l-lr..rs== EIELTE 5==lL.'rEE.=* i.i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l-lr..rs== EIELTE 5==lL.'rEE.=* i.i"

Transkript

1 l-lr..rs== EIELTE 5==lL.'rEE.=* i.i ungesboligservice.dk I/S Mille Kathrine Pedersen Sca nd isboligerne Brydes Alle 21, Lejl OO København S Tuborg Boulevard 12 DK-29 Hellerup Tlf: Fax. 33 1I CVR: www. ungesboligservice.dk Kontortid: Kl, 1-15 Ref. : Den 4. maj 21 Godkendelse af årsregnskab for 2OO9 Vi sender herved årsregnskabet samt revisionsprotokollat i udkast for Sca nd isboligerne, I henhold 9 77 i s vedtægter skal afdelingsregnskaber godkendes af den enkelte afdelingsbestyrelse eller, hvis der er truffet beslutning om det, af afdelingsmødet. Regnskaberne skal også godkendes af repræsentantskabsmødet (53, stk. 4) og endeligt skal regnskaberne underskrives af s bestyrelse (52), der har det overordnede økonomiske ansva r. For at kunne dokumentere overfor revisor, at formalia er overholdt, bedes du på vegne af afdelingsbestyrelsen underskrive og returnere vedlagte bilag i svarkuverten inden den 25 maj 21. Hvis afdelingsbestyrelsen skulle have spørgsmåt tit årsregnskabet, kan der rettes henvendelse til undertegnede pr. mail eller på telefon Med venlig hilsen UngesBoligService.dk I/S Jan Hansen

2 ll tq e = = E tr Lr E 5 = n t-.rt E E. Er H II I.l UngesBoligService dk I/S UngesBoligService,dk I/S Tuborg Boulevard Hellerup Tuborg Boulevard 12 DK-29 Hellerup Tlf: Fax: CVR: dk Kontortid: Kl Godkendelse af årsregnskab for 2OO9 På vegne af afdelingsbestyrelsen bekræfter undertegnede, at årsregnskabet 29 for Scandisboligerne er godkendt, Mille Kathrine Pedersen Afdel i n gsbestyrelsesforma nd for Sca nd isbol i gerne

3 Almene boligorganisationer skab for afdelin 1, ianuar december 29 De Unges Almene Boligselskab v/ungesbol igservice.dk I/S Tuborg Boulevard Hellerup Ttf Faxnr CVRnr. L Ejendomsoplysninger: LBF afdelingsnummerl Scandis Boligerne Brydes Alle København S Antal rum Bruttoetage" areal i alt (m2l Antal leiemål KØbenhavns Kommune Rådhuset Gyldenløvesgade København V Tlf Faxnr Kommunenr. 11 å lejemålsenhed Samlet antal leiemålsenheder Leilioheder , Leiliqheder 2 354,4 8 1 I Leiliqheder 2 47,5 t 1 1 Leilioheder 2 396, B L 8 Leiliqheder L 1 1 Leiemålsenheder oq m2 i alt 3.722, lser i afdelingen: BBR-ejendomsnumre : Ejendommen matr. nr.23it Sundbyvester eller driftsstart for afdelingen: Tilsagnsdato: ,14 Lejeeendrinoer i årets løb: Dato for sidste lejeændring: Ændring i kr. på årsbasis: Ændring i o/o: Ændrinq or. m2:. Ja 1. januar ,89o/o He n I aeg gel ser/opspa ri n g Likvider; mellemregning og bank Underskudssaldo Omkostninger til vedligeholdelse Pr. lejemålsenhed 4.251, ,59-725, ,45 kr. kr. kr. kr. Pr. m2 1.18,51 kr ,91 kr. -19,97 kr. L78,39 kr.

4 Almene boligorganisationer nskab for afdelins 5422 f. ianuar december 29 allationer: Beboerhus Særskilte selskabs-/mødeloka ler Fællesvaskeri Vandinstallation : Tostrenqet vandsystem Req nva nd, nedsivni nqsanlæg/genanvendelse Soi ldeva nd. rodzonea n læq/bioværk Affald : Kildesorterinq af affald inde i boligen Kildesorterinq af affald uden for boligen Forbrussmåling : Vandmålinq, individuel Vandmålinq, kollektiv Varmemålinq, individuel Varmemålinq, kollektiv El-målinq. individuel El-målinq, kollektiv Varmeforsyning : Fiernvarme Centralvarme, eqet anlæq med fast braendseuolie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæq Bioqasanlæg Installationer: Vaskemaskiner i de enkelte boliqer Tørretumblere i de enkelte boliger Komfurer i de enkelte boliger Koqeplader oq særskilt ovn i de enkelte boliger Køleskabe i de enkelte boliger Jal Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja

5 Note Resultato Resultat 29 Budget 29 Budget 21 ORDINÆRE UDGIFTER: Nettokapitaludgifter L OOO OOO t rt2 4 Offentlige og faste udgifter: Vandudgifter Renovation Forsikringer Afdel i ngens energ iforbruo :.1 El og varme til fællesarealer.3 Målerpasning m.v..1 Administrationshonorar inkl. revision.2 Bidrag til dispositionsfonden 249.9L t L , L74.OO 57. 5s, OO Offenttige og faste udgifter i alt ,OOO 836.OOO tt tl I Variable udgifter: Renholdelse Almindel ig vedligeholdelse.1 Forbrug.2 Dækket af tidligere henlæggelser.1 Afholdte udgifter til indv,vedligehold..2 Dækket af henlæggelser Særliqe aktiviteter:.1 Drift af fællesvaskeri.2 Drift af fællesaktiviteter/faciliteter Diverse udgifter L , O8L OO 141. L O O r27.oo Variable udgifter i alt O 537.OOO t2 r22 r23 Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytninqer (B-ordnino) :.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 43).2 Indvendig vedligeholdelse (konto 44) Tab ved lejeledighed og fraflytninger O Henlæggelser i alt OOO Samlede ordin:ere udgifter i alt 3.O a OO5.OOO SIDE I

6 Note Resulta Resultat 29 Budget 29 Budget 21 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER: t29.1 Tab ved lejeledighed m.v.:.2 - Dækket af tidligere henlæggelser L2.67L L2.67r Tab ved fraflytninger m.v.:.2 - Dækket af tidligere henlæggelser , 133 Atuiklinq af:.1 Tidligere års underskud (kto. 47) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT 88, o OOO L27.33r 2.93s OO UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 3.L27.33L O69.OOO SIDE 2

7 Resultat Budget Budget Note ResultatoPgørelse 2OO9 2OO9 21 ORDINÆRE INDTÆGTER: 21 1l 22 t2 23 I Boligafgifter og leje:.2 Ungdomsboliger Renteindtægter Andre ordinære indtæqter:. 3 Drift af fæl lesa ktiviteter/faci liteter r t OOO Ordinære indtaegter i alt s OO EKSTRAORDINÆ RE IN DTÆGTE R: Ekstraord i nære i ndtægter Ekstraordinære indtægter i alt INDTÆGTER I ALT Årets underskud som overføres til konto s, INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 3.L s, O SIDE 3

8 NOtE AKTIVER Anlægsaktiver: Balance pr Sidste år (1. kr.) Ejendom mens a nskaffelsessu m.1 Kontantværdi pr Heraf udgør grundværdien Indeksregu leri ng vedr. prioritetsgæld 73.. rr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedri ngsa rbeider: 15.1 Forbedringsarbejder m.v. Anlæssaktiver i alt Omsætningsaktiver: s t Tilgodehavender:.1 Leje inkl. varme. 3 Uafsl uttede forbru gsregnska ber.4 Fraflytninger, heraf udgør inkassosager kr..6 Andre debitorer.7 Forudbetalte udgifter (periodisering) Likvide beholdninger:.1 Kassebeholdning, bestyrelse og inspektør.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt 4.6LL,9L AKTIVER I ALT s6.65 SIDE 4

9 NOtC PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Balance pr Sidste år , kr,) 4L r Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Ista ndsættel se ved fraflytn i n ger ( B-ord n i n g ) Indvendig vedligeholdelse (B-ordni ng) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Ot4 18,964 LBs.B ' Underskud Langfristet gæld: elser fratrukket evt, underskud tL 4t2 4t3 26 Opri ndel ig prioritetsgæld Afskrivn i ngskonto for ejendommen Byggefondsi ndestående Finansiering af anskaffelsessum Andre lån:. 1 Forbedringsarbejder m.v t r4 Kortfristet gæld: 4t9 42r Uafsluttede forbrugsreg nska ber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje. 3 Afsluttede forbru gsreg nska ber Kortfristet sæld i alt t t.2r PASSIVER I ALT s SIDE 5

10 Note Konto Faste noter Resultat 29 Budget 29 Budget NettokaPitaludgifter 11.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag.2 Prioritetsrenter LO4.1 Afdragsbidrag.3 Ydelsesstøtte.4 Ungdomsboligbidrag 1O5.l Ydelser på afviklede prioriteter (udamoftisering) L , OOO OOO 2 to7 Vandudgifter Vandforbrug 4.53L m3 (28: 4.48 m3) 22.97L r L74.OOO 191.OOO 3 19 Renovation Renovationsafgift, containerleje og storskrald m.v' OOO 9.ooo 4 Ltz Bidrag til boligorganisationen Administrationshonorar pr. lejemålsenhed Indstillingshonorar pr. lejemålsenhed Bidrag til boligorg. dispositionsfond som udgør pr. lejemålsenhed kr , 27O,O 211, 226, OOO , O62 27.OOO 28,OOO 5 Lt4 Renholdelse Lønninger inkl. pension, AMB m.v, Trappevask, rengøring, snerydning m.v. Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v" t OOO , L5, OOO SIDE 6

11 Note Konto Faste noter Resultat 29 Budget 29 Budget Almindelig vedligeholdelse.2 Primære bygningsdele.3 Kompletterende bygningsdele.4 Overfladebeklædn i ng.5 WS-Anlæg.6 El-Anlæg.7 Inventar og udstyr.b Øvrige dele og anlæg ,r , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.3 Kompletterende bygningsdele.4 Overfladebeklæd ni ng.5 WS-Anlæg.6 El-Anlaeg.7 Inventar og udstyr.8 Øvrige dele og anlæg '.56.O OOO r27.ooo , 8. 38, , s L42.OOO 22.OOO Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Indkøb af vaskemidler Reparationer af maskiner m.v Udgifter i alt Drift af fællesvaskeri i alt ,934 4, 4..2 Drift af fællesaktiviteter/faciliteter Internet Telefon 66.O OOO 1. Udgifter i alt Internetindtægter Telefonindtægter 74.O3L OOO -5. Drift af fællesaktiviteter/faciliteter i alt 12.t6r OOO SIDE 7

12 Note Konto Faste noter Resultat 29 Budget 29 Budget Diverse udgifter Kontingent til BL Afdel i ngsbestyrelsens rådi ghedsbeløb m.v. Beboera ktiviteter Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m'v' Honorarer og gebyrer Øvrige udgifter t.675 8, , OOO l6.ooo 1 L2O Henlæggelser I2O Henlægg, til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kto.41) Henlæggelse pr. m2 I22 Istandsættelse ved fraflytninger (B-ordn').1 Henlægg. til fælleskontoen (kto'43) Henlæggelse pr. m2.2 Henlægg. til indvendig vedligeholdelse (kto.44) Henlæggelse pr. m2 78,74 1,6 t!,l6 I23 Henlægg. til tab v. lejeledigh. og fraflytn.(kto.45) Henlæggelse pr. m2 19,2r s" OOO s OOO 11 2r Boligafgifter og leje m.v. Huslejei ndtægter for regnska bså ret Husleje pr. bruttoareal på balancetidspunktet Bruttoetageareal i m rO4 885, r t2 22 Renter m.v. Renter af mellemregn. med boligorganisationen Rentesats til forrentn, af mellemregningen 3,24o/o Øvrige renter LO LOO OOO t OOO 9s.ooo Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere regnskabsår: Refusion lønsumafgift incl. renter Indtægtsført vedr. energistyring m.m SIDE 8

13 Note Konto Faste noter Balance pr Sidste år (1. kr.) t4 3O1 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 42.9L L Forbedringsarbejder Bygningsforbedringer Saldo primo EKSTERNT FINANSIEREDE SAGER I ALT L r Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab El-regnskab L t O5.4 Fraflytninger Fraflytn ingssager Sager til inkasso/advokat O5.6 Andre debitorer Forsikringssager Andet, herunder ungdomsboligbidrag SIDE 9

14 Note Konto Faste noter Forudbetalte udgifter (periodisering) Internet Siminn og service vaskeri Electnolux Vand Københavns Energi Balance pr, 31.12,9 2t Sidste år (1. kr.) L + Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo Henlagt jf. konto L2O og konto 425 Forbrug i året jf. konto 116 Opsparing i alt pr m2 877,7O Or t 43 + Fælleskonto ved fraflytninger (B-ordning) Saldo primo Henlagt jf. konto t22.i Forbrug i åretjf. konto ,286 r Opsparing i alt pr m2 t33, O4 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Saldo primo * Henlagt jf. konto L Forbrug i året jf. konto 117 Opsparing i alt Pr m2 L37, s r Tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo + Henlagt jf. konto 123 Forbrug i året vedr. tab ved lejeledighed Forbrug i året vedr. tab ved fraflytninger m.v. + Overskud 5 års eftersyn L r46 5-2t -L2 Opsparing i alt pr m2 113, Underskud Saldo primo - Budgetmæssig atuikling + Årets underskud - Overskud 5 års eftersyn L 61 t4 Saldoen udgør i o/o af driftsudgifterne -L,99o/o -62.3s8-266 SIDE IO

15 Note Konto Faste noter Prioritetsgaeld Långiver: BRF Kredit BRF Kredit BRF Kredit BRF Kredit BRF Kredit Landsbyggefonden Statslån Hovedstol O 2.L67.OO Balance pr. 31, , Sidste år ( r Or L3 Lån vedr. forbedringsarbejder / ombygning Långiver: Staten Hovedstol t t Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab El-regnskab rl L77 248' A 42r Skyldige omkostninger Afsatte feriepenge Samlekonto skyldige kreditorer (leverandører) Skat, ATP og beboeforeningskonto Afsatte byggeomkostni nger Period iseri ng af driftsudg ifter , L 344 7I 414.O Afsluttede forbrugsregnskaber Anten nereg nska b : Programudgifter inkl. Copy-Dan m'v' Vedligeholdelse Henlæggelser / afskrivninger Admi n istrationshonorar - Opkrævet aconto hos lejere +/- Overføft fra sidste antenneregnskab L3.52 -t SIDE II

16 Regnskabsperiode: nuar december 29 ADMINISTRATORS PATCC NTNC I Neerværende regnskab forelægges herved til underskrift. København den 8. april 21 Iben Koch Afdelingsdirektør SIDE 12

17 Regnskabsperiode: nuar december 29 DEN UAFH'ENGIGE REVISORS PATEGNING: Til repræsenta ntskabet Vi har revideret årsregnskabet for De Unges Almene Boligorganisation, afdeling 22, Scandis Boligerne for regnskabsåret 1. januar 2OO9-31. december 29, omfattende resultatopgørelse, balance, noter samt forretningsførers, afdelingsbestyrelsens og bestyrelsens påtegninger. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. Revisionen omfatter ikke budgettet' Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejli nformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation iårsregnskabet, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser ellerfejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede preesentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 29 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 29 i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab København den 8, april 21 Hanne Sandersen Statsautoriseret revisor Henning I. lensen Statsautoriseret revisor SIDE 13

18 Regnskabsperiode: nuar december 29 AFDELINGSBESTYRELSENS PATEG NING : Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse: København den : REPRÆSENTANTSKABETS PATEGNING : Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse: København den : SIDE 14

19 26. Kommentarer tit årsregnskabet for afdeling 22, Scandis Boligerne 26.7 Resultatopgørelsen Årets resultat viser et underskud påkr offentlige og andre faste udgifter er kr. 5L.637 større end budgetteret, og variable udgifter er kr større end budgetteret. Renteindtægter er kr større end budgetteret. Der er henlagt kr. 4O.OOO mere til tab på tilgodehavender end budgetteret. Der er ikke registreret tetefonindtægter i 29. Som i tidligere år er der ikke opkrævet særskilt bidrag til dækning af udgifter i vaskeriet. Der er ekstraordinære indtægter kr vedrørende tilbagebetaling af lønsumsafgifter f ra tidligere år efter ændringen af gældende retspraksis. Beløbet indeholder renter kr. 43.2O7. Resultatopgørelsen viser tab ved lejeledighed kr som er dækket af henlæggelserne. Almenboliglovens g 2, stk. 4 bestemmer, at der er boligorganisationen, som skal dække en af delinqs udqifter til tab som følge af ledige boliger, medmindre andet er godkendt. har i overensstemmelse med bestemmelsen herom ansøgt om dispensation for anvendelsen af denne regel. Dispensation er meddelt af Københavns Kommune ved skrivelse af 2. september 29. Afdelingens økonomiske stilling er derfor belastet af tomgangen i 29. Udgifter vedrørende el til fællesarealer er indregnet i resultatopgørelsen i henhold til det senest afsluttede el-regnskabsår, der er afsluttet pr. ultimo maj. Resultatopgørelsen og de skyldige omkostninqer omfatter dermed ikke et beløb til dækning af fællesarealernes forbrug i perioden juni - december for det år, der aflægges regnskab. Den manglende periodisering for juni - december svarer til en udgift, der skønsmæssigt kan opgøres til kr. 1OO.OO. Vi anbefaler, at den anvendte regnskabspraksis ændres, således at der periodiseres f uldt ud, eventuelt med et skønsmæssigt beløb Tilgodehavender De samlede tilgodehavender hos lejere og f raflyttere er forøget med kr. I (svarende til kr pr. lejlighed) i f orholdt til året tør. Af udestående leje vedrørende f raf lyttere er kr til inkassobehandling. Der er hensat kr til imødegåelse af tab jævnfør regnskabets note 23. Det er vores vurdering, at henlæggelsen pr.31. december2oog ertilstrækkelig. Derer budgetteret med en henlægqelsetil tab med kr. 2O.OOO i regnskabsåret Opsamlede henlæggelser Balancens konto 41 indeholder henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser med kr' O14. I forbindelse med vores revision har vi foretaget en vurdering af kontinuiteten i forudsætningerne for langtidsplanen. Vi foretager ikke en vurdering af det byggetekniske grundlag for lanqtidsplanen, ligesom vi ikke vurderer, om der foretages henlæggelser til alle relevante emner' Ved beregningen af det årlige henlæggelsesbehov tages hensyn til vedligeholdelses- og fornyelsesemner, som ligger mere end 1 år efter balancedagen, lige som der tages hensyn til forventede prisændringer i budgetperioden. Beregningen af det fremtidige henlæggelsesbehov foretages på grundlag af et skøn over den forventede genanskaffelsespris, det forventede genanskaffelsestidspunkt samt den eksisterende henlæggelsessaldo på budgetteri ngstidspu nktet.

20 Vi er enige i, at det er mest hensigtsmæssigt for den langsigtede planlægninq af afdelingens økonomi at tage hensyn til alle kendte vedligeholdelses- og fornyelsesemner uanset deres forventede levetid. Boligorganisationens vurdering af sammenhængen mellem den aktuelle henlæggelsessaldo på konto 41 og det budgetterede f remtidige forbrug tager hensyn til likviditetsforløbet for planlagt periodisk vedligehold og fornyelser inden for den nærmeste 1O års periode. Der foretages ikke en konkret beregning af, hvorvidt likviditeten på længere sigt (ud over tidshorisonten på f O åd forventes at være tilstrækkelig. Dette indebærer principielt en risiko for, at ejendommen kommer i en situation, hvor der over en 1-årig periode skal opspares uforholdsmæssigt meget til at finansiere en udskiftning af større bygningsdele, som har forventede levetider på måske 2 år eller mere. Boligorganisationens beregninger viser, at der vil være tilstrækkelig likviditet til at gennemføre de planlagte arbejder i den kommende 1 års periode Underskudssaldo og byggekreditorer I balancen pr 31. december 28 indgik bygqekreditorer kr loverensstemmelse med Københavns Kommune's skrivelse af 17. juni 2OO9 er denne saldo anvendt således i 2OO9: Overført til dæknin9 af tidligere års driftsunderskud Afvikling af underf inansiering vedrørende ejendommen Forøgelse af hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender I alt t Vi er enige i, at de foretagne posteringer er hensigtsmæssige og i overensstemmelse med kommunens skrivelse Prioritetsgæld Lån fra BRF, oprindeliq kr er udamortiseret i29. Den seneste normale ydelse idecember 28 udgjordekr Den således normale årlige ydelse kr med fradrag af den faktisk betalte restydelse i2oo9 kr , netto kr. 44O.3O7, er overført tildispositionsfonden ioverensstemmelse med bestemmelserne om udamortiserede lån.

21 Brlne Emne Dato Til Fra Oversigt over byggesager - igangværende 4. maj 2OIO Kurt Larsen "konverteret" Til nedenstående Lautruoqård Kolleoiet Udbudsmateriale angående maling af døre og vinduer udarbejdes og sendes til udtalelse i afdelingsbestyrelsen, 74.O5.7 - sendt samlet pris inkl. moms kr til afdelingsbestyrelsen 2LO5.O7 - finansieringsforslag (optagelse af ustøttet lån) - huslejeforhøjelse ca. Lo/o Afuenter afdelingsbestyrelsens tilbagemelding angående maling af døre og vinduer 9/9 Har haft møde med Kennet Sørensen og Karsten Nielsen angående en mere omfattende renoveringssag : Udskiftning af døre og vinduer til træ/alu Linoleumsbelægning på gange Maling af gange Ny belysning på gange Slibning og lakering af køkkengulve Dørtelefoner P-Plads Møde med ny afdelingsbestyrelse aftalt i løbet af februar Møde med afdelingsbestyrelse og inspektør d. 18. februar. Rapport over energibesparende foranstaltninger udarbejdes til brug for valg af dørelvinduer mm. Afventer afsdel i n gsbestyrelse ns ti I bagem eld i n g o2l7 Afuenter rapport fra Alectia Modtaget rapport fra Alectia Bedt afdelingsbestyrelsen om møde 24.2.r 8.3, O4.LO rykket for møde møde med afdelingsbestyrelsen Aftalt udarbejdelse af "førsynsrapport" med ai-gruppen Gennemgang af førsynsrapport med afdelingsbestyrelsen Økonomioplæg inkl. div. besparelser fremsendes til afdelingsbestyrelsen

22 Bruc Lauritz Sørensens Vei: Facaderenovering: Landsbyggefonden kommer på besøg d. 6. december På møde med LBF d. 6, december blev det aftalt, at der indhentes yderligere oplysninger bl.a. - Pudsens og altanernes tilstand - udførelse af efterisolering af facader - termofotog rafering - brystningerstilstand - registrering af vinduers tilstand Undersøgelserne foretages på ca. 7Oo/o af ejendommen. Indtrykket er, at LBF er positivt indstillet. Der er taget kontakt til Svend Larsen, der har udarbejdet førsynsrapporten for udarbejdelse af de yderligere oplysnrnger. Afventer Svend Larsen Landsbyggefonden har i brev meddelt, at der er reserveret (ikke det samme som afsat) kr. 77.7O. til udførelse i 2Ot7/2O12 Modtaget revideret rapport fra Svend Larsen inkl, termografisk fotografering - sendes til Landsbyggefonden Landsbyggefonden ønsker yderligere oplysninger om betonen. Der foretages betonprøver på udvalgte steder og antal efter aftale med Landsbyggefonden. Forslag til steder og antal sendt til Landsbyggefonden, Boreprøver foretaget og analyseret Budget udarbejdes - gennemgås med afdelingsbestyrelsen og sendes til La ndsbyggefonden Budgetudkast er sendt til Landsbyggefonden. LBF har bekræftet modtagelsen. Forventer at LBF vil "skære" i udkastet, Når tilbagemelding fra LBF foreligger, tages det op med afdelingsbestyrelsen. Afventer 7/9 lrornyet undersøgelse af beton på foranledning af LBF er sendt til LBF Bedt LBF om et økonomimøde Afventer t/og I LBF har bedt om flere betonprøver - pågår

23 Bruc Modtaget rapport - sendt til LBF Modtaget foreløbigt budget fra LBF, LBF ønsker mekanisk ventilation i køkken og bad grundet nye vinduer og inddækning af altanerne. Priser "indlægges" i budgettet, Efterfølgende afholdes møde med afdelingsbestyrelsen med henblik på afholdelse af beboermøde. o2/1o 4/7 19.Os.1 Ajourført budget til 21O-priser samt "indlagt" ventilation i budgettet. Sendt ltir Ler. LBF godkendte budget. Afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde Industri- & Håndværker Kolleoiet Kollegiet er knapt så "angrebet" som Kronborg Kollegiet, men det er værd at overveje at etablere vidioovervågning der også, Der er taget kontakt til arkitektfirma med henblik på et projektforslag - ude 7o/o9 lsom inoe - samt økonomi. 11/9 vootaget førsynsrapport Modtaget tilbud på videoovervågning o2/r lrccepteret videoovervågning lopstart 1o'o5'1o Rakbek Hus lopstart på renovering af etevator

17.610,40 279 279 "'~"~

17.610,40 279 279 '~~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:,Regnskab for afdeling 5501 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: 101 Københavns Kommune Lægeforeningens

Læs mere

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68 O~ -~,==--------- Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: V/Dan Ejendomme

Læs mere

l.r,.~~"-_=~=="._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk

l.r,.~~-_=~==._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk ~~ ~ "~"=~~~~ "~~~~ Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2009 31. december 2009 Boli organisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: Lægeforeningens

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014 219 Boligkontoret Fredericia Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL DER ER EN DIFF

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 500 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Boligorganisation : Afdeling :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Boligorganisation : Afdeling : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 1-14 1. oktober 2007-30. september 2008 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 3 LBF afdelingsnr.: 1401 Ewalds Alle,

Læs mere

r900 Hellerup , ~~""-:i!i!\.w0'j =~~~="'_''''''' Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon 88 33 2211 Telefax 88332222 kuben@kuben.

r900 Hellerup , ~~-:i!i!\.w0'j =~~~='_''''''' Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon 88 33 2211 Telefax 88332222 kuben@kuben. LBF-nr. 0820 ~Lægeforeningens Boliger cia Kuben Ejendomsadm, AJS Jarmers Plads 2,1551 København V Telefon 88 33 22 11 Telefax 88332222 kuben@kuben,dk evr-nr, 15111615 Fra 1/72007: Dan-Ejendomme AIS Tuborg

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 38 LBF's

Læs mere

Afdeling 010 - Lykkesholms Allé

Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Regnskab for perioden 1. januar 2012-31. december 2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-Boligorganisationsnr. 0715 LBF-afdelingsnr. 01001 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Side 1 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05300 Kommunenr. 253 Navn - adresse

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 300 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1

lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1 LBF-nr. 0820 lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 88 33 22 11 Telefax 88332222 kuben@ kuben.dk CVR-nr.15111615 LBF-nr. 00101 Afdeling 1 Nyborggade

Læs mere

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Side 1 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 00500 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 725

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 1200 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 1 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Holsted Boligforening

Holsted Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr. 1301 Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune 4 Aalborg Kommune Boligorganisationsnr.:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Boligorganisation: Administrator: Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 LBF nr. : 8027 Kommunenr. 185 Postfunktionærernes

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Afd. 53. Rughaven Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2010

Boligselskabet VIBORG Afd. 53. Rughaven Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2010 Kto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2010 2010 2011 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER 535.941 540.800 546.500 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 67.210

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 500 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 500 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1101 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

300 Grønsundvej, Æbelnæs

300 Grønsundvej, Æbelnæs 3 Grønsundvej, Æbelnæs BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB FOR 1.1.212-31.12.212 Af de efterfølgende sider fremgår regnskab for 1.1.212-31.12.212 indeholdende årets resultatopgørelse samt status pr. 31.12.212. Afdelingens

Læs mere

Telefon : Telefax : E mail :

Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-12 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 801 Virumgaard v/dab v/dab

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 1200 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL Boligorganisation Afdeling

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2009-30. juni 2010 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2010-30. juni 2011 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2650 Hvidovre. CVR nr. 32958567. Årsregnskab for 2013. Administrator

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2650 Hvidovre. CVR nr. 32958567. Årsregnskab for 2013. Administrator oms EJENDMS- ADMINISTRATIN E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2650 Hvidovre CVR nr. 32958567 Årsregnskab for Administrator DEAS A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Ejd. 8-560/PKE Ledelsespåtegning

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-05-2012 Regnskabsperiode til 30-04-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-05-2012 Regnskabsperiode til 30-04-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2012 Regnskabsperiode til 30-04-2013 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL DER ER EN DIFF

Læs mere

Regnskab 2012. Afdeling 8.70. Teleparken

Regnskab 2012. Afdeling 8.70. Teleparken Regnskab 2012 Afdeling 8.70 Teleparken Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. Afdelingsnr. Kommunenr. 0710 00200 0159 FSB i Gladsaxe Teleparken Gladsaxe Kommune Rådhuspladsen 59 Telefonvej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab 2012. Afdeling 1.06. Ryholtgård

Regnskab 2012. Afdeling 1.06. Ryholtgård Regnskab 2012 Afdeling 1.06 Ryholtgd 1.06 Ryholtgd 1. januar - 31. december 2012 Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. Afdelingsnr. Kommunenr. 0153 11301 0101 fsb Ryholtgd Københavns

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 8 Brøndby Strand Årsregnskab for 2008

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 8 Brøndby Strand Årsregnskab for 2008 Administrator: Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 8 Brøndby Strand Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere