Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen Fraværende: Leo B. Rasmussen Sag nr.: Emne: Åben del Biblioteksstrukturen i den nye Skive Kommune Proces for oprettelse af ungdomsråd, etablering af ungdomshus og udarbejdelse af ungdomspolitik Tillægsbevilling til ungdomshus Vedtægtsændring Kultur- og Fritidsfond Tofteklubben - Ansøgning om Edderkoppenet til lejeplads Lem Rideklub - ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud Ændring af vedtægtet Salling Cirkus Klub - ansøgning om lokaletilskud Overførsel af overskud 2006 kr kt Sallingsund Kommune Transport af særlige grupper - anmodning om udsættelse af afrapportering fra tværforvaltningsmæssig arbejdsgruppe Ansøgning om støtte til multietnisk handelsbazar på posthustorvet Tilskud 2007 til Boksernes Hus Ansøgning fra Durup Idræts- og Svømmehal om tilladelse til at optage lån m.v Endeligt regnskab Orienteringssag - marts - åben del Lukket del Lukket sag: Orienteringssager - marts - lukket del Bilagsliste... 1

2 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Åben del 1. Biblioteksstrukturen i den nye Skive Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING der til byrådet via Økonomiudvalget indstilles godkendt de anbefalinger, som en arbejds-gruppe har formuleret i vedlagte beslutningsoplæg: folkebiblioteksvirksomheden i Skive Kommune fremover struktureres med et hove d- bibliotek i Skive og 2 bogbusser til at betjene områderne uden for Skive by at borgerforeninger eller andre mulige interessenter tilbydes filialernes revurderede bogsamlinger til egen forvaltning. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Punktet udsat til næste møde. SAGSFREMSTILLING EfterUdvalgetKFET sbeslutning blev der nedsat en arbejdsgruppe bestå-ende af: Stadsbibliotekar Esben Møller Christensen (formand), vicestadsbibliotekar Lisbeth Bach Sørensen, publikumschef Ejvind Mikkelsen (alle tre fra Skive Bibliotek), skolebibliotekar Anny Andersen (Rødding Skole) og kontorchef Mette Jakobsen (leder af Skive Kommunes Borgerservice). Gruppens arbejde har taget udgangspunkt i 3 temaer: - at beskrive, hvorledes der kan etableres og udvikles kulturmødesteder, hvis de 11 folkebiblioteksfilialer nedlægges. Hvis der er lokal interesse for det, kan filialernes bogsamlinger overføres til kulturmødestederne. Det er yderligere en forudsætning, at etablering og drift af kulturmødestederne ikke skal koste Skive Bibliotek ressourcer; - at detailbeskrive, hvilken og hvor megen borgerservice, der vil kunne leveres i bogbussen; - at beskrive de kvalitative konsekvenser ved at erstatte biblioteksfilialerne m ed en bogbus.

3 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Arbejdsgruppens beslutningsoplæg er disponeret i disse kapitler: Generel indledning; Status påbaggrundafstatistikogtal; Indholdet af betjening med bogbus hhv. filialer i dag; Kvalitetsvurdering og modificeret SWOT-analyse; Mulighederforkulturmødestederogsamarbejdspartnere; Økonomi; Konklusioner og anbefalinger; Bilag 1: Nogle bysamfunds indbyggertal, nuværende antal ugentlige åbningstimer i folkebibliotekerne samt forslag til antal ugentlige åbningstimer med en bogbus. Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger bygger på et omfattende analysearbejde koblet med overvejelser og vurderinger. Det har i gruppen været drøftet at inddrage egentlig videnskabelig ekspertise;m en dete erblevetopgivetaftidsm æ sige og økonom iske grunde. Bilag: Beslutningsoplæg til Den Fremtidige Biblioteksstruktur (787042)

4 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Proces for oprettelse af ungdomsråd, etablering af ungdomshus og udarbejdelse af ungdomspolitik J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Udvalget for kultur, erhverv, fritid og turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller at forslaget til proces for oprettelse af ungdomsråd, etablering af ungdomshus og udarbejdelse af ungdomspolitik godkendes at udgiften til kampagnerne på ca kr. finansieres med kr fra markedsføringsbudgettet og kr fra udvalgets frie midler eller alternativt fra midlerne til ungdomspolitikken. at udgiften i forbindelse af afholdelse af valg til ungdomsråd på ca kr. finansieres af de afsatte midler til ungdomspolitikken. at der afsættes kr. til den årlige drift af et ungdomsråd og at udgiften optages på budgettet for 2008 og fremover samt at udgiften i 2007 (max. kr ) finansieres af udvalgets frie midler. at at der som minimum afsættes kr pr. år til arrangementer og aktiviteter i ungdomshuset og at udgiften finansieres med kr af de afsatte driftsmidler på kr til ungdomshuset og at de kr. optages på budgettet for 2008 og fremover. at der afsættes kr til indvielsen af ungdomshuset og at udgiften finansieres med kr. fra markedsføringsbudgettet og med kr. fra udvalgets frie midler. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Udsat. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med kommunesammenlægning skal der på ungdomsområdet i den kommende tid tages initiativ til at få udarbejde en politik som udgangspunkt for strategi, handleplan og initiativer på området. Som et af initiativerne er det under overvejelse at etablere et ungdomsråd i den nye kommune. Der har været ungdomsråd i Spøttrup Kommune og i Skive har der i forbindelse med en ungdomskonference i 2004 været udtrykt ønsker om samme. Et andet ønske i Skive gennem mange år har været et ungdomshus. Dette bliver nu virkelighed efter at Sammenlægningsudvalget i forbindelse med budgettet for 2006 besluttede, at der skal etableres et ungdomshus under det nye bibliotek. Ungdomshuset forventes klar til september og en styregruppe har været i gang med at drøfte indhold m.v. Der er således tre store initiativer på tegnebrættet initiativer der har mange berøringsflader,

5 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN er indbyrdes sammenhørige og på en række punkter hinandens forudsætninger og støtter. Muligheden for at sammentænke en proces, der koordineres disse initiativer, bør derfor udnyttes. Udgangspunktet for alle tre initiativer og en afgørende forudsætning for succes er tæt dialog med de unge. Det er derfor af største betydning, at de unge og det gælder alle grupper af unge har reel mulighed for at give deres mening til kende. I forbindelse med ungdomshuset har et antal repræsentanter for de unge været inddraget i de foreløbige drøftelser med styregruppen om indhold og indretning. Forvaltningen har efterfølgende modtaget henvendelser fra flere unge, der efterspørger muligheden for inddragelse og som ikke har været bekendt med, at nogle har været inddraget. Samtidig giver disse unge flere forskellige bud på anvendelse af ungdomshuset også ønsker, som ikke er fremført at de allerede inddragede unge. Endelig bliver der givet udtryk for en række forudsætninger for, at de ønsker at bruge ungdomshuset - og nogle betænkeligheder i forhold til det, de har hørt om ungdomshusets indhold, anvendelse m.v. Samtidig har forvaltningen modtaget et forslag fra tre unge til oprettelse af et ungdomsråd. Forslaget beskriver forskellige formål og opgaver for et ungdomsråd heraf nogle opgaver, der også relaterer sig til aktiviteter i et ungdomshus. Der er indtil nu ikke andre unge, der har henvendt sig med forslag eller idéer til et ungdomsråd. På den omtalte ungdomskonference i 2004 var der flere forskellige bud på, hvad et ungdomsråd kunne varetage også flere andre end de opgaver, som forslaget fra de tre unge beskriver. Endelig forestår der en opgave med at få udarbejdet en ungdomspolitik en opgave, der om noget kræver inddragelse af de unge. Med udgangspunkt i ovenstående foreslås følgende proces for inddragelse af de unge i såvel udarbejdelse af ungdomspolitik, oprettelse af ungdomsråd og etablering af ungdomshus: 1) Gennemførelse af kampagner for inddragelse af de unge a) drøftelse af indhold og anvendelse af ungdomshuset b) drøftelse af formål med og opgaver i et ungdomsråd Målet er at få konkrete forslag ind fra alle grupper af unge. Det skal ske dels ved direkte kontakt med de unge og dels ved at give mulighed for at sende forslag ind på mail eller ved at ringe eller skrive til kulturkonsulenten. Målgruppen er unge over folkeskolealderen til midt i tyverne. Indsatsområderne er dels gymnasiet, handelsskolen og teknisk skole, hvor vi vil i direkte kontakt med de unge i denne aldersgruppe. Det kunne overvejes også medtage produktionshøjskolen og socialog sundhedsskolen. Herudover påtænkes det at indrykke annoncer i skolernes interne blade og få bannere på skolernes hjemmesider. For at ramme de lidt ældre grupper af unge påtænkes det herudover at indrykke annoncer i Midt på Ugen, spots i radioen, flyers, plakater o.l. Endvidere skal mulighederne for at få Skive Folkeblad til at sætte fokus på de unges forhold i en række artikler m.v. nærmere undersøges. På baggrund af alle de indkomne forslag udarbejder forvaltningen et idékatalog over indhold og anvendelse af ungdomshuset

6 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN et udkast til formål og opgaver for - og sammensætning af et ungdomsråd Alle forslag og idéer der er fremkommet i det hidtidige forløb indgår naturligvis i ovennævnte. Udgifter til kampagnerne forventes at udgøre ca kr. Udgiften foreslås finansieret med kr fra markedsføringsbudgettet og kr fra udvalgets frie midler eller alternativt fra midlerne til ungdomspolitikken. 2) Gennemførelse af valg til ungdomsråd Med udgangspunkt i det udarbejdede udkast til formål, opgaver og sammensætning af et ungdomsråd sørger forvaltningen for, at der bliver afholdt valg til ungdomsrådet. Valget skal foregå på de unges præmisser - og i princippet gennemføres af de unge selv med bistand fra forvaltningen. Forvaltningens direkte medvirken afhænger af de unges ønsker og forudsætninger, men det forudsættes som et minimum, at en række repræsentanter for de unge indgår i planlægningen og gennemførelse af valget. Udgifter i forbindelse af afholdelse af valget forventes at udgøre ca kr. Beløbet foreslås finansieret af de afsatte midler til ungdomspolitikken. 3) Fastlæggelse af rammer og vilkår for ungdomsrådet Når valget er gennemført, skal det valgte ungdomsråd udarbejde et endeligt forslag til formål og opgaver for rådet. Forslaget forelægges KEFT til endelig godkendelse. Forvaltningen bistår med afholdelse af første møde og udarbejdelse af udkastet efter ønske fra de unge. Herudover skal omfanget af forvaltningens bistand i forbindelse med ungdomsrådets virke afklares. Udgifter til den årlige drift af et ungdomsråd forventes at udgøre ca kr. Det foreslås, at beløbet i 2007 (max. kr ) finansieres af udvalgets frie midler og at det optages på budgettet for 2008 og fremover. 4) Fastlæggelse af rammer og vilkår for ungdomshuset Ungdomsrådet foretager - med udgangspunkt i det udarbejdede idékatalog en udvælgelse og prioritering af de indkomne forslag til indhold og anvendelse af ungdomshuset. Forslaget forelægges KEFT til endelig godkendelse. Forinden skal de økonomiske rammer for ungdomshuset være afklaret, så ungdomsrådet har et grundlag at prioritere ud fra. Dette gælder både i forhold til daglig drift, bistand fra forvaltningen og midler til arrangementer m.v. Det foreslås, at der som minimum afsættes kr pr. år til arrangementer og aktiviteter i ungdomshuset. Beløbet foreslås finansieret med kr af de afsatte driftmidler på kr til ungdomshuset og at de kr. optages på budgettet for 2008 og fremover. 5) Indvielse af ungdomshuset Ungdomsrådet udarbejder forslag til indvielse af ungdomshuset og forestår i samarbejde med forvaltningen planlægningen og gennemførelse af selve indvielsen. Det foreslås, at der afsættes kr til indvielsen. Beløbet foreslås finansieret med

7 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN kr. fra markedsføringsbudgettet og med kr. fra udvalgets frie midler. 6) Udarbejdelse af en ungdomspolitik Med udgangspunkt i overnævnte udarbejder forvaltningen i tæt samarbejde med Ungdomsrådet et forslag til ungdomspolitik. Forslaget forelægges KEFT til endelig godkendelse. Bilag: Ungdomskonference referat (788128) Debatoplæg - ungdområd (787964) Vedr. Skives ungdomshus - brev fra Joan Siblini (787946) Mine tanker vedr. ungdomshuset - brev fra Bjarke Dahl Mogensen (787944) Ungdomshus - forespørgsel fra Flemming Bæk (785162)

8 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Tillægsbevilling til ungdomshus J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller til udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme udvalget anbefaler over for økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling til færdiggørelse af ungdomshus i kælderen under biblioteket minimum svarende til punkt A + C1 og C3 + D i alt kr til etablering af flugtveje, nødudgange, ventilationsanlæg, træbetonloft, ekstra el -installationer, ændring af gipsvægge til leccavægge, samt foldedør. beløbet foreslås finansieret af likvide midler med kr og Bibliotekets drift med kr udvalget herudover anbefaler over for økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr svarende til punkt C2 og C4, til kridering og ændret gulvbelægning med henblik på minimering af de fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Udgiften finansieres ved forbrug af likvide midler. udvalget vurderer i hvilket omfang bevillingen skal udvides vedr. punkt B1, ekstra lydisolering. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling anbefales og udvalget vurderer, at bevillingen ikke skal udvides vedr. Punkt B1, ekstra lydisolering. Udvalget gør opmærksom på, at sagen er opstartet i forbindelse med budgetlægningen for Der bør nedsættes et brugerudvalg der skal søge externe midler til indretning. SAGSFREMSTILLING I Skive Byråds anlægsbudget for 2006 vedtaget i oktober 2005 er som note anført 4,6 mio. kr. til grønpakke,samtkælderunderbiblioteket.afde4,6mio.skalde3mio.kr.afsæ testil kælder under bibliotek, til brug for et ungdomshus. De anførte beløb var betinget af Sammenlægningsudvalgets godkendelse efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 Skive Byråds ansøgning om en tillægsbevilling på de 4,6 mio. kr.

9 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN På baggrund af denne beslutning blev der den 11. maj 2006 indgået en aftale med KPC om etableringafen rå kælderunderbiblioteketssydbygningtilenaftaltprisaf3mio.kr. Det daværende Erhvervs- og Kulturudvalg nedsatte i februar 2006 en arbejdsgruppe, der bl.a. havde til opgave, at formulere et oplæg til kælderens anvendelse. Arbejdsgruppen har bl.a. afholdt 2 møder, hvortil en række unge var inviteret for at komme med deres ideer til husets indretning og anvendelse. Konklusionerne på denne møderække er blevet følgende: Herudover har arbejdsgruppen ønsket, at husets installationer skal tilrettes til stedets forventede forbrug. F.eks. kraftig el-installation til musikanlæg samt fornødne punkter med IT-adgang. I forbindelse med byggesagsbehandlingen i januar 2007 har Bygningsmyndigheden med henvisning til at der er tale om et forsamlingslokale - stillet krav om flugtveje, nødudgange samt ventilationsanlæg. Da disse tiltag ikke er indeholdt i aftalen med KPC, er der via KPC indhentet følgende overslag fra underleverandører (incl. Projektering og 15% tillæg til KPC) A.1 Flugtvejstrappe, nødudgange, facadeparti med redningsåbning A.2 Ventilationsanlæg (varme og køl) styring inkl. ophængning af træbetonloft A. 3 Ekstra el-installationer og IT-stik I alt Byggeudvalget har endvidere indhentet prisoverslag på ekstra lydisolering. B.1 Nedstroppet loft med 2 x 13 mm gips og 1500mm a batts Lydisolation i etageadskillelsen vurderes til 48 db og vil kunne forhøjes til ca. 60 db ved etablering af nedsænket loft med isolering. Bygningsmyndigheden stiller ikke særlige krav om ekstra lydisolering mellem kontorlokaler og forsamlingslokaler. Til sammenligning kan oplyses, at kravet mellem 2 boligenheder i etage-

10 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN byggeri ligger på 52 db og på skoleområdet er kravet mellem sang og musik og andre undervisningsrum 60 db (horisontalt) Herudover har byggeudvalget indhentet tillægspriser på ændret materialevalg med henblik på begrænsning af fremtidige vedligeholdelsesudgifter C. 1 Gipsvægge ændres til 15o mm lecavægge C. 2 Kridering i stedet for maling af lecavægge C. 3 Indvendige døre ændres til trædøre med stålkarm C. 4 Gulvbelægning ændres fra linoleum til gummibelægning (klinker yderligere ) I alt Biblioteket har i projektforløbet ønsket følgende ændringer med økonomisk betydning D. 1 Foldevæg til mødelokale D. 2 Ekstra A-stationer (IT-stik mv.) I alt Udgiften til de ønskede ændringer finansieres af bibliotekets løbende drift Byggeudvalget har set i lyset af byggeriets fremskredne stade indgået aftale med KPC om følgende punkter A.1 Flugtveje og nødudgang m.v. kr C. 1 Gipsvægge ændres til lecavægge kr C. 3 Indvendige dørkarme ændres til stålkarm kr Byggeudvalget indstiller at der gives en tillægsbevilling, der som minimum kan imødekomme honoreringen af de ændringer der er foranlediget af de bygningsmæssige krav jfr. Punkt A, samt de allerede bestilte ændrede materialevalg C1 + C 3 Dette beløber sig til kr ( , ) Byggeudvalget indstiller endvidere, at tillægsbevillingen udvides i størst mulig omfang med de indhentede tillægspriser C 2 og C 4, kr med henblik på minimering af de fremtidige vedligeholdelsesudgifter Bygeudvalget har ikke taget stilling til hvorvidt der skal foretages ekstra lydisolering. Vurderingen heraf afhænger af det forventede støjniveau forårsaget af lokalets anvendelse og tidspunktet herfor. Forhøjelse af anlægsbevillingen og frigivelse af rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved forbrug af kassebeholdningen Herudover indstilles at anlægsbevillingen forhøjes med de af Biblioteket ønskede ændringer

11 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN D1 og D2 i alt med finansiering af bibliotekets driftsmidler. Bilag: Tegning, Ungdomshuset (787265)

12 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Vedtægtsændring Kultur- og Fritidsfond J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller vedtægterne for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsfond ændres i overensstemmelse med vedlagte forslag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd har i 1997 vedtaget at oprette en Kultur- og Fritidsfond. Fondens formål er at fremme kultur- og fritidsaktiviteter i Skive Kommune til gavn for kommunens borgere, virksomheder, uddannelsessteder og institutioner. Dette formål realiseres via et tæt samarbejde med forskellige interessenter som erhvervsliv, detailhandel, sports- og fritidsforeninger, andre kulturelle foreninger m.m. Ifølge vedtægternes 5 er bestyrelsens sammensætning oprindelig sammensat som følger: 2 medlemmer udpeget af Skive Byråd 1 medlem udpeget af Skive Handelsstandsforening 1 medlem valgt af Dansk Arbejdsgiverforening Skive-afdeling 1 medlem valgt af LO 1 medlem valgt af Folkeoplysningsudvalget 1 medlem valgt af KULTEN 1 medlem valgt af ungdommen 1 medlem valgt af Erhvervs- og Kulturudvalget Endvidere fremgår af 4, at støtte via fonden til udvikling fornyelse af kultur- og fritidslivet i Skive Kommune kan søges af institutioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner. De senere år har fonden alene beskæftiget sig med at arrangere anlægskoncerter. Der har aldrig været udbetalt støtte i henhold til 4. Bl.a. på denne baggrund foreslår forvaltningen, at bl.a. formål og bestyrelsessammensætning ændres.

13 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Formål og bestyrelsessammensætning foreslås ændret som følger: Formål Fondens formål er at fremme og afvikle anlægskoncerter, samt andre kulturelle aktiviteter i Skive Kommune til gavn for kommunens borgere, virksomheder, uddannelsessteder og institutioner. Dette formål realiseres via et tæt samarbejde med forskellige interessenter som erhvervsliv, detailhandel, sports- og fritidsforeninger, andre kulturelle foreninger m.m. Bestyrelse 5 7 medlemmer udpeges af udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 1 medlem vælges af KULTEN KULTEN er en kulturel forening, som består fortrinsvis af unge mellem 16 og 25 år. Foreningen har hjemsted på Tambohus. Bilag: Vedtægter, Skive Kultur- og Fritidsfond af (787325) Vedtægter Skiveegnens Kulturfond endelig (783878)

14 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Tofteklubben - Ansøgning om Edderkoppenet til lejeplads. J.nr.: 04.G01 Sagsid.: Initialer: NS Åben sag KOMPETENCE Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Kultur og Borgerservice indstiller: der bevilges kr ,25 til indkøb af klatrevæg, beløbet finansieres af udvalgets rådighedsbeløb. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling godkendt. SAGSFREMSTILLING Tofteklubben v. Svend Aage Knuhtsen har fremsendt ansøgning om tilskud til indkøb af et e d- derkoppenet (klatrevæg) til lejepladsen mellem Agertoften og Lyngtoften i Skive. Legeredskabet blev etableret for 11 år siden, og på grund af tæring, har det nu været nødvendigt at pille nettet ned. Legepladsen, som er etableret af Svend Aage Knuhtsen er etableret helt på privat initiativ, benyttes af områdets børn, dagplejerne mv. Materialerne til legepladsen er for en meget stor del sponsoreret af virksomheder m.v. og for egne midler. Der er enkelte gange fra Skive Kommunes side ydet tilskud til specielle ting til pladsen. Der er modtaget et tilbud fra Noles 2003 A/S på nettet. Prisen udgør incl. Moms kr ,25. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at beløbet finansieres af udvalgets rådighedsbeløb. Bilag: Tofteklubben - Ansøgning om edderkoppenet (717543) Tofteklubben - Tilbud på klatrevæg (763833)

15 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Lem Rideklub - ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: INLS Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING: Kultur og Borgerservice indstiller: der meddeles afslag på ansøgningen, idet en sammenligning med andre rideklubber viser, at Lem er stillet lige så godt som øvrige rideklubber i kommunen, hvad medlemstal og ridehaller angår. flere af de aktiviteter, man ønsker at starte, ikke specielt er nødvendige for rideklubbens medlemmer (kåringer, hundetræningsaktviteter). det ikke er klubbens opgave at sørge for faciliteter til konkurrencetræning for privtryttere. der ikke kan anvises finansiering i I henhold til Folkeoplysningsloven 25, stk. 5, 4 kan der meddeles afslag, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsudvalget den Fraværende: Anni Andersen. For Anni Andersen mødte Jette Kastrup. Der meddeles afslag som indstillet. Der laves senere undersøgelse af udgifterne i rideklubberne. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Lem Rideklub søger om forhøjelse af lokaletilskud med ,- kr. årlig. Ansøgningen begrundes med, at rideklubben de seneste år har oplevet stor stigning i interessen for rideklubbens aktiviteter, og at man ikke på nuværende tidspunkt kan efterkomme efterspørgselen efter holdundervisning. Rideklubben råder p.t over en 20 x 60 m ridehal, som er lejet af Boy Lauritsen, Lem. Klubben anfører, at hallen er fuldt belagt med undervisningshold bortset fra ½-1 time daglig,

16 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN hvor privatryttere har mulighed for at træne i hallen. Klubben anfører, at forholdene er utilfredsstillende, idet privatryttere ikke har optimale forhold til motionering af hestene samt til konkurrencetræning, og idet klubben har en del ryttere på venteliste til holdundervisning. Klubben har på sin generalforsamling i februar 2006 vedtaget som en del af Lem Rideklubs strategiplan at arbejde for etablering af en ny ridehal for at kunne imødekomme efterspørgslen og for at kunne afholde flere aktiviteter/arrangementer, end det på nuværende tidspunkt er muligt f.eks: Udvidede klubstævner Distriktsstævner Kåringer i de forskellige avlsforbund Handicapridning Hundetræningsaktiviteter Stedets ejer, Boy Lauritsen, har indvilget i at opføre en 20 x 40 m hal, og klubbens samlede årlige leje vil dermed stige med ,- kr. årlig. Hallen tænkes opført i januar 2007, så klubben kan opstarte nye hold m.m. allerede i Lem Rideklub er anmodet om at oplyse, hvor mange timer man bruger nuværende hal og hvor mange timer, man har planer om at bruge en ny hal samt hvor stor medlemstilgang, der forventes i forbindelse med den nye hal. Oplysningerne vil foreligge på mødet. Forvaltningen har gjort følgende sammenligning af tilskud i 2007 samt medlemstal Forening Antal medlemmer Lokaletilskud 2007 Sundsøre Rideklub hal Skive Rideklub haller Næstildgård Rideklub hal Rideklubben Slejpner ingen indendørsfac. Sallingsund Hesteklub hal Lem Rideklub hal Ud fra ovenstående sammenligning af rideklubber i kommunent er det forvaltningens opfattelse, at Lem er stillet lige så godt som øvrige rideklubber i kommunen, hvad medlemstal og ridehaller og tilskud angår. Det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgningen. Bilag: Ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud (785449) Oplysninger vedr. ny hal fra Lem Rideklub (787085)

17 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ændring af vedtægtet 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget følger indstillingen fra Kulturregionens bestyrelse, således at der fremover alene udpeges 2 medlemmer fra Skive Byråd til Fuur Museums bestyrelse udvalget, såfremt vedtægtsændringen godkendes, anmoder byrådet at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen i Fuur Museum Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Kulturregionen har fået en anmodning fra Fuur Museum om tilladelse til ændring af vedtægterne for Fuur Museum. Ændringen vedrører vedtægternes 4 stk. 1 bestyrelsens sammensætning. I de hidtidige vedtægter er det bestemt, at der til bestyrelsen skal udpeges 5 politikere. I den nye udgave er dette reduceret til 2, som skal udpeges af Skive Byråd. Kulturregionens bestyrelse anbefaler ændringen. Ændringen skal godkendes af museets hovedbidragsyder, som er Skive Kommune. Bilag: Vedtægter for Fur Museum (784257)

18 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Salling Cirkus Klub - ansøgning om lokaletilskud J.nr.: Sagsid.: Initialer: INLS Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Kultur og Borgerservice indstiller: indplacering i Skiveordningen sker i forbindelse med budget 2008 der for 2007 bevilges tilskud efter Folkeoplysningslovens mindsteregler, i ,- kr. foreningen ikke umiddelbart kan øge timetallet, da det samtidig vil forøge huslejen. udvalget forbeholder sig ret til at nedsætte tilskuddet efter timeforbruget i lokalerne. der vil ikke kunne anvises finansiering i budget Folkeoplysningsudvalget den Fraværende: Anni Andersen. For Anni Andersen mødte Jette Kastrup. Godkendes som indstillet. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Punktet udsat. SAGSFREMSTILLING Salling Cirkus Klub blev etableret med vedtægter i efteråret 2006 efter at klubben havde fungeret et par år uden reel bestyrelse og vedtægter og uden offentlige tilskud. Klubbens vedtægter er godkendt i december 2006 af Folkeoplysningsudvalget i gl. Sundsøre kommune, men der har ikke været ydet tilskud fra Sundsøre kommune. Cirkusklubben har i januar 2007 indgået lejekontrakt med Danmarks Messen APS, Købstrupvej 21, 9900 Frederikshavn om leje af 420 m2 i ejendommen beliggende Skivevej 84 88, Lindum, 7870 Roslev. Lejemålet omfatter 2 træningslokaler, springgrav, rekvisitrum, kontor, omklædningsrum, toiletter og bad samt mødelokale.

19 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Der er indgået erhvervslejekontrakt for lejemålet. Den årlige leje er aftalt til ,- kr. + moms, i alt ,- kr. Heri er indeholdt betaling for varme, el, rengøring og vand. Lejen er baseret på 600 timers anvendelse pr. år a 240,- kr. + moms. Timeprisen svarer til den pris, der betales for leje af hallerne i gl. Sundsøre kommune. Lejen reguleres årligt i henhold til antal timer, lokalerne udlejes, og reguleringen sker i henhold til stigning i nettoprisindekset. Det er forvaltningens opfattelse, at foreningen ikke umiddelbart kan øge timetallet, da det samtidig vil forøge huslejen. Det fremgår af lejekontrakten, at uanset udvikling i areal og timer, kan lejen ikke nedsættes til under begyndelseslejen. Det er forvaltningens opfattelse, at udvalget forbeholder sig ret til at nedsætte tilskuddet efter timeforbruget i lokalerne. Lejekontrakten er gennemgået af juridisk afdeling, som har påpeget punkter, som lejer bør forsøge at få rettet i kontrakten. Cirkusklubben forventer et medlemstal på ca medlemmer fra hele Salling og Skive. I henhold til Skiveordningen af 2007 vil tilskuddet i 2007 udgøre 65 % af lokaleudgiften, jfr. Folkeoplysningsloven, i alt ,- kr. Der vil ikke kunne anvises finansiering i budget Herefter skal klubben indplaceres som øvrige klubber, der får tilskud via Folkeoplysningsloven. Indplaceringen vil kunne afvente en kommende behandling af indplaceringerne efter bilaget til Skiveordningen 2007, der skal drøftes i Folkeoplysningsudvalget i forbindelse med budgettet for Bilag: Salling Cirkus Klub - Vedtægter for klubben (754298)

20 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Overførsel af overskud 2006 kr kt Sallingsund Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Kultur og Borgerservice indstiller Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme indstiller, at overskud 2006 kr på Folkeoplysningsområdet Sallingsund Kommune overføres til Kultur og Borgerservice Skive Kommune 2007 Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Sallingsund Kommune har siden indførelse af ny tildelingsmodel på Folkeoplysningsområdet pr. 1. januar 2004 haft et budgetoverskud vedr. midler til lokaletilskud. Dette bevirkede at foreningerne ud over det bevilgede tilskud primo året, havde mulighed for at søge om flere midler senere på året. Såfremt der ved årets udgang stadig var uforbrugte midler blev de tilført kassen men budgetbeløbet blev ikke beskåret, så i det efterfølgende budgetår var der igen et budgetoverskud. I forbindelse med budgetlægningen for 2006 vedtog kommunalbestyrelsen i Sallingsund Kommune, at beskære Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter med kr fra Kultur og Borgerservice søger nu udvalget om at overskydende midler på konto på i alt kr i Sallingsund Kommunes regnskab 2006 overføres til Kultur og Borgerservice. Indstillingen skal ses i lyset af, at forvaltningen har erfaret at vi ikke har modtaget det fulde beløb der er udbetalt til nogle foreninger. Det drejer sig bl.a. om Boksernes Hus hvor Kultur og Borgerservice har fået tilført ca. kr mens Sallingsund har udbetalt et á conto tilskud på kr Derudover har forvaltningen erfaret, at Sallingsund Kommune tilsyneladende ikke har fået afsluttet lokaletilskud i 2006 som aftalt kommunerne i mellem, så Kultur og Borgerservice nu har fået henvendelser fra foreninger der mangler sluttilskud for Forvaltningenharikkeoverblikoverom overførslenfra2006til2007kandækkede krav der kommer fra foreningerne i Sallingsund Kommune.

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 7 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 27. juni 2005 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Karl Henrik Hansen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af en

Læs mere