Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts Formandens beretningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen"

Transkript

1 Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen

2 Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind Thule Mikkelsen Best medlem Niels Schmidt Best medlem Niels Henning Fogh. Suppleant Vagn Vestergård. Revisor Peter Maj Christensen Revisor Claus Knudsen Revisor suppl. Steen Andersen

3 Hovedpunkter Samarbejde med Alsbogføring.dk. Målerproblemer. Indførsel af ledelsessystem. Vandværkets tilstand. Indsatsplan. Vandsamarbejde. Vandforsyningsplan. Vandindvindingstilladelse. Nøgletal. Takster. Samarbejde med andre vandværker. Hjemmeside. Fremtid.

4 Samarbejde med Alsbogføring.dk. Vort samarbejde med Alsbogføring.dk har været givtigt. Vi har nu fået et elektronisk kunde- og målerkartotek. Vore forbrugere kan nu betale via PBS. Man kan nu indberette måleraflæsninger og flytning via vores hjemmeside. Vi har identificeret de forbrugere, der ikke vil samarbejde med vandværket med hensyn til betaling og måleraflæsning, derved er vore tab på udestående fordringer reduceret. Antallet af den slags kunder er stadig alt for højt og giver unødigt arbejde til kasserer og Alsbogføring. Nogle lejere er flyttet og efterfølgende nægtet at betale restgælden til vandværket. Såfremt lejeren ikke betaler, hæfter udlejeren ifølge 5 i vore vedtægter.

5 Samarbejde med Alsbogføring.dk Hvad betyder det for forbrugerne: Betaling mulig via PBS Mulighed for at indberette flytning og måleraflæsning via vores hjemmeside. (www. Man får en regning pr. hovedmåler man ejer. Regningen indeholder: Hovedanlægsbidrag Målerafgift Betaling for forbrugt kubikmeter vand Afgifter til staten For hver bi-målere får man en regning på: Målerafgift Og oplysning om registeret vandforbrug i perioden. Regninger til tiden.

6 Målerproblemer To andelshavere klagede over, at deres måler viste et højere vandforbrug end det faktiske forbrug. Da ingen af klagerne havde foretaget en regelmæssig registrering af målerstanden og det ikke var påvist vandspild, tilbød vi at indsende målerne til en kontrol på et akkrediteret laboratorium. Såfremt det kunne påvises, at målerne målte forkert, ville Vandværket bære omkostningerne. Omkostningerne blev anslået til mellem og kr. Laboratoriet fandt at begge målere viste korrekt. Den ene andelshaver fandt en forklaring på problemet og var tilfreds. I den anden sag blev andelshaveren ikke tilfreds.

7 Målerproblemer. Det er en god ide at man jævnligt kontrollerer sin vandinstallation for lækager. Vi kan anbefale følgende: At man aflæser sin vandmåler jævnligt og beregner det forvende årlige forbrug. Kontrollerer at vingehjulet i vandmåleren stopper, når alle haner er lukket Vingehjul

8 Indførsel af ledelsessystem. Det er et krav fremsat i bekendtgørelse nr. 132 at alle almene vandværker inden udgangen at 2014 skal: Udpege en drift-ansvarlig. Det er p. t. formanden. Uddanne mindst en person i hygiejne og vandværksteknik. Tre personer i vandværket har modtaget denne uddannelse. Indføre ledelsessystem. Det er indført. Udarbejde en beredskabsplan. Er sendt til godkendelse ved kommunen. Jeg vil derfor i det følgende kun fokusere på de komponenter, der står for en snarlig opgradering eller fornyelse.

9 Vandværkets tilstand. Kommunens bedømmelse. Vi har haft miljøeftersyn den 19. aug Vi modtog følgende bedømmelse fra kommunen: Det er tydeligt at der ydes en stor indsats for at opnå rent drikkevand på vandværket. Jeg har ingen bemærkninger til driften af vandværket, som fremstår som rent og ryddeligt. Vi fik et påbud om at søge om tilladelse til at lede skyllevand ud af vandværket. Det er sket. Vi forventer et besøg i år. Frekvensen er hvert andet år.

10 Vandværkets tilstand. Boring ved værket Boringen DGU # Ro vandspejl 2,50 Niveau over havets overflade i m. 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Ro vandspejl

11 Vandværkets tilstand. Boring ved værket Boringen DGU # er placeret tæt på vandværksbygningen. Den er anlagt i vinteren Der skal monteres to manometre med tilhørende haner og tryklufttilslutning, således at tætheden af foringsrør og stigrør kan kontrolleres. Kommunen forlanger, at vi pejler vandspejlet i august måned og indberette resultatet til kommunen. Vandspejlet står ca. 1,7 m over havets overflade og har vist stigende tendens. Det betyder at der umiddelbart ingen fare er, for at grundvandet bliver opblandet med saltvand. Vandkvaliteten bedømmes som god. Typisk for egnen er der Arsen og NOVC i vandet. Arsen fældes i filtrene.

12 Vandværkets tilstand. Boring ved Tingstedvej Ældre boring fra 1976 (DGU # ) På generalforsamlingen 2014 fik bestyrelsen bemyndigelse til at sløjfe boringen på Tingstedvej. Det blev sat i værk den 19. jan 2015.

13 Vandværkets tilstand. Boring ved Tingstedvej

14 Vandværkets tilstand. Boring ved Tingstedvej Boringen er nu sløjfet og alt bygningsværk, også fra de tidligere boringer over jorden, er fjernet. Grunden er bortforpagtet for et år af gangen med forkøbsret. Forpagteren har fået lov til at planerer området

15 Vandværkets tilstand. Boringer generelt. Jeg sagde følgende i 2014 Som bekendt vil Danfoss Nordborg nedlægge deres eget vandværk og forsynes fra Sonfor i Havnbjerg. En naturlig konsekvens er at Danfoss derfor stopper deres råvandspumper. Det er dog ikke uden problemer, idet det har vist sig at Danfoss grundene er meget forurenede. For at forhindre at denne forurening spredes sig til grundvandet, kan det være, at de i mange år frem er nødt til at pumpe grundvand op. Hvis dette problem ikke angribes rigtigt, kan vore boringer blive forurenede. Der er intet nyt fra Danfoss. De har overskredet adskillige terminer. Kun Elsmark og Universe bliver forsynet fra Sonfor via den nye ledning.

16 Vandværkets tilstand. Vandfiltre Filteret er af type TFA 14 af fabrikat Silhorko fra Filteret består at to filtertanke med automatisk skylning. Kapacitet: 14 m 3 /h. Anlægget er renoveret og opdateret i januar Som led i den regelmæssige kontrol er filtrene blevet kontrolleret den 27/ Resultat afgang vandværk Ilt: 5,66 g/l, Jern: 0,01 mg/l (grænse<0,1), Mangan <0,03 mg/l (grænse <0,2) og Temperatur : 10 C 0 Filtrene virker derfor som de skal.

17 Vandværkets tilstand. Vandfiltre Begge filtertanke er desværre angrebet af tæring. I sommeren 2012 havde vi en lækage på filter 2. Det blev klaret ved at på svejse en lap. I 2013 har vi lappet to yderlige lækager. I 2014 har vi lokaliseret tre lækager Den 13. marts 2015 blev der fundet en så stor lækage at det var nødvendigt foretage en lapning. Der blev lappet tre huller. Du er uforsvarligt at lappe videre på tankene. De er modne til udskiftning.

18 Vandværkets tilstand. Skyllevand Filterskyllevandet bliver udledt i en grøft langs Nordborgvej. Denne grøft fyldes op af sedimenter fra filterskyllevandet. Vi har renset grøften i januar Kommunen har bedt os indsende en udfyldt ansøgningsskema for at få en udledningstilladelse for skyllevand. Vi har nedsat mængden af skyllevand ved kun at skylle 4 gg/uge fra 5 gg/uge. Vi bruger ca m 3 /år vand til filter-skylning. Vi forventer at dette tal falder betydeligt, hvis filtrene udskiftes til nye af passende størrelse.

19 Vandværkets tilstand. Rentvandstank

20 Vandværkets tilstand. Rentvandstank Rentvandstanken rummer ca. 60 m 3 vand plus ca. 20 m 3 i reserve efter alarmen er aktiveret. Det er en stor tank i betragtning af at vi udpumper ca. 80 m 3 /døgn. Kommunen forlanger nu, at vi skal inspicerer tanken en gang hver 5 år. Tankens tilstand er dårlig, og vi er næsten sikker på at den trænger overfladevand ind i tanken, som forurener drikkevandet. Problemet skal løses i 2015.

21 Vandværkets tilstand. Ledningsnettet. Den 28. april 2014 udskiftede vi en hovedhane ud for Skovvej 8. Derfor var resten af Skovvej uden vand et par timer. Den 2 maj 2014 havde vi et kompliceret rørbrud ud for Sognehuset på skolevej. En observant person opdagede rørbruddet lidt før kl. 6 om morgenen og kontakte vandværket. Rørbruddet var så alvorligt, at vi var nødsaget til at afbryde vandet til området Skolevej og Tingstedvej. Reparationen var ret kompliceret og først omkring kl. 4 om eftermiddagen, havde alle forbrugere vand. Den 13. marts 2015 blev der konstateret et rørbrud på Nordborgvej 19.

22 Vandværkets tilstand. Ledningsnettet. Vi har igen i 2014 haft forstyrrelser i vandforsyningen forårsaget af det kloakarbejde Sonfor har udført i området. Da en del af ledningen, der går fra Vestervej til Tjørnevænget skulle omlægges, har vi fået monteret en stophane, så vi kan forsyne svinefarmen Vestervej 2 med vand under denne omlægning. Den 16. september 2014 blev ledningen omlagt. Selv om vi havde forlangt to dages varsel, fik vi først varslet eftermiddagen dagen før. Vi runddelte en løbeseddel så hurtigt det kunne lade sig gøre. Selve afbrydelsen varede 6 timer, og flere beboer på Tjørnevænget følte sig stærkt generet. Den 7. oktober 2014 lykkedes det for de samme folk at grave vort ledningsnet over tre gange.

23 Vandværkets tilstand. Rentvand Vi havde igen i 2014 haft overskridelser på antallet af Coliforme bakterier. Kommunen anbefalede, at vi fik taget en vandprøve hver måned, for at følge udviklingen.

24 Vandværkets tilstand. Rentvand 35 Coliforme bakterier ved 37 0 C. Y = antal/100 ml Kogegrænse antal/100 ml

25 Vandværkets tilstand. Rentvand Bemærk at forureningen starter om efteråret. Det indikere, at forureningen stammer fra regnvand, der trænger ind i tanken. Vi skal have fundet en løsning på dette problem.

26 Vandværkets tilstand. Råvand Vort råvand er fri for BAM (rester af sprøjtegifte). Indholdet at Ammonium (NH 4 ) er lige over grænsen. Det bliver fjernet effektivt i filtrene. Der bliver omdannet til nitrat (NO 2 ). Vi har 2,3 ml NVOC (ikke flygtig organisk kul) i vandet. Stoffet forekommer i alt grundvand på Als og er ufarligt. Nitratindholdet ligger under 5 mg/l grænsen, kommunen mener, på trods af at vi er under grænsen, at vi skal beskytte de Prioriterede områder. Det kommer sikkert til at fremgå af den kommende Indsatsplanerne for Nordals. Der er 0,48 micro g/l Arsen i råvandet. 100 micro g/l anses som skadelig. Heldigvis har vi meget jern i vandet, som gør det muligt at udfælde Arsenen i vore filtre.

27 Vandværkets tilstand. Driftsikkerhed Vi har en ledningsforbindelse til Langesø Vandværk, der kan forsyne os med vand i en nødsituation. Vi har en reservevandbeholdning i rentvandstanken til 5 til 20 timers forbrug, vi kan leverer vand fra selv under strømsvigt. Den største trussel er at indholdet af Coliforme bakterier i vandet bliver så højt at, vi må udstede et koge-påbud. Hvis en sådan situation opstår, kan vi være nødsaget til at købe vand hos Langesø Vandværk indtil vort eget vand igen er drikkeligt. Der kan opstå en stor lækage i en af filtertankene. Så stor at vi må slå over til nødforsyning fra Langesø. Der må dog formodes at et sådan lækage kan lappes inden for overskuelig tid.

28 Indsatsplan for Nordals. ovandindvindingsopland ovandværket er gået ind i et samarbejde med andre vandværker på Nordals om at opstille en alternativ Indsatsplan. ovi har holdt det første mødemøde med kommune den 23. marts om den nye udgave af Indsatsplanen. oplanen er endnu ikke helt færdig. ovi fik en ny beregning af det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO)

29 Indsatsplan for Nordals. BNBO

30 Indsatsplan for Nordals. Danfoss Forureningen. Vi har en potentiel forureningsfare fra Danfoss. I dag oppumper de m 3 /år for at undgå at forureningen spreder sig. Det skal måske øges med m 3 /år.

31 . Vandforsyningsplan Vandforsyninsplanen er nu gældende. Vore indsigelser blev stort set imødekommet, og vi er tilfredse med planen, selv om der ligger nogle udfordringer i planen.

32 . Vandforsyningsplan

33 . Vandforsyningsplan Bemærk at ejendommene nede ved vandet har egne boringer, men vi har forsyningspligten Private boringer Forsyningsområde

34 Vandindvindingstilladelse Vi har fået en ny tilladelse til indvinding af vand. Den fik vi i maj.2014 og den gælder til Vi har ret til at indvinde m 3 /år og max. 15 m 3 /time. Ud over den kendte beskyttelseszone på 25 m omkring boringerne, er der nu udpeget en 300 m beskyttelseszone. I denne zone er det forbudt at aflede overfladevand, husspildevand eller andre forurenende væsker til grundvandet gennem boringer eller brønde eller på anden måde. Man må ikke oplagre skadelige stoffer ubeskyttet. Vi skal i beredskabsplanen redegør, hvordan vi forholder os ved Strømudfald og fare for radioaktiv forurening.

35 Vandindvindingstilladelse Beskyttelsesområde

36 Vandsamarbejde iføle 48 i Vandforsyningsloven Sønderborg kommune har læge ønsker at vandværkerne i kommunen skulle indgå i et frivilligt Vandsamarbejde. En af opgaverne skulle være at administrerer udbetaling erstatning til de lodsejere, der bliver ramt af Indsatsplanen. Ugift anslået til 1,25 kr/m 3. Da vandværkerne ikke har været begejstret for i den har man brugt 48. Det har afført et brev fra Naturstyrelsen til alle almene vandværker i kommunen, med opfordring til at melde tilbage inden juli om de ønsker at indgå i et Vandsamarbejde. Hvis svaret er nej vil Naturstyrelsen bruge 48.

37 Nøgletal Nøgletal F 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F2014 Dimension Antal afregningsmålere stk Antal andelshavere stk Indvindingstilladelse: m3 Invundet vandmængde m3 Udpumpet vandmængde: m3 Solgt vand m3 EL forbrug kwh EL forbrug pr m3 indvundet vand 0,666 0,647 0,645 0,646 0,682 kwh/m3 Købt vand 259 0,20 m3 Indvundet + købt vand Skyllevand m3 Ledningstab m3

38 Nøgletal #REF! F 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F2014 0

39 Nøgletal Indberetning for 2014 til kommunen

40 Takster Afgifterne til vandværker er uændret i 2015, men Afgiften af ledningsført vand er øget fra 5,46 til 5,86 pr. m 3 excl. moms. Den samlede pris pr. m3 = 12,91 excl. Moms. Med moms = 16,14 kr. Driftbidrag Fast årlig afgift Hovedanlægsbidrag: Årlig afgift pr. ejendom Excl. mons Incl. moms kr 688,00 860,00 Målerafgift. Årlig afgift pr. måler kr 250,00 312,50 Vandafgift til vandværker pr m 3 kr 6,38 7,975 Afgift til grundvandsbeskyttelse pr m 3 kr 0,67 0,8375 Statsafgift af ledningsført vand pr m 3 kr 5,86 7,325

41 Takster Indexet er steget 1,58 % siden Vi har valgt at undladt en regulering. Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift) Excl. mons Incl. moms Hovedanlægsbidrag for: Parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr 6.100, ,00 Øvrige forbrugere kubikmeter/år kr 6.100, , kubikmeter/år kr , , kubikmeter/år kr , , kubikmeter/år kr , ,00 Forsyningsledningsbidrag i byzone* kr 1.380, ,00 Forsyningsledningsbidrag i landzone* Ifølge FVD's anvisninger Stikledning kr 6.900, ,00

42 Takster gebyrer Gebyrer Excl. mons Incl. moms Rykkergebyr kr 100,00 Momsfrit For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr 100,00 Momsfrit Flyttegebyr kr 300,00 375,00 Gebyr for aflæsning af vandmåler kr 250,00 Momsfrit Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel kr 250,00 312,50 Rykker i forbindelse med udskiftning af måler kr 300,00 300,00 Genåbningsgebyr + omkostninger ved kr lukning/åbning 500,00 625,00

43 kr/år Takster Hvor ligger vi? Gennemsnitsprisen i Danmark er omkring 16 kr/m 3 Årrsafgift incl moms og afgifter på vand Forbrug i m3 Havnb.2015 Sonfor 2015 Langesø

44 Samarbejde mellem Langesø vandværk og Havnbjerg forsyningsselskaber. I efteråret 2014 tog jeg skriftlig kontakt til formanden for Langesø med en indbydelse til at undersøge de juridiske og tekniske muligheder for en sammenlægning. Henvendelsen blev besvaret med seks ufravigelige krav : krav Kravene var så ultimative at den samlede besluttede at afvise dem. Uden en total accept, nægtede man fra Langesø s side at forhandle videre. Det blev så enden på de forhandlinger.

45 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg forsyningsselskaber. Der har været holdt en tre møder i 2013 og et i 2015 med den dagsorden at Sonfor overtager vores forsyningspligt og Havnbjerg Vandværk nedlægges og selskabet opløses. Vi er langt med at udarbejde en kontrakt, vi har modtaget et nyt udkast til kontrakt den 19. marts udkast-v2 Hermed et kort overblik over mellemregningerne med Sonfor.

46 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg Vandforsyningsselskab Mellemregning med Sonfor

47 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg Vandforsyningsselskab Derudover får vi udgifter til: Uforudsete omkostninger ved sammenkobling af de to ledningsnet. Nedlægning af boringer. Fjernelse af bygværker og tekniske installationer. Salg af grundstykker. Afvikling af gæld og lån. Lånet andrager ca kr. ultimo Havnbjerg vandforsyningsselskab afvikles.

48 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg Vandforsyningsselskab Forventede ulemper: Vi kan tilsyneladende ikke få et bindene tilsagn om trykket. Ejendomme,der har fælles jord- og stikledning, skal have ledningen tinglyst. Stophaner skal bringes op til Sonfor standard. Hovedledningen på Skolevej skal fornyes. Det må forventes at flere stikledninger/jordledninger skal udskiftes. Lodsejerne skal udrede omkostningerne til udskiftning af jordledningen som et minimum.

49 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt. Sonfor Anlægsudgifter ved tilslutning til Sonfor Kr. exlc. Moms Tilkobling til Danfoss-ledning på Nordborgvej ,00 Diverse omkoblinger på vandværksgrunden ,00 Trykforøgerstation, inkl. E og SRO ,00 Fornyelse af Skolevej ø63 (720 mm) ,00 Opmåling og tinglysning inkl. Stophaner ,00 Restværdi af ledningsanlæg ,82 Indfri lån ,00 Nedrivning af gammelt vandværk ,00 Sagførerudgifter ved salg ,00 Sløjfning af boring ,00 Tot ,18

50 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt. Silhorko Tilbudnummer (Silhorko) Tot filtre ,00 fyldning 8.320,00 2 stk. flowmåler ,00 Rentvandstanke ,00 Affugter ,00 Opsætning ,00 Total til Silhorko , ,00 Uden for tilbud Bygnings og betonarbejde ,00 Styring og SRO EL-installation 5.000,00 Bortskaffelse af filtermateriale og evt. deponeringsafgift 5.000,00 vandanalyse 4.000,00 total ud over Silhorko , ,00 Grand total ,00

51 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt. Vand & Teknik Vand & Teknik Tot Bygning og tilsyn ,00 Maskinanlæg ,00 EL-installation ,00 Total til Vand & Teknik , ,00 Uden for tilbud Option. Filterskyldning automatik ,00 Tot , ,00 Grand total ,00

52 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt , , , , ,00 Tilbud Skønnet , ,00 0,00 Sonfor Silhorko Vand & Teknik

53 Hjemmeside Kommunen har fremsat krav om at alle almene vandværker i kommunen skal have. Dette krav har vi efterkommet. Den har adressen.

54 Fremtid. Hvilke opgaver ligger forude? Afgøre om selskabet skal videreføres i den nuværende form. En ændring vil først kunne gennemføres efter en ekstraordinær generalforsamling. Håndtering af filterskyllevand, hvis det forlanges. (Ca kr.) Nyt filteranlæg. Ca kr Renovering af eller udskiftning af rentvandstank. (Ca kr.) Effektuere Indsatsplan for Nordals. Implementeres senest år (1,25 kr/m 3 ). Digitale kort. Ca kr. Sikre vandværket mod nuklear forurening. Udskiftning af de hovedledninger på Skolevej der er af eternit kr.

55 Spørgsmål til Formandens beretning?

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder Pa Danmarks Miljø portal kan man få et indblik i hvilke områder der vil blive udpeget som nitratfølsomme områder i de kommende indsatsplane udarbejdet af Sønderborg kommune. Jeg har et par eksempler her.

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling 2015 Referat fra generalforsamling 2015 Afholdt tirsdag d.17. februar 2015 kl. 19.00 i Næshallen s Cafeteria, Kelstrup Bygade 45. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13

Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Indhold 7. december 2014 Indledning....1 Alarmering....2 Organisering.... 3 Problemer med lavt vandtryk ved forbruger....... 5 Kontrol

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Martofte Vandværk Martofte den 5. april, 2013 v. Jørgen Braad Jørgensen, Søvej 17, 5390 Martofte Tlf: 2652 7112, email: joergenbraad@gmail.dk Vandværkets hjemmeside: www. MartofteVand.dk Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

TAKSTER OG GEBYRER I 2013

TAKSTER OG GEBYRER I 2013 Rev. 08-02-2013 Område Enhed 2013 Note 2013 Inkl. Moms Ex. Moms Vandforsyning Driftsbidrag - fast, pr. hovedmåler kr./år 1.221,25 977,00 - variabelt, pr. m 3 kr./m³ 9,48 7,58 - statsafgift (kr. 5,46 Ekskl.

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2013 Referat fra generalforsamlingen den 21. marts 2013 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 25 personer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere