Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts Formandens beretningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen"

Transkript

1 Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen

2 Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind Thule Mikkelsen Best medlem Niels Schmidt Best medlem Niels Henning Fogh. Suppleant Vagn Vestergård. Revisor Peter Maj Christensen Revisor Claus Knudsen Revisor suppl. Steen Andersen

3 Hovedpunkter Samarbejde med Alsbogføring.dk. Målerproblemer. Indførsel af ledelsessystem. Vandværkets tilstand. Indsatsplan. Vandsamarbejde. Vandforsyningsplan. Vandindvindingstilladelse. Nøgletal. Takster. Samarbejde med andre vandværker. Hjemmeside. Fremtid.

4 Samarbejde med Alsbogføring.dk. Vort samarbejde med Alsbogføring.dk har været givtigt. Vi har nu fået et elektronisk kunde- og målerkartotek. Vore forbrugere kan nu betale via PBS. Man kan nu indberette måleraflæsninger og flytning via vores hjemmeside. Vi har identificeret de forbrugere, der ikke vil samarbejde med vandværket med hensyn til betaling og måleraflæsning, derved er vore tab på udestående fordringer reduceret. Antallet af den slags kunder er stadig alt for højt og giver unødigt arbejde til kasserer og Alsbogføring. Nogle lejere er flyttet og efterfølgende nægtet at betale restgælden til vandværket. Såfremt lejeren ikke betaler, hæfter udlejeren ifølge 5 i vore vedtægter.

5 Samarbejde med Alsbogføring.dk Hvad betyder det for forbrugerne: Betaling mulig via PBS Mulighed for at indberette flytning og måleraflæsning via vores hjemmeside. (www. Man får en regning pr. hovedmåler man ejer. Regningen indeholder: Hovedanlægsbidrag Målerafgift Betaling for forbrugt kubikmeter vand Afgifter til staten For hver bi-målere får man en regning på: Målerafgift Og oplysning om registeret vandforbrug i perioden. Regninger til tiden.

6 Målerproblemer To andelshavere klagede over, at deres måler viste et højere vandforbrug end det faktiske forbrug. Da ingen af klagerne havde foretaget en regelmæssig registrering af målerstanden og det ikke var påvist vandspild, tilbød vi at indsende målerne til en kontrol på et akkrediteret laboratorium. Såfremt det kunne påvises, at målerne målte forkert, ville Vandværket bære omkostningerne. Omkostningerne blev anslået til mellem og kr. Laboratoriet fandt at begge målere viste korrekt. Den ene andelshaver fandt en forklaring på problemet og var tilfreds. I den anden sag blev andelshaveren ikke tilfreds.

7 Målerproblemer. Det er en god ide at man jævnligt kontrollerer sin vandinstallation for lækager. Vi kan anbefale følgende: At man aflæser sin vandmåler jævnligt og beregner det forvende årlige forbrug. Kontrollerer at vingehjulet i vandmåleren stopper, når alle haner er lukket Vingehjul

8 Indførsel af ledelsessystem. Det er et krav fremsat i bekendtgørelse nr. 132 at alle almene vandværker inden udgangen at 2014 skal: Udpege en drift-ansvarlig. Det er p. t. formanden. Uddanne mindst en person i hygiejne og vandværksteknik. Tre personer i vandværket har modtaget denne uddannelse. Indføre ledelsessystem. Det er indført. Udarbejde en beredskabsplan. Er sendt til godkendelse ved kommunen. Jeg vil derfor i det følgende kun fokusere på de komponenter, der står for en snarlig opgradering eller fornyelse.

9 Vandværkets tilstand. Kommunens bedømmelse. Vi har haft miljøeftersyn den 19. aug Vi modtog følgende bedømmelse fra kommunen: Det er tydeligt at der ydes en stor indsats for at opnå rent drikkevand på vandværket. Jeg har ingen bemærkninger til driften af vandværket, som fremstår som rent og ryddeligt. Vi fik et påbud om at søge om tilladelse til at lede skyllevand ud af vandværket. Det er sket. Vi forventer et besøg i år. Frekvensen er hvert andet år.

10 Vandværkets tilstand. Boring ved værket Boringen DGU # Ro vandspejl 2,50 Niveau over havets overflade i m. 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Ro vandspejl

11 Vandværkets tilstand. Boring ved værket Boringen DGU # er placeret tæt på vandværksbygningen. Den er anlagt i vinteren Der skal monteres to manometre med tilhørende haner og tryklufttilslutning, således at tætheden af foringsrør og stigrør kan kontrolleres. Kommunen forlanger, at vi pejler vandspejlet i august måned og indberette resultatet til kommunen. Vandspejlet står ca. 1,7 m over havets overflade og har vist stigende tendens. Det betyder at der umiddelbart ingen fare er, for at grundvandet bliver opblandet med saltvand. Vandkvaliteten bedømmes som god. Typisk for egnen er der Arsen og NOVC i vandet. Arsen fældes i filtrene.

12 Vandværkets tilstand. Boring ved Tingstedvej Ældre boring fra 1976 (DGU # ) På generalforsamlingen 2014 fik bestyrelsen bemyndigelse til at sløjfe boringen på Tingstedvej. Det blev sat i værk den 19. jan 2015.

13 Vandværkets tilstand. Boring ved Tingstedvej

14 Vandværkets tilstand. Boring ved Tingstedvej Boringen er nu sløjfet og alt bygningsværk, også fra de tidligere boringer over jorden, er fjernet. Grunden er bortforpagtet for et år af gangen med forkøbsret. Forpagteren har fået lov til at planerer området

15 Vandværkets tilstand. Boringer generelt. Jeg sagde følgende i 2014 Som bekendt vil Danfoss Nordborg nedlægge deres eget vandværk og forsynes fra Sonfor i Havnbjerg. En naturlig konsekvens er at Danfoss derfor stopper deres råvandspumper. Det er dog ikke uden problemer, idet det har vist sig at Danfoss grundene er meget forurenede. For at forhindre at denne forurening spredes sig til grundvandet, kan det være, at de i mange år frem er nødt til at pumpe grundvand op. Hvis dette problem ikke angribes rigtigt, kan vore boringer blive forurenede. Der er intet nyt fra Danfoss. De har overskredet adskillige terminer. Kun Elsmark og Universe bliver forsynet fra Sonfor via den nye ledning.

16 Vandværkets tilstand. Vandfiltre Filteret er af type TFA 14 af fabrikat Silhorko fra Filteret består at to filtertanke med automatisk skylning. Kapacitet: 14 m 3 /h. Anlægget er renoveret og opdateret i januar Som led i den regelmæssige kontrol er filtrene blevet kontrolleret den 27/ Resultat afgang vandværk Ilt: 5,66 g/l, Jern: 0,01 mg/l (grænse<0,1), Mangan <0,03 mg/l (grænse <0,2) og Temperatur : 10 C 0 Filtrene virker derfor som de skal.

17 Vandværkets tilstand. Vandfiltre Begge filtertanke er desværre angrebet af tæring. I sommeren 2012 havde vi en lækage på filter 2. Det blev klaret ved at på svejse en lap. I 2013 har vi lappet to yderlige lækager. I 2014 har vi lokaliseret tre lækager Den 13. marts 2015 blev der fundet en så stor lækage at det var nødvendigt foretage en lapning. Der blev lappet tre huller. Du er uforsvarligt at lappe videre på tankene. De er modne til udskiftning.

18 Vandværkets tilstand. Skyllevand Filterskyllevandet bliver udledt i en grøft langs Nordborgvej. Denne grøft fyldes op af sedimenter fra filterskyllevandet. Vi har renset grøften i januar Kommunen har bedt os indsende en udfyldt ansøgningsskema for at få en udledningstilladelse for skyllevand. Vi har nedsat mængden af skyllevand ved kun at skylle 4 gg/uge fra 5 gg/uge. Vi bruger ca m 3 /år vand til filter-skylning. Vi forventer at dette tal falder betydeligt, hvis filtrene udskiftes til nye af passende størrelse.

19 Vandværkets tilstand. Rentvandstank

20 Vandværkets tilstand. Rentvandstank Rentvandstanken rummer ca. 60 m 3 vand plus ca. 20 m 3 i reserve efter alarmen er aktiveret. Det er en stor tank i betragtning af at vi udpumper ca. 80 m 3 /døgn. Kommunen forlanger nu, at vi skal inspicerer tanken en gang hver 5 år. Tankens tilstand er dårlig, og vi er næsten sikker på at den trænger overfladevand ind i tanken, som forurener drikkevandet. Problemet skal løses i 2015.

21 Vandværkets tilstand. Ledningsnettet. Den 28. april 2014 udskiftede vi en hovedhane ud for Skovvej 8. Derfor var resten af Skovvej uden vand et par timer. Den 2 maj 2014 havde vi et kompliceret rørbrud ud for Sognehuset på skolevej. En observant person opdagede rørbruddet lidt før kl. 6 om morgenen og kontakte vandværket. Rørbruddet var så alvorligt, at vi var nødsaget til at afbryde vandet til området Skolevej og Tingstedvej. Reparationen var ret kompliceret og først omkring kl. 4 om eftermiddagen, havde alle forbrugere vand. Den 13. marts 2015 blev der konstateret et rørbrud på Nordborgvej 19.

22 Vandværkets tilstand. Ledningsnettet. Vi har igen i 2014 haft forstyrrelser i vandforsyningen forårsaget af det kloakarbejde Sonfor har udført i området. Da en del af ledningen, der går fra Vestervej til Tjørnevænget skulle omlægges, har vi fået monteret en stophane, så vi kan forsyne svinefarmen Vestervej 2 med vand under denne omlægning. Den 16. september 2014 blev ledningen omlagt. Selv om vi havde forlangt to dages varsel, fik vi først varslet eftermiddagen dagen før. Vi runddelte en løbeseddel så hurtigt det kunne lade sig gøre. Selve afbrydelsen varede 6 timer, og flere beboer på Tjørnevænget følte sig stærkt generet. Den 7. oktober 2014 lykkedes det for de samme folk at grave vort ledningsnet over tre gange.

23 Vandværkets tilstand. Rentvand Vi havde igen i 2014 haft overskridelser på antallet af Coliforme bakterier. Kommunen anbefalede, at vi fik taget en vandprøve hver måned, for at følge udviklingen.

24 Vandværkets tilstand. Rentvand 35 Coliforme bakterier ved 37 0 C. Y = antal/100 ml Kogegrænse antal/100 ml

25 Vandværkets tilstand. Rentvand Bemærk at forureningen starter om efteråret. Det indikere, at forureningen stammer fra regnvand, der trænger ind i tanken. Vi skal have fundet en løsning på dette problem.

26 Vandværkets tilstand. Råvand Vort råvand er fri for BAM (rester af sprøjtegifte). Indholdet at Ammonium (NH 4 ) er lige over grænsen. Det bliver fjernet effektivt i filtrene. Der bliver omdannet til nitrat (NO 2 ). Vi har 2,3 ml NVOC (ikke flygtig organisk kul) i vandet. Stoffet forekommer i alt grundvand på Als og er ufarligt. Nitratindholdet ligger under 5 mg/l grænsen, kommunen mener, på trods af at vi er under grænsen, at vi skal beskytte de Prioriterede områder. Det kommer sikkert til at fremgå af den kommende Indsatsplanerne for Nordals. Der er 0,48 micro g/l Arsen i råvandet. 100 micro g/l anses som skadelig. Heldigvis har vi meget jern i vandet, som gør det muligt at udfælde Arsenen i vore filtre.

27 Vandværkets tilstand. Driftsikkerhed Vi har en ledningsforbindelse til Langesø Vandværk, der kan forsyne os med vand i en nødsituation. Vi har en reservevandbeholdning i rentvandstanken til 5 til 20 timers forbrug, vi kan leverer vand fra selv under strømsvigt. Den største trussel er at indholdet af Coliforme bakterier i vandet bliver så højt at, vi må udstede et koge-påbud. Hvis en sådan situation opstår, kan vi være nødsaget til at købe vand hos Langesø Vandværk indtil vort eget vand igen er drikkeligt. Der kan opstå en stor lækage i en af filtertankene. Så stor at vi må slå over til nødforsyning fra Langesø. Der må dog formodes at et sådan lækage kan lappes inden for overskuelig tid.

28 Indsatsplan for Nordals. ovandindvindingsopland ovandværket er gået ind i et samarbejde med andre vandværker på Nordals om at opstille en alternativ Indsatsplan. ovi har holdt det første mødemøde med kommune den 23. marts om den nye udgave af Indsatsplanen. oplanen er endnu ikke helt færdig. ovi fik en ny beregning af det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO)

29 Indsatsplan for Nordals. BNBO

30 Indsatsplan for Nordals. Danfoss Forureningen. Vi har en potentiel forureningsfare fra Danfoss. I dag oppumper de m 3 /år for at undgå at forureningen spreder sig. Det skal måske øges med m 3 /år.

31 . Vandforsyningsplan Vandforsyninsplanen er nu gældende. Vore indsigelser blev stort set imødekommet, og vi er tilfredse med planen, selv om der ligger nogle udfordringer i planen.

32 . Vandforsyningsplan

33 . Vandforsyningsplan Bemærk at ejendommene nede ved vandet har egne boringer, men vi har forsyningspligten Private boringer Forsyningsområde

34 Vandindvindingstilladelse Vi har fået en ny tilladelse til indvinding af vand. Den fik vi i maj.2014 og den gælder til Vi har ret til at indvinde m 3 /år og max. 15 m 3 /time. Ud over den kendte beskyttelseszone på 25 m omkring boringerne, er der nu udpeget en 300 m beskyttelseszone. I denne zone er det forbudt at aflede overfladevand, husspildevand eller andre forurenende væsker til grundvandet gennem boringer eller brønde eller på anden måde. Man må ikke oplagre skadelige stoffer ubeskyttet. Vi skal i beredskabsplanen redegør, hvordan vi forholder os ved Strømudfald og fare for radioaktiv forurening.

35 Vandindvindingstilladelse Beskyttelsesområde

36 Vandsamarbejde iføle 48 i Vandforsyningsloven Sønderborg kommune har læge ønsker at vandværkerne i kommunen skulle indgå i et frivilligt Vandsamarbejde. En af opgaverne skulle være at administrerer udbetaling erstatning til de lodsejere, der bliver ramt af Indsatsplanen. Ugift anslået til 1,25 kr/m 3. Da vandværkerne ikke har været begejstret for i den har man brugt 48. Det har afført et brev fra Naturstyrelsen til alle almene vandværker i kommunen, med opfordring til at melde tilbage inden juli om de ønsker at indgå i et Vandsamarbejde. Hvis svaret er nej vil Naturstyrelsen bruge 48.

37 Nøgletal Nøgletal F 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F2014 Dimension Antal afregningsmålere stk Antal andelshavere stk Indvindingstilladelse: m3 Invundet vandmængde m3 Udpumpet vandmængde: m3 Solgt vand m3 EL forbrug kwh EL forbrug pr m3 indvundet vand 0,666 0,647 0,645 0,646 0,682 kwh/m3 Købt vand 259 0,20 m3 Indvundet + købt vand Skyllevand m3 Ledningstab m3

38 Nøgletal #REF! F 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F2014 0

39 Nøgletal Indberetning for 2014 til kommunen

40 Takster Afgifterne til vandværker er uændret i 2015, men Afgiften af ledningsført vand er øget fra 5,46 til 5,86 pr. m 3 excl. moms. Den samlede pris pr. m3 = 12,91 excl. Moms. Med moms = 16,14 kr. Driftbidrag Fast årlig afgift Hovedanlægsbidrag: Årlig afgift pr. ejendom Excl. mons Incl. moms kr 688,00 860,00 Målerafgift. Årlig afgift pr. måler kr 250,00 312,50 Vandafgift til vandværker pr m 3 kr 6,38 7,975 Afgift til grundvandsbeskyttelse pr m 3 kr 0,67 0,8375 Statsafgift af ledningsført vand pr m 3 kr 5,86 7,325

41 Takster Indexet er steget 1,58 % siden Vi har valgt at undladt en regulering. Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift) Excl. mons Incl. moms Hovedanlægsbidrag for: Parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr 6.100, ,00 Øvrige forbrugere kubikmeter/år kr 6.100, , kubikmeter/år kr , , kubikmeter/år kr , , kubikmeter/år kr , ,00 Forsyningsledningsbidrag i byzone* kr 1.380, ,00 Forsyningsledningsbidrag i landzone* Ifølge FVD's anvisninger Stikledning kr 6.900, ,00

42 Takster gebyrer Gebyrer Excl. mons Incl. moms Rykkergebyr kr 100,00 Momsfrit For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr 100,00 Momsfrit Flyttegebyr kr 300,00 375,00 Gebyr for aflæsning af vandmåler kr 250,00 Momsfrit Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel kr 250,00 312,50 Rykker i forbindelse med udskiftning af måler kr 300,00 300,00 Genåbningsgebyr + omkostninger ved kr lukning/åbning 500,00 625,00

43 kr/år Takster Hvor ligger vi? Gennemsnitsprisen i Danmark er omkring 16 kr/m 3 Årrsafgift incl moms og afgifter på vand Forbrug i m3 Havnb.2015 Sonfor 2015 Langesø

44 Samarbejde mellem Langesø vandværk og Havnbjerg forsyningsselskaber. I efteråret 2014 tog jeg skriftlig kontakt til formanden for Langesø med en indbydelse til at undersøge de juridiske og tekniske muligheder for en sammenlægning. Henvendelsen blev besvaret med seks ufravigelige krav : krav Kravene var så ultimative at den samlede besluttede at afvise dem. Uden en total accept, nægtede man fra Langesø s side at forhandle videre. Det blev så enden på de forhandlinger.

45 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg forsyningsselskaber. Der har været holdt en tre møder i 2013 og et i 2015 med den dagsorden at Sonfor overtager vores forsyningspligt og Havnbjerg Vandværk nedlægges og selskabet opløses. Vi er langt med at udarbejde en kontrakt, vi har modtaget et nyt udkast til kontrakt den 19. marts udkast-v2 Hermed et kort overblik over mellemregningerne med Sonfor.

46 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg Vandforsyningsselskab Mellemregning med Sonfor

47 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg Vandforsyningsselskab Derudover får vi udgifter til: Uforudsete omkostninger ved sammenkobling af de to ledningsnet. Nedlægning af boringer. Fjernelse af bygværker og tekniske installationer. Salg af grundstykker. Afvikling af gæld og lån. Lånet andrager ca kr. ultimo Havnbjerg vandforsyningsselskab afvikles.

48 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg Vandforsyningsselskab Forventede ulemper: Vi kan tilsyneladende ikke få et bindene tilsagn om trykket. Ejendomme,der har fælles jord- og stikledning, skal have ledningen tinglyst. Stophaner skal bringes op til Sonfor standard. Hovedledningen på Skolevej skal fornyes. Det må forventes at flere stikledninger/jordledninger skal udskiftes. Lodsejerne skal udrede omkostningerne til udskiftning af jordledningen som et minimum.

49 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt. Sonfor Anlægsudgifter ved tilslutning til Sonfor Kr. exlc. Moms Tilkobling til Danfoss-ledning på Nordborgvej ,00 Diverse omkoblinger på vandværksgrunden ,00 Trykforøgerstation, inkl. E og SRO ,00 Fornyelse af Skolevej ø63 (720 mm) ,00 Opmåling og tinglysning inkl. Stophaner ,00 Restværdi af ledningsanlæg ,82 Indfri lån ,00 Nedrivning af gammelt vandværk ,00 Sagførerudgifter ved salg ,00 Sløjfning af boring ,00 Tot ,18

50 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt. Silhorko Tilbudnummer (Silhorko) Tot filtre ,00 fyldning 8.320,00 2 stk. flowmåler ,00 Rentvandstanke ,00 Affugter ,00 Opsætning ,00 Total til Silhorko , ,00 Uden for tilbud Bygnings og betonarbejde ,00 Styring og SRO EL-installation 5.000,00 Bortskaffelse af filtermateriale og evt. deponeringsafgift 5.000,00 vandanalyse 4.000,00 total ud over Silhorko , ,00 Grand total ,00

51 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt. Vand & Teknik Vand & Teknik Tot Bygning og tilsyn ,00 Maskinanlæg ,00 EL-installation ,00 Total til Vand & Teknik , ,00 Uden for tilbud Option. Filterskyldning automatik ,00 Tot , ,00 Grand total ,00

52 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt , , , , ,00 Tilbud Skønnet , ,00 0,00 Sonfor Silhorko Vand & Teknik

53 Hjemmeside Kommunen har fremsat krav om at alle almene vandværker i kommunen skal have. Dette krav har vi efterkommet. Den har adressen.

54 Fremtid. Hvilke opgaver ligger forude? Afgøre om selskabet skal videreføres i den nuværende form. En ændring vil først kunne gennemføres efter en ekstraordinær generalforsamling. Håndtering af filterskyllevand, hvis det forlanges. (Ca kr.) Nyt filteranlæg. Ca kr Renovering af eller udskiftning af rentvandstank. (Ca kr.) Effektuere Indsatsplan for Nordals. Implementeres senest år (1,25 kr/m 3 ). Digitale kort. Ca kr. Sikre vandværket mod nuklear forurening. Udskiftning af de hovedledninger på Skolevej der er af eternit kr.

55 Spørgsmål til Formandens beretning?

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Martofte Vandværk Martofte den 5. april, 2013 v. Jørgen Braad Jørgensen, Søvej 17, 5390 Martofte Tlf: 2652 7112, email: joergenbraad@gmail.dk Vandværkets hjemmeside: www. MartofteVand.dk Indkaldelse til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011 Hans Jørgen L. Larsen Hvalsø Vandværk 1961-2011 2011 Indholdsfortegnelse Forord; Claus Bo Petersen, formand for Hvalsø Vandværk s. 2 Vand og mennesket gennem tiderne s. 3 Vandets kredsløb af Mogens Underbjerg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR

TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR TILSTANDSRAPPORT FOR Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Udarbejdet af Per Bøgelund-Hansen Bygningskonstruktør Indholdsfortegnelse Side 01. Historik... 6 01.01.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere