Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen Fraværende: Leo B. Rasmussen Sag nr.: Emne: Åben del Biblioteksstrukturen i den nye Skive Kommune Proces for oprettelse af ungdomsråd, etablering af ungdomshus og udarbejdelse af ungdomspolitik Tillægsbevilling til ungdomshus Vedtægtsændring Kultur- og Fritidsfond Tofteklubben - Ansøgning om Edderkoppenet til lejeplads Lem Rideklub - ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud Ændring af vedtægtet Salling Cirkus Klub - ansøgning om lokaletilskud Overførsel af overskud 2006 kr kt Sallingsund Kommune Transport af særlige grupper - anmodning om udsættelse af afrapportering fra tværforvaltningsmæssig arbejdsgruppe Ansøgning om støtte til multietnisk handelsbazar på posthustorvet Tilskud 2007 til Boksernes Hus Ansøgning fra Durup Idræts- og Svømmehal om tilladelse til at optage lån m.v Endeligt regnskab Orienteringssag - marts - åben del Lukket del Lukket sag: Orienteringssager - marts - lukket del Bilagsliste... 1

2 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Åben del 1. Biblioteksstrukturen i den nye Skive Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING der til byrådet via Økonomiudvalget indstilles godkendt de anbefalinger, som en arbejds-gruppe har formuleret i vedlagte beslutningsoplæg: folkebiblioteksvirksomheden i Skive Kommune fremover struktureres med et hove d- bibliotek i Skive og 2 bogbusser til at betjene områderne uden for Skive by at borgerforeninger eller andre mulige interessenter tilbydes filialernes revurderede bogsamlinger til egen forvaltning. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Punktet udsat til næste møde. SAGSFREMSTILLING EfterUdvalgetKFET sbeslutning blev der nedsat en arbejdsgruppe bestå-ende af: Stadsbibliotekar Esben Møller Christensen (formand), vicestadsbibliotekar Lisbeth Bach Sørensen, publikumschef Ejvind Mikkelsen (alle tre fra Skive Bibliotek), skolebibliotekar Anny Andersen (Rødding Skole) og kontorchef Mette Jakobsen (leder af Skive Kommunes Borgerservice). Gruppens arbejde har taget udgangspunkt i 3 temaer: - at beskrive, hvorledes der kan etableres og udvikles kulturmødesteder, hvis de 11 folkebiblioteksfilialer nedlægges. Hvis der er lokal interesse for det, kan filialernes bogsamlinger overføres til kulturmødestederne. Det er yderligere en forudsætning, at etablering og drift af kulturmødestederne ikke skal koste Skive Bibliotek ressourcer; - at detailbeskrive, hvilken og hvor megen borgerservice, der vil kunne leveres i bogbussen; - at beskrive de kvalitative konsekvenser ved at erstatte biblioteksfilialerne m ed en bogbus.

3 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Arbejdsgruppens beslutningsoplæg er disponeret i disse kapitler: Generel indledning; Status påbaggrundafstatistikogtal; Indholdet af betjening med bogbus hhv. filialer i dag; Kvalitetsvurdering og modificeret SWOT-analyse; Mulighederforkulturmødestederogsamarbejdspartnere; Økonomi; Konklusioner og anbefalinger; Bilag 1: Nogle bysamfunds indbyggertal, nuværende antal ugentlige åbningstimer i folkebibliotekerne samt forslag til antal ugentlige åbningstimer med en bogbus. Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger bygger på et omfattende analysearbejde koblet med overvejelser og vurderinger. Det har i gruppen været drøftet at inddrage egentlig videnskabelig ekspertise;m en dete erblevetopgivetaftidsm æ sige og økonom iske grunde. Bilag: Beslutningsoplæg til Den Fremtidige Biblioteksstruktur (787042)

4 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Proces for oprettelse af ungdomsråd, etablering af ungdomshus og udarbejdelse af ungdomspolitik J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Udvalget for kultur, erhverv, fritid og turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller at forslaget til proces for oprettelse af ungdomsråd, etablering af ungdomshus og udarbejdelse af ungdomspolitik godkendes at udgiften til kampagnerne på ca kr. finansieres med kr fra markedsføringsbudgettet og kr fra udvalgets frie midler eller alternativt fra midlerne til ungdomspolitikken. at udgiften i forbindelse af afholdelse af valg til ungdomsråd på ca kr. finansieres af de afsatte midler til ungdomspolitikken. at der afsættes kr. til den årlige drift af et ungdomsråd og at udgiften optages på budgettet for 2008 og fremover samt at udgiften i 2007 (max. kr ) finansieres af udvalgets frie midler. at at der som minimum afsættes kr pr. år til arrangementer og aktiviteter i ungdomshuset og at udgiften finansieres med kr af de afsatte driftsmidler på kr til ungdomshuset og at de kr. optages på budgettet for 2008 og fremover. at der afsættes kr til indvielsen af ungdomshuset og at udgiften finansieres med kr. fra markedsføringsbudgettet og med kr. fra udvalgets frie midler. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Udsat. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med kommunesammenlægning skal der på ungdomsområdet i den kommende tid tages initiativ til at få udarbejde en politik som udgangspunkt for strategi, handleplan og initiativer på området. Som et af initiativerne er det under overvejelse at etablere et ungdomsråd i den nye kommune. Der har været ungdomsråd i Spøttrup Kommune og i Skive har der i forbindelse med en ungdomskonference i 2004 været udtrykt ønsker om samme. Et andet ønske i Skive gennem mange år har været et ungdomshus. Dette bliver nu virkelighed efter at Sammenlægningsudvalget i forbindelse med budgettet for 2006 besluttede, at der skal etableres et ungdomshus under det nye bibliotek. Ungdomshuset forventes klar til september og en styregruppe har været i gang med at drøfte indhold m.v. Der er således tre store initiativer på tegnebrættet initiativer der har mange berøringsflader,

5 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN er indbyrdes sammenhørige og på en række punkter hinandens forudsætninger og støtter. Muligheden for at sammentænke en proces, der koordineres disse initiativer, bør derfor udnyttes. Udgangspunktet for alle tre initiativer og en afgørende forudsætning for succes er tæt dialog med de unge. Det er derfor af største betydning, at de unge og det gælder alle grupper af unge har reel mulighed for at give deres mening til kende. I forbindelse med ungdomshuset har et antal repræsentanter for de unge været inddraget i de foreløbige drøftelser med styregruppen om indhold og indretning. Forvaltningen har efterfølgende modtaget henvendelser fra flere unge, der efterspørger muligheden for inddragelse og som ikke har været bekendt med, at nogle har været inddraget. Samtidig giver disse unge flere forskellige bud på anvendelse af ungdomshuset også ønsker, som ikke er fremført at de allerede inddragede unge. Endelig bliver der givet udtryk for en række forudsætninger for, at de ønsker at bruge ungdomshuset - og nogle betænkeligheder i forhold til det, de har hørt om ungdomshusets indhold, anvendelse m.v. Samtidig har forvaltningen modtaget et forslag fra tre unge til oprettelse af et ungdomsråd. Forslaget beskriver forskellige formål og opgaver for et ungdomsråd heraf nogle opgaver, der også relaterer sig til aktiviteter i et ungdomshus. Der er indtil nu ikke andre unge, der har henvendt sig med forslag eller idéer til et ungdomsråd. På den omtalte ungdomskonference i 2004 var der flere forskellige bud på, hvad et ungdomsråd kunne varetage også flere andre end de opgaver, som forslaget fra de tre unge beskriver. Endelig forestår der en opgave med at få udarbejdet en ungdomspolitik en opgave, der om noget kræver inddragelse af de unge. Med udgangspunkt i ovenstående foreslås følgende proces for inddragelse af de unge i såvel udarbejdelse af ungdomspolitik, oprettelse af ungdomsråd og etablering af ungdomshus: 1) Gennemførelse af kampagner for inddragelse af de unge a) drøftelse af indhold og anvendelse af ungdomshuset b) drøftelse af formål med og opgaver i et ungdomsråd Målet er at få konkrete forslag ind fra alle grupper af unge. Det skal ske dels ved direkte kontakt med de unge og dels ved at give mulighed for at sende forslag ind på mail eller ved at ringe eller skrive til kulturkonsulenten. Målgruppen er unge over folkeskolealderen til midt i tyverne. Indsatsområderne er dels gymnasiet, handelsskolen og teknisk skole, hvor vi vil i direkte kontakt med de unge i denne aldersgruppe. Det kunne overvejes også medtage produktionshøjskolen og socialog sundhedsskolen. Herudover påtænkes det at indrykke annoncer i skolernes interne blade og få bannere på skolernes hjemmesider. For at ramme de lidt ældre grupper af unge påtænkes det herudover at indrykke annoncer i Midt på Ugen, spots i radioen, flyers, plakater o.l. Endvidere skal mulighederne for at få Skive Folkeblad til at sætte fokus på de unges forhold i en række artikler m.v. nærmere undersøges. På baggrund af alle de indkomne forslag udarbejder forvaltningen et idékatalog over indhold og anvendelse af ungdomshuset

6 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN et udkast til formål og opgaver for - og sammensætning af et ungdomsråd Alle forslag og idéer der er fremkommet i det hidtidige forløb indgår naturligvis i ovennævnte. Udgifter til kampagnerne forventes at udgøre ca kr. Udgiften foreslås finansieret med kr fra markedsføringsbudgettet og kr fra udvalgets frie midler eller alternativt fra midlerne til ungdomspolitikken. 2) Gennemførelse af valg til ungdomsråd Med udgangspunkt i det udarbejdede udkast til formål, opgaver og sammensætning af et ungdomsråd sørger forvaltningen for, at der bliver afholdt valg til ungdomsrådet. Valget skal foregå på de unges præmisser - og i princippet gennemføres af de unge selv med bistand fra forvaltningen. Forvaltningens direkte medvirken afhænger af de unges ønsker og forudsætninger, men det forudsættes som et minimum, at en række repræsentanter for de unge indgår i planlægningen og gennemførelse af valget. Udgifter i forbindelse af afholdelse af valget forventes at udgøre ca kr. Beløbet foreslås finansieret af de afsatte midler til ungdomspolitikken. 3) Fastlæggelse af rammer og vilkår for ungdomsrådet Når valget er gennemført, skal det valgte ungdomsråd udarbejde et endeligt forslag til formål og opgaver for rådet. Forslaget forelægges KEFT til endelig godkendelse. Forvaltningen bistår med afholdelse af første møde og udarbejdelse af udkastet efter ønske fra de unge. Herudover skal omfanget af forvaltningens bistand i forbindelse med ungdomsrådets virke afklares. Udgifter til den årlige drift af et ungdomsråd forventes at udgøre ca kr. Det foreslås, at beløbet i 2007 (max. kr ) finansieres af udvalgets frie midler og at det optages på budgettet for 2008 og fremover. 4) Fastlæggelse af rammer og vilkår for ungdomshuset Ungdomsrådet foretager - med udgangspunkt i det udarbejdede idékatalog en udvælgelse og prioritering af de indkomne forslag til indhold og anvendelse af ungdomshuset. Forslaget forelægges KEFT til endelig godkendelse. Forinden skal de økonomiske rammer for ungdomshuset være afklaret, så ungdomsrådet har et grundlag at prioritere ud fra. Dette gælder både i forhold til daglig drift, bistand fra forvaltningen og midler til arrangementer m.v. Det foreslås, at der som minimum afsættes kr pr. år til arrangementer og aktiviteter i ungdomshuset. Beløbet foreslås finansieret med kr af de afsatte driftmidler på kr til ungdomshuset og at de kr. optages på budgettet for 2008 og fremover. 5) Indvielse af ungdomshuset Ungdomsrådet udarbejder forslag til indvielse af ungdomshuset og forestår i samarbejde med forvaltningen planlægningen og gennemførelse af selve indvielsen. Det foreslås, at der afsættes kr til indvielsen. Beløbet foreslås finansieret med

7 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN kr. fra markedsføringsbudgettet og med kr. fra udvalgets frie midler. 6) Udarbejdelse af en ungdomspolitik Med udgangspunkt i overnævnte udarbejder forvaltningen i tæt samarbejde med Ungdomsrådet et forslag til ungdomspolitik. Forslaget forelægges KEFT til endelig godkendelse. Bilag: Ungdomskonference referat (788128) Debatoplæg - ungdområd (787964) Vedr. Skives ungdomshus - brev fra Joan Siblini (787946) Mine tanker vedr. ungdomshuset - brev fra Bjarke Dahl Mogensen (787944) Ungdomshus - forespørgsel fra Flemming Bæk (785162)

8 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Tillægsbevilling til ungdomshus J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller til udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme udvalget anbefaler over for økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling til færdiggørelse af ungdomshus i kælderen under biblioteket minimum svarende til punkt A + C1 og C3 + D i alt kr til etablering af flugtveje, nødudgange, ventilationsanlæg, træbetonloft, ekstra el -installationer, ændring af gipsvægge til leccavægge, samt foldedør. beløbet foreslås finansieret af likvide midler med kr og Bibliotekets drift med kr udvalget herudover anbefaler over for økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr svarende til punkt C2 og C4, til kridering og ændret gulvbelægning med henblik på minimering af de fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Udgiften finansieres ved forbrug af likvide midler. udvalget vurderer i hvilket omfang bevillingen skal udvides vedr. punkt B1, ekstra lydisolering. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling anbefales og udvalget vurderer, at bevillingen ikke skal udvides vedr. Punkt B1, ekstra lydisolering. Udvalget gør opmærksom på, at sagen er opstartet i forbindelse med budgetlægningen for Der bør nedsættes et brugerudvalg der skal søge externe midler til indretning. SAGSFREMSTILLING I Skive Byråds anlægsbudget for 2006 vedtaget i oktober 2005 er som note anført 4,6 mio. kr. til grønpakke,samtkælderunderbiblioteket.afde4,6mio.skalde3mio.kr.afsæ testil kælder under bibliotek, til brug for et ungdomshus. De anførte beløb var betinget af Sammenlægningsudvalgets godkendelse efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 Skive Byråds ansøgning om en tillægsbevilling på de 4,6 mio. kr.

9 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN På baggrund af denne beslutning blev der den 11. maj 2006 indgået en aftale med KPC om etableringafen rå kælderunderbiblioteketssydbygningtilenaftaltprisaf3mio.kr. Det daværende Erhvervs- og Kulturudvalg nedsatte i februar 2006 en arbejdsgruppe, der bl.a. havde til opgave, at formulere et oplæg til kælderens anvendelse. Arbejdsgruppen har bl.a. afholdt 2 møder, hvortil en række unge var inviteret for at komme med deres ideer til husets indretning og anvendelse. Konklusionerne på denne møderække er blevet følgende: Herudover har arbejdsgruppen ønsket, at husets installationer skal tilrettes til stedets forventede forbrug. F.eks. kraftig el-installation til musikanlæg samt fornødne punkter med IT-adgang. I forbindelse med byggesagsbehandlingen i januar 2007 har Bygningsmyndigheden med henvisning til at der er tale om et forsamlingslokale - stillet krav om flugtveje, nødudgange samt ventilationsanlæg. Da disse tiltag ikke er indeholdt i aftalen med KPC, er der via KPC indhentet følgende overslag fra underleverandører (incl. Projektering og 15% tillæg til KPC) A.1 Flugtvejstrappe, nødudgange, facadeparti med redningsåbning A.2 Ventilationsanlæg (varme og køl) styring inkl. ophængning af træbetonloft A. 3 Ekstra el-installationer og IT-stik I alt Byggeudvalget har endvidere indhentet prisoverslag på ekstra lydisolering. B.1 Nedstroppet loft med 2 x 13 mm gips og 1500mm a batts Lydisolation i etageadskillelsen vurderes til 48 db og vil kunne forhøjes til ca. 60 db ved etablering af nedsænket loft med isolering. Bygningsmyndigheden stiller ikke særlige krav om ekstra lydisolering mellem kontorlokaler og forsamlingslokaler. Til sammenligning kan oplyses, at kravet mellem 2 boligenheder i etage-

10 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN byggeri ligger på 52 db og på skoleområdet er kravet mellem sang og musik og andre undervisningsrum 60 db (horisontalt) Herudover har byggeudvalget indhentet tillægspriser på ændret materialevalg med henblik på begrænsning af fremtidige vedligeholdelsesudgifter C. 1 Gipsvægge ændres til 15o mm lecavægge C. 2 Kridering i stedet for maling af lecavægge C. 3 Indvendige døre ændres til trædøre med stålkarm C. 4 Gulvbelægning ændres fra linoleum til gummibelægning (klinker yderligere ) I alt Biblioteket har i projektforløbet ønsket følgende ændringer med økonomisk betydning D. 1 Foldevæg til mødelokale D. 2 Ekstra A-stationer (IT-stik mv.) I alt Udgiften til de ønskede ændringer finansieres af bibliotekets løbende drift Byggeudvalget har set i lyset af byggeriets fremskredne stade indgået aftale med KPC om følgende punkter A.1 Flugtveje og nødudgang m.v. kr C. 1 Gipsvægge ændres til lecavægge kr C. 3 Indvendige dørkarme ændres til stålkarm kr Byggeudvalget indstiller at der gives en tillægsbevilling, der som minimum kan imødekomme honoreringen af de ændringer der er foranlediget af de bygningsmæssige krav jfr. Punkt A, samt de allerede bestilte ændrede materialevalg C1 + C 3 Dette beløber sig til kr ( , ) Byggeudvalget indstiller endvidere, at tillægsbevillingen udvides i størst mulig omfang med de indhentede tillægspriser C 2 og C 4, kr med henblik på minimering af de fremtidige vedligeholdelsesudgifter Bygeudvalget har ikke taget stilling til hvorvidt der skal foretages ekstra lydisolering. Vurderingen heraf afhænger af det forventede støjniveau forårsaget af lokalets anvendelse og tidspunktet herfor. Forhøjelse af anlægsbevillingen og frigivelse af rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved forbrug af kassebeholdningen Herudover indstilles at anlægsbevillingen forhøjes med de af Biblioteket ønskede ændringer

11 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN D1 og D2 i alt med finansiering af bibliotekets driftsmidler. Bilag: Tegning, Ungdomshuset (787265)

12 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Vedtægtsændring Kultur- og Fritidsfond J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller vedtægterne for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsfond ændres i overensstemmelse med vedlagte forslag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd har i 1997 vedtaget at oprette en Kultur- og Fritidsfond. Fondens formål er at fremme kultur- og fritidsaktiviteter i Skive Kommune til gavn for kommunens borgere, virksomheder, uddannelsessteder og institutioner. Dette formål realiseres via et tæt samarbejde med forskellige interessenter som erhvervsliv, detailhandel, sports- og fritidsforeninger, andre kulturelle foreninger m.m. Ifølge vedtægternes 5 er bestyrelsens sammensætning oprindelig sammensat som følger: 2 medlemmer udpeget af Skive Byråd 1 medlem udpeget af Skive Handelsstandsforening 1 medlem valgt af Dansk Arbejdsgiverforening Skive-afdeling 1 medlem valgt af LO 1 medlem valgt af Folkeoplysningsudvalget 1 medlem valgt af KULTEN 1 medlem valgt af ungdommen 1 medlem valgt af Erhvervs- og Kulturudvalget Endvidere fremgår af 4, at støtte via fonden til udvikling fornyelse af kultur- og fritidslivet i Skive Kommune kan søges af institutioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner. De senere år har fonden alene beskæftiget sig med at arrangere anlægskoncerter. Der har aldrig været udbetalt støtte i henhold til 4. Bl.a. på denne baggrund foreslår forvaltningen, at bl.a. formål og bestyrelsessammensætning ændres.

13 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Formål og bestyrelsessammensætning foreslås ændret som følger: Formål Fondens formål er at fremme og afvikle anlægskoncerter, samt andre kulturelle aktiviteter i Skive Kommune til gavn for kommunens borgere, virksomheder, uddannelsessteder og institutioner. Dette formål realiseres via et tæt samarbejde med forskellige interessenter som erhvervsliv, detailhandel, sports- og fritidsforeninger, andre kulturelle foreninger m.m. Bestyrelse 5 7 medlemmer udpeges af udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 1 medlem vælges af KULTEN KULTEN er en kulturel forening, som består fortrinsvis af unge mellem 16 og 25 år. Foreningen har hjemsted på Tambohus. Bilag: Vedtægter, Skive Kultur- og Fritidsfond af (787325) Vedtægter Skiveegnens Kulturfond endelig (783878)

14 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Tofteklubben - Ansøgning om Edderkoppenet til lejeplads. J.nr.: 04.G01 Sagsid.: Initialer: NS Åben sag KOMPETENCE Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Kultur og Borgerservice indstiller: der bevilges kr ,25 til indkøb af klatrevæg, beløbet finansieres af udvalgets rådighedsbeløb. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling godkendt. SAGSFREMSTILLING Tofteklubben v. Svend Aage Knuhtsen har fremsendt ansøgning om tilskud til indkøb af et e d- derkoppenet (klatrevæg) til lejepladsen mellem Agertoften og Lyngtoften i Skive. Legeredskabet blev etableret for 11 år siden, og på grund af tæring, har det nu været nødvendigt at pille nettet ned. Legepladsen, som er etableret af Svend Aage Knuhtsen er etableret helt på privat initiativ, benyttes af områdets børn, dagplejerne mv. Materialerne til legepladsen er for en meget stor del sponsoreret af virksomheder m.v. og for egne midler. Der er enkelte gange fra Skive Kommunes side ydet tilskud til specielle ting til pladsen. Der er modtaget et tilbud fra Noles 2003 A/S på nettet. Prisen udgør incl. Moms kr ,25. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at beløbet finansieres af udvalgets rådighedsbeløb. Bilag: Tofteklubben - Ansøgning om edderkoppenet (717543) Tofteklubben - Tilbud på klatrevæg (763833)

15 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Lem Rideklub - ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: INLS Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING: Kultur og Borgerservice indstiller: der meddeles afslag på ansøgningen, idet en sammenligning med andre rideklubber viser, at Lem er stillet lige så godt som øvrige rideklubber i kommunen, hvad medlemstal og ridehaller angår. flere af de aktiviteter, man ønsker at starte, ikke specielt er nødvendige for rideklubbens medlemmer (kåringer, hundetræningsaktviteter). det ikke er klubbens opgave at sørge for faciliteter til konkurrencetræning for privtryttere. der ikke kan anvises finansiering i I henhold til Folkeoplysningsloven 25, stk. 5, 4 kan der meddeles afslag, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsudvalget den Fraværende: Anni Andersen. For Anni Andersen mødte Jette Kastrup. Der meddeles afslag som indstillet. Der laves senere undersøgelse af udgifterne i rideklubberne. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Lem Rideklub søger om forhøjelse af lokaletilskud med ,- kr. årlig. Ansøgningen begrundes med, at rideklubben de seneste år har oplevet stor stigning i interessen for rideklubbens aktiviteter, og at man ikke på nuværende tidspunkt kan efterkomme efterspørgselen efter holdundervisning. Rideklubben råder p.t over en 20 x 60 m ridehal, som er lejet af Boy Lauritsen, Lem. Klubben anfører, at hallen er fuldt belagt med undervisningshold bortset fra ½-1 time daglig,

16 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN hvor privatryttere har mulighed for at træne i hallen. Klubben anfører, at forholdene er utilfredsstillende, idet privatryttere ikke har optimale forhold til motionering af hestene samt til konkurrencetræning, og idet klubben har en del ryttere på venteliste til holdundervisning. Klubben har på sin generalforsamling i februar 2006 vedtaget som en del af Lem Rideklubs strategiplan at arbejde for etablering af en ny ridehal for at kunne imødekomme efterspørgslen og for at kunne afholde flere aktiviteter/arrangementer, end det på nuværende tidspunkt er muligt f.eks: Udvidede klubstævner Distriktsstævner Kåringer i de forskellige avlsforbund Handicapridning Hundetræningsaktiviteter Stedets ejer, Boy Lauritsen, har indvilget i at opføre en 20 x 40 m hal, og klubbens samlede årlige leje vil dermed stige med ,- kr. årlig. Hallen tænkes opført i januar 2007, så klubben kan opstarte nye hold m.m. allerede i Lem Rideklub er anmodet om at oplyse, hvor mange timer man bruger nuværende hal og hvor mange timer, man har planer om at bruge en ny hal samt hvor stor medlemstilgang, der forventes i forbindelse med den nye hal. Oplysningerne vil foreligge på mødet. Forvaltningen har gjort følgende sammenligning af tilskud i 2007 samt medlemstal Forening Antal medlemmer Lokaletilskud 2007 Sundsøre Rideklub hal Skive Rideklub haller Næstildgård Rideklub hal Rideklubben Slejpner ingen indendørsfac. Sallingsund Hesteklub hal Lem Rideklub hal Ud fra ovenstående sammenligning af rideklubber i kommunent er det forvaltningens opfattelse, at Lem er stillet lige så godt som øvrige rideklubber i kommunen, hvad medlemstal og ridehaller og tilskud angår. Det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgningen. Bilag: Ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud (785449) Oplysninger vedr. ny hal fra Lem Rideklub (787085)

17 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ændring af vedtægtet 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget følger indstillingen fra Kulturregionens bestyrelse, således at der fremover alene udpeges 2 medlemmer fra Skive Byråd til Fuur Museums bestyrelse udvalget, såfremt vedtægtsændringen godkendes, anmoder byrådet at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen i Fuur Museum Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Kulturregionen har fået en anmodning fra Fuur Museum om tilladelse til ændring af vedtægterne for Fuur Museum. Ændringen vedrører vedtægternes 4 stk. 1 bestyrelsens sammensætning. I de hidtidige vedtægter er det bestemt, at der til bestyrelsen skal udpeges 5 politikere. I den nye udgave er dette reduceret til 2, som skal udpeges af Skive Byråd. Kulturregionens bestyrelse anbefaler ændringen. Ændringen skal godkendes af museets hovedbidragsyder, som er Skive Kommune. Bilag: Vedtægter for Fur Museum (784257)

18 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Salling Cirkus Klub - ansøgning om lokaletilskud J.nr.: Sagsid.: Initialer: INLS Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Kultur og Borgerservice indstiller: indplacering i Skiveordningen sker i forbindelse med budget 2008 der for 2007 bevilges tilskud efter Folkeoplysningslovens mindsteregler, i ,- kr. foreningen ikke umiddelbart kan øge timetallet, da det samtidig vil forøge huslejen. udvalget forbeholder sig ret til at nedsætte tilskuddet efter timeforbruget i lokalerne. der vil ikke kunne anvises finansiering i budget Folkeoplysningsudvalget den Fraværende: Anni Andersen. For Anni Andersen mødte Jette Kastrup. Godkendes som indstillet. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Punktet udsat. SAGSFREMSTILLING Salling Cirkus Klub blev etableret med vedtægter i efteråret 2006 efter at klubben havde fungeret et par år uden reel bestyrelse og vedtægter og uden offentlige tilskud. Klubbens vedtægter er godkendt i december 2006 af Folkeoplysningsudvalget i gl. Sundsøre kommune, men der har ikke været ydet tilskud fra Sundsøre kommune. Cirkusklubben har i januar 2007 indgået lejekontrakt med Danmarks Messen APS, Købstrupvej 21, 9900 Frederikshavn om leje af 420 m2 i ejendommen beliggende Skivevej 84 88, Lindum, 7870 Roslev. Lejemålet omfatter 2 træningslokaler, springgrav, rekvisitrum, kontor, omklædningsrum, toiletter og bad samt mødelokale.

19 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Der er indgået erhvervslejekontrakt for lejemålet. Den årlige leje er aftalt til ,- kr. + moms, i alt ,- kr. Heri er indeholdt betaling for varme, el, rengøring og vand. Lejen er baseret på 600 timers anvendelse pr. år a 240,- kr. + moms. Timeprisen svarer til den pris, der betales for leje af hallerne i gl. Sundsøre kommune. Lejen reguleres årligt i henhold til antal timer, lokalerne udlejes, og reguleringen sker i henhold til stigning i nettoprisindekset. Det er forvaltningens opfattelse, at foreningen ikke umiddelbart kan øge timetallet, da det samtidig vil forøge huslejen. Det fremgår af lejekontrakten, at uanset udvikling i areal og timer, kan lejen ikke nedsættes til under begyndelseslejen. Det er forvaltningens opfattelse, at udvalget forbeholder sig ret til at nedsætte tilskuddet efter timeforbruget i lokalerne. Lejekontrakten er gennemgået af juridisk afdeling, som har påpeget punkter, som lejer bør forsøge at få rettet i kontrakten. Cirkusklubben forventer et medlemstal på ca medlemmer fra hele Salling og Skive. I henhold til Skiveordningen af 2007 vil tilskuddet i 2007 udgøre 65 % af lokaleudgiften, jfr. Folkeoplysningsloven, i alt ,- kr. Der vil ikke kunne anvises finansiering i budget Herefter skal klubben indplaceres som øvrige klubber, der får tilskud via Folkeoplysningsloven. Indplaceringen vil kunne afvente en kommende behandling af indplaceringerne efter bilaget til Skiveordningen 2007, der skal drøftes i Folkeoplysningsudvalget i forbindelse med budgettet for Bilag: Salling Cirkus Klub - Vedtægter for klubben (754298)

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere