Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Onsdag den 18. april kl Orø Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Onsdag den 18. april kl. 19.00 Orø Forsamlingshus"

Transkript

1 Årsmøde Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Onsdag den 18. april kl Orø Forsamlingshus Velkomst ved formand Carsten Roug og praktiske oplysninger 1. Valg af dirigent og referent Ib Ballisager blev valgt som dirigent Ester Laursen blev valgt som referent Dirigenten takkede for valget og konstaterede at årsmødet var rettidigt varslet, hvorefter han gav ordet til formand Carsten Roug. 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til orientering. Velkommen til det første årsmøde i Den selvejende institution Hestebedgård Mit navn er Carsten Roug og jeg er formand for bestyrelsen Nogle praktiske oplysninger: Stemmeberettigede er medlemmer hvor kontingent er konstateret indbetalt til Hestebedgård senest dagen før årsmødet. Ved indlæg bedes hver enkelt præsentere sig. Institutionens vedtægter, generalforsamlingsreferat fra forrige års generalforsamling i Hestebedgårds Venneforening, regnskab for 2011 og budget for 2012 ligger heroppe og kan afhentes. Dagsorden for årsmødet kan ligeledes afhentes Det bemærkes at punkterne 2 og 3, bestyrelsens beretning og institutionens regnskab fremlægges til orientering, og ikke skal godkendes. Man er dog meget velkommen til at komme med spørgsmål, kommentarer og ønsker. Vand, øl og kaffe kan købes 2. Bestyrelsens beretning: Der er det forløbne år foretaget forskellige forbedringer i bygningerne. Som de væsentligste kan nævnes at der er opsat forsatsvinduer med energiglas i alle stuehusets rum, bortset fra badeværelset, ialt 30 stk.. Det er en meget væsentlig forbedring der fremover vil spare mange penge på Hestebedgårds budget, og medvirke til at bedre indeklimaet. Arbejdet blev udført af frivillige og materialerne hovedsageligt sponsoreret. I eftersommeren 2011 blev så ladegulvet ryddet og der blev støbt nyt gulv i hele laden. Også dette arbejde blev i vid udstrækning udført for sponsorede midler og med frivillig arbejdskraft. Arbejdet blev økonomisk muligt takket være et større beløb indsamlet ved Bent Møllers mindehøjtidelighed juli 2011 på Hestebedgård og takket være sponsoreringer ved Østre Færge, gmd. Lars Foverskov samt Niels Erland Nielsen, der sammen med Bo Møller, Jørgen Larsen og Knud Andreasen og mange frivillige, stod for arbejdet. Arbejdet her må betragtes som 1. del af et arbejde mod at indrette laden til et lokale hvor der kan afholdes større arrangementer og møder. I forbindelse med dette arbejde blev der etableret væg mellem den gamle hestestald og laden.

2 I den gamle kælder er pigstensbelægningen frilagt og der er skaffet bedre adgang ved etablering af en solid trappe til den dybe kælder, der tidligere blev brugt til brød- og ølkælder. Ved køkkenindgangen er der etableret en udendørs vandhane så man ikke skal ind i køkkenet for at hente vand, når der er behov for det udendørs. Umiddelbart efter nytår er der opsat 2 nye varmepumper med 8 graders funktion, sponsoreret af Vaillant, og takket være dette håber vi at kunne spare en del på varmeregningen. I april blev der opsat 3 bænke ved den væltede bøgestamme ved det offentlige areal mod Sydvest og i haven er der opsat en flagstang på pladsen hvor den gamle flagstang stod. Begge dele blev sponsoreret. I øvrigt er der foretaget almindeligt vedligeholdelsesarbejde på bygninger med tjæring og kalkning og pudslaget på den gamle lerklinede væg mod vest på stuehuset er udbedret Museets/Mindestuens drift: Har været tilfredsstillende det forløbne år. Antallet af besøgende har været omtrent som budgetteret og antallet af registrede medlemmer svagt stigende. Der har været omkring 1000 betalende gæster, heri ikke medregnet gæster til diverse arrangementer. På Orødagen 5 juni var der omkring 160 besøgende. Dagen blev afviklet i strålende vejr og folkedanserne viste deres færdigheder akkompagneret af spillemandsmusik, og Folketingets daværende trafikordfører for Venstre, Flemming Damgård Larsen, holdt grundlovstalen. Til de kulturaftener i februar/marts og juli/august var der omkring 200 gæster Høstfesten blev afholdt 1. oktober i den nyindrettede lade og var atter i år meget vellykket med deltagelse af ca 60 gæster samt hjælpere. Laden var pyntet på traditionel vis og festen var i år begunstiget af at det var den varmeste oktoberaften i mange år. Takket være anlæggelsen af det nye gulv, var der bedre plads både ved spisningen og til dem der vovede sig ud på dansegulvet. 10 december blev der afholdt julestue og juleridning med deltagelse af ryttere fra Orø Rideklub og besøg af ca 40 gæster. Der var i år ikke akkompagnement af spillemænd, der var optaget andetsteds. Vi håber at arrangementet december 2012 påny kan afvikles med spillemandsmusik. Af de mange besøg der har været på gården kan nævnes at Folketingets Ø-kontaktudvalg besøgte gården april 2011 og at gæsterne på Ø-seminaret der gæstede øen oktober 2011 også besøgte gården. 30 juli blev afholdt en mindehøjtidelighed for Bent Møller med deltagelse af den nærmeste kreds fra sommerhusområdet ved Næsby, samt mange af de personer der gennem mange år havde lært Bent at kende. Bent havde en stor viden om og interesse for Orø lokalhistorie og natur og satte sit præg på øens liv i mange år gennem sin foredragsvirksomhed og sin virksomhed som turleder på og udenfor øen. Han vil blive savnet som medstifter af Hestebedgårds Venneforening og som drivende kraft i arbejdet med at få Hestebedgård etableret som mindestue og museum med kulturelle aktiviteter og arrangementer. Og han vil blive savnet som den man altid kunne henvende sig til hvis man havde brug for hjælp. Der blev ved denne mindehøjtidelighed indsamlet et større beløb der sammen med andre sponsoreringer var medvirkende til at vi, næsten uden omkostning for Hestebedgård, kunne anlægge nyt gulv i laden. Udgifterne det forløbne år var lidt lavere end budgetteret og da både donationer og indtægter ved diverse arrangementer var betydeligt større end budgetteret blev driftsoverskuddet større end budgetteret. Museets/Mindestuens samlinger: Der er ingen større ændringer sket i mindestuernes indretning det forløbne år. Der er dog etableret bedre adgang til den gamle kælder og i det lille kammer ved siden af Kjelds kammer er der nu indrettet plads til en del af de mange skrifter der efterhånden er

3 renskrevet. Pladsforholdene både her og i det efter renoveringen anlagte depot- og computerrum er dog meget trange og et af målene for den kommende sæson må være at råde bod på dette. Gennemgangen af effekterne er fortsat. Renskrivningen og digitaliseringen af dokumenter er fortsat. Som det væsentligste arbejde det forløbne år er Henrik Larsens eget sammendrag af de mange dagbøger fra 1908 til 1984 nu renskrevet, og kan bearbejdes efter emne. Det vurderes at det er et materiale som vi, og andre med med lokalhistorisk og landbrugshistorisk interesse, kan få stor nytte af. Der er påbegyndt indscanning af en del af den store fotosamling som Henrik Larsen samlede og registrerede kort før sin død. Udstillinger, fordragsvirksomhed og anden informationsvirksomhed: Udstillingen om Orøs forbindelser med omverdenen i 1000 år har kunnet beses hele sæsonen, men er nu nedtaget. I stedet er etableret en udstilling med luftfoto af øens ejendomme fra 1930erne til vore dage den åbnede 31/ Der har været afholdt 7 kulturaftener med omkring 200 gæster. De 4 aftener i februar/marts var emnerne: Vilde planter og buske på Orø, vinterens fugle, vikingetiden og færgesteder og anløbspladser på Orø ved Bent Møller. Ole Nielsen fortalte om heksen Barbara og om landbrug i gamle dage. Søren Leonhard om fiskeri i gamle dage. Ved de 3 sommerarrangementer fortalte sognepræst Kirsten Schmidt om Orø Kirke og dens præster. Ole Nielsen historier og om gamle traditioner på Orø og den sidste aften fortalte læge Carsten Roug om sundhedsvæsenet og lægerne på Orø gennem tiderne. Alle arrangementer var velbesøgte og vi håber at der fremover også vil være interesse for lignende arrangementer. Ønsker og ideer modtages gerne. Sammenfattende kan siges at 2011 var et tilfredsstillende år. Hestebedgård Venneforening blev omdannet til den selvejende institution Hestebedgård og vedtægterne blev godkendt af Holbæk Kommune dog efter længere tids sagsbehandling. Hestebedgårds tilbud er blevet godt modtaget og der har været god opbakning til arrangementerne og ved behov for frivillig arbejdskraft er man mødt talstækt frem. Der er dog også arbejde at udføre i den daglige drift og vi vil opfordre folk til at henvende sig på gården i åbningstiderne, eller til nogle af bestyrelsesmedlemmerne, hvis man vil give en hånd med. Vi har mangel på plads både til arkivmaterialet og til mødeaktiviteter og har søgt Realdania om midler til at indrette svinehuset med møde- og arkivrum, men fået afslag. Efter den af bestyrelsen udarbejdede arbejdsplan for 2012 vægtes arbejder der øger sikkerheden for at ejendom og effekter bevares bedst muligt højest, samt arbejder der letter og forbedrer formidlingsarbejdet. Der vil derfor snarest blive udarbejdet en prioriteringsliste på basis af en gennemgang af gården. Hvis der ikke via fondsmidler kan opnås støtte til disse tiltag, må de ske på grundlag af frivillig arbejdskraft og via sponsorede midler og donationer. Åbningstiderne lørdag kl og onsdag kl planlægges fortsat, men der er planlagt lukket en del af vinteren Entreen på 20 kroner for personer over 12 år er planlagt fortsat uændret, og med gratis adgang for medlemmer. Årsskriftet er planlagt i uændret form, og der vil løbende blive informeret via hjemmesiden, samt evt. I Orønyt

4 Bestyrelsen vil igen iår takke de mange der gennem frivilligt arbejde eller sponsorstøtte har hjulpet til i det forløbne år.vi håber at der fortsat vil være opbakning til institutionens arbejde, både i form af frivilligt arbejde og økonomisk støtte, eller bare ved at man møder op og viser sin interesse for hvad der foregår og/eller møder op til de arrangementer vi tilbyder. Vi råder over en stor viden om Orøs forhold både før og nu, en viden der via gensidigt udbytte kan suppleres og øges til gavn for alle. Formanden tilføjede, at det store og meget værdifulde projekt i året har været at laden blev renoveret så den nu er brugbar til arrangementer, og der blev rettet en tak til de mange der her gjorde et stort arbejde. Det var Axel Dolleris der har lavet alle forsatsvinduerne. Ole Nielsen malet dem samt skænket flagstangen. Et stort arbejde med at renskrive sammendrag af Henrik Larsens dagbøger har Lotte og Ole Nielsen stået for, dette er landbrugshistorie. Der arbejdes i øjeblikket med at scanne de gamle familie relaterede fotoes ind. Vores brochure skal a' jour føres og genoptrykkes nu vi er en selvejende institution og ikke en venneforening. På forhånd tak på bestyrelselsens vegne C. Roug Dirigenten takkede for beretningen og pointerede, at den er orienterende og derfor ikke skal godkendes. Henrik Blomgren spurgte hvorfor den ikke skal godkendes, dirigenten svarede, at det er et årsmøde og ikke en generalforsamling, det er kun valg til bestyrelsen medlemmerne foretager. Det er godkendt af Holbæk Kommune. Kirsten Larsen efterlyste højttaler, det lovede formanden til næste år, og ligeledes en overhead. 3. Fremlæggelse af institutionens regnskab til orientering Kassereren Axel Dolleris forklarede først at regnskabsåret er delt og derfor mangler der nogle måneder i det reviderede regnskab. Kasseren orienterede om differencerne mellem budget og det endelige regnskab der var i enkelte tilfælde ret store forskelle, men som kasseren sagde nogle gange er man lidt pessimist og andre gange optimist. Et fint regnskab med et overskud på ca kr. Niels Erland Nielsen spurgte om Hestebedgård ikke kunne blive fritaget for ejendomsskatter. Formanden forklarede, at efter 2010 har Holbæk Kommune ændret reglerne, så nu er der ingen der kan slippe for ejendomsskatter. Britta Aagård sagde, at grundejerforeningen fik refunderet skatten fordi det ikke var landbrugsjord. Niels Erland Nielsen spurgte om revisionen kun lavede årsregnskabet for så syntes han at kr. var for mange penge når de ikke førte bilagene. Kasseren svarede, at det er en statsautoriseret revisor og at han jo har ansvaret og det koster. Henriette spurgte til budgetlægningen vedrørende gebyrer på budgetteret med 500 kassererne forklarede, at det var ændringer i opdelingen af udgifter til afholdelse af møder der er omplaceret. Der blev rejst det spørgsmål om det var et krav at det er en statsautoriseret revisor, og svaret er at vi som selvejende institution skal revideres at en statsautoriseret eller registreret revisor. Kassereren forklarede, at da vi søgte midler under fødevareerhverv var det et krav og så fortsatte han. Henrik Person syntes, at vi skal undersøge forskellen på en statsautoriseret og en registreret revisor. Kontingentet er fortsat 200 kr. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr, 4,2 og 4,3 På valg er : Carsten Roug villig til genvalg Jens Johan Dahlkild villig til genvalg

5 Ester Laursen modtager ikke genvalg Formanden sagde, at da Ester ikke modtager genvalg foreslår bestyrelsen Flemming Zangenberg som har givet tilsagn, da han ikke var tilsted fortalte formanden kort om Flemming Zangenberg og hans familie. Flemming Zangenberg blev valgt. 5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Ib Ballisager blev foreslået og valgt som 1. suppleant Ester Laursen blev 2. suppleant 6. Eventuelt Jens Johan Dahlkild takkede sekretæren for hendes arbejde. Henriette spurgte om hvem der sidder hvor i bestyrelsen. Carsten svarede, at det vil stå på Hestebedgårds hjemmeside. Henrik Person sagde, at hjemmesiden har det knebet lidt med og Ib Ballisager tilsluttede sig her. Han sagde, at foreksempel havde den 18 april ikke stået i Økontorets kalender. Det er en vigtig kalender. Carsten sagde frivillig arbejdskraft jeg modtager gerne hjælp til hjemmesiden, jeg samler det i klumper så derfor er den ikke altid a'jour. Britta Aagaard sagde at Økontorets kalender har fungeret siden Ib Ballisager opfordrede og sagde vi er nogle der vil kæmpe for den kalender. Henrik Person tilbød sig vedrørende hjemmesiden. Carsten takkede. Niels Erland Nielsen spurgte vedrørende sponsorlisten hvilket hvem kommer på den. Carsten svarede, at det jo nok var lidt et skøn og nogle vil slet ikke nævnes, men for eksempel regnes det at male vinduer for frivilligt arbejde. Hans Knudsen foreningen gør et godt stykke arbejde. Margit Christiansen som er barnebarn af Olivia og Henrik Larsen sagde; Jeg er så imponeret og siger rigtig mange tak for det i gør her på øen. Ib Ballisager henviste til at vi havde fået afslag fra Realdania på 1,3 millioner til restaurering af svinestalden, men så er der andre muligheder og fonde der kan søges der blev nævnt Småøernes aktionsgruppe, men for eksempel er skov og naturstyrelsen halvdelen + frivilligt arbejde og Nordea. Niels Erland Nielsen om vi ikke ligesom bådelauget kunne få et billigt lån hos kommunen en slags kassekredit. Formanden sagde, at det jo er anderledes nu vi er en institution. Niels foreslog, at vi spørger teknisk skole angående renovering af gården her var der mulighed for at få undervisning og så lave noget der kan bruges. Ib Ballisager sluttede som dirigent og Carsten Roug sagde tak for i aften. Referatet er godkendt Orø den... Dirigent Ib Ballisager... Referent Ester Laursen... Referat Ester Laursen

Hestebedgård Årsskrift 2011

Hestebedgård Årsskrift 2011 Hestebedgård Årsskrift 2011 Institutionens navn: Den selvejende institution(fond) Hestebedgård Adresse: kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk www.hestebedgård.dk E-mail: hestebedgaard@gmail.com Institutionens

Læs mere

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus 2. Årsmøde Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus Formand Carsten Roug byder velkommen og giver praktiske oplysninger,

Læs mere

Hestebedgård Årsskrift 2013

Hestebedgård Årsskrift 2013 Hestebedgård Årsskrift 2013 Institutionens navn: Den selvejende institution(fond) Hestebedgård Adresse: Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk www.hestebedgård.dk E-mail: hestebedgaard@gmail.com Institutionens

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere