Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/ Fæstebrev 26/ Ditlev Ditlevsen f d. 22/ Anna Jensdatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter"

Transkript

1 Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/ Fæstebrev 26/ Ditlev Ditlevsen f d. 22/ Anna Jensdatter Fæstebrev 10/ Jens Ditlevsen f d. 3/ Anne Andersdatter f. 13/ d. 30/ Fæstebrev 1/ Ditlev Jensen f. 1/ d. 7/ Dorte Larsdatter f d. 29/ Karen Jensdatter f. 2/ d. 9/ Fæstebrev 11/ Jens Ditlevsen f. 14/ d. 10/ Lyst 13/ Bodil Andersdatter f. 10/ d. 16/ Skøde fra Erholm + Ditlev Jensen f. 13/ d. 19/ / Hanne Kirstine Jensen f. 16/ d.24/ lyst 21/ Hans Jensen f. 28/ d. 1/ Skøde 21/ Peter Anton Frederik Jensen f 7/ d. 4/ Lyst 21/ Petrine Jørgensen Ålund f. 6/ d. 23/ Skøde 16/ Jens Nielsen f. 22/ d. 28/ Maren Larsen f. 27/ d. 7/ Skøde 6/ Lars Jørgen Nielsen f. 12/ d. 2/ Marie Kirstine Jensine Jensen f. 23/ d. 18/ Skøde 21/ Kaj Pedersen f. 3/ d. 1/ Maren Kirstine Nielsen f. 28/ d. 18/ Skøde 22/ Alice Pedersen f. 3/ Erik Barslund Christensen f. 2/

2 Fire og tyve skilling 1768 Jeg Underskrevne Anna Johanna salig Farenhorstes til Billeskov Kiendes Herved at have stædt og fæst til Jens Ditlevsen barnefødt i Aalsbo, den gård samme steds som hans fader sidst iboede og afdøde og som hans moder nu godvillig har afstået til ham. Hvilken gård som er hartkorn efter ny matrikel 8 tdr. 1 skp. 2 fdk. 1 alb. bemeldte Jens Ditlevsen herefter sin livstid skal nyde, bruge og besidde med alt dens tilliggende i mark og by, ligesom hans fader der før ham nydt og brugt haver, dog med de konditioner at han deraf årlig til rette tider svare og udreder alle Kongl. Skatter og kontributioner, som nu er eller herefter vorden påbuden, så og landgilde efter jordbogen, en halv tønde smør, 20 skp. havre og penge 3 Rd. 4 mk. 4 sk. rigtig til forfalds tider yder og betaler, samt gøre det tilbørlige hovning, eller så længe ingen fuld hovning af Herskabet forlanges afgøres, da at svare og betale årlig i stedet derfor til hver maj dag penge 8 Rdl, samt tillige at forrette her til gården den liden anpart hovning som hidentil af gården er gjort og ligesom af de andre hans medtjenere i byen, gøres og forrettes. Han skal være pligtig at holde gårdens bygning og tilliggende i god og forsvarlig stand og sig derudi og alt øvrige, at rette og forholde efter Kongelige Majestæts allernådigste lov og forordninger. Så har og medbemeldte Jens Ditlevsen i alle måder at holde og efterkomme, den imellem hans moder gjort akkord og som han gården i god forsvarlig stand med bygninger og besætning haver modtaget, så bliver han og pligtig den i lige god stand at vedligeholde og forbedre samt i øvrigt sig ved lydighed mod hans husbond og udsendte bud at forholde, alt under dette hans fæstes forbrydelse. Fæstet er efter akkord derom rigtig betalt. Dets til bekræftelse under min hånd og signette Billeskov d. 10 maj 1768 A. J. Sl. Farenhorstes. L. S. Forestående er ligelydende genpart af det mig overleverede fæstebrev, som jeg hermed lover og tilforpligter mig at holde og efterkomme og i alle måder at holde min husbond i alt hvis foreskrevet står, skadesløs, hvilket jeg således med denne min revers med egen hånd underskreven bekræfter. Billeskov d. 10 maj 1768 Jens J. D. S. Ditlevsen Til vitterlighed Laurits Nielsen Peder P. J. J. Jensen.

3 Fæstebrev Fire og halvtredsindstyve Rigsbankskilling Sølv Betales med ½ Deel meere 1807 Jeg Christian Ernst Cederfeld de Simonsen Til Stamhuset Erholm og Søndergaarde hans Kongel. Majestæts Kammerjunker Gjør vitterligt : at have stædt og fæst, ligesom jeg og herved stæder og fæster til Ditlev Jensen barnefødt i Aalsbo, den gård sammesteds som hans fader Jens Ditlevsen sidst beboede og fradøde, hvilken gård af hartkorn ager og eng 6 tdr. 1 skp. berørte Ditlev Jensen livstid må nyde, bruge og besidde med fæsterettighed efter loven, og at på følgende akkorderede konditioner. 1. At han deraf svare og i rede penge rettidig betaler ikke alene alle kongel. Skatter og påbud såsom alle herefter påbuden vorde, herunder alle personelle skatter af sig og hustru samt de i gården værende folk og familie er indbegrebne, men med og den årlige landgilde efter jordbogen i penge 8 Rbd. og havre 1 td. 4 2/3 skp. samt byg 4 skp. til Mortensdag at yde og betale. 2. At han ligesom hans formand til hovedgården Erholm forrette uden klage 7/12 gårdshovning i overensstemmelse med Erholms hoveriforening hvoraf han verificeret kopi dette fæstebrev vedhæftet. 3. At han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygningers vedligeholdelse uden brøstfældighed samt til dens besætning og inventarium, ikun avl og sædekorn m. m. uden mangel, hyret ham ved den lovlige syns og taksationsforretning, der dette fæstebrev ligeledes vedhæftes overleveres i komplet stand. 4. At han gøder og tilbørlig dyrker gårdens jorde, og når denne til hvile skal udlægges, da med kløverfrø at beså, engene, tørvemosen, skov og underskov at hæve, frede og forbedre, humlehaven at anlægge og vedligeholde, plante frugttræer, pile og tyve favne levende gærde årlig, hvilken plantning han med riisgærde forsyner på begge sider for derved at fremme dets hurtigere vækst, og kontinueres med denne plantning årlig så længe indtil gårdens hegn er beplantet. 5. At han opfylder skiftebrevene efter sine forældre. 6. At han istandsætter og årlig vedligeholder de gården tilkommende vejparter og forretter sneøsning hvor det kan tilfalde, samt at gå på klapjagt, når han derom bliver tilsagt. 7. At han for sin Sognepræst forretter den samme villighed som hans formand før ham korrekt forrette, så og til Præsten og degnen der tillige er erklæren, at yde og betale hvad de i overensstemmelse med anordningerne kan tilkomme. 8. At han i øvrigt befordre gårdens og sit herskabs gavn og bedste, som en hørsommelig fæsterbonde efter de Kongel. anordninger er pligtig, hvilket han alle tider bør holde sig efterrettelig og til den ende at være mig og mine betjente hørig og lydig alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er mig efter opgjort betalt med 100 rbd. dette til bekræftelse under min egen hånd og segl Erholm d. 1st juli 1807 Cederfeld de Simonsen Lyst til kassation ved Wends Herreds ret mandagen den 16 juni 1828

4 Hansen No. 2 FR6 54 Rbs. Sølv 1ste klasse Betales med ½ del mere Imellem underskrevne Gårdfæster Ditlev Jensen af Aalsbo og søn Jens Ditlevsen af Erholm. Er under dags dato vedtaget, oprettet og indgået følgende Afståelse og Aftægtskontrakt. 1ste Post Jeg Ditlev Jensen erklærer herved at have i forventning af mit høje herskabs samtykke og approbation aftrådt og til min ældste søn Jens Ditlevsen af Erholm opladt den mig ifølge fæstebrev under 1ste juli 1807 tilkommende fæsterettighed til den af mig hidtil beboede gård i Aalsbo med tilliggende af ager og eng hartkorn 6 tdr. 1 skp. hvilken erklæring jeg formedeles erkender mig villig ved personlig møde for retten til tinge at gentage. Endvidere haver jeg afhændet, ligesom jeg også ved denne kontrakt til fuldkommen ejendom og fri disposition overdrager fornævnte min søn min ejede ind og udbo være sig uldent og lindet, køkken og? Kreaturer og arbejdsredskaber, således som dette alt er og forefindes alene med den undtagelse og indskrænkning som efterstående 3die post indeholder og imod at modtageren ovennævnte min søn, overtager sig, tilsvarer og udreder. 1. Min restance til herskabet for Kongelige skatter og landgildepenge til dato forfalden 137 Rd. 3 sk sedler og tegn 2. min forpligtelse ifølge skiftet af 6 juli 1814 efter min afg. Kone Dorthe Larsdatter. 3. min skyld til Snedker Henrik Bøje i Bremmerod 35 Rd. sedler og for det 4de selvfølgelig selv akkordere med det høje herskab om fæste på gården, med hvis bygninger, besætning og inventarium han afhjælper hvad mangel der muligen ved samme måtte befindes. 2den Post Som fyldestgørelse for den ved forestående post passerede afståelse og overdragelse, betinges herved mig Ditlev Jensen og min nuværende kone Karen Jensdatter ophold og underhold i gården på følgende måde så længe vi lever, nemlig A. Til fri og uforhindret bolig, brug og afbenyttelse vor livstid, indretter min søn Jens Ditlevsen tvende aftægtsværelser på 4 fag ved dennes indkørsels port, hvilke værelser han forsyner med fornødent loft, gulv, døre, vinduer og ildsted samt udgang til gården og holdes den derefter forsvarlig ved lige. Til den os senere reserverende ildebrændsel indrømmer Jens Ditlevsen og gårdens tilkommende ejere en fornøden kube således som denne allerede befindes i stuehusbygningen ved herberget, hvilken kube ligeledes vedligeholdes uden udgift for os. Og endelig udlægger han os som haveplads en skæppeland i den såkaldte Kallehave østen for gården, den indtages således at 4er af de der værende frugttræer som alt nu først dermed kan indhegnes og desuden leveres os årlig? pærer når samme haves. 2. Til underholdning for os så længe vi lever, leveres os i gode forsvarlige varer, samt efterhånden som vi det behøve og forlange følgende aftægt og præstationer, nemlig 1. 3 tønder tør rug tdr. bygmalt skp. boghvedegryn skp. grubegryn skp. havregryn skp. grubemel 7. fd.. humle skp. salt.

5 9. 12 p. talg læs tørv indsættes i ovenmeldte kube halv otting sommersmør og 1 halvotting vintersmør. 12. Mælk leveres 2 kander før eller nymalket mælk daglig fra 1ste maj til 1ste november, og for den øvrige tid af året en kande hver anden dag såfremt samme haves ved gården lis. Saltet og røget flæsk fede gæs som vi selv udvælger af gårdens sti, og skulle gæs ikke holdes ved gården, da køber og leverer aftægtsgiveren i stedet 2de magre gæs tilligemed 4 skp. havre senest 14 dage efter Mikkelsdag de får med frugt græsfede og fodret sommer og vinter med aftægtsgiverens egne, og bestemmes herved at når halvdelen af disse græsse hjemme, men idet mindste det deraf aftægtsnyderens følge således at ikke i så fald begge sættes på sandlodden alen hørlærred, 8 al blålærred 5 al vadmel og 3 par træsko. 17. I rede penge 4 rbdlr. I sedler, desforuden betaler aftægtsgiveren offerpenge til præst og degn for aftægtsnyderen. 18. Fri befordring til kirke, når samme fornødent, så og til og fra mølle med det os betingede korn. 19. Vort brød baget og øl brygget samt vore klæder vaskede med aftægtsgiverens ildebrændsel. Endelig leveres os en gang for alle et par støvler til mig Ditlev Jensen og et par sko til min kone. Ved en af aftægtstagernes død bortfalder halvdelen af den betingede aftægt, undtagen hvad som under denne posts litra A. og lit. B no ? og ildebrændsel af no. 12. Vintermælken no. 18 og 19 hvilket fremdeles svares uforandret til den længstlevende. 3di Post I sygdoms og andre tilfælde under hvilke vi til aftægtsgiverens hjælp måtte trænge, går han og hans familie os med samme ufortrødent til hånde og til vores herefter egen husholdning og forbeholdes os ret til at den i første post overdragne bo at udtage hvad vi nøvendigen måtte behøve af gryder, kar og deslige, men alt hvad vi således til brug vor livstid udtage falder igen ved vor død tilbage til Jens Ditlevsen eller hans arvinger, imod at han efter disse lader os sædelig begrave efter laugs skik og brug. Dog udtages herfra hvad sengeklæder er indtagen i aftægten nemlig de min hustru som medgift i sin tid i min bo indførte 5 dyner 3 hovedpuder og 2 par lagner. Hvilke senge i tiden skal tilfalde de af hende og mig sammen avlede børn, og selvfølgelig Jens Ditlevsen uvedkommende. 4de Post Til mine 2 børn af første ægteskab, nemlig Lars Ditlevsen 11 år gl. og Dorthea Ditlevsdatter 13 år gl. udbetaler Jens Ditlevsen 40 skriver fyrretyve Rigsbankdaler sedler, der dog først forfalder ved enhvers konfirmation med 20 Rd. sedler. Til den tid svares ingen renter af beløbet der således tilfalder hver især af børnene med halvdelen disse til sommer formedeles. Sønnen sin moders klædekiste og datteren hendes dragkiste, hvilke ting ligeledes udleveres ved deres konfirmation og selvfølgelig bliver nu uden undtagelse fra den i første post skete overdragelse. Kisterne udtages da til den ende her i aftægtsværelserne og når de fordi børnene måtte behøve dem derfra udflyes, leverer Jens Ditlevsen os til brug en i gården værende og af os påviste klædekiste, hvilken heri så igen tilfalder boet ved vor død. 5te Post Jeg Jens Ditlevsen tilstår herved med min fader at have akkorderet og vedtaget samtlige fornævnte vilkår og betingelser hvis efterdanelse min underskrift på denne kontrakt gør mig og arvinger til ufravigelig pligt. 6te Post Skulde der mod vente opstå uenighed mellem os i anledning af føderadet dets kvantitet eller kvalitet, bestemmes voldgift til sammes bilæggelse hver af os udnævner sig til den ende en voldgiftsmand, der sammentræder med ved partens og afsiger kendelse, hvorefter vi på begge sider rette. Bliver de derimod derom ej enige udnævner de

6 sig en opmand og den mening han denne tiltræder bliver da den gældende. Således have vi med fælles overenskomst, indgået nærværende kontrakt, som vi til fornøden bekræftelse forsyne med vore underskrifter i 2de vidners overværelse og påsyn Aalsbo den 25 marts 1828 Ditlev D I S Jensen Jens Ditlevsen m. f. p. Til vitterlighed som overværende Måløe Anders A: L: S: Larsen Peder P. I. S. Jensen Med ført pen af af Barløse Bulshøi Med forestående kontrakt haves fra undertegnedes side intet at erindre Odense den 28 marts 1828 Cederfeld de Simonsen Efter senere overenskomst tilstår jeg Ditlev Jensen herved, at de i denne kontrakt bestemte præstationer må afgive årlig en tønde bygmalt, en skæppe salt, et lis. Flæsk, en gås og en under no. 16 anført 5 alen vadmel, hvorimod kontrakten for resten bliver uforandret, og med denne berigtigelse som er truffet efter at den først var underskrevet, således gældende Aalsbo den 8 maj 1828 Ditlev D. J. S. Jensen Til vitterlighed Niels Nielsen Anders Mortensen Fra undertegnedes side haves imod denne kontrakt intet at erindre Odense den 13 maj 1828 Cederfeld de Simonsen. Fire og halvtredsindstyve Rigsbankskilling Sølv Betales med ½ Deel meere Fæstebrev Hans Wilhelm Cederfeld de Simonsen Herre til Stamhuset Erholm og Søndergaarde Kammerherre, Stiftbefalingsmand over Fyens og Langeland, amtmand over Odense, Rugaards, Assens og Hindsgavls Amter, samt Ridder af Dannebrog. Gjør vitterligt: at have stedt og fæstet, ligesom jeg hermed steder og fæster til Jens Ditlevsen af Aalsbo den gård i bemeldte Aalsbo by, Rørup sogn under Wends Herred Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende, som hans fader, Ditlev Jensen, sidst har haft i fæste men nu inden tinge afstået, hvilken gård med tilliggende af udvist ager og eng hartkorn 6 tdr. 1 skp. førnævnte Jens Ditlevsen må nyde, bruge og for livstid besidde med fæsteret efter love,

7 under opfyldelse af følgende vilkår. 1. At han af gården og dens hartkorn svarer, udreder og til rette forfaldstider betaler ikke alene alle kongelige skatte, kontributioner og andre, der nu er eller herefter påbudne vorde, personelle skatter af alle gårdens værende folk derunder indbegrebne, om retlige måtte anordnes, men også den årlige landgilde efter jordbogen, nemlig 8 rbd. 3 sk. sølv, siger otte Rigsbankdl. og en tredjedel skilling sølv 1 td. 4 2/3 skp. havre og 1 skp. byg, hvilken landgilde betales og ydes til hvert års Mortensdag præcist. 2. At han til Erholm Hovedgaard upåklageligt forretter 7/12 hovning overensstemmende med vedkommende hoveriforening, hvoraf genpart vedhæftes. 3. At han vedligeholder og? gårdens bygninger, besætning og inventarium samt føde og sædekorn i ligeså god stand som den var i samme, ifølge det herved hæftede synstingsvidne, af ham er modtage. 4. At han lader bemeldte bygninger for egen regning assurerer i den Almindelige Brandkasse, og derefter svarer i rette tid alle af forsikringssummen gående ordinære ekstra brand kontingenter, samt holder sig brandanordningerne efterrettelig. 5 At han tilbørlig gøder, dyrker og driver gårdens samtlige jord, og besår dem med kløver frø efterhånden som de til hvile udlægges, freder, hæver og forbedre gårdens øvrige tilliggende, planter pile, frugttræer og årlig tyve favne levende gærde indtil gårdens hegn således er beplantet. 6. At han istandsætter og vedligeholder de gården tilkommende vejparter, forretter sneøsning og deslige præstationer, samt går på klappejagt efter tilsigelse 7. At han for Sognepræsten forretter de samme villigheder som denne hidtil af gården har nydt og i øvrigt svarer ham, skatte af fattigvæsenet og deslige vedkommende hvad disse retlige kunne fordre. 8. At han holder tilbørligt hegn og led mod sine naboer, og ej indtager indsiddere uden sit herskabs samtykke 9. At han opfylder den mellem ham og hans fader indgangne, af mig ratificerede aftægtskontrakt under 25 marts og 8 maj dette år. 10. At han så længe Gårdmand Hans Pedersen er fæster af den gård i Aalsbo, der har tørvemål i Leerengen ikke formener denne uindskrænket brugsret af bemeldte for sig selv indhegnet tørvelod. 11. At han i øvrigt befordre gårdens og hans herskabs gavn og bedste, som en fredsommelig fæster, og er Stamhusets Besidder og dets betjente hørig og lydig. Alt under fortabelse af fæsterettighed og under lovhjemlet tvang. Det akkorderede indfæste er mig betalt med 400 rbd. sedler, hvorefter dette fæstebrev, hvis omkostninger Jens Ditlevsen betaler, udstedes, bekræftet med min underskrift og segl. Erholm den 11 okt Cederfeld de Simonsen Læst inden Wends Herreds ret Mandagen den 13 oktober 1828 og protokolleret i skøde og pantebogen nr. 8 folio 112 Retsdagen 21 april a Aflyst fæstebrev lyst den 13 oktober 1828 fra Kammerherre Cederfeld de Simonsen af Stamhuset Erholm og Søndergaarde til Jens Ditlevsen af Aalsbo på en gård og indført i protokol A fol. 180 Underskrevne Bodil Andersdatter der er Enke efter gårdfæster Jens Ditlevsen i Aalsbo frasiger mig hermed min fæstebrugsret til gården matr. nr. 2a Aalsbo efter det foranstående fæstebrev af 11 oktober 1828 tinglæst 13 oktober 1828 s. a., og da jeg ved alderdoms skrøbelighed er forhindret i at møde på tinge for at lade fæstebrevet konthera i retten, meddeler jeg hermed mit samtykke til at det må udslettes uden min tilstædeværelse. Jeg erklærer derfor at det er med mit samtykke og ifølge mit ønske og min bestemmelse, at mine sønner Ditlev Jensen og Hans Jensen ved købekontrakt af d. d. af Stamhuset Erholm og Søndergaarde overdragede ejendomsretten til førnævnte af mig i fæste havte gård matr. nr. 2a Aalsbo Rørup sogn med tilliggende af hartkorn 6 tdr 3 skp 1 alb Aalsbo den 18 juli 1875 Lars Mortensen H Nielsen Bodil Andersdatter

8 Aflyst inden Wedellsborg birketingsret den 21 april 1877 og udslettet af pantebogen 9 fol 474 Lendrup Til indlemmelse Påtegning på bankhæftelsesobligation lyst den 22 januar 1847 fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde til banken A fol. 483 På grund af salg udbedes Justitsministeriets tilladelse til at matr. nr. 2a Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 6 tdr 3 skp 1 alb må udgå af den foranstående obligation og at prohibitiv påtegningen på denne af 29 marts 1833 for så vidt Stamhuset Erholm og Søndergaarde godsforvaltningskontor den 17 marts 1877 E Selmer Justitsministeriets påtegning af 29 marts 1833 skal ikke være til hinder for at den foranstående påtegning af 17 ne s.m. ommelde ejendom udgår af denne obligations pantsatte jordlod Justitsministeriet den 12 te april 1877 Stephansen / Algren Ustina Foranstående påtegning af 17 marts og 12 april 1877 læst inden Wedelsborg Birketingsret den 21 april 1877 og indført i pantebogen nr 9 fol 474 Lendrup Købekontrakt I medfør af bevilling af 12 oktober 1851 og Justitsministeriets resolution af 16 de august 1872 sælger besidderen af Stamhuset Erholm og Søndergaarde Kammerherre H. C. J. Cederfeld de Simonsen R. af Db. og Dbmd. hermed Ungkarlene Ditlev Jensen og Hans Jensen i forening den del af Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende fæstegård Jens Ditlevsens Enke har i fæstebesiddelse ifølge fæstebrev af 11 oktober 1828, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 20 januar 1866 under matr. nr. 2a Aalsbo for hartkorn 6 tdr 3 skp 1 alb gammelskat 38 rd 68 s hvilken ejendom med de tilhørende rettigheder og herligheder såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed Stamhuset ejer den på følgende vilkår. 1) Undtaget fra handelen og køberen aldeles udvedkommende er a) Bjerglodden matr. nr. 2b Aalsbo af hartkorn 2 skp 3 fk 2 alb gammelskat 2 rd 19 sk b) Mosemålet matr.nr. 2c Aalsbo af hartkorn 2 skp ¼ alb gammelskat 38 sk tidligere solgt til Sognefoged Hans Nielsen i Aalsbo. c) Mosemålet matr. nr. 2d Aalsbo af hartkorn 2 fjk 2 ¾ alb gammelskat 53 sk tillagt Lars Mortensens gård matr nr 3a Aalsbo Undtaget fra handelen og køberen udvedkommende er anden den nu brugeren af matr nr 2a ved udskiftningen tillagte ret til tørveskær i matr. nr. 11 og 12 Aalsbo. For brugerne af matr.nr. 2c og 2d forbeholdes derfor brugen af den nuværende vej til disse tørvemål til enhver tid selvfølgelig mod at de deltager i vejens vedligeholdelse som markvej.

9 Den brugerne af matr. nr. 3 og 9 Aalsbo pt. Sognefoged Hans Nielsen og Lars Mortensen ved udskiftningen tillagte ret til tørveskær i mosen under matr nr 2 er selvfølgelig hævet i det de i dets sted har fået selstændige mål nemlig parcellerne matr. nr. 2c og 2d 2) Den købte ejendom modtages som den forefindes og den er fra i dag for køberens regning og risiko i enhver henseende. Det til i ildebrandstilfælde at få bygningernes brandforsikringssum er hermed køberen overdraget 3) I købet medfølger alt hvad der i sin tid er fæsteren overdraget af heste og redskaber, føde og sædekorn. 4) Ifølge udstykningsberegning af 1864 udgør størrelsen af det solgte areal /14000 td land, men hverken Stamhuset eller dets besidder garentere rigtigheden heraf. Måtte det ved ny opmåling befindes at der til gården høre et større eller mindre areal end det anførte er dette uden al betydning for parterne, da denne kontrakt ikke hjemler køberen adkomst til andet end alt hvad der retsligt hører under matr. nr. 2a således som dette matr. nr. er overdraget ved udstygningen 1864 approberet den 20 januar 1866 Er der under fæstebesiddelsen pådraget ejendommen hævdsservitutter af et hvilken som helst slags er det køberens egen sag at frigøre ejendommen derfor og Stamhuset er forsåvelsom dets besiddere uden ansvar og forpligtelse i den henseende 5) Den i jordene hæftende indfrielige 1/6 bankhæftelse er indfriet og den derfor i sin tid erhvervede aktieret er handelen udvedkommende. 6) Fæsteren som er enig i handelen, inden ti dage at frasige fæstebesiddelsretten efter fæstebrev af 11 oktober 1828 og aflevere dette kaseret på godsforvaltningskontoret. Det er køberens sag at avgøre sig med hende om godtgørelsen for fæsterettens afståelse. 7) Køberen forestår skatterne af ejendommen fra 1 juli d. å. som ejer, men indtil særlig skatte konto kan åbnes ejendommen på amtstuen ved forevisning af skøde, afgøres de kongelige skatter på godsforvaltningskontoret til rette forfaldstider. 8) Den fra Mortensdag påløbne landgilde af fæstebrevet bortfalder. 9) Hegnspligten overtages af køberen i den udformning hvori den påhvilede fæsteren. 10) Adgang til benyttelse af de på den solgte ejendoms grund udlagte veje og stier, hvad enten de var udlagte ved udskiftningen eller erhvervede ved hævd eller på anden lovlig måde, forbeholdes hermed alle rette vedkommende. 11) Den Stamhusets fæstere i dets erektionspatent af 1761 erhvervede ret til at få bygnings undertømmer m. m. for billig betaling, er for den heromhandlede fæstegårds vedkommende hævet ved dens salg, idet købesummen af særlige hensyn til rettigheder er modsvaret med 600 kroner. 12) Købesummen er er tredive tusinde og et hundrede kroner, hvoraf 4000 kr. er fire tusinde kroner skal betales i decbr d. a. og 6100 kroner december 1876 resten kr. indtil videre kan forblive hæftende i den solgte ejendom imod første prioritets pant i denne mod behørig obligation klausuleret efter reglerne for anbringelse af offentlige kapitalformidling derfor udstedes. Den hele købesum forrentes fra 11 juni d. a. til betaling har fundet sted, med 4 ½ er fire og en halv procent årlig og køberen bekoste og forskaffe den hertil fornødne rentebevilling. 13) Køberen betaler alle af handelen flydende udgifter. Under skrevne Ditlev Jensen og Hans Jensen i forening køber på de foranstående betingelser vor fødegård matr. nr. 2a Aalsbo af Stamhuset Erholm og Søndergårde og forpligter os at betale købesummen som anført i 12 post Søndergaarde den 17 juli 1875 For stamhusbesidderen ifølge bemyndigelse Ditlev Jensen Hans Jensen E. Selmer

10 Afdrag på købesummen modtaget med 4000 kr. er fire tusinde kroner og rente til 11 de måned 677 ¼ krone Søndergårde den 17 decbr 1875 E. Selmer Afdrag på kapitalen modtaget 6100 kr. er seks tusinde et hundrede kroner og renter for halvåret til 11 de mnd 587 kr.25 øre er fem hundrede og syv og firsindstyve kroner og fem og tyve øre, hvorfor kvitteres Søndergaarde 31 december 1876 E. Selmer Skøde Underskrevne Kammerherre H. C. J. Cederfeld de Simonsen til Stamhuset Erholm og Søndergaarde R. af Db og Dbmd. gør vitterligt at da Ditlev Jensen og Hans Jensen begge af Aalsbo, til hvem jeg ved købekontrakt af 17 juli 1875 solgte den Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende fæstegård i Aalsbo by i Rørup sogn som deres moder Jens Ditlevsens Enke, Bodil født Andersdatter havde i fæste og som under matr. nr. 2a Aalsbo for hartkorn 6 tdr 3 skp 1 fjk gammelskat 38 Rd. 68 sk, har betalt den betingede købesum for denne med kroner er tredive tusinde og et hundrede kroner, så tilskøder jeg hermed førnævnte Ditlev Jensen og Hans Jensen ejendommen matr. nr. 2a Aalsbo med halvdelen til hver og overdrager den sammen med de rettigheder og herligheder såvel som med de byrder og forpligtelser hvormed Stamhuset Erholm og Søndergaarde ejer den. En ved udskiftningen udlagte vej over den solgte ejendoms grund til Aalsbo tørvemose forbeholdes alle vedkommende brugen af Det matr. nr. 2a påhvilende årlige vederlag for konge, kirke og præstetiende andrager 1 td. Skp 1 1/3 del rug 1 td. 3 skp 5/12 fjk byg og 1 td. 1 1/3 fjk havre p. parl og for kvæg og småredsel 2 skp 3 7/8 fjk byg Under mit navn og segl Erholm den 3 januar 1877 Cederfeld de Simonsen ( segl ) Der er for Lenskontroldens vedkommende ikke noget til hinder for at dette skøde tinglæses Justitsministeriet d 12 april 1877 p. m. v. Stephansen / Algren Ussing I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 14 august 1875 er der fra amtets side intet mod foranstående skødes tinglæsning at indvende. Fyns stiftsamt, den 17 april 77 / Heltzen. Læst inden Wedelsborg birketingsret den 21 April 1877 og indført i pantebogen nr 9 fol 47 Lendrup Udskrift af Wedelsborg birks skifteprotokol 1876 den 2 den august anmeldtes at ungkarl Hans Jensen i Aalsbo, 41 år gl. er død i går efterladende moderen forhenværende gårdmand Jens Ditlevsens Enke Bodil Andersdatter og 2 fuldsøskende husmand Anders Jensen, Gelsted Tårup 43 år gl. og Gdr. Ditlev Jensen i Aalsbo 42 år gl. hvilken trende som afdødes eneste og myndige arvinger overtager boet efter ham og ville sammen berigtige arveafgiften Lendrup. Til vitterlighed bekræftes Wedelsborg birk den 3 januar 1877 Lendrup

11 Foranstående udskrift af skifteprotokollen bedes tinglæst som adkomst for de myndige arvinger efter afdøde gårdejer Hans Jensen i Aalsbo Nemlig 1 Ditlev Jensen afdødes broder 2 Anders Jensen afdødes broder 3 Bodil Ditlevsen født Andersdatter Enke efter gårdfæster Jens Ditlevsen afdødes moder på halvdelen af ejendommen matr. nr. 2a Aalsbo by Rørup sogn med tilliggende af hartkorn 6 td 3 skp 1 fjk, hvilken ejendom ved skøde af 3 januar 1877 af Stamhuset Erholm og Søndergaarde er solgt til den afdøde Hans Jensen og broderen Ditlev Jensen for købesum kr. med halvdelen til hver. Af ejendommens tilliggende er matr. nr. 2e og 2f Aalsbo med hartkorn 4 skp fjk ¾ alb og 1 ¾ alb udlagt de tre overnævnte 3 arvinger med hver en tredjedel i det D. Jensen er holdt skadesløs med en del af den øvrige til P. A. Jensen solgte ejendom. Søndergaarde d 14 april 1877 for Hans Jensen E Selmer Læst inden Wedellsborg Birketingsret den 21 april 1877 og indført i pantebogen nr 9 fol 476 Underskrevne gårdejer Ditlev Jensen og Hans Jensen sælger hermed den af os af Stamhuset Erholm og Søndergaarde ved købekontrakt af 17 juli 1875 overdragede ejendom, gården matr. nr. 2 a i Aalsbo by Rørup sogn med tilliggender af hartkorn 6 tdr. 3 skp. 1 alb gammelskat 38 Rd. 68 sk., og overdrages samme med de rettigheder og herligheder såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed vi ifølge førnævnte købekontrakt selv ejer den i forening, på følgende betingelser til hr. Peder Anton Frederik Jensen af Nørre Åby. 1) Undtaget fra denne handel og køberen følgelig aldeles udvedkommende er 1 Det af os uden for gården opførte bindingsværkshus der er bestemt til bolig for vor moder Bodil Andersdatter og er køberen påvist og hvortil udlægges 1 skp land, vej grund og have 2) Gjerdsellodden nordligt i marken ved Fjelsted skel af størrelse efter matrikuleringen kvardratalen 3) Et mosemål af størrelse 4 er fire skæpper land og ned langs med gården fraskilte mosemål matr. nr. 2d tillagt Lars Mortensens fæstegård, og fri vej i 6 alens brede langs med tørvemålet 2d indtil hvilken er forbeholdt brugen af den til tørvemålet udlagte vej Disse Således forbeholdte 3 Lodder bliver snarest at ansætte til hartkorn og gammelskat og de her af flydende udgifter afholdes af køber og sælger med halvdelen af dem hver. Det er en selvfølge at hver af parercellerne overtager en forholdsvis andel af den samlede ejendoms påhvilende tiendebyrde. 2) I købet medfølger 5 heste, 1 føl, 9 høver og 6 kvier, 4 får, 3 lam, 3 svin, 4 vogne, 3 plove, 4 harver,1 tromle, 2 sæt seletøj, det forefindende bygningstømmer og ildebrændsel af brænde og hjemkørt tørv, en hakkelses og bredsåmaskine, 2 kar, alle tønderne undtaget, 1 vandfad 1 heltønde og 1 halvtønde, 2 spande, 1 baljie, 1 malkevogn, 2 malkebøtter, 1 sie, 34 malkefade, 1 kærne, 1 dejtrug, 1skuffe, 2 skovle, 2 grebe, nogle river, 1 skære, 1 hjulbør, 2 borde, 2 bænke, 2 stole, komfur, kaffekande, 2 gryder pander, plader, 1 kakkelovn, 2 folkesenge med dyne, tilhørende sengeklæder og lagner, samt alle indeværende og nagelfaste genstande med undtagelse af 3 traver langhalm, endelig medfølger den på den solgte ejendoms grund forefindende udsæd af enhver slags 3) Købesummen er kr. er en og halvtredsindstyve tusinde kroner, hvoraf kr. er ti tusinde kroner betales kontant ved modtagelsen i næste uge, kr. er elleve tusinde kroner betales i december termin d. a., 2000 kr. udbetales til Stamhuset Erholm og Søndergaarde enten kontant eller ved første prioritets Obligation efter nærmere overenskomst, og resten kr. lader sælgeren indtil videre indestå i ejendommen på halvt års opsigelse imod at derfor

12 meddeles ham en lovformelig pantobligation med prioritet efter kr. til Stamhuset Erholm og Søndergaarde i første prioritet og aftægt i 2 prioritet til Bodil Andersdatter, videre næste post. Købesummen med undtagelse af de kr. der skal betales ved gårdens modtagelse, forrentes af køberen med 4 ½ % er fire og en halv procent årligt rente, fra den dag køberen modtager gården og køberen afsvarer de dertil foreviste bevillinger 4) Foruden den foranstående købesum forpligter køberen sig ved lovlig oprettet aftægtskontrakt, til at levere vor moder Bodil Andersdatter daglig 2 kander nymalket sødmælk i tiden fra 1 maj til 1 novebr. og 1 kande dagligt i tiden fra 1 novb til 1 maj samt at levere hende tilkørt og indsat i kube tørv af almindelige størrelse og godhed således som køberen lader dem skære til gårdens eget brug. Alt så længe hun lever. 5) Køberen svarer skatter og afgifter af alle slags til stat og kommunen fra 1 juli d. a. anden termin 1876 og den fulde tidende for ) Alle af handelen og skødets tinglæsning flydende udgifter betales af køber og sælger med halvdelen af dem hver 7) Køberen må finde sig i at jagtretten på ejendommen for et tidsrum af 10 år er overdraget Stamhuset Erholm og Søndergaarde 8) Sælgeren forbeholder endvidere at indhøste den på marken såede hør af ½ skp hørudsæd, som køberen følgelig er pligtig at holde hævd over, og ½ skp land med kartofler 9) Den af sælgeren reserverede vej til det af dem forbeholdte tørvemål er de hvad vedligeholdelsen angår pligtig at deltage i. Jeg P. A. F. Jensen erkender at have på de foranstående vilkår købt gården matr. nr. 2a Aalsbo og jeg forpligter mig til at afgøre købesummen som anført i 3 post I henseende til det stemplede papir bemærkes, at medfulgt besætning og inventarium m.m. er anslået til værdi 8000 kr. Og selve ejendommen til værdi Under vore navnes underskrift p.t. Søndergaarde den 6 juli 1876 Peder Anton Frederik Jensen - Ditlev Jensen Hans Jensen Overværende S Nikolai Jensen H Johansen Chr., Nielsen Peder Andersen Anders Jørgensen Bech For modtagelse af kroner Elleve tusinde kroner kvitteres Søndergaarde 29 December 1876 Ditlev Jensen Renter af kr. for 5 måneder modtaget med 750kr. er syv hundrede og halvtreds kroner Ditlev Jensen kr. Er kr. Skøde Da hr. P. A. F. Jensen i overensstemmelse med bestemmelsen i den foranstående købekontrakt 3 post har betalt købesum kr. er en og halvtredsindstyve tusinde kroner, så tilskøder vi ham hermed den ham solgte ejendom i Aalsbo by i Rørup sogn med tilliggende som ifølge Indenrigs- ministeriets resolution af 22 november 1876 under matr nr. 2a

13 Aalsbo for hartkorn 5 tdr. 7 skp 0 fjk1/2 alb gammelskat 71 kr. 5 øre, og som vi hermed fraskrive os al lod og del i denne således overdrager vi ham den i henhold til købekontraktens bestemmelser med de samme rettigheder og herligheder, men og med de byrder og forpligtelser hvormed vi ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde af dags dato ejer den, og som myndige arvinger efter Hans Jensen har overdraget hans andel deri ifølge skifte udlæg af 2 august 1876 De ejendommen påhvilende tiendevederlag andrager efter Indenrigsministeriets ovennævnte resolution er for konge, kirke og præstetiende 7 skp 2 7/12 fjk rug og havre og 1 td 2 skp ¾ fjk byg til hans part b. for kvæg og småredselstiende 2 skp 2 7/8 fjk byg. Jagtretten på ejendommens grund tilhører ifølge deklaration af 17 juli 1875 Stamhuset Erholm og Søndergaarde i 10 år fra den nævnte dato. Afbenyttelse af den på matr. nr. 2a ved udskiftningen udlagte markvej forbeholdes alle rette vedkommende såvelsom ejere af matr. nr. 2c, 2d, 2e og 2f og 2g Under vore navnes egenhændige underskrift p. t. Søndergaarde den 3 januar 1877 Ditlev Jensen Bodil Andersdatter Anders Jensen Skøde Underskrevne Ditlev Jensen og Bodil Ditlevsen født Andersdatter af Aalsbo gør vitterligt, at vi har solgt og overdraget Husmand Anders Jensen i Aalsbo vore 2/3 andele af ejendommen matr. nr. 2e og 2f Aalsbo i Rørup sogn, med tilliggende af hartkorn 4 skp. 0 fjk ¾ alb gammelskat 6 kr. 13 øre og 1 ¾ alb. glskat. 23 øre mod vederlag 3200 kr. er tre tusinde to hundrede kr. som på anden måde er os godtgjort thi overdrager vi hermed førnævnte Anders Jensen vor foran førte 2/3 andele i ejendommen matr. nr. 2e og 2f Aalsbo hvoraf han selv forud ejer 1/3, og overdrage vi ham samme med de rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed vi ifølge skifteudlæg var medejere i samme og som vi fraskrive os al lod og del i ejendommen, der nu udelukkende tilhøre ham, således hjemle vi ham det købte overensstemmende med lovgivningens hjemmels bestemmelser. Ifølge Indenrigsministeriets resolution af 22 november 1876 påhviler det matr. nr. 2e Aalsbo med hartkorn 4 skp. 0 fjk. ¾ alb. glskat 6 kr. 13 øre i vederlag for konge, kirke og præstetiende en årlig afgift af 2 ¾ t rug 3 2/3 fjk. byg og 2 ¼ t havre til hver part og for kvæg og småredselstiende 1 t byg årlig medens der ikke er pålagt matr. nr. 2f Aalsbo af hartkorn 1 ¾ alb gammelskat 23 øre, nogen særlig tiendevederlag. Ifølge deklaration af 17 juli 1875 tilhører jagtretten på matr. nr. 2e og 2f Aalsbo udelukkende Stamhuset Erholm og Søndergaarde for et tidsrum af 10 år fra nævnte dag Under vore navnes underskrift p. t. Søndergaarde den 3 januar 1877 Ditlev Jensen Bodil Andersdatter Vidner E. Selmer P. Jensen I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 22 de. Novemb. S. A. er der fra amtets side intet mod foranstående skødes tinglæsning at erindre. Fynsstiftsamt den 17 april 1877 Heltgen Læst inden Wedellsborg birketingsret den 21 april 1877 og indført i pantebogen nr. 9 fol Parcelkort forevist. Lendrup Ejendommens blad i tingbogen.

14 Ved salget af 2c er denne lod reserveret vej over de øvrige under matr. nr. 2a hørende jorde ( nu matr. nr. 2a 2b og d ) Erklæring Undertegnede Peter Anton Jensen, ifølge skøde af 3de Januar 1877, tinglæst 21 April s. a. ejer af gården matr. nr. 2a af Aalsbo, Rørup sogn, Vends Herred, erklærer herved i anledning af at af min nabo Hr. Rømer, Forpagter af gården matr. nr. 3a af samme by, sogn og Herred, efter overenskomst med mig, har sat lægtehegn i skellinien hvor de to gårdes haver grænser sammen i sydøst og nordvest at denne overenskomst ikke i nogen måde skal kunne bevirke nogen forandring i den ovennævnte min gårds retlig påhvilende forpligtelse at sætte og vedligeholde lovligt hegn i bemeldte skellinie. Aalsbo den 18 Marts 1885 P. A. Jensen Til vitterlighed R. Nielsen ( Købmand i Aalsbo ) Mads Karlsen. ( Husmand ) Stempel 185 kr. 65 øre Købekontrakt Undertegnede Gårdejer Peder Anthon Jensen af Aalsbo sælger hermed Gårdejer Jens Nielsen i Lunge, den mig ifølge skøde af 3 januar 1877 tinglæst 21 april samme år tilhørende ejendom, gården matr. nr. 2a Aalsbo i Rørup sogn med påstående bygninger som de fortiden forefindes, og alle under matr. nr. 2a Aalsbo, retlig hørende jorder af hartkorn 5 tdr. 7 skp. 0 fjk. ½ alb. gammelskat 71 kr. 05 øre, og jeg overdrager ham denne min ejendom med alle de rettigheder og herligheder, men også med de byrder og forpligtigelser hvormed jeg efter det nævnte skøde selv ejet den, på følgende vilkår. 1) Ejendommen tiltrædes af køberen straks og den er fra dags dato for køberens regning og risiko i en hver henseende, hvorfor også retten til bygningernes brandforsikringssum i ildebrandstilfælde hermed er dem overdraget, Jeg forbeholder mig for mig og familie frit ophold i våningshuset i 14 dage fra dato, og plads for mine ejendele i gården indtil jeg fraflytter. 2) I købet medfølger dette års avl, som der findes indhøstet i laden, med undtagelse af 12 tdr. rug og 10 tdr. byg, som jeg forbeholder mig, og som køberen betaler mig med middelpris for middelvare inden 1 oktober førstkommende. Endvidere medfølger 2 heste, 1 føl, 7 køer, 2 kvier, 1 kalv, 1 hvid so, 2 grise, 3 får uden uld, 3 gæs, alle avlsredskaber og maskiner, 3 arbejdsvogne, 1 malkevogn 2 sæt seletøj, alle mejeriredskaber, 1 stort og 1 mindre kar, 2 baljer, 3 spande, 2 øltønder, 1 kakkelovn, 2 borde, 4 træstole, 3 gryder, samt 2 folkesenge, alt som det er køberen påvist og overensstemmende med sket aftale. Endvidere medfølger den havende beholdning af tørv med undtagelse af 8000 otte tusinde stykker, som jeg forbeholder mig udtage. Af kartoffel avlen forbeholder jeg mig 8 otte tønder almindelige gode spisekartofler. Hvad jeg for øvrigt måtte have af bo, besætning og andre ejendele af alle slags er køberen og handelen uvedkommende og medtages af mig.

15 3) Købesummen er 32,000 kr. to og tredive tusinde kroner, som afgøres således. a. Køberen overtager eller indfrier den på ejendommen hæftende første prioritets gæld af 20,000 kr. til Stamhuset Erholm og Søndergaarde med 20,000 kr. og betalt renter deraf fra dags dato a. 4½ % pro. Anno b. Køberen overtager eller indfrier den i ejendommen hæftende anden prioritet til Gårdbestyrer Ditlev Jensen stor 10,000 kr. c. Resten 2000 kr. betales kontant til mig inden 14 september førstkommende med 2,000 kr. 32,000 kr. Renter af prioriteten til Ditlev Jensen 10,000 kr. betales køberen fra dags dato med 4½ % pro. Anno. Skøde meddeles i juni termin d. a. samtidig med berigtigelsen af prioriteterne 4) Køberen betaler skatterne, som opkræves fra i dag af altså Kongelige fra anden termin d. a. og tiende pro ) Omkostningerne som flyde af handelen udredes af køberen med 2/3 to tredjedele, og sælgeren med 1/3 en tredjedel. Jeg Gårdejer Jens Nielsen i Lunge erkender at jeg på de foranstående betingelser har købt ejendommen af matr. nr. 2a Aalsbo og jeg forpligter mig til at afgøre købesummen som anført i 3 post og for øvrigt at holde mig kontraktens bestemmelser efterrettelig. I henseende til kontraktens stempling bemærkes at den medfølgende avl og besætning m. v. ansætter vi til værdi 6000 kr. hvorefter altså købesum for ejendom er 26,000 kr. Under vore navnes underskrift Søndergaarde 9 september 1885 Overværende Jens Nielsen Peter Anton Jensen Ditlev Jensen For modtagelsen af 2,000 kr. to tusinde kroner meddeles herved kvittering Aalsbo den 14 september 1885 Peter Anton Jensen Modtaget ¼ års rente fra september til december 1885 af Jens Nielsen med 225 kr. to hundrede og fem og tyve kroner d. 18 december 1885 Selmer Skøde Underskrevne Peter Anton Jensen fortiden boende i Nr Aaby gør vitterligt, at da den i den foranstående købekontrakt af 9 september 1885 om handlende købesum er betalt og berigtiget så meddeler jeg hermed køberen Jens Nielsen skøde på ejendommen matr. nr. 2a i Aalsbo by Rørup sogn med tilliggende af 5 tdr. 7 skp. 0 fjk. ½ alb. gammelskat 71 kr. 05 øre og jeg overdrager ham med al den ret og herlighed, men også med alle de byrder og forpligtelser, hvormed jeg ifølge skøde af 3 januar 1877 selv har ejet den, idet jeg fraskriver mig og arvinger al ret og adkomst til denne ejendom, som jeg hjemler køberen besiddelsen af overensstemmende med lovgivningens hjemmels bestemmelse. Der påhviler ejendommen vejservitut hvorom retsanmærkning frafaldes Under mit navns egenhændige underskrift p.t. Søndergaarde den 22 december 1885

16 P. A. Jensen Vitterlighedsvidner Ditlev Jensen E. Selmer Gårdmand i Lunge Godsforvalter Læst inden Wedellsborg birketingsret den 16 januar 1886 og indført i pantebogen nr 13 fol 192 Stempel 270 kr. 70 øre Skøde Underskrevne Gårdejer Jens Nielsen af Aalsbo sælger, skøder og endelig overdrager herved til min søn Lars Jørgen Nielsen af Aalsbo den mig tilhørende ejendom matr. nr. 2a af Aalsbo by Rørup sogn af hartkorn 5 tdr. 7 skp. 0 fjk. ½ alb. med de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel. Endvidere medfølger i handelen al på ejendommen værende besætning, inventarium, avl, afgrøde og gødning samt alt mit indbo af alle slags, idet jeg forbeholder mig at udtage af indboet til mit personlige brug i min livstid de genstande jeg måtte ønske. Købesummen er bestemt til 30,300 kr. skriver tredive tusinde tre hundrede kroner, der berigtiges således: a. Køberen overtager uden ansvar for sælgeren til forrentning fra 11 december termin s. a. eller indfrielse den på ejendommen i 1 prioritet i ejendommen indestående gæld til Stamhuset Erholm og Søndergaarde 20,000 kr. b. Køberen udsteder samtidig hermed til sælgeren en aftægtskontrakt, hvormed tilsikres sælgeren aftægt af kapitalværdi 10,300 kr. i alt 30,300 kr. Da nu køberen har overtaget ejendommen, har forpligtet sig til at overtage gælden på denne, har underskrevet den ommeldte aftægtskontrakt og forpligtet sig til fremtidigt at betale alle af ejendommen gående skatter og afgifter, skal den solgte ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg hidtil har ejet den og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorved bemærkes, at ejendommen er bebyrdet med vejservitut til fordel for matr. nr. 2c, 2d, 2e og 2f af Aalsbo og at der på ejendommens folio er tinglæst et jagtretsforbehold til fordel for Stamhuset Erholm og Søndergaarde, hvilket forbehold dog efter sit indhold er betydningsløst. Jeg Lars Jørgen Nielsen modtager forestående skøde og påtager mig de deri ommeldte forpligtelser. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Til vitterlighed J. Jørgensen Jørgen Hansen Aalsbo den 3 juni 1913 Lars Jørgen Nielsen Jens Nielsen På ejendommen hviler ingen skatterestance til Amtstuen Vurderingssum 27,000 kr. Assens den6 juni 1913 Lauritsen Læst inden Wedellsborg birks ord. Ret den 7/ og indført i pantebog nr. 27 fol 386 Thorsen / J. Jørgensen.

17 Aftægtskontrakt I anledningen af, at min fader Gårdejer Jens Nielsen af Aalsbo i dag har meddelt mig skøde på ejendommen matr. nr. 2a af Aalsbo by, Rørup sogn, af hartkorn 5 tdr, 7 skp. 0 fjk. ½ alb. og som en del af vederlaget for overdragelse forpligter jeg Lars Jørgen Nielsen mig herved til at yde ham, så længe han lever, følgende aftægt. Jeg skal overlade ham min fader et godt værelse i gårdens stuehus til hans udelukkende brug og der forsyne ham med lys og varme. Jeg skal yde min fader god og forsvarlig kost, som han efter sit ønske kan nyde ved mit bord sammen med mig og min familie eller forlange bragt ind på sit værelse. Jeg skal sørge for vedligeholdelse af hans tøj, vask, rengøring og opvartning. I sygdoms og svagelighedstilfælde skal jeg pleje og passe ham og sørge for og bekoste læge og medicin. Når min fader afgår ved døden skal jeg bekoste hans anstændige begravelse efter egnens skik og brug mod som vederlag at beholde hans efterladenskaber. Skulle min fader blive misfornøjet med sit ophold hos mig og tage ophold andet sted, er jeg pligtig at yde ham særligt, i stedet for de fornævnte naturelpræstationer, 1000 kr. skriver et tusinde kroner, der betales med halvdelen hver 11 juni og hver 11 december termin, første gang i den første efter fraflytningen kommende termin, medens fraflytningen ingen forandring gør i min forpligtelse til at sørge for min faders begravelse. Til sikkerhed for skadesløs opfyldelse af nærværende aftægtskontrakt, giver jeg herved min fader prioritet og panteret næst efter 20,000 kr. i den forannævnte ejendom med besætning, inventarium, afgrøde, avl og gødning, al af ejendommen gående leje og anden interesse og i ildsvådestilfælde i det pantsattes brandassurancesummer. Ved tinglæsningen frafaldes Retsanmærkning om, at ejendommen er bebyrdet med vejservitut og om jagtretsforbehold. For gebyrberegningens skyld ansætte vi begravelsesomkostningerne til ikke at overstige 300 kr. Jeg Jens Nielsen indgår på foranstående aftægtskontrakt. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Aalsbo den 3 juni 1913 Lars Jørgen Nielsen Jens Nielsen Til vitterlighed J. Jørgensen Jørgen Hansen Læst inden Wedellsborg birks ord. Ret den 7/ og indført i pantebog nr. 27 fol 387 Thorsen / J. Jørgensen Maren Kirstine Jensine Jensen Lars Jørgen Nielsen

18 Vestergaard i Aalsbo 1939 Stempel 247 kr. 60 øre Endeligt Skøde Underskrevne Gårdejer Lars Jørgen Nielsen af Aalsbo, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til Landmand Kaj Pedersen af Aalsbo, der er gift og lever i formuefællesskab med min datter Maren Kirstine, født Nielsen, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 2a af Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 5 tdr. 7 skp. 0 fjk. 0½ alb. med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør. Endvidere medfølger al til ejendommen hørende besætning, inventarium, avls mejeriredskaber og maskiner, vogne og seletøj, avl, fourage og gødning og brændsel og endelig alle mig tilhørende indbogenstande af enhver art, således at overhovedet alle mig tilhørende løsøregenstande på ejendommen uden nogen som helst undtagelse medfølger i overdragelsen. Overdragelsen sker på følgende vilkår 1 Overtagelsen har fundet sted samtidig her med, og det solgte står fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende heraf navnlig også følger, assurancesummerne for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse. 2 Alle herefter forfaldne skatter og afgifter af ejendommen udredes af køberen, medens alle tidligere forfaldende betales af sælgeren.

19 3 Købesummen er aftalt til kr. skriver fire ti to tusinde kroner, der er berigtiget ved, at køberen, a. Ved sin underskrift herpå forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og fra og med den 11 d.s. at regne forrenter den ejendommen påhvilende gæld til Fyns Stifts Sparekasse stor kr ,00 til forhøjet rente b. Ligeledes ved sin underskrift herpå forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og fra og med 11 d. s. at regne forrenter den ejendommen påhvilende gæld til Kreditforeningen af Grundejere i Fynsstift, oprindelig stor kr ,00 til 4% p. a. rente og forbunden med statutmæssig forpligtelser og solidarisk ansvar, således at de på gælden betalte afdrag og den dertil hørende andel i Kreditforeningens reservefond uden særlig vederlag kommer køberen til gode. Samtidig hermed har betalt kontant.kr. 6000,00 For hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering I alt købesum kr ,00 Udenfor den anførte købesum forpligter køberen ved sin underskrift herpå sig og efterfølgende ejere af den overdragne ejendom til at yde sælgeren, så længe han lever, frit ophold og underhold på den overdragne ejendom. Der overlades sælgeren til hans udelukkende brug 2 værelser i ejendommens stuehus, og ejeren af ejendommen er stedse forpligtet til at sørge for at bekoste renholdelse og vedligeholdelse af lys og varme i disse værelser efter sælgerens ønske. Der ydes sælgeren god og forsvarlig kost af samme slags, som ejeren og hans familie nyder, og sælgeren er berettiget til at vælge, om han vil indtage sine måltider sammen med ejeren og hans familie ved deres bord, eller forlange maden serveret på sit værelse. Der ydes sælgeren god og omhyggelig pleje og passelse i enhver henseende navnlig i sygdoms og svageligheds tilfælde, og ejeren er stedse pligtig at sørge for, at der hentes læge og medicin til sælgeren, når han ønsker det eller hans helbredstilstand kræver det, men udgifterne hertil er ejeren af ejendommen udvedkommende. Sælgeren skal i det hele betragtes som medlem af ejerens familie og nyde en dertil svarende omgang, ligesom han derfor også har ret til frit at færdes overalt på ejendommen, hvor han ønsker det både ude og inde. Endelig betaler med ¼ hver 1 juli, 1 oktober, 1 januar, 1 april, første gang 1 juli d. a. og hver gang forud for det kommende kvartal. Skulle sælgeren blive ked af opholdet på ejendommen er han når som helst berettiget til at flytte derfra og ejeren af ejendommen skal da i stedet for de fornævnte ydelser af naturalier og kontanter betale ham kontant og skadesløst en gang for alle kr. skriver femten tusinde kroner, der forfalder til betaling senest 3 måneder efter fraflytningen, og forrentes af ejeren med 4 % p. a. fra fraflytningsdagen til betaling sker. I tilfælde af fraflytning er sælgeren berettiget til af de overdragne løsøregenstande at medtage, hvad han ønsker til eget brug, så længe han lever, men ved hans død falder genstande tilbage til køberen eller hans bo eller arvinger. Ved sælgerens død er ejeren forpligtet til uden hensyn til, om sælgeren til den tid bor på ejendommen eller ikke at sørge for og bekoste hans begravelse der skal foregå efter sædvanlig skik og brug på egnen. Til sikkerhed for skadesløs af ejerens forpligtelse ifølge nærværende bestemmelser meddeler køberen ved sin underskrift herpå sælgeren panteret i den overdragne ejendom med lovligt tilbehør med prioritet næst den fornævnte gæld til Fyns Stifts Sparekasse og Fyns Kreditforening og yderligere næst et lån, stort 6000 kr. i Banken for Aarup og Omegn til forhøjet rente og afdrag med 200 kr. halvårligt, første gang 1 april 1941 således at prioriteten er oprykkende, efterhånden som foranstående pantegæld nedbringes i henhold til indholdet af de udstedte pantebreve. Af hensyn hertil bliver nærværende skøde at tinglyse tillige som pantstiftende. 4

20 Køberen indtræder i et og alt i sælgerens rettigheder overfor mejeri, slagteri elektricitetsværk o. l. og han hæver indtægter, derunder mælkepenge og overskud fra mejeri og slagteri og betaler alle udgifter vedrørende ejendommen for fremtiden. 5 Ejendommen overdrages køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og derved navnlig bemærkes, at ejendommen er landbrugsejendom og bebyrdet med vejret til fordel for tørvemålene matr. nr. 2c og 2d mod deltagelse i vedligeholdelse og endeligt at der som hæftelse på ejendommen er lyst deklaration om jagtret for Stamhuset Erholm og Søndergaarde i 10 år fra 17 juli Ejendommen er endvidere bebyrdet med vejret til fordel for 2c. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på ejendommen findes skov eller fredskovspligtig grund. 6 Omkostningerne ved nærværende skøde med stempel, tinglysning og udfærdigelse, såvel som prioritetsgældens overtagelse betales af køberen alene. Jeg Lars Jørgen Nielsen, erklærer på tro og love at jeg er enkemand og ugift. Medunderskrevne Kaj Pedersen tiltræder herved som køber idet jeg erklærer mig enig i og forpligter mig til skadesløst at opfylde de foranførte vilkår for overdragelsen, ligesom jeg herved meddeler min svigerfader den foran beskrevne panteret til sikkerhed for den ham tilsagte aftægt og i denne anledning begæres nærværende skøde lyst tillige pantstiftende som anført. Ligeledes underskrevne Maren Kirstine Pedersen født Nielsen, tiltræder som køberens ægtefælde, idet jeg navnlig meddeler samtykke til den skete pantsætning. Af hensyn til stempel og gebyrberegningen ansætter vi på tro og love værdien af den overdragne ejendom i handel og vandel til kr. og værdien af det medfulgte løsøre til kr. her af for medfulgt indbogenstande 2000 kr. Endvidere ansætter vi på tro og love kapitalværdien af sælgerens aftægt til 100 kr. for naturalydelserne, hvortil altså kommer den kontante ydelse 600 kr. i alt 1600 kr. årligt eller i alt, da sælgeren er fyldt 63 år til kr. Endvidere ansætter vi på tro og love kapitalværdien af sælgerens begravelse til 860 kr. Aalsbo den 14 juni 1940 Lars Jørgen Nielsen Kaj Pedersen Maren Kirstine Pedersen Underskrifternes ægthed, daterings rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes C. Andersen Sagfører, Aarup Omhandlede ejendom er i året 1936 under reg. nr. 94 vurderet til ejendomsskyld kr. heraf grundværdi kr. Det bortskødede areal er ikke noteret som del af en samlet fast ejendom. Fradragsbeløbet i henhold til 5 stk. 2 i lov af 20 maj 1933 om grundstigningsskyld udgør kr. 0 Assens Amtstue den 17/ Lauritsen Skødet begæres tinglyst tillige som pantstiftende for aftægt Aarup den 19 juni 1940 For vedkommende C. Andersen Sagfører, Aarup Tinglyst den 21 juni 1940 i Middelfart Købstad m. v.

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/ Matr. nr 11 a Aalsbo by Rørup Kielshøj ( Matiasholm ) Fæster 1662 Fæster Jens Olufsen Oluf Hansen Fæster 1719 Laurits Jensen Fæstebrev Niels Lauritsen d. 23/2 1747 Maren Andersdatter d. 13/2 1747 Fæstebrev

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818 Matr. nr 17a Aalsbo Den gamle Smedie Fæstebrev 8/4 1756 + Kristoffer Pedersen f. 1721 d. 6/11 1790 Ane Hansdatter d. 30/3 1764 Birte Rasmusdatter f 1735 d. 28/10 1769 Anne Jensdatter d. 23/12 1771 Margrethe

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere