Indholdsfortegnelse Byrådet Sidenr Formandens initialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer"

Transkript

1 Sidenr Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes idet sag nr. 4,8 og 13 blev taget af dagsordenen.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr Sagsnr. Side 1. Samsam Abdikarim Suber Borle anmoder om at måtte udtræde af Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo Ændring af styrelsesvedtægten Tilbagebetaling af middage over kr. m.m Revisionsberetning nr. 3/ Årsrapport 2009 for Slotssøbadets Udviklingsfond Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Ændring i Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen (principper for økonomistyring) Retningslinjer for kunst og designmøbler i Kolding Kommune Retningslinier for restaurationsbesøg m.v Orientering om strategisk analyse vedrørende Trapholt og Designskolen Kolding Nedlæggelse af svømmebad på Riis Toft Fysisk udviklingsplan for børneområdet Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Børnehaven Floravej Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Sct. Hedvigsøstrenes Daginstitution Overtagelse af Trindvold Håndtering af moms på byggegrunde, samt revurdering af priser for byggegrunde m.m. - LUKKET SAG

3 Sidenr Samsam Abdikarim Suber Borle anmoder om at måtte udtræde af J.nr.: A00 Sagsid.: 10/22971 SAGSFREMSTILLING: Byrådsmedlem Samsam Abdikarim Suber Borle anmoder ved mail af 3. august 2010 om at måtte udtræde af på grund af påbegyndt uddannelse og øget tidspres. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at i henhold til valglovens 103, stk. 1, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Stk. 2: Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet. I henhold til valglovens 104 indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i 91 i det pågældende medlems sted, når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør. Når stedfortræderen indkaldes til at give møde i, indtræder den pågældende ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Efter styrelseslovens 28, stk. 2, kan den pågældende gruppe bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes. Borgmesteren oplyser endvidere, at 1. stedfortræder på Socialdemokratiets liste, på hvilken Samsam Abdikarim Suber Borle er valgt, er Annie Terp Thomsen, Ulveryggen 9, Skanderup, 6640 Lunderskov. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Det indstilles til s tiltrædelse, at anmodningen imødekommes, samt at Annie Terp Thomsen indtræder i. Søren Rasmussen

4 Sidenr BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

5 Sidenr Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. J.nr.: A23 Sagsid.: 10/23072 SAGSFREMSTILLING: Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, oplyser ved mail af 4. august 2010, at Bent Justesen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. Søren Rasmussen oplyser endvidere, at Dansk Folkepartis byrådsgruppe indstiller Flemming Hansen, Alpetoppen 15, Kolding, som nyt medlem af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Bent Justesen er udpeget i s møde den 1. december 2009 (sag nr. 46) og den 8. marts 2010 (sag nr. 6) efter indstilling fra Dansk Folkeparti. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår, at Bent Justesens ønske imødekommes, og at Flemming Hansen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for Børnehaven Troldebo. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Søren Rasmussen

6 Sidenr BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

7 Sidenr Ændring af styrelsesvedtægten J.nr.: A21 Sagsid.: 10/20049 SAGSFREMSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, at der foretages to ændringer af Kolding Kommunes styrelsesvedtægt, dels som følge af overførsel af området international virksomhed til Kultur- og Erhvervsudvalget, dels en tilretning af reglen om ophør af vederlæggelse til formænd. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at det af kommunestyrelseslovens 2, stk. 2 fremgår, at ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i med mindst 6 dages mellemrum. Det foreslås under Økonomiudvalget i 8, stk. 5 at slette punktet "internationale relationer". Det foreslås under Kultur- og Erhversudvalgets opgaver i 20, stk. 2 at tilføje punktet "internationale relationer". I Kolding Kommunes styrelsesvedtægts 26, stk. 11 står følgende "Den i stk nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet." Følgende står i vederlagsbekendtørelsens 30: "Vederlæggelse efter 2, 3, 7, 12, og 19, stk. 1, ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette. Stk.2. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder." Som det fremgår af 30, stk. 1 ophører vederlæggelsen af en formand for et udvalg med udgangen af den måned, hvor pågældende i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet, forudsat fraværet ikke er begrundet i de i 30, stk. 2 nævnte situationer. Det er således i strid med bekendtgørelsen, såfremt vederlæggelsen først ophører efter 6 måneder. Det foreslås at ændre formuleringen i styrelsesvedtægten til følgende: "Den i stk nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder."

8 Sidenr FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, at flytte punktet "internationale relationer" fra styrelsesvedtægtens 8, stk. 5 til 20, stk. 2, at ændre formuleringen i styrelsesvedtægtens 26, stk. 11 til: "Den i stk nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder" BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Sendes til 2. behandling. Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

9 Sidenr Tilbagebetaling af middage over kr. m.m. J.nr.: G00 Sagsid.: 10/22764 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren oplyser, at der på det seneste i pressen har været omtalt middage m.v. med kuvertpriser på over kr. som nogle af Kommunens embedsmænd har deltaget i. De oplyste beløb er korrekte, og overskrider det som kan anses for rimeligt. Derfor foreslås at Kommunen kræver de dele af regningen som overskrider kr. betalt af de pågældende medarbejdere. Og i de tilfælde hvor ledsagere har deltaget, skal de betale deres andel af kommunens udgifter FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at det i flere tilfælde er konstateret at embedsmænd har spist middage med en kuvertpris på over kr. Det drejer sig dels om den daværende direktion og kommunens daværende kommunikationschef, det i et tilfælde spiste middag på Noma. Samt enkelte andre medlemmer af den daværende direktionen, som i andre tilfælde bestilte middage der kostede over kr. Det er ligeledes konstateret at der er situationer hvor ledsagernes middage m.v. er betalt af kommunen, hvor kommunens regler angiver at ledsagerne selv skal betale. De tre direktører fra den daværende direktion, der sidder i den nuværende direktion, og som alene deltog i middagen på Noma, har allerede på eget initiativ oplyst, at de vil tilbagebetale deres fulde andel af Kommunens udgift til middagen. I den såkaldt Farumsag af 10. april 2007, er det opereret med en grænse på kr. for kuvertpriser ved kommunale arrangementer. I dommen anføres, at der skal særlige omstændigheder til, for at begrunde højere kuvertpriser ved kommunale arrangementer. I de konkrete sager er det vurderet, at der ikke er forhold som kan begrunde kuvertpriser på over kr. Det er derfor vurderet, at en løsning på forholdene vil være, at opkræve deltagerne i de enkelte middage, betaling for den del af regningen som overstiger kr. Det konkrete beløb findes ved at dele den samlede regning fra de enkelte middage med deltagerantallet, derefter beregnes den del af kuvertprisen som overstiger kr. I de tilfælde hvor deltagernes ledsagere ikke har betalt for deltagelsen, er det en klar fejl i forhold til kommunens gældende regler. Idet kommunens regler angiver, at evt. ledsagere selv skal dække alle merudgifter i forbindelse med deres deltagelse. Der vil derfor ligeledes blive fremsendt regninger til ledsagerne på de påviselige merudgifter. Når de skyldige beløb er betalt i henhold til de regninger som fremsendes, kan forholdet anses for afsluttet.

10 Sidenr FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår at de medarbejdere som har deltaget middage der har kostet over kr. hver tilskrives en regning på deres andel af den samlede regning over kr. pr. kuvert, at de tre direktører i den nuværende direktion som deltod i Noma middagen, indbetaler den fulde kuvertpris fra Noma besøget, at de ledsagere som har deltaget i forskellige arrangementer, og ikke har betalt deres andel af regningen, hver tilskrives en regning på deres andel af den samlede regning i henhold til kommunens personaleregler. at alle forhold anses for afsluttet når regningerne er betalt. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag tiltrådtes. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Sagen blev taget af dagsordenen. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

11 Sidenr Revisionsberetning nr. 3/2009 J.nr.: Ø00 Sagsid.: 10/18679 SAGSFREMSTILLING: Socialdirektøren fremsender revisionsberetning nr. 3/2009, delberetning for regnskabsåret 2009, fra BDO Kommunernes Revision, vedrørende Temarevision på Kommunens indsats mod misbrug af sociale ydelser. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Socialdirektøren oplyser, at revisionsberetninger i henhold til 45 i lov om kommunernes styrelse skal overgives til den berørte kommunale myndighed til besvarelse. Delberetningen omhandler Temarevision på kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. Revisionen konkluderer generelt, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. FORVALTNINGSINDSTILLING: Socialdirektøren foreslår til byrådets tiltrædelse at revisionsberetning nr. 3/2009, delberetning for regnskabsår 2009, tages til efterretning. BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Socialdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse, med den bemærkning at udvalget har noteret sig at kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange som forebygger misbrug af sociale ydelser. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse.

12 Sidenr Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Revisionsberetning nr. 3/2009

13 Sidenr Årsrapport 2009 for Slotssøbadets Udviklingsfond J.nr.: Ø24 Sagsid.: 10/17502 SAGSFREMSTILLING: Slotssøbadets Udviklingsfond fremsender ved brev af 19. maj 2010 jævnfør vedtægt for fonden 12 årsrapport for FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at årsrapporten for 2009 udviser et overskud på kr. Årets overskud er overført til Der er i regnskabsåret ikke ydet tilskud til Slotssøbadets Fond. Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet KPMG og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den af Slotssøbadets Udviklingsfond fremsendte årsrapport 2009 fremsendes til til efterretning. BESLUTNING FRITIDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Fritidsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen

14 Sidenr BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Årsrapport 2009 for Slotssøbadets Udviklingsfond

15 Sidenr Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening J.nr.: P21 Sagsid.: 10/18990 SAGSFREMSTILLING: Arbejdernes Andels-Boligforening anmoder om, at tager nye vedtægter til efterretning. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at ændringer af lov om almene boliger med videre med tilhørende ændringsbekendtgørelser, som følge af styringsreformen for den almene sektor også medfører ændringer i organisationsformer for boligorganisationer. Reglerne for selvejende boligorganisationer og andelsboligorganisationer er den 1. januar 2010 ændret, således at der kun er en organisationstype kaldet en boligorganisation, og ikke som tidligere selvejende boligorganisationer og andelsboligorganisationer. Ministeriet har udarbejdet nye normalvedtægter, men boligorganisationerne bestemmer selv indholdet af deres vedtægter, men de må ikke fravige bestemmelser i eller fastsat i medfør af loven. Vedtægtsbestemmelser, der er uforenelige med loven og bestemmelser udstedt i medfør heraf, vil derfor umiddelbart være uden gyldighed. Det følger af bestemmelser i almenboligloven og driftsbekendtgørelsen, at skal påse, at nye vedtægter og ændringer af disse overholder de gældende bestemmelser. Arbejdernes Andels-Boligforening har fremsendt nye vedtægter, som er godkendt på boligorganisationens repræsentantskab den 25. maj By- og udviklingsdirektøren anbefaler, at vedtægterne tages til efterretning, da det anses, at de overholder gældende bestemmelser. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at vedtægterne for Arbejdernes Andels-Boligforening A.M.B.A. tages til efterretning. BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse.

16 Sidenr BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

17 Sidenr Ændring i Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen (principper for økonomistyring) J.nr.: P24 Sagsid.: 10/21252 SAGSFREMSTILLING: Kommunaldirektøren fremsender forslag til ændring af Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen (principper for økonomistyring). FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at ændringerne omfatter et nyt underafsnit som præciserer, at forinden indkøb af kunst, design møbler eller lignede indkøb skal indkøbet godkendes af Borgmesteren og Kommunaldirektøren. Desuden er regulativet gennemgået for rettelse af ændrede faktuelle forhold. Kommunaldirektøren oplyser desuden, at Kommunens revision ikke har bemærkninger. FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren anbefaler: at ændringerne indstilles til s godkendelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Sagen taget af dagsordenen. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Sagen blev taget af dagsordenen. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Hovedregulativ

18 Sidenr Retningslinjer for kunst og designmøbler i Kolding Kommune J.nr.: G00 Sagsid.: 10/21569 SAGSFREMSTILLING: Kommunaldirektøren fremsender oplæg til udarbejdelse af retningslinjer for kunst og møbler i Kolding Kommune. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at Kolding Kommune igennem mange år som følge af Kolding Kommunes rolle som design-by og Kolding design har erhvervet kunst som udsmykning især af Kolding Rådhus, men også af administrationsbygninger og øvrige bygninger. Der har også været tale om, at ikke-kommunalt ejede institutioner har fået udlånt enkelte kunstgenstande. Business Kolding har 3 kunstværker, der ved en fejl ikke er blevet overdraget sammen med møblerne i forbindelse med etableringen af Erhvervenes Hus, og som derfor ikke kan betragtes som udlån. Kommunaldirektøren oplyser supplerende, at der er udarbejdet en oversigt over malerier og designmøbler, der ejes af Kolding Kommune. Det understreges, at oversigten indeholder genstande, som de nuværende forvaltningsledelser, har kendskab til. Det betyder, at ældre indkøb kan være overset på grund af manglende indsigt i genstandens evt. kunstneriske værdi. Som bilag til sagen findes: Designmøbler inden for kommunaldirektørens ansvarsområde på Kolding Rådhus (Centralforvaltningen) Malerier inden for kommunaldirektørens ansvarsområde på Kolding Rådhus (Centralforvaltningen) Designmøbler og malerier inden for kommunaldirektørens ansvarsområde på øvrige lokationer (Centralforvaltningen) Designmøbler og malerier inden for by- og udviklingsdirektørens ansvarsområde Designmøbler og malerier inden for børne- og uddannelsesdirektørens ansvarsområde Designmøbler og malerier inden for socialdirektørens ansvarsområde Designmøbler og malerier inden for seniordirektørens ansvarsområde Kunst på plejecentrene inden for seniordirektørens ansvarsområde Bilag vedr. udlån til ikke-kommunale institutioner Borgmesteren har påpeget behovet for, at der udarbejdes retningslinjer, der konkret beskriver indkøb af kunst og designmøbler til det offentlige rum.

19 Sidenr FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at der til enhver tid er en korrekt registrering af kunst og designmøbler ejet af Kolding Kommune, at udlån og salg af malerier, designmøbler og anden kunst kun kan ske efter de til enhver tid gældende retningslinjer for kunst og designmøbler, at Direktionen udarbejder forslag til rejningslinjer for kunst og designmøbler til politisk vedtagelse, at kunst og designmøbler, der af Kolding Kommune er udlånt til ikkekommunle institutioner, tilbydes solgt til de pågældende institutioner for den pris, som Kolding Kommune har erhvervet dem, eller tilbageleveres til Kolding Kommune, at indkøb og salg af malerier, designmøbler og anden kunst skal fremgå af kommunens kontoplan og at der afsættes kr. til denne konto der overføres fra inventarkontoen i BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Socialforvaltningen: Oversigt over kunst og designmøbler i Socialforvaltningen /10 Åben Seniorforvaltningen: Malerier og designmøbler i forvaltningerne /10 Åben Børne- og Uddannelsesforvaltningen: Oversigt over malerier og designmøbler /10 Åben Designmøbler på Kolding Rådhus /10 Åben Kunst på plejecentrene i Kolding Kommune /10 Åben Malerier på Kolding Rådhus

20 Sidenr /10 Åben Designmøbler og malerier i By- og Udviklingsforvaltningen /10 Åben Kunst og designmøbler i Centralforvaltningen, excl. Rådhuset /10 Åben Bilag vedr. udlån til ikke-kommunale institutioner2

21 Sidenr Retningslinier for restaurationsbesøg m.v. J.nr.: G00 Sagsid.: 10/22764 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren foreslår, at der med baggrund i at det er kommet frem, at der har været tilfælde hvor embedsmænd har købt middage for beløb over kr. pr. kuvert, udarbejdes retningslinjer for middage, restaurationsbesøg og kuvertpriser m.v. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at der med baggrund i de beløbsgrænser som blev anvendt i Farumsagen, er grundlag for at udarbejde et sæt retningslinjer som fastlægger rammer for kuvertpriser m.v. i forhold til kommunale arrangementer og restaurationsbesøg, så der fremadrettet er udstukket rammer og principper for sådanne udgifters størrelse. Retningslinjerne skal tage hensyn til de forskellige forhold der gælder i en kommune, hvor man dels har et personale, der i forskellige situationer vil skulle have en middag, dels har relationer til forskellige samarbejdsparter, der også inviteres på middage. Endelig har Kommunen også officielle repræsentative opgaver, som kan betinge kuvertpriser over kr. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget pålægger direktionen at udarbejde retningslinjer for middage, restaurationsbesøg og kuverternes priser i forskellige situationer. Direktionen skal have udarbejdet et forslag inden udgangen af november måned BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens indstilling anbefales til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

22 Sidenr Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen

23 Sidenr Orientering om strategisk analyse vedrørende Trapholt og Designskolen Kolding J.nr.: P05 Sagsid.: 10/17492 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at By- og Udviklingsforvaltningen med udgangspunkt i budgetnoten vedrørende gennemførelse af en analyse af et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen Kolding har udarbejdet en strategisk analyse. Kultur- og Erhvervsudvalget har i sit møde d. 25. juni 2010 (sag nr. 1) enstemmigt vedtaget, at udvalget afrapporterer konklusionerne af den af i budgetnote bestilte analyse til. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at den strategiske analyse anviser tre mulige scenarier for et tættere samarbejde mellem de to institutioner, som kort gengivet indeholder følgende, som i analysen er uddybet i grundige SWOT-analyser. Scenarie 1: Fusion - Kompetenceopdelt organisering Trapholt og Designskolen fusioneres med en fælles mission, vision, overordnet strategi, en fælles organisation og en fælles ledelse. Én institution med én formålsparagraf, der rummer både udstilling, formidling, forskning og uddannelse med afsæt i design og kunst. I spidsen for den nye organisation er en samlende direktør og en mindre stab til at løfte administrative og økonomiske opgaver for den samlede organisation. Organisationen er grundlæggende opdelt i kompetenceområder, der går på tværs af den samlede organisations ansvarsområder. Kommunikativt kan "Trapholt" og "Designskolen Kolding" opretholdes som subbrands overfor publikum og studerende, ligesom den samlede organisation kan have andre subbrands. Scenarie 2: Fusion - Afdelingsbaseret organisering Trapholt og Designskolen fusioneres og fungerer fremadrettet med en fælles mission, vision, en overordnet strategi, en fælles organisation og en fælles ledelse. Én institution med én formålsparagraf, der rummer både udstilling, formidling, forskning og uddannelse med afsæt i design og kunst. I spidsen for den nye organisation er en samlende direktør og en stab til at løfte opgaver og projekter, der går på tværs, men grundlæggende er den nye organisation opdelt i en Museumsafdeling og en Uddannelsesafdeling. Ud over den fælles overligger er der altså tale om stort set samme organisering som i dag med Trapholt og Designskolen. Scenarie 3: Designstrategi med samarbejde og enkelte fælles enheder Trapholt og Designskolen bibeholdes som selvstændige institutioner. Den fælles designstrategi med 8 indsatsområder mellem Trapholt, Designskolen Kolding og Museet på Koldinghus aktiveres. Indsatsområder-

24 Sidenr ne vil dels udmøntes i samarbejder på projektniveau og dels i en mulig fælles forretningsenhed rettet mod en fælles målgruppe: Erhvervslivet. Der er ingen fælles ledelse. By- og udviklingsdirektøren oplyser videre, at Kultur- og Erhvervsudvalget har behandlet den strategiske analyses indhold og at formandskabet tillige har været i dialog med institutionernes formandskaber om analysen. Trapholt har tilkendegivet, at kunstmuseet er positiv over for et tæt og forpligtende samarbejde, men ønsker ikke at gå ind i en proces, der kan føre til en egentlig fusion med Designskolen. Resultatet af møderne er således, at Trapholt og Designskolen er klar til indgå i et åbent og fremadrettet samarbejde for at styrke Koldings position som designby. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den strategiske analyse tages til efterretning. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen BILAG: /10 Åben Strategisk Analyse af et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen Kolding

25 Sidenr Nedlæggelse af svømmebad på Riis Toft J.nr.: P07 Sagsid.: 09/8701 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag om nedlæggelse af Riis Toft svømmebad pr. 1. august FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren henviser til sag nr. 4 i den 14. juni 2010, hvoraf det fremgår, at Fællesmødets (mellem Økonomiudvalget, Uddannelsesudvalget og Fritidsudvalget) flertalsindstilling tiltrådtes med 17 stemmer mod 10. Flertalsindstilling fra fællesmødet: Børne- og uddannelsesdirektøren og by- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse med den tilføjelse, at skolebadene på Brændkjærskolen og Parkskolen holdes åbne, indtil andet besluttes, at udgiften indarbejdes i budgetforslag 2011 og 2012 under Fritidsudvalgets budgetområde, at Fritidsudvalget i samarbejde med foreningslivet får beskrevet løsningsmuligheder for nye eller renoverede faciliteter til svømmesporten inden udgangen af 2010 at Direktionen pålægges at få udarbejdet oplæg på koordineret kørsel på tværs af alle forvaltninger. Dette gøres via ekstern konsulent. Konsulenthonorar finansieres via eksisterende budgetter." Generelle bemærkninger: By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere, at for så vidt angår Riis Toft svømmebad, som er det næst ringeste af alle svømmebadene, gør følgende tal sig gældende, idet opmærksomheden samtidig skal henledes på, at svømmebadet henhører under Teknik- og Boligudvalget. Svømmebad Årlige driftsudgifter (ekskl. rengøring)2009 Investeringsoversigt (Forslag i h.t. svømmebadsrapport af Udgifter til forsvarlig og sikker nedlæggelse af svømmebadene Årlige udgifter til rengøring af svømmebade inkl. omklædning - kr. - Riis Toft By- og Udviklingsforvaltningen, Bygningsafdelingen, oplyser, at i opgørelsen over de årlige driftsudgifter er medregnet følgende: - Vand - Varme - El -serviceudgifter/serviceaftaler - Forbrug af kemikalier. Der er i opgørelsen over de årlige driftsudgifter ikke medregnet daglig tilsyn inkl. prøvetagning ved svømmebadene, (gennemføres af tekniske serviceledere), samt udgifter til akut bygningsvedligehold. Overslag på udgifter til forsvarlig og sikker nedlæggelse af svømmebadene omfatter en

26 Sidenr lukning, som kan sikre, at bygningerne og omgivelserne ikke udsættes for yderligere negativ påvirkning og nedbrydning. Der er således kun tale om de mest nødvendige tiltag i form af: Tømning af bassin og vandbehandlingsanlæg Fjernelse og bortskaffelse af kemikalier Ny let dækkonstruktion i bassinrummet bestående af en stolpe/bjælkekonstruktion afpasset bassindybden med gulv af kryds-finer. Sikring af den eksisterende betonkonstruktion så denne kan fungere som bærende underlag for en ny let dækkonstruktion. Der er således ikke tale om en renovering af arealer til anvendelse af andre aktiviteter end depot, og følgende aktiviteter er således ikke medregnet som en del af en evt. lukning: Renovering eller fjernelse af tekniske installationer, herunder ventilationsanlæg, vandbehandlingsanlæg, brugsvandsanlæg og belysning, samt ændringer i omklædningsrum. I henhold til svømmebadsrapport af 14. august 2009 vil der kunne forventes en restlevetid på Riis Toft svømmebad på 1-2 år. Ønskes svømmebadet bevaret, bør der derfor gennemføres en renovering af badet senest i I henhold til investeringsoversigt i svømmebadsrapporten af 14. august 2009, beløber en renovering af Riis Toft svømmebad sig til kr. By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere at, sagen har været til høring i: Fritidsudvalget den 24. februar 2010 Ældrerådet den 11. marts 2010 Folkeoplysningsudvalget den 25. marts 2010 Handicaprådet den 8. april 2010 Kultur- og Fritidsforvaltningens bemærkninger: Svømmebadet benyttes af i alt 8 foreninger samt 10 daginstitutioner og 1 skole, 57 timer pr. uge. 4 foreninger (heraf 2 aftenskoler) har svømning som primær aktivitet. Idræt For Alle et aktivitetstilbud til blandt andet ældre gennemfører mange timers undervisning i svømmebadet. Timerne til Idræt For alle vil ikke kunne flyttes til Slotssøbadet eller Vamdrup Svømmehal. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at Riis Toft svømmebad nedlægges pr. 1. august 2010, at udgifter til forsvarlig og sikker nedlæggelse af svømmebadet, finansieres via besparelsen på de årlige driftsudgifter, at de resterende besparelser på årlige driftsudgifter tilfalder kommunekassen.

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15 Sidenr. 55 Referat Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:15 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 10. maj 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Byrådet. Protokol. Mødedato: 10. maj 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr. 599 Protokol Mødedato: 10. maj 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Tanya Buchreitz Jensen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere