UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S"

Transkript

1 JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 01 UDGIVELSESDATO 04. juni 2013 UDARBEJDET jsb KONTROLLERET kado GODKENDT jsb

3 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 5 INDHOLD 1 Indledning Rapportens indhold Rapportens formål Projektets baggrund Indstilling Ændring i varmeplanens retningslinjer Organisatoriske forhold Ansvarlig for projektet Projektets gennemførelse 9 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Styringsmidler Fysisk planlægning Miljøforhold Anden lovgivning Berørte parter Berørte arealer 11 3 Redegørelse for projektet Eksisterende varmeproduktion Projekt, udnyttelse af overskudsvarme Anlægsomkostninger 13 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi- og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomiske konsekvenser Virksomhedsøkonomiske konsekvenser Følsomheder Forbrugerøkonomiske konsekvenser 19

4 6 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S BILAG Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference Bilag 3: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Projekt Bilag 4: Sammensætning af resultater Bilag 5: Oversigtstegning

5 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 7 1 Indledning 1.1 Rapportens indhold Denne rapport omfatter et projektforslag efter varmeforsyningsloven for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak A/S til fjernvarmeforsyning hos Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Overskudsvarmen erstatter fjernvarme som aftages fra Varmeplan Aarhus (VPA), og kan dække ca. 12 % af fjernvarmebehovet i Lystrup. For at kunne udnytte hovedparten af overskudsvarmen skal der etableres en varmepumpe som kan hæve temperaturen til fjernvarmeniveau. Varmepumpen etableres i en ny bygning, på Elopak' grund på Hovmarken 8. Bygningen etableres i forbindelse med en forestående udvidelse af Elopak. Fra Elopak' fyrrum etableres en fjernvarmeledning frem til Lystrup Fjernvarme på Hovmarken 2, hvorfra varmen afsættes til byens fjernvarmenet. Lystrup Fjernvarme etablerer varmepumpen og fjernvarmeledningen. Elopak etablere egne interne rør- og veksleranlæg. Figur 1 Placering af varmepumpen hos Elopak A/S og fjernvarmeledning til Lystrup fjernvarmecentral (Elopak' forestående udvidelse fremgår ikke af kortet). 1.2 Rapportens formål Rapportens formål er at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget. Rapporten skal hertil belyse projektets muligheder og konsekvenser i henhold til varmeforsyningslovens retningslinjer.

6 8 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 374 af 15. april Der henvises endvidere til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 346 af 17. maj Projektets baggrund Elopak producerer karton- og plastemballage, hovedsageligt til flydende fødevarer. Hidtil har Elopak bortskaffet overskudsvarme via et køletårn. Hovedparten (ca. 84 %) af overskudsvarmen kommer fra køling af kompressoranlæg der anvendes til køling af procesanlæg. Varmen herfra kommer ved en temperatur på 30 C, hvorfor der skal etableres en eldreven varmepumpe til at hæve temperaturen til fjernvarmeniveau. En anden kilde til overskudsvarmen er termisk forbrænding af sprit fra coating processer, som følge af miljøkrav. Den tredje og sidste kilde til overskudsvarme er et anlæg til forbrænding af papaffald. I dag ledes hovedparten af overskudsvarmen til det fri via køletårne. Mængden af overskudsvarme anslås samlet til ca MWh. Elforbruget til drift af varmepumpen omsættes også til varme, hvorved den årlige fjernvarmeleverance bliver ca MWh. 1.4 Indstilling Det indstilles til Århus Kommune at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslaget efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Århus Byråd ansøges om at godkende projektforslaget, som beskrevet i denne rapport. Indstillingen begrundes i udnyttelse af overskudsvarme, som ellers bortkøles, samt samfundsøkonomiske hensyn. 1.5 Ændring i varmeplanens retningslinjer Byrådets godkendelse af projektforslaget indebærer, at overskudsvarme fra Elopak udnyttes i fjernvarmeforsyningen i Lystrup. Overskudsvarmen erstatter fjernvarme som aftages fra Varmeplan Aarhus (VPA).

7 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Organisatoriske forhold Lystrup Fjernvarme finansierer, ejer, vedligeholder og forestår driften af det nye varmepumpeanlæg og fjernvarmeledningen. Varmepumpen placeres i et rum hos Elopak der lejes til formålet. Elopak etablerer rør- og veksleranlæg til overførsel af overskudsvarme til Lystrup Fjernvarmes anlæg. Elopak og Lystrup Fjernvarme har indgået en rammeaftale om samarbejdet, der bl.a. bygger på en ligelig deling af besparelsen der følger af projektet. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. løber en risiko ved at entrere med et privat firma, der kan lukke hvis markedsvilkårene for at drive virksomheden ændres. For at eliminere denne risiko, er parterne enige om, at der i kontrakten skal indbygges en erstatning til Lystrup Fjernvarme der dækker restafskrivningen på anlægsinvesteringen i tilfælde af at virksomheden lukker inden anlægget er fuldt afskrevet hos Lystrup Fjernvarme. 1.7 Ansvarlig for projektet Ansvarlig for projektet er: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Hovmarken Lystrup Elopak Denmark A/S Hovmarken Lystrup Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Århus C 1.8 Projektets gennemførelse Projektering og udbud af pumpeanlægget, fjernvarmeledning m.m. med henblik på gennemførelse af projektet, kan påbegyndes umiddelbart efter Århus Kommunes godkendelse af dette projektforslag.

8 10 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 6 skal kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering sørge for, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektbekendtgørelsen og vejledningen dertil indeholder ingen specifikke regler for udnyttelse af overskudsvarme til et fjernvarmenet, der forsynes af centrale kraft-varme-anlæg. Endvidere fremgår det af vejledningen til 17 at overskudsvarme, hvor der ikke bliver brugt ekstra brændsel til at producere overskudsvarmen, ikke er at betragte som brændsel. Dette gælder uanset, hvilket brændsel der er brugt til den oprindelige proces. El-drevne varmepumper betragtes ligeledes ikke som brændsel. Dette betyder, at projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningslovens generelle retningslinjer i Styringsmidler Projektet forudsætter ikke anvendelse af styringsmidler efter varmeforsyningsloven. 2.3 Fysisk planlægning Varmepumpen etableres i lejede lokaler hos Elopak som tilrettes til formålet. Bygningen etableres i forbindelse med en forestående udvidelse af Elopak. Det forventes, at byggeriet kan holdes inden for rammerne af den gældende lokalplan. 2.4 Miljøforhold Der rettes henvendelse til Århus Kommune vedrørende udarbejdelse af en miljøansøgning.

9 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Anden lovgivning Anlægget vedligeholdes efter gældende normer og standarder. I forbindelse med udførelsen skal de nødvendige tilladelser søges af bygherre og entreprenør. 2.6 Berørte parter Lystrup Fjernvarme står overfor at skulle forny aftalen med Varmeplan Aarhus, i den forbindelse er der indføjet ret til Lystrup Fjernvarme til at aftage overskudsvarme. 2.7 Berørte arealer Pumpeanlægget etableres i en bygning på grunden, som ejes af Elopak. Fjernvarmeledning etableres delvis på Elopak' og Lystrup Fjernvarmeværks grund og i offentligt vejareal. Skitse med placering af varmepumpe samt det forudsatte ledningstracé er vist i bilag 5.

10 12 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 3 Redegørelse for projektet 3.1 Eksisterende varmeproduktion Lystrup Fjernvarmes samlede fjernvarmebehov an net for regnskabsåret er budgetteret til MWh. Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion an net, som skal dække varmeforbrug til rumopvarmning, opvarmning af varmt brugsvand samt varmetab i ledningsnettet. Lystrup Fjernvarme køber al varme fra Varmeplan Aarhus. Varmen kommer i dag fra affaldsforbrænding, Studstrupværkets kulfyrede blok og oliefyrede spidslastkedel. På Lystrup Fjernvarmes central på Hovmarken 2 er det 3 oliefyrede kedler med en samlet effekt på 28 MW. Disse kedler anvendes som spids- og reservelast. På centralen er der endvidere veksleranlæg til overførsel af varme som modtages fra Varmeplan Aarhus til distributionsnettet i Lystrup. Til beregningerne på miljø og samfundsøkonomi ved varmeaftag fra VPA er der anvendt VPA -forudsætninger fra december I disse forudsætninger har VPA regnet med, at Studstrupværket omstilles fra kul til træpiller i 2016, og at der opføres et halmfyret kraftvarmeværk til drift i Denne omstilling af fjernvarmeforsyningen har baggrund i Århus Byråds Klimavarmeplan Projekt, udnyttelse af overskudsvarme Projektet indebærer, at der etableres et el-drevet varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 1,7 MW til udnyttelse af MWh overskudsvarme fra Elopak. Med tillæg af elforbrug på ca MWh bliver varmemængden herfra MWh. Varmepumpen placeres hos Elopak, da den kobles direkte på kølesystemets ammoniakkreds. Endvidere forventes ca. 650 MWh overskudsvarme fra termisk forbrænding af sprit fra coating processer, som følge af miljøkrav. Ved forbrænding tilsættes gas.

11 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 13 Endelig forventes ca MWh fra papforbrænding. Denne kedel producerer hedtolie til procesformål, samt kedelvand som biprodukt. Varmen fra de sidstnævnte to kilder har en tilstrækkelig høj temperatur til fjernvarmebrug og overføres via en varmeveksler til fjernvarmenettet. Samlet forventes MWh overskudsvarme, som bliver omsat til MWh fjernvarme, der får først prioritering til varmeafsætning. Varmen kommer til at dække ca. 12 % af Lystrup Fjernvarmes behov. Til overførsel at fjernvarmen etableres en ca. 500 m fjernvarmeledning fra Elopak til Lystrup Fjernvarmes varmecentral hvorfra varmen kan overføres til distributionsnettet. Dimensionen bliver DN 150 evt. DN 200, afhængig af de eksakte temperaturniveauer, hvilket fastlægges under detailplanlægningen. 3.3 Anlægsomkostninger Nedenfor vises investeringsoverslaget. Alle priser er eksklusiv moms. Mio. kr. Varmepumpeanlæg Fjernvarmeledning og tilslutningsanlæg 2,2 5,0 Investering Lystrup Fjernvarme i alt 7,2 Rør- og veksleranlæg hos Elopak 3,3 Samlet investering 10,5 Tabel 1 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2013, ekskl. moms. Det forventes, at energibesparelsen i projektet kan sælges for ca. 3,0 mio. kr., som således kan indgå i finansieringen.

12 14 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: MWh varme leveres fra Varmeplan Aarhus. Projektet: MWh overskudsvarme fra Elopak og etablering af 500 m ledning. Resultatet udgøres af forskellen mellem de ovennævnte beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen. En oversigt over beregningsforudsætninger er vedlagt i bilag 1. Beregningsudskrifterne er vedlagt i bilag 2 for Referencen og i bilag 3 for Projektet. En oversigt over hovedresultaterne er vedlagt i bilag Energi- og miljømæssige konsekvenser Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for emission.

13 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 15 De energi- og miljømæssige konsekvenser er ikke et selvstændigt resultat, men en mellemregning til samfundsøkonomien. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2 -kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af øvrige emissioner. Til beregningerne på referencen er der anvendt VPA-forudsætninger fra december Hertil er anvendt Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober Til beregninger på projektet er der anvendt Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet er vist i efterfølgende tabel. Energitype VPA-varme El-forbrug, Køletårn El-forbrug, varmepumpe Reference MWh Projektet MWh Brændselsforbrug i alt Tabel 2 Varme- og elforbrug, sum over 20 år. Bemærk, at Tabel 2, viser det direkte energiforbrug af hhv. fjernvarme og elektricitet i Lystrup. De anvendte forudsætninger for VPA-varme og elforbrug opgør ikke medgået brændselsforbrug. Dette indgår i stedet i forudsætningerne for de samfundsøkonomiske priser. Ifølge beskrivelsen til VPA forudsætningerne bliver Studstrupværket ved træpillefyring drevet som modtryksværk og ikke som et udtagsværk, som ved kulfyring. Et modtryksværk har et fast forhold mellem varmeproduktion og elproduktion. Det halmfyrede kraftvarmeværk bliver også et modtryksværk. Det betyder, at en reduktion i varmeproduktionen på disse anlæg vil medføre en tilsvarende reduktion i elproduktionen, som i stedet skal leveres af øvrige anlæg på elmarkedet. Udnyttelsen af overskudsvarme fra Elopak medfører ingen ændring i anvendelse af brændsel hos Elopak. I projektet indgår derfor kun el som drivenergi til varmepumpen. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede energianvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2 O, NO x, SO 2 og PM 2,5 (støv) CH 4 (metan) og N 2 O (lattergas) omregnes til CO 2 -ækvivalenter.

14 16 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Emissionsstof Varme fra VPA ton Elforbrug til varmepumpe ton Difference ton CO 2 ækvivalenter SO₂ NO x PM 2, Tabel 3 Ændring i emission over 20 år. CO 2 -emissionen på elmarkedet reguleres af kvotemekanismen, og skal derfor ikke medtages i mængdeopgørelse. Energistyrelsen har i stedet indregnet et tillæg til CO 2 -kvoter i elprisen. Det ses af ovenstående tabel, at Projektet medfører en øget emission af CO 2 - ækvivalenter og en reduktion i emissionen af SO 2, NO X og PM 2, Samfundsøkonomiske konsekvenser Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i Referencen og Projektet set fra samfundets side. Energistyrelsen anvisning metoden til beregning af samfundsøkonomi, inklusive samfundsøkonomiske brændselspriser, elpriser og emissioner, der skal anvendes. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen oktober 2012, samt VPAforudsætninger af december Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsrente, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Der er anvendt en diskonteringsrente på 4 % p.a. ifølge Finansministeriets faktaark af 31. maj 2013 Det samfundsøkonomiske resultat er sammenstillet i efterfølgende tabel. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Forbrug af VPA-varme Overskudsvarme fra Elopak Difference - 39,1 mio. kr. - 29,1 mio. kr. 10,0 mio. kr. Tabel 4 Samfundsøkonomisk resultat. Des ses af Tabel 4, at samfundet ved de anvendte beregningsforudsætninger opnår

15 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 17 en besparelse på ca. 10,0 mio. kr. i nuværdi over betragtningsperioden ved Projektets gennemførelse. 4.4 Virksomhedsøkonomiske konsekvenser De virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak er vurderet ud fra en marginalbetragtning. Der er anvendt VPA-forudsætninger fra december 2012 for priser for VPA-varme. Heri indgår, at Studstrupværket omstilles fra kul til træpiller i 2016, og at der opføres et halmfyret kraftvarmeværk til drift i Den samlede varmepris ændres stort set ikke herved, men andelen af statsafgifter bliver mindre, mens varmetariffen bliver tilsvarende større. Endvidere er der indregnet den politisk vedtagende Forsyningssikkerhedafgift på biobrændsel, som allerede er indført for fossile brændsler, og indfases frem til Der er anvendt den nye tarifstruktur fra VPA, som er opdelt i en variabel tarifdel (271,4 kr./mwh for 2013) og et fast effektbidrag på 100 kr./mwh. For den del af varmen som erstattes af varmepumpen skal der betales 75 % af effektbidraget. I nedenstående figur er der derfor kun indregnet den variabel tarifdel og 25 % af effektbidraget som berøres af projektet. Den samlede likviditetsvirkning for hhv. aftag af VPA-varme og overskudsvarme fra Elopak er vist i den efterfølgende figur - beløb i 2013 prisniveau. Reference, Varme fra VPA Projektet, Overskudsvarme 4,5 4,0 3,5 mio. kr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Figur Likviditetsvirkning for varmeproduktion over den 20-årige periode. Det ses af Figur 2, at de samlede omkostninger til produktion af MWh/år varme er lavere i Projektet end i Referencen over den 20-årige beregningsperiode. Faldet i omkostninger til overskudsvarme efter 2025 skyldes, at investeringen er

16 18 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S finansieret over en 15 år. I praksis kan det forventes at varmepumpen afskrives hurtigere. Likviditetsvirkningen indeholder omkostninger til køb af varme og el, drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt ydelse på nye lån. I projektet forudsættes det som udgangspunkt, at Lystrup Fjernvarme ikke skal betale for overskudsvamen fra Elopak. Da overskudsvarmeafgiften udgør 38 % af betalingen, udløses der herved ingen overskudsvarmeafgift. Til gengæld er det planen, at Lystrup Fjernvarme betaler elforbruget til varmepumpen. Ifølge samarbejdsaftalen mellem Elopak og Lystrup Fjernvarme skal der ske en ligelig deling af besparelsen i projektet. I den fordeling skal tillægges besparelse hos Elopak på ca kr./år til drift af køletårn. 4.5 Følsomheder Til vurdering på projektets følsomhed over for ændringer i forudsætningerne er der foretaget beregninger på de mest betydende økonomiske forudsætninger for Projektet, hvilket er anlægsinvestering og brændselspris. Der regnes på følgende: Anlægsudgifter til varmepumpe og fjernvarmeledning øges med 20 %. El-pris (tarif) stiger med 20 %. Resultater vises i den efterfølgende figur. 4,5 Projektet, Overskudsvarme Reference, Varme fra VPA Anlægsomkostninger forøges med 20 %, Projekt Elpris (tarif) forøges med 20% 4,0 3,5 mio. kr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Figur Indvirkning på produktionsomkostning pr. MWh ved ændring af anlægsomkostning og brændselspris.

17 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 19 Det ses, at en 20 % stigning på el-prisen øger produktionsomkostningerne mere end 20 % stigning i anlægsomkostningerne til varmepumpen. Samlet set er der dog stadig en pæn besparelse til overskudsvarmeprojektet. 4.6 Forbrugerøkonomiske konsekvenser Forbrugernes varmeforbrug vil blive afregnet efter gældende tarifblad. Økonomien i fjernvarmeforsyning skal "hvile i sig selv", hvorved de virksomhedsøkonomiske konsekvenser vil blive udbalanceret i forbrugerpriserne. Den varmemængde, som behandles i beregninger udgør ca. 12 % af den totale varmeproduktion og vejer derfor tilsvarende i den totale fjernvarmepris.

18

19 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 21 Bilag 1: Forudsætninger

20 O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Lystrup Fjernvarme\[2.Økonomi samfund xlsm] Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 4. juni 2013 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak til fjernvarme Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Overskudsvarme fra Elopak Fra køleanlæg MWh/år Udnyttes ved hjælp af varmepumpe (30-60 Gr.) Fra termiskforbrænding 650 MWh/år Fra kedel til proces (olie pap affald) MWh/år Sum MWh/år Produktionsanlæg Reference Lystrup Fjernvarme Elopak Projektforslag Anlæg Varme fra Varmeplan Århus Køletårn Varmepumpe Brændsel, VPA Forudsætnigner El El Brændværdi enhed december 2012 MWh MWh værdi Årsnyttegr. Varme COP COP El køling varme Produk. 40,000 7,000 Indfyret Emission faktor kg / GJ indfyret brændsel CO 2 1 VPA Forudsætnigner opgjort opgjort CH 4 21 december 2012 i beregninger i beregninger N 2 O 310 CO 2 +ækv. SO2 NOx Aske, slagge Priser ekskl. moms El-køb til varmepumpe Netto til fjernvarmeproduktion El (tarif, transport, PSO) 707,70 kr./mwh 708 kr./mwh NRGI forsyningspligt 1. januar 2013 Statsafgifter, Energiafgift 658,00 kr/mwh -420 kr./mwh Reduktion til rumopvarmning Tillægsafgift 63,00 kr/mwh Energisparebidrag 6,00 kr/mwh Eldistributionsbidrag 40,00 kr/mwh Energispareafgift (CO2) 66,00 kr/mwh Statsafgifter i alt 833,00 kr./mwh 413 kr./mwh Netto afgiftsbetaling Overskudsvarme-pris, Fra køleanlæg 0 kr./mwh Afgift 38% 0 kr./mwh Fra termisk forbrænding 0 kr./mwh Afgift 38% 0 kr./mwh Fra papaffald forbrænding 0 kr./mwh Statsafgift 119,88 kr./mwh Varme fra VPA Tarif 80 kr./mwh Satser if. VPA for efterfølgende udvikling vist i beregning Afgift 200 kr./mwh " Faste omkostninger 25 kr./mwh 25% rabat på faste omkostninger ved overskudsvarme KADO COWI 1/2

21 O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Lystrup Fjernvarme\[2.Økonomi samfund xlsm] Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 4. juni 2013 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak til fjernvarme Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Olie Tarif og transport variabel 0 kr./m³ = 0,00 kr./mwh Energi 0 kr./m³ = 0,00 kr./mwh CO 2 0kr./m³ = 0,00kr./MWh NO x 0kr./m³ = 0,00kr./MWh Statsafgift i alt, (ikke motorer) 0kr./m³ = 0,00kr./MWh Max. statsafgift, varmeproduktion Energi 59,72 kr./gj = 215,00 kr./mwh CO 2 13,06kr./GJ = 47,00kr./MWh Sum 72,78 kr./gj = 262,00 kr./mwh Drift og vedligehold, Varmepumpe 20,0 kr./mwh varme Skønnet Lejeomkostning for pumperum kr./år Skønnet Overskudsvarme, direkte 0 kr./mwh varme Studstrupværket 0 kr/mwh Inkl. varmepris Eksisterende produktionsanlæg kedler 12,00 kr./mwh Skønnet Ledninger Bygninger 0 kr./år 0 kr./år Prisudvikling, Inflation: iht. Energistyrelsens anvisninger Investeringsoverslag Eksisterende prod. anlæg mio. kr. Reinvestering i kedler 0,000 Planlagte Overskudsvarmeanlæg mio. kr. if. Lystrup fjv. / Elopak Varmepumpeanlæg 2,200 Fjernvarme-tilslutninganlæg mv. 5,000 Sum, Lystrup Fjernvarme 7,200 Rør- og veksleramlæg, Elopak 3,300 Projektinvestering, i alt 10,500 Finansieret via salg af energibesparelse -3,000 Netto 7,500 Finansiering Profil Annuitet Kurs 100 Rente 4% p.a. Løbetid 15 år Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen april Som i virksomhedsøkonomi Kalkulationsrente til nuværdiberegning: 4% p.a. If. Finansministeriets faktaark 31. maj 2013 Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% KADO COWI 2/2

22 22 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Bilag 2: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference

23 O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Lystrup Fjernvarme\[2.Økonomi samfund xlsm] Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak til fjernvarme 4. juni 2013 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - varmekøb fra VPA Beregningsperiode SUM År Varmepumpe Overskudsvarme MWh Fjernvarme 7,00 MWh Elforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Overskudsvarme, direkte fra termisk forbrænding MWh fra kedel MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% VPA (Studstrupværket) Fjernvarme 100,0% MWh El 0,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kedler Fjernvarme 100,0% MWh El 0,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Samlet fjernvarmeproduktion MWh Samlet Energiforbrug El MWh VPA MWh Olie MWh Samlet energiforbrug MWh Samlet Elproduktion VPA MWh Kedler MWh Sum MWh Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 2,53 2,28 1,96 1,96 1,94 2,04 2,00 2,10 2,04 2,22 2,13 2,12 2,12 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12 2,11 2,12 Inflator 1,025 1,023 1,020 1,020 1,019 1,020 1,020 1,021 1,020 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 akkumu. 1,000 1,025 1,049 1,069 1,090 1,111 1,134 1,157 1,181 1,205 1,232 1,258 1,285 1,312 1,340 1,368 1,397 1,427 1,457 1,488 El-pris, Varmeværks andel Elkøb kr./mwh -707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70 Statsafgift kr./mwh -413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00 Overskudsvarme, Fra køleanlæg via varmep. kr./mwh Statsafgift kr./mwh Fra termisk forbrænding kr./mwh Statsafgift kr./mwh Fra papaffald forbrænding kr./mwh Statsafgift kr./mwh -119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88 VPA pris Samlet pris kr./gj 77,8 77,8 76,8 77,4 79,3 80,3 82,2 85,9 85,4 84, ,4 84,9 84,6 84, ,8 81,1 80,4 80,6 -heraft statsafgift kr./gj 55,6 57,3 21,2 23,3 25,5 27,2 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 Fast betaling kr./mwh 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Omregnet: Tarif+fast, uden statsfgifter kr./mwh -104,77-98,84-225,10-219,91-218,79-215,99-213,68-226,97-225,13-223,29-227,21-225,01-223,16-222,03-220,91-219,80-219,05-209,33-206,81-207,53 Statsafgift kr./mwh -200,31-206,24-76,38-83,73-91,69-98,09-107,24-107,27-107,31-107,35-107,39-107,43-107,48-107,53-107,57-107,60-107,63-107,63-107,63-107,63 Oliepris Tarif kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statsafgift kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligehold, Varmepumpe kr./mwh -20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0 Overskudsvarme, direkte kr./mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA+Studstrupværk kr./mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kedler kr./mwh -12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0 Ledningsnet kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygning kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering, kr. 0 KADO COWI 1/4

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME JUNI 2015, REVISION NOVEMBER 2015 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME DECEMBER 2016 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ

UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ APRIL 2016, REV. 18. APRIL 2016, 21.JUNI 2016, 11. AUGUST 2016 SKANDERBROG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere