7-25,0-18,0-16,6 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsvirksomhed -12,0-6,5-6,5-6,5-6,5 Anlægsvirksomhed 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 B. Resultat af det brugerfinansierede område -2,0-1,5-6,5-6,5-6,5 C. Resultat i alt (A+B) 33,0-32,2-31,5-24,5-23,1 FINANSIERING Afdrag på lån 16,0 16,3 18,3 16,4 15,8 Låneoptagelse -23,0-7,5-12,5-12,5-12,5 Finansforskydninger -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Finansiering i alt -23,0 8,8 5,8 3,9 3,3 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D) 10,0-23,4-25,6-20,6-19,8 - = overskud/henlæggelse Generelle bemærkninger Side 7 Budget

4 2. Budgetmetode og budgetforudsætninger 2.1 Budgetmetode Overordnet er driftsbudgettet blevet udarbejdet på følgende måde: Driftsbudgettet for 2006 for hver af de 4 gamle kommuner er blevet splittet op i de 16 politikområder, der tidligere er godkendt af Sammenlægningsudvalget som bevillingsniveauet: 1. Børnepasning 2. Undervisning og fritidstilbud 3. Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 4. Kultur- og fritidsområdet 5. Arbejdsmarkedsområdet 6. Socialområdet 7. Sundhedsområdet 8. Ældre- og handicapområdet 9. Natur og miljø 10. Infrastruktur og beredskab 11. Forsyning 12. Erhverv og turisme 13. Administrativ organisation 14. Politisk administration 15. Kommunale ejendomme 16. Tværgående aktiviteter Herudover er der 2 politikområder, hvor der indtil videre ikke er afsat budget: 17. Plan og byggeri 18. Landdistriktsudvikling. De 4 kommuners budget på hvert af de 16 første politikområder er herefter samlet til et samlet budget 2006 for Jammerbugt Kommune. Dette budget 2006 dannede derefter udgangspunkt for udarbejdelsen af det tekniske basisbudget på følgende måde: - Driftsbudgettet for 2006 for hvert politikområde er blevet pris og lønfremskrevet til 2007 niveau (jf. senere). - Hvert politikområde er blevet korrigeret for overtagelser/afgivelse af nye opgaver som følge af kommunalreformen - Herudover er der korrigeret for følgende på de enkelte politikområder: o Nye ressourcemodeller o Udvikling i befolkning o Byrådsbeslutninger i gamle kommuner o Effektiviseringer og stordriftsfordele o Besparelser/serviceniveaublokke o Opdatering af overslagsår Generelle bemærkninger Side 8 Budget

5 I de specielle bemærkninger er de enkelte ændringer på politikområderne gennemgået. 2.2 Budgetbemærkninger Budgettet for 2007 er resultat af en aftale mellem Socialdemokratiet, Lokallisten, Dansk Folkeparti og Venstre. I forbindelse med budgetaftalen blev aftalt følgende budgetbemærkninger: Folkeskolernes timetildeling Det forudsættes, at der på de enkelte skoler sker en udmøntning af de økonomiske rammer, således at der som minimum undervises svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det forudsættes at skolerne i øget grad anvender mulighederne for holddannelse og samlæsning. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne skal de politiske krav og forventninger til undervisningen synliggøres. Forebyggende specialundervisning Det forudsættes, at besparelsen primært findes på den forebyggende specialundervisning, idet der arbejdes ud fra en forudsætning om en mere rummelig folkeskole. Familieområdet Der skal i efteråret 2006 gennemføres et temamøde vedrørende rammestyring og principper for disponering af visitationsrammen på familie- og anbringelsesområdet. Der ønskes til brug for udmøntningen udarbejdet en oversigt over væsentlige nøgletal på området. Demensområdet De fire nuværende kommuner har via tildelte projektmidler i 2006 generelt gjort en forøget indsats i forhold til gruppen af demente borgere i eget hjem.. Således er der givet kompetenceløft til en række medarbejdere i alle dele af den nye kommune m.h.p. at indsatsen overfor de demente skal været en integreret del af det daglige arbejde. Det forventes, at vi indenfor den eksisterende økonomiske ramme i en større kommune vil have kompetence og ressourcer til at have fokus på de dementes og de pårørendes særlige behov, og at der derved kan opnås en opmærksomhed på området svarende til den hidtidige særlige indsats i Aabybro. Det skal sikres, at den specifikke faglige ekspertise der eksisterer i dag kan fastholdes. Frigivelse af anlægsbudget Det samlede anlægsbudget 2007 er afsat som en samlet ramme på 32 mio. kr., heraf en beregningsmæssig forudsætning om skoleanlæg i 2007 for 25 mio. kr. De resterende 7 mio. kr. er afsat til øvrige anlæg (finansiering af Heides Gård 0,1 mio. kr., ramme til Tema- og udviklingsudvalget 2,0 mio. kr., asfaltvedligeholdelse 2,0 mio. kr., bygningsvedligeholdelse 1,0 mio. kr. samt øvrige bygningsmæssige forandringer inkl. nødvendige arbejdsmiljøtiltag m.m. Midlerne til finansiering af Heides Gård og rammen til Tema- og Udviklingsudvalget frigives ved budgettets vedtagelse. For det resterende anlægsbudget gælder, at der i 2. kvartal 2007 tages stilling til en 1. disponering af anlægsrammen, idet der på dette Generelle bemærkninger Side 9 Budget

6 tidspunkt vil være overblik over kommunens likviditetsmæssige situation i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 samt hvilke anlægsprojekter, der skal tages stilling til at overføre fra Det er således en forudsætning, at der kun sættes anlægsarbejder i gang, såfremt at likviditeten er acceptabel. Der skal således sikres en nøje sammenhæng mellem størrelsen af anlægsbudgettet samt den fornødne opbygning af kommunens kassebeholdning henholdsvis et kasseoverskud til at imødegå uforudsete driftsudgifter. 2.3 Befolkningsudviklingen Da det ikke i budgetlægningsfasen ikke har været muligt at trække på en egentligt befolkningsprognose er der i budget 2007 taget højde for befolkningsudviklingen på følgende måde: Budgettet for børnetilbudsområdet fastlægges på baggrund af antallet af kendte børn i kommunen, samt et skøn over hvor stor en andel der forventes at anvende pasningstilbuddene. På skoleområdet fastlægges budgettet på baggrund af antallet af børn i de forskellige klasser i dag, samt det kendte antal børn i førskolealderen. For ældre- og sundhedsområdet samt forebyggende foranstaltninger korrigeres budgettet på baggrund af udviklingen i antallet af ældre. På indtægtssiden er der foretaget en vurdering af, hvor stor det samlede befolkningstal forventes at være pr , da dette er afgørende for statstilskuddets størrelse (jf. senere). 2.4 Pris - og lønudviklingen Kommunernes Landsforenings har udmeldt følgende skøn for pris og lønudviklingen: Prisskøn KL Skøn for Løn 3,3% Priser: Brændsel -1,4% Øvrige varer og anskaffelser 2,1% Entreprenør- og håndværkerydelser 2,4% Øvrige tjenesteydelser 2,6% Priser i alt 2,3% Løn og priser i alt 2,9% Den samlede pris- og lønudvikling for overslagsårene skønnes af KL til 3,1 procent i hvert af årene. Nedenfor er anført forudsætningerne i kommunens budget med baggrund i KL s skøn. Priser Som udgangspunkt anvendes KL`s prisskøn med en gennemsnitlig stigning på prisarterne på 2,3 procent årligt fra og fremover. Differentieret stigning på enkelte arter fremgår af ovenstående tabel. Generelle bemærkninger Side 10 Budget

7 I forbindelsen med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prisreguleringen skulle udgøre 25 % af den af KL udmeldte prisregulering på varer og anskaffelser samt på entreprenør- og håndværkerydelser, hvorfor der i selvfremskrivningen af budget 2007 er indarbejdet 25 % af ovenstående prisregulering. Lønninger For perioden 1. april 2005 til 31. marts 2008 er der indgået forlig imellem KL, KTO og Sundhedskartellet. Hovedelementerne i overenskomsten og deres pris målt i procent af lønsummen fremgår af nedenstående tabel. Udmøntningstidspunkt I alt Lønstigninger - Generelle lønstigninger 1,52 1,39 0,99 0,80 0,40 5,10 - Pensionsbidr. ved barsel 0,09 0,09 - ATP-forhøjelse 0,05 0,05 - Lokal løndannelse 0,36 1,25 1,61 - gennemsnitsløngaranti 0,06 0,06 - Organisationsforhandling 1,83 1,83 - Strukturkrav 0,06 0,06 I alt 1,52 0,09 1,80 1,89 0,99 1,31 0,80 0,40 8,80 Budgetvirkning af lønfremskrivning fra 2006 til 2007 Budgetvirkningen af overenskomsten er på 3,3 i 2007 og er sammensat på følgende måde: Pct. Budgetvirkning Beregning 1 Overhæng fra ,22 1,89*3/12+0,99*9/12 2 Overenskomstelementerne 2,01 12/12*1,31+9/12*0,8+3/12*0,4 i AER-bidrag 0,1 Bidragstigning på 300 kr. pr I alt 3,33 Det understreges, at fremskrivningen fra 2006 til 2007 på 3,33 % skal dække både central fastsatte stigninger samt ny løn. Fordeling af lønstigningen på personalegrupper Som et nyt element medfører de nye overenskomster, at der vil være forskellige lønstigninger fra område til område, hvilket hænger sammen med at der er aftalt forskellige niveauer for lokal løndannelse og organisationsforhandlinger. For de overenskomstgrupper som har aftalt et højt niveau af lokal løndannelse stiger lønnen samlet set i 2007 med 3,19% mens de overenskomstgrupper som har aftalt et lavt niveau for lokal løndannelse stiger med 3,40 % Generelle bemærkninger Side 11 Budget

8 Da det ikke i økonomisystemet er muligt at skelne de forskellige personalegrupper fra hinanden, er der foretaget en gennemsnitlig fremskrivning på 3,3 % for alle grupper selv om det indebærer at nogle områder bliver underkompenseret med 0,1 % og andre bliver overkompenseret med 0,1 %. Alternativt skulle der foretages en konkret lønbudgettering fra bunden eller der skulle være foretaget en vurdering af fordelingen på hvert enkelt sted eller områder af, hvor stor en del af lønnen der er på højt eller lavt niveau. Da dette vil være meget omfattende arbejde samtidig med forskellen på de enkelte områder er meget begrænset er det valgt at foretage en gennemsnitlig fremskrivning for alle. Pulje til ny løn Det er forudsat, at de midler til ny løn, som er aftalt til udmøntning i 2007, er en del af den almindelige fremskrivning fra 2006 til Hvad angår evt. resterende puljer til ny løn, som i de gamle kommuner var reserveret som en del af budget 2006, skal disse fordeles på den enkelte lønkonto på det enkelte sted eller område. Der er oprettet en pulje på politikområde 16, tværgående antikviteter og den vil blive fordelt, når fordelingen af puljen kendes. Pulje til evt. reststigning Udover de aftalte lønstigninger fra 2006 til 2007 skal der ved budgetlægningen tages højde for en eventuel reststigning, som ligger ud over den aftalte ramme og reguleringsordning. Det kan dreje sig om følgende: - erfaringsbaseret lønudvikling, idet erfaring/anciennitet fortsat indgår i nogle lønaftaler - lokale lønstigninger ud over den afsatte finansiering til Ny løn - konsekvenser ved personaleomsætning og rekruttering KL forventer på nuværende tidspunkt at reststigningen bliver på 0,25 procent. Den samlede lønsum i budget 2006 udgør knap 1 mia. kr., hvorved en reststigning på eksempelvis 0,25 procent svarer til 2,5 mio. kr. Beløbet er afsat på politikområde 16, tværgående aktiviteter. 2.5 Status for udarbejdelse af ressourcemodeller. Der har i perioden siden budgetseminaret i maj været arbejdet med ressourcemodeller på de forskellige områder. Imidlertid var ingen af modellerne endeligt færdige ved vedtagelsen af budget I det foreliggende budget er udgifterne derfor beregnet på baggrund af de hidtidige budgetmodeller fra de gamle Jammerbugt kommuner. Dvs. der mangler fortsat at blive indarbejdet konsekvenser af ressourcemodeller på følgende områder: - Børnehaver - Skoler - SFO - Ældreområdet - De grønne områder Generelle bemærkninger Side 12 Budget

9 Det er forudsat at ressourcemodellerne på hvert område er udgiftsneutrale. Der er efterfølgende godkendt ressourcemodel for børnehaveområdet, ressourcemodel på skoleområdet er i høring, og der arbejdes på øvrige ressourcemodeller. 2.6 Udgifter til overtagelse af nye opgaver. Med kommunalreformen overtager kommune en lang række opgaver fra amtet. En af de store usikkerheder i budgettet for 2007 er derfor, hvilke udgifter Jammerbugt Kommune får på de opgaver som overtages fra amtet. Grundtakstområdet Grundtakstområdet er et at de områder som udgiftsmæssigt vokser meget med kommunalreformen. Her er udgifterne i budget 2007 som udgangspunkt beregnet ved, at de personer som kommunen i dag har i de forskellige tilbud beregnes med den takst som er opgjort for 2006 (incl. amtets andel). Imidlertid er der komme nye regler for, hvordan taksterne skal opgøres fremadrettet. Det indebærer bl.a., at der fremadrettet skal betales for afskrivninger på bygninger ligesom en lang række overheadomkostninger kan regnes ind i taksten. På baggrund af de stigninger, som vi i Jammerbugt kan registrere på vores egne tilbud, skønnes der behov for at tillægge 2006-taksterne yderligere 10 %. Det skal understreges at den præcise stigning ikke kendes før alle de nye kommuner samlet udmelder nye takster. Merudgiften i taksterne skal i princippet finansieres ved, at Jammerbugt Kommune selv får yderligere indtægter fra de personer fra andre kommuner som befinder på institutioner i Jammerbugt Kommune. Når der samlet set bliver tale om merudgifter skyldes det, at der er flere personer fra Jammerbugt kommune på institutioner i andre kommuner end der er personer fra andre kommuner på institutioner i Jammerbugt Kommune. Øvrige områder Også på nogle af de andre områder har det imidlertid ikke været muligt at give et præcist bud på, hvad de fremtidige udgifter bliver. Der drejer sig især om - udgifter til genoptræning på sundhedsområdet, hvor den fremtidige organisering i kommunalt regi ikke kendes ligesom der ikke er lavet et klart snit for, hvilke opgaver der løses i henholdsvis regionen og i kommunen - udgiften til finansiering af handicapbiler - udgiften til overtagelse af en del af amtets veje og den amtslige natur- og miljøopgave. På disse områder er der i budget 2007 reserveret udgifter svarende til Jammerbugt Kommunes bloktilskudsandel til overtagelse af opgaven. Herudover skal det understreges, at der er mange mindre hjørner i de opgaver som Jammerbugt Kommune overtager fra amtet, som der ikke er økonomisk overblik Generelle bemærkninger Side 13 Budget

10 over, og at udgifterne hertil samlet set kan løbe op i større beløb. Det drejer sig eksempelvis om bidrag til lands- og landsdelsdækkende specialskoler, betaling for misbrugsbehandling (tidligere Foldbjergcenteret) og betaling for specialtandpleje af handicappede. 2.7 Puljer I de fire kommuner har puljer været oprettet til forskellige formål og anvendt på forskellig måde. Det kan eksempelvis dreje sig om puljer vedr. vikardækning ved sygdom, puljer vedr. sygedagpengerefusion, pulje vedr. vedligeholdelse af grønne områder, osv. Det har derfor været en særlig udfordring i forbindelse med budget 2007 at få skabt oversigt over hvilke puljer, der er i de fire kommuner, til hvilke formål de er anvendt og hvordan de er administreret. Og herefter at få taget stilling til, hvilke puljer, der skal oprettes i Jammerbugt Kommune, til hvilke formål og hvordan de skal administreres. Herefter kommer udfordringen med at få skabt/fundet den nødvendige finansiering til de puljer, der skal oprettes. En yderligere udfordring er det, at det i forbindelse med indgåelse af overenskomster pr. 1. april 2006 blev aftalt, at der fra 1. januar 2007 skal oprettes en central barselspulje for hver kommune. I det foreliggende budget er puljer håndteret på forskellig vis, idet der ved budgetvedtagelsen endnu ikke havde været tid til at systematisere alle puljer. Efterfølgende er der skabt klarhed over puljer, og der oprettes to tværgående puljer på politikområde 16, tværgående puljer: central barselspulje på 7,0 mio. kr. pulje til imødegåelse af reststigninger på lønområdet på 3,0 mio. kr. Herudover er der på politikområde 16 afsat to puljer på i alt 4,4 mio. kr. til forventede takststigninger på anbringelse af børn/unge og botilbud til voksne handicappede. Endelig er der afsat en pulje på 4,1 mio. kr. til dækning af langvarig sygdom på institutioner under Børne- og Kulturudvalget. Generelle bemærkninger Side 14 Budget

11 3. Indtægter og finansiering 3.1 Skatteindtægterne I forbindelse med finansierings- og udligningsreformen er der sket en række omlægninger af de kommunale skatter: Kommunerne får tilført den del af amtsskatterne, som ikke bliver omlagt til et sundhedsbidrag. Det betyder, at kommunerne gennemsnitligt kan hæve kommuneskatten med 3,93 pct. fra 2007 i Nordjyllands Amt kan skatten hæves med 4,01% Kommunerne får tilført amtets grundskyldpromille på 10 promille. Kommunernes andel af ejendomsværdiskat, skat af aktieindkomst og pensionsafgifter overgår til staten med kompensation over bloktilskuddet. Sondringen imellem selvangiven og den lignede indkomst ophæves. Afskaffelse af efterregulering af indkomstskat for 2004, 2005 og Efterreguleringerne af gamle år (dvs. før 2004) afskaffes. Kommunernes medfinansiering af det skrå skatteloft nulstilles. Nedenfor gives der en beskrivelse af forudsætningerne for og budgetteringen af skatteindtægterne for Jammerbugt kommune for årene Fordelingen af de forskellige skatter fremgår af den samlede oversigt nedenfor. Mio. kr Indkomstskat, forskudsbeløb -919, , , , ,7 Afregning/ slutskat 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktieselskabsskat -12,0-12,4-12,4-12,4-12,4 Ejendomsværdiskat -41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grundskyld -72,0-106,0-108,8-113,0-117,5 Dækningsbidrag af offentlige ejendomme -0,5-0,6-0,6-0,6-0,6 Afgift af ophævede pensionsordninger -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige skatter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Skatteindtægter i alt , , , , ,2 - = indtægt Indkomstskat KL opjusterede i slutningen af august skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget. De nyeste skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget for perioden 2004 til 2010 er vist i nedenstående tabel. Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct. (Hele landet) Vækst i pct Nyt skøn KL 5,0 3,5 4,0 2,7 3,9 3,9 Tidligere skøn 4,0 2,9 3,8 2,6 3,9 3,7 Generelle bemærkninger Side 15 Budget

12 Hermed ligger KL s nuværende skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget 1,8 % over det skøn der ligger til grund for udskrivningsgrundlaget i statsgarantien, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Vækst i udskrivningsgrundlaget Vækst i pct til 2007 Nyt skøn KL 13,0 Statsgaranti 11,2 Ses der på udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Jammerbugt Kommune fra 2004 til 2005 forventes der på en vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2004 til 2005 på ca. 7% ( forhold til KL s skøn på 5%). En væsentlig del af væksten ca. 2 procent-point stammer dog alene fra Brovst Kommune. Denne stigning er usædvanlig stor og skyldes, at der i SKAT s foreløbige opgørelser er en vækst i aktieindkomstbeskatning og virksomhedsindkomstbeskatning på 38,2 mio. kr. Der er således ikke tale om en permanent stigning i beskatningsgrundlaget på dette niveau. Der er derfor i beregningen af selvbudgetteringen af udskrivningsgrundlagt afvendt KL s nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget; altså en vækst på 5% fra 2004 til Befolkningstallet I vurderingen af hvorvidt det kan betale sig at anvende selvbudgettering eller statsgaranti indgår endvidere en vurdering af, hvordan befolkningstallet udvikler sig. Anvendes Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fås der følgende befolkningsudvikling for Jammerbugt Kommune Ses der på befolkningstallet pr er der en afvigelse imellem Statsgarantien og Danmarks Statistiks prognose på 8 personer. Det vil sige, at de 2 prognoser er stort set identiske, hvorfor der budgetteres med med de hidtidige skøn over befolkningsudviklingen, dvs. de befolkningstal som også fremgår af statsgarantien. Generelle bemærkninger Side 16 Budget

13 Med baggrund i disse forudsætninger kan udskrivningsgrundlaget for Jammerbugt Kommune skønnes til følgende: Mio. kr Udskrivningsgrundlag 4.458, , , ,7 Udskrivningsprocent 24,7 24,7 24,7 24,7 Provenu (indkomstskat) 1.101, , , ,8 I beregningen af indkomstskatten er der i alle årene regnet med den maximale udskrivningsprocent for Jammerbugt Kommune på 24,7 procent. I 2008 er skatteprocenten ikke fastlagt fra indenrigsministeriet, hvorfor den kan fastsættes frit. Der gælder dog stadig et skatteloft for kommunerne under ét. Samlet set forventes selvbudgetteringen at udløse provenu på ca. 1,8 mio. kr. for Jammerbugt Kommune i 2007 i forhold til statsgaranti. Afregning af slutskat. Opmærksomheden skal dog især henledes på, at der i 2010 kan forventes en positiv efterregulering på de generelle tilskud på 12,7 mio. kr., som Jammerbugt Kommunen kun får såfremt der selvbudgetteres i Efterreguleringen opstår fordi mange kommuner forventes at vælge selvbudgettering med baggrund i de nye skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Når rigtig mange kommuner forventes at selvbudgettere, vil det højere skattegrundlag blive omsat til et lavere nettotilskud fra udligningen i budgettet for Det betyder, at der går en mindre del af det samlede statstilskud til at finansiere landsudligningen og udligningsordningen for ugunstig stillede kommuner. Det indebærer, at en væsentlig større del af statstilskuddet fordeles efter indbyggertallet ved efterreguleringen af 2007 i En eventuel efterregulering af skatteindtægterne for 2007 sker ligeledes i 2010, og det betyder, at hvis udskrivningsgrundlaget i 2007 ikke lever op til forudsætningerne i selvbudgetteringen vil en negativ efterregulering blive modregnet i den positive efterregulering på tilskuddene. I forbindelse med finansierings- og udligningsreformen er det besluttet at afregningerne for 2004, 2005 og 2006 er suspenderet og der vil således ikke være afregninger af slutskat i Jammerbugt Kommune i 2007, 2008 og Selskabsskat Afregning af selskabsskatten sker ved en endelig afregning 3 år efter indkomståret. I 2007 udbetales således det fulde beløb vedrørende selskabsskatterne for indkomståret 2004 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Jammerbugt Kommunes andel af selskabsskatterne er udmeldt af Indenrigsministeriet til 12,4 mio. kr. i Der forventes samme provenu i overslagsårene. Som noget nyt et selskabs- Generelle bemærkninger Side 17 Budget

14 skatten omfattet af udligning, hvilket er nærmere beskrevet i afsnittet om generelle tilskud. Grundskyld Med finansierings- og udligningsreformen er det besluttet at kommunerne får tilført amtets grundskyldpromille på 10 promille. Samtidigt er der udmeldt en maksimal grundskyldspromille for 2007 for Jammerbugt Kommune på 24,82 promille. De samlede grundværdier for Jammerbugt Kommune skønnes i 2007 at blive på 4.879,1 mio. kr. For produktionsjord gælder dog særlige regler. Provenuet for produktionsjord beregnes således som grundskyldspromillen minus 9 - dog max. 13 promille. For Jammerbugt Kommune betyder det at der max. kan opkræves 13 promille på produktionsjord. Tidligere fik kommunerne et tilskud til dækning af den manglende indtægt fra produktionsjord, men dette tilskud er afskaffet som en del finansierings- og udligningsreformen. Herudover er der særlige regler for hvor meget grundskylden for den enkelte må stige som følge af stigninger i de skattepligtige grundværdier (skatteloftet). Da der har været store stigninger i grundværdierne fra 2004 til 2005 vil mange ramme mod loftet for stigningerne i grundskylden. På baggrund af bemærkningerne ovenfor skønnes det samlede provenu af grundskylden for Jammerbugt kommune at blive på 106,0 mio. kr. i 2007 Dækningsafgift af offentlige ejendomme. Jammerbugt Kommune opkræver dækningsafgift af offentlige ejendomme. Provenuet for for 2007 for de offentlige ejendomme som kommunen ikke selv ejer forventes at blive på 0,6 mio. kr. Heri er indregnet den del af dækningsafgiften som med finansierings- og udligningsreformen overtages fra amtet. Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskatten er med den nye udligningsreform ikke længere en kommunal skat. Provenuet fra ejendomsværdiskatten indgår i stedet i de generelle tilskud. Afgift af ophævede pensionsordninger Ved ophævelse af pensionsordninger i "utide" modtager kommunen med den nye udligningsreform ikke længere en kommunal afgift. Provenuet indgår i stedet i de generelle tilskud. Øvrige skatter Herunder figurer bl.a. medfinansiering af det skrå skatteloft som er blevet nulstillet fra 2007, og medfinansiering vil herefter blive udløst ved skattestigninger, der ligger ud over en kommuneskat på 24,5 pct. Generelle bemærkninger Side 18 Budget

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere