Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts Formandens beretningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen"

Transkript

1 Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen

2 Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind Thule Mikkelsen Best medlem Niels Schmidt Best medlem Niels Henning Fogh. Suppleant Vagn Vestergård. Revisor Peter Maj Christensen Revisor Claus Knudsen Revisor suppl. Steen Andersen

3 Hovedpunkter Samarbejde med Alsbogføring.dk. Målerproblemer. Indførsel af ledelsessystem. Vandværkets tilstand. Indsatsplan. Vandsamarbejde. Vandforsyningsplan. Vandindvindingstilladelse. Nøgletal. Takster. Samarbejde med andre vandværker. Hjemmeside. Fremtid.

4 Samarbejde med Alsbogføring.dk. Vort samarbejde med Alsbogføring.dk har været givtigt. Vi har nu fået et elektronisk kunde- og målerkartotek. Vore forbrugere kan nu betale via PBS. Man kan nu indberette måleraflæsninger og flytning via vores hjemmeside. Vi har identificeret de forbrugere, der ikke vil samarbejde med vandværket med hensyn til betaling og måleraflæsning, derved er vore tab på udestående fordringer reduceret. Antallet af den slags kunder er stadig alt for højt og giver unødigt arbejde til kasserer og Alsbogføring. Nogle lejere er flyttet og efterfølgende nægtet at betale restgælden til vandværket. Såfremt lejeren ikke betaler, hæfter udlejeren ifølge 5 i vore vedtægter.

5 Samarbejde med Alsbogføring.dk Hvad betyder det for forbrugerne: Betaling mulig via PBS Mulighed for at indberette flytning og måleraflæsning via vores hjemmeside. (www. Man får en regning pr. hovedmåler man ejer. Regningen indeholder: Hovedanlægsbidrag Målerafgift Betaling for forbrugt kubikmeter vand Afgifter til staten For hver bi-målere får man en regning på: Målerafgift Og oplysning om registeret vandforbrug i perioden. Regninger til tiden.

6 Målerproblemer To andelshavere klagede over, at deres måler viste et højere vandforbrug end det faktiske forbrug. Da ingen af klagerne havde foretaget en regelmæssig registrering af målerstanden og det ikke var påvist vandspild, tilbød vi at indsende målerne til en kontrol på et akkrediteret laboratorium. Såfremt det kunne påvises, at målerne målte forkert, ville Vandværket bære omkostningerne. Omkostningerne blev anslået til mellem og kr. Laboratoriet fandt at begge målere viste korrekt. Den ene andelshaver fandt en forklaring på problemet og var tilfreds. I den anden sag blev andelshaveren ikke tilfreds.

7 Målerproblemer. Det er en god ide at man jævnligt kontrollerer sin vandinstallation for lækager. Vi kan anbefale følgende: At man aflæser sin vandmåler jævnligt og beregner det forvende årlige forbrug. Kontrollerer at vingehjulet i vandmåleren stopper, når alle haner er lukket Vingehjul

8 Indførsel af ledelsessystem. Det er et krav fremsat i bekendtgørelse nr. 132 at alle almene vandværker inden udgangen at 2014 skal: Udpege en drift-ansvarlig. Det er p. t. formanden. Uddanne mindst en person i hygiejne og vandværksteknik. Tre personer i vandværket har modtaget denne uddannelse. Indføre ledelsessystem. Det er indført. Udarbejde en beredskabsplan. Er sendt til godkendelse ved kommunen. Jeg vil derfor i det følgende kun fokusere på de komponenter, der står for en snarlig opgradering eller fornyelse.

9 Vandværkets tilstand. Kommunens bedømmelse. Vi har haft miljøeftersyn den 19. aug Vi modtog følgende bedømmelse fra kommunen: Det er tydeligt at der ydes en stor indsats for at opnå rent drikkevand på vandværket. Jeg har ingen bemærkninger til driften af vandværket, som fremstår som rent og ryddeligt. Vi fik et påbud om at søge om tilladelse til at lede skyllevand ud af vandværket. Det er sket. Vi forventer et besøg i år. Frekvensen er hvert andet år.

10 Vandværkets tilstand. Boring ved værket Boringen DGU # Ro vandspejl 2,50 Niveau over havets overflade i m. 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Ro vandspejl

11 Vandværkets tilstand. Boring ved værket Boringen DGU # er placeret tæt på vandværksbygningen. Den er anlagt i vinteren Der skal monteres to manometre med tilhørende haner og tryklufttilslutning, således at tætheden af foringsrør og stigrør kan kontrolleres. Kommunen forlanger, at vi pejler vandspejlet i august måned og indberette resultatet til kommunen. Vandspejlet står ca. 1,7 m over havets overflade og har vist stigende tendens. Det betyder at der umiddelbart ingen fare er, for at grundvandet bliver opblandet med saltvand. Vandkvaliteten bedømmes som god. Typisk for egnen er der Arsen og NOVC i vandet. Arsen fældes i filtrene.

12 Vandværkets tilstand. Boring ved Tingstedvej Ældre boring fra 1976 (DGU # ) På generalforsamlingen 2014 fik bestyrelsen bemyndigelse til at sløjfe boringen på Tingstedvej. Det blev sat i værk den 19. jan 2015.

13 Vandværkets tilstand. Boring ved Tingstedvej

14 Vandværkets tilstand. Boring ved Tingstedvej Boringen er nu sløjfet og alt bygningsværk, også fra de tidligere boringer over jorden, er fjernet. Grunden er bortforpagtet for et år af gangen med forkøbsret. Forpagteren har fået lov til at planerer området

15 Vandværkets tilstand. Boringer generelt. Jeg sagde følgende i 2014 Som bekendt vil Danfoss Nordborg nedlægge deres eget vandværk og forsynes fra Sonfor i Havnbjerg. En naturlig konsekvens er at Danfoss derfor stopper deres råvandspumper. Det er dog ikke uden problemer, idet det har vist sig at Danfoss grundene er meget forurenede. For at forhindre at denne forurening spredes sig til grundvandet, kan det være, at de i mange år frem er nødt til at pumpe grundvand op. Hvis dette problem ikke angribes rigtigt, kan vore boringer blive forurenede. Der er intet nyt fra Danfoss. De har overskredet adskillige terminer. Kun Elsmark og Universe bliver forsynet fra Sonfor via den nye ledning.

16 Vandværkets tilstand. Vandfiltre Filteret er af type TFA 14 af fabrikat Silhorko fra Filteret består at to filtertanke med automatisk skylning. Kapacitet: 14 m 3 /h. Anlægget er renoveret og opdateret i januar Som led i den regelmæssige kontrol er filtrene blevet kontrolleret den 27/ Resultat afgang vandværk Ilt: 5,66 g/l, Jern: 0,01 mg/l (grænse<0,1), Mangan <0,03 mg/l (grænse <0,2) og Temperatur : 10 C 0 Filtrene virker derfor som de skal.

17 Vandværkets tilstand. Vandfiltre Begge filtertanke er desværre angrebet af tæring. I sommeren 2012 havde vi en lækage på filter 2. Det blev klaret ved at på svejse en lap. I 2013 har vi lappet to yderlige lækager. I 2014 har vi lokaliseret tre lækager Den 13. marts 2015 blev der fundet en så stor lækage at det var nødvendigt foretage en lapning. Der blev lappet tre huller. Du er uforsvarligt at lappe videre på tankene. De er modne til udskiftning.

18 Vandværkets tilstand. Skyllevand Filterskyllevandet bliver udledt i en grøft langs Nordborgvej. Denne grøft fyldes op af sedimenter fra filterskyllevandet. Vi har renset grøften i januar Kommunen har bedt os indsende en udfyldt ansøgningsskema for at få en udledningstilladelse for skyllevand. Vi har nedsat mængden af skyllevand ved kun at skylle 4 gg/uge fra 5 gg/uge. Vi bruger ca m 3 /år vand til filter-skylning. Vi forventer at dette tal falder betydeligt, hvis filtrene udskiftes til nye af passende størrelse.

19 Vandværkets tilstand. Rentvandstank

20 Vandværkets tilstand. Rentvandstank Rentvandstanken rummer ca. 60 m 3 vand plus ca. 20 m 3 i reserve efter alarmen er aktiveret. Det er en stor tank i betragtning af at vi udpumper ca. 80 m 3 /døgn. Kommunen forlanger nu, at vi skal inspicerer tanken en gang hver 5 år. Tankens tilstand er dårlig, og vi er næsten sikker på at den trænger overfladevand ind i tanken, som forurener drikkevandet. Problemet skal løses i 2015.

21 Vandværkets tilstand. Ledningsnettet. Den 28. april 2014 udskiftede vi en hovedhane ud for Skovvej 8. Derfor var resten af Skovvej uden vand et par timer. Den 2 maj 2014 havde vi et kompliceret rørbrud ud for Sognehuset på skolevej. En observant person opdagede rørbruddet lidt før kl. 6 om morgenen og kontakte vandværket. Rørbruddet var så alvorligt, at vi var nødsaget til at afbryde vandet til området Skolevej og Tingstedvej. Reparationen var ret kompliceret og først omkring kl. 4 om eftermiddagen, havde alle forbrugere vand. Den 13. marts 2015 blev der konstateret et rørbrud på Nordborgvej 19.

22 Vandværkets tilstand. Ledningsnettet. Vi har igen i 2014 haft forstyrrelser i vandforsyningen forårsaget af det kloakarbejde Sonfor har udført i området. Da en del af ledningen, der går fra Vestervej til Tjørnevænget skulle omlægges, har vi fået monteret en stophane, så vi kan forsyne svinefarmen Vestervej 2 med vand under denne omlægning. Den 16. september 2014 blev ledningen omlagt. Selv om vi havde forlangt to dages varsel, fik vi først varslet eftermiddagen dagen før. Vi runddelte en løbeseddel så hurtigt det kunne lade sig gøre. Selve afbrydelsen varede 6 timer, og flere beboer på Tjørnevænget følte sig stærkt generet. Den 7. oktober 2014 lykkedes det for de samme folk at grave vort ledningsnet over tre gange.

23 Vandværkets tilstand. Rentvand Vi havde igen i 2014 haft overskridelser på antallet af Coliforme bakterier. Kommunen anbefalede, at vi fik taget en vandprøve hver måned, for at følge udviklingen.

24 Vandværkets tilstand. Rentvand 35 Coliforme bakterier ved 37 0 C. Y = antal/100 ml Kogegrænse antal/100 ml

25 Vandværkets tilstand. Rentvand Bemærk at forureningen starter om efteråret. Det indikere, at forureningen stammer fra regnvand, der trænger ind i tanken. Vi skal have fundet en løsning på dette problem.

26 Vandværkets tilstand. Råvand Vort råvand er fri for BAM (rester af sprøjtegifte). Indholdet at Ammonium (NH 4 ) er lige over grænsen. Det bliver fjernet effektivt i filtrene. Der bliver omdannet til nitrat (NO 2 ). Vi har 2,3 ml NVOC (ikke flygtig organisk kul) i vandet. Stoffet forekommer i alt grundvand på Als og er ufarligt. Nitratindholdet ligger under 5 mg/l grænsen, kommunen mener, på trods af at vi er under grænsen, at vi skal beskytte de Prioriterede områder. Det kommer sikkert til at fremgå af den kommende Indsatsplanerne for Nordals. Der er 0,48 micro g/l Arsen i råvandet. 100 micro g/l anses som skadelig. Heldigvis har vi meget jern i vandet, som gør det muligt at udfælde Arsenen i vore filtre.

27 Vandværkets tilstand. Driftsikkerhed Vi har en ledningsforbindelse til Langesø Vandværk, der kan forsyne os med vand i en nødsituation. Vi har en reservevandbeholdning i rentvandstanken til 5 til 20 timers forbrug, vi kan leverer vand fra selv under strømsvigt. Den største trussel er at indholdet af Coliforme bakterier i vandet bliver så højt at, vi må udstede et koge-påbud. Hvis en sådan situation opstår, kan vi være nødsaget til at købe vand hos Langesø Vandværk indtil vort eget vand igen er drikkeligt. Der kan opstå en stor lækage i en af filtertankene. Så stor at vi må slå over til nødforsyning fra Langesø. Der må dog formodes at et sådan lækage kan lappes inden for overskuelig tid.

28 Indsatsplan for Nordals. ovandindvindingsopland ovandværket er gået ind i et samarbejde med andre vandværker på Nordals om at opstille en alternativ Indsatsplan. ovi har holdt det første mødemøde med kommune den 23. marts om den nye udgave af Indsatsplanen. oplanen er endnu ikke helt færdig. ovi fik en ny beregning af det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO)

29 Indsatsplan for Nordals. BNBO

30 Indsatsplan for Nordals. Danfoss Forureningen. Vi har en potentiel forureningsfare fra Danfoss. I dag oppumper de m 3 /år for at undgå at forureningen spreder sig. Det skal måske øges med m 3 /år.

31 . Vandforsyningsplan Vandforsyninsplanen er nu gældende. Vore indsigelser blev stort set imødekommet, og vi er tilfredse med planen, selv om der ligger nogle udfordringer i planen.

32 . Vandforsyningsplan

33 . Vandforsyningsplan Bemærk at ejendommene nede ved vandet har egne boringer, men vi har forsyningspligten Private boringer Forsyningsområde

34 Vandindvindingstilladelse Vi har fået en ny tilladelse til indvinding af vand. Den fik vi i maj.2014 og den gælder til Vi har ret til at indvinde m 3 /år og max. 15 m 3 /time. Ud over den kendte beskyttelseszone på 25 m omkring boringerne, er der nu udpeget en 300 m beskyttelseszone. I denne zone er det forbudt at aflede overfladevand, husspildevand eller andre forurenende væsker til grundvandet gennem boringer eller brønde eller på anden måde. Man må ikke oplagre skadelige stoffer ubeskyttet. Vi skal i beredskabsplanen redegør, hvordan vi forholder os ved Strømudfald og fare for radioaktiv forurening.

35 Vandindvindingstilladelse Beskyttelsesområde

36 Vandsamarbejde iføle 48 i Vandforsyningsloven Sønderborg kommune har læge ønsker at vandværkerne i kommunen skulle indgå i et frivilligt Vandsamarbejde. En af opgaverne skulle være at administrerer udbetaling erstatning til de lodsejere, der bliver ramt af Indsatsplanen. Ugift anslået til 1,25 kr/m 3. Da vandværkerne ikke har været begejstret for i den har man brugt 48. Det har afført et brev fra Naturstyrelsen til alle almene vandværker i kommunen, med opfordring til at melde tilbage inden juli om de ønsker at indgå i et Vandsamarbejde. Hvis svaret er nej vil Naturstyrelsen bruge 48.

37 Nøgletal Nøgletal F 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F2014 Dimension Antal afregningsmålere stk Antal andelshavere stk Indvindingstilladelse: m3 Invundet vandmængde m3 Udpumpet vandmængde: m3 Solgt vand m3 EL forbrug kwh EL forbrug pr m3 indvundet vand 0,666 0,647 0,645 0,646 0,682 kwh/m3 Købt vand 259 0,20 m3 Indvundet + købt vand Skyllevand m3 Ledningstab m3

38 Nøgletal #REF! F 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F2014 0

39 Nøgletal Indberetning for 2014 til kommunen

40 Takster Afgifterne til vandværker er uændret i 2015, men Afgiften af ledningsført vand er øget fra 5,46 til 5,86 pr. m 3 excl. moms. Den samlede pris pr. m3 = 12,91 excl. Moms. Med moms = 16,14 kr. Driftbidrag Fast årlig afgift Hovedanlægsbidrag: Årlig afgift pr. ejendom Excl. mons Incl. moms kr 688,00 860,00 Målerafgift. Årlig afgift pr. måler kr 250,00 312,50 Vandafgift til vandværker pr m 3 kr 6,38 7,975 Afgift til grundvandsbeskyttelse pr m 3 kr 0,67 0,8375 Statsafgift af ledningsført vand pr m 3 kr 5,86 7,325

41 Takster Indexet er steget 1,58 % siden Vi har valgt at undladt en regulering. Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift) Excl. mons Incl. moms Hovedanlægsbidrag for: Parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr 6.100, ,00 Øvrige forbrugere kubikmeter/år kr 6.100, , kubikmeter/år kr , , kubikmeter/år kr , , kubikmeter/år kr , ,00 Forsyningsledningsbidrag i byzone* kr 1.380, ,00 Forsyningsledningsbidrag i landzone* Ifølge FVD's anvisninger Stikledning kr 6.900, ,00

42 Takster gebyrer Gebyrer Excl. mons Incl. moms Rykkergebyr kr 100,00 Momsfrit For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr 100,00 Momsfrit Flyttegebyr kr 300,00 375,00 Gebyr for aflæsning af vandmåler kr 250,00 Momsfrit Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel kr 250,00 312,50 Rykker i forbindelse med udskiftning af måler kr 300,00 300,00 Genåbningsgebyr + omkostninger ved kr lukning/åbning 500,00 625,00

43 kr/år Takster Hvor ligger vi? Gennemsnitsprisen i Danmark er omkring 16 kr/m 3 Årrsafgift incl moms og afgifter på vand Forbrug i m3 Havnb.2015 Sonfor 2015 Langesø

44 Samarbejde mellem Langesø vandværk og Havnbjerg forsyningsselskaber. I efteråret 2014 tog jeg skriftlig kontakt til formanden for Langesø med en indbydelse til at undersøge de juridiske og tekniske muligheder for en sammenlægning. Henvendelsen blev besvaret med seks ufravigelige krav : krav Kravene var så ultimative at den samlede besluttede at afvise dem. Uden en total accept, nægtede man fra Langesø s side at forhandle videre. Det blev så enden på de forhandlinger.

45 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg forsyningsselskaber. Der har været holdt en tre møder i 2013 og et i 2015 med den dagsorden at Sonfor overtager vores forsyningspligt og Havnbjerg Vandværk nedlægges og selskabet opløses. Vi er langt med at udarbejde en kontrakt, vi har modtaget et nyt udkast til kontrakt den 19. marts udkast-v2 Hermed et kort overblik over mellemregningerne med Sonfor.

46 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg Vandforsyningsselskab Mellemregning med Sonfor

47 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg Vandforsyningsselskab Derudover får vi udgifter til: Uforudsete omkostninger ved sammenkobling af de to ledningsnet. Nedlægning af boringer. Fjernelse af bygværker og tekniske installationer. Salg af grundstykker. Afvikling af gæld og lån. Lånet andrager ca kr. ultimo Havnbjerg vandforsyningsselskab afvikles.

48 Samarbejde mellem Sonfor og Havnbjerg Vandforsyningsselskab Forventede ulemper: Vi kan tilsyneladende ikke få et bindene tilsagn om trykket. Ejendomme,der har fælles jord- og stikledning, skal have ledningen tinglyst. Stophaner skal bringes op til Sonfor standard. Hovedledningen på Skolevej skal fornyes. Det må forventes at flere stikledninger/jordledninger skal udskiftes. Lodsejerne skal udrede omkostningerne til udskiftning af jordledningen som et minimum.

49 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt. Sonfor Anlægsudgifter ved tilslutning til Sonfor Kr. exlc. Moms Tilkobling til Danfoss-ledning på Nordborgvej ,00 Diverse omkoblinger på vandværksgrunden ,00 Trykforøgerstation, inkl. E og SRO ,00 Fornyelse af Skolevej ø63 (720 mm) ,00 Opmåling og tinglysning inkl. Stophaner ,00 Restværdi af ledningsanlæg ,82 Indfri lån ,00 Nedrivning af gammelt vandværk ,00 Sagførerudgifter ved salg ,00 Sløjfning af boring ,00 Tot ,18

50 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt. Silhorko Tilbudnummer (Silhorko) Tot filtre ,00 fyldning 8.320,00 2 stk. flowmåler ,00 Rentvandstanke ,00 Affugter ,00 Opsætning ,00 Total til Silhorko , ,00 Uden for tilbud Bygnings og betonarbejde ,00 Styring og SRO EL-installation 5.000,00 Bortskaffelse af filtermateriale og evt. deponeringsafgift 5.000,00 vandanalyse 4.000,00 total ud over Silhorko , ,00 Grand total ,00

51 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt. Vand & Teknik Vand & Teknik Tot Bygning og tilsyn ,00 Maskinanlæg ,00 EL-installation ,00 Total til Vand & Teknik , ,00 Uden for tilbud Option. Filterskyldning automatik ,00 Tot , ,00 Grand total ,00

52 Samarbejde med Sonfor eller udskiftning af rentvandstank og filtre. Oversigt , , , , ,00 Tilbud Skønnet , ,00 0,00 Sonfor Silhorko Vand & Teknik

53 Hjemmeside Kommunen har fremsat krav om at alle almene vandværker i kommunen skal have. Dette krav har vi efterkommet. Den har adressen.

54 Fremtid. Hvilke opgaver ligger forude? Afgøre om selskabet skal videreføres i den nuværende form. En ændring vil først kunne gennemføres efter en ekstraordinær generalforsamling. Håndtering af filterskyllevand, hvis det forlanges. (Ca kr.) Nyt filteranlæg. Ca kr Renovering af eller udskiftning af rentvandstank. (Ca kr.) Effektuere Indsatsplan for Nordals. Implementeres senest år (1,25 kr/m 3 ). Digitale kort. Ca kr. Sikre vandværket mod nuklear forurening. Udskiftning af de hovedledninger på Skolevej der er af eternit kr.

55 Spørgsmål til Formandens beretning?

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Onsdag den 26. marts2014. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Onsdag den 26. marts2014. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Onsdag den 26. marts2014 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Frederik Lambertsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Fjellerad Vandværk I/S - Bestyrelsens årsberetning for 2008

Fjellerad Vandværk I/S - Bestyrelsens årsberetning for 2008 Fjellerad Vandværk I/S - Bestyrelsens årsberetning for 2008 Konstituering efter sidste generalforsamling Sidste år var der genvalg til Jesper og Svend Åge. Ved konstitueringen var der enighed om at alle

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer Styret af indvundet mængde grundvand.

Læs mere

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk 2010 - Information fra Torkilstrup- Lillebrænde (T- LV) Lillebrændevej 58 (ifølge drikkevandsbekendtgørelse 871-2001 30) Regnskabet For første gang i T- LVs levetid har vi i år underskud på driftsregnskabet.

Læs mere

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder Pa Danmarks Miljø portal kan man få et indblik i hvilke områder der vil blive udpeget som nitratfølsomme områder i de kommende indsatsplane udarbejdet af Sønderborg kommune. Jeg har et par eksempler her.

Læs mere

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019 BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold.

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold. Trøstrup Vandværk Den: 24. marts 2014 Bestyrelsens beretning for perioden, 1. januar til 31. december 2013 på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den 25. marts 2014 i Langesøhallen. Vores generalforsamling

Læs mere

2010 and Takster - V

2010 and Takster - V Takster - Vand 2010 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Anholt Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand Bendt

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere.

Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere. Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl. 19.00 på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere. Dagsorden: Valg af dirigent. Helge Frederiksen blev

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 Januar Nyhedsbrev 2009 Indhold: Nyt fra bestyrelsen............................. side 2 Måleraflæsning................................ side

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Den 28. februar 2013 Til samtlige medlemmer af Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 i Ganløse Søndre Vandværks mødelokale

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. Beretning for år 2010.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. Beretning for år 2010. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. Beretning for år 2010. 2010 var et travlt år for vor vandforsyning med mange opgaver. Den udpumpede vandmængde er år Indvinding

Læs mere

REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR 2013 UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET

REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR 2013 UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B, Frederikssund. Dagsorden iht. vedtægternes 7: 1. Valg af dirigent Der var ingen der stillede op, så formanden blev valgt som dirigent.

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning generalforsamling tirsdag den 31. maj Beretning for år 2015.

Vallensbæk Strands Vandforsyning generalforsamling tirsdag den 31. maj Beretning for år 2015. Vallensbæk Strands Vandforsyning generalforsamling tirsdag den 31. maj 2016. Beretning for år 2015. Vandmængder er anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total vandmængde,

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7 Takster - Vand 2009 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning... 4-6 Zone 1 - By Zone 2 - Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Etablering af stikledning Afbrydelser

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2015 Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2015 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 10 personer, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone)

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Takster Vand 2008 Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. Teknologivej 2 8500 Grenaa Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er

Læs mere

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ 11 5762 V.SKERNINGE Beretning 2016 2016 var hvad jeg vil kalde et hektisk år, med flere udfordringer, og så er vi officielt blevet et stort vandværk. Det kommer

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012 PRISER vand & afløb 1. januar 2012 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 21. november 2011 og godkendt af Billund Byråd d. 13. december 2011. Vær opmærksom

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016.

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016. JELLING VANDVÆRK Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.30 I Gormshallen 1. Valg af dirigent Alfred Frandsen blev valgt 2. Bestyrelsens beretning ved for manden

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2014 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Takstblad Abildå Vandværk.

Takstblad Abildå Vandværk. Takstblad Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2015: Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr. m3 vand udgør Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Vandværk: Katrinedal Vandværk beliggenhed: Åvej 1, 8654 Bryrup CVR / P nummer: 29256756 Jupiter ID 80146 Tilsynsdato: 15. december 2011 Til stede på tilsyn navn postadresse:

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Den 20. nov Ulkebøl forsamlingshus

Den 20. nov Ulkebøl forsamlingshus Den 20. nov. 2013 Ulkebøl forsamlingshus Program Indlæg fra DVN med titlen: Tilstandsrapport, evt. drøftelse indsatsplan samt kursus og ledelsessystem på og om eget vandværk Teknik & hygiejne samt bekendtgørelse

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S www.himmelevvand.dk April 2016 Referat fra generalforsamlingen den 29. marts 2016 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen og byde

Læs mere

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen Vandrådet 1. oktober 2012 Indlæg fra vandgruppen Aftenens indhold Web indberetning Kommunal vandhandleplan (Vandplanen) Regions sjællands råstofplan Nye indvindingstilladelser fra 2013 Grundvandsmodel

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2015. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Generalforsamling 2014. Formandens beretning. 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2015 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK

FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK Vedtægter FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK 8. marts 2007 Fensmark Vandværk Vedtægter Fensmark Vandværk I/S Elmevej 2, Fensmark 4684 Holmegaard Tlf. 23232501 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S GRAUBALLE VANDVÆRK I/S Afholder ordinær 1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.30 på Grauballe Lund 1 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning af formand. Det reviderede regnskab. Godkendelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK

INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK 2007 TAKSTBLAD 1/1-31/12 2007 1.LEDNINGSBIDRAG (Forsynings- og stikledning) Ledningsbidraget er baseret på en partsfordeling, der er således: 1 part a.parcelhus/lejlighed

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ Selskabet er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere