Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure ved indkøb i udvalgene. Bedre dokumentation på bilag. Bilag til indtægter ved salg under arrangementer. Der udfærdiges bilag som beskriver hvilke ydelser der er solgt og hvad prisen er. De interne revisorer modtager genvalg. Generalforsamling. Det praktiske. Vi arrangere os som sidst med kaffe, øl, vand og madder i pausen. Lyd system sættes op, så alle kan høre. Opmåling af både. Forslag fra Torben godkendes? Vi godkender forslaget fra Torben med den modifikation at bådens brede er incl. Fenderliste. Der skal nedsættes et udvalg bestående af et medlem af bestyrelsen samt 2 andre medlemmer af foreningen. Opmålingen skal kun foretages i tvivlstilfælde og kun for nye både i havnen samt ved pladsskifte. Indskærpelse af de regler for pladsfordeling vi har vedtaget tidligere. Reglerne er overholdt. Postliste Økonomi Evt. Pladserne i hele havnen opmåles og bliver ved nysalg solgt efter faktisk mål. Dette berører ikke de både der for nuværende ligger på pladserne. Det indskærpes at mindstemål for bådpladserne er mindstemål og skal overholdes. F11 er opmålt til 3,55 Båden er oplyst til 3,00. Båden opmåles, hvis den ikke er over 3,05 kan den blive på pladsen. Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Vi vil blive dømt til at betale krav fra Morsø reklame. Bestyrelsen vil ikke køre sagen videre og vælger at betale de ca. kr kravet lyder på. Referat for bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 20. januar 2010 kl. 17 i klubhuset. Delt: Brian, Jan, Jørgen, Henning, Henrik. Mads og Kaj var fraværende. Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling. Vi har gennemgået forslag til hækbølgen og udsender indkaldelse med information fra bestyrelsen, den første uge af februar. Dagsorden for generalforsamling 9. Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab 4. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget, herunder kontingent og værdiansættelse af andelsbeviser for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år. 5. Behandling af indkomne forslag.

2 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr Valg af to interne og en ekstern revisor. 8. Eventuelt. Da det er bestyrelsens beretning ønskes der forslag til emner der skal berettes om, fra hele bestyrelsen. Udvalg kommer med input til emner. Orientering vedr. lejekontrakt ifølge møde med Morsø kommune. Kommunen er velvillig vedr. ekstra plads hvor der ikke er de store restriktioner og hvor de gerne vil hjælpe med transport. Udkast til lejekontrakt bliver fremlagt af Morsø kommune på møde d. 8. februar. Jørgen har sendt vores forslag til plan for vinterplads til kommunen. Bestilling af stor stander, hvor mange / skal vi vente til efter generalforsamling, da vores navn er til afstemning.??? Vi venter til efter generalforsamlingen. Årets sejler, forslag, procedure!!!! For fremtiden vil vi gerne have indstillinger fra medlemmerne. Postliste gennemgås Økonomi Intern revision er fortaget, bemærkninger endnu ikke modtaget. Evt. Vi har modtaget tilbud fra maler på maling service bygningen kr Tilbuddet omfatter indvendig maling af servicebygning, sejlerrum og køkken. Henning påtager sig opgaven med bestilling af buket ved dødsfald blandt medlemmerne. Ref Brian Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 4. januar 2010 kl. 17 i klubhuset. Forberedelse til generalforsamling. Punkter vedr. færdiggørelse af regnskab (Jørgen) Regnskabet gennemgået og bliver sendt til revision. Der afskrives 2% på havnen. Pladserne opskrives med 3%. Joller afskrives med 30%. Lejeplads og kran afskrives med 10% Indsigelser mod projekt fjorden. Oplæg til møde med MK. d. 5. jan. 09 Lejeaftale på plads og reserveplads hvis ordinære plads er for lille. Mads og Jørgen har udformet nogle forslag vi samler dem sammen og laver en samlet indsigelse. Vi venter på advokatens indspark. Indkommende forslag til generalforsamling 2010 Vedtægter: 1. Navnet ændres til "Morsø Marina" ved Kaj O. Nielsen og Jens Ibsgaard. 2. Bestyrelsen skal overholde vedtægterne. Uddybende forklaring udbedes Forslag fra Mads. Alm. Generalforsamlingsforslag. 4. Der må ikke bygges bådhuse på vinterpladsen ved Lars Bak Jensen 2. Forslag fra bestyrelsen angående pladsbytte ved køb af ny båd. Alle forslag er indkommet rettidigt. Evt. Der indhentes tilbud maling af toilet og servicerum. Næste møde. Onsdag d. 20. januar kl /12-09 best møde Afbud fra Brian og Henrik Vedr deponering af jord på grusplads blev det aftalt, at det er en sag mellem Bjørn og kommunen. Indslgelser mod lokalplan udskydes til næste møde. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 25. november 2009 kl. 17 i klubhuset. Møde med Jim Friis / HP. Vi fik en god dialog, ingen problemer for nuværende Orientering om forhandlingsforløb vedr. vinterplads samt aktionsplan. Skal advokaten på baggrund af sidste møde med MK køre videre med sagen?

3 Vi gør indsigelser på de punkter der er os imod. Opfyldningstilladelse kan evt. tilbagekaldes, advokaten ser på sagen. Kommunen skal opfylde forpligtelserne i købsaftalen advokaten. Vi skal forvente at der er økonomiske konsekvenser ved at inddrage advokaten. Herfra deltog Henrik ikke Postliste: Ingen bemærkninger. Økonomi: Ingen bemærkninger. Evt Der er en del røre vedr. medlemmer der køber en båd der er for stor til pladsen og beholder den gamle plads. Bestyrelse vil stille et forslag til generalforsamlingen 2010, der indeholder følgende: "Et medlem der har et båd der er for stor til pladsen skal tildeles en plads der er min 0,5 meter bredere og 2 meter længere end båden og kan ikke fortsat beholde den plads der er for lille". Budget for julearrangement kr ,00 musik, julemand, gløgg, æbleskiver, julekage, småkager, kaffe, sodavand, slikposer til børnene + div. julehygge ting. Næste møde: Torsdag d. 10. dec. 17 Tirsdag 27. sept bestyrelsmøde Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina Tirsdag d. 29. september 2009 kl. 17 i klubhuset. Mini 12 meter. Repræsentant for udvalg fremlægger betingelser for lån af 2 pers. båd. Vi låner en båd af DS mod at holden den ved lige og forsikre den. Udvalget tager sig af det praktiske. Papirerne er underskrevet, båden hentes snarest. Orientering om forhandlingsforløb vedr. vinterplads. Vi kontakter MK omkring det videre forløb, med krav om at der indgås en lejekontrakt på det tænkte areal ifølge købsaftalen og suppleret med plads på nord havnen. Suppleret med en præcisering af de i købsaftalen indgået aftaler. Betonrenovering A og B ponton, Brodæk på D- ponton.mads undersøger mulighederne. Nyt dæk på D- broen. Vi ser om der er nogle der vil, evt. mod betaling, eller hyrer vi en håndværker. Til foråret. Formel bevilling, indkøb af nye joller til ungdomsafdelingen. Fortsættelse af tidligere tilsagn. Der indkøbes 2 brugte zoom8 joller ca. kr ,00. En ny optimist indkøbes som led i den løbende udskiftning pris ca. kr érne holdes opdateret til forsvarlig brug. Sommercamp og andre aktiviteter giver også et pænt overskud, så en ikke uvæsenlig del af pengene har ungdomsafdelingen selv genereret. Gammel kran eftersyn? Henning finder en løsning. Evt. Kokholm laver eftersyn. Vi vil ikke bekoste en større udgift på en kran, der snart skal skrottes. Postliste Bilag fra leverandørerne skal specificeres bedre så kasseren kan holde styr på hvad der betales for. Jørgen møder i retten i sagen vedr. incassitrussel. Vi plædere for frifindelse. Økonomi. Der har til dato været 3184 overnatninger.økonomien ser bedre ud end budgetteret. Evaluering af bestyrelsesarbejdet.vi skal være bedre til at følge op på de beslutninger der træffes. Foreningsarbejdet bliver sat i anden række i forhold til havnen. Den gamle sejlklubs arrangementer bliver sat i baggrunden. Udvalgene skal holdes op på opgaverne og de skal mere på banen med hensyn til planlægning af aktiviteter. Udvalgenes kalender for vinteren. Kontakt udvalgene. Evt.

4 Forsikring henvender sig vedr. påsejling af F bro. Skadevolder har anmeldt skade til hans fors. Selskab. Ma St vil ikke betale for havneplads, der sendes en rykker mere H.P. kontaktes vedr. friholdelse af gammel servicekaj. Der tildeles faste plads i nordhavnen. Der er indkøbt 80 par kopper med tallerkner til klubhuset. TV i klubhuset, der er købt et brugt som er sat op med digital dekoder og ny antenne Muligvis for stor båd i færgehavnen. Bådejer rykkes for specifikationer på båden. Næste møde. Tirsdag d. 27. okt. kl. 17 Mandag 24. august best møde Referat mangler elektronisk Referat Bestyrelsesmøde d. 22. juni 2009 Brian, Henning, Henrik, Jørgen, Kaj, Mads., Jan var fraværende. Solvarme. Ændring af anlæg, i forhold til oprindeligt vedtaget. Pladsen i teknikrum er for trang. I stedet for akkumulering tank og varmeveksler, opsættes 2 store rustfri varmtvandstanke med elpatroner og elektronisk styring samt et ekstra solfangerpanel. Kortautomat. Den automat vi er blevet givet, må vi opgive, da den ikke kan modificeres, så den opfylder vores krav; den kan bl.a. ikke bruges til chipkort. Der er fra leverandøren blevet stillet i udsigt, at der til næste år kommer et kontantløst system, hvor det er muligt at få restbeløbet tilbageført til konto. Havnemester. Campingvogn til havnemester kan opstilles ved jolleplads, midlertidigt havnekontor, Der opkræves havnepenge i højsæsonen, fra morgen af. Kommunikation med havnemesteren varetages af havnechefen. Problemer vedr. gæstesejlere kontaktes havnechefen eller havnemesteren. Reglement udleveres til havnemesteren. Bådhuse. 17 interesserede har indbetalt kr i depositum. Der er foretaget lodtrækning om rækkefølgen af tildeling af bådhus. Lodtrækningen er foretaget af en uvildig. Vinterpladsen skal på plads. Der afholdes afklaringsmøde med Morsø kommune, inden møde med initiativtagerne bag projekt Fjorden. Kørsel på molerne og invalideparkering. Ifølge skiltning, er motorkørsel ud på molen samt ned langs færgehavnen forbudt. Dette skal respekteres. Det er tilladt at køre ud for at foretage af og pålæsning af større mængder gods. Parkering ud over af og pålæsningstiden er forbudt. Vi etablerer invalideparkering ud for palisaden ved klubhus. Postliste. Vi har 20 ikke-solgte pladser tilbage på C broen. Der er få ledige lejepladser tilbage på A og B. Restanter skal betale, ellers vil det få konsekvenser, ifølge vedtægterne kan vi afhænde medlemmers plads ved restance. Lejere kan sendes til inkasso. Ungdomsafdelingen er ikke interesseret i at indgå aftale om brug af 606, ejet af Sejl og Surf. Ungdomsmedlemmer der sejler under vores stander og som selv har investeret i en jolle, kan have deres jolle til vederlagsfrit at ligge sammen med klubbens joller på jollepladsen, Kaj Hansen var ikke enig heri, han mener at der skal betales for en jolleplads. Vi har en pæn omsætning på gæstesejlere, pr 22/6 er der omsat for kr moms. Harmonikatræf og CB66 DM har givet overskud. Med de udgifter og indtægter, vi har budgetteret med, ser økonomien på nuværende tidspunkt, rigtig godt ud. Der skal følges op på den nye hjemmeside, fungere det med at de enkelte udvalg, selv skriver indlæg? Mads foreslog indsamling af oplysninger omkring linemuslingeanlæg og hvor de er placeret. Oplysningerne kan så slås op i klubhuset. Gamle bådvrag: Vi kan pt. ikke gøre mere, evt. kan kommunen. Medlem A186 kan leje F20 hvis medlem A104 ikke skal bruge den i år. Servicekajen er kun til mindre klargøring, hvis der er tale om mere omfattende arbejde, skal båden flyttes ud på vinterpladsen, både må maks. stå 2 dage på servicekajen. Ved bundmaling skal fliserne afdækkes med presenning.

5 Vedr. dagophold, der er sendt nærmere retningslinjer til Glyngøre havn. A65 ønsker at betale strømforbrug, da han bruger en del. Mastekran, vi har modtaget tilbud om at studerende gerne vil tegne en ny kran, bestyrelsen lægger det ud til kranudvalget at definere de nærmere specifikationer, vi ser dog gerne at maks. Belastning sættes til kg. 300 med mulighed for opgradering til min. Kg Sommercamp, der er fuldtallig tilmelding med 41 deltagere, nye telte er indkøbt til erstatning for de udtjente tipier. Da klubhuset nu bruges en del er det beslutte at ofre lidt på rengøring, havnemesteren vasker gulv hver uge og rengør toiletter efter behov. Ungdomsafdelingen. Forespørges vedr. procedure ved nyindkøb af materiel. Der tages stilling i det enkelte tilfælde, ud fra behov i afdelingen. Der er generelt en positiv indstilling i bestyrelsen, til at opfylde ungdomsafdelingens behov. Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 24. august Mødested klubhuset. Referat bestyrelsesmøde Morsø Sejlklub og Marina. 25. marts Mads var fraværende. Solvarme vi accepterer tilbuddet fra Kusk, lydende på kr ,00 inkl. moms. Accepten er under forudsætning for at anlægget er driftsklar den 26/ Ud over afgivne tilbud indhentes pris på inddækning af skorsten og timer på bruser. Brian meddeler Morsø Kommune, at der installeres solvarme i servicebygningen. Automat. Vi afventer detaljer omkring funktion og driftssikkerhed. DM CB juni. MSogM tager sig af forplejning og camping. Forsikringer. MSogM er ansvars dækket igennem medlemskab af DS. Forsikringen gælder når medlemmer udfører aktiviteter i foreningen, inkl. kranløft. Forsikringen gælder ikke ved kranløft af både, der ikke tilhøre et medlem af MSogM, her skal gæsten selv være ansvars dækket. Kran, udstyr og klubbåde, er kaskoforsikrede separat. Mogens Pedersen. Efter dialog med leverandør betaler vi for de ekstra fliser, der er lagt. Opgaveliste. Klubhus. Bestyrelsen slår fast, at det kun var et tilbud omkring reparation af skorsten, der var sanktioneret. Yderligere tilbud der indhentes, er ikke i overensstemmelse med beslutninger truffet i bestyrelsen. Grillplads i færgehavnen er i gang, Henning Damgård er primusmotor. Fendertømmer i bunden af færgehavn, vi ser på muligheder. Postliste og økonomi gennemgået. Ingen bemærkninger. Næste møde mandag den. 22. juni kl. 17 i klubhuset. Referat bestyrelsesmøde d. 27. april Forretningsorden gennemgået og godkendt. Automater. Vi har afleveret en brugt DK-automat hos Villy Bruun, han mener at den kan sættes i stand og monteres med printer, til dagsbilletter, for en pris af ca. kr Vi arbejder videre med denne løsning, hvor vi indhenter et tilbud, samt forudsætter, at automaten, til fulde, opfylder vores krav, og at løsningen virker stabilt. Sommeraktiviteter. Solen spilles ned. Der arbejdes på at arrangere en aktivets dag, hver onsdag i skolens sommerferie. Dette indbefatter grill om aftenen og sejlads med klubbens både om eftermiddagen. Henrik undersøger om der er nogle af de unge der vil stå for jolle sejlads, der bevilges økonomi. Det optimale vil være, at der er to om opgaven. Solvarme anlæg til servicebygningen. Vi kan spare en stor del af vores elforbrug, da hovedparten af forbruget er til varmt vand. Jan tager 2. tilbud hjem fra lokale leverandører. Bådhuse. Udkast fra udvalg sendes til arkitekt. Tilbud på arkitekttegning lyder på kr Der indkaldes til møde for interesserede. De der stadig gerne vil have et bådhus, skal indbetale kr til dækning at opstartsudgifter. Der føres separat regnskab med udgifter vedr. bådhuse. Ombygning at klubhus tages med i planen, da kommunen gerne vil have et samlet udspil, med vores fremtidsplaner.

6 Nøgler/låse. Henning arbejder videre med den oprindelige plan. Der føres liste over hvem der er udleveret nøgler til. Økonomi, Råbalance gennemgået. Der var difference mellem budget og det faktiske beløb, der var tilgået kontoen. Dette forklares med, at der stadig er en del der ikke har betalt deres driftbidrag eller leje. Ligeledes er samkøringen mellem sejlklub og havneforeningen ikke tilendebragt. Dette bevirker at der er difference mellem det budgetterede og det indbetalte medlemskontingent, da noget af dette beløb er indbetalt inden sammenlægningen. Evt. hvis det er muligt, er det OK at vi låner en 2 pers. Mini 12 meter. Evt. Bådflytnings system, interessen undersøges Evt. Da den gamle mastekran har vist sig at være ringe og ikke sikkert kan belastes med kg. 300, er der nogle medlemmer, der har foreslået, at vi bygger en ny. Når der ligger et udkast og en pris, vil bestyrelsen se nærmere på sagen. Evt. Prøver vedr. uddybning. Den forrige bestyrelse, har bevilget kr til formålet. Der arbejdes videre med planerne. Mogens Pedersen har sendt en regning på flisebelægning ved kraner, på kr ,50 Tilbuddet på opgaven lød på kr ,00. Vi afventer at betale differencen, da vi henholder os til det afgivne tilbud. Evt. Kran obligationer. Bestyrelsen har besluttet at indfri disse ved udgangen af år Evt. hjemmeside. Jørgen køber, på foreningens vegne, navnet Når detaljerne omkring hjemmesiden, er ved at falde på plads, holder Jørgen, Brian og Lars, et møde omkring det videre forløb. Indtil da vil Jørgen vedligeholde vores oprindelige hjemmeside og Lars vil udvikle den nye. Næste bestyrelsesmøde mandag d. 25. maj 2009 Bestyrelsereferat 6/4 09 Morsø Sejlklub og Marina. 1. Villy Almas har afleveret Morsø Sejlklubs gamle arkiv til Brian. 2. Evaluering af "Ren Havn" god dag med ca. 50 fremmødte medlemmer. Mange ting blev ordnet, alle havde det hyggeligt. En dag der styrkede sammenholdet i den nye forening. Til næste år vil det være en fordel at planlægge udførsel af de forskellige opgaver på forhånd. Ligeledes bør evt. materialer være indkøbt og leveret før "ren havn" dagen. 3. Økonomi. 5 pladser er tilbagekøbt, én plads er solgt, budget ser for nuværende ud til at holde. 4. Budget for div. udvalg. Reparation af mastekran kr Kapsejladsudvalg bevilges kr til indkøb og opstart af sæsonen. Ungdomssejler konto til forplejning kører selvstændigt. Der bevilges foreløbigt kr til drift samt benzin til følgebåde. Udgifter til vedligehold og reparation af følgebåde, henhøre under foreningens kasse og er dermed ikke belastende for ungdomsafdelingens økonomi. Husvedligehold. Hans Kokholm sørger for tilbud på rep. af skorsten. Festudvalg. Bevilling efter behov. Underskudsgaranti på kr Turudvalg som festudvalg. Hækbølgen. Det forventes at bladet finansiere sig selv igennem reklamesalg. Slæbested og jollebroer. Der afsættes kr til renovering. Bådehusbyggeudvalg holder møde og vender tilbage. Bådtransport. "Jernhesten" må opbevares i foreningens blå container, mod at "jernhesten" hjælper med omrokering af både og vogne på vinterpladsen. Mini 12meter bevilges kr til div. rep. og vedligehold. Foreningens sejlende materiel. IF og de 3 følgebåde. Der afsættes kr til vedligehold. 5. Forretningsorden. Udkast fra Brian er gennemgået. Forslag til ændringer er noteret og indarbejdes i nyt forslag.

7 6. Billetautomat. En automat hvor der kun kan købes dagsbillet og betaling sker med dankort eller MasterCard koster kr leveringstid 3 4 uger. Modul til betalingskort + kr Drift ca. kr pr. år. Der arbejdes videre med automat prisen, lyder umiddelbart høj. Vi er blevet givet en brugt dankort stander fra en dieseltank. Det undersøges om den kan bruges ved vores dieseltank. 7. Uffe Mikkelsen ansættes til rengøring og havnemester. I højsæsonen gøres der, efter behov, rent, to gange om dagen Der udfærdiges en kontrakt. 8. Brandmateriel i klubhus. Brandtæppe samt brandslange opfylder kravene, derudover anbefales det, at vi anskaffer en vandslukker. 9. Trailerfolket og slæbestedet i klosterbugten. Hvis mindst 5 vil leje en weekendplads på D-broen kr med medlemskab til kr i alt kr pr medlem, tilbyder vi at betale udgifter til renovering af slæbestedet. Formålet er at få motorbådene til at bruge slæbestedet i klosterbugten, således at kørsel ind foran klubhus begrænses. 10. Hjemmeside. Forslag fra Lars Jensen godkendt, mod at alle rettigheder til siden, overdrages til foreningen. 11. IF klargøring, udlejningstakster og kontaktperson. Henrik foranstalter at båden søsættes, gamle takster for udlejning fortsætter, Brian opdatere prislisten med Henrik som kontaktperson. 12. Kran nøgler og instruktion. Nøgle til ny kran hænges på remotecontrol. Da vi ikke har nye nøgler til alle de nye medlemmer, udleveres / udlånes nøgler efter behov. Det pointeres at nye brugere af kranerne, SKAL læse og sætte sig ind i kranernes funktion, samt at de ved første brug, instrueres af en erfaren bruger. Brug af kraner er på eget ansvar! 13. Nøgler og låse. 3 systemer etableres. Servicebygning, ungdomsafdeling og nøgleskab. 14. Mulighed for tilskud til bådpladser og grejhuse til fritidsfiskerne undersøges. Vilkår og råderet over anlægget, skal afklares, før vi sætter noget i gang. 15. Opgavelisten gennemgået. Ingen bemærkninger. 16. Postliste gennemgået. Ingen bemærkninger. 17. Hækbølgen. Villy har trukket sig. Brian samler op på sagen og sørger for at et blad kommer ud her i foråret. 18. Evt. Henrik indsender ordensreglement til godkendelse, med nyt navn og tilføjelse omkring bundmaling. Rejeruser i havnen. Brian sender brev til B A, hvor det præciseres, at der ifølge ordensreglementet, ikke må sættes ruser i havnen. Bestyrelsen ønsker ikke at give dispensation for ordensreglementet på dette område. Det blev vedtaget at der føres strøm og vand ud til D-broen. Der opsættes en stander med vand og strøm inde på løbebroen. Strømkabel dimensioneres således, at det kan bære en videreførelse ud til evt. udbygning. Der indkøbes en højtryksrenser for ca. kr Næste møde mandag den 27. april kl. 17 i klubhuset. REF: BRIAN Konstituerende bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina Da debatten gik lidt på tværs, er punkterne i tilfældig orden. Efter en konstruktiv debat, kom den nye bestyrelse frem til følgende konstituering:

8 Formand: Brian Bang Næstformand; Jan D. Andersen Kasser: Jørgen Langwadt med Birthe Helene som bogholder, aflønning ifølge budget, vedtaget på generalforsamling. Havnechef tekniske installationer: Henning From. Er der noget der trænger, vand, lys fortøjningsklamper, servicebygning, sejlerrum og ligende. Kontakt Henning Klubchef: Kaj Hansen. Arrangementer, spisning, ture, klubhus, koordinering af alle de sociale tiltag. Bestyrelsesrepræsentant i ungdomsudvalget: Henrik Nielsen overtager Brians plads. Materielforvalter Klubbåde: Henrik Nielsen, vedligeholdelse, udlejning, udlåning af klubbens sejlende materiel. Projektkoordinator: Mads Sørensen. Billetautomater, uddybning, vinterplads og lignende. Mads er tovholder og tager kontakt til evt. leverandører. På valg til næste år er: Jørgen, Mads og Jan. Alle var enige om, at vi nu ser fremad og arbejder for en samlet forening, med samarbejde og dialog. Økonomi. Emnet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde. Hjemmeside og Hækbølgen: Lars Petersen har tilkendegivet at han vil skrive lidt til bladet. Klubbladet skal ud snarest. Henrik taler med Villy om han vil påtage sig opsætning og trykning. Alternativet er at få et tilbud på opsætning og trykning udefra. Lars Bak kommer med et oplæg, til ny hjemmeside, hvor de forskellige udvalg, selv kan opdatere deres arrangementer. Slæbested. Det undersøges om slæbestedet i Klosterbugten kan sættes i stand, så motorbådene kun bruger denne rampe. Kaj mener at kommunen har en ponton, vi kan lægge ud som bro, ved slæbestedet. Det blev diskuteret om græsset på hjørnet ved klubhus evt. kan skrælles af, for bedre adgang til klubbens slæbested, der blev ikke truffet afgørelse herom. Der anlægges græsplæne ud mod klosterbugten. Pontoner ved klubhus tages på land og renoveres. Mastekran: Repareres så den kan bruges forsvarligt, her i foråret. Kørsel ud på molen skal begrænses, kun kørsel i forbindelse med klargøring af båd.. Ren havn den 28. marts. Mødes kl. 9 til kaffe og rundstykker. Formanden skal på arbejde, i hans fravær byder Jørgen velkommen til morgen. Henrik til standehejsning. Jørgen og Kaj fordeler opgaverne. Kaj sørger for bespisning. Billetautomat. Mads undersøgermuligheden for at få et system uden penge, hvor der er en dankortterminal på dieseltanken samt en automat til køb af dagsbilletter. Mads køre videre med ansøgning om uddybning. Klubbens IF. Havnen stiller selv en plads til rådighed. Pladsleje Nordhavnen. Da alle lejere ifølge vedtægterne skal være medlem af den nye forening 2.3, men det på den anden side ikke er hensigtsmæssigt at prisen på en jolleplads i Nordhavnen stiger væsentligt, er det kommende års leje for disse fastsat til kr. 2000,00 inkl. medlemskab. Alle andre lejere betaler den normale leje plus kr.500,00 for medlemskab. Henning sørger for at dieseltanken fyldes op. Det forlyder at en bådejer fra Glyngøre, for ca. 10 dage siden, har slæbt et vrag over til den gamle oliekaj. Brian tager kontakt til Hans Peter Heltborg Morsø Kommune vedrørende fjerenelse eller opklaring af ejerskab. Brian tager kontakt til udvalg, med henblik på buget og retningslinjer vedr. indkøb. Sponsor. Henrik og Brian tager en samtale om emnet samt evt. opfølgning på tidligere kontakter. Forretningsorden / retningslinjer. Brian kommer med et forslag.

9 Der bestilles labels med pladsnumre til både der er hjemhørende i havnen, sendes som kvittering for betaling, sammen med vejledning for bundmaling. Jørgen tager sig af det. Brian sender brev til Morsø Kommune, med henblik på et møde omhandlende endelig underskrivelse af lejekontrakt på vinterplads. Brian, Jørgen og Mads tager mødet. Sail Share leje af plads. Hvis CB66érne ønsker en pæleplads i havnen, betales leje på lige fod med andre lejere, ønsker de kun en jolleplads skal de benytte D-broen. Det blev afklaret, at medlemskab af foreningen, kan opfyldes, hvis mindst én af besætningsmedlemmerne på hver CB66ér, er medlem af Morsø Sejlklub og Marina. Ansættelse af havnemester. Brian og Henning tager sig af sagen. Næste bestyrelsesmøde. Mandag d. 6. april REF BRIAN Mandag 9/3 09 bestyrelsemøde før GF Referat fra 1. bestyrelsesmøde torsdag 26. februar 2009 kl Evaluering af Sejlklubbens generalforsamling. En god aften, hvor vedtægterne for den samlede forening blev godkendt med stort flertal. Postlisten Jørgen har kontaktet Thy/Mors Energi ang. strømforbruget og har fået nedsættelse. Bådplads B48 er blevet solgt. Der har været en efterbetaling på vandafgift. Indbydelse til FLID generalforsamling 19/3 i Fredericia. Invitation fra BEAS automater til bådmesse 2 fribilletter flere kan fås om nødvendigt Invitation fra Sejsner automater til bådmesse 2 fribilletter Fordeling af opgaver indtil GF Referent: Agnete Lund, Fungerende kasserer: Jørgen Langwadt, øvrige poster varetages af den samlede bestyrelse indtil GF. Nyt medlemskartotek: Jørgen samkører de to lister i samarbejde med Sven Thor og udsender opkrævninger sammen med indkaldelse til GF. Medlemmers stemmeret blev debatteret. Man kan have fuldmagt fra 3 medlemmer udover ens egne stemmer. Bliver der evt. problemer med bådejernes "dobbeltstemmer" når Dansk Sejlunion/Danmarks Idrætsforbund skal godkende den ny forening? Lejere i havnen skal være medlem. Ligesom Kajakudlejningen også skal betale medlemskab. Leje for pladser i Nordhavnen skal være som følger: Joller 2250,- kr. Både 4100,- kr. Skal der betales leje for både der ligger på land (driftsbidrag)? Tilbud på billetautomat. Gebyrer? Tilbagebetaling? Evt. system med billige "pap"kort uden depositum. Evt. bad inkl. I pladsleje. Forsikring på den gamle automat Henrik kontakter Codan og forsøger at løse uoverensstemmelser. Generalforsamling onsdag 18. marts kl. 19 i klublokalerne Jernbanevej 3A Forplejning: Ostemad/Rullepølsemad og Øl/Vand Dirigent: Thorkil Krag spørges. Brian sørger for mikrofoner/højtalere. Vi stiller stolene op på rækker uden borde. Agnete sørger for nogle ekstra klapstole. Medlemmerne af de 2 bestyrelser stiller alle op til den nye bestyrelse med undtagelse af Sven Thor. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Velkomst ved Jørgen. 3. Valg af bestyrelse 7 medlemmer. 4. Valg af suppleanter. 5. Evt. Herunder diverse udvalg. Udvalg: Husudvalg, Festudvalg, Blad udvalg, Tursejlerudvalg, Bådhusudvalg, Motorbådsudvalg, Kapsejladsudvalg, Ungdomsudvalg, Slæbesteds udvalg,

10 Færgehavnsgrillpladsudvalg, Krabbevædeløbsbaneudvalg, evt. andre/flere. Eventuelt

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per AS BS møde d 19 jan 2016 kl 18.00 v2 Dagsorden Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per 1 Godkendelse af dagsorden OK 2 Referat af

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget 4) Aktuel status

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 Deltagere: Alle i Bestyrelsen 1 Godkendelse af ref Mødereferat fra d 8 og 18 september 2014 OK godkendte 2 Indkommen post - formand Projekt nye jollehuse/referat

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere