Generelle bemærkninger til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger til budget 2007-2010"

Transkript

1 Generelle bemærkninger til budget Indledning og sammendrag af økonomien i Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10. oktober Udskrivningsprocenten for Jammerbugt Kommune er fastsat til 24,7 procent, mens grundskyldspromillen er fastsat til 24,82 promille, hvilket er de maksimumsgrænser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meldt ud for Skatteprocenten for kirkeskat er fastsat til 1,20 %. I hovedtal viser budgettet følgende resultat: Mio. kr Skattefinansieret område: Indtægter (skatter og tilskud) , , , , ,9 Renter 3,0 5,3 5,9 5,7 5,4 Driftsudgifter i løbende priser 1.353, , , , ,0 Anlægsudgifter 49,0 32,0 40,0 50,0 60,0 Resultat af skattefinansieret område 34,0-30,7-25,0-18,0-16,6 Resultat af brugerfinansieret område -2,0-1,5-6,5-6,5-6,5 Nettolån -7,0 8,8 5,8 3,9 3,3 Finansforskydninger -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt - finansiel balance 10,0-23,4-25,6-20,6-19,8 - = overskud/henlæggelse Resultatet på det skattefinansierede område er et overskud på 30,7 mio. kr. i På det brugerfinansierede område er der et overskud i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., hvilket medfører et samlet overskud på 32,2 mio. kr. i Inklusive nettolånoptagelse og finansforskydninger er der i 2007 en finansiel balance (overskud) på 23,4 mio. kr. I overslagsåret 2008 er der et overskud på 25,6 mio. kr., i 2009 er der et overskud på 20,6 mio. kr. og i 2010 er der et overskud på 19,8 mio. kr. Indtægterne udgør 1.622,6 mio. kr. og heraf udgør skatteindtægterne 1.219,2 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er skønnet til 1.083,6 mio. kr. for 2007, mens grundskylden udgør 106,0 mio. kr. De generelle tilskud udgør 403,4 mio. kr. og består af tilskud og udligning fra staten på i alt 450,1 mio. kr. mens der skal betales 42,5 mio. kr. i grundbidrag og 4,2 mio. kr. i udviklingsbidrag til Region Nordjylland. Vedr. udskrivningsgrundlaget er der valgt selvbudgettering i Når der skønnes at være en provenumæssig fordel ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti hænger det sammen med, at KL har skønnet væksten i udskrivningsgrundlaget til at være noget større end den vækst, der er lagt ind i statsgarantien. Jammerbugt Kommune Side 5 Budget

2 Driftsudgifterne er fastsat med udgangspunkt i de fire kommuners oprindelige budgetter, og herefter er der korrigeret for bl.a. overtagelse af nye opgaver, befolkningsudvikling og byrådsbeslutninger i de gamle kommuner. Herudover er budgettet reguleret for de godkendte effektiviserings- og besparelsesforslag. Driftsudgifterne på det skattefinansierede område er steget med 201,6 mio. kr. fra 2006 til Heraf udgør væksten i serviceudgifterne 174,6 mio. kr., hvilket primært skyldes overtagelsen af mange nye opgaver fra amterne. Tages der således højde for overtagelsen af de nye opgaver samt pris og lønreguleringen fra 2006 til 2007 er der tale om en negativ realvækst i serviceudgifterne på ca. 7,0 mio. kr. svarende til en negativ realvækst på godt 0,5 %. Der er et samlet anlægsbudget på 37,0 mio. kr. i 2007, og heraf udgør de skattefinansierede anlægsudgifter 32,0 mio. kr. Det største enkeltbeløb er rådighedsbeløbet på 25,0 mio. kr. til renoveringer og ombygninger på skoleområdet. Der er, jf. senere regnet med et låneoptag på 7 mio. kr. hertil. Herudover er der indarbejdet en ramme til Tema- og Udviklingsudvalget på 2,0 mio. kr., asfaltvedligeholdelse 2,0 mio. kr., bygningsvedligeholdelse 1,0 mio. kr. samt 2,0 mio. kr. til øvrige anlæg. I overslagsårene 2008, 2009 og 2010 er der afsat en ramme til skoleanlæg på 30,0 mio. kr. mens der er afsat en ramme til øvrige anlæg på 10,0 mio. kr. i 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i Forsyningsvirksomhederne viser i 2007 et driftsoverskud på 6,5 mio. kr., og der er indarbejdet en anlægsramme på forsyningsområdet på 5,0 mio. kr. i Der er således et samlet overskud på 1,5 mio. kr. Vedrørende lånoptagelse er der indregnet lånoptagelse i 2007 svarende til anlægsudgifterne til energibesparende foranstaltninger (0,5 mio. kr.) samt til skoleanlæg. Der er således indregnet en lånoptagelse på 7,5 mio. kr. i Der er endvidere indregnet et mindreafdrag på 2,0 mio. kr. som følge af omlægning af eksisterende lån. Netto er der indarbejdet et samlet afdrag på gælden på 8,8 mio. kr. i Herudover er der i driften indregnet leasingudgifter på 2,2 mio. kr. i til driftsleasing af ITudstyr i forbindelse med etableringen af Jammerbugt Kommune. Resultatopgørelse og bemærkninger til budgettet For at synliggøre budgettet på det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område er der udarbejdet nedenstående resultatopgørelse. Til de enkelte poster er der i de efterfølgende afsnit 3, finansiering, og afsnit 4, udgifterne, givet en specifikation af de enkelte beløbsposter. I afsnit 2 er der redegjort for forudsætningerne for budgettet. Endvidere findes der efter disse generelle bemærkninger en række specielle bemærkninger vedrørende de enkelte politikområder. De specielle bemærkninger omfatter for hvert politikområde indhold, vision/målsætninger/servicemål, aktivitetsbeskrivelse, bemærkninger til budgetændringer samt budgettet med ændringer. Endelig findes til sidst hovedoversigt, sammendrag og takstoversigt. Generelle bemærkninger Side 6 Budget

3 Resultatopgørelse for Jammerbugt Kommune Mio. kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , , ,2 Generelle tilskud -317,0-403,4-412,5-421,9-429,7 Indtægter i alt , , , , ,9 Driftsudgifter Serviceudgifter 1.133, , , , ,6 Overførsler 220,0 247,0 247,0 247,0 247,0 Driftsudgifter i alt 1.353, , , , ,6 Renter 3,0 5,3 5,9 5,7 5,4 Pris- og lønregulering af overslagsår 44,9 91,9 140,4 Driftsresultat i alt -15,0-62,7-65,0-68,0-76,6 Anlægsramme skoleområdet 25,0 30,0 30,0 30,0 Anlægsramme øvrige områder 7,0 10,0 20,0 30,0 Anlægsudgifter i alt 49,0 32,0 40,0 50,0 60,0 A. Resultat af det skattefinansierede område. 34,0-30,7-25,0-18,0-16,6 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsvirksomhed -12,0-6,5-6,5-6,5-6,5 Anlægsvirksomhed 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 B. Resultat af det brugerfinansierede område -2,0-1,5-6,5-6,5-6,5 C. Resultat i alt (A+B) 33,0-32,2-31,5-24,5-23,1 FINANSIERING Afdrag på lån 16,0 16,3 18,3 16,4 15,8 Låneoptagelse -23,0-7,5-12,5-12,5-12,5 Finansforskydninger -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Finansiering i alt -23,0 8,8 5,8 3,9 3,3 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D) 10,0-23,4-25,6-20,6-19,8 - = overskud/henlæggelse Generelle bemærkninger Side 7 Budget

4 2. Budgetmetode og budgetforudsætninger 2.1 Budgetmetode Overordnet er driftsbudgettet blevet udarbejdet på følgende måde: Driftsbudgettet for 2006 for hver af de 4 gamle kommuner er blevet splittet op i de 16 politikområder, der tidligere er godkendt af Sammenlægningsudvalget som bevillingsniveauet: 1. Børnepasning 2. Undervisning og fritidstilbud 3. Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 4. Kultur- og fritidsområdet 5. Arbejdsmarkedsområdet 6. Socialområdet 7. Sundhedsområdet 8. Ældre- og handicapområdet 9. Natur og miljø 10. Infrastruktur og beredskab 11. Forsyning 12. Erhverv og turisme 13. Administrativ organisation 14. Politisk administration 15. Kommunale ejendomme 16. Tværgående aktiviteter Herudover er der 2 politikområder, hvor der indtil videre ikke er afsat budget: 17. Plan og byggeri 18. Landdistriktsudvikling. De 4 kommuners budget på hvert af de 16 første politikområder er herefter samlet til et samlet budget 2006 for Jammerbugt Kommune. Dette budget 2006 dannede derefter udgangspunkt for udarbejdelsen af det tekniske basisbudget på følgende måde: - Driftsbudgettet for 2006 for hvert politikområde er blevet pris og lønfremskrevet til 2007 niveau (jf. senere). - Hvert politikområde er blevet korrigeret for overtagelser/afgivelse af nye opgaver som følge af kommunalreformen - Herudover er der korrigeret for følgende på de enkelte politikområder: o Nye ressourcemodeller o Udvikling i befolkning o Byrådsbeslutninger i gamle kommuner o Effektiviseringer og stordriftsfordele o Besparelser/serviceniveaublokke o Opdatering af overslagsår Generelle bemærkninger Side 8 Budget

5 I de specielle bemærkninger er de enkelte ændringer på politikområderne gennemgået. 2.2 Budgetbemærkninger Budgettet for 2007 er resultat af en aftale mellem Socialdemokratiet, Lokallisten, Dansk Folkeparti og Venstre. I forbindelse med budgetaftalen blev aftalt følgende budgetbemærkninger: Folkeskolernes timetildeling Det forudsættes, at der på de enkelte skoler sker en udmøntning af de økonomiske rammer, således at der som minimum undervises svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det forudsættes at skolerne i øget grad anvender mulighederne for holddannelse og samlæsning. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne skal de politiske krav og forventninger til undervisningen synliggøres. Forebyggende specialundervisning Det forudsættes, at besparelsen primært findes på den forebyggende specialundervisning, idet der arbejdes ud fra en forudsætning om en mere rummelig folkeskole. Familieområdet Der skal i efteråret 2006 gennemføres et temamøde vedrørende rammestyring og principper for disponering af visitationsrammen på familie- og anbringelsesområdet. Der ønskes til brug for udmøntningen udarbejdet en oversigt over væsentlige nøgletal på området. Demensområdet De fire nuværende kommuner har via tildelte projektmidler i 2006 generelt gjort en forøget indsats i forhold til gruppen af demente borgere i eget hjem.. Således er der givet kompetenceløft til en række medarbejdere i alle dele af den nye kommune m.h.p. at indsatsen overfor de demente skal været en integreret del af det daglige arbejde. Det forventes, at vi indenfor den eksisterende økonomiske ramme i en større kommune vil have kompetence og ressourcer til at have fokus på de dementes og de pårørendes særlige behov, og at der derved kan opnås en opmærksomhed på området svarende til den hidtidige særlige indsats i Aabybro. Det skal sikres, at den specifikke faglige ekspertise der eksisterer i dag kan fastholdes. Frigivelse af anlægsbudget Det samlede anlægsbudget 2007 er afsat som en samlet ramme på 32 mio. kr., heraf en beregningsmæssig forudsætning om skoleanlæg i 2007 for 25 mio. kr. De resterende 7 mio. kr. er afsat til øvrige anlæg (finansiering af Heides Gård 0,1 mio. kr., ramme til Tema- og udviklingsudvalget 2,0 mio. kr., asfaltvedligeholdelse 2,0 mio. kr., bygningsvedligeholdelse 1,0 mio. kr. samt øvrige bygningsmæssige forandringer inkl. nødvendige arbejdsmiljøtiltag m.m. Midlerne til finansiering af Heides Gård og rammen til Tema- og Udviklingsudvalget frigives ved budgettets vedtagelse. For det resterende anlægsbudget gælder, at der i 2. kvartal 2007 tages stilling til en 1. disponering af anlægsrammen, idet der på dette Generelle bemærkninger Side 9 Budget

6 tidspunkt vil være overblik over kommunens likviditetsmæssige situation i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 samt hvilke anlægsprojekter, der skal tages stilling til at overføre fra Det er således en forudsætning, at der kun sættes anlægsarbejder i gang, såfremt at likviditeten er acceptabel. Der skal således sikres en nøje sammenhæng mellem størrelsen af anlægsbudgettet samt den fornødne opbygning af kommunens kassebeholdning henholdsvis et kasseoverskud til at imødegå uforudsete driftsudgifter. 2.3 Befolkningsudviklingen Da det ikke i budgetlægningsfasen ikke har været muligt at trække på en egentligt befolkningsprognose er der i budget 2007 taget højde for befolkningsudviklingen på følgende måde: Budgettet for børnetilbudsområdet fastlægges på baggrund af antallet af kendte børn i kommunen, samt et skøn over hvor stor en andel der forventes at anvende pasningstilbuddene. På skoleområdet fastlægges budgettet på baggrund af antallet af børn i de forskellige klasser i dag, samt det kendte antal børn i førskolealderen. For ældre- og sundhedsområdet samt forebyggende foranstaltninger korrigeres budgettet på baggrund af udviklingen i antallet af ældre. På indtægtssiden er der foretaget en vurdering af, hvor stor det samlede befolkningstal forventes at være pr , da dette er afgørende for statstilskuddets størrelse (jf. senere). 2.4 Pris - og lønudviklingen Kommunernes Landsforenings har udmeldt følgende skøn for pris og lønudviklingen: Prisskøn KL Skøn for Løn 3,3% Priser: Brændsel -1,4% Øvrige varer og anskaffelser 2,1% Entreprenør- og håndværkerydelser 2,4% Øvrige tjenesteydelser 2,6% Priser i alt 2,3% Løn og priser i alt 2,9% Den samlede pris- og lønudvikling for overslagsårene skønnes af KL til 3,1 procent i hvert af årene. Nedenfor er anført forudsætningerne i kommunens budget med baggrund i KL s skøn. Priser Som udgangspunkt anvendes KL`s prisskøn med en gennemsnitlig stigning på prisarterne på 2,3 procent årligt fra og fremover. Differentieret stigning på enkelte arter fremgår af ovenstående tabel. Generelle bemærkninger Side 10 Budget

7 I forbindelsen med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prisreguleringen skulle udgøre 25 % af den af KL udmeldte prisregulering på varer og anskaffelser samt på entreprenør- og håndværkerydelser, hvorfor der i selvfremskrivningen af budget 2007 er indarbejdet 25 % af ovenstående prisregulering. Lønninger For perioden 1. april 2005 til 31. marts 2008 er der indgået forlig imellem KL, KTO og Sundhedskartellet. Hovedelementerne i overenskomsten og deres pris målt i procent af lønsummen fremgår af nedenstående tabel. Udmøntningstidspunkt I alt Lønstigninger - Generelle lønstigninger 1,52 1,39 0,99 0,80 0,40 5,10 - Pensionsbidr. ved barsel 0,09 0,09 - ATP-forhøjelse 0,05 0,05 - Lokal løndannelse 0,36 1,25 1,61 - gennemsnitsløngaranti 0,06 0,06 - Organisationsforhandling 1,83 1,83 - Strukturkrav 0,06 0,06 I alt 1,52 0,09 1,80 1,89 0,99 1,31 0,80 0,40 8,80 Budgetvirkning af lønfremskrivning fra 2006 til 2007 Budgetvirkningen af overenskomsten er på 3,3 i 2007 og er sammensat på følgende måde: Pct. Budgetvirkning Beregning 1 Overhæng fra ,22 1,89*3/12+0,99*9/12 2 Overenskomstelementerne 2,01 12/12*1,31+9/12*0,8+3/12*0,4 i AER-bidrag 0,1 Bidragstigning på 300 kr. pr I alt 3,33 Det understreges, at fremskrivningen fra 2006 til 2007 på 3,33 % skal dække både central fastsatte stigninger samt ny løn. Fordeling af lønstigningen på personalegrupper Som et nyt element medfører de nye overenskomster, at der vil være forskellige lønstigninger fra område til område, hvilket hænger sammen med at der er aftalt forskellige niveauer for lokal løndannelse og organisationsforhandlinger. For de overenskomstgrupper som har aftalt et højt niveau af lokal løndannelse stiger lønnen samlet set i 2007 med 3,19% mens de overenskomstgrupper som har aftalt et lavt niveau for lokal løndannelse stiger med 3,40 % Generelle bemærkninger Side 11 Budget

8 Da det ikke i økonomisystemet er muligt at skelne de forskellige personalegrupper fra hinanden, er der foretaget en gennemsnitlig fremskrivning på 3,3 % for alle grupper selv om det indebærer at nogle områder bliver underkompenseret med 0,1 % og andre bliver overkompenseret med 0,1 %. Alternativt skulle der foretages en konkret lønbudgettering fra bunden eller der skulle være foretaget en vurdering af fordelingen på hvert enkelt sted eller områder af, hvor stor en del af lønnen der er på højt eller lavt niveau. Da dette vil være meget omfattende arbejde samtidig med forskellen på de enkelte områder er meget begrænset er det valgt at foretage en gennemsnitlig fremskrivning for alle. Pulje til ny løn Det er forudsat, at de midler til ny løn, som er aftalt til udmøntning i 2007, er en del af den almindelige fremskrivning fra 2006 til Hvad angår evt. resterende puljer til ny løn, som i de gamle kommuner var reserveret som en del af budget 2006, skal disse fordeles på den enkelte lønkonto på det enkelte sted eller område. Der er oprettet en pulje på politikområde 16, tværgående antikviteter og den vil blive fordelt, når fordelingen af puljen kendes. Pulje til evt. reststigning Udover de aftalte lønstigninger fra 2006 til 2007 skal der ved budgetlægningen tages højde for en eventuel reststigning, som ligger ud over den aftalte ramme og reguleringsordning. Det kan dreje sig om følgende: - erfaringsbaseret lønudvikling, idet erfaring/anciennitet fortsat indgår i nogle lønaftaler - lokale lønstigninger ud over den afsatte finansiering til Ny løn - konsekvenser ved personaleomsætning og rekruttering KL forventer på nuværende tidspunkt at reststigningen bliver på 0,25 procent. Den samlede lønsum i budget 2006 udgør knap 1 mia. kr., hvorved en reststigning på eksempelvis 0,25 procent svarer til 2,5 mio. kr. Beløbet er afsat på politikområde 16, tværgående aktiviteter. 2.5 Status for udarbejdelse af ressourcemodeller. Der har i perioden siden budgetseminaret i maj været arbejdet med ressourcemodeller på de forskellige områder. Imidlertid var ingen af modellerne endeligt færdige ved vedtagelsen af budget I det foreliggende budget er udgifterne derfor beregnet på baggrund af de hidtidige budgetmodeller fra de gamle Jammerbugt kommuner. Dvs. der mangler fortsat at blive indarbejdet konsekvenser af ressourcemodeller på følgende områder: - Børnehaver - Skoler - SFO - Ældreområdet - De grønne områder Generelle bemærkninger Side 12 Budget

9 Det er forudsat at ressourcemodellerne på hvert område er udgiftsneutrale. Der er efterfølgende godkendt ressourcemodel for børnehaveområdet, ressourcemodel på skoleområdet er i høring, og der arbejdes på øvrige ressourcemodeller. 2.6 Udgifter til overtagelse af nye opgaver. Med kommunalreformen overtager kommune en lang række opgaver fra amtet. En af de store usikkerheder i budgettet for 2007 er derfor, hvilke udgifter Jammerbugt Kommune får på de opgaver som overtages fra amtet. Grundtakstområdet Grundtakstområdet er et at de områder som udgiftsmæssigt vokser meget med kommunalreformen. Her er udgifterne i budget 2007 som udgangspunkt beregnet ved, at de personer som kommunen i dag har i de forskellige tilbud beregnes med den takst som er opgjort for 2006 (incl. amtets andel). Imidlertid er der komme nye regler for, hvordan taksterne skal opgøres fremadrettet. Det indebærer bl.a., at der fremadrettet skal betales for afskrivninger på bygninger ligesom en lang række overheadomkostninger kan regnes ind i taksten. På baggrund af de stigninger, som vi i Jammerbugt kan registrere på vores egne tilbud, skønnes der behov for at tillægge 2006-taksterne yderligere 10 %. Det skal understreges at den præcise stigning ikke kendes før alle de nye kommuner samlet udmelder nye takster. Merudgiften i taksterne skal i princippet finansieres ved, at Jammerbugt Kommune selv får yderligere indtægter fra de personer fra andre kommuner som befinder på institutioner i Jammerbugt Kommune. Når der samlet set bliver tale om merudgifter skyldes det, at der er flere personer fra Jammerbugt kommune på institutioner i andre kommuner end der er personer fra andre kommuner på institutioner i Jammerbugt Kommune. Øvrige områder Også på nogle af de andre områder har det imidlertid ikke været muligt at give et præcist bud på, hvad de fremtidige udgifter bliver. Der drejer sig især om - udgifter til genoptræning på sundhedsområdet, hvor den fremtidige organisering i kommunalt regi ikke kendes ligesom der ikke er lavet et klart snit for, hvilke opgaver der løses i henholdsvis regionen og i kommunen - udgiften til finansiering af handicapbiler - udgiften til overtagelse af en del af amtets veje og den amtslige natur- og miljøopgave. På disse områder er der i budget 2007 reserveret udgifter svarende til Jammerbugt Kommunes bloktilskudsandel til overtagelse af opgaven. Herudover skal det understreges, at der er mange mindre hjørner i de opgaver som Jammerbugt Kommune overtager fra amtet, som der ikke er økonomisk overblik Generelle bemærkninger Side 13 Budget

10 over, og at udgifterne hertil samlet set kan løbe op i større beløb. Det drejer sig eksempelvis om bidrag til lands- og landsdelsdækkende specialskoler, betaling for misbrugsbehandling (tidligere Foldbjergcenteret) og betaling for specialtandpleje af handicappede. 2.7 Puljer I de fire kommuner har puljer været oprettet til forskellige formål og anvendt på forskellig måde. Det kan eksempelvis dreje sig om puljer vedr. vikardækning ved sygdom, puljer vedr. sygedagpengerefusion, pulje vedr. vedligeholdelse af grønne områder, osv. Det har derfor været en særlig udfordring i forbindelse med budget 2007 at få skabt oversigt over hvilke puljer, der er i de fire kommuner, til hvilke formål de er anvendt og hvordan de er administreret. Og herefter at få taget stilling til, hvilke puljer, der skal oprettes i Jammerbugt Kommune, til hvilke formål og hvordan de skal administreres. Herefter kommer udfordringen med at få skabt/fundet den nødvendige finansiering til de puljer, der skal oprettes. En yderligere udfordring er det, at det i forbindelse med indgåelse af overenskomster pr. 1. april 2006 blev aftalt, at der fra 1. januar 2007 skal oprettes en central barselspulje for hver kommune. I det foreliggende budget er puljer håndteret på forskellig vis, idet der ved budgetvedtagelsen endnu ikke havde været tid til at systematisere alle puljer. Efterfølgende er der skabt klarhed over puljer, og der oprettes to tværgående puljer på politikområde 16, tværgående puljer: central barselspulje på 7,0 mio. kr. pulje til imødegåelse af reststigninger på lønområdet på 3,0 mio. kr. Herudover er der på politikområde 16 afsat to puljer på i alt 4,4 mio. kr. til forventede takststigninger på anbringelse af børn/unge og botilbud til voksne handicappede. Endelig er der afsat en pulje på 4,1 mio. kr. til dækning af langvarig sygdom på institutioner under Børne- og Kulturudvalget. Generelle bemærkninger Side 14 Budget

11 3. Indtægter og finansiering 3.1 Skatteindtægterne I forbindelse med finansierings- og udligningsreformen er der sket en række omlægninger af de kommunale skatter: Kommunerne får tilført den del af amtsskatterne, som ikke bliver omlagt til et sundhedsbidrag. Det betyder, at kommunerne gennemsnitligt kan hæve kommuneskatten med 3,93 pct. fra 2007 i Nordjyllands Amt kan skatten hæves med 4,01% Kommunerne får tilført amtets grundskyldpromille på 10 promille. Kommunernes andel af ejendomsværdiskat, skat af aktieindkomst og pensionsafgifter overgår til staten med kompensation over bloktilskuddet. Sondringen imellem selvangiven og den lignede indkomst ophæves. Afskaffelse af efterregulering af indkomstskat for 2004, 2005 og Efterreguleringerne af gamle år (dvs. før 2004) afskaffes. Kommunernes medfinansiering af det skrå skatteloft nulstilles. Nedenfor gives der en beskrivelse af forudsætningerne for og budgetteringen af skatteindtægterne for Jammerbugt kommune for årene Fordelingen af de forskellige skatter fremgår af den samlede oversigt nedenfor. Mio. kr Indkomstskat, forskudsbeløb -919, , , , ,7 Afregning/ slutskat 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktieselskabsskat -12,0-12,4-12,4-12,4-12,4 Ejendomsværdiskat -41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grundskyld -72,0-106,0-108,8-113,0-117,5 Dækningsbidrag af offentlige ejendomme -0,5-0,6-0,6-0,6-0,6 Afgift af ophævede pensionsordninger -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige skatter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Skatteindtægter i alt , , , , ,2 - = indtægt Indkomstskat KL opjusterede i slutningen af august skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget. De nyeste skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget for perioden 2004 til 2010 er vist i nedenstående tabel. Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct. (Hele landet) Vækst i pct Nyt skøn KL 5,0 3,5 4,0 2,7 3,9 3,9 Tidligere skøn 4,0 2,9 3,8 2,6 3,9 3,7 Generelle bemærkninger Side 15 Budget

12 Hermed ligger KL s nuværende skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget 1,8 % over det skøn der ligger til grund for udskrivningsgrundlaget i statsgarantien, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Vækst i udskrivningsgrundlaget Vækst i pct til 2007 Nyt skøn KL 13,0 Statsgaranti 11,2 Ses der på udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Jammerbugt Kommune fra 2004 til 2005 forventes der på en vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2004 til 2005 på ca. 7% ( forhold til KL s skøn på 5%). En væsentlig del af væksten ca. 2 procent-point stammer dog alene fra Brovst Kommune. Denne stigning er usædvanlig stor og skyldes, at der i SKAT s foreløbige opgørelser er en vækst i aktieindkomstbeskatning og virksomhedsindkomstbeskatning på 38,2 mio. kr. Der er således ikke tale om en permanent stigning i beskatningsgrundlaget på dette niveau. Der er derfor i beregningen af selvbudgetteringen af udskrivningsgrundlagt afvendt KL s nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget; altså en vækst på 5% fra 2004 til Befolkningstallet I vurderingen af hvorvidt det kan betale sig at anvende selvbudgettering eller statsgaranti indgår endvidere en vurdering af, hvordan befolkningstallet udvikler sig. Anvendes Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fås der følgende befolkningsudvikling for Jammerbugt Kommune Ses der på befolkningstallet pr er der en afvigelse imellem Statsgarantien og Danmarks Statistiks prognose på 8 personer. Det vil sige, at de 2 prognoser er stort set identiske, hvorfor der budgetteres med med de hidtidige skøn over befolkningsudviklingen, dvs. de befolkningstal som også fremgår af statsgarantien. Generelle bemærkninger Side 16 Budget

13 Med baggrund i disse forudsætninger kan udskrivningsgrundlaget for Jammerbugt Kommune skønnes til følgende: Mio. kr Udskrivningsgrundlag 4.458, , , ,7 Udskrivningsprocent 24,7 24,7 24,7 24,7 Provenu (indkomstskat) 1.101, , , ,8 I beregningen af indkomstskatten er der i alle årene regnet med den maximale udskrivningsprocent for Jammerbugt Kommune på 24,7 procent. I 2008 er skatteprocenten ikke fastlagt fra indenrigsministeriet, hvorfor den kan fastsættes frit. Der gælder dog stadig et skatteloft for kommunerne under ét. Samlet set forventes selvbudgetteringen at udløse provenu på ca. 1,8 mio. kr. for Jammerbugt Kommune i 2007 i forhold til statsgaranti. Afregning af slutskat. Opmærksomheden skal dog især henledes på, at der i 2010 kan forventes en positiv efterregulering på de generelle tilskud på 12,7 mio. kr., som Jammerbugt Kommunen kun får såfremt der selvbudgetteres i Efterreguleringen opstår fordi mange kommuner forventes at vælge selvbudgettering med baggrund i de nye skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Når rigtig mange kommuner forventes at selvbudgettere, vil det højere skattegrundlag blive omsat til et lavere nettotilskud fra udligningen i budgettet for Det betyder, at der går en mindre del af det samlede statstilskud til at finansiere landsudligningen og udligningsordningen for ugunstig stillede kommuner. Det indebærer, at en væsentlig større del af statstilskuddet fordeles efter indbyggertallet ved efterreguleringen af 2007 i En eventuel efterregulering af skatteindtægterne for 2007 sker ligeledes i 2010, og det betyder, at hvis udskrivningsgrundlaget i 2007 ikke lever op til forudsætningerne i selvbudgetteringen vil en negativ efterregulering blive modregnet i den positive efterregulering på tilskuddene. I forbindelse med finansierings- og udligningsreformen er det besluttet at afregningerne for 2004, 2005 og 2006 er suspenderet og der vil således ikke være afregninger af slutskat i Jammerbugt Kommune i 2007, 2008 og Selskabsskat Afregning af selskabsskatten sker ved en endelig afregning 3 år efter indkomståret. I 2007 udbetales således det fulde beløb vedrørende selskabsskatterne for indkomståret 2004 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Jammerbugt Kommunes andel af selskabsskatterne er udmeldt af Indenrigsministeriet til 12,4 mio. kr. i Der forventes samme provenu i overslagsårene. Som noget nyt et selskabs- Generelle bemærkninger Side 17 Budget

14 skatten omfattet af udligning, hvilket er nærmere beskrevet i afsnittet om generelle tilskud. Grundskyld Med finansierings- og udligningsreformen er det besluttet at kommunerne får tilført amtets grundskyldpromille på 10 promille. Samtidigt er der udmeldt en maksimal grundskyldspromille for 2007 for Jammerbugt Kommune på 24,82 promille. De samlede grundværdier for Jammerbugt Kommune skønnes i 2007 at blive på 4.879,1 mio. kr. For produktionsjord gælder dog særlige regler. Provenuet for produktionsjord beregnes således som grundskyldspromillen minus 9 - dog max. 13 promille. For Jammerbugt Kommune betyder det at der max. kan opkræves 13 promille på produktionsjord. Tidligere fik kommunerne et tilskud til dækning af den manglende indtægt fra produktionsjord, men dette tilskud er afskaffet som en del finansierings- og udligningsreformen. Herudover er der særlige regler for hvor meget grundskylden for den enkelte må stige som følge af stigninger i de skattepligtige grundværdier (skatteloftet). Da der har været store stigninger i grundværdierne fra 2004 til 2005 vil mange ramme mod loftet for stigningerne i grundskylden. På baggrund af bemærkningerne ovenfor skønnes det samlede provenu af grundskylden for Jammerbugt kommune at blive på 106,0 mio. kr. i 2007 Dækningsafgift af offentlige ejendomme. Jammerbugt Kommune opkræver dækningsafgift af offentlige ejendomme. Provenuet for for 2007 for de offentlige ejendomme som kommunen ikke selv ejer forventes at blive på 0,6 mio. kr. Heri er indregnet den del af dækningsafgiften som med finansierings- og udligningsreformen overtages fra amtet. Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskatten er med den nye udligningsreform ikke længere en kommunal skat. Provenuet fra ejendomsværdiskatten indgår i stedet i de generelle tilskud. Afgift af ophævede pensionsordninger Ved ophævelse af pensionsordninger i "utide" modtager kommunen med den nye udligningsreform ikke længere en kommunal afgift. Provenuet indgår i stedet i de generelle tilskud. Øvrige skatter Herunder figurer bl.a. medfinansiering af det skrå skatteloft som er blevet nulstillet fra 2007, og medfinansiering vil herefter blive udløst ved skattestigninger, der ligger ud over en kommuneskat på 24,5 pct. Generelle bemærkninger Side 18 Budget

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi This page intentionally left blank Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Håndbog i kommunernes

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 Y Generelle tilskud og udligning,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Nils Borring borgmester

Nils Borring borgmester Forord Hvert års budget hænger tæt sammen med det fra forrige år, og samtidig har det tråde frem til næste års budget. Sådan er det også med budgettet for 2013-2016. Budgettet er imidlertid ikke kun et

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere