DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9"

Transkript

1 DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T

2 DM S MEDLEMMER SEKTORER I DM DM Offentlig: Medlemmer ansat i administrative job i staten, regioner og kommuner. DM Privat: Privatansatte medlemmer. Medlemsfordelingen i sektorer og sektioner ved udgangen af 2009: DM Forskning og Formidling: Hovedparten af medlemmerne er beskæftiget med forskning, udredning, rådgivning og formidling. En mindre del har ledelsesmæssige og administrative opgaver. DM Forskning og videregående uddannelser: Medlemmer ansat på blandt andet universiteter og højere læreanstalter, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, musikkonservatorier, undervisningsinstitutioner under Kulturministeriet og øvrige undervisningsinstitutioner. SEKTORER 21% 19% 24% 7% 22% 7% DM HTDA: Medlemmer i tidsbegrænsede eller timelønnede job, ansatte i deltidsjob og arbejdssøgende. DM Studerende: Studerende. DM Forskning og uddannelse DM Forskning og formidling DM HTDA DM Offentlig DM Privat DM Studerende DM S MEDLEMMER SEKTIONER I DM Der findes sektioner for: SEKTIONER DM HAVDE CIRKA MEDLEMMER I MEDLEMMERNE ER TILKNYTTET FORSKELLIGE SEKTO- RER OG SEKTIONER, OG SOM UDGANGSPUNKT HØRER MAN HJEMME I EN AF DEM ALT EFTER, HVOR MAN ARBEJDER. NÅR MAN MELDER SIG IND I DM, PLACERES MAN AUTOMATISK I EN SEKTOR ELLER SEKTION, MEN KAN VÆLGE AT SKIFTE TIL EN ANDEN * Pensionister Udlandsansatte Freelancere og selvstændige Ledere 69% 17% 3% 6% 5% Sektorer og sektioner har eget budget, ledes af en politisk valgt bestyrelse og arbejder selvstændigt inden for den kompetence, de har fået af hovedbestyrelsen. Sektorerne er direkte repræsenteret i DM s Hovedbestyrelse. DM Pensionist DM Udland DM Leder Passive og uplacerede DM Freelancere og selvstændige *Gælder ikke studerende, ledere og pensionister. 2 3

3 DM S MEDLEMMER DM S MEDLEMMER FORDELING I SEKTORERNE EFTER MEDLEMMERNES ALDER ALDERSFORDELING NÅR MAN MELDER SIG IND I DM, PLACERES MAN AUTOMATISK I EN SEKTOR ELLER SEKTION. MAN KAN VÆLGE AT SKIFTE TIL EN ANDEN * *Gælder ikke studerende, ledere og pensionister DM Offentlig Forskning og videregående uddannelse Honorar og timelønnede DM Studerende Forskning og formidling Privatansatte FORDELING I SEKTORERNE PÅ KVINDER OG MÆND Privat ansatte Honarar og timelønnede Forskning og formidling Forskning og videregående uddannelse DM Studerende DM Offentlig Mænd Kvinder 4 5

4 DM S ØKONOMI DM S DRIFT HAVDE I 2009 EN OMSÆTNING PÅ OMKRING 125 MILLIONER KRONER ØKONOMI DM S ØKONOMI DM s samlede økonomi består af tre regnskaber: Et for driften af DM, et for Reservefonden og et for Den Sociale Sikringsfond. Reservefonden er populært sagt DM s strejkekasse, mens midlerne i Den Sociale Sikringsfond bruges til rentefrie lån til medlemmer, som er kommet i økonomisk klemme i kraft af deres job, som oftest i forbindelse med konkurssager. DM s Reservefond er støt stigende. I 2008 var der 88 millioner kroner i fonden, som i 2009 steg til 240 millioner kroner. Finanskrisen betød dog et fald i 2008, men det blev mere end indhentet i Antallet af udlån fra Den Sociale Sikringsfond er steget fra 2008 til 2009, hvor der der blev bevilget 81 lån til 47 medlemmer i alt. KONTINGENTER FORDELT PÅ MEDLEMSGRUPPER Fuldtidsansatte Studenter medlemmer Pensionister Øvrige I alt DM S SAMLEDE RESULTAT FOR 2009 VAR ET OVERSKUD PÅ CIRKA 33,6 MILLIONER KRONER MOD ET BUDGETTERET OVERSKUD PÅ 16 MILLIONER KRONER. AT OVERSKUDDET BLEV SÅ MEGET STØRRE END FORVENTET, SKYLDES PRIMÆRT ET HØJERE AFKAST FRA RESERVEFONDEN END FORVENTET DM s drift havde i 2009 en omsætning på omkring 125 millioner kroner. Den primære indtægtskilde er medlemmernes kontingenter, som udgjorde 109 millioner kroner. Den største post på udgiftssiden var personaleudgifter til de knap 110 medarbejdere i DM, som leverer den daglige betjening og rådgivning af medlemmer og politikere samt servicer dem. Personaleomkostningerne udgjorde cirka halvdelen af DM s udgifter. Omkring 17 procent af udgifterne gik til kontorudgifter, mens resten fordelte sig på politiske møder og aktiviteter, tillidsrepræsentant- og medlemsaktiviteter, interessevaretagelse, information og Magisterbladet. FORDELING AF OMKOSTNINGER 12% 13% 2% 4% 52% 17% 6 7 Lokale og kontoromkostninger Sekretariatsbemanding Medlemsydelser, møder og kurservirksomhed TR-aktiviteter Politisk arbejde / kollektiv interessevaretagelse Kommunikation, markedsføring og blade

5 DM S RÅDGIVNING MEDLEMSSAGER MEDLEMSSAGER Forhandlingsafdelingerne har en daglig telefonvagt, som medlemmerne kan ringe eller skrive til. De henvendelser, som DM ikke umiddelbart kan give et enkelt svar på, og som udvikler sig til egentlige sager, fordelte sig i 2009 på en række sagstyper. På de fire største områder fordelte de sig procentvis omtrent således: SAGSTYPE/OMRÅDE LEDERE FORSKERE OG UNDERVISERE PRIVATANSATTE OFFENTLIGT ANSATTE Løn 65,5 % 34,1 % 14,2 % 54,7 % Afskedigelse 6,9 % 29,7 % 24,9 % 15,1 % Ansættelse 26,1 % 34,4 % 58,2 % 28,8 % Advarsel 1,5 % 1,9 % 2,7 % 1,4 % DM S RÅDGIVNING MEDLEMSSAGER DM RÅDGIVER MEDLEMMERNE OM LØN OG ANSÆTTELSE OG YDER JURIDISK BISTAND, HVIS DET ER NØDVENDIGT. DM FORHANDLER OGSÅ MED ARBEJDSGIVERNE OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR, FØR MEDLEMMER ANSÆTTES, UNDER ANSÆTTELSEN OG NÅR DE FRATRÆDER I alt 100 % 100 % 100 % 100 % SOCIALRÅDGIVERORDNINGEN DM har en socialrådgiverordning, som tilbyder råd og vejledning til medlemmer, der har svært ved at få, eller er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af helbredsproblemer. I 2009 registrerede DM 215 henvendelser til ordningen mod 175 i Størsteparten af henvendelserne i 2009 drejede sig om langvarig sygdom, og om hvordan den påvirker arbejdsevnen. Nogle sygdomme skyldes arbejdet, andre er akutte eller kroniske lidelser og enkelte følger efter ulykker, der nedsætter arbejdsevnen. Nogle medlemmer fik forklaret sagsgangen i en sygedagpengesag hos kommunen, mens andre fik hjælp til at søge aktindsigt, få en bisidder ved afgørende møder med kommunen, og hjælp til at klage over afgørelser som stop af sygedagpenge, afslag på fleksjob og lignende. Medlemmerne vejledes også i arbejdsskadesager. Der var i 2009 cirka 15 løbende sager. Mange af de anmeldte sager drejede sig om psykiske lidelser, som medlemmerne mente skyldtes belastninger i arbejdet. Arbejdsskadestyrelsen er sjældent enig i den vurdering, og stort set alle anmeldelser om psykiske lidelser på grund af arbejdet, afvises af Arbejdsskadestyrelsen. PSYKOLOGORDNINGEN DM har mulighed for at henvise medlemmer med psykiske problemer, der realterer sig til arbejdsmiljøet, til psykolog. DM bevilger mellem 5 og 10 behandlinger til medlemmer, der får bevilget psykologhjælp, efter først at have undersøgt, om der er andre tilbud om behandling fra arbejdsgiver, læge eller andre. Medlemmernes hovedbegrundelser for at søge psykologhjælp er uventede eller usaglige afskedigelser, dårlig ledelse, chikane og mobning, stress og udbrændthed. Der blev i 2009 bevilget hjælp til 132 medlemmer mod 84 i

6 DM S ADVOKATHJÆLP DM S ADVOKATHJÆLP DM-MEDLEMMER KAN FÅ GRATIS ADVOKATHJÆLP VIA DM. DET VIL SIGE, AT MEDLEMMERNE UDEN OMKOSTNING KAN FÅ PRØVET SAGER, SOM HANDLER OM ANSÆTTELSESFORHOLD, VED DE RELEVANTE RETSINSTANSER. DM VURDERER SAGERNE OG BESLUTTER, OM DER SKAL BEVILGES ADVOKATHJÆLP DM HJÆLPER I 2009 blev 71 nye medlemssager sendt til advokat, hvilket er det højeste tal i DM s historie. Sagerne kan løbe over flere år, og derfor kan der gå lang tid fra sagerne rejses, til der foreligger en endelig afgørelse. Mange af sagerne i 2009 skyldtes dårlig økonomi hos arbejdsgivere og førte derfor til en konkursbegæring fra DM s side. DM kan være nødt til at indgive konkursbegæring, for at medlemmer kan få den løn, de har til gode hos arbejdsgivere. Foruden konkurssagerne fik DM medhold i omkring 25 sager i For medlemmerne betyder det fx erstatning for uberettiget afskedigelse eller udbetaling af løn og feriepenge, som de har til gode hos arbejdsgivere. Tilsammen indbragte sagerne 2,4 millioner kroner til DM-medlemmer, varierende fra kroner i en sag til kroner i en anden. EKSEMPLER PÅ SAGER KRONER TIL GODE EFTER KONKURS Et medlem havde ikke fået udbetalt sin løn. DM gik ind i sagen og ophævede ansættelsesforholdet på grund af misligholdelse fra arbejdsgivers side og sendte flere skrivelser om den manglende løn. Alligevel reagerede arbejdsgiveren ikke, og DM s advokat gik ind i sagen, for at få arbejdsgiveren erklæret konkurs. Skifteretten efterlevede kravet og erklærede virksomheden for konkurs. Lønmodtagernes Garantifond dækkede efterfølgende medlemmets løn, erstatning for opsigelsesvarsel og feriegodtgørelse. I alt næsten kroner KRONER TIL FYRET GRAVID KVINDE Et kvindeligt DM-medlem blev ansat som kundesupport-medarbejder i et firma, som sælger it-ydelser. Umiddelbart efter ansættelsen, fortalte hun arbejdsgiveren, at hun var gravid og skulle føde syv måneder senere. Efter et stykke tid blev hun kaldt til samtale og fik besked om, at hun var fyret, med den begrundelse, at hun var overkvalificeret til jobbet. DM rejste krav om godtgørelse, da fyringen var i strid med ligebehandlingsloven. DM forsøgte uden held at indgå et forlig med arbejdsgiveren på fire måneders løn, og sagen endte i byretten med påstand om, at arbejdsgiveren skulle betale ni måneders løn. Det fik arbejdsgiveren til at reagere, og der blev nu indgået et forlig på fem måneders løn, svarende til kroner til medlemmet KRONER FOR USAGLIG OPSIGELSE En privat virksomhed fyrede et kvindeligt DM-medlem med begrundelsen økonomiske problemer, efter at hun i nogle måneder havde været sygemeldt med stress. Hun var oprindeligt ansat som salgskonsulent med løntilskud. Da løntilskudsperioden sluttede, blev kvinden fastansat på overenskomstmæssige vilkår, men med en langt lavere løn, end DM mente, hun var berettiget til. Dette gjorde DM arbejdsgiveren opmærksom på og stillede derfor krav om efterbetaling for den fireårige periode, som kvinden havde været underbetalt i. Desuden mente DM, at fyringen var usaglig. Da sagen stod til at skulle afgøres i en faglig voldgift, indgik parterne et kompromis, hvor kvinden fik koner i godtgørelse for usaglig opsigelse. Desuden fik de andre DMmedlemmer i virksomheden, som også havde været lønnet for lavt, en lønstigning på i alt kroner om måneden. PH.D.ER UNDGIK FYRING OG FIK NY VEJLEDER Et DM-medlem var ansat som ph.d.-stipendiat for eksterne midler på et universitet. Den professor, som stod i spidsen for forskningsprojektet var også hendes vejleder. Han blev på et tidspunkt utilfreds med hendes faglige fremskridt, og ville fyre hende lige på stedet. Men DM greb ind, da ph.d.-stipendiater kun kan fyres, hvis de først får en negativ halvårsevaluering og derefter ikke forbedrer sig. DM påpegede samtidig over for ph.d.-studienævnet, at professoren havde skabt så umulige samarbejdsvilkår, at der burde udpeges en ny vejleder. Ph.d.-studienævnet gav hende i første omgang en ny midlertidig vejleder og bad hende skrive et paper. Hun fik en positiv bedømmelse af sine faglige kvalifikationer og gjorde sin afhandling færdig på et andet institut med en anden vejleder

7 DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER DM har næsten 700 tillidsrepræsentanter. Deres hovedopgave er at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser på de enkelte arbejdspladser. De forhandler lønaftaler og tillæg ved de årlige lønforhandlinger og ved nyansættelser og holder i øvrigt øje med, om overenskomster og aftaler overholdes. Tillidsrepræsentanterne er også med til at aftale generelle retningslinjer på arbejdspladserne, fx om kompetenceudvikling, MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og personalepolitik. Tillidsrepræsentanterne er centrum for den faglige aktivitet på arbejdspladserne. En aktivitet, der er grundlaget for medarbejdernes indflydelse på arbejdspladserne. TILLIDSREPRÆSENTANTER FORDELT PÅ DE FIRE STØRSTE ANSÆTTELSESOMRÅDER TILLIDSREPRÆSENTANTERNE ER CENTRUM FOR DEN FAGLIGE AKTIVITET PÅ ARBEJDSPLADSERNE TILLIDSREPRÆSENTANTERNE FORHANDLER LØNAFTALER OG ER MED TIL AT AFTALE GENERELLE RET- NINGSLINJER PÅ ARBEJDSPLADSERNE, FX OM KOMPETENCEUDVIKLING, MUS (MEDARBEJDERUDVIK- LINGSSAMTALER) OG PERSONALEPOLITIK Privat ansatte TILLIDSREPRÆSENTANTER Forskning og formidling Forskning og videregående uddannelse DM Offentlig Mænd Kvinder 12 13

8 JOB OG KARRIERE AKTIVITETER MEDLEMSAKTIVITETER I 2009 blev der udbudt i alt 126 medlemsmøder fordelt på 42 fyraftensmøder, 40 karriereworklabs, 12 tema-arrangementer for ledige og 32 tema-arrangementer for nyuddannede. Mange medlemmer brugte muligheden for at få tilført viden og møde andre medlemmer. Mere end deltog i de forskellige aktiviteter, hvoraf næsten deltog i fyraftensmøderne. KARRIERETJEK DM tilbyder medlemmerne individuelle karrieresamtaler, telefonisk karriererådgivning samt at få tjekket jobansøgninger. NETVÆRK Medlemmerne kan deltage i både DM-drevne faglige netværk og i medlemsdrevne netværk såkaldte fagceller. Som en del af konceptet arrangerer DM minikonferencer, som er knyttet til de enkelte større netværk. Se alle netværkstilbuddene på JOB OG KARRIERE MANGE DM ERE VALGTE I 2009 AT UDVIKLE DERES KOMPETENCER PÅ ET AF DM S KURSER OG AT MØDES I FAGLIGE FÆLLESSKABER I DM S FAGLIGE NETVÆRK ANTAL GENNEMFØRTE AKTIVITETER ANTAL DELTAGERE Worklabs Jobsøgningskurser for studentermedlemmer 3 93 Fyraftensmøder Telefonisk karriererådgivning Individuel test og samtale Aktiviteter for nyuddannede Ansøgningscheck Aktiviteter for ledige

9 DM PROCENT MEDLEMSTILBUD Med DM Procent er antallet af medlemstilbud vokset, og de nye tilbud ligger primært inden for kultur og viden samt miljø og sundhed. I forbindelse med lanceringen af DM Procent, er der indført et medlemskort til alle DM s medlemmer, så de nemmere kan identificere sig som DM-medlem, når de ønsker at gøre brug af de kontante medlemstilbud. EKSEMPLER PÅ NYE KONTANTE TILBUD DM PROCENT I EFTERÅRET 2009 BLEV DM PROCENT LANCERET. DM PROCENT ER BETEGNELSEN FOR DM S KONTANTE MEDLEMSTILBUD. DM HAR GENNEM MANGE ÅR HAFT KONTANTE TILBUD TIL MEDLEMMERNE, PRIMÆRT I FORM AF FINANSIELLE PRODUKTER, SÅSOM FORSIKRINGER OG LIGNENDE. MED DM PROCENT HAR MEDLEMMERNE FÅET ENDNU FLERE KONTANTE FORDELE Rabat på delebil Rabat på fitnessabonnement Rabat i økologisk supermarked Rabat på avisabonnement Rabat på udvalgte tidsskrifter Rabat på udvalgte museer Rabat på særrejser 16 17

10 DM S POLITIK LIGESTILLING DM S POLITIK DM VARETAGER MEDLEMMERNES INTERESSER PÅ MANGE OMRÅDER. I 2009 VAR DER ISÆR FOKUS PÅ LIGESTILLING, ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSPOLITIK DM arbejder for ligeløn mellem kvinder og mænd, for 12 ugers øremærket barsel til mænd og for kvotelovgivning med det mål, at mindst 40 procent af bestyrelsesposter i private børsnoterede virksomheder skal besættes af kvinder. Det gør DM gennem proaktive overenskomstkrav, gennem påvirkning af det politiske system og ved selv at fokusere på at fremme ligestilling for medlemmerne. DM tror på, at den lokale indsats fra både medlemmer og tillidsrepræsentanter er afgørende, hvis der skal ske forandring. Derfor har DM udviklet fire nye værktøjskasser om ligeløn og barselsproblemstillinger til både kvinder og mænd. Se værktøjskasserne på DM gennemførte i 2009 informationskampagner om mænd og barsel, etablerede et virtuelt netværk for fædre på orlov, afholdt klubmøder, fyraftensmøder, konferencer og høringer om blandt andet ligeløn, kvinder som ekspertkilder og behovet for stærke institutioner på ligestillingsområdet. DM førte konkrete sager om brud på overenskomst og aftaler, og DM s konsulenter vejledte og rådgav om ligebehandling og ligeløn. DM S LØNSTATISTIK 2009 LØNFORSKELLE I DET OFFENTLIGE Blandt offentligt ansatte cand.scient.er der en gennemsnitlig lønforskel på 11 procent mellem kvinder og mænd og på 7,8 procent for cand.mag.er. LØNFORSKELLE I DET PRIVATE I den private sektor er den gennemsnitlig lønforskel mellem kvinder og mænd på 9,3 procent for cand. scient.er og på 17,6 procent for cand.mag.er. ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK DM har i 2009 deltaget i en projektstyregruppe under Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland om magistres ledighed og beskæftigelse. Projektet resulterede i en rapport: Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre i Østdanmark. Rapporten viser, at magistre generelt er gode til at søge job inden for mange områder, og at netop den faglige mobilitet gør, at mange DM ere kommer i arbejde. I efteråret 2009 holdt DM møde for DM s repræsentanter i lokale og regionale beskæftigelsesråd. Formålet var både at orientere om aktuelle emner inden for beskæftigelsespolitikken, og at give repræsentanterne mulighed for sparring og erfaringsudveksling. På mødet drøftede man blandt andet AC s Akademikerkampagne 2.0. DM har endvidere oprettet en mailboks på som ledige medlemmer kan skrive til om deres gode eller dårlige erfaringer med andre aktører. FORSKNINGS- OG UDDANNELSESPOLITIK UNIVERSITETERNE Videnskabsministeriet besluttede i 2008 at evaluere universitetsloven fra Evalueringen skulle være færdig inden udgangen af Et uafhængigt internationalt panel af eksperter, der blev udpeget af Videnskabsministeren, stod for evalueringen. DM var glad for evalueringspanelets rapport, som pegede på problemer med medarbejderindflydelse og forskningsfrihed. DM har nemlig ofte peget på de samme problemer og vil nu, på baggrund af evalueringen, aktivt påvirke politikere på Christiansborg til at bruge rapportens konklusioner, så universitetsloven kan blive revideret. PROFESSIONSHØJSKOLERNE DM har i 2009 arbejdet med at udvikle en vision for professionsuddannelserne. Det har DM gjort sammen med tillidsrepræsentanter, medlemmer og en række samarbejdspartnere. DM har også i samarbejde med en række organisationer arbejdet for at forbedre det økonomiske grundlag for professionshøjskolernes uddannelser og udviklingsarbejde både på kort sigt og på længere sigt. Formålet er, at komme med et forslag om at ændre finansieringssystemet for professionsuddannelserne

11 D M D A N S K M A G I S T E R F O R E N I N G N I M B U S P A R K E N F R E D E R I K S B E R G T E L E F O N F A X D D M. D K W W W. D M. D K

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010 DM KORT FORTALT Årsrapport 2010 2 DM S MEDLEMMER DM s medlemmer DM HAVDE CIRKA 38.400 MEDLEMMER I 2010, OG DET ER OMKRING 2.000 FLERE END ÅRET FØR. LIDT FLERE END 7.000 ARBEJDER MED FORSKNING OG UNDERVISNING,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

dm kort fortalt Årsrapport 2011

dm kort fortalt Årsrapport 2011 dm kort fortalt Årsrapport 2011 1 2 Dm s medlemmer DM s medlemmer DM rundede i 2011 et medlemstal på 40.000 medlemmer, hvilket er en stigning på 2000 medlemmer i forhold til året før. Dermed følger 2011

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

t i t e l p å a f s n i t

t i t e l p å a f s n i t t i t e l p å a f s n i t 1 Bliv medlem af DM Fordele i dit arbejdsliv dm.dk 2 0 1 0 2 a r b e j d s l i v Kan du se dig selv? DM hører til de mest erfarne og bredeste fagforeninger i Danmark. Det betyder,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 November 2012 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november 2012 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer - Jeg har fra

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere