Kreditorregler for indbetalingskort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreditorregler for indbetalingskort"

Transkript

1 Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet indeholder indbetalingsoplysninger, der bruges til at gennemføre betaling fra debitor til kreditor. Et indbetalingskort kan være ledsaget af oplysninger, som relaterer sig til opkrævningen. 2. Definitioner 2.1 Bankdag Bankdage er alle dage, undtagen lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. 2.2 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor debitor foretager betalingen, enten ved at beløbet hæves på debitors konto eller ved kontant betaling. Kreditor angiver den sidste rettidige betalingsdag på indbetalingskortet, men det er debitor selv, der vælger betalingsdagen. 2.3 Betalingsdata Betalingsdata er de oplysninger, der skal gengives på indbetalingskortet, og som kreditor sender til Nets. Specifikationen af betalingsdata findes i vejledningerne. 2.4 Indbetalingskort Med indbetalingskort forstås indbetalingskort fra pengeinstitutternes fælles indbetalingssystem, som kaldes fælles indbetalingskort ( FI-kort ), samt giroindbetalingskort. 2.5 Nets Nets Denmark A/S, CVR-nr , er det selskab, der indgår aftale med kreditor om indbetalingskort. 2.6 Pengeinstitutternes fælles indbetalingssystem Pengeinstitutternes fælles indbetalingssystem er et system, hvor FI-kreditorer opkræver tilgodehavender hos deres debitorer ved hjælp af fælles indbetalingskort ( FI-kort ). 2.7 Vejledningerne Ved vejledningerne forstås de til enhver tid gældende Betalingsservice og indbetalingskort vejledning for kreditorer, Vejledning for opkrævning af privat- og erhvervskunder via VANS-netværket og Betalingsservice og indbetalingskort vejledning for dataleverandør. 3. Kreditors aftale om indbetalingskort 3.1 Aftale med Nets Kreditor skal indgå en aftale med Nets om brug af indbetalingskort. Aftalen findes i to varianter afhængig af, hvordan betalingsdata leveres til Nets. 3.2 Aftale med pengeinstituttet Aftalen om indbetalingskort forudsætter, at kreditor har en aftale med sit pengeinstitut om brug af indbetalingskort fra pengeinstitutternes fælles indbetalingssystem og/eller giroindbetalingskort. 4. Kreditors forpligtelser 4.1 Regler og vejledninger Kreditor er forpligtet til at overholde de gældende regler for indbetalingskort og vejledningerne. I tilfælde af uoverensstemmelser gælder disse regler forud for vejledningerne. 4.2 Fastsættelse af betalingsdag Kreditor skal angive en betalingsdag, som er i overensstemmelse med aftalen med debitor. 4.3 Betalingsdatas validitet Det er kreditors ansvar, at de betalingsdata, der indsendes til Nets, er korrekte og gyldige. Hvis betalingsdata ikke er korrekt angivet, kan dette medføre, at indbetalingskort ikke kan leveres i det aftalte format, eller at det udsendes på papir. Nets bistand ved fejlhåndtering faktureres i henhold til gældende prisliste. 1 Nets Denmark A/S

2 4.4 Ajourføring af kreditors oplysninger Kreditor er forpligtet til løbende at ajourføre alle relevante oplysninger, som kreditor har givet til Nets i forbindelse med indgåelse af aftalen om indbetalingskort, herunder navneog adresseoplysninger, adresser, telefonnumre samt kontooplysninger. 5. Betalingsdata 5.1 Krav til betalingsdata Nets generer indbetalingskort på grundlag af betalingsdata fra kreditor. Kreditor skal indgå en selvstændig dataleverandøraftale med Nets, jf. dog pkt Betalingsdata skal vedrøre skyldforhold mellem debitor og kreditor. Betalingsdata skal overholde de krav, som er fastsat i vejledningerne. 5.2 Hvornår anses betalingsdata for modtaget i Nets Kreditor har afleveret betalingsdata til Nets, når Nets har udstedt en kvittering for, at transmissionen af data er gennemført. Transmissionskvitteringen er ikke udtryk for, at Nets har foretaget en kontrol af data. 5.3 Validering af betalingsdata Nets foretager validering af betalingsdata efter modtagelsen af disse. På baggrund af valideringen udstedes en leverancekvittering, der angiver, om leverancen af betalingsdata kan behandles eller er gået på fejl. 5.4 Indbetalingskort som faktura Indbetalingskortet kan erstatte en faktura. Dette gælder, uanset hvilket format indbetalingskortet udsendes i. Det er kreditors ansvar, at oplysningerne på indbetalingskortet opfylder lovgivningens krav til fakturaer. Nets kontrollerer ikke, om oplysningerne lever op til disse krav. 5.5 Brug af underleverandør Hvis kreditor ikke selv leverer betalingsdata, men har overladt dette til en selvstændig dataleverandør, sker det på kreditors ansvar og risiko efter samme regler og med samme retsvirkning, som hvis kreditor selv havde afleveret betalingsdata til Nets. 5.6 Behandling af betalingsdata Som led i driften kan Nets have behov for at lade underleverandører udføre opgaver for Nets. Kreditor giver med aftalen om indbetalingskort samtykke til, at Nets kan lade betalingsdata behandle af Nets underleverandører med driftssted i eller uden for EU. Nets har ansvaret for sine underleverandører. 6. Dannelse og udsendelse af indbetalingskort 6.1 Typer af indbetalingskort Kreditor kan tilvælge følgende typer af indbetalingskort: 1. Elektronisk indbetalingskort leveret til debitors netbank 2. Indbetalingskort leveret elektronisk til debitors e-boks 3. Indbetalingskort på papir leveret til debitors postadresse 6.2 Nets dannelse af indbetalingskort På baggrund af kreditors tilvalg danner Nets indbetalingskort på baggrund af prioriteringsrækkefølgen angivet i pkt Betingelserne for tilvalg af de enkelte typer af indbetalingskort fremgår nedenfor i afsnittene 8 og Gennemførelse af betalinger 7.1 Debitors betaling Betaling af et indbetalingskort iværksættes af debitor enten ved kontant indbetaling eller ved overførsel fra debitors konto. 7.2 Tidspunkt for gennemførelse af betalinger Debitor kan ændre den af kreditor angivne betalingsdag og det af kreditor angivne beløb, inden debitor foretager betalingen. Når betalingen er gennemført, kan debitor ikke tilbagekalde denne. Underleverandøren skal indgå en dataleverandøraftale med Nets. 2 Nets Denmark A/S

3 7.3 Betaling og kvittering Hvis debitor betaler kontant, modtager debitor en kvittering på indbetalingskortets kvitteringsdel. Hvis debitor betaler ved overførsel fra debitors konto, er debitor berettiget til at anse en kontoudskrift, hvoraf betalingen fremgår, som kvittering for gennemført betaling, medmindre beløbet er tilbageført i henhold til pkt Maksimal gennemførelsestid Den samlede gennemførelsestid er maksimalt to bankdage regnet fra betalingsdagen. Gennemførelsestiden afhænger af, om betaling sker på baggrund af et indbetalingskort på papir eller foretages elektronisk. 7.5 Tilbageførsel af en betaling Kreditors pengeinstitut kan tilbageføre en betaling i de tilfælde, der er beskrevet i Kreditorregler for det fælles indbetalingssystem, som er en del af aftalen mellem kreditor og kreditors pengeinstitut jf. pkt Manglende betaling som følge af tilbageførsel er et forhold mellem kreditor og debitor. 8. Tilvalget Elektronisk indbetalingskort 8.1 Hvad er Elektronisk indbetalingskort Elektronisk indbetalingskort er et indbetalingskort, som debitor modtager i sin netbank. Det indeholder de oplysninger, der er angivet i afsnit Kreditors aftale om Elektronisk indbetalingskort Kreditor skal særskilt aftale, hvis han ønsker at bruge Elektronisk indbetalingskort. 8.3 Debitors aftaler om Elektronisk indbetalingskort Elektroniske indbetalingskort kan alene sendes til debitorer, som har en tilslutningsaftale om Elektronisk indbetalingskort. Tilslutningsaftale om Elektronisk indbetalingskort er en aftale mellem debitor og debitors pengeinstitut om, at debitor modtager indbetalingskort elektronisk via sin netbank. Når en debitor har indgået en tilslutningsaftale om Elektronisk indbetalingskort, kan debitor tilmelde de kreditorer, som debitor ønsker at modtage elektroniske indbetalingskort fra. Debitor kan også foretage en generel tilmelding til modtagelse fra alle kreditorer, der sender elektroniske indbetalingskort. 8.4 Uanbringelige elektroniske indbetalingskort Hvis det ikke er muligt at sende et elektronisk indbetalingskort til debitor, sender Nets et indbetalingskort på papir til debitor, hvis kreditor har aftalt dette med Nets. Nets sender indbetalingskortet på papir dagen efter, at et elektronisk indbetalingskort forgæves er søgt afleveret i debitors netbank. 8.5 Gennemførelse af betalinger med Elektronisk indbetalingskort Betalingen af et elektronisk indbetalingskort gennemføres først, når debitor aktivt har godkendt betalingen i sin netbank. 8.6 Tidspunkt for gennemførelse af betalinger Hvis debitor godkender et elektronisk indbetalingskort med det indhold, som kreditor har angivet, vil betalingen blive gennemført på den angivne betalingsdag og med det anførte beløb. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Debitor kan ændre den af kreditor angivne betalingsdag og det af kreditor angivne beløb, inden debitor godkender betalingen. Når betalingen er gennemført, kan debitor ikke tilbagekalde denne. 8.7 Ansvar for debitors ændringer i betalingsdata Hvis debitor ændrer betalingsdata eller helt undlader at betale et elektronisk indbetalingskort, er dette alene et mellemværende mellem debitor og kreditor. Pengeinstituttet og Nets har intet ansvar for korrekt og rettidig betaling. 8.8 Maksimal gennemførelsestid Den samlede gennemførelsestid er maksimalt en bankdag regnet fra den af debitor godkendte betalingsdag. 9. Tilvalget Indbetalingskort til e-boks 9.1 Hvad er indbetalingskort til e-boks? Indbetalingskort til e-boks er et indbetalingskort, som debitor modtager i sin e-boks. Det indeholder de oplysninger, der er angivet i afsnit 1. 3 Nets Denmark A/S

4 9.2 Kreditors aftale om indbetalingskort til e-boks Kreditor skal indgå en særskilt aftale om brug af indbetalingskort til e-boks med Nets. Kreditor skal desuden have en aftale om e-boks med e-boks A/S. 9.3 Levering af indbetalingskort til debitors e-boks Indbetalingskort til e-boks kan alene sendes til debitorer, der har oprettet en e-boks, og som aktivt har valgt at modtage indbetalingskort fra kreditor i e-boks. 9.4 Uanbringelige indbetalingskort i e-boks Hvis det ikke er muligt at aflevere et indbetalingskort i debitors e-boks, sender Nets et indbetalingskort på papir til debitor. Nets sender indbetalingskortet på papir dagen efter, at et indbetalingskort forgæves er søgt afleveret i debitors e- Boks. 9.5 Betaling af indbetalingskort til e-boks Indbetalingskort til e-boks får påtrykt teksten Kan kun betales i netbank. Betaling af indbetalingskort i e-boks følger i øvrigt reglerne i afsnit Tilvalget Indbetalingskort på papir 10.1 Hvad er indbetalingskort på papir? Indbetalingskort på papir er en fysisk formular, som kreditor sender til debitor. Det indeholder de oplysninger, der er angivet i afsnit Kreditors aftale om indbetalingskort på papir Kreditor skal indgå en aftale om brug af indbetalingskort på papir med Nets Nets udsendelse af indbetalingskort på papir Nets udsender indbetalingskort på papir, hvis kreditor har valgt dette. Indbetalingskort på papir udsendes ligeledes efter kreditors valg, hvis det ikke har været muligt hverken at foretage opkrævning via Betalingsservice eller at levere indbetalingskort til de elektroniske medier, som kreditor har tilvalgt. Kreditors valgmuligheder fremgår af vejledningerne, herunder hvordan betalingsdata til indbetalingskort på papir skal opbygges. 11. Nets ansvar Nets er erstatningsansvarlig, hvis Nets på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Hvis der er fejl eller forsinkelse ved levering af indbetalingskort, og dette skyldes Nets eller pengeinstitutterne for så vidt angår Elektronisk indbetalingskort kan disse vælge at afhjælpe fejlen eller levere på ny, hvis dette er praktisk muligt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nets ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nets selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, svigt i Nets strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Nets selv eller Nets organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Nets, eller andre omstændigheder, som er uden for Nets kontrol. Kreditor er på opfordring fra Nets forpligtet til at medvirke til at afhjælpe negative følger af ovennævnte situationer, fx ved at genfremsende betalingsdata. Nets ansvarsfrihed gælder ikke, hvis Nets burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, eller lovgivningen under alle omstændigheder gør Nets ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 4 Nets Denmark A/S

5 12. Priser og betaling 12.1 Prisliste Priserne fremgår af de gældende prislister. Der skal træffes særskilt aftale om prisen, hvis Nets skal levere ydelser, som ikke fremgår af prislisterne Betaling Nets ydelser forfalder til betaling netto kontant. Betaling finder sted ved, at Nets debiterer den konto, som kreditor har valgt som gebyrkonto. Nets sender samtidig en specifikation af beløbet til kreditor. 13. Opsigelse/ophævelse af aftalen med Nets 13.1 Opsigelse Kreditor kan opsige aftalen med Nets om indbetalingskort med 1 måneds skriftligt varsel. Nets kan opsige aftalen med kreditor om indbetalingskort med 2 måneders skriftligt varsel Ophævelse Nets kan uden varsel hæve aftalen om indbetalingskort, hvis kreditor væsentligt har misligholdt reglerne, herunder ved gentagen tilsidesættelse af disse. 14. Ændring af aftale, regler og bilag 14.1 Varsling af ændringer Ændringer i aftalen og bilagene, herunder disse regler, som er til ugunst for kreditor, kan ske med 2 måneders varsel. Øvrige ændringer kan ske uden forudgående varsel. Kreditor vil få besked om ændringer elektronisk fx pr. eller ved post. Kreditor er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i sine oplysninger til Nets. Kreditor bærer selv ansvaret for, at kreditor ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis oplysningerne ikke er ajourført jf. pkt Godkendelse af ændringer Varslede ændringer anses for godkendt, medmindre kreditor meddeler Nets, at kreditor ikke ønsker at være bundet af de nye vilkår, inden ændringerne træder i kraft. I så fald anses aftalen for opsagt senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft. 15. Lovvalg, værneting og tvister Aftalen og dens bilag er undergivet dansk ret. Tvister mellem kreditor og Nets kan indbringes for de ordinære domstole med Nets hjemting som værneting. Nets Denmark A/S CVR-nr Corporate Branding Graphics Department (09.12) (1074) 5 Nets Denmark A/S

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhverv er gældende fra den 1. november 2009 og kan ændres af banken med 1 måneds varsel ved annoncering i dagspressen.

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere