Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure ved indkøb i udvalgene. Bedre dokumentation på bilag. Bilag til indtægter ved salg under arrangementer. Der udfærdiges bilag som beskriver hvilke ydelser der er solgt og hvad prisen er. De interne revisorer modtager genvalg. Generalforsamling. Det praktiske. Vi arrangere os som sidst med kaffe, øl, vand og madder i pausen. Lyd system sættes op, så alle kan høre. Opmåling af både. Forslag fra Torben godkendes? Vi godkender forslaget fra Torben med den modifikation at bådens brede er incl. Fenderliste. Der skal nedsættes et udvalg bestående af et medlem af bestyrelsen samt 2 andre medlemmer af foreningen. Opmålingen skal kun foretages i tvivlstilfælde og kun for nye både i havnen samt ved pladsskifte. Indskærpelse af de regler for pladsfordeling vi har vedtaget tidligere. Reglerne er overholdt. Postliste Økonomi Evt. Pladserne i hele havnen opmåles og bliver ved nysalg solgt efter faktisk mål. Dette berører ikke de både der for nuværende ligger på pladserne. Det indskærpes at mindstemål for bådpladserne er mindstemål og skal overholdes. F11 er opmålt til 3,55 Båden er oplyst til 3,00. Båden opmåles, hvis den ikke er over 3,05 kan den blive på pladsen. Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Vi vil blive dømt til at betale krav fra Morsø reklame. Bestyrelsen vil ikke køre sagen videre og vælger at betale de ca. kr kravet lyder på. Referat for bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 20. januar 2010 kl. 17 i klubhuset. Delt: Brian, Jan, Jørgen, Henning, Henrik. Mads og Kaj var fraværende. Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling. Vi har gennemgået forslag til hækbølgen og udsender indkaldelse med information fra bestyrelsen, den første uge af februar. Dagsorden for generalforsamling 9. Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab 4. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget, herunder kontingent og værdiansættelse af andelsbeviser for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år. 5. Behandling af indkomne forslag.

2 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr Valg af to interne og en ekstern revisor. 8. Eventuelt. Da det er bestyrelsens beretning ønskes der forslag til emner der skal berettes om, fra hele bestyrelsen. Udvalg kommer med input til emner. Orientering vedr. lejekontrakt ifølge møde med Morsø kommune. Kommunen er velvillig vedr. ekstra plads hvor der ikke er de store restriktioner og hvor de gerne vil hjælpe med transport. Udkast til lejekontrakt bliver fremlagt af Morsø kommune på møde d. 8. februar. Jørgen har sendt vores forslag til plan for vinterplads til kommunen. Bestilling af stor stander, hvor mange / skal vi vente til efter generalforsamling, da vores navn er til afstemning.??? Vi venter til efter generalforsamlingen. Årets sejler, forslag, procedure!!!! For fremtiden vil vi gerne have indstillinger fra medlemmerne. Postliste gennemgås Økonomi Intern revision er fortaget, bemærkninger endnu ikke modtaget. Evt. Vi har modtaget tilbud fra maler på maling service bygningen kr Tilbuddet omfatter indvendig maling af servicebygning, sejlerrum og køkken. Henning påtager sig opgaven med bestilling af buket ved dødsfald blandt medlemmerne. Ref Brian Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 4. januar 2010 kl. 17 i klubhuset. Forberedelse til generalforsamling. Punkter vedr. færdiggørelse af regnskab (Jørgen) Regnskabet gennemgået og bliver sendt til revision. Der afskrives 2% på havnen. Pladserne opskrives med 3%. Joller afskrives med 30%. Lejeplads og kran afskrives med 10% Indsigelser mod projekt fjorden. Oplæg til møde med MK. d. 5. jan. 09 Lejeaftale på plads og reserveplads hvis ordinære plads er for lille. Mads og Jørgen har udformet nogle forslag vi samler dem sammen og laver en samlet indsigelse. Vi venter på advokatens indspark. Indkommende forslag til generalforsamling 2010 Vedtægter: 1. Navnet ændres til "Morsø Marina" ved Kaj O. Nielsen og Jens Ibsgaard. 2. Bestyrelsen skal overholde vedtægterne. Uddybende forklaring udbedes Forslag fra Mads. Alm. Generalforsamlingsforslag. 4. Der må ikke bygges bådhuse på vinterpladsen ved Lars Bak Jensen 2. Forslag fra bestyrelsen angående pladsbytte ved køb af ny båd. Alle forslag er indkommet rettidigt. Evt. Der indhentes tilbud maling af toilet og servicerum. Næste møde. Onsdag d. 20. januar kl /12-09 best møde Afbud fra Brian og Henrik Vedr deponering af jord på grusplads blev det aftalt, at det er en sag mellem Bjørn og kommunen. Indslgelser mod lokalplan udskydes til næste møde. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 25. november 2009 kl. 17 i klubhuset. Møde med Jim Friis / HP. Vi fik en god dialog, ingen problemer for nuværende Orientering om forhandlingsforløb vedr. vinterplads samt aktionsplan. Skal advokaten på baggrund af sidste møde med MK køre videre med sagen?

3 Vi gør indsigelser på de punkter der er os imod. Opfyldningstilladelse kan evt. tilbagekaldes, advokaten ser på sagen. Kommunen skal opfylde forpligtelserne i købsaftalen advokaten. Vi skal forvente at der er økonomiske konsekvenser ved at inddrage advokaten. Herfra deltog Henrik ikke Postliste: Ingen bemærkninger. Økonomi: Ingen bemærkninger. Evt Der er en del røre vedr. medlemmer der køber en båd der er for stor til pladsen og beholder den gamle plads. Bestyrelse vil stille et forslag til generalforsamlingen 2010, der indeholder følgende: "Et medlem der har et båd der er for stor til pladsen skal tildeles en plads der er min 0,5 meter bredere og 2 meter længere end båden og kan ikke fortsat beholde den plads der er for lille". Budget for julearrangement kr ,00 musik, julemand, gløgg, æbleskiver, julekage, småkager, kaffe, sodavand, slikposer til børnene + div. julehygge ting. Næste møde: Torsdag d. 10. dec. 17 Tirsdag 27. sept bestyrelsmøde Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina Tirsdag d. 29. september 2009 kl. 17 i klubhuset. Mini 12 meter. Repræsentant for udvalg fremlægger betingelser for lån af 2 pers. båd. Vi låner en båd af DS mod at holden den ved lige og forsikre den. Udvalget tager sig af det praktiske. Papirerne er underskrevet, båden hentes snarest. Orientering om forhandlingsforløb vedr. vinterplads. Vi kontakter MK omkring det videre forløb, med krav om at der indgås en lejekontrakt på det tænkte areal ifølge købsaftalen og suppleret med plads på nord havnen. Suppleret med en præcisering af de i købsaftalen indgået aftaler. Betonrenovering A og B ponton, Brodæk på D- ponton.mads undersøger mulighederne. Nyt dæk på D- broen. Vi ser om der er nogle der vil, evt. mod betaling, eller hyrer vi en håndværker. Til foråret. Formel bevilling, indkøb af nye joller til ungdomsafdelingen. Fortsættelse af tidligere tilsagn. Der indkøbes 2 brugte zoom8 joller ca. kr ,00. En ny optimist indkøbes som led i den løbende udskiftning pris ca. kr érne holdes opdateret til forsvarlig brug. Sommercamp og andre aktiviteter giver også et pænt overskud, så en ikke uvæsenlig del af pengene har ungdomsafdelingen selv genereret. Gammel kran eftersyn? Henning finder en løsning. Evt. Kokholm laver eftersyn. Vi vil ikke bekoste en større udgift på en kran, der snart skal skrottes. Postliste Bilag fra leverandørerne skal specificeres bedre så kasseren kan holde styr på hvad der betales for. Jørgen møder i retten i sagen vedr. incassitrussel. Vi plædere for frifindelse. Økonomi. Der har til dato været 3184 overnatninger.økonomien ser bedre ud end budgetteret. Evaluering af bestyrelsesarbejdet.vi skal være bedre til at følge op på de beslutninger der træffes. Foreningsarbejdet bliver sat i anden række i forhold til havnen. Den gamle sejlklubs arrangementer bliver sat i baggrunden. Udvalgene skal holdes op på opgaverne og de skal mere på banen med hensyn til planlægning af aktiviteter. Udvalgenes kalender for vinteren. Kontakt udvalgene. Evt.

4 Forsikring henvender sig vedr. påsejling af F bro. Skadevolder har anmeldt skade til hans fors. Selskab. Ma St vil ikke betale for havneplads, der sendes en rykker mere H.P. kontaktes vedr. friholdelse af gammel servicekaj. Der tildeles faste plads i nordhavnen. Der er indkøbt 80 par kopper med tallerkner til klubhuset. TV i klubhuset, der er købt et brugt som er sat op med digital dekoder og ny antenne Muligvis for stor båd i færgehavnen. Bådejer rykkes for specifikationer på båden. Næste møde. Tirsdag d. 27. okt. kl. 17 Mandag 24. august best møde Referat mangler elektronisk Referat Bestyrelsesmøde d. 22. juni 2009 Brian, Henning, Henrik, Jørgen, Kaj, Mads., Jan var fraværende. Solvarme. Ændring af anlæg, i forhold til oprindeligt vedtaget. Pladsen i teknikrum er for trang. I stedet for akkumulering tank og varmeveksler, opsættes 2 store rustfri varmtvandstanke med elpatroner og elektronisk styring samt et ekstra solfangerpanel. Kortautomat. Den automat vi er blevet givet, må vi opgive, da den ikke kan modificeres, så den opfylder vores krav; den kan bl.a. ikke bruges til chipkort. Der er fra leverandøren blevet stillet i udsigt, at der til næste år kommer et kontantløst system, hvor det er muligt at få restbeløbet tilbageført til konto. Havnemester. Campingvogn til havnemester kan opstilles ved jolleplads, midlertidigt havnekontor, Der opkræves havnepenge i højsæsonen, fra morgen af. Kommunikation med havnemesteren varetages af havnechefen. Problemer vedr. gæstesejlere kontaktes havnechefen eller havnemesteren. Reglement udleveres til havnemesteren. Bådhuse. 17 interesserede har indbetalt kr i depositum. Der er foretaget lodtrækning om rækkefølgen af tildeling af bådhus. Lodtrækningen er foretaget af en uvildig. Vinterpladsen skal på plads. Der afholdes afklaringsmøde med Morsø kommune, inden møde med initiativtagerne bag projekt Fjorden. Kørsel på molerne og invalideparkering. Ifølge skiltning, er motorkørsel ud på molen samt ned langs færgehavnen forbudt. Dette skal respekteres. Det er tilladt at køre ud for at foretage af og pålæsning af større mængder gods. Parkering ud over af og pålæsningstiden er forbudt. Vi etablerer invalideparkering ud for palisaden ved klubhus. Postliste. Vi har 20 ikke-solgte pladser tilbage på C broen. Der er få ledige lejepladser tilbage på A og B. Restanter skal betale, ellers vil det få konsekvenser, ifølge vedtægterne kan vi afhænde medlemmers plads ved restance. Lejere kan sendes til inkasso. Ungdomsafdelingen er ikke interesseret i at indgå aftale om brug af 606, ejet af Sejl og Surf. Ungdomsmedlemmer der sejler under vores stander og som selv har investeret i en jolle, kan have deres jolle til vederlagsfrit at ligge sammen med klubbens joller på jollepladsen, Kaj Hansen var ikke enig heri, han mener at der skal betales for en jolleplads. Vi har en pæn omsætning på gæstesejlere, pr 22/6 er der omsat for kr moms. Harmonikatræf og CB66 DM har givet overskud. Med de udgifter og indtægter, vi har budgetteret med, ser økonomien på nuværende tidspunkt, rigtig godt ud. Der skal følges op på den nye hjemmeside, fungere det med at de enkelte udvalg, selv skriver indlæg? Mads foreslog indsamling af oplysninger omkring linemuslingeanlæg og hvor de er placeret. Oplysningerne kan så slås op i klubhuset. Gamle bådvrag: Vi kan pt. ikke gøre mere, evt. kan kommunen. Medlem A186 kan leje F20 hvis medlem A104 ikke skal bruge den i år. Servicekajen er kun til mindre klargøring, hvis der er tale om mere omfattende arbejde, skal båden flyttes ud på vinterpladsen, både må maks. stå 2 dage på servicekajen. Ved bundmaling skal fliserne afdækkes med presenning.

5 Vedr. dagophold, der er sendt nærmere retningslinjer til Glyngøre havn. A65 ønsker at betale strømforbrug, da han bruger en del. Mastekran, vi har modtaget tilbud om at studerende gerne vil tegne en ny kran, bestyrelsen lægger det ud til kranudvalget at definere de nærmere specifikationer, vi ser dog gerne at maks. Belastning sættes til kg. 300 med mulighed for opgradering til min. Kg Sommercamp, der er fuldtallig tilmelding med 41 deltagere, nye telte er indkøbt til erstatning for de udtjente tipier. Da klubhuset nu bruges en del er det beslutte at ofre lidt på rengøring, havnemesteren vasker gulv hver uge og rengør toiletter efter behov. Ungdomsafdelingen. Forespørges vedr. procedure ved nyindkøb af materiel. Der tages stilling i det enkelte tilfælde, ud fra behov i afdelingen. Der er generelt en positiv indstilling i bestyrelsen, til at opfylde ungdomsafdelingens behov. Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 24. august Mødested klubhuset. Referat bestyrelsesmøde Morsø Sejlklub og Marina. 25. marts Mads var fraværende. Solvarme vi accepterer tilbuddet fra Kusk, lydende på kr ,00 inkl. moms. Accepten er under forudsætning for at anlægget er driftsklar den 26/ Ud over afgivne tilbud indhentes pris på inddækning af skorsten og timer på bruser. Brian meddeler Morsø Kommune, at der installeres solvarme i servicebygningen. Automat. Vi afventer detaljer omkring funktion og driftssikkerhed. DM CB juni. MSogM tager sig af forplejning og camping. Forsikringer. MSogM er ansvars dækket igennem medlemskab af DS. Forsikringen gælder når medlemmer udfører aktiviteter i foreningen, inkl. kranløft. Forsikringen gælder ikke ved kranløft af både, der ikke tilhøre et medlem af MSogM, her skal gæsten selv være ansvars dækket. Kran, udstyr og klubbåde, er kaskoforsikrede separat. Mogens Pedersen. Efter dialog med leverandør betaler vi for de ekstra fliser, der er lagt. Opgaveliste. Klubhus. Bestyrelsen slår fast, at det kun var et tilbud omkring reparation af skorsten, der var sanktioneret. Yderligere tilbud der indhentes, er ikke i overensstemmelse med beslutninger truffet i bestyrelsen. Grillplads i færgehavnen er i gang, Henning Damgård er primusmotor. Fendertømmer i bunden af færgehavn, vi ser på muligheder. Postliste og økonomi gennemgået. Ingen bemærkninger. Næste møde mandag den. 22. juni kl. 17 i klubhuset. Referat bestyrelsesmøde d. 27. april Forretningsorden gennemgået og godkendt. Automater. Vi har afleveret en brugt DK-automat hos Villy Bruun, han mener at den kan sættes i stand og monteres med printer, til dagsbilletter, for en pris af ca. kr Vi arbejder videre med denne løsning, hvor vi indhenter et tilbud, samt forudsætter, at automaten, til fulde, opfylder vores krav, og at løsningen virker stabilt. Sommeraktiviteter. Solen spilles ned. Der arbejdes på at arrangere en aktivets dag, hver onsdag i skolens sommerferie. Dette indbefatter grill om aftenen og sejlads med klubbens både om eftermiddagen. Henrik undersøger om der er nogle af de unge der vil stå for jolle sejlads, der bevilges økonomi. Det optimale vil være, at der er to om opgaven. Solvarme anlæg til servicebygningen. Vi kan spare en stor del af vores elforbrug, da hovedparten af forbruget er til varmt vand. Jan tager 2. tilbud hjem fra lokale leverandører. Bådhuse. Udkast fra udvalg sendes til arkitekt. Tilbud på arkitekttegning lyder på kr Der indkaldes til møde for interesserede. De der stadig gerne vil have et bådhus, skal indbetale kr til dækning at opstartsudgifter. Der føres separat regnskab med udgifter vedr. bådhuse. Ombygning at klubhus tages med i planen, da kommunen gerne vil have et samlet udspil, med vores fremtidsplaner.

6 Nøgler/låse. Henning arbejder videre med den oprindelige plan. Der føres liste over hvem der er udleveret nøgler til. Økonomi, Råbalance gennemgået. Der var difference mellem budget og det faktiske beløb, der var tilgået kontoen. Dette forklares med, at der stadig er en del der ikke har betalt deres driftbidrag eller leje. Ligeledes er samkøringen mellem sejlklub og havneforeningen ikke tilendebragt. Dette bevirker at der er difference mellem det budgetterede og det indbetalte medlemskontingent, da noget af dette beløb er indbetalt inden sammenlægningen. Evt. hvis det er muligt, er det OK at vi låner en 2 pers. Mini 12 meter. Evt. Bådflytnings system, interessen undersøges Evt. Da den gamle mastekran har vist sig at være ringe og ikke sikkert kan belastes med kg. 300, er der nogle medlemmer, der har foreslået, at vi bygger en ny. Når der ligger et udkast og en pris, vil bestyrelsen se nærmere på sagen. Evt. Prøver vedr. uddybning. Den forrige bestyrelse, har bevilget kr til formålet. Der arbejdes videre med planerne. Mogens Pedersen har sendt en regning på flisebelægning ved kraner, på kr ,50 Tilbuddet på opgaven lød på kr ,00. Vi afventer at betale differencen, da vi henholder os til det afgivne tilbud. Evt. Kran obligationer. Bestyrelsen har besluttet at indfri disse ved udgangen af år Evt. hjemmeside. Jørgen køber, på foreningens vegne, navnet Når detaljerne omkring hjemmesiden, er ved at falde på plads, holder Jørgen, Brian og Lars, et møde omkring det videre forløb. Indtil da vil Jørgen vedligeholde vores oprindelige hjemmeside og Lars vil udvikle den nye. Næste bestyrelsesmøde mandag d. 25. maj 2009 Bestyrelsereferat 6/4 09 Morsø Sejlklub og Marina. 1. Villy Almas har afleveret Morsø Sejlklubs gamle arkiv til Brian. 2. Evaluering af "Ren Havn" god dag med ca. 50 fremmødte medlemmer. Mange ting blev ordnet, alle havde det hyggeligt. En dag der styrkede sammenholdet i den nye forening. Til næste år vil det være en fordel at planlægge udførsel af de forskellige opgaver på forhånd. Ligeledes bør evt. materialer være indkøbt og leveret før "ren havn" dagen. 3. Økonomi. 5 pladser er tilbagekøbt, én plads er solgt, budget ser for nuværende ud til at holde. 4. Budget for div. udvalg. Reparation af mastekran kr Kapsejladsudvalg bevilges kr til indkøb og opstart af sæsonen. Ungdomssejler konto til forplejning kører selvstændigt. Der bevilges foreløbigt kr til drift samt benzin til følgebåde. Udgifter til vedligehold og reparation af følgebåde, henhøre under foreningens kasse og er dermed ikke belastende for ungdomsafdelingens økonomi. Husvedligehold. Hans Kokholm sørger for tilbud på rep. af skorsten. Festudvalg. Bevilling efter behov. Underskudsgaranti på kr Turudvalg som festudvalg. Hækbølgen. Det forventes at bladet finansiere sig selv igennem reklamesalg. Slæbested og jollebroer. Der afsættes kr til renovering. Bådehusbyggeudvalg holder møde og vender tilbage. Bådtransport. "Jernhesten" må opbevares i foreningens blå container, mod at "jernhesten" hjælper med omrokering af både og vogne på vinterpladsen. Mini 12meter bevilges kr til div. rep. og vedligehold. Foreningens sejlende materiel. IF og de 3 følgebåde. Der afsættes kr til vedligehold. 5. Forretningsorden. Udkast fra Brian er gennemgået. Forslag til ændringer er noteret og indarbejdes i nyt forslag.

7 6. Billetautomat. En automat hvor der kun kan købes dagsbillet og betaling sker med dankort eller MasterCard koster kr leveringstid 3 4 uger. Modul til betalingskort + kr Drift ca. kr pr. år. Der arbejdes videre med automat prisen, lyder umiddelbart høj. Vi er blevet givet en brugt dankort stander fra en dieseltank. Det undersøges om den kan bruges ved vores dieseltank. 7. Uffe Mikkelsen ansættes til rengøring og havnemester. I højsæsonen gøres der, efter behov, rent, to gange om dagen Der udfærdiges en kontrakt. 8. Brandmateriel i klubhus. Brandtæppe samt brandslange opfylder kravene, derudover anbefales det, at vi anskaffer en vandslukker. 9. Trailerfolket og slæbestedet i klosterbugten. Hvis mindst 5 vil leje en weekendplads på D-broen kr med medlemskab til kr i alt kr pr medlem, tilbyder vi at betale udgifter til renovering af slæbestedet. Formålet er at få motorbådene til at bruge slæbestedet i klosterbugten, således at kørsel ind foran klubhus begrænses. 10. Hjemmeside. Forslag fra Lars Jensen godkendt, mod at alle rettigheder til siden, overdrages til foreningen. 11. IF klargøring, udlejningstakster og kontaktperson. Henrik foranstalter at båden søsættes, gamle takster for udlejning fortsætter, Brian opdatere prislisten med Henrik som kontaktperson. 12. Kran nøgler og instruktion. Nøgle til ny kran hænges på remotecontrol. Da vi ikke har nye nøgler til alle de nye medlemmer, udleveres / udlånes nøgler efter behov. Det pointeres at nye brugere af kranerne, SKAL læse og sætte sig ind i kranernes funktion, samt at de ved første brug, instrueres af en erfaren bruger. Brug af kraner er på eget ansvar! 13. Nøgler og låse. 3 systemer etableres. Servicebygning, ungdomsafdeling og nøgleskab. 14. Mulighed for tilskud til bådpladser og grejhuse til fritidsfiskerne undersøges. Vilkår og råderet over anlægget, skal afklares, før vi sætter noget i gang. 15. Opgavelisten gennemgået. Ingen bemærkninger. 16. Postliste gennemgået. Ingen bemærkninger. 17. Hækbølgen. Villy har trukket sig. Brian samler op på sagen og sørger for at et blad kommer ud her i foråret. 18. Evt. Henrik indsender ordensreglement til godkendelse, med nyt navn og tilføjelse omkring bundmaling. Rejeruser i havnen. Brian sender brev til B A, hvor det præciseres, at der ifølge ordensreglementet, ikke må sættes ruser i havnen. Bestyrelsen ønsker ikke at give dispensation for ordensreglementet på dette område. Det blev vedtaget at der føres strøm og vand ud til D-broen. Der opsættes en stander med vand og strøm inde på løbebroen. Strømkabel dimensioneres således, at det kan bære en videreførelse ud til evt. udbygning. Der indkøbes en højtryksrenser for ca. kr Næste møde mandag den 27. april kl. 17 i klubhuset. REF: BRIAN Konstituerende bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina Da debatten gik lidt på tværs, er punkterne i tilfældig orden. Efter en konstruktiv debat, kom den nye bestyrelse frem til følgende konstituering:

8 Formand: Brian Bang Næstformand; Jan D. Andersen Kasser: Jørgen Langwadt med Birthe Helene som bogholder, aflønning ifølge budget, vedtaget på generalforsamling. Havnechef tekniske installationer: Henning From. Er der noget der trænger, vand, lys fortøjningsklamper, servicebygning, sejlerrum og ligende. Kontakt Henning Klubchef: Kaj Hansen. Arrangementer, spisning, ture, klubhus, koordinering af alle de sociale tiltag. Bestyrelsesrepræsentant i ungdomsudvalget: Henrik Nielsen overtager Brians plads. Materielforvalter Klubbåde: Henrik Nielsen, vedligeholdelse, udlejning, udlåning af klubbens sejlende materiel. Projektkoordinator: Mads Sørensen. Billetautomater, uddybning, vinterplads og lignende. Mads er tovholder og tager kontakt til evt. leverandører. På valg til næste år er: Jørgen, Mads og Jan. Alle var enige om, at vi nu ser fremad og arbejder for en samlet forening, med samarbejde og dialog. Økonomi. Emnet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde. Hjemmeside og Hækbølgen: Lars Petersen har tilkendegivet at han vil skrive lidt til bladet. Klubbladet skal ud snarest. Henrik taler med Villy om han vil påtage sig opsætning og trykning. Alternativet er at få et tilbud på opsætning og trykning udefra. Lars Bak kommer med et oplæg, til ny hjemmeside, hvor de forskellige udvalg, selv kan opdatere deres arrangementer. Slæbested. Det undersøges om slæbestedet i Klosterbugten kan sættes i stand, så motorbådene kun bruger denne rampe. Kaj mener at kommunen har en ponton, vi kan lægge ud som bro, ved slæbestedet. Det blev diskuteret om græsset på hjørnet ved klubhus evt. kan skrælles af, for bedre adgang til klubbens slæbested, der blev ikke truffet afgørelse herom. Der anlægges græsplæne ud mod klosterbugten. Pontoner ved klubhus tages på land og renoveres. Mastekran: Repareres så den kan bruges forsvarligt, her i foråret. Kørsel ud på molen skal begrænses, kun kørsel i forbindelse med klargøring af båd.. Ren havn den 28. marts. Mødes kl. 9 til kaffe og rundstykker. Formanden skal på arbejde, i hans fravær byder Jørgen velkommen til morgen. Henrik til standehejsning. Jørgen og Kaj fordeler opgaverne. Kaj sørger for bespisning. Billetautomat. Mads undersøgermuligheden for at få et system uden penge, hvor der er en dankortterminal på dieseltanken samt en automat til køb af dagsbilletter. Mads køre videre med ansøgning om uddybning. Klubbens IF. Havnen stiller selv en plads til rådighed. Pladsleje Nordhavnen. Da alle lejere ifølge vedtægterne skal være medlem af den nye forening 2.3, men det på den anden side ikke er hensigtsmæssigt at prisen på en jolleplads i Nordhavnen stiger væsentligt, er det kommende års leje for disse fastsat til kr. 2000,00 inkl. medlemskab. Alle andre lejere betaler den normale leje plus kr.500,00 for medlemskab. Henning sørger for at dieseltanken fyldes op. Det forlyder at en bådejer fra Glyngøre, for ca. 10 dage siden, har slæbt et vrag over til den gamle oliekaj. Brian tager kontakt til Hans Peter Heltborg Morsø Kommune vedrørende fjerenelse eller opklaring af ejerskab. Brian tager kontakt til udvalg, med henblik på buget og retningslinjer vedr. indkøb. Sponsor. Henrik og Brian tager en samtale om emnet samt evt. opfølgning på tidligere kontakter. Forretningsorden / retningslinjer. Brian kommer med et forslag.

9 Der bestilles labels med pladsnumre til både der er hjemhørende i havnen, sendes som kvittering for betaling, sammen med vejledning for bundmaling. Jørgen tager sig af det. Brian sender brev til Morsø Kommune, med henblik på et møde omhandlende endelig underskrivelse af lejekontrakt på vinterplads. Brian, Jørgen og Mads tager mødet. Sail Share leje af plads. Hvis CB66érne ønsker en pæleplads i havnen, betales leje på lige fod med andre lejere, ønsker de kun en jolleplads skal de benytte D-broen. Det blev afklaret, at medlemskab af foreningen, kan opfyldes, hvis mindst én af besætningsmedlemmerne på hver CB66ér, er medlem af Morsø Sejlklub og Marina. Ansættelse af havnemester. Brian og Henning tager sig af sagen. Næste bestyrelsesmøde. Mandag d. 6. april REF BRIAN Mandag 9/3 09 bestyrelsemøde før GF Referat fra 1. bestyrelsesmøde torsdag 26. februar 2009 kl Evaluering af Sejlklubbens generalforsamling. En god aften, hvor vedtægterne for den samlede forening blev godkendt med stort flertal. Postlisten Jørgen har kontaktet Thy/Mors Energi ang. strømforbruget og har fået nedsættelse. Bådplads B48 er blevet solgt. Der har været en efterbetaling på vandafgift. Indbydelse til FLID generalforsamling 19/3 i Fredericia. Invitation fra BEAS automater til bådmesse 2 fribilletter flere kan fås om nødvendigt Invitation fra Sejsner automater til bådmesse 2 fribilletter Fordeling af opgaver indtil GF Referent: Agnete Lund, Fungerende kasserer: Jørgen Langwadt, øvrige poster varetages af den samlede bestyrelse indtil GF. Nyt medlemskartotek: Jørgen samkører de to lister i samarbejde med Sven Thor og udsender opkrævninger sammen med indkaldelse til GF. Medlemmers stemmeret blev debatteret. Man kan have fuldmagt fra 3 medlemmer udover ens egne stemmer. Bliver der evt. problemer med bådejernes "dobbeltstemmer" når Dansk Sejlunion/Danmarks Idrætsforbund skal godkende den ny forening? Lejere i havnen skal være medlem. Ligesom Kajakudlejningen også skal betale medlemskab. Leje for pladser i Nordhavnen skal være som følger: Joller 2250,- kr. Både 4100,- kr. Skal der betales leje for både der ligger på land (driftsbidrag)? Tilbud på billetautomat. Gebyrer? Tilbagebetaling? Evt. system med billige "pap"kort uden depositum. Evt. bad inkl. I pladsleje. Forsikring på den gamle automat Henrik kontakter Codan og forsøger at løse uoverensstemmelser. Generalforsamling onsdag 18. marts kl. 19 i klublokalerne Jernbanevej 3A Forplejning: Ostemad/Rullepølsemad og Øl/Vand Dirigent: Thorkil Krag spørges. Brian sørger for mikrofoner/højtalere. Vi stiller stolene op på rækker uden borde. Agnete sørger for nogle ekstra klapstole. Medlemmerne af de 2 bestyrelser stiller alle op til den nye bestyrelse med undtagelse af Sven Thor. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Velkomst ved Jørgen. 3. Valg af bestyrelse 7 medlemmer. 4. Valg af suppleanter. 5. Evt. Herunder diverse udvalg. Udvalg: Husudvalg, Festudvalg, Blad udvalg, Tursejlerudvalg, Bådhusudvalg, Motorbådsudvalg, Kapsejladsudvalg, Ungdomsudvalg, Slæbesteds udvalg,

10 Færgehavnsgrillpladsudvalg, Krabbevædeløbsbaneudvalg, evt. andre/flere. Eventuelt

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1 Nr. 159 39. årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere