DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9"

Transkript

1 DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T

2 DM S MEDLEMMER SEKTORER I DM DM Offentlig: Medlemmer ansat i administrative job i staten, regioner og kommuner. DM Privat: Privatansatte medlemmer. Medlemsfordelingen i sektorer og sektioner ved udgangen af 2009: DM Forskning og Formidling: Hovedparten af medlemmerne er beskæftiget med forskning, udredning, rådgivning og formidling. En mindre del har ledelsesmæssige og administrative opgaver. DM Forskning og videregående uddannelser: Medlemmer ansat på blandt andet universiteter og højere læreanstalter, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, musikkonservatorier, undervisningsinstitutioner under Kulturministeriet og øvrige undervisningsinstitutioner. SEKTORER 21% 19% 24% 7% 22% 7% DM HTDA: Medlemmer i tidsbegrænsede eller timelønnede job, ansatte i deltidsjob og arbejdssøgende. DM Studerende: Studerende. DM Forskning og uddannelse DM Forskning og formidling DM HTDA DM Offentlig DM Privat DM Studerende DM S MEDLEMMER SEKTIONER I DM Der findes sektioner for: SEKTIONER DM HAVDE CIRKA MEDLEMMER I MEDLEMMERNE ER TILKNYTTET FORSKELLIGE SEKTO- RER OG SEKTIONER, OG SOM UDGANGSPUNKT HØRER MAN HJEMME I EN AF DEM ALT EFTER, HVOR MAN ARBEJDER. NÅR MAN MELDER SIG IND I DM, PLACERES MAN AUTOMATISK I EN SEKTOR ELLER SEKTION, MEN KAN VÆLGE AT SKIFTE TIL EN ANDEN * Pensionister Udlandsansatte Freelancere og selvstændige Ledere 69% 17% 3% 6% 5% Sektorer og sektioner har eget budget, ledes af en politisk valgt bestyrelse og arbejder selvstændigt inden for den kompetence, de har fået af hovedbestyrelsen. Sektorerne er direkte repræsenteret i DM s Hovedbestyrelse. DM Pensionist DM Udland DM Leder Passive og uplacerede DM Freelancere og selvstændige *Gælder ikke studerende, ledere og pensionister. 2 3

3 DM S MEDLEMMER DM S MEDLEMMER FORDELING I SEKTORERNE EFTER MEDLEMMERNES ALDER ALDERSFORDELING NÅR MAN MELDER SIG IND I DM, PLACERES MAN AUTOMATISK I EN SEKTOR ELLER SEKTION. MAN KAN VÆLGE AT SKIFTE TIL EN ANDEN * *Gælder ikke studerende, ledere og pensionister DM Offentlig Forskning og videregående uddannelse Honorar og timelønnede DM Studerende Forskning og formidling Privatansatte FORDELING I SEKTORERNE PÅ KVINDER OG MÆND Privat ansatte Honarar og timelønnede Forskning og formidling Forskning og videregående uddannelse DM Studerende DM Offentlig Mænd Kvinder 4 5

4 DM S ØKONOMI DM S DRIFT HAVDE I 2009 EN OMSÆTNING PÅ OMKRING 125 MILLIONER KRONER ØKONOMI DM S ØKONOMI DM s samlede økonomi består af tre regnskaber: Et for driften af DM, et for Reservefonden og et for Den Sociale Sikringsfond. Reservefonden er populært sagt DM s strejkekasse, mens midlerne i Den Sociale Sikringsfond bruges til rentefrie lån til medlemmer, som er kommet i økonomisk klemme i kraft af deres job, som oftest i forbindelse med konkurssager. DM s Reservefond er støt stigende. I 2008 var der 88 millioner kroner i fonden, som i 2009 steg til 240 millioner kroner. Finanskrisen betød dog et fald i 2008, men det blev mere end indhentet i Antallet af udlån fra Den Sociale Sikringsfond er steget fra 2008 til 2009, hvor der der blev bevilget 81 lån til 47 medlemmer i alt. KONTINGENTER FORDELT PÅ MEDLEMSGRUPPER Fuldtidsansatte Studenter medlemmer Pensionister Øvrige I alt DM S SAMLEDE RESULTAT FOR 2009 VAR ET OVERSKUD PÅ CIRKA 33,6 MILLIONER KRONER MOD ET BUDGETTERET OVERSKUD PÅ 16 MILLIONER KRONER. AT OVERSKUDDET BLEV SÅ MEGET STØRRE END FORVENTET, SKYLDES PRIMÆRT ET HØJERE AFKAST FRA RESERVEFONDEN END FORVENTET DM s drift havde i 2009 en omsætning på omkring 125 millioner kroner. Den primære indtægtskilde er medlemmernes kontingenter, som udgjorde 109 millioner kroner. Den største post på udgiftssiden var personaleudgifter til de knap 110 medarbejdere i DM, som leverer den daglige betjening og rådgivning af medlemmer og politikere samt servicer dem. Personaleomkostningerne udgjorde cirka halvdelen af DM s udgifter. Omkring 17 procent af udgifterne gik til kontorudgifter, mens resten fordelte sig på politiske møder og aktiviteter, tillidsrepræsentant- og medlemsaktiviteter, interessevaretagelse, information og Magisterbladet. FORDELING AF OMKOSTNINGER 12% 13% 2% 4% 52% 17% 6 7 Lokale og kontoromkostninger Sekretariatsbemanding Medlemsydelser, møder og kurservirksomhed TR-aktiviteter Politisk arbejde / kollektiv interessevaretagelse Kommunikation, markedsføring og blade

5 DM S RÅDGIVNING MEDLEMSSAGER MEDLEMSSAGER Forhandlingsafdelingerne har en daglig telefonvagt, som medlemmerne kan ringe eller skrive til. De henvendelser, som DM ikke umiddelbart kan give et enkelt svar på, og som udvikler sig til egentlige sager, fordelte sig i 2009 på en række sagstyper. På de fire største områder fordelte de sig procentvis omtrent således: SAGSTYPE/OMRÅDE LEDERE FORSKERE OG UNDERVISERE PRIVATANSATTE OFFENTLIGT ANSATTE Løn 65,5 % 34,1 % 14,2 % 54,7 % Afskedigelse 6,9 % 29,7 % 24,9 % 15,1 % Ansættelse 26,1 % 34,4 % 58,2 % 28,8 % Advarsel 1,5 % 1,9 % 2,7 % 1,4 % DM S RÅDGIVNING MEDLEMSSAGER DM RÅDGIVER MEDLEMMERNE OM LØN OG ANSÆTTELSE OG YDER JURIDISK BISTAND, HVIS DET ER NØDVENDIGT. DM FORHANDLER OGSÅ MED ARBEJDSGIVERNE OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR, FØR MEDLEMMER ANSÆTTES, UNDER ANSÆTTELSEN OG NÅR DE FRATRÆDER I alt 100 % 100 % 100 % 100 % SOCIALRÅDGIVERORDNINGEN DM har en socialrådgiverordning, som tilbyder råd og vejledning til medlemmer, der har svært ved at få, eller er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af helbredsproblemer. I 2009 registrerede DM 215 henvendelser til ordningen mod 175 i Størsteparten af henvendelserne i 2009 drejede sig om langvarig sygdom, og om hvordan den påvirker arbejdsevnen. Nogle sygdomme skyldes arbejdet, andre er akutte eller kroniske lidelser og enkelte følger efter ulykker, der nedsætter arbejdsevnen. Nogle medlemmer fik forklaret sagsgangen i en sygedagpengesag hos kommunen, mens andre fik hjælp til at søge aktindsigt, få en bisidder ved afgørende møder med kommunen, og hjælp til at klage over afgørelser som stop af sygedagpenge, afslag på fleksjob og lignende. Medlemmerne vejledes også i arbejdsskadesager. Der var i 2009 cirka 15 løbende sager. Mange af de anmeldte sager drejede sig om psykiske lidelser, som medlemmerne mente skyldtes belastninger i arbejdet. Arbejdsskadestyrelsen er sjældent enig i den vurdering, og stort set alle anmeldelser om psykiske lidelser på grund af arbejdet, afvises af Arbejdsskadestyrelsen. PSYKOLOGORDNINGEN DM har mulighed for at henvise medlemmer med psykiske problemer, der realterer sig til arbejdsmiljøet, til psykolog. DM bevilger mellem 5 og 10 behandlinger til medlemmer, der får bevilget psykologhjælp, efter først at have undersøgt, om der er andre tilbud om behandling fra arbejdsgiver, læge eller andre. Medlemmernes hovedbegrundelser for at søge psykologhjælp er uventede eller usaglige afskedigelser, dårlig ledelse, chikane og mobning, stress og udbrændthed. Der blev i 2009 bevilget hjælp til 132 medlemmer mod 84 i

6 DM S ADVOKATHJÆLP DM S ADVOKATHJÆLP DM-MEDLEMMER KAN FÅ GRATIS ADVOKATHJÆLP VIA DM. DET VIL SIGE, AT MEDLEMMERNE UDEN OMKOSTNING KAN FÅ PRØVET SAGER, SOM HANDLER OM ANSÆTTELSESFORHOLD, VED DE RELEVANTE RETSINSTANSER. DM VURDERER SAGERNE OG BESLUTTER, OM DER SKAL BEVILGES ADVOKATHJÆLP DM HJÆLPER I 2009 blev 71 nye medlemssager sendt til advokat, hvilket er det højeste tal i DM s historie. Sagerne kan løbe over flere år, og derfor kan der gå lang tid fra sagerne rejses, til der foreligger en endelig afgørelse. Mange af sagerne i 2009 skyldtes dårlig økonomi hos arbejdsgivere og førte derfor til en konkursbegæring fra DM s side. DM kan være nødt til at indgive konkursbegæring, for at medlemmer kan få den løn, de har til gode hos arbejdsgivere. Foruden konkurssagerne fik DM medhold i omkring 25 sager i For medlemmerne betyder det fx erstatning for uberettiget afskedigelse eller udbetaling af løn og feriepenge, som de har til gode hos arbejdsgivere. Tilsammen indbragte sagerne 2,4 millioner kroner til DM-medlemmer, varierende fra kroner i en sag til kroner i en anden. EKSEMPLER PÅ SAGER KRONER TIL GODE EFTER KONKURS Et medlem havde ikke fået udbetalt sin løn. DM gik ind i sagen og ophævede ansættelsesforholdet på grund af misligholdelse fra arbejdsgivers side og sendte flere skrivelser om den manglende løn. Alligevel reagerede arbejdsgiveren ikke, og DM s advokat gik ind i sagen, for at få arbejdsgiveren erklæret konkurs. Skifteretten efterlevede kravet og erklærede virksomheden for konkurs. Lønmodtagernes Garantifond dækkede efterfølgende medlemmets løn, erstatning for opsigelsesvarsel og feriegodtgørelse. I alt næsten kroner KRONER TIL FYRET GRAVID KVINDE Et kvindeligt DM-medlem blev ansat som kundesupport-medarbejder i et firma, som sælger it-ydelser. Umiddelbart efter ansættelsen, fortalte hun arbejdsgiveren, at hun var gravid og skulle føde syv måneder senere. Efter et stykke tid blev hun kaldt til samtale og fik besked om, at hun var fyret, med den begrundelse, at hun var overkvalificeret til jobbet. DM rejste krav om godtgørelse, da fyringen var i strid med ligebehandlingsloven. DM forsøgte uden held at indgå et forlig med arbejdsgiveren på fire måneders løn, og sagen endte i byretten med påstand om, at arbejdsgiveren skulle betale ni måneders løn. Det fik arbejdsgiveren til at reagere, og der blev nu indgået et forlig på fem måneders løn, svarende til kroner til medlemmet KRONER FOR USAGLIG OPSIGELSE En privat virksomhed fyrede et kvindeligt DM-medlem med begrundelsen økonomiske problemer, efter at hun i nogle måneder havde været sygemeldt med stress. Hun var oprindeligt ansat som salgskonsulent med løntilskud. Da løntilskudsperioden sluttede, blev kvinden fastansat på overenskomstmæssige vilkår, men med en langt lavere løn, end DM mente, hun var berettiget til. Dette gjorde DM arbejdsgiveren opmærksom på og stillede derfor krav om efterbetaling for den fireårige periode, som kvinden havde været underbetalt i. Desuden mente DM, at fyringen var usaglig. Da sagen stod til at skulle afgøres i en faglig voldgift, indgik parterne et kompromis, hvor kvinden fik koner i godtgørelse for usaglig opsigelse. Desuden fik de andre DMmedlemmer i virksomheden, som også havde været lønnet for lavt, en lønstigning på i alt kroner om måneden. PH.D.ER UNDGIK FYRING OG FIK NY VEJLEDER Et DM-medlem var ansat som ph.d.-stipendiat for eksterne midler på et universitet. Den professor, som stod i spidsen for forskningsprojektet var også hendes vejleder. Han blev på et tidspunkt utilfreds med hendes faglige fremskridt, og ville fyre hende lige på stedet. Men DM greb ind, da ph.d.-stipendiater kun kan fyres, hvis de først får en negativ halvårsevaluering og derefter ikke forbedrer sig. DM påpegede samtidig over for ph.d.-studienævnet, at professoren havde skabt så umulige samarbejdsvilkår, at der burde udpeges en ny vejleder. Ph.d.-studienævnet gav hende i første omgang en ny midlertidig vejleder og bad hende skrive et paper. Hun fik en positiv bedømmelse af sine faglige kvalifikationer og gjorde sin afhandling færdig på et andet institut med en anden vejleder

7 DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER DM har næsten 700 tillidsrepræsentanter. Deres hovedopgave er at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser på de enkelte arbejdspladser. De forhandler lønaftaler og tillæg ved de årlige lønforhandlinger og ved nyansættelser og holder i øvrigt øje med, om overenskomster og aftaler overholdes. Tillidsrepræsentanterne er også med til at aftale generelle retningslinjer på arbejdspladserne, fx om kompetenceudvikling, MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og personalepolitik. Tillidsrepræsentanterne er centrum for den faglige aktivitet på arbejdspladserne. En aktivitet, der er grundlaget for medarbejdernes indflydelse på arbejdspladserne. TILLIDSREPRÆSENTANTER FORDELT PÅ DE FIRE STØRSTE ANSÆTTELSESOMRÅDER TILLIDSREPRÆSENTANTERNE ER CENTRUM FOR DEN FAGLIGE AKTIVITET PÅ ARBEJDSPLADSERNE TILLIDSREPRÆSENTANTERNE FORHANDLER LØNAFTALER OG ER MED TIL AT AFTALE GENERELLE RET- NINGSLINJER PÅ ARBEJDSPLADSERNE, FX OM KOMPETENCEUDVIKLING, MUS (MEDARBEJDERUDVIK- LINGSSAMTALER) OG PERSONALEPOLITIK Privat ansatte TILLIDSREPRÆSENTANTER Forskning og formidling Forskning og videregående uddannelse DM Offentlig Mænd Kvinder 12 13

8 JOB OG KARRIERE AKTIVITETER MEDLEMSAKTIVITETER I 2009 blev der udbudt i alt 126 medlemsmøder fordelt på 42 fyraftensmøder, 40 karriereworklabs, 12 tema-arrangementer for ledige og 32 tema-arrangementer for nyuddannede. Mange medlemmer brugte muligheden for at få tilført viden og møde andre medlemmer. Mere end deltog i de forskellige aktiviteter, hvoraf næsten deltog i fyraftensmøderne. KARRIERETJEK DM tilbyder medlemmerne individuelle karrieresamtaler, telefonisk karriererådgivning samt at få tjekket jobansøgninger. NETVÆRK Medlemmerne kan deltage i både DM-drevne faglige netværk og i medlemsdrevne netværk såkaldte fagceller. Som en del af konceptet arrangerer DM minikonferencer, som er knyttet til de enkelte større netværk. Se alle netværkstilbuddene på JOB OG KARRIERE MANGE DM ERE VALGTE I 2009 AT UDVIKLE DERES KOMPETENCER PÅ ET AF DM S KURSER OG AT MØDES I FAGLIGE FÆLLESSKABER I DM S FAGLIGE NETVÆRK ANTAL GENNEMFØRTE AKTIVITETER ANTAL DELTAGERE Worklabs Jobsøgningskurser for studentermedlemmer 3 93 Fyraftensmøder Telefonisk karriererådgivning Individuel test og samtale Aktiviteter for nyuddannede Ansøgningscheck Aktiviteter for ledige

9 DM PROCENT MEDLEMSTILBUD Med DM Procent er antallet af medlemstilbud vokset, og de nye tilbud ligger primært inden for kultur og viden samt miljø og sundhed. I forbindelse med lanceringen af DM Procent, er der indført et medlemskort til alle DM s medlemmer, så de nemmere kan identificere sig som DM-medlem, når de ønsker at gøre brug af de kontante medlemstilbud. EKSEMPLER PÅ NYE KONTANTE TILBUD DM PROCENT I EFTERÅRET 2009 BLEV DM PROCENT LANCERET. DM PROCENT ER BETEGNELSEN FOR DM S KONTANTE MEDLEMSTILBUD. DM HAR GENNEM MANGE ÅR HAFT KONTANTE TILBUD TIL MEDLEMMERNE, PRIMÆRT I FORM AF FINANSIELLE PRODUKTER, SÅSOM FORSIKRINGER OG LIGNENDE. MED DM PROCENT HAR MEDLEMMERNE FÅET ENDNU FLERE KONTANTE FORDELE Rabat på delebil Rabat på fitnessabonnement Rabat i økologisk supermarked Rabat på avisabonnement Rabat på udvalgte tidsskrifter Rabat på udvalgte museer Rabat på særrejser 16 17

10 DM S POLITIK LIGESTILLING DM S POLITIK DM VARETAGER MEDLEMMERNES INTERESSER PÅ MANGE OMRÅDER. I 2009 VAR DER ISÆR FOKUS PÅ LIGESTILLING, ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSPOLITIK DM arbejder for ligeløn mellem kvinder og mænd, for 12 ugers øremærket barsel til mænd og for kvotelovgivning med det mål, at mindst 40 procent af bestyrelsesposter i private børsnoterede virksomheder skal besættes af kvinder. Det gør DM gennem proaktive overenskomstkrav, gennem påvirkning af det politiske system og ved selv at fokusere på at fremme ligestilling for medlemmerne. DM tror på, at den lokale indsats fra både medlemmer og tillidsrepræsentanter er afgørende, hvis der skal ske forandring. Derfor har DM udviklet fire nye værktøjskasser om ligeløn og barselsproblemstillinger til både kvinder og mænd. Se værktøjskasserne på DM gennemførte i 2009 informationskampagner om mænd og barsel, etablerede et virtuelt netværk for fædre på orlov, afholdt klubmøder, fyraftensmøder, konferencer og høringer om blandt andet ligeløn, kvinder som ekspertkilder og behovet for stærke institutioner på ligestillingsområdet. DM førte konkrete sager om brud på overenskomst og aftaler, og DM s konsulenter vejledte og rådgav om ligebehandling og ligeløn. DM S LØNSTATISTIK 2009 LØNFORSKELLE I DET OFFENTLIGE Blandt offentligt ansatte cand.scient.er der en gennemsnitlig lønforskel på 11 procent mellem kvinder og mænd og på 7,8 procent for cand.mag.er. LØNFORSKELLE I DET PRIVATE I den private sektor er den gennemsnitlig lønforskel mellem kvinder og mænd på 9,3 procent for cand. scient.er og på 17,6 procent for cand.mag.er. ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK DM har i 2009 deltaget i en projektstyregruppe under Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland om magistres ledighed og beskæftigelse. Projektet resulterede i en rapport: Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre i Østdanmark. Rapporten viser, at magistre generelt er gode til at søge job inden for mange områder, og at netop den faglige mobilitet gør, at mange DM ere kommer i arbejde. I efteråret 2009 holdt DM møde for DM s repræsentanter i lokale og regionale beskæftigelsesråd. Formålet var både at orientere om aktuelle emner inden for beskæftigelsespolitikken, og at give repræsentanterne mulighed for sparring og erfaringsudveksling. På mødet drøftede man blandt andet AC s Akademikerkampagne 2.0. DM har endvidere oprettet en mailboks på som ledige medlemmer kan skrive til om deres gode eller dårlige erfaringer med andre aktører. FORSKNINGS- OG UDDANNELSESPOLITIK UNIVERSITETERNE Videnskabsministeriet besluttede i 2008 at evaluere universitetsloven fra Evalueringen skulle være færdig inden udgangen af Et uafhængigt internationalt panel af eksperter, der blev udpeget af Videnskabsministeren, stod for evalueringen. DM var glad for evalueringspanelets rapport, som pegede på problemer med medarbejderindflydelse og forskningsfrihed. DM har nemlig ofte peget på de samme problemer og vil nu, på baggrund af evalueringen, aktivt påvirke politikere på Christiansborg til at bruge rapportens konklusioner, så universitetsloven kan blive revideret. PROFESSIONSHØJSKOLERNE DM har i 2009 arbejdet med at udvikle en vision for professionsuddannelserne. Det har DM gjort sammen med tillidsrepræsentanter, medlemmer og en række samarbejdspartnere. DM har også i samarbejde med en række organisationer arbejdet for at forbedre det økonomiske grundlag for professionshøjskolernes uddannelser og udviklingsarbejde både på kort sigt og på længere sigt. Formålet er, at komme med et forslag om at ændre finansieringssystemet for professionsuddannelserne

11 D M D A N S K M A G I S T E R F O R E N I N G N I M B U S P A R K E N F R E D E R I K S B E R G T E L E F O N F A X D D M. D K W W W. D M. D K

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010 DM KORT FORTALT Årsrapport 2010 2 DM S MEDLEMMER DM s medlemmer DM HAVDE CIRKA 38.400 MEDLEMMER I 2010, OG DET ER OMKRING 2.000 FLERE END ÅRET FØR. LIDT FLERE END 7.000 ARBEJDER MED FORSKNING OG UNDERVISNING,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

dm kort fortalt Årsrapport 2011

dm kort fortalt Årsrapport 2011 dm kort fortalt Årsrapport 2011 1 2 Dm s medlemmer DM s medlemmer DM rundede i 2011 et medlemstal på 40.000 medlemmer, hvilket er en stigning på 2000 medlemmer i forhold til året før. Dermed følger 2011

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

t i t e l p å a f s n i t

t i t e l p å a f s n i t t i t e l p å a f s n i t 1 Bliv medlem af DM Fordele i dit arbejdsliv dm.dk 2 0 1 0 2 a r b e j d s l i v Kan du se dig selv? DM hører til de mest erfarne og bredeste fagforeninger i Danmark. Det betyder,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2018 Alle rettigheder

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

DM s ligelønsstrategi

DM s ligelønsstrategi DM s ligelønsstrategi 1.1. BAGGRUND DM har valgt at formulere en ligelønsstrategi for at synliggøre, hvordan DM anskuer ligelønsspørgsmålet, og hvad vi gør for at løse udfordringerne. Medlemmerne af DM

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

FOAs krav til OK15, vedtaget den

FOAs krav til OK15, vedtaget den FOAs krav til OK15, vedtaget den 21.10.2014 FOAs Hovedbestyrelse og repræsentanter for faggrupper har den 21. oktober 2014 vedtaget, hvilke krav FOA skal arbejde videre med overfor samarbejdsparterne i

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere