Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015"

Transkript

1 Korttyper MoreCard MoreCard er et internationalt betalingskort med cash back, der fungerer som et MasterCard. Kortet udstedes af Santander Consumer Bank. Et ekstra MoreCard, kan udstedes til meddebitor, som skal være over 18 år. Der er ikke en særskilt kortkonto til et meddebitor kort. Opsamlingen af forbrug på kortet sker på den kortkonto, som er oprettet i forbindelse med dit MoreCard, der er en forudsætning for udstedelse af et meddebitorkort. Det fysiske meddebitorkort er af samme type som et MoreCard, men med særskilt kortnummer. Definitioner Betalingsmodtager De forretningssteder, hvor MoreCard kan bruges som betalingsmiddel. Forretningsstederne vil normalt skilte med MasterCard logo. Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som opkræves ved afslutning af en opsamlingsperiode. Forfaldsdatoen er tidligst første bankdag i måneden efter opkrævningsdatoen. Indløser Indløser er den, der indgår aftale med betalingsmodtager om at blive tilsluttet MoreCard betalingssystemet. Kontohaver Den person hvortil der er oprettet et MoreCard. Kortbestemmelser Er dette dokument som beskriver vilkårene for dit MoreCard. Kortindehaver Den person, der har fået udstedt et MoreCard. Kortkonto Konto, hvorpå posteringer, debiteringer såvel som krediteringer i forbindelse med dit MoreCard opsamles. Der oprettes en kortkonto til ethvert kort dog ikke til meddebitorkort. Kortudsteder MoreCard (herefter benævnt kortet) udstedes af Santander Consumer Bank. (herefter benævnt SCB) filial af Santander Consumer Bank AS, Norge. Kortet MoreCard er tilknyttet MasterCard betalingssystemet. Kreditramme Det maksimale beløb, du kan trække på din kortkonto, hvorpå det er aftalt, at saldoen kan betales delvist, da der til kontoen er knyttet en kreditaftale. Månedsopgørelse I forbindelse med opkrævningen modtager du en månedlig oversigt, enten via særskilt brev eller via Betalingsservice. Heraf fremgår kortkontoens saldo ved opsamlingsperiodens begyndelse (indgående saldo), størrelsen og tidspunktet for køb, hævninger, dine indbetalinger m.v. i opsamlingsperioden, saldoen ved opsamlingsperiodens slutning (ny saldo), forfalden saldo (minimum at betale), kreditmaksimum, disponibelt beløb, forfaldsdato samt årlig nominel rente. Opkrævningsdato Den dato, hvor vi opgør kortkontoen, og hvor forfalden saldo opkræves. Opkrævning Sker via girokort eller Betalingsservice. Beløbet kan ses på din månedsopgørelse, der viser dine betalinger, hævninger mv. Overtræksgebyr Opkræves, hvis saldoen på kortkontoen overskrider den fastsatte kreditramme. PIN-kode Din 4-cifrede personlige kode, der er knyttet til kortet. Prisblad Den til enhver tid gældende oversigt over gebyrer m.v. for kortet. Saldo Størrelsen af dit mellemværende med SCB på kortkontoen. Omregningskurs Den vekselkurs som ligger til grund for eventuel valutaveksling og hvortil der eventuelt lægges et valutakurstillæg jf. pkt Varigt medium Ethvert instrument, der gør det muligt for brugeren af betalingstjenesten at lagre information, der er rettet personligt til den pågældende på en måde, der tillader fremtidig søgning i et tidsrum, der er afpasset efter informationsformålet, og som giver mulighed for uændret gengivelse af den lagrede information. 1. Kortetsanvendelsesmuligheder Kortet kan bruges som betalingskort og hævekort i Danmark og i udlandet. 1.1 Brug af kortet som betalingskort Kortet kan bruges: til betaling af varer og tjenesteydelser hos betalingsmodtagere, der accepterer MasterCard. 1.2 Brug af kortet som hævekort Kortet kan bruges til: Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er forsynet med MasterCard logo. Eller andre systemer, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem. Udbetaling af kontanter eller betalinger hos pengeinstitutter, der er tilsluttet MasterCard systemet som kontantudbetaler. Udbetaling af kontanter eller betalinger på valutakontorer, vekselkontorer, i kasinoer m.m. Hævebegrænsninger fremgår af pkt Beløbsbegrænsninger ved udbetaling i pengeautomater og ved køb Ved brug af kort i Danmark kan maksimalt købes for i alt kr. pr. løbende 30 dage inkl. eventuelt køb i udlandet. Ved brug af kort i udlandet kan der ved brug af kortet i pengeautomater med MasterCard logoet maksimalt udbetales et beløb svarende til kr. pr. døgn. Derudover kan der udbetales et beløb svarende til i kr. pr. løbende 30 dage. Begge beløb er inkl. eventuel udbetaling i Danmark. I udlandet kan der herudover være fastsat lokale begrænsninger. Begrænsningerne kan medføre, at der skal betales minimumsgebyr flere gange. Bemærk at der i nogle udenlandske forretningscentre kan være opstillet pengeautomater, der pålægger et særligt gebyr i forbindelse med kontanthævninger. SCB har intet ansvar herfor og et sådant gebyr påvirker ikke det gebyr, som SCB opkræver for kontanthævninger jf. prisblad. 1.4 Udstedelse af kort og oprettelse af kortkonto Kortet udstedes efter individuel kreditvurdering af ansøger, jf. pkt. 4. Kortet kan kun udstedes til personer, der er fyldt 18 år og ikke er under værgemål. Kort udstedes normalt for tre år ad gangen. Udløbsmåneden er præget på kortet. Du får sendt kortet med almindeligt brev til den folkeregister adresse, som SCB har noteret. Hver gang du bruger kortet, registreres beløbet efterfølgende på den til kortet hørende kortkonto. De opsamlede beløb og eventuelle beregnede renter og gebyrer opkræves én gang om måneden. Opsamlingsperiode Perioden mellem to opkrævningsdatoer, hvor dit forbrug m.m. opsamles på kortkontoen. Side 1 af 6

2 1.5 Santander Consumer Banks fraskrivelse af ansvar for ekstraordinære begivenheder SCB er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og virus, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om SCB selv er part i konflikten, eller om konflikten kun rammer dele af SCBs funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for SCB. 2. Generelle bestemmelser knyttet til indehavelse og anvendelse af kortet Kortbestemmelserne gælder mellem kortindehaver og kortudsteder (SCB). SCB tilbyder standardprodukter uden individuel rådgivning. 2.1 Kreditramme Til et MoreCard er tilknyttet en kortkonto, hvis vilkår er beskrevet i kreditaftalen. Uanset aftalt kreditramme hæfter du for alle betalingskrav, som måtte følge af kortets udstedelse og anvendelse, med de begrænsninger der følger af lov om Betalingstjenester Betaling På månedsopgørelsen er angivet det beløb / minimumsbeløb, som skal betales. Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice på forfaldsdatoen. Hvis betalingen ikke sker via Betalingsservice, sender SCB, mod et gebyr, et indbetalingskort (se kreditaftale). Har du ikke betalt et forfaldent beløb/ minimumsbeløb fra den foregående opsamlingsperiode, er SCB berettiget til at se bort fra tilmeldingen til Betalingsservice og kræve beløbet indbetalt straks via indbetalingskortet, som sendes sammen med rykkerskrivelse. Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger det aftalte kreditramme, jf. pkt. 2.1, er SCB berettiget til at kræve beløb ud over det aftalte maksimum betalt straks ved påkrav. 2.3 Udlevering og opbevaring af kort og PIN-kode Så snart du har modtaget kortet, skal du underskrive i kortets underskriftsfelt på bagsiden af kortet. Når du underskriver og/ eller du tager kortet i brug, bekræfter du samtidig, at du har læst og accepteret kortbestemmelserne. Underskriften på kortet anvendes af betalingsmodtageren til at sammenligne med din underskrift på købsnotaen. Du skal opbevare kortet forsvarligt. Med jævne mellemrum skal du kontrollere, at kortet ikke er mistet. SCB vil ved udstedelsen af kortet sende et særskilt brev med en PIN-kode til din privatadresse. PINkoden konstrueres og udskrives maskinelt, uden at nogen får kendskab til koden. Du skal underrette SCB, hvis brevet med PIN-koden har været åbnet eller ikke er intakt. Du må ikke opbevare koden sammen med kortet eller skrive koden på kortet. Du bør lære koden udenad, hvorefter du bør destruere brevet med koden. Hvis du ikke kan huske koden udenad, skal du opbevare koden forsvarligt på den medfølgende PIN-kode husker. Koden kan ikke oplyses ved personlig henvendelse til SCB. 2.4 Brug af kortet og PIN-koden Kort og PIN-kode må kun bruges af dig personligt. Når du bruger kortet, skal du indtaste din PIN-kode eller underskrive en nota. Når du indtaster PIN-koden, bør du sikre dig, at andre ikke kan aflæse den. PIN-koden må aldrig indtastes på en telefon eller til en telefonbåndoptager, anvendes i sammenhæng med Internettet eller i sammenhæng med andre kommunikationsformer, der giver mulighed for at aflæse/ aflytte PINkoden. Når du bruger kortet til køb via postordre eller telefonordre, må PIN-koden ikke oplyses. Du skal oplyse navn, adresse, kortnummer, kortets udløbsdato og kontrolcifre. Ved postordrekøb skal du på bestillingssedlen skrive under på, at hævning på din kortkonto må finde sted. Når du skriftligt eller mundtligt oplyser dit kortnummer med det formål, at transaktionen skal debiteres kortet, anses dette som en godkendelse af transaktionen, jf. dog lov om betalingstjenester 61 og 62. Anvender du kortet til internethandel, bør du sikre dig, at betalingsoplysningerne, herunder kortnummer, sendes krypteret eventuelt ved brug af SSL eller lignende. Visse automattransaktioner gennemføres uden brug af kode. Dette gælder bl.a. Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, visse telefonautomater og parkeringsautomater samt visse udenlandske motorvejsbetalingsanlæg. I nogle lande omregnes beløb i lokal valuta til danske kroner direkte hos forretningsstedet. Du har mulighed for at vælge mellem lokal valuta og danske kroner. Ofte sker omregningen hos forretningsstedet til en dårligere kurs. Inden du godkender en transaktion, bør du sikre dig, at transaktionen er i den aftalte valuta, og at beløbet er korrekt. Du vil som oftest i forbindelse med et køb modtage en kvittering, der bl.a. viser dato, beløb og kortnummer. Du bør sikre dig, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført. Du bør gemme kvitteringen, indtil du har modtaget din faktura. se også pkt Skriv aldrig under på en nota, hvis købsbeløbet ikke er påført, eller købsbeløbet er forkert. Sørg for at få en kvittering/notakopi for ydelsen. Du skal kontrollere, at kvitteringen/notakopien er i overensstemmelse med månedsopgørelsen, du efterfølgende modtager fra SCB. Bliver du opmærksom på, at der foretages flere aftryk af kortet, bør du sikre dig, at de ikke anvendte aftryk destrueres. SCB er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af, at kortet i forbindelse med en betalingstransaktion bliver afvist af et tilknyttet forretningssted eller af SCB. SCB er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af nedbrud i SCBs IT-system eller på transmissionsnettet mellem SCB og de tilknyttede forretningssteder, dog jf. lov om betalingstjenester 61 og Din pligt til at få kortet spærret Du skal kontakte SCB snarest muligt, hvis du mister kortet en anden får kendskab til din PIN-kode du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt. DU SKAL KONTAKTE SANTANDER CONSUMER BANK PÅ (+45) , DER SVARER DØGNET RUNDT. DU SKAL OPLYSE NAVN, ADRESSE, CPR. NUMMER OG EVT. KORTNUMMER. Ved opkald fra udlandet anvendes den lokale nummerkode for internationale opkald efterfulgt af (0045 er den internationale retningskode for Danmark). Når SCB har fået besked om, at kortet er mistet, eller at en anden kender PIN-koden, vil kortet blive spærret for brug via MoreCards autorisationssystem. Kortet vil endvidere blive spærret, hvis SCB for en begrundet mistanke om misbrug. 2.6 Dit ansvar hvis andre misbruger dit kort Dit ansvar hvis andre misbruger dit kort fremgår af lov om betalingstjenester 61 og 62. Disse bestemmelser er optrykt bagerst i kortbestemmelserne. Når du ringer for at melde et kort tabt eller stjålet, kan samtalen blive optaget for at sikre, at vi har alle relevante oplysninger til brug for spærring af kortet og for at sikre, at der ikke sker misforståelser. 2.7 Kontrol af månedsopgørelse Du skal kontrollere din månedsopgørelse omhyggeligt. Ved telefonkøb, postordrekøb og andre former for fjernsalg, herunder internethandel, har kortet ikke været forevist, hvorfor du bør kontrollere disse transaktioner med særlig omhu. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der fremgår af månedsopgørelsen, skal du i første omgang rette henvendelse til betalingsmodtager med henblik på korrektion. bliver forholdet ikke løst, skal du give SCB besked snarest muligt og så vidt muligt inden 14 dage efter, du har modtaget månedsopgørelsen. Giver du meddelelse til SCB så sent, at SCB ikke kan rejse kravet over for indløser af MoreCard, betragtes dette som passivitet med den retsvirkning, at du fortaber retten til indsigelse. Generelt kan siges, at denne fortabes 13 måneder efter transaktionsdatoen. Ved reklamation vil SCB foretage en undersøgelse af din indsigelse. SCB vil sædvanligvis indsætte det reklamerede beløb, herunder eventuelle allerede beregnede renter knyttet til beløbet, på din kortkonto, alternativt udbetales beløbet til, den af dig oplyste, konto mens undersøgelsen pågår. Ved telefonkøb, postordrekøb og andre former for fjernsalg, herunder internethandel, samt ved anvendelse af betalingskorttelefoner, vil ovennævnte procedure altid blive anvendt. Hvis undersøgelsen viser, at din indsigelse var uberettiget, vil det tilbageførte beløb blive hævet på din kortkonto igen med tillæg af renter beregnet fra opkrævningsdatoen ultimo den opsamlingsperiode, hvor transaktionen oprindelig blev registreret hos SCB. Viser undersøgelsen, at der er tale om misbrug af kortet fra tredjemands side, afhænger dit ansvar af reglerne i 61 & 62 i lov om betalingstjenester, jf. pkt Hvis din kortkonto f.eks. på grund af krediteringer udviser en saldo i dit favør, kan du få beløbet overført til, den af dig oplyste, konto ved henvendelse til SCB. Side 2 af 6

3 2.8 Ændring af navn eller adresse samt ophør med brug af kort Hvis du ændrer navn eller adresse, skal dette straks meddeles skriftligt til SCB. Såfremt du ikke meddeler adresseændring senest ved fraflytning, forbeholder SCB sig retten til at opkræve gebyr for adresseændringen, se kreditaftalen. Ønsker du ikke længere at bruge kortet, skal du straks skriftligt meddele SCB dette og klippe kortet over og smide det ud. 2.9 Ombytning og fornyelse af kort SCB ejer de til enhver tid udstedte kort. SCB kan til enhver tid meddele dig, at kortet skal ombyttes, hvorefter kortet ikke må benyttes. Du vil hurtigst muligt modtage et nyt kort. Det tidligere udstedte kort skal du straks klippe over og smide det ud. Dit kort vil automatisk blive fornyet, medmindre SCB har fået skriftlig meddelelse om ophør, eller SCB har opsagt kortet, jf. pkt og Tilbagekaldelse af transaktionsbeløb En kortindehaver kan under ganske særlige omstændigheder ved fjernsalg fra SCB opnå retten til tilbagebetaling af det fulde beløb for en gennemført betalingstransaktion, som er iværksat af eller via betalingsmodtager. Omstændighederne skal som minimum være begrundet i, at: 1. betaler ikke har godkendt det præcise beløb for betalingstransaktionen, og 2. betalingstransaktionen oversteg det beløb, som betaleren med rimelighed kunne forvente blandt andet under hensyn til dennes tidligere udgiftsmønster og betingelserne i disse kortbestemmelser. Ændringer i valutakursen, når denne beregnes på baggrund af en referencekurs, kan ikke påberåbes ved anvendelse af reglerne lige ovenfor under punkt 2). Reglerne i punkt 1) og 2) kan ikke anvendes, hvis betaler har givet samtykke over for enten betalingsmodtager eller SCB. Anmodning om tilbagebetaling skal være SCB i hænde senest 8 uger efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion. SCB skal senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning om tilbagebetaling enten tilbagebetale hele transaktionsbeløbet eller begrunde et afslag på tilbagebetaling med oplysning om klagemuligheder. Du kan ikke tilbagekalde transaktioner foretaget med kortet. Du kan endvidere ikke på forhånd spærre for fremtidige transaktioner fra en bestemt betalingsmodtager Overtrædelse af kortbestemmelserne og spærring af kort Ved overtrædelse af kortbestemmelserne, herunder ved manglende betaling eller hvis der er en væsentlig forhøjet risiko for, at du ikke kan opfylde dine betalingsforpligtigelser, er SCB berettiget til at spærre for brug af kortet. I tilfælde af manglende betaling vil du modtage en skriftlig rykker fra SCB, før kortet spærres. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om gentagne tilfælde af manglende betaling. SCB kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kortkontoen, leveret tilbage. Du vil få besked herom Dækningsforbehold Betalinger til kortkontoen, der ikke sker kontant, indsættes med forbehold for, at SCB modtager beløbet. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om betalingen. Ved bankens afvisning af at indløse en check kan opkræves gebyr, i henhold til kreditaftalen Opsigelse af kortkonto Du er berettiget til uden varsel skriftligt, at opsige kortkontoen og indfri en eventuel saldo i SCBs favør. Se kreditaftalen. SCB er berettiget til at opsige kortkontoen med tre måneders varsel, medmindre der foreligger misligholdelse, jf. pkt Opsigelsen sendes til din sidste officielt meddelte adresse Kortindehavers misligholdelse Uanset et aftalt opsigelsesvarsel forfalder saldoen på kortkontoen til øjeblikkelig indfrielse i tilfælde af: a) At et beløb ifølge kortbestemmelserne ikke bliver betalt rettidigt på kortkontoen dog under hensyntagen til 29 i kreditaftaleloven (lov nr. 398) eller ved eventuelle dispositioner ud over aftalte maksimum. b) At du, 1. ikke oplyser SCB om dine økonomiske forhold, jf. pkt. 4.1., 2. standser dine betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om akkord eller gældssanering, 3. udsættes for udlæg eller arrest, 4. tager fast ophold uden for landets grænser, og hvis du ikke inden fraflytningen har truffet nærmere aftale om den fortsatte betaling af saldoen på kortkontoen, 5. afgår ved døden, 6. får spærret dit kort som følge af, at kortbestemmelserne overtrædes, jf. pkt Endvidere kan det få konsekvenser for dine øvrige kontoforhold. Der henvises til kreditaftalen Modregning SCB kan uden forudgående meddelelse til dig modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos SCB. SCB vil dog ikke modregne i den del af din løn eller offentlige ydelser mv., som må anses for nødvendig til at dække dine almindelige leveomkostninger Fejl og mangler ved ydelsen m.v. SCB har intet ansvar for eventuelle fejl og mangler ved de ydelser, betalingsmodtager leverer. Har du brugt dit kortnummer f.eks. til betaling af løbende ydelser i form af abonnementer, skal du sikre dig, at betalingsmodtager får skriftlig besked, hvis du ikke længere ønsker at betale med kortet. Du bør altid sikre dig dokumentation (kvittering eller skriftlig bekræftelse) for bestilling/afbestilling. Dette gælder også ved handel på internettet. SCB påtager sig intet ansvar, såfremt betalingsmodtager nægter at acceptere kortet som betalingsmiddel Klager Hvis du har klager, kan du henvende dig til Santander Sonsumer Bank Stamholmen 147, 6., DK-2650 Hvidovre, telefon Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Hvis du ønsker at klage over, at dit kort er blevet spærret på grund af, at du har misbrugt kortet, kan du henvende dig til SCB. Får du ikke medhold hos SCB, kan du klage til Datatilsynet Ændring af kortbestemmelserne Kortbestemmelserne kan ændres med én måneds varsel såfremt ændringerne ikke er til ugunst for kortindehaver. Væsentlige ændringer vil finde sted med tre måneders varsel. Bruges kortet efter ikrafttræden af ændringen, betragtes dette som accept af de nye kortbestemmelser Meddelelse om ændringer Ændringer vil blive meddelt dig via et varigt medium, f.eks pr. brev, pr. e- mail, eller SMS med link til ændringer Retssager Tvister mellem dig og SCB angående anvendelse af kortet kan, uanset den økonomiske størrelse og din bopæl, indbringes for Retten i Glostrup. Tvister mellem SCB og personer, selskaber og lignende, der ikke har hjemting i Danmark, indbringes ligeledes for Retten i Glostrup Mulige tillægsydelser i tilknytning til MoreCard Såfremt SCB indgår samarbejdsaftaler om yderligere tillægsydelser, kan kortet tillige omfattes af disse tillægsydelser. Hvis aftalen om MoreCard ophører mellem dig og SCB, bortfalder tillægsydelserne samtidig. 3. Omkostninger ved erhvervelse og brug af kortet 3.1 Prisbladet Omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kortet, brug af kortet m.v. fremgår af prisbladet. Nyeste udgave af prisbladet kan du altid finde på santanderconsumerbank.dk Renteberegning for MoreCard Kreditten er rentefri i op til 45 dage for købstransaktioner. Det vil sige, at hvis hele saldoen betales hver måned senest på forfaldsdatoen, sker der ingen renteberegning. Alle købstransaktioner i perioden fra månedsopgørelse til månedsopgørelse er således rentefrie. Dog beregnes der rente fra udstedelses-/ trækningsdatoen ved udbetalinger via check, bankoverførsel eller balance overførsler. Hvis saldo eller en del heraf ikke betales hver måned ved forfald, beregnes der rente fra forfaldsdatoen. Rentesatsen er variabel i hele kredittens løbetid. Renten varierer i forhold til Nationalbankens CIBOR-rente (Copenhagen InterBank Offered Rate). SCB regulerer renten hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober på grundlag af udviklingen i den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte CIBOR- rentesats. Renter tilskrives kontoen en gang om måneden (den 15.). Renter beregnes på grundlag af den daglige saldo på kontoen og er Side 3 af 6

4 en dag til dag rente. Indbetalinger tilskrives kontoen 1. bankdag efter modtagelsen. Udbetalinger fra kontoen posteres samme dag, som trækningen sker. Saldi på kontoen i kundens favør forrentes ikke. 3.3 Omregningskurs ved brug af kortet i udlandet Køb og hævninger i udlandet omregnes til danske kroner og skal altid betales i danske kroner. Ved omregning tager SCB udgangspunkt i den valuta, som SCB har modtaget transaktionen i. Undtagelser kan forekomme. a. Omregningskursen ved brug i udlandet sker på baggrund af MoreCards egne valutakurser, se santanderconsumerbank.dk. MoreCard kursen tillægges 1,5% på europæiske valutaer eller 2% på ikke europæiske valutaer. b. En transaktion foretaget i en ikke dagligt noteret valuta omregnes til danske kroner på basis af den daglige noterede valuta som hovedregel USD, som PBS har modtaget transaktionen i. Undtagelser kan forekomme. Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor du har brugt kortet, til beløbet hæves på kortkontoen. Ligeledes kan der i visse lande, fortrinsvis uden for Europa, være tale om flere officielle kurser. Kortindehaver bærer risikoen for eventuelle ændringer i valutakursen i tiden fra indkøb eller kontanthævning, til transaktionen modtages og omregnes til danske kroner. 3.4 Omregningskurs ved betaling i andre valutaer Køb og hævninger i andre valutaer end danske kroner omregnes til danske kroner, jf. pkt. 3.3, og der skal altid betales i danske kroner. Ved omregning tages udgangspunkt i den valuta, som transaktionen er modtaget i. Denne kan afvige fra den valuta, som købet/ hævningen er foretaget i. Det fremgår af pkt. 3.3, i hvilke tilfælde en sådan ekstra omregning finder sted. 3.5 Fortrydelsesret og refusion af gebyrer I henhold til den til enhver tid gældende Lov om kreditaftaler, samt den til enhver tid gældende Lov om visse forbrugeraftaler, kan du som ny kortindehaver fortryde din tilslutning til kortsystemet ved at underrette SCB indtil 14 dage efter, at du har underskrevet kreditaftalen. Hvis du vil bruge fortrydelsesretten, skal du blot meddele det til SCB og indsende kortet i overklippet stand. Hvis du vælger at skrive, skal brevet være afsendt før fristens udløb. Ved at bruge anbefalet brev kan du sikre dig bevis for fortrydelsen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvis du benytter dig af fortrydelsesretten inden 14 dage, skal du betale rentegodtgørelse frem til den dag, hvor restgælden er indfriet med den i kreditkontrakten angivne rente. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftalen opsiges i overensstemmelse med reglerne i kreditaftalen. 3.6 Gebyrer m.v. ved forsinket betaling Ved manglende betaling til din kredit, herunder at beløbet afvises eller betalingstilladelsen tilbagekaldes, beregnes renter fra rentedatoen til SCB har modtaget betalingen. Beregningen sker med de af SCB til enhver tid fastsatte satser for rente jf. punkt 3.2. Ved forsinket betaling er SCB berettiget til at hæve gebyr for betalingspåmindelsen herunder inkassoadvis og evt. inkassoomkostninger (se kreditaftalen). 3.7 Opkrævning af overtræksgebyr SCB er berettiget til at opkræve et overtræksgebyr samt at spærre kortet, hvis saldoen på kortkontoen overskrider den aftalte kreditramme jf. kreditaftalen. 3.8 SCBs ret til refusion af udgifter til tredjemand og omkostninger påført ved uforudset udvikling i kundeforholdet Foruden eventuel saldo i SCBs favør, renter og øvrige kreditomkostninger er SCB berettiget til at kræve følgende omkostninger betalt af dig: - alle direkte udlæg, der opstår som følge af kontoforholdet, f.eks. skatter og afgifter herunder stempelafgifter samt forsikringspræmier m.v., - - SCBs udgifter i tilfælde af, at kontoforholdet misligholdes herunder gebyr for udsendelse af rykkerbreve, retsafgifter, juridisk bistand m.v., - - et af SCB fastsat overtræksgebyr, hvis kortkontoens købsmaksimum eller kreditramme, jf. kreditaftalen, overskrides, - - SCBs omkostninger ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder ifølge lovgivningen herunder gebyr for at finde fakturaer og bilag frem samt for udfærdigelse af fotokopier. 3.9 Uberettiget indsigelse Hvis undersøgelsen jf. pkt. 2.7, viser at din indsigelse er uberettiget, har SCB ret til at opkræve et gebyr for notakopien samt renter fra tidspunktet, hvor beløbet er krediteret kortkontoen Gebyrændringer SCB kan ændre gebyrerne med tre måneders varsel. Du vil modtage meddelelse om generelle ændringer af gebyrer ved annoncering i dagspressen eller ved brev (særskilt underretning), og ændringen vil blive oplyst ved den herefter ekspeditionsmæssigt første mulige udsendelse af månedsopgørelse. Ligeledes vil ændringen blive meddelt på hjemmesiden santanderconsumerbank. dk. På samme måde kan der indføres nye gebyrer. Ændringer i årsgebyret får virkning fra førstkommende opkrævning af årsgebyret, efter at prisændringen er trådt i kraft. De i prisbladet anførte priser er gældende, indtil nyt prisblad udsendes Renteændringer Rentesatsen er variabel og reguleres jf. kreditaftalen. Dette meddeles ved annoncering i dagspressen, og ændringen vil blive oplyst ved den herefter ekspeditionsmæssigt mulige første udsendelse af opkrævning. 4. Kreditvurdering 4.1 Oplysninger til kreditvurdering Til brug ved kreditvurdering af din ansøgning, kan SCB afkræve de oplysninger, SCB sædvanligvis anvender til kreditvurdering herunder lønsedler, selvangivelse samt årsopgørelse fra SKAT. Endvidere kan SCB rette henvendelse til dit pengeinstitut, til andre betalingskortudbydere samt til kreditoplysningsbureauer. Kreditvurdering kan ske når som helst under kontoforholdets forløb, såvel på ansøgningstidspunktet som senere, kreditvurderingen kan også omfatte korthavers eventuelle andre engagementer. Vil du ikke give SCB de anmodede oplysninger, betragtes dette som misligholdelse, jf. pkt , og ethvert kort til kortkontoen kan spærres uden forudgående varsel. Meddelelse om spærring vil tilgå kontohaver senest samtidig med, at kortene bliver spærret. 5. Behandling og videregivelse af oplysninger 5.1 Behandling og videregivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer De oplysninger om navn, privatadresse, telefonnummer og CPR-nummer, som afgives, bruger SCB til oprettelse af kortet og i sin løbende administration. CPR-nummeret kan bruges i forbindelse med evt. indhentning af adresseoplysning fra Indenrigsministeriets Centrale Adresseregister. Dine kunde- og kreditoplysninger opdateres løbende ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR samt andre kreditoplysningsbureauer godkendt af datatilsynet. CPR-nummeret vil desuden blive brugt af SCB til at afgive lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder om indestående på konti, evt. rentetilskrivning m.v. samt til at sikre entydig identifikation af kunden, jf. reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. 5.2 Behandling og videregivelse af øvrige oplysninger De øvrige oplysninger som ansøger afgiver samt oplysninger indhentet fra ansøgers bank, oplysning fra kreditoplysningsbureauer m.m. bruger SCB som grundlag for kreditvurdering ved udstedelse af kortet, ved spærring af kort samt til at sikre entydig identifikation af kortindehaver(e) samt til nødvendig brug for gennemførelse af betalingstransaktioner. 5.3 Forbrugsoplysninger m.v. Ved brug af kortet registreres kortets nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af kortet, og hvor kortet har været benyttet. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til SCB via sin indløser. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager, indløser og hos SCB til brug for bogføring, opkrævning/månedsopgørelse (herunder elektronisk månedsopgørelse) og eventuel senere fejlretning. Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det og/eller til brug for verserende retssager om krav stiftet ved brug af kortet. 5.4 Opbevaring af oplysninger Personlige oplysninger, herunder eventuelle indhentede soliditetsoplysninger samt oplysninger om transaktioner, opbevares hos SCB og er fysisk til stede hos SCB. Oplysningerne opbevares så længe kortindehaver har et aktivt kort. Oplysninger om transaktioner kan blive slettet efter fem år. Ved opsigelse af kundeforholdet opbevares Side 4 af 6

5 oplysningerne, så længe dette er nødvendigt til brug for eventuel videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder. Oplysninger vedrørende ansøgere, der har fået afslag på SCBs kort, opbevares i tre måneder, hvorefter de destrueres. 5.5 Indberetning til kreditoplysningsbureau Hvis der er afsagt dom over kontohaver/kortindehaver for manglende betaling, eller første fogedretsmøde har været afholdt, kan kortindehavers/kontohavers navn og adresse blive indberettet til RKI kredit Information A/S, Debitor Registret og eventuelle andre kreditoplysningsbureauer. 5.6 Udsendelse af advarsel hvis kort eller PIN-kode bortkommer, misbruges eller er i en uberettigets besiddelse Når SCB har fået besked om, at kortet er mistet, eller at en anden person kender PIN-koden, vil kortet øjeblikkeligt blive annulleret hos SCB. Derudover vil kortet blive spærret for brug i autorisationssystemet hos SCB og MoreCard indløsere i disses autorisationscentre i det omfang, SCB finder det nødvendigt for at hindre misbrug. På tilsvarende måde vil kortet blive spærret, hvis SCB får en begrundet mistanke om misbrug. Hvis dit kort spærres, uden at du har givet meddelelse herom, opfordres du til hurtigst muligt at kontakte SCB for afklaring af eventuel misforståelse. 6. Særlige kreditvilkår for MasterCard kortkonto med tilknyttet kreditmaksimum Til din MoreCard kortkonto etableres en kredit med en månedlig hel eller delvis tilbagebetaling. Når SCB har accepteret din ansøgning, gælder yderligere følgende vilkår: Du vil fra SCB modtage en bekræftelse på den etablerede kreditramme. Aftalegrundlaget består af ansøgningsblanketten, disse kortbestemmelser indeholdende prislisten samt bekræftelsesbrevet. Og ved forhøjelse af kreditmaksimum tillige et nyt aftalegrundlag. Bekræftelsesbrevet fra SCB vil indeholde oplysning om: - kontonummer - størrelsen på den bevilgede kreditramme - det valgte princip for månedlig betaling af forbruget, helt eller delvist. - oplysning om den for tiden gældende rentesats - de samlede kreditomkostninger i henhold til kreditaftaleloven Betaling Den aftalte månedlige ydelse, der fremgår af opkrævningen, opkræves på forfaldsdagen, på den måde der er aftalt i forbindelse med oprettelse af kreditten. Der kan altid betales et større beløb end den aftalte månedlige ydelse, dog højest saldoen på kortkontoen. Et eventuelt indestående på kortkontoen forrentes ikke. Den aftalte kreditramme er det maksimale beløb, du kan trække på kortkontoen, og det er i den forbindelse aftalt, at saldoen helt eller delvist betales hver måned. Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger den aftalte kreditramme, er SCB berettiget til at kræve beløb ud over det aftalte maksimum betalt ved påkrav. Banken kan vælge at gøre misligholdelse gældende, jf. pkt og 2.11., bl.a. med den virkning, at hele saldoen på kortkontoen forfalder til betaling. SCB vil give dig meddelelse herom. Ellers vil beløb i form af overtræk forlods blive hævet sammen med den førstkommende aftalte månedlige hele eller delvise betaling Aftalens varighed Kreditrammen er gældende indtil videre. For betalingsaftalen gælder tillige pkt Kreditomkostninger Ifølge lov om kreditaftaler skal SCB opgøre det samlede beløb, der skal betales ved forskellige udnyttelser af kortkontoen som summen af lånebeløbet og kreditomkostningerne samt opgøre de årlige omkostninger i procent. Du vil i bekræftelsesbrevet modtage en opgørelse for dit kontoforhold jf. pkt. 6. Hæftelses- og ansvarsregler, Lov om betalingstjenester, 61 og 62 Lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester 61. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. 57, medmindre andet følger af 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. Side 5 af 6

6 Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det. Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet. Prisblad til kortbestemmelser for MoreCard Årligt kortgebyr Med rentebærende kredit 99 kr. Uden rentebærende kredit 595 kr. Nyt Kort og/eller PIN-kode Erstatningskort 100 kr. Ny PIN-kode 35 kr. Hævning af kontanter i Pengeautomat i Danmark 50 kr. Pengeautomat i udlandet 50 kr. Bank 50 kr. Elektronisk bankoverførsel 50 kr. Efterforskning Almindelig indsigelse* pr. time 400 kr. (min. kr. 250) Udvidet indsigelse** 500 kr. Kopi pr. nota 25 kr. * plus gebyr for kopi pr. nota ** plus gebyr for kopi pr. nota plus evt. timelønssats Santander Consumer Bank Stamholmen 147, 6., DK-2650 Hvidovre Tlf.: santanderconsumerbank.dk MoreCard fordelsprogram 1. Medlemskab 1.1. Alle indehavere af MoreCard i Danmark deltager automatisk i programmet Deltagelse er gratis Medlemskabet omfatter også specielle rabatordninger og ad hoc medlemsfordele Du kan når som helst framelde programmet hos Santander Consumer Bank på tlf Cash Back 2.1. Når du anvender dit MoreCard til betaling for forbrug hos forretningssteder og på Internettet tilknyttet MasterCard i Danmark og udlandet, optjener du 1% Cash Back I særlige kampagneperioder kan Cash Back forhøjes Hvis du taber dit kort eller får det stjålet, kan du bestille et nyt MoreCard. Den optjente Cash Back bliver automatisk overført til dit nye kort Cash Back opspares og det optjente beløb vises på månedsopgørelsen i slutningen af hvert kvartal Der optjenes ikke Cash Back i Danmark og udlandet ved udbetaling på check eller kontanthævninger i automater og i pengeinstitutter Ved krediteringer af køb, bliver optjente Cash Back justeret tilsvarende. Gebyrer der påføres din konto f.eks. rykkergebyr, årligt kortgebyr m.m. udløser ikke Cash Back. 3. Udbetaling af Cash Back 3.1. Du får din Cash Back udbetalt automatisk hvert kvartal Cash Back udbetales ved overførsel af beløbet til din MoreCard konto. Hvis du ønsker din Cash Back udbetalt på en check (der naturligvis er gebyrfri), skal du kontakte Santander Consumer Bank på tlf Hvis du ikke har brugt dit MoreCard i 3 måneder, bliver den optjente Cash Back automatisk udbetalt på en check og sendt med posten til dig. 4. Ændring af betingelserne 4.1. MoreCard har til enhver tid ret til at ændre betingelserne eller bringe programmet til ophør med 1 måneds skriftligt varsel til kunderne. Allerede optjent Cash Back overføres automatisk til kundernes konto. Side 6 af 6

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.12.2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.01.2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for. Nykredit Hævekort

Brugerregler for. Nykredit Hævekort Gældende pr. 1. januar 2018 Brugerregler for Nykredit Hævekort R8850 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler for Nykredit Hævekort... 1 Ordliste...

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner: Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI # et godt sted at være VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVAT Gældende pr. 01.01.2018 Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT 1. Indledning Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg. email: post@fynskebank.dk Registreringsnummer 6850 Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 6520 Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard,

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for VISA Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag,

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold Kortbestemmelser Gældende fra den 1. januar 2010 Forbrugsforeningens kortbestemmelser Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe varer

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Brugerregler - hævekort

Brugerregler - hævekort Brugerregler - hævekort 6520 Lollands bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5960 Frørup Andelskasse Sportsvænget 2 5871 Frørup post@froerupandelskasse.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD

MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse medlemsbestemmelser gælder for både virksomheden og kortholder. Virksomheden er ansvarlig for,

Læs mere

Kortbestemmelser (Gældende pr. 1. november 2010 for såvel nye som eksisterende kunder)

Kortbestemmelser (Gældende pr. 1. november 2010 for såvel nye som eksisterende kunder) Kortbestemmelser (Gældende pr. 1. november 2010 for såvel nye som eksisterende kunder) Kortudsteder: Ikano Bank, filial af Ikano Bank SE, Sverige, Stationsparken 24, 2600 Glostrup, CVR.nr. 28 14 83 21,

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 08M august 2009.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 08M august 2009. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 08M august 2009. Indhold Disse bestemmelser gælder fra den 20. september 2009 for nye kunder og fra den 1. november 2009 for eksisterende kunder.

Læs mere

Kortbestemmelser MasterCard Corporate Virtual

Kortbestemmelser MasterCard Corporate Virtual Disse kortbestemmelser gælder for både virksomheden og bruger. Virksomheden er ansvarlig for, at bruger kender og følger reglerne. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage, søn- og helligdage

Læs mere

Regler for MasterCard Guld

Regler for MasterCard Guld Regler for MasterCard Guld Gælder fra september 2008 Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas,

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere