1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 1 von 79 SLUTAKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 1 von 79 SLUTAKT"

Transkript

1 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 1 von 79 SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN DER KONSOLIDERER DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED MED SENERE ÆNDRINGER (Bruxelles, den 27. juni 1997)

2 2 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN DER KONSOLIDERER DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED MED SENERE ÆNDRINGER (Bruxelles, den 27. juni 1997) DE BEFULDMÆGTIGEDE FRA: FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ØSTRIG, KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN KROATIEN, KONGERIGET DANMARK, KONGERIGET SPANIEN, REPUBLIKKEN FRANKRIG, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, REPUBLIKKEN GRÆKENLAND, REPUBLIKKEN UNGARN, IRLAND, REPUBLIKKEN ITALIEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN MALTA, FYRSTENDØMMET MONACO, KONGERIGET NORGE, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN PORTUGAL, RUMÆNIEN, REPUBLIKKEN SLOVAKIET, REPUBLIKKEN SLOVENIEN, KONGERIGET SVERIGE, DEN SCHWEIZISKE KONFØDERATION, REPUBLIKKEN TJEKKIET, REPUBLIKKEN TYRKIET, samlet den 27. juni 1997 i Bruxelles; har besluttet i den internationale EUROCONTROL Konvention af 13. december 1960 vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed, som ændret i Bruxelles i 1981, at inkorporere de ændringer, der fremgår af Bilag 1 til nærværende slutakt; har vedtaget Protokollen, der konsoliderer den internationale EUROCONTROL Konvention vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed, som åbnedes for undertegnelse den 27. juni 1997, og som fremgår af Bilag 2 til nærværende slutakt; har noteret sig følgende udtalelse fra Kongeriget Nederlandene, på vegne af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, medlemmer af EUROCONTROL: "Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, medlemmer af EUROCONTROL, erklærer, at deres underskrift af Protokollen, der konsoliderer den internationale EUROCONTROL Konvention vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed, som åbnedes for undertegnelse den 27. juni 1997, og som fremgår af Bilag 2 til nærværende slutakt, er uden

3 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 3 von 79 præjudice for Fællesskabets enekompetence på visse områder, som er omfattet af den Konvention, og for Fællesskabets medlemskab af EUROCONTROL med det formål at udøve sådan enekompetence."; har noteret sig følgende udtalelse fra Kongeriget Belgien: "Ved underskrivelsen af denne tekst uden at tage noget formelt forbehold erklærer Belgien herved, at det lægger særlig vægt på, både at luftrummet organiseres på en sådan måde, at det tilsikres, at der ikke diskrimineres med hensyn til benyttelsen af dets lufthavne, og at dialogen mellem parterne fremmes."; har noteret sig følgende udtalelse fra Republikken Grækenland: "Republikken Grækenland undertegner slutakten for den Diplomatiske Konference vedrørende Protokollen, der konsoliderer den internationale EUROCONTROL Konvention af 13. december 1960 vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed, på den betingelse, at implementering og iværksættelse af bestemmelserne i ovennævnte Protokol sker i overensstemmelse med ICAO's juridiske ramme og procedurer."; har noteret sig følgende udtalelse fra Forbundsrepublikken Tyskland: "Forbundsrepublikken Tyskland anser det for vigtigt, at EUROCONTROL's fremtidige bestemmelser om databeskyttelse mindst overholder den standard, der er fastsat i EF- Direktivet om databeskyttelse. Det skal sikres, at personlige data, der overføres fra Organisationen til en kontraherende part omfattes af samme beskyttelse af nævnte kontraherende part som den, der er fastsat i ovennævnte bestemmelser."; har vedtaget følgende resolutioner: I Resolution, der opfordrer medlemsstaterne til at ratificere Protokollen snarest belejligt Konferencen, samlet den 27. juni 1997 i Bruxelles med det formål at vedtage Protokollen, der konsoliderer den internationale EUROCONTROL Konvention vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed; efter at have vedtaget ovennævnte Protokol enstemmigt; i betragtning af, at det er højest ønskeligt, at ovennævnte Protokol træder i kraft så hurtigt som muligt; opfordrer alle kontraherende parter til så hurtigt som muligt at ratificere, vedtage eller godkende Protokollen, der konsoliderer den internationale EUROCONTROL Konvention vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed; anmoder EUROCONTROL's Generaldirektør om at træffe alle praktiske foranstaltninger i samarbejde med de kontraherende parter med henblik på i givet fald at yde assistance inden for ratifikations-, vedtagelses- eller godkendelsesproceduren for nævnte Protokol. II Resolution angående tidlig gennemførelse af Protokollen

4 4 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) Konferencen, samlet den 27. juni 1997 i Bruxelles med det formål at vedtage Protokollen, der konsoliderer den internationale EUROCONTROL Konvention vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed; efter at have vedtaget ovennævnte Protokol enstemmigt; efter at have noteret sig de beslutninger, der blev truffet af ECAC's trafikministre i medlemsstaterne, der var samlet på den europæiske civile luftfartsorganisations (ECAC's) konference den 14. februar 1997 i København, vedrørende ECAC's strategi; efter at have noteret sig, at ECAC's trafikministre har opfordret EUROCONTROL's Permanente Kommission til at overveje de foranstaltninger, der skal træffes med henblik på tidlig gennemførelse af den reviderede EUROCONTROL Konvention, som det foreslås i ECAC's strategi; idet det erkendes, at tidlig gennemførelse af visse bestemmelser i den reviderede Konvention er nødvendig for at betro EUROCONTROL Organisationen og især dens Agency de funktioner og forpligtelser, der afspejles i ECAC's institutionelle strategi; bekræftende deres forpligtelser med henblik på gennem bestemmelserne i den reviderede Konvention og i tæt samarbejde med alle involverede parter at opnå et sikkert og effektivt europæisk lufttrafikstyringssystem samt et effektivt fælles en route-afgiftssystem; opfordrer alle kontraherende parter til i størst muligt omfang at deltage i den tidlige gennemførelse af visse bestemmelser i den reviderede Konvention. Har vedtaget følgende fælles erklæringer: I Fælles erklæring vedrørende udkastet til EUROCONTROL's bestemmelser om databeskyttelse Konferencen, samlet den 27. juni 1997 i Bruxelles med det formål at vedtage Protokollen, der konsoliderer den internationale EUROCONTROL Konvention vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed; efter at have vedtaget ovennævnte Protokol enstemmigt; efter at have noteret sig udkastet til EUROCONTROL's bestemmelser om databeskyttelse; afgiver følgende fælles erklæring: De undertegnende stater forpligter sig til at sikre, at interne bestemmelser om beskyttelse af EUROCONTROL Organisationens data godkendes af Rådet så hurtigt som muligt. II Fælles erklæring om at tage de nødvendige skridt til at etablere en funktion, der sikrer gennemsigtighed for det af Rådet nedsatte revisionsudvalg og sikre, at den indføres i forbindelse med den tidlige gennemførelse af Protokollen Konferencen,

5 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 5 von 79 samlet den 27. juni 1997 i Bruxelles med det formål at vedtage Protokollen, der konsoliderer den internationale EUROCONTROL Konvention vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed; efter at have vedtaget nævnte Protokol enstemmigt; efter at have noteret sig bestemmelserne i nævnte Protokol om oprettelse af en effektiv og uafhængig ledelsesstruktur for EUROCONTROL's Agency, som skal være med til at sikre effektive, strømlinede og gennemsigtige beslutningsprocedurer for lufttrafikstyring i Europa i overensstemmelse med ECAC's institutionelle strategi for lufttrafikstyring i Europa; efter at have noteret sig, at EUROCONTROL's Agency er den institution, der er ansvarlig for gennemførelse af de mål og udførelse af de hverv, som er fastsat i Konventionen, eller som er fastsat af EUROCONTROL's styrende organer; idet det erkendes, at det er ønskeligt at gøre det muligt for EUROCONTROL's Agency at opnå en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed i ledelsen gennem et udvalg med fornødent kommissorium; afgiver følgende fælles erklæring: De undertegnende stater forpligter sig til at tage de nødvendige skridt til at etablere en funktion, der sikrer gennemsigtighed for det af Rådet nedsatte revisionsudvalg ( Audit Board ), som nævnt i Konventionens artikel 7, stk. 5, og endvidere sikre, at den indføres i forbindelse med den tidlige gennemførelse af visse bestemmelser i den konsoliderende Protokol.

6 6 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de befuldmægtigede undertegnet nærværende slutakt. UDFÆRDIGET i Bruxelles, den 27. juni 1997, i ét originaleksemplar, der deponeres i regeringens arkiver i Kongeriget Belgien, som fremsender bekræftet kopi til regeringerne i de andre undertegnende stater. For Forbundsrepublikken Tyskland, For Republikken Østrig, For Kongeriget Belgien, For Republikken Bulgarien, For Republikken Cypern, For Republikken Kroatien, For Kongeriget Danmark, For Kongeriget Spanien, For Republikken Frankrig, For Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, For Republikken Grækenland, For Republikken Ungarn, For Irland, For Republikken Italien, For Storhertugdømmet Luxembourg, For Republikken Malta, For Fyrstendømmet Monaco, For Kongeriget Norge, For Kongeriget Nederlandene, For Republikken Portugal, For Rumænien, For Republikken Slovakiet, For Republikken Slovenien, For Kongeriget Sverige,

7 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 7 von 79 For Den Schweiziske Konføderation, For Republikken Tjekkiet, For Republikken Tyrkiet.

8 8 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) BILAG 1 til SLUTAKTEN ÆNDRINGER FORETAGET AF DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE DEN 27. JUNI 1997

9 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 9 von 79 ÆNDRINGER FORETAGET AF DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE DEN 27. JUNI 1997 Artikel I I den internationale EUROCONTROL Konvention af 13. december 1960 vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed, som ændret ved Tillægsprotokol af 6. juli 1970, som ændret ved Protokol af 21. november 1978, og som senere ændret ved Protokol af 12. februar 1981, herefter kaldet "Konventionen", foretages følgende ændringer: Artikel 1, stk. 1 og 2, affattes således: Artikel 1 Artikel II 1. For at opnå den harmonisering og integrering, der er nødvendig for at oprette et ensartet europæisk lufttrafikstyringssystem, er de kontraherende parter enige om at styrke samarbejdet og udvikle fælles aktiviteter inden for luftfart, idet der herved tages tilbørligt hensyn til forsvarsmæssige behov, og idet der sørges for den for alle luftrumsbrugere størst mulige frihed, der er forenelig med det krævede sikkerhedsniveau ved tilvejebringelsen af omkostningseffektive lufttrafiktjenester, og som, hvor dette er muligt, tager hensyn til behovet for at minimere enhver negativ miljøpåvirkning, både driftsmæssigt, teknisk og økonomisk. Disse mål søges tilgodeset uden at krænke princippet om hver stats fuldstændige suverænitet over luftrummet over sit eget territorium og hver stats kompetence til at udøve sine prærogativer med hensyn til sikkerhed og forsvar i sit nationale luftrum. De har således opnået enighed om (a) at fastsætte en europæisk politik inden for lufttrafikstyring omfattende fastlæggelse af strategier og programmer, som har til formål, på en omkostningseffektiv måde, at udvikle den kapacitet, der er nødvendig for at opfylde alle civile og militære brugeres krav samtidig med, at det krævede sikkerhedsniveau opretholdes; at forpligte sig til at udarbejde specifikke mål med hensyn til rationelle og effektive lufttrafikstyringsoperationer i de flyveinformationsregioner, som er beskrevet i Annex II til nærværende Konvention, hvorved staterne, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i konventionen angående international civil luftfart, er blevet enige om at tilvejebringe lufttrafiktjenester uden at krænke principperne om fri luftfart i luftrum, der ikke er underlagt staternes suverænitet, således som de følger af konventioner, internationale aftaler og regler eller principper i folkeretten; (c) at indføre et system for overvågning og resultatopfølgning for lufttrafikstyringen; (d) at gennemføre en fælles plan for tilnærmelse og oprettelse af flyvesikringstjenester og luftfartsanlæg i Europa; (e) (f) at antage og anvende fælles normer og specifikationer; at harmonisere bestemmelser for lufttrafiktjenester;

10 10 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) at udvikle den til rådighed værende kapacitet for at opfylde lufttrafikkens krav og sikre den mest effektive udnyttelse ved i fællesskab at oprette, drive og udvikle et fælles lufttrafikreguleringssystem i Europa inden for rammerne af indførelsen af et ensartet europæisk lufttrafikstyringssystem; at fremme fælles tilvejebringelse af lufttrafiksystemer og -anlæg; at iværksætte en fælles politik for fastlæggelse og beregning af afgifter, som pålægges brugere af en route-flyvesikringsanlæggene og -tjenesterne, herefter kaldet "en route-afgifter"; at iværksætte en procedure, der er adskilt fra de tjenesteydende funktioner, for multilateral udvikling og harmonisering af sikkerhedsbestemmelser på lufttrafikstyringsområdet inden for et samlet flyvesikkerhedssystem; at deltage i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af et globalt navigationssatellitsystem; at identificere nye muligheder for fælles aktioner inden for udformning, gennemførelse, overvågning eller drift af luftfartssystemer og -tjenester; i sammenhæng med et "gate-to-gate" koncept at udvikle en overordnet politik og en egnet og effektiv procedure for strategisk udformning og planlægning af ruter og luftrum. 2. Med det formål for øje opretter de herved en "europæisk organisation for luftfartens sikkerhed (EUROCONTROL)", herefter benævnt "Organisationen", som skal arbejde sammen med de nationale civile og militære myndigheder samt brugerorganisationerne. Organisationen skal bestå af tre institutioner: (a) en Generalforsamling, der udgør den institution, der er ansvarlig for udformning og godkendelse af Organisationens generelle politik, herunder (i) (ii) den fælles politik for en route-afgifter og Organisationens aktiviteter inden for andre afgiftsområder; de resultatopfølgende og vurderende funktioner for Organisationen; (iii) fastsættelse af Organisationens mål, herunder mål for standardisering, planlægning, resultater og sikkerhedsbestemmelser; (iv) (v) det tekniske og økonomiske valg af større rammeprogrammer for samarbejde; eksterne relationer med stater og organisationer og ansøgninger om tiltrædelse af nærværende Konvention; (c) et Råd, der udgør den institution, der har til opgave at gennemføre Generalforsamlingens beslutninger og, i overensstemmelse med den kompetence, sidstnævnte tildeles, skal det træffe beslutning om alle de obligatoriske foranstaltninger, der retter sig imod og forpligter de kontraherende parter samt føre tilsyn med Agency's arbejde; et Agency, hvis statutter fremgår af Annex I til nærværende Konvention, der udgør den institution, der har til opgave at gennemføre Organisationens hverv i

11 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 11 von 79 Artikel 2 affattes således: Artikel 2 overensstemmelse med bestemmelserne i de følgende artikler i nærværende Konvention samt de hverv, der pålægges det af Generalforsamlingen eller Rådet, og som skal fremkomme med relevante forslag, og som skal udnytte de tekniske, finansielle og personalemæssige ressourcer for at nå de fastsatte mål. Artikel III 1. Organisationen er forpligtet til at udføre følgende hverv: (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) at udarbejde og godkende detaljerede harmoniserings- og integreringsplaner for de kontraherende parters lufttrafiktjenester og -systemer, især flyvesikringssystemer installeret på jorden og i luften med henblik på at oprette et enartet europæisk lufttrafikstyringssystem; at koordinere de iværksættelsesplaner, der er udarbejdet af de kontraherende parter, således at der sikres en tilnærmelse henimod et ensartet europæisk lufttrafikstyringssystem; at undersøge og på de kontraherende parters vegne koordinere de emner inden for luftfart, som er behandlet af den internationale organisation for civil luftfart (ICAO) og andre berørte internationale organisationer, som beskæftiger sig med civil luftfart, og at koordinere og fremlægge ændringer eller forslag til disse organer; at definere, udforme, udvikle, godkende og tilrettelægge iværksættelsen af et ensartet europæisk lufttrafikstyringssystem; at udvikle og drive et fælles europæisk lufttrafikreguleringssystem i et fælles internationalt center inden for de rammer, der er beskrevet under (d); at udarbejde, antage, undersøge og vurdere fælles standarder, specifikationer og praksis for lufttrafikstyringssystemer og lufttrafiktjenester; at udarbejde og godkende fremgangsmåder med henblik på iværksættelse af en strategi for fælles tilvejebringelse af lufttrafiksystemer og -anlæg; at koordinere de kontraherende parters forsknings- og udviklingsprogrammer i relation til ny teknik inden for luftfart, at indsamle og distribuere resultaterne heraf og i fællesskab fremme og gennemføre undersøgelser, forsøg og anvendt forskning samt teknisk udvikling på dette område; at oprette et uafhængigt system for resultatopfølgning, der inddrager alle aspekter vedrørende lufttrafikstyring, herunder politik og planlægning, sikkerhedsstyring i og omkring lufthavne og i luftrummet samt de finansielle og økonomiske aspekter vedrørende de ydede tjenester, og fastsætte mål, der inddrager alle disse aspekter; (j) at undersøge og fremme foranstaltninger til forbedring af omkostningseffektiviteten inden for luftfart; (k) at udarbejde og godkende fælles kriterier, fremgangsmåder og metoder,

12 12 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) således at der sikres den størst mulige effektivitet og kvalitet af lufttrafikstyringssystemerne og lufttrafiktjenesterne; (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) at udarbejde forslag med henblik på en harmonisering af de europæiske bestemmelser for lufttrafiktjeneste; at støtte effektivitetsforbedringer og fleksibilitet i benyttelsen af luftrummet mellem de civile og militære brugere; at udarbejde og godkende koordinerede eller fælles holdninger for at forbedre lufttrafikstyringen i og omkring lufthavne; at udarbejde og godkende fælles kriterier for udvælgelse og fælles holdninger for uddannelse, certificering og færdigheder for lufttrafiktjenestepersonel; at udvikle, oprette og drive elementerne i de fremtidige europæiske fælles systemer, som den betroes af de kontraherende parter; at fastsætte, fakturere og opkræve en route-afgifter på vegne af de kontraherende parter, der deltager i det fælles en route-afgiftssystem under de betingelser, der er fastsat i Annex IV; at udarbejde og iværksætte procedurer for multilateral udvikling og harmonisering af sikkerhedsbestemmelser inden for lufttrafikstyringsområdet; at udføre alle andre hverv, der henhører under nærværende Konventions principper og mål. 2. På anmodning fra en eller flere af de kontraherende parter og på grundlag af en eller flere særlige aftaler indgået mellem Organisationen og de berørte kontraherende parter, kan Organisationen pålægges følgende hverv: (a) at hjælpe sådanne kontraherende parter med planlægning, specifikation og oprettelse af lufttrafiksystemer og lufttrafiktjenester; at tilvejebringe og drive, helt eller delvis, lufttrafikanlæg og lufttrafiktjenester på sådanne kontraherende parters vegne; (c) at hjælpe sådanne kontraherende parter med fastsættelse, fakturering og opkrævning af afgifter, som af dem pålægges brugere af flyvesikringstjenester, og som ikke er dækket af nærværende Konventions Annex IV. 3. Organisationen kan (a) indgå særlige aftaler med ikke-kontraherende parter, der er interesserede i at deltage i udøvelsen af de hverv, der er anført i artikel 2, stk. 1; på anmodning fra ikke-kontraherende parter eller andre internationale organisationer på deres vegne udføre ethvert andet hverv, der henhører under nærværende artikel, på grundlag af særlige aftaler indgået mellem Organisationen og vedkommende parter. 4. Organisationen skal så vidt muligt sørge for, at dens tjenesteydende funktioner, især dem, der fastsættes i medfør af artikel 2, stk. 1 (e), (g), (p) og (q), artikel 2, stk. 2, og artikel 2, stk. 3, udøves uafhængigt af dens regelfastsættende funktioner. 5. For at lette udøvelsen af sine hverv kan Organisationen efter beslutning truffet af

13 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 13 von 79 Generalforsamlingen oprette foretagender, der skal reguleres af særlige statutter, der enten er underlagt folkeretten eller en kontraherende parts nationale ret, eller erhverve majoritetsandele i sådanne foretagender. Artikel 3 affattes således: Artikel 3 Artikel IV 1. Nærværende Konvention gælder for en route-flyvesikringstjenester og dertil knyttede indflyvnings- og lufthavnstjenester for lufttrafik i de flyveinformationsregioner, der er anført i Annex II. 2. (a) Enhver rettelse, som en kontraherende part ønsker at gennemføre i listen over sine flyveinformationsregioner, som anført i Annex II, skal besluttes af Generalforsamlingen ved enstemmighed af de afgivne stemmer, hvis det resulterer i en ændring af grænserne for det samlede luftrum, der dækkes af nærværende Konvention. Enhver rettelse, som ikke resulterer i en sådan ændring, skal i alle tilfælde anmeldes til Organisationen af vedkommende kontraherende part. 3. For så vidt angår nærværende Konvention, omfatter udtrykket "lufttrafik" civile luftfartøjer og de militære, told- og politiluftfartøjer, som følger de procedurer, der er fastsat af den internationale organisation for civil luftfart. På grundlag af en særlig aftale, som fastsat i artikel 2, stk. 2, kan en kontraherende part kræve, at udtrykket "lufttrafik" skal gælde for andre dele af lufttrafikken inden for dens territorium. Artikel V Henvisningen til statutterne, der er knyttet dertil i Konventionens artikel 4, erstattes af en henvisning til statutterne i Annex I, og i den engeiske tekst til artikel 4 ændres in the present Convention til in this Convention. Artikel 5 affattes således: Artikel 5 Artikel VI 1. Generalforsamlingen skal sammensættes af repræsentanter fra de kontraherende parter på ministerplan. Hver kontraherende part kan udpege flere delegerede, især med henblik på at opnå repræsentation af såvel civile som forsvarsmæssige interesser. Hver kontraherende part har dog kun een stemme. 2. Rådet skal sammensættes af repræsentanter fra de kontraherende parter på luftfartsdirektørplan. Hver kontraherende part kan udpege flere delegerede, især med henblik på at opnå repræsentation af såvel civile som forsvarsmæssige interesser. Hver kontraherende part har dog kun een stemme. 3. I spørgsmål vedrørende det fælles en route-afgiftssystem skal Generalforsamlingen og Rådet sammensættes af repræsentanter fra de kontraherende parter, der deltager i det fælles en route-afgiftssystem under de i Annex IV fastsatte

14 14 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) betingelser. 4. De repræsentanter for internationale organisationer, der kan bidrage til Organisationens arbejde, skal i nødvendigt omfang opfordres af Generalforsamlingen eller af Rådet til som observatører at deltage i Organisationens organer. Artikel 6 affattes således: Artikel 6 Artikel VII 1. Generalforsamlingen træffer beslutninger for så vidt angår de kontraherende parter, Rådet og Agency, herunder i de i artikel 1, stk. 2 (a), anførte tilfælde. Herudover skal Generalforsamlingen (a) udnævne Generaldirektøren for Agency efter indstilling fra Rådet; give tilladelse til forelæggelse af sager på vegne af Organisationen for den permanente voldgiftsdomstol i Haag i de i artikel 34 anførte tilfælde; (c) fastsætte principperne for driften af det fælles europæiske lufttrafikreguleringssystem, som omtalt i artikel 2, stk. 1 (e); (d) godkende ændringer til Annex I i overensstemmelse med de afstemningsregler, der er anført i artikel 8, stk.1; (e) (f) godkende ændringer til Annex II og IV i overensstemmelse med de afstemningsregler, der er anført i artikel 8, stk. 3; regelmæssigt gennemgå Organisationens hverv. 2. Med henblik på at formulere den fælles politik vedrørende en route-afgifter skal Generalforsamlingen bl.a. (a) fastsætte de principper, der vedrører de omkostninger, der af de kontraherende parter og Organisationen kan pålægges brugerne for de en route-luftfartsanlæg og -tjenester, der stilles til deres rådighed; (c) (d) fastsætte formlen for beregning af en route-afgifter; fastsætte de principper, der finder anvendelse med hensyn til fritagelse for en route-afgifter, og kan desuden beslutte, at for visse kategorier af flyvninger, der således fritages for betaling af en route-afgifter, der henhører under Annex IV, kan omkostninger pådraget i forbindelse med luftfartsanlæg og -tjenester opkræves direkte af de kontraherende parter; godkende Rådets rapporter vedrørende en route-afgifter. 3. Generalforsamlingen kan (a) forelægge enhver sag, der hører under dens kompetence, til undersøgelse for Rådet;

15 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 15 von 79 (c) i nødvendigt omfang delegere kompetence til Rådet med henblik på at træffe beslutninger i sager, der hører under dens generelle kompetence, som anført i artikel 1, stk. 2 (a); oprette andre støtteorganer, som den måtte finde nødvendig. Artikel 7, der bliver til artikel 8, affattes således: Artikel 8 Artikel VIII 1. De afgørelser, der træffes af Generalforsamlingen, for så vidt angår de kontraherende parter, især på grundlag af artikel 1, stk. 2 (a), og artikel 6, stk.1, 1. punktum, eller de afgørelser, der træffes af Rådet især på grundlag af artikel 1, stk. 2, og artikel 7, stk. 1, træffes ved flertal af de afgivne stemmer forudsat, at dette flertal repræsenterer mindst tre fjerdedele af de afgivne vægtede stemmer i henhold til den vægtning, der er fastsat i artikel 11, og mindst tre fjerdedele af de kontraherende parter, der afgiver stemmer. Denne regel finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, som træffes om de forhold, der er nævnt i artikel 2, stk.1 (i), (p), (r) og (s), artikel 2, stk. 5, artikel 6, stk. 1 (a), (c) og (d), artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, artikel 7, stk. 2 (d), (j) og (k), artikel 7, stk. 3, artikel 7, stk. 6, og artikel 7, stk. 7, artikel 12, artikel 13, stk. 2 og stk. 3. Denne regel finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, der træffes i medfør af artikel 3 i Annex IV. Ved fastsættelse af enhedsrater, tariffer og anvendelsesbestemmelser for en route-afgiftssystemet omtalt i artikel 3 (c) i Annex IV gælder en afgørelse ikke for en kontraherende part, der har stemt imod afgørelsen, og som har valgt ikke at følge denne. I sådanne tilfælde skal den pågældende kontraherende part fremsætte en erklæring med sine begrundelser herfor og kan ikke fravige den fælles politik, som angivet i artikel 6, stk De afgørelser, der træffes af Generalforsamlingen, for så vidt angår Agency, især på grundlag af artikel 1, stk. 2 (a) og (c), og artikel 6, stk. 1, 1. punktum, eller de afgørelser, der træffes af Rådet, især på grundlag af artikel 1, stk. 2 og (c), træffes ved flertal af de afgivne stemmer, forudsat at dette flertal repræsenterer mere end halvdelen af de afgivne vægtede stemmer i henhold til den vægtning, der er fastsat i artikel 11, og mere end halvdelen af de kontraherende parter, der afgiver stemmer. I sager af særlig vigtighed, og forudsat at mindst en tredjedel af de kontraherende parter, der har stemmeret, kræver det, skal flertallet repræsentere mindst tre fjerdedele af de afgivne vægtede stemmer i stedet for halvdelen. Denne regel finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, der træffes om de forhold, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, artikel 6, stk. 3 (a), artikel 7, stk. 2 (a)-(c), og artikel 7, stk. 2 (e)-(i), (l) og (m), artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk Afgørelser træffes dog ved enstemmighed af de afgivne stemmer, for så vidt angår de i artikel 39 nævnte anmodninger om optagelse i Organisationen; ændringer til Annex II, med undtagelse af de tilfælde, der er omtalt i artikel 3, stk. 2 ; ændringer til Annex IV; og fastsættelse af betingelserne for udtrædelse eller tiltrædelse, som nævnt i artikel 36, stk. 4 og stk. 5, artikel 38, stk. 3 og stk Generalforsamlingens og Rådets afgørelser er bindende for de kontraherende parter og Agency under forbehold af bestemmelserne i artikel 9.

16 16 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) Artikel IX Efter artikel 6 indsættes en ny artikel 7, der affattes således: Artikel 7 1. I medfør af den kompetence, som nærværende Konvention giver Rådet, kan det træffe beslutninger angående de kontraherende parter vedrørende de i artikel 2, stk. 1, nævnte hverv. 2. I medfør af den tilsynsmyndighed, som nærværende Konvention pålægger Rådet at udøve i forhold til Agency, (a) (c) (d) (e) skal det efter konsultationer med de repræsentative organisationer for luftrumsbrugere og lufthavne, der er anerkendt af Rådet, godkende Agency's etårige og femårige arbejdsprogrammer, som Agency forelægger det med henblik på udførelse af de i artikel 2 nævnte hverv, samt den femårige finansielle plan og budgettet, herunder de finansielle forpligtelser, Agency's aktivitetsrapport og de forelagte rapporter i medfør af artikel 2, stk. 2 (c), artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, i Agency's statutter; skal det godkende de principper, der styrer Agency's generelle struktur; skal det føre tilsyn med Agency's aktiviteter inden for luftfartsafgiftsområdet; skal det efter rådførelse med de repræsentative organisationer for luftrumsbrugere og lufthavne, der er anerkendt af Rådet, fastsætte de generelle driftsbetingelser for det fælles europæiske lufttrafikreguleringssystem omtalt i artikel 2, stk. 1(e), under behørigt hensyn til de prærogativer, staterne udøver med hensyn til deres luftrumsregulering. Disse generelle betingelser skal blandt andet fastsætte de regler, der skal anvendes, samt procedurerne for konstatering af manglende overholdelse af reglerne; skal det udstede direktiver til Agency efter gennemgang af Agency s regelmæssige rapporter, eller når det anses for nødvendigt for gennemførelse af de opgaver, som er pålagt Agency, og godkende ordninger for samarbejde mellem Agency og de pågældende nationale organisationer for at gøre det muligt for Agency at forberede egnede forslag; (f) skal det på forslag fra Generaldirektøren udpege det rådgivende revisionsfirma, der skal yde bistand til revisionsudvalget i gennemgangen af samtlige indtægts- og udgiftskonti; (g) (h) (i) kan det anmode om, at Agency's afdelinger bliver gjort til genstand for administrative og tekniske inspektioner; skal det give Generaldirektøren discharge vedrørende administration af budgettet; skal det godkende Generaldirektørens udnævnelse af Agency's direktører; (j) skal det godkende Generaldirektørens statut, de administrative personalevedtægter, regnskabsbestemmelser og kontraktsbestemmelser; (k) kan det give tilladelse til Agency's optagelse af forhandlinger angående de i artikel 2 omtalte særlige aftaler, godkende de af Agency forhandlede aftaler,

17 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 17 von 79 inden de forelægges til godkendelse for Generalforsamlingen, eller indgå dem, hvis det i medfør af bestemmelserne i artikel 13, stk. 3, har fået kompetence hertil; (l) (m) skal det godkende bestemmelser om databeskyttelse; skal det under udførelse af de opgaver, der er nævnt i artikel 2, stk. 1 (f), fastsætte de regler og procedurer, der skal finde anvendelse på standarder, specifikationer og praksis i forbindelse med lufttrafikstyringssystemer ogtjenester. 3. Rådet skal nedsætte en kommission, der skal overvåge og vurdere gennemførelsen af de fælles beslutninger ( Performance Review Commission ) og en kommission, der skal varetage de flyvesikkerhedsmæssige aspekter ( Safety Regulation Commission ). Disse kommissioner skal tage initiativ til fremsættelse af relevante forslag til Rådet og modtage administrativ støtte og assistance fra Agency's tjenester, og de skal have den fornødne grad af uafhængighed, som kræves for at udøve deres funktioner. 4. Rådet skal nedsætte en permanent komité til varetagelse af den civile/militære koordination ( Civil/Military Interface Standing Committee ). 5. Rådet skal nedsætte et revisionsudvalg ( Audit Board ), som det kan delegere opgaver til, og som det inden for præcist fastsatte rammer endvidere kan delegere beslutningskompetence til. 6. Rådet kan få bistand fra andre komitéer inden for Organisationens andre aktivitetsområder. 7. Rådet kan delegere opgaver og inden for præcist fastsatte rammer endvidere delegere beslutningskompetence til den permanente komité til varetagelse af den civile/militære koordination ( Civil/Military Interface Standing Committee ) og til enhver komité, der nedsættes efter Konventionens ikrafttræden. Sådan delegation af opgaver eller beslutningskompetence er ikke til hinder for, at Rådet selv til enhver tid kan beskæftige sig med en hvilken som helst sag som en del af dets generelle tilsynsmyndighed. Artikel X Artikel 8, der bliver til artikel 11, affattes således: Artikel Den vægtning, der er angivet i artikel 8, skal fastsættes efter følgende tabel: En kontraherende parts årlige bidrag som en procentdel af de samlede årlige bidrag for alle kontraherende parter Antal stemmer Mindre end 1%...1 Fra 1 til mindre end 2%...2 Fra 2 til mindre end 3%...3 Fra 3 til mindre end 4½%...4 Fra 4½ til mindre end 6%...5 Fra 6 til mindre end 7½%...6 Fra 7½ til mindre end 9%...7 Fra 9 til mindre end 11%...8

18 18 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) Fra 11 til mindre end 13%...9 Fra 13 til mindre end 15%...10 Fra 15 til mindre end 18%...11 Fra 18 til mindre end 21%...12 Fra 21 til mindre end 24%...13 Fra 24 til mindre end 27%...14 Fra 27 til mindre end 30% % Stemmetallene skal fastsættes første gang med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen for Protokollen, åbnet for undertegnelse i Bruxelles i 1997, i henhold til ovenstående tabel og i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10, som fastsætter de årlige bidrag fra de kontraherende parter til Organisationens budget. 3. Ved en stats tiltrædelse skal der foretages genfastsættelse af de kontraherende parters stemmetal efter samme fremgangsmåde. 4. Stemmetallene skal genfastsættes hvert år i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. Artikel XI Artikel 9, der bliver til artikel 12, affattes således: Artikel 12 Generalforsamlingen og Rådet skal selv fastsætte deres forretningsorden, der bl.a. skal indeholde regler for valg af præsident og vicepræsident og regler for anvendelse af procedurer ved afstemning og beslutningsdygtighed. Artikel XII Efter artikel 8 indsættes en ny artikel 9, der affattes således: Artikel 9 1. Hvis en af de kontraherende parter meddeler Generalforsamlingen eller Rådet, at overordnede nationale hensyn, der vedrører nationale forsvars- eller sikkerhedsinteresser forhindrer den i at handle i overensstemmelse med en afgørelse, der er truffet ved flertal af de afgivne stemmer på de betingelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, kan den fravige denne afgørelse under forudsætning af, at den for Generalforsamlingen eller Rådet fremlægger en redegørelse for grundene hertil og en erklæring, der angiver, hvorvidt (a) fravigelsen drejer sig om et spørgsmål af en sådan art, at der ikke er nogen indsigelse imod, at afgørelsen får virkning for de andre kontraherende parter, idet det præciseres, hvorvidt den pågældende kontraherende part ikke følger afgørelsen eller kun følger den delvis; fravigelsen drejer sig om et spørgsmål af så stor betydning for forsvarsmæssige og sikkerhedsmæssige nationale hensyn, at afgørelsen slet ikke må gennemføres, uden at der træffes endnu en afgørelse i overensstemmelse med de foranstaltninger, der er fastsat i stk (a) I tilfælde af, at de i stk. 1 (a) anførte foranstaltninger anvendes, skal Generaldirektøren mindst een gang om året over for Generalforsamlingen eller Rådet redegøre for arbejdet henimod, at ingen kontraherende part fraviger.

19 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 19 von 79 I tilfælde af, at de i stk. 1 anførte foranstaltninger anvendes, sættes gennemførelsen af afgørelsen i bero, og inden for en nærmere fastsat frist forelægges den for Generalforsamlingen til fornyet afgørelse, selv om den første afgørelse er truffet af Rådet. Hvis den anden afgørelse på grundlag af en fornyet gennemgang stadfæster den første afgørelse, kan en kontraherende part fravige denne under de i stk. 1 (a) fastsatte betingelser. Generalforsamlingen skal revurdere den første afgørelse inden for en frist, der ikke må overstige et år. 3. I tilfælde af krig eller konflikt kan ingen af de berørte kontraherende parters handlefrihed berøres af bestemmelserne i nærværende Konvention. Det samme princip skal være gældende i tilfælde af krise eller national undtagelsestilstand. Specielt kan hver kontraherende part midlertidigt overtage ansvaret, helt eller delvis, for lufttrafiktjenesterne i dets luftrum, hvor det udøver kontrol, når der er overordnede nationale hensyn, særlig inden for forsvarsområdet, der taler herfor. Opbygningen af et europæisk lufttrafikstyringssystem skal gøre en effektiv genovertagelse af disse tjenester mulig i overensstemmelse med de kontraherende parters behov. Artikel 10 affattes således: Artikel 10 Artikel XIII 1. Hver kontraherende parts årlige bidrag til budgettet fastsættes for hvert finansår efter følgende formel: (a) de første 30% af de kontraherende parters samlede bidrag beregnes i forhold til værdien af den kontraherende parts bruttonationalprodukt som defineret i stk. 2; de følgende 70% af de kontraherende parters samlede bidrag beregnes i forhold til værdien af den kontraherende parts en route-facilitetsomkostningsgrundlag som defineret i stk Det bruttonationalprodukt, der benyttes til beregningerne, indhentes fra den af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling udarbejdede statistik - eller, hvis dette ikke er muligt, fra et andet organ, der yder tilsvarende garantier, og som udpeges efter beslutning fra Rådet - ved at beregne det aritmetiske gennemsnit for de sidste tre år, for hvilke de statistiske data foreligger. Værdien af bruttonationalproduktet beregnes på grundlag af faktoromkostninger og løbende priser udtrykt i europæiske regningsenheder. 3. Det en route-facilitets-omkostningsgrundlag, der benyttes til beregningerne, skal være omkostningsgrundlaget for det år, der ligger to år forud for vedkommende finansår.

20 20 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) Artikel XIV Artikel 11, der bliver til artikel 13, affattes således: Artikel Organisationen skal opretholde sådanne forbindelser til stater og andre internationale organisationer, som er nødvendige for at opfylde dens mål. 2. Generalforsamlingen skal, uden præjudice for bestemmelserne i artikel 7, stk. 2 (k), stk. 3, i nærværende artikel og artikel 15, være bemyndiget til på Organisationens vegne at indgå de særlige aftaler, der er nødvendige for at gennemføre de opgaver, der er anført i artikel På forslag fra Rådet kan Generalforsamlingen betro Rådet at indgå de særlige aftaler, der er nødvendige for at gennemføre de opgaver, der er nævnt i artikel 2. Artikel XV Artikel 12, der bliver til artikel 14, affattes således: Artikel 14 De særlige aftaler, som er nævnt i artikel 2, skal fastlægge aftaleparternes respektive opgaver, rettigheder og forpligtelser sammen med de økonomiske forhold, og de skal fastlægge de foranstaltninger, der skal gennemføres. Sådanne aftaler kan forhandles af Agency i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7, stk. 2 (k). Artikel XVI Artikel 13, der bliver til artikel 15, affattes således: Artikel 15 Inden for de rammer, der af Rådet er givet i direktiverne, kan Agency etablere de forbindelser, der er nødvendige for koordinering af lufttrafik og for Agency's virksomhed, med de fornødne offentlige eller private tekniske tjenester fra de kontraherende parter, fra ikke-kontraherende parter eller fra internationale organisationer. Til det formål kan der af Agency i Organisationens navn indgås aftaler af ren administrativ, teknisk eller kommerciel art, for så vidt som de er nødvendige for Agency's virksomhed og på betingelse af, at Agency informerer Rådet herom. Artikel 14 bliver til artikel 16. Artikel XVII I den hollandske tekst til artikel 14, stk. 1, der bliver til artikel 16, stk. 1, ændres "de onroerende goederen" til "die onroerende goederen" og i førnævnte artikels stk. 2 ændres "verreberichtgeving" til "telecommunicatie". Artikel XVIII Artikel 15, der bliver til artikel 17, affattes således: Artikel 17

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere