Indholdsfortegnelse Byrådet Sidenr Formandens initialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer"

Transkript

1 Sidenr Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes idet sag nr. 4,8 og 13 blev taget af dagsordenen.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr Sagsnr. Side 1. Samsam Abdikarim Suber Borle anmoder om at måtte udtræde af Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo Ændring af styrelsesvedtægten Tilbagebetaling af middage over kr. m.m Revisionsberetning nr. 3/ Årsrapport 2009 for Slotssøbadets Udviklingsfond Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Ændring i Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen (principper for økonomistyring) Retningslinjer for kunst og designmøbler i Kolding Kommune Retningslinier for restaurationsbesøg m.v Orientering om strategisk analyse vedrørende Trapholt og Designskolen Kolding Nedlæggelse af svømmebad på Riis Toft Fysisk udviklingsplan for børneområdet Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Børnehaven Floravej Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Sct. Hedvigsøstrenes Daginstitution Overtagelse af Trindvold Håndtering af moms på byggegrunde, samt revurdering af priser for byggegrunde m.m. - LUKKET SAG

3 Sidenr Samsam Abdikarim Suber Borle anmoder om at måtte udtræde af J.nr.: A00 Sagsid.: 10/22971 SAGSFREMSTILLING: Byrådsmedlem Samsam Abdikarim Suber Borle anmoder ved mail af 3. august 2010 om at måtte udtræde af på grund af påbegyndt uddannelse og øget tidspres. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at i henhold til valglovens 103, stk. 1, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Stk. 2: Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet. I henhold til valglovens 104 indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i 91 i det pågældende medlems sted, når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør. Når stedfortræderen indkaldes til at give møde i, indtræder den pågældende ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Efter styrelseslovens 28, stk. 2, kan den pågældende gruppe bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes. Borgmesteren oplyser endvidere, at 1. stedfortræder på Socialdemokratiets liste, på hvilken Samsam Abdikarim Suber Borle er valgt, er Annie Terp Thomsen, Ulveryggen 9, Skanderup, 6640 Lunderskov. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Det indstilles til s tiltrædelse, at anmodningen imødekommes, samt at Annie Terp Thomsen indtræder i. Søren Rasmussen

4 Sidenr BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

5 Sidenr Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. J.nr.: A23 Sagsid.: 10/23072 SAGSFREMSTILLING: Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, oplyser ved mail af 4. august 2010, at Bent Justesen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. Søren Rasmussen oplyser endvidere, at Dansk Folkepartis byrådsgruppe indstiller Flemming Hansen, Alpetoppen 15, Kolding, som nyt medlem af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Bent Justesen er udpeget i s møde den 1. december 2009 (sag nr. 46) og den 8. marts 2010 (sag nr. 6) efter indstilling fra Dansk Folkeparti. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår, at Bent Justesens ønske imødekommes, og at Flemming Hansen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Søren Rasmussen

6 Sidenr BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

7 Sidenr Ændring af styrelsesvedtægten J.nr.: A21 Sagsid.: 10/20049 SAGSFREMSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, at der foretages to ændringer af Kolding Kommunes styrelsesvedtægt, dels som følge af overførsel af området international virksomhed til Kultur- og Erhvervsudvalget, dels en tilretning af reglen om ophør af vederlæggelse til formænd. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at det af kommunestyrelseslovens 2, stk. 2 fremgår, at ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i med mindst 6 dages mellemrum. Det foreslås under Økonomiudvalget i 8, stk. 5 at slette punktet "internationale relationer". Det foreslås under Kultur- og Erhversudvalgets opgaver i 20, stk. 2 at tilføje punktet "internationale relationer". I Kolding Kommunes styrelsesvedtægts 26, stk. 11 står følgende "Den i stk nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet." Følgende står i vederlagsbekendtørelsens 30: "Vederlæggelse efter 2, 3, 7, 12, og 19, stk. 1, ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette. Stk.2. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder." Som det fremgår af 30, stk. 1 ophører vederlæggelsen af en formand for et udvalg med udgangen af den måned, hvor pågældende i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet, forudsat fraværet ikke er begrundet i de i 30, stk. 2 nævnte situationer. Det er således i strid med bekendtgørelsen, såfremt vederlæggelsen først ophører efter 6 måneder. Det foreslås at ændre formuleringen i styrelsesvedtægten til følgende: "Den i stk nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder."

8 Sidenr FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, at flytte punktet "internationale relationer" fra styrelsesvedtægtens 8, stk. 5 til 20, stk. 2, at ændre formuleringen i styrelsesvedtægtens 26, stk. 11 til: "Den i stk nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder" BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Sendes til 2. behandling. Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

9 Sidenr Tilbagebetaling af middage over kr. m.m. J.nr.: G00 Sagsid.: 10/22764 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren oplyser, at der på det seneste i pressen har været omtalt middage m.v. med kuvertpriser på over kr. som nogle af Kommunens embedsmænd har deltaget i. De oplyste beløb er korrekte, og overskrider det som kan anses for rimeligt. Derfor foreslås at Kommunen kræver de dele af regningen som overskrider kr. betalt af de pågældende medarbejdere. Og i de tilfælde hvor ledsagere har deltaget, skal de betale deres andel af kommunens udgifter FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at det i flere tilfælde er konstateret at embedsmænd har spist middage med en kuvertpris på over kr. Det drejer sig dels om den daværende direktion og kommunens daværende kommunikationschef, det i et tilfælde spiste middag på Noma. Samt enkelte andre medlemmer af den daværende direktionen, som i andre tilfælde bestilte middage der kostede over kr. Det er ligeledes konstateret at der er situationer hvor ledsagernes middage m.v. er betalt af kommunen, hvor kommunens regler angiver at ledsagerne selv skal betale. De tre direktører fra den daværende direktion, der sidder i den nuværende direktion, og som alene deltog i middagen på Noma, har allerede på eget initiativ oplyst, at de vil tilbagebetale deres fulde andel af Kommunens udgift til middagen. I den såkaldt Farumsag af 10. april 2007, er det opereret med en grænse på kr. for kuvertpriser ved kommunale arrangementer. I dommen anføres, at der skal særlige omstændigheder til, for at begrunde højere kuvertpriser ved kommunale arrangementer. I de konkrete sager er det vurderet, at der ikke er forhold som kan begrunde kuvertpriser på over kr. Det er derfor vurderet, at en løsning på forholdene vil være, at opkræve deltagerne i de enkelte middage, betaling for den del af regningen som overstiger kr. Det konkrete beløb findes ved at dele den samlede regning fra de enkelte middage med deltagerantallet, derefter beregnes den del af kuvertprisen som overstiger kr. I de tilfælde hvor deltagernes ledsagere ikke har betalt for deltagelsen, er det en klar fejl i forhold til kommunens gældende regler. Idet kommunens regler angiver, at evt. ledsagere selv skal dække alle merudgifter i forbindelse med deres deltagelse. Der vil derfor ligeledes blive fremsendt regninger til ledsagerne på de påviselige merudgifter. Når de skyldige beløb er betalt i henhold til de regninger som fremsendes, kan forholdet anses for afsluttet.

10 Sidenr FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår at de medarbejdere som har deltaget middage der har kostet over kr. hver tilskrives en regning på deres andel af den samlede regning over kr. pr. kuvert, at de tre direktører i den nuværende direktion som deltod i Noma middagen, indbetaler den fulde kuvertpris fra Noma besøget, at de ledsagere som har deltaget i forskellige arrangementer, og ikke har betalt deres andel af regningen, hver tilskrives en regning på deres andel af den samlede regning i henhold til kommunens personaleregler. at alle forhold anses for afsluttet når regningerne er betalt. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag tiltrådtes. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Sagen blev taget af dagsordenen. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

11 Sidenr Revisionsberetning nr. 3/2009 J.nr.: Ø00 Sagsid.: 10/18679 SAGSFREMSTILLING: Socialdirektøren fremsender revisionsberetning nr. 3/2009, delberetning for regnskabsåret 2009, fra BDO Kommunernes Revision, vedrørende Temarevision på Kommunens indsats mod misbrug af sociale ydelser. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Socialdirektøren oplyser, at revisionsberetninger i henhold til 45 i lov om kommunernes styrelse skal overgives til den berørte kommunale myndighed til besvarelse. Delberetningen omhandler Temarevision på kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. Revisionen konkluderer generelt, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. FORVALTNINGSINDSTILLING: Socialdirektøren foreslår til byrådets tiltrædelse at revisionsberetning nr. 3/2009, delberetning for regnskabsår 2009, tages til efterretning. BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Socialdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse, med den bemærkning at udvalget har noteret sig at kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange som forebygger misbrug af sociale ydelser. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse.

12 Sidenr Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Revisionsberetning nr. 3/2009

13 Sidenr Årsrapport 2009 for Slotssøbadets Udviklingsfond J.nr.: Ø24 Sagsid.: 10/17502 SAGSFREMSTILLING: Slotssøbadets Udviklingsfond fremsender ved brev af 19. maj 2010 jævnfør vedtægt for fonden 12 årsrapport for FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at årsrapporten for 2009 udviser et overskud på kr. Årets overskud er overført til Der er i regnskabsåret ikke ydet tilskud til Slotssøbadets Fond. Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet KPMG og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den af Slotssøbadets Udviklingsfond fremsendte årsrapport 2009 fremsendes til til efterretning. BESLUTNING FRITIDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Fritidsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen

14 Sidenr BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Årsrapport 2009 for Slotssøbadets Udviklingsfond

15 Sidenr Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening J.nr.: P21 Sagsid.: 10/18990 SAGSFREMSTILLING: Arbejdernes Andels-Boligforening anmoder om, at tager nye vedtægter til efterretning. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at ændringer af lov om almene boliger med videre med tilhørende ændringsbekendtgørelser, som følge af styringsreformen for den almene sektor også medfører ændringer i organisationsformer for boligorganisationer. Reglerne for selvejende boligorganisationer og andelsboligorganisationer er den 1. januar 2010 ændret, således at der kun er en organisationstype kaldet en boligorganisation, og ikke som tidligere selvejende boligorganisationer og andelsboligorganisationer. Ministeriet har udarbejdet nye normalvedtægter, men boligorganisationerne bestemmer selv indholdet af deres vedtægter, men de må ikke fravige bestemmelser i eller fastsat i medfør af loven. Vedtægtsbestemmelser, der er uforenelige med loven og bestemmelser udstedt i medfør heraf, vil derfor umiddelbart være uden gyldighed. Det følger af bestemmelser i almenboligloven og driftsbekendtgørelsen, at skal påse, at nye vedtægter og ændringer af disse overholder de gældende bestemmelser. Arbejdernes Andels-Boligforening har fremsendt nye vedtægter, som er godkendt på boligorganisationens repræsentantskab den 25. maj By- og udviklingsdirektøren anbefaler, at vedtægterne tages til efterretning, da det anses, at de overholder gældende bestemmelser. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at vedtægterne for Arbejdernes Andels-Boligforening A.M.B.A. tages til efterretning. BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse.

16 Sidenr BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

17 Sidenr Ændring i Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen (principper for økonomistyring) J.nr.: P24 Sagsid.: 10/21252 SAGSFREMSTILLING: Kommunaldirektøren fremsender forslag til ændring af Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen (principper for økonomistyring). FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at ændringerne omfatter et nyt underafsnit som præciserer, at forinden indkøb af kunst, design møbler eller lignede indkøb skal indkøbet godkendes af Borgmesteren og Kommunaldirektøren. Desuden er regulativet gennemgået for rettelse af ændrede faktuelle forhold. Kommunaldirektøren oplyser desuden, at Kommunens revision ikke har bemærkninger. FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren anbefaler: at ændringerne indstilles til s godkendelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Sagen taget af dagsordenen. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Sagen blev taget af dagsordenen. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Hovedregulativ

18 Sidenr Retningslinjer for kunst og designmøbler i Kolding Kommune J.nr.: G00 Sagsid.: 10/21569 SAGSFREMSTILLING: Kommunaldirektøren fremsender oplæg til udarbejdelse af retningslinjer for kunst og møbler i Kolding Kommune. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at Kolding Kommune igennem mange år som følge af Kolding Kommunes rolle som design-by og Kolding design har erhvervet kunst som udsmykning især af Kolding Rådhus, men også af administrationsbygninger og øvrige bygninger. Der har også været tale om, at ikke-kommunalt ejede institutioner har fået udlånt enkelte kunstgenstande. Business Kolding har 3 kunstværker, der ved en fejl ikke er blevet overdraget sammen med møblerne i forbindelse med etableringen af Erhvervenes Hus, og som derfor ikke kan betragtes som udlån. Kommunaldirektøren oplyser supplerende, at der er udarbejdet en oversigt over malerier og designmøbler, der ejes af Kolding Kommune. Det understreges, at oversigten indeholder genstande, som de nuværende forvaltningsledelser, har kendskab til. Det betyder, at ældre indkøb kan være overset på grund af manglende indsigt i genstandens evt. kunstneriske værdi. Som bilag til sagen findes: Designmøbler inden for kommunaldirektørens ansvarsområde på Kolding Rådhus (Centralforvaltningen) Malerier inden for kommunaldirektørens ansvarsområde på Kolding Rådhus (Centralforvaltningen) Designmøbler og malerier inden for kommunaldirektørens ansvarsområde på øvrige lokationer (Centralforvaltningen) Designmøbler og malerier inden for by- og udviklingsdirektørens ansvarsområde Designmøbler og malerier inden for børne- og uddannelsesdirektørens ansvarsområde Designmøbler og malerier inden for socialdirektørens ansvarsområde Designmøbler og malerier inden for seniordirektørens ansvarsområde Kunst på plejecentrene inden for seniordirektørens ansvarsområde Bilag vedr. udlån til ikke-kommunale institutioner Borgmesteren har påpeget behovet for, at der udarbejdes retningslinjer, der konkret beskriver indkøb af kunst og designmøbler til det offentlige rum.

19 Sidenr FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at der til enhver tid er en korrekt registrering af kunst og designmøbler ejet af Kolding Kommune, at udlån og salg af malerier, designmøbler og anden kunst kun kan ske efter de til enhver tid gældende retningslinjer for kunst og designmøbler, at Direktionen udarbejder forslag til rejningslinjer for kunst og designmøbler til politisk vedtagelse, at kunst og designmøbler, der af Kolding Kommune er udlånt til ikkekommunle institutioner, tilbydes solgt til de pågældende institutioner for den pris, som Kolding Kommune har erhvervet dem, eller tilbageleveres til Kolding Kommune, at indkøb og salg af malerier, designmøbler og anden kunst skal fremgå af kommunens kontoplan og at der afsættes kr. til denne konto der overføres fra inventarkontoen i BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Socialforvaltningen: Oversigt over kunst og designmøbler i Socialforvaltningen /10 Åben Seniorforvaltningen: Malerier og designmøbler i forvaltningerne /10 Åben Børne- og Uddannelsesforvaltningen: Oversigt over malerier og designmøbler /10 Åben Designmøbler på Kolding Rådhus /10 Åben Kunst på plejecentrene i Kolding Kommune /10 Åben Malerier på Kolding Rådhus

20 Sidenr /10 Åben Designmøbler og malerier i By- og Udviklingsforvaltningen /10 Åben Kunst og designmøbler i Centralforvaltningen, excl. Rådhuset /10 Åben Bilag vedr. udlån til ikke-kommunale institutioner2

21 Sidenr Retningslinier for restaurationsbesøg m.v. J.nr.: G00 Sagsid.: 10/22764 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren foreslår, at der med baggrund i at det er kommet frem, at der har været tilfælde hvor embedsmænd har købt middage for beløb over kr. pr. kuvert, udarbejdes retningslinjer for middage, restaurationsbesøg og kuvertpriser m.v. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at der med baggrund i de beløbsgrænser som blev anvendt i Farumsagen, er grundlag for at udarbejde et sæt retningslinjer som fastlægger rammer for kuvertpriser m.v. i forhold til kommunale arrangementer og restaurationsbesøg, så der fremadrettet er udstukket rammer og principper for sådanne udgifters størrelse. Retningslinjerne skal tage hensyn til de forskellige forhold der gælder i en kommune, hvor man dels har et personale, der i forskellige situationer vil skulle have en middag, dels har relationer til forskellige samarbejdsparter, der også inviteres på middage. Endelig har Kommunen også officielle repræsentative opgaver, som kan betinge kuvertpriser over kr. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget pålægger direktionen at udarbejde retningslinjer for middage, restaurationsbesøg og kuverternes priser i forskellige situationer. Direktionen skal have udarbejdet et forslag inden udgangen af november måned BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens indstilling anbefales til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

22 Sidenr Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

23 Sidenr Orientering om strategisk analyse vedrørende Trapholt og Designskolen Kolding J.nr.: P05 Sagsid.: 10/17492 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at By- og Udviklingsforvaltningen med udgangspunkt i budgetnoten vedrørende gennemførelse af en analyse af et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen Kolding har udarbejdet en strategisk analyse. Kultur- og Erhvervsudvalget har i sit møde d. 25. juni 2010 (sag nr. 1) enstemmigt vedtaget, at udvalget afrapporterer konklusionerne af den af i budgetnote bestilte analyse til. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at den strategiske analyse anviser tre mulige scenarier for et tættere samarbejde mellem de to institutioner, som kort gengivet indeholder følgende, som i analysen er uddybet i grundige SWOT-analyser. Scenarie 1: Fusion - Kompetenceopdelt organisering Trapholt og Designskolen fusioneres med en fælles mission, vision, overordnet strategi, en fælles organisation og en fælles ledelse. Én institution med én formålsparagraf, der rummer både udstilling, formidling, forskning og uddannelse med afsæt i design og kunst. I spidsen for den nye organisation er en samlende direktør og en mindre stab til at løfte administrative og økonomiske opgaver for den samlede organisation. Organisationen er grundlæggende opdelt i kompetenceområder, der går på tværs af den samlede organisations ansvarsområder. Kommunikativt kan "Trapholt" og "Designskolen Kolding" opretholdes som subbrands overfor publikum og studerende, ligesom den samlede organisation kan have andre subbrands. Scenarie 2: Fusion - Afdelingsbaseret organisering Trapholt og Designskolen fusioneres og fungerer fremadrettet med en fælles mission, vision, en overordnet strategi, en fælles organisation og en fælles ledelse. Én institution med én formålsparagraf, der rummer både udstilling, formidling, forskning og uddannelse med afsæt i design og kunst. I spidsen for den nye organisation er en samlende direktør og en stab til at løfte opgaver og projekter, der går på tværs, men grundlæggende er den nye organisation opdelt i en Museumsafdeling og en Uddannelsesafdeling. Ud over den fælles overligger er der altså tale om stort set samme organisering som i dag med Trapholt og Designskolen. Scenarie 3: Designstrategi med samarbejde og enkelte fælles enheder Trapholt og Designskolen bibeholdes som selvstændige institutioner. Den fælles designstrategi med 8 indsatsområder mellem Trapholt, Designskolen Kolding og Museet på Koldinghus aktiveres. Indsatsområder-

24 Sidenr ne vil dels udmøntes i samarbejder på projektniveau og dels i en mulig fælles forretningsenhed rettet mod en fælles målgruppe: Erhvervslivet. Der er ingen fælles ledelse. By- og udviklingsdirektøren oplyser videre, at Kultur- og Erhvervsudvalget har behandlet den strategiske analyses indhold og at formandskabet tillige har været i dialog med institutionernes formandskaber om analysen. Trapholt har tilkendegivet, at kunstmuseet er positiv over for et tæt og forpligtende samarbejde, men ønsker ikke at gå ind i en proces, der kan føre til en egentlig fusion med Designskolen. Resultatet af møderne er således, at Trapholt og Designskolen er klar til indgå i et åbent og fremadrettet samarbejde for at styrke Koldings position som designby. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den strategiske analyse tages til efterretning. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Strategisk Analyse af et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen Kolding

25 Sidenr Nedlæggelse af svømmebad på Riis Toft J.nr.: P07 Sagsid.: 09/8701 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag om nedlæggelse af Riis Toft svømmebad pr. 1. august FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren henviser til sag nr. 4 i den 14. juni 2010, hvoraf det fremgår, at Fællesmødets (mellem Økonomiudvalget, Uddannelsesudvalget og Fritidsudvalget) flertalsindstilling tiltrådtes med 17 stemmer mod 10. Flertalsindstilling fra fællesmødet: Børne- og uddannelsesdirektøren og by- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse med den tilføjelse, at skolebadene på Brændkjærskolen og Parkskolen holdes åbne, indtil andet besluttes, at udgiften indarbejdes i budgetforslag 2011 og 2012 under Fritidsudvalgets budgetområde, at Fritidsudvalget i samarbejde med foreningslivet får beskrevet løsningsmuligheder for nye eller renoverede faciliteter til svømmesporten inden udgangen af 2010 at Direktionen pålægges at få udarbejdet oplæg på koordineret kørsel på tværs af alle forvaltninger. Dette gøres via ekstern konsulent. Konsulenthonorar finansieres via eksisterende budgetter." Generelle bemærkninger: By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere, at for så vidt angår Riis Toft svømmebad, som er det næst ringeste af alle svømmebadene, gør følgende tal sig gældende, idet opmærksomheden samtidig skal henledes på, at svømmebadet henhører under Teknik- og Boligudvalget. Svømmebad Årlige driftsudgifter (ekskl. rengøring)2009 Investeringsoversigt (Forslag i h.t. svømmebadsrapport af Udgifter til forsvarlig og sikker nedlæggelse af svømmebadene Årlige udgifter til rengøring af svømmebade inkl. omklædning - kr. - Riis Toft By- og Udviklingsforvaltningen, Bygningsafdelingen, oplyser, at i opgørelsen over de årlige driftsudgifter er medregnet følgende: - Vand - Varme - El -serviceudgifter/serviceaftaler - Forbrug af kemikalier. Der er i opgørelsen over de årlige driftsudgifter ikke medregnet daglig tilsyn inkl. prøvetagning ved svømmebadene, (gennemføres af tekniske serviceledere), samt udgifter til akut bygningsvedligehold. Overslag på udgifter til forsvarlig og sikker nedlæggelse af svømmebadene omfatter en

26 Sidenr lukning, som kan sikre, at bygningerne og omgivelserne ikke udsættes for yderligere negativ påvirkning og nedbrydning. Der er således kun tale om de mest nødvendige tiltag i form af: Tømning af bassin og vandbehandlingsanlæg Fjernelse og bortskaffelse af kemikalier Ny let dækkonstruktion i bassinrummet bestående af en stolpe/bjælkekonstruktion afpasset bassindybden med gulv af kryds-finer. Sikring af den eksisterende betonkonstruktion så denne kan fungere som bærende underlag for en ny let dækkonstruktion. Der er således ikke tale om en renovering af arealer til anvendelse af andre aktiviteter end depot, og følgende aktiviteter er således ikke medregnet som en del af en evt. lukning: Renovering eller fjernelse af tekniske installationer, herunder ventilationsanlæg, vandbehandlingsanlæg, brugsvandsanlæg og belysning, samt ændringer i omklædningsrum. I henhold til svømmebadsrapport af 14. august 2009 vil der kunne forventes en restlevetid på Riis Toft svømmebad på 1-2 år. Ønskes svømmebadet bevaret, bør der derfor gennemføres en renovering af badet senest i I henhold til investeringsoversigt i svømmebadsrapporten af 14. august 2009, beløber en renovering af Riis Toft svømmebad sig til kr. By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere at, sagen har været til høring i: Fritidsudvalget den 24. februar 2010 Ældrerådet den 11. marts 2010 Folkeoplysningsudvalget den 25. marts 2010 Handicaprådet den 8. april 2010 Kultur- og Fritidsforvaltningens bemærkninger: Svømmebadet benyttes af i alt 8 foreninger samt 10 daginstitutioner og 1 skole, 57 timer pr. uge. 4 foreninger (heraf 2 aftenskoler) har svømning som primær aktivitet. Idræt For Alle et aktivitetstilbud til blandt andet ældre gennemfører mange timers undervisning i svømmebadet. Timerne til Idræt For alle vil ikke kunne flyttes til Slotssøbadet eller Vamdrup Svømmehal. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at Riis Toft svømmebad nedlægges pr. 1. august 2010, at udgifter til forsvarlig og sikker nedlæggelse af svømmebadet, finansieres via besparelsen på de årlige driftsudgifter, at de resterende besparelser på årlige driftsudgifter tilfalder kommunekassen.

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:40

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:40 Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:40 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

2.3 Fonden vil gennem sin grundkapital, tilskud og donationer fra tredjemand samt optagelse af lån forfølge sit formål.

2.3 Fonden vil gennem sin grundkapital, tilskud og donationer fra tredjemand samt optagelse af lån forfølge sit formål. Lett Advokatfirma Adv. Jesper Knudsen J.nr. 267175-HUP VEDTÆGT FOR SØV-FONDEN KOLDING 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er SØV-Fonden Kolding. 1.2 Fondens binavn er Socialøkonomisk Fond Kolding.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje

VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje VEJEN Torvegade 16 DK 6600 Vejen Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 36 52 66 vejen@advodan.dk CVRnr. 25 57 52 88 Sag nr. 67037888JWN VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 85 Referat Mødedato: 19. september 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Finn Isaksen, Erik Lund GODKENDELSE

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

VEDTÆGT for BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS FOND

VEDTÆGT for BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS FOND Advokathus Nord Godsbanegade 21 9700 Brønderslev Tlf. nr. 96 45 06 66 mail@advokathusnord.dk J.nr.: JP-23.706 VEDTÆGT for BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS FOND 1. Fondens navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Brønderslev

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere