Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?"

Transkript

1 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt, dyrt eller har et nogenlunde fornuftigt prisleje. Uenigheden mellem økonomer kan til tider være stor, og alene i 2012 hørte vi vurderinger af, at der er en negativ prisboble på boligmarkedet til, at boligpriserne stadig var overvurderet med i omegnen af 15 %. I denne analyse prøver vi at belyse, hvad der er op og ned i alle disse diskussioner omkring det rette ligevægtsniveau for boligpriserne. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Der er mange tilgange til at bestemme om boligpriserne er nogenlunde i balance eller ej. Vi har identificeret fem typiske tilgange til dette spørgsmål, som ofte anvendes i boligdebatterne. Man kan vurdere ud fra boligbyrden, fra økonometriske modeller, fra en Tobins Q sammenhæng altså huspriser i forhold til byggeomkostninger, fra en historisk trend og endelig på omkostningsforholdet mellem at eje og leje en bolig. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej 46 2 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Det viser sig, at man nærmest kan få den konklusion frem, man gerne vil have alt efter hvilken tilgang, man som økonom sværger til. Det er heller ikke muligt at udpege hvad for en tilgang, som er den mest korrekte, da de alle har styrker og svagheder nogle tilgange dog mere end andre. Det kan derfor heller ikke undre, at man til tider kan blive godt forvirret i den løbende boligdebat. Konklusionerne afhænger således af den tilgang, økonomen har lagt ned over boligmarkedet og af økonomens ydmyghed over for de indbyggede svagheder, som den anvendte tilgang har. Prøver vi at summe sammen på baggrund af et helhedsbillede af de forskellige tilgange, så vurderer vi, at boligprisniveauet er nogenlunde i balance qua det aktuelt meget lave renteniveau. I samme åndedrag er det vigtigt at gøre opmærksom på, at huspriser i balance eller ej ikke nødvendigvis har indflydelse på den kortsigtede prisudvikling på boligmarkedet. Både de økonomiske vismænd og nationalbanken har tidligere fremhævet, at der er stor usikkerhed omkring fastlæggelsen af et ligevægtsniveau. Tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen ramte lige på kornet tilbage i 2005 med udtalelsen: Bobler er vældig interessante for økonomer at analysere, men desværre viser erfaringen, at man hverken kan forudsige bobler eller konstatere dem, når de er der. Bobler er noget, man kan se bagefter.

2 Tilgang 1: Boligbyrden boligmarkedet er tættere på billigt end dyrt! Igennem længere tid har der med mellemrum kørt historier om, at det er billigere end i mange år for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet som følge af de store prisfald og historisk lave renter. Disse historier bygger ofte på den såkaldte boligbyrde, som måler udgifterne til banklån, realkreditfinansiering og boligskatter i forhold til den disponible indkomst. I figur 1 er vist udviklingen i boligbyrden for et gennemsnitligt parcelhus i Danmark. Som figuren viser, er boligbyrden nu på det laveste niveau siden 1985, hvor beregningerne går tilbage til. Med andre ord ser boligmarkedet relativt billigt ud i øjeblikket. Figur 1: Boligbyrden beregnet på baggrund af låntagernes valg indikerer meget billigt boligmarked Indeks (2000=) Indeks (2000=) Omkostning ved at eje et hus i Danmark (% af disponibel indkomst) Gennemsnit Boligbyrden er dog følsom overfor valg af variable. Især kan det diskuteres, hvilken rente, der bør indgå i beregningerne. I ovenstående beregning er renten en sammenvejning mellem andelen af låntagere, der vælger henholdsvis variabel rente og fast rente på realkreditlånet. Efterhånden er det kun godt 30 %, der har et fastforrentet lån, og med en typisk lavere variabel rente, så forstærkes de seneste års rentefald i beregningerne af tendensen til, at flere låntagere vælger denne type lån. Ser vi alternativt på boligbyrdeberegningen med udgangspunkt i et fastforrentet lån som typisk betragtes som adgangskravet til boligmarkedet, da kreditvurderingen tager udgangspunkt i denne lånetype ser boligmarkedet ikke længere ud til at være historisk billigt, jf. figur 2. Vi har dog sneget os under det historiske gennemsnit fra de seneste godt 25 år, og ligger nu på niveau med, hvad vi gjorde i store dele af 19 erne. Figur 2: Boligbyrden med udgangspunkt i et fastforrentet lån Indeks (2000=) Indeks (2000=) Omkostning i forhold til disponibel indkomst Fastforrentet lån, Danmark Gns.,

3 Den umiddelbare konklusion fra boligbyrden er dermed, at boligmarkedet er tættere på billigt end dyrt. Konklusionen afhænger dog af flere parametre. For det første er det ikke sikkert, at det historiske gennemsnit over de seneste 25 år er et retvisende anker, da gennemsnittet jo også trækkes op af de kraftige boligprisstigninger, vi har været vidne til gennem en længere årrække før den seneste boligkrise. For det andet indgår der ikke betragtninger om den generelle økonomiske udvikling i boligbyrden herunder især udviklingen på arbejdsmarkedet og det indgår i boligkøbernes betragtninger og købsmuligheder. Endelig er det værd at erindre, at boligbyrden trækkes ned af et unormalt lavt renteniveau. Det kan diskuteres, hvornår renterne stiger, og hvad det normale renteniveau er, men antager vi, at renten stiger med 2,5 %-point fra det aktuelle niveau, og renten på fastforrentede lån dermed vil være i omegnen af det gennemsnitlige niveau siden 1995, så springer boligbyrden med det aktuelle boligprisniveau noget op over gennemsnittet siden 1985, jf. den stiplede linje i figur 3. Figur 3: Ændringer i renten kan hurtigt forrykke konklusionen Indeks (2000=) Indeks (2000=) Omkostning i forhold til disponibel indkomst Fastforrentet lån, Danmark Gns., Tilgang 2: Økonometriske modeller boligmarkedet er billigt til tæt på balance Økonometriske modeller for boligmarkedet går et spadestik dybere end boligbyrden, og modellerne forsøger at inddrage alle relevante aspekter for boligmarkedet i bestemmelsen af det rette langsigtede prisniveau. I vores boligprismodel indgår eksempelvis arbejdsløsheden, demografien, det samlede boligudbud, byggeomkostninger og boliginvesteringer sammen med rente, indkomster og boligskatter i et estimeret ligningssystem. Vores boligmodel viser i øjeblikket, at huspriserne i Danmark faktisk er kommet ned under det niveau, man ville forvente ud fra alle de faktorer, vi finder relevante for boligmarkedet. Faktisk er huspriserne i omegnen af 15 % for lave i forhold til dette niveau, jf. figur 4. Denne konklusion fra boligmodellen er helt i tråd med de konklusioner Nationalbanken nåede frem til i foråret 2012, hvor de på baggrund af deres boligmodel så en negativ prisboble på boligmarkedet. Denne konklusion er fastholdt i deres seneste Kvartalsoversigt fra forleden bare i en lidt mere neutral formulering i form af, at boligpriserne vurderes at ligge under det niveau, der kan forventes ud fra bl.a. de aktuelle indkomst-, rente- og skatteforhold. Inden man konkluderer for hårdt på vores resultat, er der dog flere ankepunkter. Især vores valg af tilgang til renten i boligmodellen, hvor vi sammenvægter den korte og lange rente, kan kritiseres og har betydelige konsekvenser for resultaterne. Dette eksempel er netop en af svaghederne ved den økonometriske tilgang resultatet er afhængig af de valg af metoder og data, man benytter sig 3

4 af og i perioder, hvor modellen kan have vanskeligt ved at ramme udviklingen i den virkelige verden, er det svært, om man skal gå planken ud og stole på sin model eller lave justeringer, der får modellen tættere på den observerede udvikling. Til tider kan man desværre opleve, at modelbyggere har et så stort fokus på at ramme den observerede udvikling uden større fokus på et fornuftigt økonomisk fundament, og dermed i princippet laver nonsens-modeller, der typisk heller ikke har forudsigelseskraft i fremtiden. Figur 4: Huspriserne er kommet for langt ned ved første øjekast Ved vores rentebegreb i boligmodellen, ser vi bort fra, at niveauet fra den korte rente ikke direkte kan sammenlignes med den lange rente, da der er en større risiko tilknyttet den korte rente. Det kan diskuteres, hvor højt låntagerne i dag vægter denne risiko, men for at lave en ligevægtsbetragtning bør forventninger til det fremtidige renteniveau i hvert fald indgå i beregningen, da som tidligere nævnt % af låntagerne har variabel rente på realkreditlånet. Ydermere indgår betragtninger som evt. opstramninger til boligkøbernes rådighedsbeløb og andre svært målbare kreditbegrænsninger ikke i disse modeller, og de er i høj grad også relevante for boligprisniveauerne. Ukritisk anvendelse af de ekstremt lave korte renter og for den sags skyld inddragelse af afdragsfrihed kan derfor give udfordringer for de boligøkonomiske modeller, da boligomkostningerne presses ned på historisk lave niveauer, som også set i figur 1, der viste boligbyrden. Forventninger til det fremtidige renteniveau på de variable lån er i sagens natur svære at konkretisere og indarbejde i modellen. En anden tilgang er i stedet at se på, hvilket niveau huspriserne burde være på, hvis man blot anvender renten på fastforrentede lån i beregningerne og låntagerne dermed ikke er eksponeret for udsving i renten. Her viser det sig, at huspriserne i øjeblikket er præcis på niveau med, hvad modellen indikerer altså huspriser i balance, jf. figur 5. 4

5 Figur 5: Huspriserne i balance med udgangspunkt i fastforrentede lån i modelberegning Figur 1: Boligudbuddet er faldende også renset for sæsoneffekter Balancen på boligmarkedet i boligmodellerne hjælpes godt på vej af det lave renteniveau helt i samme dur som betragtningerne under boligbyrden. Det understreges med al tydelighed, hvis vi i boligmodellen antager, at vi ikke havde oplevet det kraftige rentefald gennem de seneste år, og at den vægtede rente i boligmodellen fra 2009 og frem havde holdt sig på det gennemsnitlige niveau siden I så fald ville huspriserne herhjemme være en smule for høje, jf. figur 6. Figur 6: Med et mere gennemsnitligt niveau for renten ville huspriserne være for høje Den samlede konklusion fra den økonometriske tilgang synes dermed at være, at huspriserne er tæt på balance givet de lave renteniveauer. 5

6 Tilgang 3: Tobins Q huspriserne er stadig til den lidt dyre side Tobins Q betragtes ofte som en teoretisk attraktiv ramme til at bestemme boligprisernes langsigtede niveau. Denne siger, at prisen på eksisterende byggeri på sigt skal følge omkostningen ved at bygge nyt. Er prisen på eksisterende boliger højere, end det koster at bygge nyt, vil det alt andet lige føre til øget nybyggeri og tendere til, at prisen på eksisterende byggeri nærmer sig byggeomkostningerne. I nedenstående figur 7 er vist udviklingen i huspriserne sat i forhold til udviklingen i byggeomkostningerne over de seneste cirka 40 år. På trods af de seneste års kraftige prisfald viser det sig, at huspriserne i forhold til byggeomkostningerne fortsat ligger på et noget højere niveau end det historiske gennemsnit. For at vi skal ned på gennemsnittet, skal huspriserne falde med i omegnen af 15 %. Det er netop denne tilgang som pessimisterne omkring boligmarkedet sværger til i den løbende boligdebat. Figur 7: Huspriserne er steget noget hurtigere end byggeomkostningerne Indeks = Indeks = 1 1 Huspriser i forhold til byggeomkostninger Huspriser i forhold til disponibel indkomst Kilde: Nationalbanken, Realkreditforeningen og egne beregninger Præcis som ved de andre tilgange er der faldgruber ved Tobins Q. For det første er der ingen, der kender ligevægtsforholdet mellem huspriser og byggeomkostninger. Gennemsnittet over de seneste 40 år er en form for approksimation, men ligevægten kan i princippet befinder sig både over og under dette niveau. For det andet er det ikke sikkert, at priserne skal følge byggeomkostningerne over en længere horisont - vi kan blive rigere og vil bruge en større andel af vores indkomst på boligposten, og der kan være finansielle liberaliseringer, som kan give en niveauforskydning i boligprisniveauerne. Endelig kan mangel på byggegrunde i visse områder være med til at presse de langsigtede prisstigninger op mod udviklingen i indkomsterne. Ledig byggejord kan i visse områder af landet være en knap ressource, og vi ser også, at grundpriserne er steget langt mere end både inflationen og byggeomkostningerne gennem de seneste godt 55 år, jf. figur 8. Ser vi derfor alternativt på udviklingen i huspriserne i forhold til de disponible indkomster, så viser det sig faktisk, at dette forhold nu er bragt tilbage på det gennemsnitlige niveau over de seneste 40 år, jf. figur 7. 6

7 I det hele taget udgør grundpriserne et problem for Tobins Q-tilgangen. Prisen for eksisterende boliger skal holdes op imod den samlede pris på nybyggeri altså køb af grund og prisen for huset. Selv om det, som set af figur 8, er muligt at udtrække historiske tal for grundpriserne, så er de formentlig næppe repræsentative. Det skal ses i lyset af generelt få handler af byggegrunde, og de handler af grunde, der typisk finder sted, er sjældent i bebyggede områder. Figur 8: Grundpriserne er steget markant kraftigere end byggeomkostningerne Kilde: Nationalbanken Som afrunding er det i øvrigt værd at bide mærke i, at nybyggeri tager tid. Så selv hvis langsigtssammenhængen mellem byggeomkostninger og boligpriser fungerer, så kan en evt. afvigelse fra ligevægt tage rigtig lang tid, indtil udbuddet har tilpasset sig. Tilgang 4: Huspriserne i forhold til en historisk trend huspriserne tæt på balance De økonomiske vismænd har gennem de seneste år taget udgangspunkt i en lineær trend på de reale huspriser (huspriserne i forhold til inflationen) for at vurdere om huspriserne er over- eller undervurderede. At de reale huspriser stiger over tid, kan skyldes, at byggeomkostningerne typisk stiger mere end inflationen grundet lavere produktivitetsvækst i byggeriet i forhold til resten af økonomien samt, at grundpriser, grundet knaphed på byggejord, er steget mere end inflationen, jf. figur 8. I figur 9 har vi vist udviklingen i de reale huspriser siden 1938, og indregner vi en lineær trend, viser det sig, at huspriserne målt på denne måde er tæt på balance. Samme overordnede konklusion fremkommer i Vismandsrapporten fra foråret 2012, hvor vismændene fokuserer på tiden fra midten af 1950 erne og frem til nu. Denne tilgang har dog sine klare mangler. Eksempelvis er konklusionen meget følsom over for perioden, man beregner trenden for. Har man eksempelvis ikke hele den seneste boligoptur med i beregningerne af trenden, vil huspriserne i dag være overvurderede. Det er også illustreret i figur 9 med en trend-beregning fra Endelig er det værd at bide mærke i, at der kan opstå begivenheder, der i længere perioder retfærdiggør brud i trenden eksempelvis perioder med ekstraordinær velstandsfremgang eller finansielle liberaliseringer. 7

8 Figur 9: En lineær trend tilsiger, at huspriserne er tæt på balance. Beregningsperiode dog afgørende 0 Indeks, 1938= Trendlinje, Reale huspriser Trendlinje, % 200-8% -13% -37% -36% -32% -23% 0 januar 38 januar 48 januar 58 januar 68 januar 78 januar 88 januar 98 januar 08 Kilde: Nationalbanken, Realkreditforeningen og egne beregninger Tilgang 5: Forholdet mellem at eje og leje peger på overvurderede huspriser Den sidste tilgang, man ofte ser anvendt, når man snakker om langsigtede prisniveauer på boligmarkedet, er forholdet mellem at eje og leje en bolig. Hvis det eksempelvis er meget dyrt at leje en bolig, så vil flere automatisk søge over mod ejerboligmarkedet, og dermed presse boligpriserne op indtil en form for ligevægt er genskabt og vice versa. OECD offentliggør med mellemrum dette eje/leje forhold for forskellige lande, og tallene viser, at forholdet mellem at eje sin bolig i forhold til at leje sin bolig er 12 % højere end det historiske gennemsnit, jf. figur 10. Selv om den teoretiske tanke bag dette mål er attraktivt, så er selve begrebet dog knapt så relevant efter danske forhold. Det danske lejeboligmarkedet er således i en vis udstrækning reguleret med øvre grænser over lejeprisen, og dermed afspejler lejepriserne ikke markedspriserne gennemsnitligt set. Under alle omstændigheder kan vi dog konstatere, at eje/leje forholdet har været på skrump gennem de senere år, og at vi placerer os i den nederste del af det internationale felt i forhold til faresignalet fra denne kant. Figur 10: Eje/leje-forholdet i forskellige lande 1 Indeks, aktuelt niveau i forhold til det gennemsnitlige historiske niveau Eje/leje-forhold 40 8 Kilde: OECD Economic Outlook, November 2012

9 Bombastiske konklusioner om langsigtsniveauet bør undgås Som det gerne skulle fremgå af gennemgangen, er det svært at svare entydigt på, om boligmarkedet er overvurderet eller undervurderet. Konklusionen afhænger af, hvilken tilgang man lægger ned over boligmarkedet, og hvor langt man tør gå ud af denne sti, trods de svagheder den enkelte tilgang indebærer. Denne gennemgang giver dermed også en indsigt i, hvorfor vi til tider oplever forskellige konklusioner i den løbende debat omkring boligmarkedet og det rette prisniveau. Selv om man altså skal være varsom med at drage for bombastiske konklusioner om det langsigtede prisniveau, så er vores samlede vurdering oppe i helikopteren, at huspriserne er nogenlunde i balance, men at denne balance især er hjulpet godt på vej af de historisk lave renter. Det er vigtigt at gøre sig klart, at ligevægtsdiskussionerne i princippet ikke har noget at gøre med den fremtidige kortsigtede prisudvikling på boligmarkedet. Huspriserne kan, som set tidligere, i længere perioder være over ligevægt og samtidig opleve yderligere prisstigninger på huse, og det kan i sagens natur også gøre sig gældende med modsat fortegn. Det er dog klart, at hvis huspriserne er overvurderede (undervurderede), så vil det på lang sigt være med til at dæmpe (øge) prispotentialet på boligmarkedet. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 9

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker +45 33 44 05 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere