VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december Vores vej // Indledning // Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1"

Transkript

1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1

2 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs... De enkelte politikker... Idræts- og Fritidspolitik... Erhvervs- og Vækstpolitik... Klimapolitik... Brugerinddragelsespolitik for ældre, børn, børnefamilier og voksne med særlige behov... Sammenhængende børne- og ungepolitik 0 18 år... Ældrepolitik... Handicappolitik... Sundhedspolitik... Medborgerskabspolitik Arkitekturpolitiske mål for Helsingør Kommune Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Eksempel på den fremadrettede opbygning af politikker Udløbsdatoer Forsidefoto: Kjeldo Vores vej // Indledning // Side 2

3 SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS Selvom der formuleres selvstændige politikker for eksempelvis ældreområdet eller sundhedsområdet, så er der sammenhæng mellem dem. Formålet med dette afsnit er at vise, hvilke politikker der lapper ind over hinanden for derved at tydeliggøre, hvilke mål der er særligt relevante for de enkelte serviceområder. Det gøres igennem et skema, der illustrerer, hvilke grupper i kommunen, der berøres af de enkelte politikker. Dermed er det også mere gennemsigtigt for borgere såvel som ansatte i kommunen, hvilke afsnit af Vores vej der er relevante, hvis man vil sætte sig ind i indsatsen for en bestemt gruppe af borgere eller virksomheder. Idræts og fritidspolitik (folkeoplysningspolitik) Klimapolitik Brugerindragelsesespolitik for ældre, børn, børnefamilierog voksne med særlige behov Sammenhængende børn- og unge politik 0-18 år Ældrepolitik Handicappolitik Sundhedspolitik Medborgerskabspolitik Børn og unge 0-18 år Voksne Ældre 65+ Erhvervs og vækstpolitik Arkitekturpolitiske Mål for Helsingør Kommune skiltningarkitekturpolitiske retningslinjer Virksomheder 65+ Besøgende Skemaet illustrerer alle de politikker, der er inkluderet i dette dokument, nemlig alle dem, der har noget at gøre med kommunens eksterne opgaveløsning de opgaver som borgere, besøgende og virksomheder er direkte berørt af. Politikkerne i dette dokument er således alle politisk vedtagne, borgerrettede politikker. De interne retningslinjer, der beskriver, hvordan kommunens ansatte arbejder, såsom personalepolitikken eller kommunikationspolitikken, er ikke medtaget i dette dokument. Vores vej // Indledning // Side 3

4 DE ENKELTE POLITIKKER I det følgende finder du samtlige borgerrettede politikker for Helsingør Kommune. For at det skal være nemt og gennemskueligt at læse en politik for Helsingør Kommune, skal politikker fremadrettet, når de revideres eller fornys opbygges på samme måde. Fremadrettet er opbygningen af de enkelte politikker således den samme og følger nedenstående punkter: Indledning: Hvordan forholder politikken sig til kommunens særlige udfordringer eller tendenser i omverdenen med relevans for området? Målgruppe(r):Hvem er målgruppen for politikken? Sammenhæng til visionen: Hvad er formålet med politikken? Hvilke elementer af visionen understøttes med denne politik? Mål: Hvilke konkrete mål er der for denne politik? På side 129 kan du finde et eksempel på den fremadrettede opbygning af politikker. Politikkerne følger endnu ikke denne skabelon, da det vil ske i takt med, at politikkerne revideres eller fornys. I 2013 er alle de borgerrettede politikker derfor blot samlet i nærværende dokument. Center for Politik og Organisation, Strategi, HR og Kommunikation. er ansvarlig for løbende at opdaterer Vores vej. For yderligere oplysninger om Vores vej kan du henvende dig til: Områdeleder Edda Heinskou // Tlf: // Vores vej // Indledning // Side 4

5 IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 5

6 IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK Idræts- og fritidspolitikken er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Udgivelsesår: 2012 Du kan få yderligere oplysninger om Idræts og fritidspolitikken hos: Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Stengade Helsingør // Telefon: // FORORD Fritiden er et af de rum, der er med til at give os mening og glæde i hverdagen. Nogle går til sprogundervisning på aftenskole eller dyrker idræt i den lokale idrætsforening. Andre løber en tur, cykler mountainbike i skoven, mødes i kunstforeningen eller tager til foredrag og debatmøder. Børnene går bl.a. til spejder, musik, dans eller håndbold, og de ældre spiller golf eller går stavgang. Helsingør Kommune ønsker med idræts- og fritidspolitikken at skabe grundlag for, at alle borgere kan have et aktivt og alsidigt fritidsliv med attraktive og unikke muligheder, der er kendetegnet af kvalitet, fordybelse, bevægelse, talentudvikling, fællesskab, demokrati og aktivt medborgerskab. Idræts- og fritidspolitikken bygger på og understøtter kommunens vision og visionselementer om: at vi vil være kendt som kommunen, hvor fællesskabet fremmer livskvaliteten at komme tættere på hinanden blandt andet ved hjælp af styrket dialog, flere aktiviteter der fremmer fællesskabet og mangfoldigheden at skabe mulighed for personlig udvikling for alle borgere uanset alder gennem tæt dialog og tidssvarende tilbud at komme tættere på drømmen ved blandt andet at understøtte, at borgere udvikler deres talent Politikken inddrager de lovbestemte retningslinjer fra den ny reviderede folkeoplysningslov. En del af politikken vil være rettet mod at underbygge samspillet mellem Helsingør Kommunes øvrige politikker og kommuneplaner, bl.a. sundhedspolitikken, børne- og ungepolitikken, medborgerskabspolitikken og perspektivplan for idrætsområdet. Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik sætter retning for, hvordan kommunen vil arbejde med at udvikle og understøtte attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idræts- og fritidsområdet i tæt samarbejde med institutions- og skoleområdet. Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 6

7 Politikken er kommunens grundlag for samarbejdet med foreninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. Med politikken er der skabt en synlig og overordnet ramme for udvikling på området i de kommende år. Det er et redskab for kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde til at realisere visioner og konkrete indsatser. Politikken er et resultat er en proces, hvor paraplyorganisationer, foreningsledere, børne- og ungeinstitutioner, selvorganiserede samt ildsjæle gennem temamøder og dialogmøder har haft mulighed for at komme med konkret input i form af holdninger og idéer til politikken. Tak til alle, der har bidraget konstruktiv med forslag og holdninger til politikken. Helsingør Kommune ser frem til et godt samarbejde om at føre disse ud i livet. Borgmester Johannes Hect-Nielsen Formand for idræts og sundhedsudvalget Jørgen E. Hansen Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 7

8 OPBYGNING AF POLITIKKEN I denne folder kan du læse Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik og retning for fremtiden. Idræts- og fritidspolitikkens tager udgangspunkt i et overordnet formål. Formålet spænder over en strategi med syv fokusområder, som repræsenterer en bestemt målgruppe i politikken. For hvert fokusområde er der opstillet nogle målsætninger. Ud fra idræts- og fritidspolitikken udarbejdes efterfølgende handleplaner for konkrete aktiviteter til udmøntning af politikken. Handleplanerne er helt centralt for politikkens virke. Konkretiseringen af politikken skal føre til opfyldelse af målsætningerne og politikkens formål. En del af politikken vil være rettet mod tværgående samarbejder, brugerinddragelse samt rammer for fritidslivet. VISION OG FORMÅL TVÆRGÅENDE MÅLSÆTNINGER Det frivillige borne og ungearbejde Andre foreninger, kulturelle og sociale foreninger Idræt og bevægelse i skole og instutution Foreningsidræt Eliteidræt og talentudvikling Den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet Den folkeoplysende voksenundervisning Brugerinddragelse Rammer for fritidslivet Information og begivenheder Samspil og projekter på tværs Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 8

9 FORMÅL FOR POLITIKKEN Idræts- og fritidspolitikkens formål er at arbejde for et aktivt og mangfoldigt forenings- og fritidsliv, hvor alle borgere uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, talentudvikling, fordybelse, fællesskab, bevægelse, demokrati og aktivt medborgerskab. TVÆRGÅENDE MÅLSÆTNINGER Det er vigtigt med et stærkt tværgående og helhedsorienteret samarbejde for at skabe et helstøbt fritidsliv. Derfor skal kommunens ressourcer sættes i spil både på tværs af fritidslivets aktører, men også i forhold til borgere, institutioner, kommune og erhvervsliv. Idræts- og fritidspolitikken skal være med til at understøtte og udvikle det tværgående arbejde i politikkens syv fokusområder. Fokusområderne skal ses i en sammenhæng, eftersom de på hver deres måde, men især sammen, medvirker til at realisere politikkens formål om at arbejde for et aktivt og mangfoldigt forenings- og fritidsliv for kommunens borgere. Idræts- og fritidspolitikken bygger på syv tværgående målsætninger på tværs af fokusområder. I politikken indgår andre tværgående områder. Disse findes i afsnittene; Brugerinddragelse, Rammer for fritidslivet, Information og begivenheder og Samspil og projekter på tværs. MÅLSÆTNINGER Helsingør Kommune ønsker at... synliggøre og styrke vores foreningsliv for alle borgere arbejde for at de kommunale og selvejende idræts- og fritidsfaciliteter udnyttes optimalt understøtte og styrke de fysiske rammer for forenings- og institutionslivet samt de selvorganiserede borgere profilere Helsingør som en attraktiv idræts- og fritidskommune med regionale, nationale og internationale begivenheder og events skabe en platform for videndeling i idræts- og fritidslivet lette de administrative krav til idræts- og fritidslivet synliggøre og videreudvikle tilskudsordninger for foreningslivet Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 9

10 DET FRIVILLIGE BØRNE- OG UNGE ARBEJDE Definition De foreninger, der udfører et arbejde med børn og unge indenfor fritidsområdet og hvor der arbejdes frivilligt og ulønnet. Dette er kendetegnende for bl.a. spejder- og rollespilsgrupper. Status Der findes 22 foreninger i Helsingør Kommune, der primært arbejder med børn og unge. Disse foreninger har ca medlemmer, hvoraf ca er under 25 år. Af disse foreninger tegner spejdergrupperne sig for 12 foreninger (grupper) med ca. 600 medlemmer, hvoraf ca. 475 er under 25 år. En del af foreningerne deltager i arrangementer som foreningsdag, events i kommunen samt afholder bl.a. aktiviteter på spejdercentret Gurredam og børne-/ungearrangementer som fx rollespil og teater. MÅLSÆTNINGER Helsingør Kommune ønsker at... synliggøre og udvikle det frivillige børne- og ungearbejde samt sikre mangfoldighed i foreningstilbuddene øge foreningsdeltagelsen blandt børn og unge med fokus på deltagelse og fastholdelse i et aktivt fritidsliv indtænke de frivillige børne- og unge foreninger som samarbejdspartner ved nye tiltag i kommunen bidrage til opkvalificering af undervisere, instruktører og ledere både med henblik på foreningsudvikling samt fastholdelse og rekruttering af de frivillige i foreninger ANDRE FRIVILLIGE FORENINGER, KULTURELLE OG SOCIALE FORENINGER, M.FL. Definition Foreninger, der udfører frivilligt og ulønnet arbejde inden for det brede foreningsliv. Det kan være indsatser for børn, unge og voksne, og det kan være sociale tiltag, frivillige yder til gavn for andre end én selv. Status Der findes et bredt og varieret foreningsliv i kommunen. Det drejer sig for eksempel om musikforeninger, kor, etniske foreninger, kunstforeninger, historieforeninger, teaterforeninger, patientforeninger, sociale foreninger og ældreforeninger. Hvert år bliver der desuden afholdt en del arrangementer som koncerter, foredrag og informationsmøder en del af disse arrangementer er gratis. Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 10

11 MÅLSÆTNINGER Helsingør Kommune ønsker at... gøre det nemmere at være frivillig samt synliggøre og udvikle det frivillige foreningsarbejde sikre mangfoldighed i foreningstilbuddene arbejde på at integrere Helsingør Kommunens frivillighedscenter i foreningslivet og borgernes hverdag bidrage til opkvalificering af undervisere, ledere og instruktører på fritidsområdet gennem dialog med det frivillige foreningsliv IDRÆT OG BEVÆGELSE I SKOLE OG INSTITUTION Definition Den idræt og bevægelse som børn og unge dyrker i institutions- og skoleregi. Status Der foregår mange bevægelsesaktiviteter i dagtilbud, skole/sfo og fritidsklubber. Daginstitutioner og SFOer arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner Krop og bevægelse og skoler med Fælles Mål for faget idræt. Alle kommunale folkeskoler deltager i sundskolenetværket En stor del af skolerne har Skolesport og legepatruljer. Helsingør Kommune har en idrætslinje og sportslinje fra 7.-9 klasse på en skole, to fritidsklubber har idræt som deres profil, 10-klasseskolen har en idrætslinje, en daginstitution er DGI-certificeret og dagtilbuddet har uddannet bevægelsesambassadører. Kommunen afholder årligt 14 skoleidrætsstævner med deltagelse af ca børn og Fritter Cup for SFO børn med deltagelse af ca børn pr. skoleår. MÅLSÆTNINGER Helsingør Kommune ønsker at... sikre at idræt og bevægelse har en central rolle i daginstitutioner, skoler/sfo og fritidsklubber arbejde på at højne trivsel og bevægelsesglæde hos børn gennem koblingen bevægelse og læring i dagtilbud og skole skabe helhed i børnenes hverdag, hvor de kan gå direkte fra skole og institution til idræts-/spejder-, og anden fritidsaktivitet med fokus på fysisk udfoldelse have fokus på aktiviteter for de motorisk usikre og inaktive børn i alderen 3-9 år Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 11

12 FORENINGSIDRÆT Definition Foreningsidræt er idræt og motion, som er organiseret gennem almindeligt medlemskab i de lokale foreninger. Status Helsingør Kommune har 130 idrætsforeninger, som har medlemmer hvoraf ca er under 25 år. Udover almindelige foreningsaktiviteter afholdes der stævner med deltagelse af internationale, nationale og lokale idrætsudøvere En del foreninger i kommunen udfører opgaver inden for bl.a. sundheds- og integrationsområdet. fx Idræt PLUS idrætsaktiviteter for unge i socialt boligområde, Familieorientering motion, naturoplevelser og samvær for hele familien samt Integration på hest og Inkludering af børn og unge med generelle indlæringsproblemer i den lokale floorball klub. MÅLSÆTNINGER Helsingør Kommune ønsker at... understøtte og udvikle de bedst mulige rammer for foreningsidrætten skabe et idrætsmiljø, der bygger på et bredt tværkulturelt samarbejde understøtte og styrke samarbejder, erfarings- og vidensudveksling idrætsforeninger imellem samt mellem idrætsforeninger og børne- og ungeinstitutioner bidrage til opkvalificering af trænere og ledere uanset udgangspunkt både med henblik på foreningsudvikling samt fastholdelse og rekruttering af de frivillige i foreninger gennem dialog med foreningsidrætten ELITEIDRÆT OG TALENTUDVIKLING Definition Eliteidræt er defineret som idræt, der enten er på eller indenfor en overskuelig fremtid kan udvikles til topidræt på nationalt og/eller internationalt niveau. Eliteidrætten er organiseret i lokale foreninger. Status Eliteidrætten i Helsingør Kommune varetages bl.a. af fonden Elite I Helsingør Kommune arbejder ca. 5-8 foreninger med eliteidræt. Talentudvikling foregår i de enkelte klubber og bl.a. i et samarbejde med Idrætslinjen på Snekkersten Skole, som tilbyder disciplintræning i tennis, fodbold, håndbold, atletik og svømning. Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 12

13 MÅLSÆTNINGER Helsingør Kommune ønsker at... skabe et eliteidrætsmiljø, der bygger på samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og foreninger med henblik på at skabe tilgang af de nødvendige ressourcer, til gavn for talentudvikling og elite understøtte en fælles strategi og målsætning for talentudvikling i samarbejde med eliteidrætten styrke samarbejdet mellem idrætsliv, uddannelse og hverdag for idrætstalenter, eliteudøvere og trænere med fokus på et sammenhængende og koordineret idrætsstilbud for de årige profileres som en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau DEN SELVORGANISEREDE IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITET Definition Den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet spænder over mere spontane aktivitets- og samværsformer som f.eks. udfoldelse af idræt og leg (fx skating, cykling, vandaktivitet eller løb) i kommunale byrum, anlæg og i naturen. Status Borgerens idræts- og fritidsvaner uden for organiserede foreninger. På landsplan anslås det at omkring 2/3 af den voksne befolkningen dyrker regelmæssigt selvorganiseret idræts- og fritidsaktivitet. For børn og unge er det omkring 60 procent, der dyrker en eller anden form for selvorganiseret aktivitet på egen hånd eller med venner. MÅLSÆTNINGER Helsingør Kommune ønsker at... synliggøre og fremme de selvorganiseredes adgang til faciliteter og anlæg i nærmiljøet, byrummet og naturen øge mulighederne for fleksibel deltagelse og tilknytningsmuligheder i idrætsog fritidsaktiviteter i foreningerne understøtte den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet med henblik på at skabe trivsel, velværd og sundhed for alle kommunens borgere arbejde på at synliggøre selvorganiserede idræts- og fritidsaktiviteter samt skabe adgang til faciliteter i kommunen for selvorganiserede via Helsingør Kommunes medieplatform Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 13

14 DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Definition Den folkeoplysende voksenundervisning er en kulturbærende og demokratifremmende institution, som tager udgangspunkt i at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder. Formålet er blandt andet at styrke evnen og lysten til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Status Helsingør Kommune har 12 foreninger (aftenskoler), som tilbyder voksenundervisning med deltagelse af ca borgere. Aftenskolerne tilbyder eksempelvis undervisning, foredrag og debataftener MÅLSÆTNINGER Helsingør Kommune ønsker at... synliggøre, styrke og udvikle den lokale folkeoplysende voksenundervisning give mulighed for, at alle, uanset udgangspunkt, kan deltage i undervisning, der bidrager til personlig udvikling - alment, kulturelt og fagligt understøtte voksenundervisningen i arbejdet med at sikre borgerne gode muligheder for oplysning, oplevelser, dialog og faglighed samt udbyde tilbud, rettet mod borgere med specielle behov bidrage til at aftenskolerne skal være et attraktivt tilbud til kommunens borgere BRUGERINDDRAGELSE Ifølge folkeoplysningslovens 35, stk. 2 skal den virksomhed, der kan få tilskud (foreninger, aftenskoler, selvorganiserede grupper), repræsenteres i et brugerudvalg. I Helsingør Kommune varetages denne funktion af Forenings- og Fritidsudvalget. Udvalget skal som minimum høres i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed i forhold til: folkeoplysningspolitikken budget for området kommunale tilskudsregler Kommunen ønsker en stærk brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet. Det skal bl.a. sikres gennem Forenings- og Fritidsudvalget med beslutningskompetencer (udover ovennævnte høring) og et udvalgsarbejde med fokus på at udvikle og styrke det folkeoplysende arbejde. Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 14

15 Udvalget har kompetencer/bevillinger inden for området: fordeling af tilskud godkendelse af lokaletilskud anvisning/fordeling af lokaler godkendelse af foreninger regnskab og tilsyn afgrænsninger egne initiativer yde tilskud til initiativer inden for udviklingspuljen Forenings- og Fritidsudvalget består i dag af 11 medlemmer: 3 medlemmer af Byrådet 2 medlemmer fra aftenskolerne 2 medlemmer fra idrætsområdet 2 medlemmer fra spejderområdet 2 medlemmer fra øvrige foreninger Herudover deltager en tilforordnet (uden stemmeret) fra Helsingør Ungdomsskole. Udover et udvalg vil de 3 eksisterende samråd indenfor området (Helsingør Sports Union, Spejdernes fællesråd og Aftenskolernes Samråd) være høringsorgan i alle spørgsmål indenfor deres respektive områder. RAMMER FOR FRITIDSLIVET FACILITETER Hovedparten af kommunens foreninger benytter kommunale faciliteter, herunder er medtaget de selvejende haller samt kultur- og foreningshuse, som kommunen drifter. Faciliteter er helt afgørende for foreningslivet og derfor ønsker kommunen at sikre gode, tidssvarende og lettilgængelige faciliteter for alle borgere. Hvor det ikke er muligt at stille kommunale faciliteter til rådighed for foreningerne, vil kommunen i videst mulig omfang yde lokaletilskud til foreningerne således, at der er nogenlunde ensartede muligheder for faciliteter til foreningernes aktiviteter. Fordeling af faciliteter varetages primært af Helsingør Idrætsanlæg og Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Via Helsingør Kommunes medieplatform er der mulighed for at se og booke faciliteter. Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 15

16 TILSKUD Der afsættes hvert år tilskud til foreningslivet i form af bl.a. medlems- og aktivitetstilskud, kursus- og undervisningstilskud, lokaletilskud, aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven samt en udviklingspulje. Der er udarbejdet tilskudsordninger, der beskriver mulighederne for tilskud. Fordeling af tilskud varetages primært af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Der er via Foreningsportalen digital mulighed for at søge tilskud. Særlige tilskud til idrætsforeninger administreres af paraplyorganisationen Helsingør Sports Union. UDVIKLINGSPULJE Udviklingspuljen har til formål at støtte og styrke udviklingsarbejdet indenfor folkeoplysningsområdet i kommunen. Alle (foreninger, selvorganiserede, enkeltpersoner m.fl.) har mulighed for at søge tilskud til: Initiativer, der inddrager/tiltrækker nye målgrupper i aktiviteter indenfor lovens område Aktiviteter for grupper med særlige behov Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter Foreningsudviklingsprojekter Der ydes kun støtte til et projekt en gang. Der skal udfyldes et ansøgningsskema og der er ansøgningsfrist 1. maj og 1. oktober. Ansøgningerne behandles af Forenings- og Fritidsudvalget. Helsingør Kommune har øvrige puljer som understøtter udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer, organisationsformer eller projekter på idræts- og foreningsområdet. Idrættens sundhedspulje, 18-midler Frivilligt socialt arbejde og HH samarbejde. Puljerne kan søges af alle foreninger og oplysningsforbund. Kontakt Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab for mere information. Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 16

17 INFORMATION OG BEGIVENHEDER EVENTS OG BEGIVENHEDER Helsingør Kommune skal være et attraktivt sted at afholde lokale, regionale og nationale begivenheder og events samt videreudvikles som et idrætskulturelt kraftcenter i Nordsjælland. Begivenheder er med til at skabe lokale samlingspunkter, som giver identitet og er med til at brande Helsingør som en aktiv kommune med spændende oplevelsestilbud for borgerne. Blandt andet giver store sportsevents oplevelser for deltagerne, for lederne og for tilskuerne. Idrætten evner i særlig grad at understøtte identitet og tilbyde det inkluderende fællesskab fra de klassiske idrætsgrene håndbold, fodbold og tennis til MTB, trail og arrangementer i kommunen som Sunde dage, spejderløbet Dinizuli, Kronborg Cup, Hornbæk Cup, Post Danmark Rundt og Sjælland Rundt. Events og begivenhedsområdet i politikken bygger på og understøtter kommunens begivenhedsstrategi, der bl.a. sætter sig som mål, at Helsingør skal tiltrække talent og i højere grad udnytte sit potentiale og styrke sin profil gennem synlige manifestationer/begivenheder. Der arbejdes i særlig grad ud fra de tre begivenhedstyper: Pulsen, Position & Profil samt Løftestangen, som er omtalt i kommunens begivenhedsstrategi. Helsingør Kommune samarbejder med forskellige aktører om events i Hovedstadsregionen og Øresundsområdet. Dette fordrer et tæt og tværgående samarbejde med blandt andet kommunens kulturområde og andre aktører. Helsingør Kommune ønsker aktivt at arbejde for at tiltrække events og begivenheder til kommunen - jf. afsnittet Tværgående målsætninger. INFORMATION OG SYNLIGGØRELSE Helsingør Kommune sætter fokus på information og synliggørelse med henblik på at sikre nem og hurtig adgang til viden og information på alle niveauer inden for og idræts- og fritidsområdet. Helsingør Kommune ønsker at øge formidling og synliggørelse af fritidstilbud, der motiverer flere borgere til at få lyst til at opsøge og deltage i aktiviteterne. Der skal være en let og hurtig adgang til information om tilskudsmuligheder, regler, lovkrav og lån af lokaler på kommunens medieplatformer. Særlige grupper og projekter på tværs Idræts- og fritidspolitikken sætter fokus på særlige grupper forstås bl.a. borgere med risiko for at udvikle livsstilssygdomme, udsatte børn og unge, voksne udenfor arbejdsmarkedet, fysisk- og psykisk handicappede, borgere med anden etnisk baggrund end dansk eller inaktive grupper, som af den ene eller anden grund ikke er aktive i det eksisterende idræts- og fritidsliv. Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 17

18 Denne målgruppe bliver primært nået gennem projektforløb og andre kommunale initiativer, hvor idræt, motion samt folkeoplysende aktiviteter bliver en central aktivitet, hvor indsatsen anvendes i forebyggende øjemed. Det kan være en indsats med fokus på sundhedsfremme og/eller social integration. Idræts- og fritidspolitikken indgår her i særlig grad i et naturligt samspil med en række andre politikområder med henblik på opbygning og styrkelse af socialt netværk og et udvidet partnerskab inden for idræts- og fritidsrelaterede områder. Helsingør Kommune ønsker at arbejde for, at der skabes bedre muligheder og rammer for at inkludere udsatte grupper, handicapområdet, grupper med specielle behov i idræts- og fritidslivet i tæt samarbejde med foreninger, organisationer og andre aktører. Der skal projektudvikles og vejledes om blandt andet idræt og andre fritidsaktiviteter for særlige grupper med fokus på deltagelse og fastholdelse. SAMSPIL MED ØVRIGE POLITIKKER Idræts- og fritidspolitikken supplerer vedtagne politikker, strategier og handleplaner på en række områder som f.eks. børn og unge, sundhed, medborgerskab, social ulighed i sundhed, frivillighed samt perspektivplan for idrætsområdet. Dette udmøntes bl.a. i konkrete tiltag som Fritids- og foreningspas for børn og unge, Rygestop forløb for borgere, Idrætsstævner for kommunens folkeskoler og Inspirationsaftener for foreninger. I tråd med de forskellige politikker, strategier og handleplaner indgår det folkeoplysende område i et samspil med andre områder i den kommunale og frivillige indsats. Dette samspil er behovs- og initiativstyret. Folkeoplysningsudvalget ønsker også at understøtte og medvirke til at løse velfærdspolitiske opgaver ved bl.a. at indgå partnerskaber med andre centre og aktører i kommunen. SAMSPIL OG PROJEKTER PÅ TVÆRS PARTNERSKABER Der skal arbejdes på at udvikle nye formaliserede samarbejder og partnerskaber mellem offentlige og foreninger / organisationer samt private aktører med fokus på indsatser som understøtter et aktivt og alsidigt fritidsliv, der er kendetegnet af kvalitet, fællesskab, demokrati og aktivt medborgerskab. AFGRÆNSNING AF AKTIVITETER Idræts- og fritidspolitikkens aktiviteter har fokus på foreninger, spejdere og oplysningsforbund og dækker tilsammen et meget bredt og varieret fritidstilbud til borgerne. Fritidsvaner ændrer sig i takt med, at samfundet ændrer sig. Derfor skal der være opmærksomhed på at undersøge potentialerne i at samarbejde med beslægtede aktører og udvikle nye aktiviteter til glæde for alle. Vores vej // Idræts- og fritidspolitik // Side 18

19 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 19

20 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK Erhvervs- og Vækstpolitikken er udarbejdet af Center for Kultur, Plan og Erhverv. Udgivelsesår: 2012 Du kan få yderligere oplysninger om Erhvervs- og Vækstpolitikken hos: Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade Helsingør // Telefon: // FORORD Helsingør Kommune ønsker en flerstrenget erhvervsudvikling. Udviklingen skal baseres på det eksisterende erhvervsliv og nye forretningsområder i relation til kreativitet, kultur og turisme. Erhvervs- og Vækstpolitikken er vedtaget i Byrådet den 27. februar I Helsingør Kommune foretages der i disse år en række store kulturinvesteringer, ligesom der er et øget fokus på turismeindsatsen. Disse investeringer bidrager til den samlede vækst for kommunen. Derfor skal erhvervspolitikken ses i en bredere sammenhæng som en erhvervs- og vækstpolitik. Helsingør Kommune står overfor flere udfordringer på det erhvervs- og vækstmæssige område. I Visionen Tættere på blev behovet for at øge antallet af arbejdspladser i kommunen pointeret. I forarbejdet til Planstrategi 2011 er der ligeledes kortlagt en række udfordringer, som berører grundlaget for kommunens erhvervsudvikling og vækst, som for eksempel behovet for at hæve uddannelsesniveauet og øge antallet af borgere i alderen år. Endelig har en benchmarking af kommunernes erhvervsklima fra Dansk Industri, placeret Helsingør Kommune lavt. I en opdeling af erhvervs- og bosætningsbyer placerer Helsingør sig ikke overraskende som en bosætningsby. Men 56 % af væksten i Helsingør kan tilskrives det lokale erhvervsliv og de jobs, der fastholdes og etableres lokalt. Tendensen på landsplan er at ca. 20 % af væksten i velstanden hentes ved bosætning, mens hele 80 % af væksten i velstanden kommer fra vækst i erhvervslivet. Vækst og velstandsudviklingen er således tæt forbundet med en positiv udvikling i det lokale erhvervsliv 1. En positiv udvikling skabes ved en aktiv erhvervspolitik, gode betingelser for erhvervslivet sammen med en bosætningsstrategi. En klar strategi, som har bred lokal opbakning, og som eksekveres med lokalt lederskab og vilje til vækst vil styrke udviklingen 1. Samtidig vil Helsingør Kommune satse på en bæredygtig udvikling. 1 Vækstens Anatomi, reg.lab 2010 Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 20

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere