Socialudvalget Kort fortalt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget Kort fortalt!"

Transkript

1 Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet samt reducere udgifterne. I forhold til nye borgere, viser projektet i 2013, at ca. 81 % er egnede til at være med i projektet og heraf bliver 60 % selvhjulpne. I 2013 er projektets 1. fase sat i drift, mens fase 2 og 3 fortsat er i en projektfase. Fortløbende anvendt ny teknologi til såvel at sikre smartere arbejdsgange som til at sikre bedre livskvalitet for borgerne. Der anvendes blandt andet loftlifte og mobile lifte, gives tilbud om automatiske vaske- og tørretoiletter, robotstøvsugere, hjælpemidler til støttestrømper og øjendrypning. Desuden er projektet Tale til tekst startet i forhold til dokumentation samt afprøvning og udvikling af elektroniske låsesystemer. Udmøntet fastholdelses- og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel og uddelt Arbejdsglædens Pris til medarbejdere, der har gjort en ekstra indsats for trivslen. Igangsat projekt færre akutte indlæggelser. Projektet skal forhindre unødige akutte indlæggelser af ældre borgere og fortsætter frem til juni I 2013 har socialområdet: Arbejdet videre med bolighandlingsplan herunder ombygning og renovering af boligerne på Trappebæksvej og Tvedvej. Der er igangsat nybygning af yderligere 12 boliger på botilbuddet Ryttervej. Med fokus på forebyggende, udgiftsbegrænsende og rehabiliterende tilgang igangsat udarbejdelse af overordnet strategi for afdelingens indsatser. Etableret et sundhedstilbud til socialt udsatte. Arbejdet med forankring og implementering af nyt Frivillighus i Havnegade. Arbejdet videre med sund- og ernæringsrigtig kost til de ældre borgere. Produceret hovedretter i Det Gode Madhus. Leveret timers praktisk bistand og pleje. En boligmasse på 306 ældreboliger og 563 plejeboliger.

2 Økonomisk oversigt Socialudvalget + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 539,3 557,2 545,8 535,6-10,2 Myndighedsafdelingen 134,1 251,5 141,4 130,3-11,1 Hjemmepleje Øst 67,4 21,6 67,7 66,9-0,8 Hjemmepleje Vest 69,4 23,5 70,1 71,4 1,3 Plejecenter Øst 138,0 132,0 134,3 135,1 0,8 Plejecenter Vest 130,4 128,6 132,3 131,8-0,4 Socialområdet exl. takstinstitutioner 251,3 262,2 261,6 258,5-3,0 Socialfagligt center 226,8 240,4 231,2 228,6-2,5 Handicap 10,1 7,4 12,8 12,9 0,1 Psykiatri 10,8 10,3 13,3 13,1-0,2 Misbrug 3,6 4,1 4,3 3,9-0,4 Socialområdet incl. takstinstitutioner 240,5 251,7 253,7 245,5-8,2 Takstinstitutioner -10,8-10,5-7,8-13,0-5,2 Sekretariatet -16,4-4,3-4,0-1,9 2,1 Serviceudgifter i alt 763,4 804,6 795,5 779,2-16,3 Indkomstoverførsler -7,2-14,7-14,0-14,5-0,5 Socialudvalget inkl. Indkomstoverførsler 756,2 789,9 781,5 764,7-16,8 Heraf overføres til 2014 Heraf overføres til ,3-12,0 Anlæg: Socialudvalget 11,8 4,5 11,6 7,2-4,4 Anlæg i alt 11,8 4,5 11,6 7,2-4,4 Heraf overførs til ,2 1

3 Bevillinger 2013 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Nedskrivning af lønbudgetter 0,9% -5,2 Ophør af kommunal bevilling af høreapparater - Regionsoprave i ,0 Overførsel fra takstinstitutioner 1,4 Overførsel fra statsfinansierede projekter 1,7 Deponering - lejemålet Faaborgvej 64-0,8 Indkøbs- og udbudsbesparelser -0,3 Barselspuljen 2,8 Overført til ungekontakten -0,1 Flyttet til anlæg - Trappebæksvej og Ådalen og Ollerup plejecenter -2,5 Driftsbevillinger i alt -9,1 Tillægsbevillinger Indkomstoverførsler Overførsel fra boligerne 0,9 Regulering af boligernes budget for ,2 Indkomstoverførsler i alt 0,7 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra ,6 Ombygning Ådalen Plejecenter 2,8 Havestue Ollerup Plejecenter 0,7 Anlægsbevillinger i alt 7,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab Sammenholdes Socialudvalget forventede regnskab på serviceudgifterne pr. september på 784 mio. kr. med regnskabet for 2013, fremgår det, at regnskabet er 4,8 mio. kr. lavere. På ældreområdet er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Differencen dækker over flere bevægelser, som merforbrug på sosuuddannelsen med 0,2 mio. kr., merudgifter på hjælpemidler med 0,5 mio. kr. og mindreudgift på plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter med 0,5 mio. kr. På socialområdet er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en mindreudgift/merindtægt på 3,2 mio. kr. Ændringen skyldes færre udgifter til kontakt- og ledersagerordning, misbrugsbehandling og forsorgscenter, samt beskyttet beskæftigelse med 1,5 mio. kr. Herudover mindreudgift/merindtægt på takstinstitutioner på 2,7 mio. kr. På handicapbiler har der været en merudgift på 2,9 mio. kr. og de statsfinansierede projekter har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. På sekretariatet er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en mindreudgift/merindtægt på 1,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsaligt ændringer i de mellemkommunale betalinger. 2

4 På overførselsindkomsterne er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en mindreudgift/merindtægt på 0,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes færre udgifter til kontante ydelser og øget refusion på dyre enkeltsager. Herudover en afvigelse på tomgang i boligerne med en merudgift på 0,8 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sammenholdes regnskab med korrigeret budget, fremgår der et samlet mindreforbrug på 16,3 mio. kr. på driften. Mindreforbrug ,3 mio. kr. Heraf takstinstitutioner -5,2 mio. kr. Statsfinansierede puljemidler (projekter) -1,1 mio. kr. Afsat til projekt på Gudbjerg Plejecenter -3,1 mio. kr. Finansiering af merforbrug under Sundhedsudvalget ( 1 udvalg fra 2014) -0,7 mio. kr. Projekt færre akutte indlæggelser -0,8 mio. kr. Reelt mindreforbrug til disposition i Social- og Sundhedsudvalget i ,5 mio. kr. Ældreområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. der primært vedrører Fritvalgspuljen - mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Pulje til dyre enkeltsager mindreforbrug 1,8 mio. kr. Pulje vedr. overførsel fra 2011 mindreforbrug 3,1 mio. kr. Flygtningerefusion merindtægt 0,6 mio. kr. Sosu-uddannelsen merforbrug 1,5 mio. kr. Hjælpemidler - merforbrug 1,1 mio. kr. Plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter - merforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsaligt projektet Nye veje til et aktivt liv der har til formål, at gøre borgerne mere selvhjulpne, og dermed øge livskvaliteten. 3

5 Af overførslen fra 2011 blev der i budget 2013 afsat budget på 4,6 mio. kr. til ombygning på Gudbjerg og Ådalen Plejecenter. Af de 4,6 mio. kr. er der givet tillægsbevilling mellem drift og anlæg under socialudvalget på 1,5 mio. kr. til ombygning af Ådalen Plejecenter. De resterende 3,1 mio. kr. overføres til Socialområdet har samlet set et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., der vedrører Socialfagligt Center mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Handicap, psykiatri og misbrug mindreforbrug 0,5 mio. kr. Takstinstitutioner - mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Statfinansierede projekter mindreforbrug 1,1 mio. kr. Sekretariatet har et merforbrug/mindreindtægt på 2,1 mio. kr. der vedrører Servicearealer på ældreboliger samt administration 1,1 mio. kr. Mellemkommunale betalinger merudgift/mindreindtægt 1,0 mio. kr. Overførselsindkomster: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Regnskab 2013 på overførselsindkomsterne viser en mindreudgift/merindtægt på 0,5 mio. kr. der vedrører Statsrefusion på dyre enkeltsager og kontante yderlser til sociale formål merudgift/merindtægt på 1,7 mio. kr. Tomgangshusleje i boligerne merudgift på 1,2 mio. kr. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring I 2013 er Socialudvalgets anlægspulje primært blevet anvendt til at færdiggøre 8 nye almene boliger på Trappebæksvej, samt til renovering af boliger på Tvedvej. Hertil kommer at der på Ryttervej opføres 12 nye boliger til beboere med handicap, byggeriet startede op i 2013, og forventes afsluttet i maj Den samlede kommunale udgift til boligerne på Ryttervej er 4,19 mio. kr. fordelt over 2013 og Mindreforbruget på anlæg i 2013 på -4,4 mio. kr. skyldes primært en tillægsbevilling sidst på året til udvidelse af fælles opholdsstue på Ollerup Plejecenter, samt en tillægsbevilling sidst på året til udskiftning af tag og renovering af Ådalen Plejecenter. Ollerup Plejecenter finansieres af Socialudvalgets mindreforbrug i 2011, i alt 0,667 mio. kr., hvor hele beløbet overføres til Ådalen Plejecenter finansieres af Socialudvalgets kendte mindreforbrug på anlæg i ,311 mio. kr., samt af socialudvalgets samlede ramme i 2013, i alt 1,518 mio. kr. Af den samlede bevilling på 2,829 mio. kr. til Ådalen Plejecenter, overføres de 2,705 mio. kr. til Det resterende mindreforbrug vedrører fortrinsvis renoveringspuljen til istandsættelse af udlejningsejendomme, og skyldes at en række projekter er blevet udskudt fra 2013 til 2014, bl.a. på grund af ændringer i behov, længere leveringstid end forventet samt krav til udbud. Mindreforbruget overføres til istandsættelse af udlejningsejendomme i I alt overføres 4,212 mio. kr. til 2014, mens 0,179 overføres til kassen og vedrører et mindreforbrug på boligdelen Trappebæksvej. Alle puljer og projekter overgår pr til CETS under Økonomiudvalget. 4

6 Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og et merforbrug på 0,9 mio. kr. på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter. Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på 8,0 mio. kr., samt 1,8 mio. kr. i mindreforbrug på puljen til dyre enkeltsager. SOSU uddannelserne gav et merforbrug på 1,5 mio. kr. og hjælpemiddelområdet et merforbrug på 1,1 mio. kr. Af overførslen fra 2011 er afsat budget til ombygning på Gudbjerg Plejecenter på 3,1 mio. kr. Grundet manglende bevilling fra landsbyggefonden er midlerne ikke søgt overført til anlægsbudgettet, men overføres til budget På plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. Herudover skal der overføres 0,8 mio. kr. til projekt færre indlæggelser i budget 2015 under Hjemmepleje Øst. Herudover har myndighedsafdelingen haft indtægter i form af flygtningerefusion på 0,6 mio. kr. Hvad nåede vi i 2013? Tema: Rehabiliteringsprojekt Nye Veje til aktivt liv Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre, hvilket i fremtiden vil få betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne. I Svendborg Kommune var der i borgere over 70 år der fik hjemmehjælp. Dette svarer til 19,8 % af alle borgere i denne aldersgruppe. Hvis det fortsat er 19,8 % af de +70-årige, der modtager hjemmehjælp i 2025, vil antallet stige til borgere. I løbet af 15-årig periode sker der således en stigning på 55 %, af borgere over 70 år, der modtager hjemmehjælp. På ældreområdet er der derfor fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes, på en anden og mindre ressourcekrævende måde. Socialudvalget har derfor iværksat et 2-årigt projekt Nye Veje til aktivt liv der har til formål at arbejde med tiltag der skal sikre, en anden måde at give hjælp på. Mål: Socialudvalget i Svendborg Kommune besluttede på deres møde i februar 2011 at Nye Veje til aktivt liv har til formål: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Veje til målet: Der er defineret et projekt i 3 faser, og der er planlagt evaluering med anbefalinger til daglig drift i foråret Status for målopfyldelse: I 2013 har vi implementeret 1 fase af projektet til daglig drift således, at der pr er etableret et hverdagsrehabiliteringstilbud til alle nye borgere, der henvender sig for at få hjælp, som følge af et funktionstab. Vi har i den forbindelse omorganiseret ældreområdet således, at der i hver hjemmeplejeafdeling er en sektion der udelukkende arbejder med rehabilitering. 5

7 I 2013 har 81% af de borgere der har henvendt sig i.f.t hjælp, fået tilbud omkring hverdagsrehabilitering. Heraf bliver ca. 60% selvhjupne. De resterende 19% er tilbudt hjemmehjælp fra starten. I 2012 fik 23% hjemmehjælp fra starten. Der er et fald i borgere der modtager hverdagsrehabilitering eller hjemmehjælp fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2013 på 140 borgere, fra 2119 borgere til 1979 borgere. Det er besluttet at projekt Nye veje til aktivt liv skal forlænges til ultimo 2014 i forhold til projektets fase 2, plejecenterborgere, og projektets fase 3, borgere tilknyttet hjemmeplejen. Der er i fase 2 arbejdet med et kulturprojekt på alle plejecentre, og der er iværksat to projekter på plejecenterområdet, der skal sikre specielt fokus på borgere i ældreboliger og borgere i gæsteboliger. I forhold til borgere tilknyttet hjemmeplejen, fase 3, har 251 borgere i 2013 været vurderet i.f.t. hverdagsrehabiliteringspotentiale, 46% af disse borgere er tilbudt hverdagsrehabilitering. Pr er hverdagsrehabilitering implementeret i alle hjemmeplejesektioner. Der opstartes i april med de private leverandører i.f.t. frit valg. Tema: Bolighandlingsplan Ældreområdet i Social og Sundhed skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger til rådighed til borgerne i Svendborg Kommune. Ved indgangen til 2013 havde vi følgende boliger: Plejeboliger 370 Demensboliger 152 Ældreboliger med center 306 Ældreboliger uden center 234 Gæsteboliger 41 Mål: At Svendborg Kommune Fortsat kan leve op til ventelistegarantien Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Veje til målet: Administrationen følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal: give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger. Status for målopfyldelse: I.f.t. behovstilpasning har vi i 2013 ommærket 3 plejeboliger til demensboliger på Gudbjerg plejecenter og 1 plejebolig til gæstebolig på Å-dalens plejecenter, så sammensætningen nu er således: Plejeboliger 366 Demensboliger 155 6

8 Ældreboliger med center 306 Ældreboliger uden center 234 Gæsteboliger 42 Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid skal tilbydes dette indenfor 2 måneder. Siden denne lov trådte i kraft pr har Svendborg Kommune kunne leve op til denne ventelistegaranti. Der er primo 2014 udarbejdet en analyse i forhold til forventet boligbehov i de kommende år. Analysen viser i store træk, at vores nuværende boligmasse skulle kunne udfylde boligbehovene indtil Der vil muligvis være behov for ommærkning i.f.t. nogle demensboliger. Der vil blive udarbejdet en ny analyse af boligbehovet i Tema: Kostpolitikken Svendborg Kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på ernæring for at fremme ældres sundhed, funktionsniveau og trivsel. Mål: At have fokus på mad og måltider hele døgnet Mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet Samarbejdet omkring mad og måltider skal integreres i alle aspekter - både forebyggelse, omsorg, pleje og behandling. Målrettet indsats omkring mad og måltider skal ske i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner Veje til målet: Der vælges årligt et fokusområde gældende for hele ældreområdet Alle borgere der er visiteret til personlig pleje tilbydes årligt ernæringsscreening Der gennemføres en gang årligt en borgerundersøgelser i.f.t. kostpolitikken for borgere på ældreområdet. Der afholdes 2 årlige temaeftermiddage for kost- og ernæringsfaglige og superbrugere ift. Kostpolitikken. Der er i 2012 uddannet en SUPER bruger i kostpolitikken i hver sektion i hjemmeplejen og en SUPER bruger for hvert afsnit på plejecentrene. Status for målopfyldelse: Alle indsatser er gennemført. I 2013 har der været fokus på kost til borgere med specielle sygdomme : hjertesygdomme, diabetes, kræft og KOL. Tema: Projekt Færre akutte indlæggelser Der er gennem et innovationsprojekt blevet sat fokus på akutte indlæggelser af ældreområdets borgere på såvel plejecentre som i hjemmeplejen. Innovationsprojektet pegede på en række forskellige potentialer i forhold til at begrænse antallet af akutte indlæggelser. Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i foråret 2013 at gennemføre projektet Færre akutte indlæggelser på ældreområdet i en toårig periode. Mål: Formålet med projektet er todelt, og er: At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser, og dermed give borgerne bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser 7

9 Veje til målet: Overordnet set er der besluttet indsatser på tre fronter. For det første at etablere et akutteam, hvor en sygeplejerske fra akutteamet involveres i alle potentielle akutte indlæggelser på ældreområdet. Akutteamet skal være i funktion alle årets dage. Udover involvering i indlæggelserne er akutteamets opgave at registrere årsager og baggrund for de enkelte indlæggelser, således at der genereres større viden omkring de akutte indlæggelser. For det andet indgår udviklingen af nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets håndtering af akutte syge og døende borgere i projektet. Endeligt er der i projektet fokus på at sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere. Status for målopfyldelse: Projektet blev igangsat medio Der er 4 akut-sygeplejersker i akut-teamet. Desuden har der været gennemført uddannelse internt i alle sektionerne både i hjemmeplejen og på plejecentrene. Herudover arbejdes der på et materiale omkring håndteringen af døende og akut syge borgere. Det er endnu ikke muligt at vurdere, om akutteamet og undervisning mv. har haft en direkte effekt på antallet af akutte indlæggelser på ældreområdet. Projektet er under udvikling, og behovet for yderligere tiltag vurderes løbende. Tema: Velfærdsteknologi Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Velfærdsteknologi dækker også over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der forbedrer borgeroplevelsen. Ældreområdet ønsker at være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver. Vi ønsker at bruge teknologien, hvor det giver mening. Velfærdsteknologi dækker også over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der forbedrer borgeroplevelsen. Mål: Ældreområdet tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Vi vil: Bruge velfærdsteknologien, hvor det giver mening Øge kvaliteten og trygheden for borgere Frigøre arbejdskraft Lette arbejdsbyrden for personalet - ArbejdsPladsVurdering Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samkører ligeledes med velfærdsteknologien og indeholder for Social og Sundhed: Telemedicinsk sårbehandling Telemedicin Fjernbehandling af kronikere i eget hjem Analyse af best practice ved digital rehabilitering Hjemmesygeplejens integration til Det Fælles Medicinkort MedCom meddelelser Kommunerne på Sundhed.dk Fælles Sprog III på ældre- og sundhedsområdet Ovenstående er yderligere konkretiseret i den fællesoffentlige strategi for digital velfærd Der er nedsat en velfærdsteknologiarbejdsgruppe i Social og Sundhed. Gruppens opgave er at: Koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag Medvirke til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter Dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag 8

10 Veje til målet: Vi arbejder med velfærdsteknologi ved at: Udnytte eksisterende teknologi og sikre at vi følger udviklingen på området Præge udviklingen ved at indgå aktivt i udvalgte projekter med eksterne aktører Præge udviklingen ved selv aktivt at idéudvikle og opstarte innovative processer. Der er nedsat en velfærdsteknologisk arbejdsgruppe under projektet Nye veje til aktivt liv, med bred repræsentation fra ældre- og socialområdet. Arbejdsgruppens opgaver er at koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag, medvirke til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter. Desuden er arbejdsgruppen ansvarlig for at dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag. Samarbejde, vi er medlem af: Welfare Tech business innovation, CareNet, Velfærdsteknologi indgår, i projektperioden, som en del af projektet Nye veje til aktivt liv. Status for målopfyldelse: Implementeret velfærdsteknologi: Robotstøvsugere Vaske-tørre toiletter Strømpepåtagere PDA er elektronisk kommunikation Mobile loftlifte, oppustelig lift Støtte til øjendråber Demensslynger, GPS er, døralarmer/sensorer, trædemåtter IT-støtte for ældre borgere og adgang til computere i aktivitetscentre Aktuelle projekter: Låsesystem i hjemmeplejen udbygges med bl.a. 2-vejs nødkaldesystem Tale til tekst Intelligente bleer Telemedicinske udskrivningskonferencer Innovationsprojekt i forhold til skærmløsninger for ældre Tema: Frivilligindsats på ældreområdet Hver fjerde ældre oplever ofte eller af og til ensomhed, enten ved at være uønsket alene eller føle sig alene sammen med andre. Halvdelen af ældre, der oplever ensomhed efterspørger samvær og det at lære nye mennesker at kende. Frivillige tilbud til ældre er et vigtigt supplement til den offentlige indsats for at forebygge ufrivillig ensomhed blandt ældre. Det frivillige arbejde fortjener anerkendelse, idet de frivilliges indsats har stor betydning for mange borgeres hverdag. Svendborg Kommunes Frivilligpolitik blev godkendt af socialudvalget i december Mål: På ældreområdet i Svendborg kommune ønsker vi at forebygge og afhjælpe ufrivillig ensomhed blandt ældre. Vi ønsker at fremme og sikre et velfungerende samarbejde med de frivillige aktører. Veje til målet: Ældreområdet i Svendborg Kommune deltager sammen med 24 andre kommuner i projektet Ensomt eller aktivt ældreliv. Projektet er ledet af Marselisborg Praksisvidencenter med støtte fra Socialministeriet. Projektet er startet op ved en spørgeskemaundersøgelse blandt ældre i de deltagende kommuner. Målet for projektet er at styrke livskvaliteten hos ældre, der oplever ensomhed. 9

11 Aktivitetscentre og boenheder på plejecentrene i Svendborg Kommune søger og har tilgang af frivillige hjælpere i hverdagen, bl.a. via Kontakt mellem mennesker. Den frivillige indsats ydes fortrinsvist, hvor den kommunale indsats ikke slår til, og er især en god støtte i forhold til det sociale fællesskab. Ældre Sagen har i samarbejde med Svendborg Kommune opstartet en Demens Café. Formålet er, at mennesker med en hukommelsessygdom og deres familie / bekendte kan komme et sted, hvor hyggeligt samvær er i fokus. Der er underholdning / musik og mulighed for en god snak med andre i lignende situation. Ældreområdet i Svendborg Kommune deltager i projekt Solidaritet mellem generationer, hvor ressourcestærke unge, der ønsker at deltage i frivillige aktiviteter med ældre medborgere knyttes direkte til de eksisterende ældreforeninger eller indgår i enkelte aktiviteter som f.eks. motionshold, IT-hold, foredrag, hjemmesider eller andet, afhængig af hvilke kompetencer, de unge har. De unge understøtter således det eksisterende foreningsarbejde og aktiviteter for ældre. Status for målopfyldelse: Der er nedsat en arbejdsgruppe med fokus på samspillet mellem frivillige og ældreområdet i Svendborg Kommune. Arbejdsgruppens formål er: At afhjælpe og forebygge ensomhed for svage ældre. At styrke den frivillige indsats på ældreområdet i Svendborg Kommune. Herunder: Skabe overblik over frivillige initiativer, som ældreområdet kan benytte sig Fremme ældreområdets brug af frivillige Udbrede information omkring rammerne for frivillige til ældreområdet Koordinere og være sparringspartner i forhold til såvel igangværende projekter som fremtidige projekter, hvor frivilligheden er i fokus. Sikre iværksættelse af initiativer der understøtter det frivillige arbejde Skabe netværk til de frivillige organisationer Søge inspiration til nye tiltag på frivilligområdet og udvikle initiativer der støtter op, hvor der er behov for frivillige indsatser på ældreområdet Koordinere og implementere projektet Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Indarbejde resultater fra SOL-projektet i daglig drift Arbejdsgruppens opgaver er bl.a.: Beskrivelse af hvilke rammer, der gælder for frivillige for hhv. plejecentre og hjemmepleje i f.t. f.eks. forsikring, tavshedspligt som baggrundsviden primært til sektionsledere. Udarbejdelse af pjece til medarbejderne, som fortæller om arbejdsgruppens eksistens og beskriver hvad vi kan hjælpe med og giver kontaktoplysninger til brug for medarbejderne i udvikling af nye tilbud. Gode historier indtænkes som inspiration. Drøftelse af samarbejdsmuligheder med Kontakt mellem mennesker samt tanker omkring udvikling af netværk mellem Frivilligcentret og ældreområdet. Planlægning af temadag for frivillige og foreninger i relation til projekt aktivt og ensomt ældreliv. Afholdt af Marselisborg i efteråret Artikel i Impulser om temadagen til augustnummer, Deltagelse i udvikling af samtaleredskab til screene ensomme ældre i regi af projekt aktivt eller ensomt ældreliv Evaluering og planlægning af implementering af resultater af projekt SOL, bl.a. samtaleredskab, matchredskab og portal. Oprettelse af borgerportal, Marselisborg. Borgerportalen skal give borgere, pårørende og medarbejdere overblik over alle frivillige initiativer i kommunen. Drøftelse af behovet for lokal videreudvikling af borgerportalen Evaluering og opfølgning på undervisning i borgerportalen, bl.a. udarbejdelse af nyheder på borger.dk, hjemmeside og intranet, 10

12 Udvikling af informationsstrategi for den videre implementering af indsatsen i sektionerne på ældreområdet, herunder bl.a. kobling til kulturprojektet på plejecentrene. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2012 Regnskab 2013 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med indførelse af projekt Nye Veje til et aktivt liv i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2013 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca timer. Forbruget i 2013 er på timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre. Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) 1. kvt kvt kvt kvt Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere (1) Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmeplejen (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at projekt Nye Veje ikke indgår. 11

13 Projekt Nye veje til et aktivt liv har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra til modtagere i december Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2012 Regnskab 2013 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af projekt Nye veje til et aktivt liv har antallet af modtagere af praktisk hjælp været stort set uændret. De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 22,5 % af det samlede timetal leveret til praktisk bistand i I 2013 er andelen 25,6 %. Stigningen i den private andel fra 2012 til 2013, skyldes hovedsaligt en reduktion i antallet af timer leveret af kommunen. Faldet af timer leveret af kommunen skyldes projekt Nye Veje til et aktivt liv m.v. 12

14 Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Socialområdet har i 2013 et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., der fordeler sig med en mindreudgift på 2,5 mio. kr. til myndighed, mindreudgift på 0,5 mio. kr. til handicap, psykiatri og misbrug, samt en mindreudgift på 5,2 mio. kr. til takstinstitutionerne. De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Takstinstitutioner Samlet afvigelse på handicap, psykiatri, misbrug Beskyttet beskæftigelse dagtilbud Betaling til forsorgscentre Misbrugsbehandling Længerevarende botilbud Statsfinansierede projekter Merforbrug Handicapbiler Beløb -5,2 mio. kr. -0,5 mio. kr. -1,0 mio. kr. -0,6 mio. kr. -2,4 mio. kr. -0,6 mio. kr. -1,1 mio. kr. Beløb 3,4 mio. kr. Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således: - Handicapområdet mindreforbrug - 0,6 mio. kr. - Psykiatriområdet - mindreforbrug - 1,6 mio. kr. - Misbrugsområdet mindreforbrug - 3,0 mio. kr. Mindreudgift på takstinstitutioner, er forbeholdt takstinstitutionerne. Afvigelse på op til 5% overføres til budget 2014 og større afvigelse indgår i takstregulering i For at opnå besparelser på myndighedsbudgettet i 2014 er der allerede i 2013 foretaget en gennemgang og revisitation i flere sager, hvilket er medvirkende til mindreudgiften for myndighedsgruppen i Merforbrug til handicapbiler, skyldes et større antal bevillinger i Området bliver fokusområde i Indkomstoverførselsområdet, som består af henholdsvis statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager (indtægtsbudget) samt et udgiftsbudget til kontante ydelser til sociale formål, har et overskud på 1,7 mio. kr. Indkomstoverførsler består af hhv. statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager (indtægtsbudget) samt et udgiftsbudget til kontante ydelser til sociale formål. 13

15 Hvad nåede vi i 2013? Frivilligt socialt arbejde Fokus har været på drift, forankring og implementering af nyt Frivillighus i Havnegade. Der er bevilget et fast årligt driftstilskud på kr. Socialafdelingen deltager i Frivilligrådets møder. Øvrige fokusområder Bolighandlingsplanen centrale elementer er udmøntet herunder ombygning og renovering af Trappebæksvej og Tvedvej samt nybygning af yderligere 12 boliger i tilslutning til botilbuddet Ryttervej. Det er besluttet, at Socialafdelingen udarbejder en ny bolighandlingsplan i Med fokus på en forebyggende, udgiftsbegrænsende og rehabiliterende tilgang har Socialafdelingen igangsat udarbejdelse af en overordnet strategi for afdelingens indsatser. Socialudvalget godkendte i december 2013 hovedprincipperne for strategien. I løbet af 2014 forestår der en række møder i dialoggrupper på tværs af Socialafdelingen, inden forslag til strategien forelægges Socialudvalget. Der er etableret et permanent sundhedstilbud til socialt udsatte i form af gratis ombytning af sprøjter, udsattesygeplejerske og tandbehandlingsprojekt i samarbejde med den kommunale tandpleje. Socialafdelingen har fokus på den gode sagsbehandling og har i den forbindelse implementeret Voksenudredningsmetoden. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Gennemsnitlig belægning pr. kvartal i 2012 og 2013: 1. kvt kvt kvt kvt Gennemsnitlig udgift 2013 Gennemsnitlig udgift Socialpædagogisk bistand 96 Borgerstyret personlig assistance Misbrug døgn Beskyttet beskæftigelse Samværstilbud Midlertidig botilbud 108 Længerevarende botilbud Socialafdelingen har i efteråret 2013 gennemført en revisitation af samtlige 85 sager. Revisitationen medførte blandt andet et fald i antal foranstaltninger. Stigningen i gennemsnitlig udgift skyldes store udgifter i et enkeltmandsprojekt samt uændret lønudgifter grundet områdets rammebudgettering, hvilket medfører stigende gennemsnitlige udgifter. 14

16 I 2013 har der været gennemført en række besparelser på kommunens tilbud, ligesom at alle sager i Socialafdelingen er gennemgået som led i budgetforliget. Det har medført, at de gennemsnitlige udgifter i 2013 generelt er lavere end i Effekten ses dog ikke på døgnbehandling og midlertidige botilbud I 2013 er den gennemsnitlige belægning på misbrug døgn på 1,17 person, hvilket er væsentligt lavere i forhold til sammenligningen i 2012, hvor der var en højere belægning. Sekretariatet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har i regnskab 2013 et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på servicearealer på ældreboliger samt på administration med 1,1 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i merudgift/mindreindtægt på mellemkommunale betalinger. Det vurderes, at der kan skabes balance i budget 2014 for så vidt angår servicearealer på ældreboliger og administration. Mindreindtægten på mellemkommunale betalinger skyldes hovedsaligt fald i antallet af borgere fra andre kommuner i Svendborg kommunes boliger på ældreområdet. Antallet af mellemkommunale borgere varierer over tid og vil blive fulgt nærmere i budget Overførselsindkomster: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring På overførselsindkomsterne er der i sekretariatet en merudgift på 1,2 mio. kr. der vedrører tomgangshusleje. Tomgangshuslejen vil i 2014 være et fokusområde. 15

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Årsregnskab 2012 Socialudvalget

Årsregnskab 2012 Socialudvalget Side 1 af 17 Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Ældreområdet Socialområdet

Ældreområdet Socialområdet Side 1 af 14 I 2011 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet Udmøntet I 2011 har fastholdelses- socialområdet: og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

Årsberetning 2015 Social- og Sundhedsudvalget

Årsberetning 2015 Social- og Sundhedsudvalget Side 1 af 15 Økonomisk oversigt Ældreområdet Rehabilitering, ældreområdet: Der er i alt 724 borgere, der har afsluttet et hverdagsrehabiliteringsforløb i 2015, heraf er 55% blevet selvhjulpne. Måltallet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 01-09-2014 Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 01-09-2014 Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 01-09-2014 Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Socialudvalgets ansvarsområde

Socialudvalgets ansvarsområde 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere