Indholdsfortegnelse Byrådet Sidenr Formandens initialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer"

Transkript

1 Sidenr Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes idet sag nr. 4,8 og 13 blev taget af dagsordenen.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr Sagsnr. Side 1. Samsam Abdikarim Suber Borle anmoder om at måtte udtræde af Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo Ændring af styrelsesvedtægten Tilbagebetaling af middage over kr. m.m Revisionsberetning nr. 3/ Årsrapport 2009 for Slotssøbadets Udviklingsfond Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Ændring i Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen (principper for økonomistyring) Retningslinjer for kunst og designmøbler i Kolding Kommune Retningslinier for restaurationsbesøg m.v Orientering om strategisk analyse vedrørende Trapholt og Designskolen Kolding Nedlæggelse af svømmebad på Riis Toft Fysisk udviklingsplan for børneområdet Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Børnehaven Floravej Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Sct. Hedvigsøstrenes Daginstitution Overtagelse af Trindvold Håndtering af moms på byggegrunde, samt revurdering af priser for byggegrunde m.m. - LUKKET SAG

3 Sidenr Samsam Abdikarim Suber Borle anmoder om at måtte udtræde af J.nr.: A00 Sagsid.: 10/22971 SAGSFREMSTILLING: Byrådsmedlem Samsam Abdikarim Suber Borle anmoder ved mail af 3. august 2010 om at måtte udtræde af på grund af påbegyndt uddannelse og øget tidspres. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at i henhold til valglovens 103, stk. 1, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Stk. 2: Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet. I henhold til valglovens 104 indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i 91 i det pågældende medlems sted, når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør. Når stedfortræderen indkaldes til at give møde i, indtræder den pågældende ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Efter styrelseslovens 28, stk. 2, kan den pågældende gruppe bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes. Borgmesteren oplyser endvidere, at 1. stedfortræder på Socialdemokratiets liste, på hvilken Samsam Abdikarim Suber Borle er valgt, er Annie Terp Thomsen, Ulveryggen 9, Skanderup, 6640 Lunderskov. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Det indstilles til s tiltrædelse, at anmodningen imødekommes, samt at Annie Terp Thomsen indtræder i. Søren Rasmussen

4 Sidenr BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

5 Sidenr Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. J.nr.: A23 Sagsid.: 10/23072 SAGSFREMSTILLING: Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, oplyser ved mail af 4. august 2010, at Bent Justesen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. Søren Rasmussen oplyser endvidere, at Dansk Folkepartis byrådsgruppe indstiller Flemming Hansen, Alpetoppen 15, Kolding, som nyt medlem af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Bent Justesen er udpeget i s møde den 1. december 2009 (sag nr. 46) og den 8. marts 2010 (sag nr. 6) efter indstilling fra Dansk Folkeparti. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår, at Bent Justesens ønske imødekommes, og at Flemming Hansen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Søren Rasmussen

6 Sidenr BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

7 Sidenr Ændring af styrelsesvedtægten J.nr.: A21 Sagsid.: 10/20049 SAGSFREMSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, at der foretages to ændringer af Kolding Kommunes styrelsesvedtægt, dels som følge af overførsel af området international virksomhed til Kultur- og Erhvervsudvalget, dels en tilretning af reglen om ophør af vederlæggelse til formænd. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at det af kommunestyrelseslovens 2, stk. 2 fremgår, at ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i med mindst 6 dages mellemrum. Det foreslås under Økonomiudvalget i 8, stk. 5 at slette punktet "internationale relationer". Det foreslås under Kultur- og Erhversudvalgets opgaver i 20, stk. 2 at tilføje punktet "internationale relationer". I Kolding Kommunes styrelsesvedtægts 26, stk. 11 står følgende "Den i stk nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet." Følgende står i vederlagsbekendtørelsens 30: "Vederlæggelse efter 2, 3, 7, 12, og 19, stk. 1, ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette. Stk.2. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder." Som det fremgår af 30, stk. 1 ophører vederlæggelsen af en formand for et udvalg med udgangen af den måned, hvor pågældende i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet, forudsat fraværet ikke er begrundet i de i 30, stk. 2 nævnte situationer. Det er således i strid med bekendtgørelsen, såfremt vederlæggelsen først ophører efter 6 måneder. Det foreslås at ændre formuleringen i styrelsesvedtægten til følgende: "Den i stk nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder."

8 Sidenr FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, at flytte punktet "internationale relationer" fra styrelsesvedtægtens 8, stk. 5 til 20, stk. 2, at ændre formuleringen i styrelsesvedtægtens 26, stk. 11 til: "Den i stk nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder" BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Sendes til 2. behandling. Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

9 Sidenr Tilbagebetaling af middage over kr. m.m. J.nr.: G00 Sagsid.: 10/22764 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren oplyser, at der på det seneste i pressen har været omtalt middage m.v. med kuvertpriser på over kr. som nogle af Kommunens embedsmænd har deltaget i. De oplyste beløb er korrekte, og overskrider det som kan anses for rimeligt. Derfor foreslås at Kommunen kræver de dele af regningen som overskrider kr. betalt af de pågældende medarbejdere. Og i de tilfælde hvor ledsagere har deltaget, skal de betale deres andel af kommunens udgifter FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at det i flere tilfælde er konstateret at embedsmænd har spist middage med en kuvertpris på over kr. Det drejer sig dels om den daværende direktion og kommunens daværende kommunikationschef, det i et tilfælde spiste middag på Noma. Samt enkelte andre medlemmer af den daværende direktionen, som i andre tilfælde bestilte middage der kostede over kr. Det er ligeledes konstateret at der er situationer hvor ledsagernes middage m.v. er betalt af kommunen, hvor kommunens regler angiver at ledsagerne selv skal betale. De tre direktører fra den daværende direktion, der sidder i den nuværende direktion, og som alene deltog i middagen på Noma, har allerede på eget initiativ oplyst, at de vil tilbagebetale deres fulde andel af Kommunens udgift til middagen. I den såkaldt Farumsag af 10. april 2007, er det opereret med en grænse på kr. for kuvertpriser ved kommunale arrangementer. I dommen anføres, at der skal særlige omstændigheder til, for at begrunde højere kuvertpriser ved kommunale arrangementer. I de konkrete sager er det vurderet, at der ikke er forhold som kan begrunde kuvertpriser på over kr. Det er derfor vurderet, at en løsning på forholdene vil være, at opkræve deltagerne i de enkelte middage, betaling for den del af regningen som overstiger kr. Det konkrete beløb findes ved at dele den samlede regning fra de enkelte middage med deltagerantallet, derefter beregnes den del af kuvertprisen som overstiger kr. I de tilfælde hvor deltagernes ledsagere ikke har betalt for deltagelsen, er det en klar fejl i forhold til kommunens gældende regler. Idet kommunens regler angiver, at evt. ledsagere selv skal dække alle merudgifter i forbindelse med deres deltagelse. Der vil derfor ligeledes blive fremsendt regninger til ledsagerne på de påviselige merudgifter. Når de skyldige beløb er betalt i henhold til de regninger som fremsendes, kan forholdet anses for afsluttet.

10 Sidenr FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår at de medarbejdere som har deltaget middage der har kostet over kr. hver tilskrives en regning på deres andel af den samlede regning over kr. pr. kuvert, at de tre direktører i den nuværende direktion som deltod i Noma middagen, indbetaler den fulde kuvertpris fra Noma besøget, at de ledsagere som har deltaget i forskellige arrangementer, og ikke har betalt deres andel af regningen, hver tilskrives en regning på deres andel af den samlede regning i henhold til kommunens personaleregler. at alle forhold anses for afsluttet når regningerne er betalt. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag tiltrådtes. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Sagen blev taget af dagsordenen. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

11 Sidenr Revisionsberetning nr. 3/2009 J.nr.: Ø00 Sagsid.: 10/18679 SAGSFREMSTILLING: Socialdirektøren fremsender revisionsberetning nr. 3/2009, delberetning for regnskabsåret 2009, fra BDO Kommunernes Revision, vedrørende Temarevision på Kommunens indsats mod misbrug af sociale ydelser. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Socialdirektøren oplyser, at revisionsberetninger i henhold til 45 i lov om kommunernes styrelse skal overgives til den berørte kommunale myndighed til besvarelse. Delberetningen omhandler Temarevision på kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. Revisionen konkluderer generelt, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. FORVALTNINGSINDSTILLING: Socialdirektøren foreslår til byrådets tiltrædelse at revisionsberetning nr. 3/2009, delberetning for regnskabsår 2009, tages til efterretning. BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Socialdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse, med den bemærkning at udvalget har noteret sig at kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange som forebygger misbrug af sociale ydelser. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse.

12 Sidenr Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Revisionsberetning nr. 3/2009

13 Sidenr Årsrapport 2009 for Slotssøbadets Udviklingsfond J.nr.: Ø24 Sagsid.: 10/17502 SAGSFREMSTILLING: Slotssøbadets Udviklingsfond fremsender ved brev af 19. maj 2010 jævnfør vedtægt for fonden 12 årsrapport for FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at årsrapporten for 2009 udviser et overskud på kr. Årets overskud er overført til Der er i regnskabsåret ikke ydet tilskud til Slotssøbadets Fond. Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet KPMG og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den af Slotssøbadets Udviklingsfond fremsendte årsrapport 2009 fremsendes til til efterretning. BESLUTNING FRITIDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Fritidsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen

14 Sidenr BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Årsrapport 2009 for Slotssøbadets Udviklingsfond

15 Sidenr Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening J.nr.: P21 Sagsid.: 10/18990 SAGSFREMSTILLING: Arbejdernes Andels-Boligforening anmoder om, at tager nye vedtægter til efterretning. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at ændringer af lov om almene boliger med videre med tilhørende ændringsbekendtgørelser, som følge af styringsreformen for den almene sektor også medfører ændringer i organisationsformer for boligorganisationer. Reglerne for selvejende boligorganisationer og andelsboligorganisationer er den 1. januar 2010 ændret, således at der kun er en organisationstype kaldet en boligorganisation, og ikke som tidligere selvejende boligorganisationer og andelsboligorganisationer. Ministeriet har udarbejdet nye normalvedtægter, men boligorganisationerne bestemmer selv indholdet af deres vedtægter, men de må ikke fravige bestemmelser i eller fastsat i medfør af loven. Vedtægtsbestemmelser, der er uforenelige med loven og bestemmelser udstedt i medfør heraf, vil derfor umiddelbart være uden gyldighed. Det følger af bestemmelser i almenboligloven og driftsbekendtgørelsen, at skal påse, at nye vedtægter og ændringer af disse overholder de gældende bestemmelser. Arbejdernes Andels-Boligforening har fremsendt nye vedtægter, som er godkendt på boligorganisationens repræsentantskab den 25. maj By- og udviklingsdirektøren anbefaler, at vedtægterne tages til efterretning, da det anses, at de overholder gældende bestemmelser. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at vedtægterne for Arbejdernes Andels-Boligforening A.M.B.A. tages til efterretning. BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse.

16 Sidenr BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

17 Sidenr Ændring i Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen (principper for økonomistyring) J.nr.: P24 Sagsid.: 10/21252 SAGSFREMSTILLING: Kommunaldirektøren fremsender forslag til ændring af Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen (principper for økonomistyring). FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at ændringerne omfatter et nyt underafsnit som præciserer, at forinden indkøb af kunst, design møbler eller lignede indkøb skal indkøbet godkendes af Borgmesteren og Kommunaldirektøren. Desuden er regulativet gennemgået for rettelse af ændrede faktuelle forhold. Kommunaldirektøren oplyser desuden, at Kommunens revision ikke har bemærkninger. FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren anbefaler: at ændringerne indstilles til s godkendelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Sagen taget af dagsordenen. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Sagen blev taget af dagsordenen. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Hovedregulativ

18 Sidenr Retningslinjer for kunst og designmøbler i Kolding Kommune J.nr.: G00 Sagsid.: 10/21569 SAGSFREMSTILLING: Kommunaldirektøren fremsender oplæg til udarbejdelse af retningslinjer for kunst og møbler i Kolding Kommune. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at Kolding Kommune igennem mange år som følge af Kolding Kommunes rolle som design-by og Kolding design har erhvervet kunst som udsmykning især af Kolding Rådhus, men også af administrationsbygninger og øvrige bygninger. Der har også været tale om, at ikke-kommunalt ejede institutioner har fået udlånt enkelte kunstgenstande. Business Kolding har 3 kunstværker, der ved en fejl ikke er blevet overdraget sammen med møblerne i forbindelse med etableringen af Erhvervenes Hus, og som derfor ikke kan betragtes som udlån. Kommunaldirektøren oplyser supplerende, at der er udarbejdet en oversigt over malerier og designmøbler, der ejes af Kolding Kommune. Det understreges, at oversigten indeholder genstande, som de nuværende forvaltningsledelser, har kendskab til. Det betyder, at ældre indkøb kan være overset på grund af manglende indsigt i genstandens evt. kunstneriske værdi. Som bilag til sagen findes: Designmøbler inden for kommunaldirektørens ansvarsområde på Kolding Rådhus (Centralforvaltningen) Malerier inden for kommunaldirektørens ansvarsområde på Kolding Rådhus (Centralforvaltningen) Designmøbler og malerier inden for kommunaldirektørens ansvarsområde på øvrige lokationer (Centralforvaltningen) Designmøbler og malerier inden for by- og udviklingsdirektørens ansvarsområde Designmøbler og malerier inden for børne- og uddannelsesdirektørens ansvarsområde Designmøbler og malerier inden for socialdirektørens ansvarsområde Designmøbler og malerier inden for seniordirektørens ansvarsområde Kunst på plejecentrene inden for seniordirektørens ansvarsområde Bilag vedr. udlån til ikke-kommunale institutioner Borgmesteren har påpeget behovet for, at der udarbejdes retningslinjer, der konkret beskriver indkøb af kunst og designmøbler til det offentlige rum.

19 Sidenr FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at der til enhver tid er en korrekt registrering af kunst og designmøbler ejet af Kolding Kommune, at udlån og salg af malerier, designmøbler og anden kunst kun kan ske efter de til enhver tid gældende retningslinjer for kunst og designmøbler, at Direktionen udarbejder forslag til rejningslinjer for kunst og designmøbler til politisk vedtagelse, at kunst og designmøbler, der af Kolding Kommune er udlånt til ikkekommunle institutioner, tilbydes solgt til de pågældende institutioner for den pris, som Kolding Kommune har erhvervet dem, eller tilbageleveres til Kolding Kommune, at indkøb og salg af malerier, designmøbler og anden kunst skal fremgå af kommunens kontoplan og at der afsættes kr. til denne konto der overføres fra inventarkontoen i BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Socialforvaltningen: Oversigt over kunst og designmøbler i Socialforvaltningen /10 Åben Seniorforvaltningen: Malerier og designmøbler i forvaltningerne /10 Åben Børne- og Uddannelsesforvaltningen: Oversigt over malerier og designmøbler /10 Åben Designmøbler på Kolding Rådhus /10 Åben Kunst på plejecentrene i Kolding Kommune /10 Åben Malerier på Kolding Rådhus

20 Sidenr /10 Åben Designmøbler og malerier i By- og Udviklingsforvaltningen /10 Åben Kunst og designmøbler i Centralforvaltningen, excl. Rådhuset /10 Åben Bilag vedr. udlån til ikke-kommunale institutioner2

21 Sidenr Retningslinier for restaurationsbesøg m.v. J.nr.: G00 Sagsid.: 10/22764 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren foreslår, at der med baggrund i at det er kommet frem, at der har været tilfælde hvor embedsmænd har købt middage for beløb over kr. pr. kuvert, udarbejdes retningslinjer for middage, restaurationsbesøg og kuvertpriser m.v. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at der med baggrund i de beløbsgrænser som blev anvendt i Farumsagen, er grundlag for at udarbejde et sæt retningslinjer som fastlægger rammer for kuvertpriser m.v. i forhold til kommunale arrangementer og restaurationsbesøg, så der fremadrettet er udstukket rammer og principper for sådanne udgifters størrelse. Retningslinjerne skal tage hensyn til de forskellige forhold der gælder i en kommune, hvor man dels har et personale, der i forskellige situationer vil skulle have en middag, dels har relationer til forskellige samarbejdsparter, der også inviteres på middage. Endelig har Kommunen også officielle repræsentative opgaver, som kan betinge kuvertpriser over kr. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget pålægger direktionen at udarbejde retningslinjer for middage, restaurationsbesøg og kuverternes priser i forskellige situationer. Direktionen skal have udarbejdet et forslag inden udgangen af november måned BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens indstilling anbefales til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

22 Sidenr Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

23 Sidenr Orientering om strategisk analyse vedrørende Trapholt og Designskolen Kolding J.nr.: P05 Sagsid.: 10/17492 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at By- og Udviklingsforvaltningen med udgangspunkt i budgetnoten vedrørende gennemførelse af en analyse af et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen Kolding har udarbejdet en strategisk analyse. Kultur- og Erhvervsudvalget har i sit møde d. 25. juni 2010 (sag nr. 1) enstemmigt vedtaget, at udvalget afrapporterer konklusionerne af den af i budgetnote bestilte analyse til. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at den strategiske analyse anviser tre mulige scenarier for et tættere samarbejde mellem de to institutioner, som kort gengivet indeholder følgende, som i analysen er uddybet i grundige SWOT-analyser. Scenarie 1: Fusion - Kompetenceopdelt organisering Trapholt og Designskolen fusioneres med en fælles mission, vision, overordnet strategi, en fælles organisation og en fælles ledelse. Én institution med én formålsparagraf, der rummer både udstilling, formidling, forskning og uddannelse med afsæt i design og kunst. I spidsen for den nye organisation er en samlende direktør og en mindre stab til at løfte administrative og økonomiske opgaver for den samlede organisation. Organisationen er grundlæggende opdelt i kompetenceområder, der går på tværs af den samlede organisations ansvarsområder. Kommunikativt kan "Trapholt" og "Designskolen Kolding" opretholdes som subbrands overfor publikum og studerende, ligesom den samlede organisation kan have andre subbrands. Scenarie 2: Fusion - Afdelingsbaseret organisering Trapholt og Designskolen fusioneres og fungerer fremadrettet med en fælles mission, vision, en overordnet strategi, en fælles organisation og en fælles ledelse. Én institution med én formålsparagraf, der rummer både udstilling, formidling, forskning og uddannelse med afsæt i design og kunst. I spidsen for den nye organisation er en samlende direktør og en stab til at løfte opgaver og projekter, der går på tværs, men grundlæggende er den nye organisation opdelt i en Museumsafdeling og en Uddannelsesafdeling. Ud over den fælles overligger er der altså tale om stort set samme organisering som i dag med Trapholt og Designskolen. Scenarie 3: Designstrategi med samarbejde og enkelte fælles enheder Trapholt og Designskolen bibeholdes som selvstændige institutioner. Den fælles designstrategi med 8 indsatsområder mellem Trapholt, Designskolen Kolding og Museet på Koldinghus aktiveres. Indsatsområder-

24 Sidenr ne vil dels udmøntes i samarbejder på projektniveau og dels i en mulig fælles forretningsenhed rettet mod en fælles målgruppe: Erhvervslivet. Der er ingen fælles ledelse. By- og udviklingsdirektøren oplyser videre, at Kultur- og Erhvervsudvalget har behandlet den strategiske analyses indhold og at formandskabet tillige har været i dialog med institutionernes formandskaber om analysen. Trapholt har tilkendegivet, at kunstmuseet er positiv over for et tæt og forpligtende samarbejde, men ønsker ikke at gå ind i en proces, der kan føre til en egentlig fusion med Designskolen. Resultatet af møderne er således, at Trapholt og Designskolen er klar til indgå i et åbent og fremadrettet samarbejde for at styrke Koldings position som designby. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den strategiske analyse tages til efterretning. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Strategisk Analyse af et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen Kolding

25 Sidenr Nedlæggelse af svømmebad på Riis Toft J.nr.: P07 Sagsid.: 09/8701 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag om nedlæggelse af Riis Toft svømmebad pr. 1. august FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren henviser til sag nr. 4 i den 14. juni 2010, hvoraf det fremgår, at Fællesmødets (mellem Økonomiudvalget, Uddannelsesudvalget og Fritidsudvalget) flertalsindstilling tiltrådtes med 17 stemmer mod 10. Flertalsindstilling fra fællesmødet: Børne- og uddannelsesdirektøren og by- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse med den tilføjelse, at skolebadene på Brændkjærskolen og Parkskolen holdes åbne, indtil andet besluttes, at udgiften indarbejdes i budgetforslag 2011 og 2012 under Fritidsudvalgets budgetområde, at Fritidsudvalget i samarbejde med foreningslivet får beskrevet løsningsmuligheder for nye eller renoverede faciliteter til svømmesporten inden udgangen af 2010 at Direktionen pålægges at få udarbejdet oplæg på koordineret kørsel på tværs af alle forvaltninger. Dette gøres via ekstern konsulent. Konsulenthonorar finansieres via eksisterende budgetter." Generelle bemærkninger: By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere, at for så vidt angår Riis Toft svømmebad, som er det næst ringeste af alle svømmebadene, gør følgende tal sig gældende, idet opmærksomheden samtidig skal henledes på, at svømmebadet henhører under Teknik- og Boligudvalget. Svømmebad Årlige driftsudgifter (ekskl. rengøring)2009 Investeringsoversigt (Forslag i h.t. svømmebadsrapport af Udgifter til forsvarlig og sikker nedlæggelse af svømmebadene Årlige udgifter til rengøring af svømmebade inkl. omklædning - kr. - Riis Toft By- og Udviklingsforvaltningen, Bygningsafdelingen, oplyser, at i opgørelsen over de årlige driftsudgifter er medregnet følgende: - Vand - Varme - El -serviceudgifter/serviceaftaler - Forbrug af kemikalier. Der er i opgørelsen over de årlige driftsudgifter ikke medregnet daglig tilsyn inkl. prøvetagning ved svømmebadene, (gennemføres af tekniske serviceledere), samt udgifter til akut bygningsvedligehold. Overslag på udgifter til forsvarlig og sikker nedlæggelse af svømmebadene omfatter en

26 Sidenr lukning, som kan sikre, at bygningerne og omgivelserne ikke udsættes for yderligere negativ påvirkning og nedbrydning. Der er således kun tale om de mest nødvendige tiltag i form af: Tømning af bassin og vandbehandlingsanlæg Fjernelse og bortskaffelse af kemikalier Ny let dækkonstruktion i bassinrummet bestående af en stolpe/bjælkekonstruktion afpasset bassindybden med gulv af kryds-finer. Sikring af den eksisterende betonkonstruktion så denne kan fungere som bærende underlag for en ny let dækkonstruktion. Der er således ikke tale om en renovering af arealer til anvendelse af andre aktiviteter end depot, og følgende aktiviteter er således ikke medregnet som en del af en evt. lukning: Renovering eller fjernelse af tekniske installationer, herunder ventilationsanlæg, vandbehandlingsanlæg, brugsvandsanlæg og belysning, samt ændringer i omklædningsrum. I henhold til svømmebadsrapport af 14. august 2009 vil der kunne forventes en restlevetid på Riis Toft svømmebad på 1-2 år. Ønskes svømmebadet bevaret, bør der derfor gennemføres en renovering af badet senest i I henhold til investeringsoversigt i svømmebadsrapporten af 14. august 2009, beløber en renovering af Riis Toft svømmebad sig til kr. By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere at, sagen har været til høring i: Fritidsudvalget den 24. februar 2010 Ældrerådet den 11. marts 2010 Folkeoplysningsudvalget den 25. marts 2010 Handicaprådet den 8. april 2010 Kultur- og Fritidsforvaltningens bemærkninger: Svømmebadet benyttes af i alt 8 foreninger samt 10 daginstitutioner og 1 skole, 57 timer pr. uge. 4 foreninger (heraf 2 aftenskoler) har svømning som primær aktivitet. Idræt For Alle et aktivitetstilbud til blandt andet ældre gennemfører mange timers undervisning i svømmebadet. Timerne til Idræt For alle vil ikke kunne flyttes til Slotssøbadet eller Vamdrup Svømmehal. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at Riis Toft svømmebad nedlægges pr. 1. august 2010, at udgifter til forsvarlig og sikker nedlæggelse af svømmebadet, finansieres via besparelsen på de årlige driftsudgifter, at de resterende besparelser på årlige driftsudgifter tilfalder kommunekassen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere