UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S"

Transkript

1 JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 01 UDGIVELSESDATO 04. juni 2013 UDARBEJDET jsb KONTROLLERET kado GODKENDT jsb

3 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 5 INDHOLD 1 Indledning Rapportens indhold Rapportens formål Projektets baggrund Indstilling Ændring i varmeplanens retningslinjer Organisatoriske forhold Ansvarlig for projektet Projektets gennemførelse 9 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Styringsmidler Fysisk planlægning Miljøforhold Anden lovgivning Berørte parter Berørte arealer 11 3 Redegørelse for projektet Eksisterende varmeproduktion Projekt, udnyttelse af overskudsvarme Anlægsomkostninger 13 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi- og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomiske konsekvenser Virksomhedsøkonomiske konsekvenser Følsomheder Forbrugerøkonomiske konsekvenser 19

4 6 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S BILAG Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference Bilag 3: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Projekt Bilag 4: Sammensætning af resultater Bilag 5: Oversigtstegning

5 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 7 1 Indledning 1.1 Rapportens indhold Denne rapport omfatter et projektforslag efter varmeforsyningsloven for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak A/S til fjernvarmeforsyning hos Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Overskudsvarmen erstatter fjernvarme som aftages fra Varmeplan Aarhus (VPA), og kan dække ca. 12 % af fjernvarmebehovet i Lystrup. For at kunne udnytte hovedparten af overskudsvarmen skal der etableres en varmepumpe som kan hæve temperaturen til fjernvarmeniveau. Varmepumpen etableres i en ny bygning, på Elopak' grund på Hovmarken 8. Bygningen etableres i forbindelse med en forestående udvidelse af Elopak. Fra Elopak' fyrrum etableres en fjernvarmeledning frem til Lystrup Fjernvarme på Hovmarken 2, hvorfra varmen afsættes til byens fjernvarmenet. Lystrup Fjernvarme etablerer varmepumpen og fjernvarmeledningen. Elopak etablere egne interne rør- og veksleranlæg. Figur 1 Placering af varmepumpen hos Elopak A/S og fjernvarmeledning til Lystrup fjernvarmecentral (Elopak' forestående udvidelse fremgår ikke af kortet). 1.2 Rapportens formål Rapportens formål er at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget. Rapporten skal hertil belyse projektets muligheder og konsekvenser i henhold til varmeforsyningslovens retningslinjer.

6 8 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 374 af 15. april Der henvises endvidere til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 346 af 17. maj Projektets baggrund Elopak producerer karton- og plastemballage, hovedsageligt til flydende fødevarer. Hidtil har Elopak bortskaffet overskudsvarme via et køletårn. Hovedparten (ca. 84 %) af overskudsvarmen kommer fra køling af kompressoranlæg der anvendes til køling af procesanlæg. Varmen herfra kommer ved en temperatur på 30 C, hvorfor der skal etableres en eldreven varmepumpe til at hæve temperaturen til fjernvarmeniveau. En anden kilde til overskudsvarmen er termisk forbrænding af sprit fra coating processer, som følge af miljøkrav. Den tredje og sidste kilde til overskudsvarme er et anlæg til forbrænding af papaffald. I dag ledes hovedparten af overskudsvarmen til det fri via køletårne. Mængden af overskudsvarme anslås samlet til ca MWh. Elforbruget til drift af varmepumpen omsættes også til varme, hvorved den årlige fjernvarmeleverance bliver ca MWh. 1.4 Indstilling Det indstilles til Århus Kommune at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslaget efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Århus Byråd ansøges om at godkende projektforslaget, som beskrevet i denne rapport. Indstillingen begrundes i udnyttelse af overskudsvarme, som ellers bortkøles, samt samfundsøkonomiske hensyn. 1.5 Ændring i varmeplanens retningslinjer Byrådets godkendelse af projektforslaget indebærer, at overskudsvarme fra Elopak udnyttes i fjernvarmeforsyningen i Lystrup. Overskudsvarmen erstatter fjernvarme som aftages fra Varmeplan Aarhus (VPA).

7 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Organisatoriske forhold Lystrup Fjernvarme finansierer, ejer, vedligeholder og forestår driften af det nye varmepumpeanlæg og fjernvarmeledningen. Varmepumpen placeres i et rum hos Elopak der lejes til formålet. Elopak etablerer rør- og veksleranlæg til overførsel af overskudsvarme til Lystrup Fjernvarmes anlæg. Elopak og Lystrup Fjernvarme har indgået en rammeaftale om samarbejdet, der bl.a. bygger på en ligelig deling af besparelsen der følger af projektet. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. løber en risiko ved at entrere med et privat firma, der kan lukke hvis markedsvilkårene for at drive virksomheden ændres. For at eliminere denne risiko, er parterne enige om, at der i kontrakten skal indbygges en erstatning til Lystrup Fjernvarme der dækker restafskrivningen på anlægsinvesteringen i tilfælde af at virksomheden lukker inden anlægget er fuldt afskrevet hos Lystrup Fjernvarme. 1.7 Ansvarlig for projektet Ansvarlig for projektet er: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Hovmarken Lystrup Elopak Denmark A/S Hovmarken Lystrup Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Århus C 1.8 Projektets gennemførelse Projektering og udbud af pumpeanlægget, fjernvarmeledning m.m. med henblik på gennemførelse af projektet, kan påbegyndes umiddelbart efter Århus Kommunes godkendelse af dette projektforslag.

8 10 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 6 skal kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering sørge for, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektbekendtgørelsen og vejledningen dertil indeholder ingen specifikke regler for udnyttelse af overskudsvarme til et fjernvarmenet, der forsynes af centrale kraft-varme-anlæg. Endvidere fremgår det af vejledningen til 17 at overskudsvarme, hvor der ikke bliver brugt ekstra brændsel til at producere overskudsvarmen, ikke er at betragte som brændsel. Dette gælder uanset, hvilket brændsel der er brugt til den oprindelige proces. El-drevne varmepumper betragtes ligeledes ikke som brændsel. Dette betyder, at projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningslovens generelle retningslinjer i Styringsmidler Projektet forudsætter ikke anvendelse af styringsmidler efter varmeforsyningsloven. 2.3 Fysisk planlægning Varmepumpen etableres i lejede lokaler hos Elopak som tilrettes til formålet. Bygningen etableres i forbindelse med en forestående udvidelse af Elopak. Det forventes, at byggeriet kan holdes inden for rammerne af den gældende lokalplan. 2.4 Miljøforhold Der rettes henvendelse til Århus Kommune vedrørende udarbejdelse af en miljøansøgning.

9 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Anden lovgivning Anlægget vedligeholdes efter gældende normer og standarder. I forbindelse med udførelsen skal de nødvendige tilladelser søges af bygherre og entreprenør. 2.6 Berørte parter Lystrup Fjernvarme står overfor at skulle forny aftalen med Varmeplan Aarhus, i den forbindelse er der indføjet ret til Lystrup Fjernvarme til at aftage overskudsvarme. 2.7 Berørte arealer Pumpeanlægget etableres i en bygning på grunden, som ejes af Elopak. Fjernvarmeledning etableres delvis på Elopak' og Lystrup Fjernvarmeværks grund og i offentligt vejareal. Skitse med placering af varmepumpe samt det forudsatte ledningstracé er vist i bilag 5.

10 12 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 3 Redegørelse for projektet 3.1 Eksisterende varmeproduktion Lystrup Fjernvarmes samlede fjernvarmebehov an net for regnskabsåret er budgetteret til MWh. Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion an net, som skal dække varmeforbrug til rumopvarmning, opvarmning af varmt brugsvand samt varmetab i ledningsnettet. Lystrup Fjernvarme køber al varme fra Varmeplan Aarhus. Varmen kommer i dag fra affaldsforbrænding, Studstrupværkets kulfyrede blok og oliefyrede spidslastkedel. På Lystrup Fjernvarmes central på Hovmarken 2 er det 3 oliefyrede kedler med en samlet effekt på 28 MW. Disse kedler anvendes som spids- og reservelast. På centralen er der endvidere veksleranlæg til overførsel af varme som modtages fra Varmeplan Aarhus til distributionsnettet i Lystrup. Til beregningerne på miljø og samfundsøkonomi ved varmeaftag fra VPA er der anvendt VPA -forudsætninger fra december I disse forudsætninger har VPA regnet med, at Studstrupværket omstilles fra kul til træpiller i 2016, og at der opføres et halmfyret kraftvarmeværk til drift i Denne omstilling af fjernvarmeforsyningen har baggrund i Århus Byråds Klimavarmeplan Projekt, udnyttelse af overskudsvarme Projektet indebærer, at der etableres et el-drevet varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 1,7 MW til udnyttelse af MWh overskudsvarme fra Elopak. Med tillæg af elforbrug på ca MWh bliver varmemængden herfra MWh. Varmepumpen placeres hos Elopak, da den kobles direkte på kølesystemets ammoniakkreds. Endvidere forventes ca. 650 MWh overskudsvarme fra termisk forbrænding af sprit fra coating processer, som følge af miljøkrav. Ved forbrænding tilsættes gas.

11 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 13 Endelig forventes ca MWh fra papforbrænding. Denne kedel producerer hedtolie til procesformål, samt kedelvand som biprodukt. Varmen fra de sidstnævnte to kilder har en tilstrækkelig høj temperatur til fjernvarmebrug og overføres via en varmeveksler til fjernvarmenettet. Samlet forventes MWh overskudsvarme, som bliver omsat til MWh fjernvarme, der får først prioritering til varmeafsætning. Varmen kommer til at dække ca. 12 % af Lystrup Fjernvarmes behov. Til overførsel at fjernvarmen etableres en ca. 500 m fjernvarmeledning fra Elopak til Lystrup Fjernvarmes varmecentral hvorfra varmen kan overføres til distributionsnettet. Dimensionen bliver DN 150 evt. DN 200, afhængig af de eksakte temperaturniveauer, hvilket fastlægges under detailplanlægningen. 3.3 Anlægsomkostninger Nedenfor vises investeringsoverslaget. Alle priser er eksklusiv moms. Mio. kr. Varmepumpeanlæg Fjernvarmeledning og tilslutningsanlæg 2,2 5,0 Investering Lystrup Fjernvarme i alt 7,2 Rør- og veksleranlæg hos Elopak 3,3 Samlet investering 10,5 Tabel 1 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2013, ekskl. moms. Det forventes, at energibesparelsen i projektet kan sælges for ca. 3,0 mio. kr., som således kan indgå i finansieringen.

12 14 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: MWh varme leveres fra Varmeplan Aarhus. Projektet: MWh overskudsvarme fra Elopak og etablering af 500 m ledning. Resultatet udgøres af forskellen mellem de ovennævnte beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen. En oversigt over beregningsforudsætninger er vedlagt i bilag 1. Beregningsudskrifterne er vedlagt i bilag 2 for Referencen og i bilag 3 for Projektet. En oversigt over hovedresultaterne er vedlagt i bilag Energi- og miljømæssige konsekvenser Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for emission.

13 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 15 De energi- og miljømæssige konsekvenser er ikke et selvstændigt resultat, men en mellemregning til samfundsøkonomien. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2 -kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af øvrige emissioner. Til beregningerne på referencen er der anvendt VPA-forudsætninger fra december Hertil er anvendt Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober Til beregninger på projektet er der anvendt Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet er vist i efterfølgende tabel. Energitype VPA-varme El-forbrug, Køletårn El-forbrug, varmepumpe Reference MWh Projektet MWh Brændselsforbrug i alt Tabel 2 Varme- og elforbrug, sum over 20 år. Bemærk, at Tabel 2, viser det direkte energiforbrug af hhv. fjernvarme og elektricitet i Lystrup. De anvendte forudsætninger for VPA-varme og elforbrug opgør ikke medgået brændselsforbrug. Dette indgår i stedet i forudsætningerne for de samfundsøkonomiske priser. Ifølge beskrivelsen til VPA forudsætningerne bliver Studstrupværket ved træpillefyring drevet som modtryksværk og ikke som et udtagsværk, som ved kulfyring. Et modtryksværk har et fast forhold mellem varmeproduktion og elproduktion. Det halmfyrede kraftvarmeværk bliver også et modtryksværk. Det betyder, at en reduktion i varmeproduktionen på disse anlæg vil medføre en tilsvarende reduktion i elproduktionen, som i stedet skal leveres af øvrige anlæg på elmarkedet. Udnyttelsen af overskudsvarme fra Elopak medfører ingen ændring i anvendelse af brændsel hos Elopak. I projektet indgår derfor kun el som drivenergi til varmepumpen. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede energianvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2 O, NO x, SO 2 og PM 2,5 (støv) CH 4 (metan) og N 2 O (lattergas) omregnes til CO 2 -ækvivalenter.

14 16 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Emissionsstof Varme fra VPA ton Elforbrug til varmepumpe ton Difference ton CO 2 ækvivalenter SO₂ NO x PM 2, Tabel 3 Ændring i emission over 20 år. CO 2 -emissionen på elmarkedet reguleres af kvotemekanismen, og skal derfor ikke medtages i mængdeopgørelse. Energistyrelsen har i stedet indregnet et tillæg til CO 2 -kvoter i elprisen. Det ses af ovenstående tabel, at Projektet medfører en øget emission af CO 2 - ækvivalenter og en reduktion i emissionen af SO 2, NO X og PM 2, Samfundsøkonomiske konsekvenser Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i Referencen og Projektet set fra samfundets side. Energistyrelsen anvisning metoden til beregning af samfundsøkonomi, inklusive samfundsøkonomiske brændselspriser, elpriser og emissioner, der skal anvendes. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen oktober 2012, samt VPAforudsætninger af december Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsrente, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Der er anvendt en diskonteringsrente på 4 % p.a. ifølge Finansministeriets faktaark af 31. maj 2013 Det samfundsøkonomiske resultat er sammenstillet i efterfølgende tabel. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Forbrug af VPA-varme Overskudsvarme fra Elopak Difference - 39,1 mio. kr. - 29,1 mio. kr. 10,0 mio. kr. Tabel 4 Samfundsøkonomisk resultat. Des ses af Tabel 4, at samfundet ved de anvendte beregningsforudsætninger opnår

15 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 17 en besparelse på ca. 10,0 mio. kr. i nuværdi over betragtningsperioden ved Projektets gennemførelse. 4.4 Virksomhedsøkonomiske konsekvenser De virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak er vurderet ud fra en marginalbetragtning. Der er anvendt VPA-forudsætninger fra december 2012 for priser for VPA-varme. Heri indgår, at Studstrupværket omstilles fra kul til træpiller i 2016, og at der opføres et halmfyret kraftvarmeværk til drift i Den samlede varmepris ændres stort set ikke herved, men andelen af statsafgifter bliver mindre, mens varmetariffen bliver tilsvarende større. Endvidere er der indregnet den politisk vedtagende Forsyningssikkerhedafgift på biobrændsel, som allerede er indført for fossile brændsler, og indfases frem til Der er anvendt den nye tarifstruktur fra VPA, som er opdelt i en variabel tarifdel (271,4 kr./mwh for 2013) og et fast effektbidrag på 100 kr./mwh. For den del af varmen som erstattes af varmepumpen skal der betales 75 % af effektbidraget. I nedenstående figur er der derfor kun indregnet den variabel tarifdel og 25 % af effektbidraget som berøres af projektet. Den samlede likviditetsvirkning for hhv. aftag af VPA-varme og overskudsvarme fra Elopak er vist i den efterfølgende figur - beløb i 2013 prisniveau. Reference, Varme fra VPA Projektet, Overskudsvarme 4,5 4,0 3,5 mio. kr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Figur Likviditetsvirkning for varmeproduktion over den 20-årige periode. Det ses af Figur 2, at de samlede omkostninger til produktion af MWh/år varme er lavere i Projektet end i Referencen over den 20-årige beregningsperiode. Faldet i omkostninger til overskudsvarme efter 2025 skyldes, at investeringen er

16 18 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S finansieret over en 15 år. I praksis kan det forventes at varmepumpen afskrives hurtigere. Likviditetsvirkningen indeholder omkostninger til køb af varme og el, drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt ydelse på nye lån. I projektet forudsættes det som udgangspunkt, at Lystrup Fjernvarme ikke skal betale for overskudsvamen fra Elopak. Da overskudsvarmeafgiften udgør 38 % af betalingen, udløses der herved ingen overskudsvarmeafgift. Til gengæld er det planen, at Lystrup Fjernvarme betaler elforbruget til varmepumpen. Ifølge samarbejdsaftalen mellem Elopak og Lystrup Fjernvarme skal der ske en ligelig deling af besparelsen i projektet. I den fordeling skal tillægges besparelse hos Elopak på ca kr./år til drift af køletårn. 4.5 Følsomheder Til vurdering på projektets følsomhed over for ændringer i forudsætningerne er der foretaget beregninger på de mest betydende økonomiske forudsætninger for Projektet, hvilket er anlægsinvestering og brændselspris. Der regnes på følgende: Anlægsudgifter til varmepumpe og fjernvarmeledning øges med 20 %. El-pris (tarif) stiger med 20 %. Resultater vises i den efterfølgende figur. 4,5 Projektet, Overskudsvarme Reference, Varme fra VPA Anlægsomkostninger forøges med 20 %, Projekt Elpris (tarif) forøges med 20% 4,0 3,5 mio. kr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Figur Indvirkning på produktionsomkostning pr. MWh ved ændring af anlægsomkostning og brændselspris.

17 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 19 Det ses, at en 20 % stigning på el-prisen øger produktionsomkostningerne mere end 20 % stigning i anlægsomkostningerne til varmepumpen. Samlet set er der dog stadig en pæn besparelse til overskudsvarmeprojektet. 4.6 Forbrugerøkonomiske konsekvenser Forbrugernes varmeforbrug vil blive afregnet efter gældende tarifblad. Økonomien i fjernvarmeforsyning skal "hvile i sig selv", hvorved de virksomhedsøkonomiske konsekvenser vil blive udbalanceret i forbrugerpriserne. Den varmemængde, som behandles i beregninger udgør ca. 12 % af den totale varmeproduktion og vejer derfor tilsvarende i den totale fjernvarmepris.

18

19 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S 21 Bilag 1: Forudsætninger

20 O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Lystrup Fjernvarme\[2.Økonomi samfund xlsm] Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 4. juni 2013 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak til fjernvarme Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Overskudsvarme fra Elopak Fra køleanlæg MWh/år Udnyttes ved hjælp af varmepumpe (30-60 Gr.) Fra termiskforbrænding 650 MWh/år Fra kedel til proces (olie pap affald) MWh/år Sum MWh/år Produktionsanlæg Reference Lystrup Fjernvarme Elopak Projektforslag Anlæg Varme fra Varmeplan Århus Køletårn Varmepumpe Brændsel, VPA Forudsætnigner El El Brændværdi enhed december 2012 MWh MWh værdi Årsnyttegr. Varme COP COP El køling varme Produk. 40,000 7,000 Indfyret Emission faktor kg / GJ indfyret brændsel CO 2 1 VPA Forudsætnigner opgjort opgjort CH 4 21 december 2012 i beregninger i beregninger N 2 O 310 CO 2 +ækv. SO2 NOx Aske, slagge Priser ekskl. moms El-køb til varmepumpe Netto til fjernvarmeproduktion El (tarif, transport, PSO) 707,70 kr./mwh 708 kr./mwh NRGI forsyningspligt 1. januar 2013 Statsafgifter, Energiafgift 658,00 kr/mwh -420 kr./mwh Reduktion til rumopvarmning Tillægsafgift 63,00 kr/mwh Energisparebidrag 6,00 kr/mwh Eldistributionsbidrag 40,00 kr/mwh Energispareafgift (CO2) 66,00 kr/mwh Statsafgifter i alt 833,00 kr./mwh 413 kr./mwh Netto afgiftsbetaling Overskudsvarme-pris, Fra køleanlæg 0 kr./mwh Afgift 38% 0 kr./mwh Fra termisk forbrænding 0 kr./mwh Afgift 38% 0 kr./mwh Fra papaffald forbrænding 0 kr./mwh Statsafgift 119,88 kr./mwh Varme fra VPA Tarif 80 kr./mwh Satser if. VPA for efterfølgende udvikling vist i beregning Afgift 200 kr./mwh " Faste omkostninger 25 kr./mwh 25% rabat på faste omkostninger ved overskudsvarme KADO COWI 1/2

21 O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Lystrup Fjernvarme\[2.Økonomi samfund xlsm] Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 4. juni 2013 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak til fjernvarme Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Olie Tarif og transport variabel 0 kr./m³ = 0,00 kr./mwh Energi 0 kr./m³ = 0,00 kr./mwh CO 2 0kr./m³ = 0,00kr./MWh NO x 0kr./m³ = 0,00kr./MWh Statsafgift i alt, (ikke motorer) 0kr./m³ = 0,00kr./MWh Max. statsafgift, varmeproduktion Energi 59,72 kr./gj = 215,00 kr./mwh CO 2 13,06kr./GJ = 47,00kr./MWh Sum 72,78 kr./gj = 262,00 kr./mwh Drift og vedligehold, Varmepumpe 20,0 kr./mwh varme Skønnet Lejeomkostning for pumperum kr./år Skønnet Overskudsvarme, direkte 0 kr./mwh varme Studstrupværket 0 kr/mwh Inkl. varmepris Eksisterende produktionsanlæg kedler 12,00 kr./mwh Skønnet Ledninger Bygninger 0 kr./år 0 kr./år Prisudvikling, Inflation: iht. Energistyrelsens anvisninger Investeringsoverslag Eksisterende prod. anlæg mio. kr. Reinvestering i kedler 0,000 Planlagte Overskudsvarmeanlæg mio. kr. if. Lystrup fjv. / Elopak Varmepumpeanlæg 2,200 Fjernvarme-tilslutninganlæg mv. 5,000 Sum, Lystrup Fjernvarme 7,200 Rør- og veksleramlæg, Elopak 3,300 Projektinvestering, i alt 10,500 Finansieret via salg af energibesparelse -3,000 Netto 7,500 Finansiering Profil Annuitet Kurs 100 Rente 4% p.a. Løbetid 15 år Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen april Som i virksomhedsøkonomi Kalkulationsrente til nuværdiberegning: 4% p.a. If. Finansministeriets faktaark 31. maj 2013 Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% KADO COWI 2/2

22 22 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. - UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S Bilag 2: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference

23 O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Lystrup Fjernvarme\[2.Økonomi samfund xlsm] Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Elopak til fjernvarme 4. juni 2013 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - varmekøb fra VPA Beregningsperiode SUM År Varmepumpe Overskudsvarme MWh Fjernvarme 7,00 MWh Elforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Overskudsvarme, direkte fra termisk forbrænding MWh fra kedel MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% VPA (Studstrupværket) Fjernvarme 100,0% MWh El 0,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kedler Fjernvarme 100,0% MWh El 0,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Samlet fjernvarmeproduktion MWh Samlet Energiforbrug El MWh VPA MWh Olie MWh Samlet energiforbrug MWh Samlet Elproduktion VPA MWh Kedler MWh Sum MWh Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 2,53 2,28 1,96 1,96 1,94 2,04 2,00 2,10 2,04 2,22 2,13 2,12 2,12 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12 2,11 2,12 Inflator 1,025 1,023 1,020 1,020 1,019 1,020 1,020 1,021 1,020 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 akkumu. 1,000 1,025 1,049 1,069 1,090 1,111 1,134 1,157 1,181 1,205 1,232 1,258 1,285 1,312 1,340 1,368 1,397 1,427 1,457 1,488 El-pris, Varmeværks andel Elkøb kr./mwh -707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70-707,70 Statsafgift kr./mwh -413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00-413,00 Overskudsvarme, Fra køleanlæg via varmep. kr./mwh Statsafgift kr./mwh Fra termisk forbrænding kr./mwh Statsafgift kr./mwh Fra papaffald forbrænding kr./mwh Statsafgift kr./mwh -119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88-119,88 VPA pris Samlet pris kr./gj 77,8 77,8 76,8 77,4 79,3 80,3 82,2 85,9 85,4 84, ,4 84,9 84,6 84, ,8 81,1 80,4 80,6 -heraft statsafgift kr./gj 55,6 57,3 21,2 23,3 25,5 27,2 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 Fast betaling kr./mwh 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Omregnet: Tarif+fast, uden statsfgifter kr./mwh -104,77-98,84-225,10-219,91-218,79-215,99-213,68-226,97-225,13-223,29-227,21-225,01-223,16-222,03-220,91-219,80-219,05-209,33-206,81-207,53 Statsafgift kr./mwh -200,31-206,24-76,38-83,73-91,69-98,09-107,24-107,27-107,31-107,35-107,39-107,43-107,48-107,53-107,57-107,60-107,63-107,63-107,63-107,63 Oliepris Tarif kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statsafgift kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligehold, Varmepumpe kr./mwh -20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0 Overskudsvarme, direkte kr./mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA+Studstrupværk kr./mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kedler kr./mwh -12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0 Ledningsnet kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygning kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering, kr. 0 KADO COWI 1/4

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA DECEMBER 2014 GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere