UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S"

Transkript

1 JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 01 UDGIVELSESDATO 04. juni 2013 UDARBEJDET jsb KONTROLLERET kado GODKENDT jsb

3 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 5 INDHOLD 1 Indledning Rapportens indhold Rapportens formål Projektets baggrund Indstilling Ændring i varmeplanens retningslinjer Organisatoriske forhold Ansvarlig for projektet Projektets gennemførelse 9 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Styringsmidler Fysisk planlægning Miljøforhold Anden lovgivning Berørte parter Berørte arealer 11 3 Redegørelse for projektet Eksisterende varmeproduktion Projekt, udnyttelse af overskudsvarme Anlægsomkostninger 13 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi- og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomiske konsekvenser Virksomhedsøkonomiske konsekvenser Følsomheder Forbrugerøkonomiske konsekvenser 19

4 6 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S BILAG Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference Bilag 3: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Projekt Bilag 4: Sammensætning af resultater Bilag 5: Oversigtstegning

5 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 7 1 Indledning 1.1 Rapportens indhold Denne rapport omfatter et projektforslag efter varmeforsyningsloven for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak A/S til fjernvarmeforsyning hos Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Overskudsvarmen erstatter fjernvarme som aftages fra Varmeplan Aarhus (VPA), og kan dække ca. 12 % af fjernvarmebehovet i Lystrup. For at kunne udnytte hovedparten af overskudsvarmen skal der etableres en varmepumpe som kan hæve temperaturen til fjernvarmeniveau. Varmepumpen etableres i en ny bygning, på Elopak' grund på Hovmarken 8. Bygningen etableres i forbindelse med en forestående udvidelse af Elopak. Fra Elopak' fyrrum etableres en fjernvarmeledning frem til Lystrup Fjernvarme på Hovmarken 2, hvorfra varmen afsættes til byens fjernvarmenet. Lystrup Fjernvarme etablerer varmepumpen og fjernvarmeledningen. Elopak etablere egne interne rør- og veksleranlæg. Figur 1 Placering af varmepumpen hos Elopak A/S og fjernvarmeledning til Lystrup fjernvarmecentral (Elopak' forestående udvidelse fremgår ikke af kortet). 1.2 Rapportens formål Rapportens formål er at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget. Rapporten skal hertil belyse projektets muligheder og konsekvenser i henhold til varmeforsyningslovens retningslinjer.

6 8 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 374 af 15. april Der henvises endvidere til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 346 af 17. maj Projektets baggrund Elopak producerer karton- og plastemballage, hovedsageligt til flydende fødevarer. Hidtil har Elopak bortskaffet overskudsvarme via et køletårn. Hovedparten (ca. 84 %) af overskudsvarmen kommer fra køling af kompressoranlæg der anvendes til køling af procesanlæg. Varmen herfra kommer ved en temperatur på 30 C, hvorfor der skal etableres en eldreven varmepumpe til at hæve temperaturen til fjernvarmeniveau. En anden kilde til overskudsvarmen er termisk forbrænding af sprit fra coating processer, som følge af miljøkrav. Den tredje og sidste kilde til overskudsvarme er et anlæg til forbrænding af papaffald. I dag ledes hovedparten af overskudsvarmen til det fri via køletårne. Mængden af overskudsvarme anslås samlet til ca MWh. Elforbruget til drift af varmepumpen omsættes også til varme, hvorved den årlige fjernvarmeleverance bliver ca MWh. 1.4 Indstilling Det indstilles til Århus Kommune at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslaget efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Århus Byråd ansøges om at godkende projektforslaget, som beskrevet i denne rapport. Indstillingen begrundes i udnyttelse af overskudsvarme, som ellers bortkøles, samt samfundsøkonomiske hensyn. 1.5 Ændring i varmeplanens retningslinjer Byrådets godkendelse af projektforslaget indebærer, at overskudsvarme fra Elopak udnyttes i fjernvarmeforsyningen i Lystrup. Overskudsvarmen erstatter fjernvarme som aftages fra Varmeplan Aarhus (VPA).

7 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Organisatoriske forhold Lystrup Fjernvarme finansierer, ejer, vedligeholder og forestår driften af det nye varmepumpeanlæg og fjernvarmeledningen. Varmepumpen placeres i et rum hos Elopak der lejes til formålet. Elopak etablerer rør- og veksleranlæg til overførsel af overskudsvarme til Lystrup Fjernvarmes anlæg. Elopak og Lystrup Fjernvarme har indgået en rammeaftale om samarbejdet, der bl.a. bygger på en ligelig deling af besparelsen der følger af projektet. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. løber en risiko ved at entrere med et privat firma, der kan lukke hvis markedsvilkårene for at drive virksomheden ændres. For at eliminere denne risiko, er parterne enige om, at der i kontrakten skal indbygges en erstatning til Lystrup Fjernvarme der dækker restafskrivningen på anlægsinvesteringen i tilfælde af at virksomheden lukker inden anlægget er fuldt afskrevet hos Lystrup Fjernvarme. 1.7 Ansvarlig for projektet Ansvarlig for projektet er: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Hovmarken Lystrup Elopak Denmark A/S Hovmarken Lystrup Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Århus C 1.8 Projektets gennemførelse Projektering og udbud af pumpeanlægget, fjernvarmeledning m.m. med henblik på gennemførelse af projektet, kan påbegyndes umiddelbart efter Århus Kommunes godkendelse af dette projektforslag.

8 10 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 6 skal kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering sørge for, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektbekendtgørelsen og vejledningen dertil indeholder ingen specifikke regler for udnyttelse af overskudsvarme til et fjernvarmenet, der forsynes af centrale kraft-varme-anlæg. Endvidere fremgår det af vejledningen til 17 at overskudsvarme, hvor der ikke bliver brugt ekstra brændsel til at producere overskudsvarmen, ikke er at betragte som brændsel. Dette gælder uanset, hvilket brændsel der er brugt til den oprindelige proces. El-drevne varmepumper betragtes ligeledes ikke som brændsel. Dette betyder, at projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningslovens generelle retningslinjer i Styringsmidler Projektet forudsætter ikke anvendelse af styringsmidler efter varmeforsyningsloven. 2.3 Fysisk planlægning Varmepumpen etableres i lejede lokaler hos Elopak som tilrettes til formålet. Bygningen etableres i forbindelse med en forestående udvidelse af Elopak. Det forventes, at byggeriet kan holdes inden for rammerne af den gældende lokalplan. 2.4 Miljøforhold Der rettes henvendelse til Århus Kommune vedrørende udarbejdelse af en miljøansøgning.

9 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Anden lovgivning Anlægget vedligeholdes efter gældende normer og standarder. I forbindelse med udførelsen skal de nødvendige tilladelser søges af bygherre og entreprenør. 2.6 Berørte parter Lystrup Fjernvarme står overfor at skulle forny aftalen med Varmeplan Aarhus, i den forbindelse er der indføjet ret til Lystrup Fjernvarme til at aftage overskudsvarme. 2.7 Berørte arealer Pumpeanlægget etableres i en bygning på grunden, som ejes af Elopak. Fjernvarmeledning etableres delvis på Elopak' og Lystrup Fjernvarmeværks grund og i offentligt vejareal. Skitse med placering af varmepumpe samt det forudsatte ledningstracé er vist i bilag 5.

10 12 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 3 Redegørelse for projektet 3.1 Eksisterende varmeproduktion Lystrup Fjernvarmes samlede fjernvarmebehov an net for regnskabsåret er budgetteret til MWh. Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion an net, som skal dække varmeforbrug til rumopvarmning, opvarmning af varmt brugsvand samt varmetab i ledningsnettet. Lystrup Fjernvarme køber al varme fra Varmeplan Aarhus. Varmen kommer i dag fra affaldsforbrænding, Studstrupværkets kulfyrede blok og oliefyrede spidslastkedel. På Lystrup Fjernvarmes central på Hovmarken 2 er det 3 oliefyrede kedler med en samlet effekt på 28 MW. Disse kedler anvendes som spids- og reservelast. På centralen er der endvidere veksleranlæg til overførsel af varme som modtages fra Varmeplan Aarhus til distributionsnettet i Lystrup. Til beregningerne på miljø og samfundsøkonomi ved varmeaftag fra VPA er der anvendt VPA -forudsætninger fra december I disse forudsætninger har VPA regnet med, at Studstrupværket omstilles fra kul til træpiller i 2016, og at der opføres et halmfyret kraftvarmeværk til drift i Denne omstilling af fjernvarmeforsyningen har baggrund i Århus Byråds Klimavarmeplan Projekt, udnyttelse af overskudsvarme Projektet indebærer, at der etableres et el-drevet varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 1,7 MW til udnyttelse af MWh overskudsvarme fra Elopak. Med tillæg af elforbrug på ca MWh bliver varmemængden herfra MWh. Varmepumpen placeres hos Elopak, da den kobles direkte på kølesystemets ammoniakkreds. Endvidere forventes ca. 650 MWh overskudsvarme fra termisk forbrænding af sprit fra coating processer, som følge af miljøkrav. Ved forbrænding tilsættes gas.

11 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 13 Endelig forventes ca MWh fra papforbrænding. Denne kedel producerer hedtolie til procesformål, samt kedelvand som biprodukt. Varmen fra de sidstnævnte to kilder har en tilstrækkelig høj temperatur til fjernvarmebrug og overføres via en varmeveksler til fjernvarmenettet. Samlet forventes MWh overskudsvarme, som bliver omsat til MWh fjernvarme, der får først prioritering til varmeafsætning. Varmen kommer til at dække ca. 12 % af Lystrup Fjernvarmes behov. Til overførsel at fjernvarmen etableres en ca. 500 m fjernvarmeledning fra Elopak til Lystrup Fjernvarmes varmecentral hvorfra varmen kan overføres til distributionsnettet. Dimensionen bliver DN 150 evt. DN 200, afhængig af de eksakte temperaturniveauer, hvilket fastlægges under detailplanlægningen. 3.3 Anlægsomkostninger Nedenfor vises investeringsoverslaget. Alle priser er eksklusiv moms. Mio. kr. Varmepumpeanlæg Fjernvarmeledning og tilslutningsanlæg 2,2 5,0 Investering Lystrup Fjernvarme i alt 7,2 Rør- og veksleranlæg hos Elopak 3,3 Samlet investering 10,5 Tabel 1 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2013, ekskl. moms. Det forventes, at energibesparelsen i projektet kan sælges for ca. 3,0 mio. kr., som således kan indgå i finansieringen.

12 14 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: MWh varme leveres fra Varmeplan Aarhus. Projektet: MWh overskudsvarme fra Elopak og etablering af 500 m ledning. Resultatet udgøres af forskellen mellem de ovennævnte beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen. En oversigt over beregningsforudsætninger er vedlagt i bilag 1. Beregningsudskrifterne er vedlagt i bilag 2 for Referencen og i bilag 3 for Projektet. En oversigt over hovedresultaterne er vedlagt i bilag Energi- og miljømæssige konsekvenser Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for emission.

13 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 15 De energi- og miljømæssige konsekvenser er ikke et selvstændigt resultat, men en mellemregning til samfundsøkonomien. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2 -kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af øvrige emissioner. Til beregningerne på referencen er der anvendt VPA-forudsætninger fra december Hertil er anvendt Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober Til beregninger på projektet er der anvendt Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet er vist i efterfølgende tabel. Energitype VPA-varme El-forbrug, Køletårn El-forbrug, varmepumpe Reference MWh Projektet MWh Brændselsforbrug i alt Tabel 2 Varme- og elforbrug, sum over 20 år. Bemærk, at Tabel 2, viser det direkte energiforbrug af hhv. fjernvarme og elektricitet i Lystrup. De anvendte forudsætninger for VPA-varme og elforbrug opgør ikke medgået brændselsforbrug. Dette indgår i stedet i forudsætningerne for de samfundsøkonomiske priser. Ifølge beskrivelsen til VPA forudsætningerne bliver Studstrupværket ved træpillefyring drevet som modtryksværk og ikke som et udtagsværk, som ved kulfyring. Et modtryksværk har et fast forhold mellem varmeproduktion og elproduktion. Det halmfyrede kraftvarmeværk bliver også et modtryksværk. Det betyder, at en reduktion i varmeproduktionen på disse anlæg vil medføre en tilsvarende reduktion i elproduktionen, som i stedet skal leveres af øvrige anlæg på elmarkedet. Udnyttelsen af overskudsvarme fra Elopak medfører ingen ændring i anvendelse af brændsel hos Elopak. I projektet indgår derfor kun el som drivenergi til varmepumpen. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede energianvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2 O, NO x, SO 2 og PM 2,5 (støv) CH 4 (metan) og N 2 O (lattergas) omregnes til CO 2 -ækvivalenter.

14 16 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Emissionsstof Varme fra VPA ton Elforbrug til varmepumpe ton Difference ton CO 2 ækvivalenter SO₂ NO x PM 2, Tabel 3 Ændring i emission over 20 år. CO 2 -emissionen på elmarkedet reguleres af kvotemekanismen, og skal derfor ikke medtages i mængdeopgørelse. Energistyrelsen har i stedet indregnet et tillæg til CO 2 -kvoter i elprisen. Det ses af ovenstående tabel, at Projektet medfører en øget emission af CO 2 - ækvivalenter og en reduktion i emissionen af SO 2, NO X og PM 2, Samfundsøkonomiske konsekvenser Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i Referencen og Projektet set fra samfundets side. Energistyrelsen anvisning metoden til beregning af samfundsøkonomi, inklusive samfundsøkonomiske brændselspriser, elpriser og emissioner, der skal anvendes. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen oktober 2012, samt VPAforudsætninger af december Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsrente, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Der er anvendt en diskonteringsrente på 4 % p.a. ifølge Finansministeriets faktaark af 31. maj 2013 Det samfundsøkonomiske resultat er sammenstillet i efterfølgende tabel. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Forbrug af VPA-varme Overskudsvarme fra Elopak Difference - 39,1 mio. kr. - 29,1 mio. kr. 10,0 mio. kr. Tabel 4 Samfundsøkonomisk resultat. Des ses af Tabel 4, at samfundet ved de anvendte beregningsforudsætninger opnår

15 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 17 en besparelse på ca. 10,0 mio. kr. i nuværdi over betragtningsperioden ved Projektets gennemførelse. 4.4 Virksomhedsøkonomiske konsekvenser De virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak er vurderet ud fra en marginalbetragtning. Der er anvendt VPA-forudsætninger fra december 2012 for priser for VPA-varme. Heri indgår, at Studstrupværket omstilles fra kul til træpiller i 2016, og at der opføres et halmfyret kraftvarmeværk til drift i Den samlede varmepris ændres stort set ikke herved, men andelen af statsafgifter bliver mindre, mens varmetariffen bliver tilsvarende større. Endvidere er der indregnet den politisk vedtagende Forsyningssikkerhedafgift på biobrændsel, som allerede er indført for fossile brændsler, og indfases frem til Der er anvendt den nye tarifstruktur fra VPA, som er opdelt i en variabel tarifdel (271,4 kr./mwh for 2013) og et fast effektbidrag på 100 kr./mwh. For den del af varmen som erstattes af varmepumpen skal der betales 75 % af effektbidraget. I nedenstående figur er der derfor kun indregnet den variabel tarifdel og 25 % af effektbidraget som berøres af projektet. Den samlede likviditetsvirkning for hhv. aftag af VPA-varme og overskudsvarme fra Elopak er vist i den efterfølgende figur - beløb i 2013 prisniveau. Reference, Varme fra VPA Projektet, Overskudsvarme 4,5 4,0 3,5 mio. kr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Figur Likviditetsvirkning for varmeproduktion over den 20-årige periode. Det ses af Figur 2, at de samlede omkostninger til produktion af MWh/år varme er lavere i Projektet end i Referencen over den 20-årige beregningsperiode. Faldet i omkostninger til overskudsvarme efter 2025 skyldes, at investeringen er

16 18 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S finansieret over en 15 år. I praksis kan det forventes at varmepumpen afskrives hurtigere. Likviditetsvirkningen indeholder omkostninger til køb af varme og el, drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt ydelse på nye lån. I projektet forudsættes det som udgangspunkt, at Lystrup Fjernvarme ikke skal betale for overskudsvamen fra Elopak. Da overskudsvarmeafgiften udgør 38 % af betalingen, udløses der herved ingen overskudsvarmeafgift. Til gengæld er det planen, at Lystrup Fjernvarme betaler elforbruget til varmepumpen. Ifølge samarbejdsaftalen mellem Elopak og Lystrup Fjernvarme skal der ske en ligelig deling af besparelsen i projektet. I den fordeling skal tillægges besparelse hos Elopak på ca kr./år til drift af køletårn. 4.5 Følsomheder Til vurdering på projektets følsomhed over for ændringer i forudsætningerne er der foretaget beregninger på de mest betydende økonomiske forudsætninger for Projektet, hvilket er anlægsinvestering og brændselspris. Der regnes på følgende: Anlægsudgifter til varmepumpe og fjernvarmeledning øges med 20 %. El-pris (tarif) stiger med 20 %. Resultater vises i den efterfølgende figur. 4,5 Projektet, Overskudsvarme Reference, Varme fra VPA Anlægsomkostninger forøges med 20 %, Projekt Elpris (tarif) forøges med 20% 4,0 3,5 mio. kr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Figur Indvirkning på produktionsomkostning pr. MWh ved ændring af anlægsomkostning og brændselspris.

17 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 19 Det ses, at en 20 % stigning på el-prisen øger produktionsomkostningerne mere end 20 % stigning i anlægsomkostningerne til varmepumpen. Samlet set er der dog stadig en pæn besparelse til overskudsvarmeprojektet. 4.6 Forbrugerøkonomiske konsekvenser Forbrugernes varmeforbrug vil blive afregnet efter gældende tarifblad. Økonomien i fjernvarmeforsyning skal "hvile i sig selv", hvorved de virksomhedsøkonomiske konsekvenser vil blive udbalanceret i forbrugerpriserne. Den varmemængde, som behandles i beregninger udgør ca. 12 % af den totale varmeproduktion og vejer derfor tilsvarende i den totale fjernvarmepris.

18

19 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 21 Bilag 1: Forudsætninger

20 O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Lystrup Fjernvarme\[2.Økonomi samfund xlsm] Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 4. juni 2013 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak til fjernvarme Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Overskudsvarme fra Elopak Fra køleanlæg MWh/år Udnyttes ved hjælp af varmepumpe (30-60 Gr.) Fra termiskforbrænding 650 MWh/år Fra kedel til proces (olie pap affald) MWh/år Sum MWh/år Produktionsanlæg Reference Lystrup Fjernvarme Elopak Projektforslag Anlæg Varme fra Varmeplan Århus Køletårn Varmepumpe Brændsel, VPA Forudsætnigner El El Brændværdi enhed december 2012 MWh MWh værdi Årsnyttegr. Varme COP COP El køling varme Produk. 40,000 7,000 Indfyret Emission faktor kg / GJ indfyret brændsel CO 2 1 VPA Forudsætnigner opgjort opgjort CH 4 21 december 2012 i beregninger i beregninger N 2 O 310 CO 2 +ækv. SO2 NOx Aske, slagge Priser ekskl. moms El-køb til varmepumpe Netto til fjernvarmeproduktion El (tarif, transport, PSO) 707,70 kr./mwh 708 kr./mwh NRGI forsyningspligt 1. januar 2013 Statsafgifter, Energiafgift 658,00 kr/mwh -420 kr./mwh Reduktion til rumopvarmning Tillægsafgift 63,00 kr/mwh Energisparebidrag 6,00 kr/mwh Eldistributionsbidrag 40,00 kr/mwh Energispareafgift (CO2) 66,00 kr/mwh Statsafgifter i alt 833,00 kr./mwh 413 kr./mwh Netto afgiftsbetaling Overskudsvarme-pris, Fra køleanlæg 0 kr./mwh Afgift 38% 0 kr./mwh Fra termisk forbrænding 0 kr./mwh Afgift 38% 0 kr./mwh Fra papaffald forbrænding 0 kr./mwh Statsafgift 119,88 kr./mwh Varme fra VPA Tarif 80 kr./mwh Satser if. VPA for efterfølgende udvikling vist i beregning Afgift 200 kr./mwh " Faste omkostninger 25 kr./mwh 25% rabat på faste omkostninger ved overskudsvarme KADO COWI 1/2

21 O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Lystrup Fjernvarme\[2.Økonomi samfund xlsm] Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 4. juni 2013 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak til fjernvarme Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Olie Tarif og transport variabel 0 kr./m³ = 0,00 kr./mwh Energi 0 kr./m³ = 0,00 kr./mwh CO 2 0kr./m³ = 0,00kr./MWh NO x 0kr./m³ = 0,00kr./MWh Statsafgift i alt, (ikke motorer) 0kr./m³ = 0,00kr./MWh Max. statsafgift, varmeproduktion Energi 59,72 kr./gj = 215,00 kr./mwh CO 2 13,06kr./GJ = 47,00kr./MWh Sum 72,78 kr./gj = 262,00 kr./mwh Drift og vedligehold, Varmepumpe 20,0 kr./mwh varme Skønnet Lejeomkostning for pumperum kr./år Skønnet Overskudsvarme, direkte 0 kr./mwh varme Studstrupværket 0 kr/mwh Inkl. varmepris Eksisterende produktionsanlæg kedler 12,00 kr./mwh Skønnet Ledninger Bygninger 0 kr./år 0 kr./år Prisudvikling, Inflation: iht. Energistyrelsens anvisninger Investeringsoverslag Eksisterende prod. anlæg mio. kr. Reinvestering i kedler 0,000 Planlagte Overskudsvarmeanlæg mio. kr. if. Lystrup fjv. / Elopak Varmepumpeanlæg 2,200 Fjernvarme-tilslutninganlæg mv. 5,000 Sum, Lystrup Fjernvarme 7,200 Rør- og veksleramlæg, Elopak 3,300 Projektinvestering, i alt 10,500 Finansieret via salg af energibesparelse -3,000 Netto 7,500 Finansiering Profil Annuitet Kurs 100 Rente 4% p.a. Løbetid 15 år Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen april Som i virksomhedsøkonomi Kalkulationsrente til nuværdiberegning: 4% p.a. If. Finansministeriets faktaark 31. maj 2013 Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% KADO COWI 2/2

22 22 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Bilag 2: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference

23 O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Lystrup Fjernvarme\[2.Økonomi samfund xlsm] Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak til fjernvarme 4. juni 2013 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - varmekøb fra VPA Beregningsperiode SUM År Varmepumpe Overskudsvarme MWh Fjernvarme 7,00 MWh Elforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Overskudsvarme, direkte fra termisk forbrænding MWh fra kedel MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% VPA (Studstrupværket) Fjernvarme 100,0% MWh El 0,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kedler Fjernvarme 100,0% MWh El 0,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Samlet fjernvarmeproduktion MWh Samlet Energiforbrug El MWh VPA MWh Olie MWh Samlet energiforbrug MWh Samlet Elproduktion VPA MWh Kedler MWh Sum MWh Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 2,53 2,28 1,96 1,96 1,94 2,04 2,00 2,10 2,04 2,22 2,13 2,12 2,12 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12 2,11 2,12 Inflator 1,025 1,023 1,020 1,020 1,019 1,020 1,020 1,021 1,020 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 akkumu. 1,000 1,025 1,049 1,069 1,090 1,111 1,134 1,157 1,181 1,205 1,232 1,258 1,285 1,312 1,340 1,368 1,397 1,427 1,457 1,488 El-pris, Varmeværks andel Elkøb kr./mwh -707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70 Statsafgift kr./mwh -413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00 Overskudsvarme, Fra køleanlæg via varmep. kr./mwh Statsafgift kr./mwh Fra termisk forbrænding kr./mwh Statsafgift kr./mwh Fra papaffald forbrænding kr./mwh Statsafgift kr./mwh -119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88 VPA pris Samlet pris kr./gj 77,8 77,8 76,8 77,4 79,3 80,3 82,2 85,9 85,4 84, ,4 84,9 84,6 84, ,8 81,1 80,4 80,6 -heraft statsafgift kr./gj 55,6 57,3 21,2 23,3 25,5 27,2 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 Fast betaling kr./mwh 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Omregnet: Tarif+fast, uden statsfgifter kr./mwh -104,77-98,84-225,10-219,91-218,79-215,99-213,68-226,97-225,13-223,29-227,21-225,01-223,16-222,03-220,91-219,80-219,05-209,33-206,81-207,53 Statsafgift kr./mwh -200,31-206,24-76,38-83,73-91,69-98,09-107,24-107,27-107,31-107,35-107,39-107,43-107,48-107,53-107,57-107,60-107,63-107,63-107,63-107,63 Oliepris Tarif kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statsafgift kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligehold, Varmepumpe kr./mwh -20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0 Overskudsvarme, direkte kr./mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA+Studstrupværk kr./mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kedler kr./mwh -12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0 Ledningsnet kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygning kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering, kr. 0 KADO COWI 1/4

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere