Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?"

Transkript

1 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt, dyrt eller har et nogenlunde fornuftigt prisleje. Uenigheden mellem økonomer kan til tider være stor, og alene i 2012 hørte vi vurderinger af, at der er en negativ prisboble på boligmarkedet til, at boligpriserne stadig var overvurderet med i omegnen af 15 %. I denne analyse prøver vi at belyse, hvad der er op og ned i alle disse diskussioner omkring det rette ligevægtsniveau for boligpriserne. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Der er mange tilgange til at bestemme om boligpriserne er nogenlunde i balance eller ej. Vi har identificeret fem typiske tilgange til dette spørgsmål, som ofte anvendes i boligdebatterne. Man kan vurdere ud fra boligbyrden, fra økonometriske modeller, fra en Tobins Q sammenhæng altså huspriser i forhold til byggeomkostninger, fra en historisk trend og endelig på omkostningsforholdet mellem at eje og leje en bolig. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej 46 2 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Det viser sig, at man nærmest kan få den konklusion frem, man gerne vil have alt efter hvilken tilgang, man som økonom sværger til. Det er heller ikke muligt at udpege hvad for en tilgang, som er den mest korrekte, da de alle har styrker og svagheder nogle tilgange dog mere end andre. Det kan derfor heller ikke undre, at man til tider kan blive godt forvirret i den løbende boligdebat. Konklusionerne afhænger således af den tilgang, økonomen har lagt ned over boligmarkedet og af økonomens ydmyghed over for de indbyggede svagheder, som den anvendte tilgang har. Prøver vi at summe sammen på baggrund af et helhedsbillede af de forskellige tilgange, så vurderer vi, at boligprisniveauet er nogenlunde i balance qua det aktuelt meget lave renteniveau. I samme åndedrag er det vigtigt at gøre opmærksom på, at huspriser i balance eller ej ikke nødvendigvis har indflydelse på den kortsigtede prisudvikling på boligmarkedet. Både de økonomiske vismænd og nationalbanken har tidligere fremhævet, at der er stor usikkerhed omkring fastlæggelsen af et ligevægtsniveau. Tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen ramte lige på kornet tilbage i 2005 med udtalelsen: Bobler er vældig interessante for økonomer at analysere, men desværre viser erfaringen, at man hverken kan forudsige bobler eller konstatere dem, når de er der. Bobler er noget, man kan se bagefter.

2 Tilgang 1: Boligbyrden boligmarkedet er tættere på billigt end dyrt! Igennem længere tid har der med mellemrum kørt historier om, at det er billigere end i mange år for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet som følge af de store prisfald og historisk lave renter. Disse historier bygger ofte på den såkaldte boligbyrde, som måler udgifterne til banklån, realkreditfinansiering og boligskatter i forhold til den disponible indkomst. I figur 1 er vist udviklingen i boligbyrden for et gennemsnitligt parcelhus i Danmark. Som figuren viser, er boligbyrden nu på det laveste niveau siden 1985, hvor beregningerne går tilbage til. Med andre ord ser boligmarkedet relativt billigt ud i øjeblikket. Figur 1: Boligbyrden beregnet på baggrund af låntagernes valg indikerer meget billigt boligmarked Indeks (2000=) Indeks (2000=) Omkostning ved at eje et hus i Danmark (% af disponibel indkomst) Gennemsnit Boligbyrden er dog følsom overfor valg af variable. Især kan det diskuteres, hvilken rente, der bør indgå i beregningerne. I ovenstående beregning er renten en sammenvejning mellem andelen af låntagere, der vælger henholdsvis variabel rente og fast rente på realkreditlånet. Efterhånden er det kun godt 30 %, der har et fastforrentet lån, og med en typisk lavere variabel rente, så forstærkes de seneste års rentefald i beregningerne af tendensen til, at flere låntagere vælger denne type lån. Ser vi alternativt på boligbyrdeberegningen med udgangspunkt i et fastforrentet lån som typisk betragtes som adgangskravet til boligmarkedet, da kreditvurderingen tager udgangspunkt i denne lånetype ser boligmarkedet ikke længere ud til at være historisk billigt, jf. figur 2. Vi har dog sneget os under det historiske gennemsnit fra de seneste godt 25 år, og ligger nu på niveau med, hvad vi gjorde i store dele af 19 erne. Figur 2: Boligbyrden med udgangspunkt i et fastforrentet lån Indeks (2000=) Indeks (2000=) Omkostning i forhold til disponibel indkomst Fastforrentet lån, Danmark Gns.,

3 Den umiddelbare konklusion fra boligbyrden er dermed, at boligmarkedet er tættere på billigt end dyrt. Konklusionen afhænger dog af flere parametre. For det første er det ikke sikkert, at det historiske gennemsnit over de seneste 25 år er et retvisende anker, da gennemsnittet jo også trækkes op af de kraftige boligprisstigninger, vi har været vidne til gennem en længere årrække før den seneste boligkrise. For det andet indgår der ikke betragtninger om den generelle økonomiske udvikling i boligbyrden herunder især udviklingen på arbejdsmarkedet og det indgår i boligkøbernes betragtninger og købsmuligheder. Endelig er det værd at erindre, at boligbyrden trækkes ned af et unormalt lavt renteniveau. Det kan diskuteres, hvornår renterne stiger, og hvad det normale renteniveau er, men antager vi, at renten stiger med 2,5 %-point fra det aktuelle niveau, og renten på fastforrentede lån dermed vil være i omegnen af det gennemsnitlige niveau siden 1995, så springer boligbyrden med det aktuelle boligprisniveau noget op over gennemsnittet siden 1985, jf. den stiplede linje i figur 3. Figur 3: Ændringer i renten kan hurtigt forrykke konklusionen Indeks (2000=) Indeks (2000=) Omkostning i forhold til disponibel indkomst Fastforrentet lån, Danmark Gns., Tilgang 2: Økonometriske modeller boligmarkedet er billigt til tæt på balance Økonometriske modeller for boligmarkedet går et spadestik dybere end boligbyrden, og modellerne forsøger at inddrage alle relevante aspekter for boligmarkedet i bestemmelsen af det rette langsigtede prisniveau. I vores boligprismodel indgår eksempelvis arbejdsløsheden, demografien, det samlede boligudbud, byggeomkostninger og boliginvesteringer sammen med rente, indkomster og boligskatter i et estimeret ligningssystem. Vores boligmodel viser i øjeblikket, at huspriserne i Danmark faktisk er kommet ned under det niveau, man ville forvente ud fra alle de faktorer, vi finder relevante for boligmarkedet. Faktisk er huspriserne i omegnen af 15 % for lave i forhold til dette niveau, jf. figur 4. Denne konklusion fra boligmodellen er helt i tråd med de konklusioner Nationalbanken nåede frem til i foråret 2012, hvor de på baggrund af deres boligmodel så en negativ prisboble på boligmarkedet. Denne konklusion er fastholdt i deres seneste Kvartalsoversigt fra forleden bare i en lidt mere neutral formulering i form af, at boligpriserne vurderes at ligge under det niveau, der kan forventes ud fra bl.a. de aktuelle indkomst-, rente- og skatteforhold. Inden man konkluderer for hårdt på vores resultat, er der dog flere ankepunkter. Især vores valg af tilgang til renten i boligmodellen, hvor vi sammenvægter den korte og lange rente, kan kritiseres og har betydelige konsekvenser for resultaterne. Dette eksempel er netop en af svaghederne ved den økonometriske tilgang resultatet er afhængig af de valg af metoder og data, man benytter sig 3

4 af og i perioder, hvor modellen kan have vanskeligt ved at ramme udviklingen i den virkelige verden, er det svært, om man skal gå planken ud og stole på sin model eller lave justeringer, der får modellen tættere på den observerede udvikling. Til tider kan man desværre opleve, at modelbyggere har et så stort fokus på at ramme den observerede udvikling uden større fokus på et fornuftigt økonomisk fundament, og dermed i princippet laver nonsens-modeller, der typisk heller ikke har forudsigelseskraft i fremtiden. Figur 4: Huspriserne er kommet for langt ned ved første øjekast Ved vores rentebegreb i boligmodellen, ser vi bort fra, at niveauet fra den korte rente ikke direkte kan sammenlignes med den lange rente, da der er en større risiko tilknyttet den korte rente. Det kan diskuteres, hvor højt låntagerne i dag vægter denne risiko, men for at lave en ligevægtsbetragtning bør forventninger til det fremtidige renteniveau i hvert fald indgå i beregningen, da som tidligere nævnt % af låntagerne har variabel rente på realkreditlånet. Ydermere indgår betragtninger som evt. opstramninger til boligkøbernes rådighedsbeløb og andre svært målbare kreditbegrænsninger ikke i disse modeller, og de er i høj grad også relevante for boligprisniveauerne. Ukritisk anvendelse af de ekstremt lave korte renter og for den sags skyld inddragelse af afdragsfrihed kan derfor give udfordringer for de boligøkonomiske modeller, da boligomkostningerne presses ned på historisk lave niveauer, som også set i figur 1, der viste boligbyrden. Forventninger til det fremtidige renteniveau på de variable lån er i sagens natur svære at konkretisere og indarbejde i modellen. En anden tilgang er i stedet at se på, hvilket niveau huspriserne burde være på, hvis man blot anvender renten på fastforrentede lån i beregningerne og låntagerne dermed ikke er eksponeret for udsving i renten. Her viser det sig, at huspriserne i øjeblikket er præcis på niveau med, hvad modellen indikerer altså huspriser i balance, jf. figur 5. 4

5 Figur 5: Huspriserne i balance med udgangspunkt i fastforrentede lån i modelberegning Figur 1: Boligudbuddet er faldende også renset for sæsoneffekter Balancen på boligmarkedet i boligmodellerne hjælpes godt på vej af det lave renteniveau helt i samme dur som betragtningerne under boligbyrden. Det understreges med al tydelighed, hvis vi i boligmodellen antager, at vi ikke havde oplevet det kraftige rentefald gennem de seneste år, og at den vægtede rente i boligmodellen fra 2009 og frem havde holdt sig på det gennemsnitlige niveau siden I så fald ville huspriserne herhjemme være en smule for høje, jf. figur 6. Figur 6: Med et mere gennemsnitligt niveau for renten ville huspriserne være for høje Den samlede konklusion fra den økonometriske tilgang synes dermed at være, at huspriserne er tæt på balance givet de lave renteniveauer. 5

6 Tilgang 3: Tobins Q huspriserne er stadig til den lidt dyre side Tobins Q betragtes ofte som en teoretisk attraktiv ramme til at bestemme boligprisernes langsigtede niveau. Denne siger, at prisen på eksisterende byggeri på sigt skal følge omkostningen ved at bygge nyt. Er prisen på eksisterende boliger højere, end det koster at bygge nyt, vil det alt andet lige føre til øget nybyggeri og tendere til, at prisen på eksisterende byggeri nærmer sig byggeomkostningerne. I nedenstående figur 7 er vist udviklingen i huspriserne sat i forhold til udviklingen i byggeomkostningerne over de seneste cirka 40 år. På trods af de seneste års kraftige prisfald viser det sig, at huspriserne i forhold til byggeomkostningerne fortsat ligger på et noget højere niveau end det historiske gennemsnit. For at vi skal ned på gennemsnittet, skal huspriserne falde med i omegnen af 15 %. Det er netop denne tilgang som pessimisterne omkring boligmarkedet sværger til i den løbende boligdebat. Figur 7: Huspriserne er steget noget hurtigere end byggeomkostningerne Indeks = Indeks = 1 1 Huspriser i forhold til byggeomkostninger Huspriser i forhold til disponibel indkomst Kilde: Nationalbanken, Realkreditforeningen og egne beregninger Præcis som ved de andre tilgange er der faldgruber ved Tobins Q. For det første er der ingen, der kender ligevægtsforholdet mellem huspriser og byggeomkostninger. Gennemsnittet over de seneste 40 år er en form for approksimation, men ligevægten kan i princippet befinder sig både over og under dette niveau. For det andet er det ikke sikkert, at priserne skal følge byggeomkostningerne over en længere horisont - vi kan blive rigere og vil bruge en større andel af vores indkomst på boligposten, og der kan være finansielle liberaliseringer, som kan give en niveauforskydning i boligprisniveauerne. Endelig kan mangel på byggegrunde i visse områder være med til at presse de langsigtede prisstigninger op mod udviklingen i indkomsterne. Ledig byggejord kan i visse områder af landet være en knap ressource, og vi ser også, at grundpriserne er steget langt mere end både inflationen og byggeomkostningerne gennem de seneste godt 55 år, jf. figur 8. Ser vi derfor alternativt på udviklingen i huspriserne i forhold til de disponible indkomster, så viser det sig faktisk, at dette forhold nu er bragt tilbage på det gennemsnitlige niveau over de seneste 40 år, jf. figur 7. 6

7 I det hele taget udgør grundpriserne et problem for Tobins Q-tilgangen. Prisen for eksisterende boliger skal holdes op imod den samlede pris på nybyggeri altså køb af grund og prisen for huset. Selv om det, som set af figur 8, er muligt at udtrække historiske tal for grundpriserne, så er de formentlig næppe repræsentative. Det skal ses i lyset af generelt få handler af byggegrunde, og de handler af grunde, der typisk finder sted, er sjældent i bebyggede områder. Figur 8: Grundpriserne er steget markant kraftigere end byggeomkostningerne Kilde: Nationalbanken Som afrunding er det i øvrigt værd at bide mærke i, at nybyggeri tager tid. Så selv hvis langsigtssammenhængen mellem byggeomkostninger og boligpriser fungerer, så kan en evt. afvigelse fra ligevægt tage rigtig lang tid, indtil udbuddet har tilpasset sig. Tilgang 4: Huspriserne i forhold til en historisk trend huspriserne tæt på balance De økonomiske vismænd har gennem de seneste år taget udgangspunkt i en lineær trend på de reale huspriser (huspriserne i forhold til inflationen) for at vurdere om huspriserne er over- eller undervurderede. At de reale huspriser stiger over tid, kan skyldes, at byggeomkostningerne typisk stiger mere end inflationen grundet lavere produktivitetsvækst i byggeriet i forhold til resten af økonomien samt, at grundpriser, grundet knaphed på byggejord, er steget mere end inflationen, jf. figur 8. I figur 9 har vi vist udviklingen i de reale huspriser siden 1938, og indregner vi en lineær trend, viser det sig, at huspriserne målt på denne måde er tæt på balance. Samme overordnede konklusion fremkommer i Vismandsrapporten fra foråret 2012, hvor vismændene fokuserer på tiden fra midten af 1950 erne og frem til nu. Denne tilgang har dog sine klare mangler. Eksempelvis er konklusionen meget følsom over for perioden, man beregner trenden for. Har man eksempelvis ikke hele den seneste boligoptur med i beregningerne af trenden, vil huspriserne i dag være overvurderede. Det er også illustreret i figur 9 med en trend-beregning fra Endelig er det værd at bide mærke i, at der kan opstå begivenheder, der i længere perioder retfærdiggør brud i trenden eksempelvis perioder med ekstraordinær velstandsfremgang eller finansielle liberaliseringer. 7

8 Figur 9: En lineær trend tilsiger, at huspriserne er tæt på balance. Beregningsperiode dog afgørende 0 Indeks, 1938= Trendlinje, Reale huspriser Trendlinje, % 200-8% -13% -37% -36% -32% -23% 0 januar 38 januar 48 januar 58 januar 68 januar 78 januar 88 januar 98 januar 08 Kilde: Nationalbanken, Realkreditforeningen og egne beregninger Tilgang 5: Forholdet mellem at eje og leje peger på overvurderede huspriser Den sidste tilgang, man ofte ser anvendt, når man snakker om langsigtede prisniveauer på boligmarkedet, er forholdet mellem at eje og leje en bolig. Hvis det eksempelvis er meget dyrt at leje en bolig, så vil flere automatisk søge over mod ejerboligmarkedet, og dermed presse boligpriserne op indtil en form for ligevægt er genskabt og vice versa. OECD offentliggør med mellemrum dette eje/leje forhold for forskellige lande, og tallene viser, at forholdet mellem at eje sin bolig i forhold til at leje sin bolig er 12 % højere end det historiske gennemsnit, jf. figur 10. Selv om den teoretiske tanke bag dette mål er attraktivt, så er selve begrebet dog knapt så relevant efter danske forhold. Det danske lejeboligmarkedet er således i en vis udstrækning reguleret med øvre grænser over lejeprisen, og dermed afspejler lejepriserne ikke markedspriserne gennemsnitligt set. Under alle omstændigheder kan vi dog konstatere, at eje/leje forholdet har været på skrump gennem de senere år, og at vi placerer os i den nederste del af det internationale felt i forhold til faresignalet fra denne kant. Figur 10: Eje/leje-forholdet i forskellige lande 1 Indeks, aktuelt niveau i forhold til det gennemsnitlige historiske niveau Eje/leje-forhold 40 8 Kilde: OECD Economic Outlook, November 2012

9 Bombastiske konklusioner om langsigtsniveauet bør undgås Som det gerne skulle fremgå af gennemgangen, er det svært at svare entydigt på, om boligmarkedet er overvurderet eller undervurderet. Konklusionen afhænger af, hvilken tilgang man lægger ned over boligmarkedet, og hvor langt man tør gå ud af denne sti, trods de svagheder den enkelte tilgang indebærer. Denne gennemgang giver dermed også en indsigt i, hvorfor vi til tider oplever forskellige konklusioner i den løbende debat omkring boligmarkedet og det rette prisniveau. Selv om man altså skal være varsom med at drage for bombastiske konklusioner om det langsigtede prisniveau, så er vores samlede vurdering oppe i helikopteren, at huspriserne er nogenlunde i balance, men at denne balance især er hjulpet godt på vej af de historisk lave renter. Det er vigtigt at gøre sig klart, at ligevægtsdiskussionerne i princippet ikke har noget at gøre med den fremtidige kortsigtede prisudvikling på boligmarkedet. Huspriserne kan, som set tidligere, i længere perioder være over ligevægt og samtidig opleve yderligere prisstigninger på huse, og det kan i sagens natur også gøre sig gældende med modsat fortegn. Det er dog klart, at hvis huspriserne er overvurderede (undervurderede), så vil det på lang sigt være med til at dæmpe (øge) prispotentialet på boligmarkedet. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 9

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset 7. februar 11 Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 8 Kgs. Lyngby Risikostyring og funding

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld 16. november 216 Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld Vi har i samarbejde med TNS Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af boligejerne om deres vurdering af egen økonomi, deres forhold

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald 5. feb. 2016. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder såvel som private boligejere de senere år har benyttet de ekstremt

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet De lave renter har løftet boligpriserne, men der er ikke tegn på en dansk boligboble. En stigning i renterne må dog ventes at medføre

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen 18. september 2009 Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen Danskernes boligformuer har været ramt hårdt de seneste år. Men det er primært boligejerne i Region Hovedstaden og Region København,

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Status på sommerhusmarkedet

Status på sommerhusmarkedet 8. april 2014 Status på sommerhusmarkedet Sommerhusmarkedet er på vej ud af vinterhiet og i april skydes højsæsonen for køb af sommerhuse i gang. I den anledning har vi taget pulsen på sommerhusmarkedet

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Regeringens skattereform og boligmarkedet

Regeringens skattereform og boligmarkedet 29. maj 2012 Regeringens skattereform og boligmarkedet Vi har set nærmere på regeringens forslag til skattereform i forhold til boligmarkedet. Konklusionerne er som følger: Redaktion Christian Hilligsøe

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen Økonom Jens L. Pedersen Agenda Hvordan påvirker finanskrisen boligmarkedet? Udenlandsk storm giver bølgegang i renterne Status og fundamentale forhold Afledte

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Status på boligmarkedet

Status på boligmarkedet 17. oktober 2 Status på boligmarkedet Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Det går trægt på boligmarkedet i øjeblikket. Handelsaktiviteten befinder sig på lave niveauer, boligudbuddet

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde 17. juli 2012 Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde Der er store forskelle i indkomstkravet til boligsøgende danske familier alt afhængig af, hvor i landet de kigger på bolig henne. Det er

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir

Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir N O T A T 22. november 2016 Kontakt Martin Kjeldsen-Kragh Direkte +45 3370 1110 mkk@realkreditforeningen.dk Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir Finansrådets og Realkreditforeningens bemærkninger

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere