Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 27. oktober 2008 Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Takster til budget Udpegning af medlemmer til fælles taxinævn 5 Mødeplan for de politiske udvalg for Forslag til Rammeaftale 2009, KB 9 Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår mellem Trommen/Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen for perioden Samarbejdsaftale mellem Trommen/Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen 14 Bilagsoversigt 15 Fraværende Uffe Thorndahl (up) Bemærkninger til dagsorden Dagsordenspunkt 136 og 137 blev behandlet under et.

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 131 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser - åbent møde Resume Orienteringspunkter: 1. Viceborgmester Kjeld Holm orienterede om, at kommunalbestyrelsens medlemmer har modtaget et brev fra forældrebestyrelsen i den selvejende institution Usserødhave, som redegør for deres ønske om at etablere et nyt køkken. Bestyrelsen har fået afslag på at iværksætte etableringen af et nyt køkken efter kommunalbestyrelsens indførelse af en skærpet økonomisk politik i lyset af de indførte kommunale drifts- og anlægsrammer for I deres brev beder bestyrelsen nu om en forhåndsgodkendelse af, at deres forventede overskud fra 2008 kan overføres til 2009 og at de kan iværksætte arbejdet allerede fra januar Sagen oversende til behandling i DBK og eventuelt i BSU. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 132 Acadre sagsnr.: 08/2512 Journalnr.: S01 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jette Andersen Takster til budget 2009 Resume På baggrund af det vedtagne budget for har administrationen udregnet takster for året Som følge af budgetaftalen, vil der gennemføres fuld betaling for madleverancer til kommunens ældre borgere fra 2009 og SFO taksten for børn i skolealderen vil få en stigning der svarer til 24,64%. Forslag Administratonen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 6. oktober 2008 budget Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2009 i forhold til den takstoversigt, der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget Takstoversigten kommer til at indgå i det trykte budget. Sagens fakta Takster på forsyningsområdet Kommunens eksterne revision har i forbindelse med budgetlægning for Hørsholm Vand ApS beregnet, at det nuværende takstniveau ikke er tilstrækkeligt til en fremtidig forsvarlig økonomisk drift af hverken Vandforsyningen eller Spildevandsforsyningen. Det foreslås, at der godkendes en ekstraordinær takststigning i 2009, for efterfølgende at kunne regulere taksterne svarende til den årlige pris- og lønfremskrivning. Taksten på vand foreslås hævet fra 12,98 kr. til 14,50 kr. pr. m 3 inkl. moms, fra 2008 til Taksten på vand har været stabil i 10 år, bortset fra en stigning på 18 øre for 5 år siden. Taksten på spildevandsområdet foreslås hævet fra 30,00 kr. til 35,63 kr. pr. m 3 inkl. moms. I forbindelse med budgetlægningen for sidste år fremlagde administrationen et notat vedr. takstfastsættelse og udgiftspolitik på det brugerfinansierede område. Notatet viste, at der ved en takststigning på 8 kr., vil være oparbejdet en gæld til kommunen på 2,36 mio. kr. ultimo Der blev imidlertid kun vedtaget en takststigning på 7 kr. Med det korrigerede budget for 2008, vil spildevandsforsyningen komme ud med Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 en gæld til kommunen på 5,5 mio. kr. ultimo En takststigning som den nu foreslåede, er en forudsætning for dels at kunne leve op til de skærpede krav i den kommende vandplan, og dels for at kunne afvikle den oparbejdede gæld til kommunen. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetrevisionerne i 2008 besluttet at øge servicen og budgettet på affaldsområdet. Det er bl.a. merudgifter til afhentning af dagrenovation, øget mængde af glas og papir der medfører hyppigere tømninger og der skal foretages en løbende vedligeholdelse på miljøstationerne. Takster på dagpasningsområdet SFO taksterne stiger med 25,64%, hvilket svarer til kr. i merindtægt i 2009 jfr. budgetaftalen. Taksterne er beregnet over 11 måneder men dækker udgifterne for 12 måneder. Endvidere fremgår det af aftalen, at takststrukturen undersøges nærmere i løbet af 2009 forud for budgetlægningen for 2010, herunder forholdet mellem klubber og SFO. Til budgettets 1. behandling den 15. september 2008, blev de foreløbige takster for området vedlagt til orientering. I mellemtiden har vi nedjustereret børnetallet på Breeltegården, hvilket betyder at der nu bliver færre børn til at fordele udgiften på. En vuggestueplads for 2009 kommer således til at udgøre kr. og en børnehaveplads kr. pr. måned. Takster på ældre- og sundhed Taksten for madordning for pensionister, med eller uden udbringning stiger til fuld betaling for madleverancer. Merindtægten udgør kr. i 2009 og frem jfr. budgetaftalen. Bilag - Takstoversigt budget 2009 efter 2. behandlingen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Forslaget godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Kommunalbestyrelsen Punkt: 133 Acadre sagsnr.: 08/5699 Journalnr.: A06 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Trine Kristiansen Udpegning af medlemmer til fælles taxinævn Resume Statsforvaltningen Hovedstaden (KKR Hovedstaden) har godkendt oprettelsen af 60- selskabet "Taxinævnet i Region Hovedstaden". På den baggrund kan der nu udpeges medlemmer til taxinævnet. Forslag Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender: - KKR Hovedstadens koordinerede indstilling til udpegning af 8 af de 13 medlemmer af "Taxinævnet i Region Hovedstaden". - De endelige vedtægter for "Taxinævnet i Region Hovedstaden", idet disse er konsekventrettet som følge af, at Helsingør Kommune ikke ønsker at deltage. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2008 oprettelsen af 60-selskabet "Taxinævnet for Region Hovedstaden". Ifølge vedtægterne skal nævnet bestå af i alt 13 medlemmer, hvoraf: - Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation, - Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, - Et medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs, - Otte medlemmer udpeges af de resterende kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (undtagen Bornholms Regionskommune). Sidstnævnte udpeges efter indstilling koordineret af KKR Hovedstaden. Samtlige kommuner undtagen Helsingør Kommune godkendte oprettelsen af et fælles taxinævn og dets vedtægter. Vedtægterne blev efterfølgende konsekventrettet som følge af Helsingør Kommunes ønske om ikke at deltage i det fælles taxinævn, og fremsendt til Statsforvaltningen Hovedstadens endelige godkendelse. Hørsholm Kommunalbestyrelse har således endnu ikke formelt godkendt de endelige vedtægter. KKR Hovedstaden har ved brev af 29. september 2008 meddelt, at Statsforvaltningen Hovedstaden ved brev af 25. september 2008 endeligt har godkendt vedtægterne for 60- selskabet "Taxinævnet for Region Hovedstaden". Godkendelsen er givet under forudsætning af, at alle kommuner - i det omfang dette ikke allerede måtte være sket - på et møde i kommunalbestyrelsen godkender konsekvensrettelserne som følge af Helsingør Kommunes ønske om ikke at deltage i nævnet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Endvidere meddeler KKR Hovedstaden, at der skal ske udpegning af medlemmerne af taxinævnet senest den 1. november KKR Hovedstaden behandlede udpegningen af de otte medlemmer på et møde den 13. juni 2008, og således indstiller KKR Hovedstaden følgende medlemmer til Kommunalbestyrelsernes godkendelse: - Leif Pedersen, Albertslund (SF) - Ib Terp, Brøndby (A) - Lizzie Hansen, Høje-Tåstrup (A) - Peter Mikkelsen, Rødovre (Ø) - Vibeke Peschardt, Rudersdal (B) - Egil Møller, Egedal (O) - Thomas Bak, Fredensborg (V) - Jens Jørgen Nygård, Egedal (C). KKR Hovedstaden oplyser til orientering, at Ole Find Jensen, Frederikssund (A) er udpeget i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs. Københavns Borgerrepræsentation og Frederiksberg Kommunalbestyrelse har endnu ikke afsluttet udpegning af medlemmer. Sagens tidligere behandling Kommualbestyrelsen godkendte den 28. april 2008: 1) Oprettelsen af det fælleskommunale nævn "Taxinævnet i Region Hovedstaden", 2) Det fremlagte forslag til vedtægter for "Taxinævnet i Region Hovedstaden", 3) Bemyndigede KKR Hovedstaden til på kommunernes vegne at søge om Statsforvaltningen Hovedstadens endelige godkendelse til oprettelse af det fælleskommunale nævn "Taxinævnet i Region Hovedstaden", og 4) Et vederlag på kr. til nævnets formand samt diæter efter 4, stk. 2 i vederlagsbekendtgørelsen til nævnets øvrige medlemmer. Bilag - Udpegelser+taxinævn - Brev+Statsforvaltningen Taxinævn endelige vedtægter Beslutning Kommunalbestyrelsen den Forslaget godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Kommunalbestyrelsen Punkt: 134 Acadre sagsnr.: 08/15005 Journalnr.: A10 Sagsforløb: ØU - Fagudvalg - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Mødeplan for de politiske udvalg for 2009 Resume Det skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for Forslag til mødeplan har været forelagt Økonomiudvalget og fagudvalgene, og bemærkninger herfra er indarbejdet i dette dagsordenspunkt med bilag. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender mødeplanen for 2009 med den ændring, at Augustkonferencen afholdes fredag-lørdag den 21. og 22. august 2008 (hele dage), samt at Børne- og Skoleudvalgets møder starter kl , istedet for kl Sagsfremstilling I fastlæggelsen af møderne for de politiske udvalg er søgt taget hensyn til helligdage, ferieperioder med videre. Kommunalbestyrelsens møder forslås, som hidtil, afholdt, så vidt muligt, den sidste mandag i måneden kl Det konstituerende møde for den nye Kommunalbestyrelsen forslås afholdt mandag den 7. december Økonomiudvalgets møder afholdes fortsat torsdage kl. 7.30, og der er så vidt muligt planlagt 2 møder i hver måned. Fagudvalgenes mødedage og tider fastholdes, og møderne er så vidt muligt placeret i den sidste uge af måneden. Der er i indeværende mødeplan ikke fastlagt fagudvalgsmøder i december Det forslås, at disse afholdes i uge 51 ( ). Møder til 1. og 2. behandling af budgettet for 2010 er placeret: 3. september ØUs 1. behandling af budget september KBs 1. behandling af budget september ØUs 2. behandling af budget oktober KBs 2. behandling af budget 2010 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 Budgetkonferencerne forslås placeret således: Aprilkonferencen: fredag den 24. april Augustkonferencen: fredag-lørdag den 21. og 22. august Mødeplan for 2009 har været forelagt Økonomiudvalget og fagudvalget: Økonomiudvalget godkendte mødeplanen, idet augustkonferencen placeres fredag og lørdag den august Fagudvalgene har godkendt mødeplanen, dog har Børne- og Skoleudvalget besluttet at ændre mødetid til kl Bilag - Mødeplan 2009, polistike udvalg Noter til bilag Revideret mødeplan for 2009 vedlægges. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Forslaget godkendt med 2 datorettelser i Økonomiudvalgets mødeplan, i december 2008 og oktober Rettelserne er indarbejdet i mødeplanen inden udsendelse. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Punkt: 135 Acadre sagsnr.: 08/5251 Journalnr.: A06 Sagsforløb: SSU/BSU/BEU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Forslag til Rammeaftale 2009, KB Resume Regionen har sendt rammeaftalen på det sociale område og specialundervisingen til godkendelse i kommunerne. Af tidsmæssige årsager behandles sagen ikke i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkendte Hørsholm Kommunes bidrag til rammeaftalen den 15. maj Rammeaftalen 2009 behandles derfor i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og erhvervsudvalget og Børne og Skoleudvalget. Herefter går rammeaften direkte til behandling i Kommunalbestyrelsen. Forslag Det forslås at forslaget til rammeaftale 2009 godkendes. Sagsfremstilling Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og specialundervisningen, etableret som en konsekvens af kommunalreformen. Aftalen skal sikre et samlet overblik er tilbudsviften på det det specialiserede område og dele af specialundervisningen, uanset om det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Formålet med rammeaftalen er at skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser, og sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen. Der er fra Regionen valgt en tilgang til udformning af rammeaftalen, hvor der med respekt for de gældende kompetenceregler lægges vægt på at sikre fælles løsninger af praktiske problemer. Kendskab til de enkelte kommuners ønsker og planer for udviklingen både på kort og lang sigt skal have en fremtrædende plads i de kommende års rammeaftaler. Rammeaftalen bygger på kommunernes redegørelse om det forventede behov for pladser og andre ydelser på det sociale område og specialundervisningen samt kommunernes krav til opgaveløsningen. Sagens tidligere behandling Behandlet på Social- og sundhedsudvalgs møde den 29. september Behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. september Behandlet på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde den 2. oktober Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Bilag - Forslag til Rammeaftale Forslag til bilag til Rammeaftale Samarbejdsaftale+2009 bilag 1 - Samarbejdsaftale+specialundervisning bilag 2 - Samarbejdsaftale+2009 bilag 3 - Samarbejdsaftale+specialundervisning bilag 4 Noter til bilag Rammeaftalen ledsages af bilag, der bl.a. indeholder følgende Konklusioner fra de 3 arbejdsgrupper vedr. autisme, sindslidelser og senhjerneskadede Kommisorium for arbejdsgruppe vedr. aflastning af børn og unge Oversigt over tilbud indeholdt i rammeaftalen Notat om takstberegning 2009 Ventelister fordelt på tilbud Ventelister fordelt på målgrupper Oplysninger fra kommunerne om borgere indenfor autismespekteret Nye tiltag i kommunerne Institutionsark for tilbud der ikke er i Tilbudsportalen Herudover er der vedlagt bilag for de samarbejdsaftaler som aflløser de tidligere hensigtserklæringer. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Forslaget godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Kommunalbestyrelsen Punkt: 136 Acadre sagsnr.: 08/11258 Journalnr.: A06 Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jesper Daugaard Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår mellem Trommen/Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen for perioden Resume Et politisk sammensat forhandlingsudvalg nedsat af KFU har forhandlet med teaterforeningen Hørsholm Scenen om en samarbejdsaftale for perioden 1. november juni Med baggrund i forhandlingerne forelægges 2 forslag til aftaler: en generel samarbejdsaftale om repertoire, samarbejdsforestillinger, markedsføring m.v. samt en aftale om tilskudsvilkår. Forslag Administrationen anbefaler at drøfte forslagene til samarbejdsaftale og aftale om tilskudsvilkår, og beslutte hvorvidt aftalerne skal godkendes. Sagsfremstilling På sit møde d. 3. september 2008 besluttede KFU at udsætte afgørelsen af sagen om "Teaterforestillinger i Hørsholm" til kommende møde med henblik på en endelig drøftelse med teaterforeningen Hørsholm Scenen. En gruppe af 3 repræsentanter fra KFU (Hanne Lommer, Anne Ehrenreich og Thorkild Gruelund) har siden forhandlet 2 aftaler med repræsentanter fra Hørsholm Scenen. Der er nu nået enighed med Hørsholm Scenen om 2 konkrete forslag til aftaler, som er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Udgangspunktet for forhandlingerne har været at få en fælles forståelse for og aftale om fremtidige samarbejdsvilkår. For at få et overblik over indholdet af forslaget til samarbejdsaftale er nedenfor angivet de væsentlige ændringer, der er til de eksisterende samarbejdsvilkår. Det er for aftaleperioden kun Hørsholm Scenen, som i Tromme-salen og CM-salen kan præsentere støtteberettigede forestillinger godkendt af Kunststyrelsens scenekunstudvalg. Aftalen omfatter al Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 støtteberettiget scenekunst, herunder også forestillinger, som ligger udover det turnerende voksenteater. Trommen kan dog vælge 2 forestillinger pr. sæson, som i givet fald afvikles som samarbejdsforestillinger med Hørsholm Scenen. Hørsholm Scenen forpligtes til at præsentere mindst 7 forestillinger pr. sæson + eventuelle samarbejdsforestillinger. Trommens nuværende 6 fribilletter pr. forestilling til alle Hørsholm Scenens forestillinger til brug for Erhvervsklubben m.v., erstattes med mulighed for køb af op til 30 billetter pr. forestilling til Hørsholm Scenens rabatpris. Hørsholm Scenen tilbydes en særlig husleje pr. forestilling til CMsalen på kr., hvilket inkluderer standard lyssætning, "selvbetjeningslyd", garderobe uden opsyn samt betjening i baren: o o Der er en fælles forståelse af, at "selvbetjeningslyd" forudsætter en vis viden om lydanlæggets funktionsmåde hos brugerne med henblik på at undgå uheld (kommunen er selvforsikrende). Trommen indestår for gevinst/tab ved betjening i baren i forbindelse med forestillinger i CM-salen. Hørsholm Scenen tilbydes en ekstra halv gratis annonceside i Trommens katalog med værdi kr. o Aftalen kan få en sideeffekt ved henvendelse fra Hørsholm Musikforening med ønske om tilsvarende annoncemuligheder. Der oprettes link til Hørsholm Scenens hjemmeside fra Trommens hjemmeside. I aftalen om tilskudsvilkår forudsættes at Hørsholm Kommune i aftaleperioden giver en årlig underskudsgaranti på kr., som udbetales aconto til endelig afregning i forbindelse med Hørsholm Scenens årsregnskab. Sagens tidligere behandling Sagen omkring ansvar for og tilskud til teaterforestillinger i Hørsholm har været drøftet i KFU på møderne d. 28.5, 25.6, 27.8 og Bilag - Bilag 1 - Samarbejdsaftale - Bilag 2 - Aftale om tilskudsvilkår mellem teaterforeningen/hørsholm Scenen og Hørsholm Kommune - Bilag 3 - Kommentarer til samarbejdsaftale fra det rådgivende udvalg for Kulturhus Trommen - Bilag 4 - Kommentarer fra Hørsholm Scenen - Bilag 5 - kommentarer fra rådgivende udvalg Noter til bilag Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Udtalelser fra hhv. Trommens rådgivende udvalg samt Hørsholm Scenen blev omdelt på mødet. Forslag til samarbejdsaftale og aftale om tilskudsvilkår godkendt med 3-2 (Isabella Meyer (C) og Henrik Klitgaard (B)). Til aftale om tilskudsvilkår ændres formuleringen under pkt. 2, 2. afsnit, 3. punktum til: "Ordningen giver teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører af turnerende teatre tilskud til rabatordninger..." (ændringer i kursiv). KFU ønsker til novembermødet at evaluere på det politiske og administrative forløb af teatersagen. Isabella Meyer (C) har ønsket følgende til protokol: "Forslaget strider grundlæggende mod mine politiske synspunkter og værdier. Derfor stemmer jeg imod" Henrik Klitgaard (B) har ønsket følgende til protokol: "Henrik Klitgaard stemmer imod forslaget, som følge af, at forslaget har konsekvenser for Hørsholm Kommunes økonomi for den kommende valgperiode og stiller derfor Hørsholm Scenen i en særstilling i forhold til vilkårene for andre foreninger." Beslutning Kommunalbestyrelsen den Forslag godkendt. Imod stemte: Isabella Meyer (C). Blankt stemte: Anders Borgen, Per Frederiksen, Morten Slotved, Camilla Kann Fjeldsøe (alle C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Punkt: 137 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Samarbejdsaftale mellem Trommen/Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen Resume Hanne Lommer har til fungerende Borgmester Kjeld Holm fremsendt ønske om at nedennævnte punkt optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden. Forslag Det forslåes, at Hanne Lommers forslag drøftes. Sagsfremstilling Hanne Lommer har fremsendt følgende forslag til punkt på dagsorden: Kommunalbestyrelsen godkender den foreliggende samarbejdsaftale mellem Tromme/Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen. Noter til bilag Samarbejdsaftale jvf. punkt 137/07, Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår mellem Trommen/Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen for perioden Beslutning Kommunalbestyrelsen den Forslaget blev behandlet under et sammen med punkt 136. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 132 Åben Takstoversigt budget 2009 efter 2. behandlingen Åben Udpegelser+taxinævn Åben Brev+Statsforvaltningen Åben Taxinævn endelige vedtægter Åben Mødeplan 2009, polistike udvalg Åben Forslag til Rammeaftale Åben Forslag til bilag til Rammeaftale Åben Samarbejdsaftale+2009 bilag Åben Samarbejdsaftale+specialundervisning bilag Åben Samarbejdsaftale+2009 bilag Åben Samarbejdsaftale+specialundervisning bilag Åben Bilag 1 - Samarbejdsaftale Bilag 2 - Aftale om tilskudsvilkår mellem teaterforeningen/hørsholm 136 Åben Scenen og Hørsholm Kommune Bilag 3 - Kommentarer til samarbejdsaftale fra det rådgivende 136 Åben udvalg for Kulturhus Trommen Åben Bilag 4 - Kommentarer fra Hørsholm Scenen Åben Bilag 5 - kommentarer fra rådgivende udvalg Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Kommunalbestyrelsens møde Uffe Thorndahl (up) Borgmester Kjeld Holm (V) 1. viceborgmester Isabella Meyer (C) 2. viceborgmester Camilla Kann Fjeldsøe (C) Morten Slotved (C) Anders Borgen (C) Thorkild Gruelund (C) Jens Frederiksen (C) Anne Ehrenreich (V) Ove Petersen (V) Michael Medom Hansen (V) Jesper Sperling (V) Birger Bøgeblad (V) Peter Antonsen (T) Anne-Grethe Nissen (T) Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Lars Høgh Hansen (T) Hanne Lommer (A) Susanne Rohde (A) Henrik Klitgaard (B) Kommunalbestyrelsen Side 17

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 27.10.2008 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 20-10-2008 Mandag 20.10.2008 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Breelteparken Mandag 15.12.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogbaseret tilsyn med Jobhuset 3 Selmersbos omdannelse, 1. opfølgning 5 Status

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Rammeaftale 2016 for det sociale område Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Socialtilsyn takster 2016. KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015

Socialtilsyn takster 2016. KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015 Socialtilsyn takster 2016 KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015 Disposition Præsentation af takster for 2016 Tilbagemelding på kommentarer til Socialtilsynets årsrapport for 2014 Takster 2016

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 19. november 2008 Onsdag 19.11.2008 kl. 15:00 KDY s lokaler, Havnen Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 "Velvære i vand" og "Gang i

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Referat 16. juni 2015 Klokken 10:30 12:30 Byrådssalen Nyborg Rådhus

Referat 16. juni 2015 Klokken 10:30 12:30 Byrådssalen Nyborg Rådhus Referat 16. juni 2015 Klokken 10:30 12:30 Byrådssalen Nyborg Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune I henhold til lov og bekendtgørelse m.v. om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelses-indsats fastsættes følgende

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.11.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke 1 of 7 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø)

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Socialudvalgets møde Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G) (Medlem), Lise Henriksen

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Borgerservice Mandag 29.10.2012 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Delegationsplaner for de stående

Læs mere

Ældrerådets sammensætning

Ældrerådets sammensætning Side 2 Side 3 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33. Formål

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid - Onsdag d. 20. juni 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00.

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid - Onsdag d. 20. juni 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid - Onsdag d. 20. juni 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. 1. Meddelelser 2. Holstebro Kunstmuseum Regnskab 2006 3. Hjerl Hedes Frilandsmuseum Regnskab

Læs mere

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10.08.2009 kl. 16:30 Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 150. Sager og skrivelser til

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BORGERFORENINGEN KULTURHUS SVENDBORG. Foreningens navn er: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg.

V E D T Æ G T E R. for BORGERFORENINGEN KULTURHUS SVENDBORG. Foreningens navn er: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Advokataktieselskabet KNUDSEN & PARTNERE Klosterplads 11, 1. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 24 64 Fax 62 20 13 22 J.nr. AM/7420. V E D T Æ G T E R for BORGERFORENINGEN KULTURHUS SVENDBORG 1 Navn. Foreningens

Læs mere

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Intro Udfordring: Kommunerne i Region Midtjylland oplever en mangel på aflastningsplejefamilier Baggrund: Notat

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Referat. Elisabeth Pedersen, Poul Hvass Hansen. Mødet hævet kl.: 18.30. Side 104 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 24-09-2009

Referat. Elisabeth Pedersen, Poul Hvass Hansen. Mødet hævet kl.: 18.30. Side 104 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 24-09-2009 Referat fra mødet den kl. 16.00. Mødet starter med besøg hos Hanstholm Idrætsforening, fodboldafdelingen, derefter holdes mødet i den gamle Byrådssal i hallen. Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

21-10-2015. Sagsnr. 2015-0048014

21-10-2015. Sagsnr. 2015-0048014 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 21-10-2015 Bilag til rammeaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds for fremtidig anvendelse af ældreboliger,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Ny Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Dagsorden

Ny Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Dagsorden Mødedato: Onsdag, den 22. november 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, mødelokale 201 Starttidspunkt for møde Kl. 15.15 Sluttidspunkt for møde Kl. 16.00 Fraværende: Gruppemøder: 22. november 2006 104 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

At version 1 er gældende, indtil der foreligger en afklaring på fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administrationsudgifter.

At version 1 er gældende, indtil der foreligger en afklaring på fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administrationsudgifter. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 HVT 07 Budget 2009 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, At budgetforslaget vedtages som det foreligger med 2 versioner

Læs mere

Godtgørelse af underskud fra tidligere år er en integreret del af overførselssagen og indgår således i de ansøgte beløb til overførsel.

Godtgørelse af underskud fra tidligere år er en integreret del af overførselssagen og indgår således i de ansøgte beløb til overførsel. Åben - Budgetoverførsler fra 2010 til 2011 Sagsnr: 10/26402 Sagsfremstilling I henhold til Faxe Kommunes principper for økonomistyring overføres mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene efter reglerne

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.12.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status for erhvervsaktiviteter

Læs mere

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg Referat til Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose, Annemette Knudsen Andersen, Tommy Noer,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 4 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 5. maj 2008 kl. 15:00 Fraværende : Afbud fra Ulrik Kragh Der er temamøde med start kl.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Vedtægter for Det Private Botilbud Højtoft

Vedtægter for Det Private Botilbud Højtoft Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R. Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Gry Rambusch Vedtægter for Det

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Lars Prier (O), Merete Scheelsbeck (C), Ole Hyldahl (Ø), Omer Ayub (C), Sami

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Aftale mellem. DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland. om fusion

Aftale mellem. DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland. om fusion Aftale mellem DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland om fusion Bestyrelserne i DGI Midt- og Vestsjælland, De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN ÅR 2016

VIRKSOMHEDSPLAN ÅR 2016 1 VIRKSOMHEDSPLAN ÅR 2016 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Ældrerådets medlemmer. 2. Arbejdsgrupper under Ældrerådet. 3. Ældrerådets opgaver/funktioner jfr. lovgivning/vejledning. 4. Ældrerådets visioner. 5.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 28.02.2012 kl. 16:30 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om skolernes udviklings- og handleplaner

Læs mere

I/S BESLUTNINGSREFERAT

I/S BESLUTNINGSREFERAT Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune ^v* - Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune Navn, hjemsted og opgaver 1 Stk. 1. Virksomhedens navn er Videnscenter for Specialpædagogik, forkortet ViSP. Stk. 2. ViSPs hjemsted

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 25. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 Bloktilskuddet til kommunerne i 2014 bliver på 1.147.388.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2013.

Læs mere

Forslag til Plan- og budgetprocedure 2016-19

Forslag til Plan- og budgetprocedure 2016-19 Punkt 6. Forslag til Plan- og budgetprocedure 2016-19 2014-004209 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at budgetoverslagsårene i det vedtagne korrigeret budget 2015-2018 (drift og anlæg) som udgangspunkt

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Beredskabskommissionen Sydvestjysk Brandvæsen

Beredskabskommissionen Sydvestjysk Brandvæsen Beredskabskommissionen Sydvestjysk Brandvæsen Forretningsorden Forslag januar 2016 Godkendt af Beredskabskommissionen for Sydvestjysk Brandvæsen den 03/02/2016 0/6 Indhold 1. Konstituering af beredskabskommission

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2012-2013 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner Version: 2.0 Dato: 03.01.2012

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3010 Jour. nr.: Ref.: HC-GV

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 23.02.2009 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010-2013 - Orientering om tids- og arbejdsplan

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Torsdag den 07.09.06 kl. 16.00 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (O) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Referat. fra mødet den 18-06-2008 kl. 12.30 i mødelokale c

Referat. fra mødet den 18-06-2008 kl. 12.30 i mødelokale c Referat fra mødet den kl. 12.30 i mødelokale c Medlemmer: Arne Hyldahl, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Morten Bo Bertelsen, Arne Kaspersen, Erik Hove Olesen Afbud: Morten Bo Bertelsen Mødet hævet

Læs mere

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde 20. december Torsdag 20.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Opgørelse over "Ny Chance for Alle" for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gistrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 formål Selskabets formål er

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Ejendomsmæglerbesvarelse

Ejendomsmæglerbesvarelse 9999 Siesbye Kapsch Ny Østergade 3 1101 København K 09-07-2014 1-155-39-2 Ejendomsmæglerbesvarelse Deres sagsnr: 111313 Ejer: Thomas Riis Lejlighed nr: 39 Adresse: Amerika Plads 18, 2. dør 2, København

Læs mere

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. ("Interessentskabet") CVR: 13523584

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. (Interessentskabet) CVR: 13523584 12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab Renosyd i/s ("Interessentskabet") CVR: 13523584 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Renosyd i/s. 1.2 Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. november 2010 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:00 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 8.december 2015 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler

Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler Side 1 Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler Kapitel 1 Skolebestyrelsens sammensætning. 1 Skolebestyrelsen består af mindst 7 forældrerepræsentanter, mindst 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 7. januar 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00

Læs mere

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Punkt 2. Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. 2013-49399. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistratens godkender, at den nuværende forretningsgang for udbetaling af tabt

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2008 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 20-08-2008 Tidspunkt: 10:30 Sted: Festsalen, Frederiksberg Rådhus KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Seniorrådet 2010 REFERAT. Mødedato: Mandag den 04-01-2010

Seniorrådet 2010 REFERAT. Mødedato: Mandag den 04-01-2010 REFERAT Seniorrådet 2010 Mødedato: Mandag den 04-01-2010 Mødested: Mødelok. 101, st. Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Bodil Marie Nielsen Fraværende:

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 27. august 2010 til et fjernvarmeselskab:

Statsforvaltningens udtalelse af 27. august 2010 til et fjernvarmeselskab: Statsforvaltningens udtalelse af 27. august 2010 til et fjernvarmeselskab: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har den 12. januar 2010 modtaget Augustenborg Fjernvarmeselskab A.m.b.a s

Læs mere

Mødedato. : 19.11.2015

Mødedato. : 19.11.2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : Ref.... : Administrativ styregruppemøde Liv i Lundtofte Mødedato. : 19.11.2015 Deltagere: Ulla Agerskov, Bjarne Holm Markussen, Pernille Holmgaard, Christian Rønn Østeraas,

Læs mere

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008.

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: 2003/00078 Ref.: JLJ/PK/LH Videreførelse af den samlede boligsociale

Læs mere

Aftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015]

Aftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] Aarhus Maj 2015 Sagsnr. 039186-0017 Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab Brand & Redning

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere