Budgetstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetstrategi 2014 2017"

Transkript

1 Budgetstrategi

2 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed. Skiftende regeringer har besluttet, at genopretningen af dansk økonomi går gennem 0-vækst i de offentlige udgifter og med en stram styring af overholdelsen af rammerne. Fredericia er også ramt af krisen. Endvidere belastes kommunens økonomi af, at overførsels- og sundhedsudgifter ligger over landsgennemsnittet med manglende kompensation til følge. Fredericia har op gennem 0 erne investeret i udviklingen af kommunen. Blandt andet er der optaget lån til investeringer i udviklingen attraktive erhvervsarealer langs motorvejen. Som følge af finanskrisen er salget af erhvervsarealer gået i stå, og uden salgsindtægter mangler finansieringen af afdragene på gælden. realiseringen af de politiske visioner. Gennem investeringer er vi i stand til at tiltrække nye virksomheder og borgere og dermed sikre vækst og indtægter til fastholdelse af serviceniveauet. Men investeringer kræver en robust økonomi på den lange bane, hvor der er et økonomisk råderum. Budgetstrategien er Byrådets værktøj til at sikre dette. Byrådet vil ikke bare vente på bedre tider. Også i tider, hvor ressourcerne er knappe, vil der blive udvist handlekraft og gennemføres de nødvendige initiativer til gavn for den samlede kommune. Budgetstrategien og budgetprocessen Budgetstrategien vil være det gennemgående element i de kommende års budgetlægninger. Direktionens budgetforslag til 1. behandlingen er således første gang strategien tages i brug. Hvorfor en budgetstrategi? Fredericia ønsker at fortsætte investeringerne i udviklingen af en attraktiv kommune og 1

3 Bærende principper Balance i økonomien Det bærende princip i den økonomiske styring er balance i økonomien. Balancen defineres som overskuddet på ordinær drift fratrukket anlægsudgifter og finansielle poster. Hvis man ønsker at skabe et råderum til at styrke kassen eller til investeringer, så skal regnestykket give overskud. Ved merudgifter eller ved ønske om større råderum kan balancen genskabes ved at arbejde med de forskellige elementer i regnestykket, eksempelvis via besparelser eller effektiviseringer. Læs mere herom i afsnittet Værktøjer til robust økonomi. Princippet er illustreret i nedenstående figur: Det økonomiske råderum I budgetlægningen er målet, at der årligt skabes et overskud på 30 mio. kr., som i første omgang anvendes til at styrke kassen. Når kassebeholdningen overstiger 150 mio. kr. kan råderummet anvendes til investeringer i udviklingen af kommunen. Principper for økonomistyringen Fredericia ønsker at tage vores del af ansvaret for genopretningen af den offentlige økonomi. Derfor overholdes regeringens krav om skattestop, serviceramme, anlægsloft m.m. Rammestyring af serviceudgifterne er et grundlæggende princip. Hovedreglen er, at merudgifter på ét område finansieres inden for udvalgets egen ramme, og at ufinansierede tillægsbevillinger dermed undgås. Når økonomien er under pres, er behovet for budgetsikkerhed højt. Budgetter lægges derfor på grundlag af gennemanalyserede materialer og der arbejdes ikke med usikre indtægter eller lignende. 2

4 Værktøjer til robust økonomi Om værktøjer generelt Der er et konstant behov for at optimere og trimme kommunens økonomi. Som nævnt i foregående afsnit kan der helt overordnet arbejdes med økonomien på 3 områder: ordinær drift, anlæg og finansielle poster. I dette afsnit beskrives værktøjer nærmere. Ordinær drift I Fredericia optimeres driften gennem besparelser, effektiviseringer, tværgående indsatser og innovation. Værktøjerne har hver deres karakteristika, når man sammenligner dem ud fra, hvor hurtigt effekten viser sig, og hvor sikker gevinsten er. En konkret besparelse på eksempelvis skoleområdet i form af færre undervisningstimer kan gennemføres relativt hurtigt, og gevinsten kan forudsiges relativt sikkert. Innovation på eksempelvis sundhedsområdet tager længere tid, og gevinstens størrelse er svær at forudsige. Forskellene er illustreret i nedenstående figur: Servicereduktioner Servicereduktioner er tiltag, hvor dele af den kommunale service ikke længere tilbydes. Ved gennemførelse af servicereduktioner er alle områder i spil, og servicereduktioner skal være velbeskrevne med tydelig angivelse af konsekvenser, herunder personalekonsekvenser. Besparelser skal altid være konkrete og realiserbare, hvorfor uspecificerede puljebesparelser eller grønthøstere skal undgås. Effektiviseringer Effektiviseringer er tiltag, som muliggør opgaveløsningen med færre ressourcer. Effektiviseringer kan evt. ske gennem investeringer, som tjener sig selv hjem i årene efter. Effektiviseringer kan gennemføres på det enkelte fagområde eller være tværgående effektiviseringsprojekter, hvor der tænkes på tværs mellem områderne. Aktuelle eksempler på effektiviseringer er eksempelvis digitaliseringsprojekter, bedre udnyttelse af bilpark, indgåelse af indkøbsaftaler m.m. 3

5 Tværgående indsats I Fredericia arbejdes der bevidst på at blive bedre til det tværgående samarbejde. Antagelsen er, at jo bedre der arbejdes sammen fagområderne imellem, jo bedre løsninger skabes der, og jo bedre effekt opnås der på den lange bane. Med budgetlægning igangsættes der en tværgående indsats på Arbejdsmarkedsområdet. Kommunens overførselsudgifter ligger på et højt niveau sammenlignet med andre kommuner, og det forventes derfor at være et potentiale ved at arbejde intensivt med dette område. Arbejdsmarkedsområdet er særligt velegnet til en tværgående indsats, idet ledige ofte udover overførselsudgifter trækker på en lang række af de kommunale serviceydelser, hvilket er illustreret i nedenstående figur: Boligstøtte Skat Udligning Skoler Økonomisk friplads Sundhed Ledig på overførselsindkomst Kontanthjælp Familieafdeling Innovation Fredericia har sat innovation på den kommunale dagsorden gennem projektet Fredericia Former Fremtiden og har allerede skabt resultater særligt på ældreområdet. Kommunerne står i de kommende år for 3 helt overordnede udfordringer: Begrænset økonomi Stigende efterspørgsel Mangel på arbejdskraft Hvis det skal lykkes at løse disse udfordringer, så er det nødvendigt at tænke nyt i den kommunale opgaveløsning. Anlægsbudget I lighed med driftsudgifterne skal også kommunens anlæg vedligeholdes så billigt og effektivt som muligt. At spare på vedligeholdelse af bygninger og infrastruktur kan være dyrt på den lange bane. Særligt for kommunens ejendomme er der et større vedligeholdelsesefterslæb, som skal nedbringes i de kommende års budgetlægninger. På anlægsbudgettet optages evt. investeringer i udviklingen af kommunen. Investeringerne tænkes langsigtet, så det fornødne økonomiske råderum kan fremskaffes hertil. Eksempel på opbygning af anlægsbudget er vist på næste side: 4

6 Eksempel på anlægsbudget: Større udviklingsprojekter Større renoveringsarbejder Basis anlægsprogram Kvalitetsfondsanlæg Ejendomme Infrastruktur Finansielle poster Finansielle poster dækker over låneoptagelse og afdrag på gæld. Fredericia har op gennem 0 erne bevidst investeret i at gøre kommunen mere attraktiv bl.a. gennem erhvervsudvikling, forskønnelse af gågade og pladser, bedre plejeboliger, skolerenoveringer m.m. Finansieringen af investeringerne er i stort omfang sket ved låneoptagelser. Kommunen har således i dag en betydelig gældsbyrde, og de løbende afdrag lægger beslag på en stor del af det økonomiske råderum. Til gengæld har kommunen en række værdier, bl.a. attraktive og centralt beliggende erhvervsarealer, som på længere sigt er et aktiv. Udviklingen i afdragsbyrden er vist i nedenstående graf: Millioner Afdrag En ny finansiel strategi er underudarbejdelse og heri skærpes fokus på, at afdrag på optagne lån skal finansieres. Således skal der kun optages lån, når der samtidig kan anvises en finansieringskilde til afdragene. Endvidere afpasses lånets løbetid i forhold til investeringens tilbagebetalingstid. 5

7 Sammenfatning Formålet med strategien Det overordnede formål med budgetstrategien er at synliggøre hvordan, vi kan nå målet om en robust økonomi med råderum til investeringer til realiseringen af kommunens vision og politikker. Fredericias økonomiske udgangspunkt er vanskeligt som følge af den stramme styring af den offentlige økonomi og kommunens sociale grundvilkår. Derfor kan strategien kun lykkes gennem langsigtet planlægning og med skarp fokus på økonomiske pejlemærker. Fremadrettet vil der blive arbejdet med følgende økonomiske pejlemærker: Målepunkt Økonomi i balance Resultat af ordinær drift fratrukket anlægsudgifter og finansielle poster Serviceramme Driftsudgifter fratrukket overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, brugerfinansierede områder, ældreboliger samt refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager Gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige beholdning af likvide aktiver set over de seneste 365 dage Låneoptagelse og afdrag Låneoptagelse og afdrag inden for lånebekendtgørelsens rammer, ekskl. lån til finansiering af ældreboliger Mål Årligt skabe et råderum på 30 mio. kr. Overholdelse af servicerammen i budgetlægning og ved regnskabsaflæggelse Min. 150 mio. kr. Udelukkende låneoptagelse hvor der er anvist finansiering af afdrag og hvor der er sammenhæng mellem finansiering og lånets løbetid 6

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere