Socialudvalget Kort fortalt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget Kort fortalt!"

Transkript

1 Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet samt reducere udgifterne. I forhold til nye borgere, viser projektet i 2013, at ca. 81 % er egnede til at være med i projektet og heraf bliver 60 % selvhjulpne. I 2013 er projektets 1. fase sat i drift, mens fase 2 og 3 fortsat er i en projektfase. Fortløbende anvendt ny teknologi til såvel at sikre smartere arbejdsgange som til at sikre bedre livskvalitet for borgerne. Der anvendes blandt andet loftlifte og mobile lifte, gives tilbud om automatiske vaske- og tørretoiletter, robotstøvsugere, hjælpemidler til støttestrømper og øjendrypning. Desuden er projektet Tale til tekst startet i forhold til dokumentation samt afprøvning og udvikling af elektroniske låsesystemer. Udmøntet fastholdelses- og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel og uddelt Arbejdsglædens Pris til medarbejdere, der har gjort en ekstra indsats for trivslen. Igangsat projekt færre akutte indlæggelser. Projektet skal forhindre unødige akutte indlæggelser af ældre borgere og fortsætter frem til juni I 2013 har socialområdet: Arbejdet videre med bolighandlingsplan herunder ombygning og renovering af boligerne på Trappebæksvej og Tvedvej. Der er igangsat nybygning af yderligere 12 boliger på botilbuddet Ryttervej. Med fokus på forebyggende, udgiftsbegrænsende og rehabiliterende tilgang igangsat udarbejdelse af overordnet strategi for afdelingens indsatser. Etableret et sundhedstilbud til socialt udsatte. Arbejdet med forankring og implementering af nyt Frivillighus i Havnegade. Arbejdet videre med sund- og ernæringsrigtig kost til de ældre borgere. Produceret hovedretter i Det Gode Madhus. Leveret timers praktisk bistand og pleje. En boligmasse på 306 ældreboliger og 563 plejeboliger.

2 Økonomisk oversigt Socialudvalget + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 539,3 557,2 545,8 535,6-10,2 Myndighedsafdelingen 134,1 251,5 141,4 130,3-11,1 Hjemmepleje Øst 67,4 21,6 67,7 66,9-0,8 Hjemmepleje Vest 69,4 23,5 70,1 71,4 1,3 Plejecenter Øst 138,0 132,0 134,3 135,1 0,8 Plejecenter Vest 130,4 128,6 132,3 131,8-0,4 Socialområdet exl. takstinstitutioner 251,3 262,2 261,6 258,5-3,0 Socialfagligt center 226,8 240,4 231,2 228,6-2,5 Handicap 10,1 7,4 12,8 12,9 0,1 Psykiatri 10,8 10,3 13,3 13,1-0,2 Misbrug 3,6 4,1 4,3 3,9-0,4 Socialområdet incl. takstinstitutioner 240,5 251,7 253,7 245,5-8,2 Takstinstitutioner -10,8-10,5-7,8-13,0-5,2 Sekretariatet -16,4-4,3-4,0-1,9 2,1 Serviceudgifter i alt 763,4 804,6 795,5 779,2-16,3 Indkomstoverførsler -7,2-14,7-14,0-14,5-0,5 Socialudvalget inkl. Indkomstoverførsler 756,2 789,9 781,5 764,7-16,8 Heraf overføres til 2014 Heraf overføres til ,3-12,0 Anlæg: Socialudvalget 11,8 4,5 11,6 7,2-4,4 Anlæg i alt 11,8 4,5 11,6 7,2-4,4 Heraf overførs til ,2 1

3 Bevillinger 2013 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Nedskrivning af lønbudgetter 0,9% -5,2 Ophør af kommunal bevilling af høreapparater - Regionsoprave i ,0 Overførsel fra takstinstitutioner 1,4 Overførsel fra statsfinansierede projekter 1,7 Deponering - lejemålet Faaborgvej 64-0,8 Indkøbs- og udbudsbesparelser -0,3 Barselspuljen 2,8 Overført til ungekontakten -0,1 Flyttet til anlæg - Trappebæksvej og Ådalen og Ollerup plejecenter -2,5 Driftsbevillinger i alt -9,1 Tillægsbevillinger Indkomstoverførsler Overførsel fra boligerne 0,9 Regulering af boligernes budget for ,2 Indkomstoverførsler i alt 0,7 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra ,6 Ombygning Ådalen Plejecenter 2,8 Havestue Ollerup Plejecenter 0,7 Anlægsbevillinger i alt 7,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab Sammenholdes Socialudvalget forventede regnskab på serviceudgifterne pr. september på 784 mio. kr. med regnskabet for 2013, fremgår det, at regnskabet er 4,8 mio. kr. lavere. På ældreområdet er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Differencen dækker over flere bevægelser, som merforbrug på sosuuddannelsen med 0,2 mio. kr., merudgifter på hjælpemidler med 0,5 mio. kr. og mindreudgift på plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter med 0,5 mio. kr. På socialområdet er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en mindreudgift/merindtægt på 3,2 mio. kr. Ændringen skyldes færre udgifter til kontakt- og ledersagerordning, misbrugsbehandling og forsorgscenter, samt beskyttet beskæftigelse med 1,5 mio. kr. Herudover mindreudgift/merindtægt på takstinstitutioner på 2,7 mio. kr. På handicapbiler har der været en merudgift på 2,9 mio. kr. og de statsfinansierede projekter har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. På sekretariatet er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en mindreudgift/merindtægt på 1,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsaligt ændringer i de mellemkommunale betalinger. 2

4 På overførselsindkomsterne er udviklingen mellem forventningen pr. september og regnskab 2013 en mindreudgift/merindtægt på 0,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes færre udgifter til kontante ydelser og øget refusion på dyre enkeltsager. Herudover en afvigelse på tomgang i boligerne med en merudgift på 0,8 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sammenholdes regnskab med korrigeret budget, fremgår der et samlet mindreforbrug på 16,3 mio. kr. på driften. Mindreforbrug ,3 mio. kr. Heraf takstinstitutioner -5,2 mio. kr. Statsfinansierede puljemidler (projekter) -1,1 mio. kr. Afsat til projekt på Gudbjerg Plejecenter -3,1 mio. kr. Finansiering af merforbrug under Sundhedsudvalget ( 1 udvalg fra 2014) -0,7 mio. kr. Projekt færre akutte indlæggelser -0,8 mio. kr. Reelt mindreforbrug til disposition i Social- og Sundhedsudvalget i ,5 mio. kr. Ældreområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. der primært vedrører Fritvalgspuljen - mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Pulje til dyre enkeltsager mindreforbrug 1,8 mio. kr. Pulje vedr. overførsel fra 2011 mindreforbrug 3,1 mio. kr. Flygtningerefusion merindtægt 0,6 mio. kr. Sosu-uddannelsen merforbrug 1,5 mio. kr. Hjælpemidler - merforbrug 1,1 mio. kr. Plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter - merforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsaligt projektet Nye veje til et aktivt liv der har til formål, at gøre borgerne mere selvhjulpne, og dermed øge livskvaliteten. 3

5 Af overførslen fra 2011 blev der i budget 2013 afsat budget på 4,6 mio. kr. til ombygning på Gudbjerg og Ådalen Plejecenter. Af de 4,6 mio. kr. er der givet tillægsbevilling mellem drift og anlæg under socialudvalget på 1,5 mio. kr. til ombygning af Ådalen Plejecenter. De resterende 3,1 mio. kr. overføres til Socialområdet har samlet set et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., der vedrører Socialfagligt Center mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Handicap, psykiatri og misbrug mindreforbrug 0,5 mio. kr. Takstinstitutioner - mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Statfinansierede projekter mindreforbrug 1,1 mio. kr. Sekretariatet har et merforbrug/mindreindtægt på 2,1 mio. kr. der vedrører Servicearealer på ældreboliger samt administration 1,1 mio. kr. Mellemkommunale betalinger merudgift/mindreindtægt 1,0 mio. kr. Overførselsindkomster: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Regnskab 2013 på overførselsindkomsterne viser en mindreudgift/merindtægt på 0,5 mio. kr. der vedrører Statsrefusion på dyre enkeltsager og kontante yderlser til sociale formål merudgift/merindtægt på 1,7 mio. kr. Tomgangshusleje i boligerne merudgift på 1,2 mio. kr. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring I 2013 er Socialudvalgets anlægspulje primært blevet anvendt til at færdiggøre 8 nye almene boliger på Trappebæksvej, samt til renovering af boliger på Tvedvej. Hertil kommer at der på Ryttervej opføres 12 nye boliger til beboere med handicap, byggeriet startede op i 2013, og forventes afsluttet i maj Den samlede kommunale udgift til boligerne på Ryttervej er 4,19 mio. kr. fordelt over 2013 og Mindreforbruget på anlæg i 2013 på -4,4 mio. kr. skyldes primært en tillægsbevilling sidst på året til udvidelse af fælles opholdsstue på Ollerup Plejecenter, samt en tillægsbevilling sidst på året til udskiftning af tag og renovering af Ådalen Plejecenter. Ollerup Plejecenter finansieres af Socialudvalgets mindreforbrug i 2011, i alt 0,667 mio. kr., hvor hele beløbet overføres til Ådalen Plejecenter finansieres af Socialudvalgets kendte mindreforbrug på anlæg i ,311 mio. kr., samt af socialudvalgets samlede ramme i 2013, i alt 1,518 mio. kr. Af den samlede bevilling på 2,829 mio. kr. til Ådalen Plejecenter, overføres de 2,705 mio. kr. til Det resterende mindreforbrug vedrører fortrinsvis renoveringspuljen til istandsættelse af udlejningsejendomme, og skyldes at en række projekter er blevet udskudt fra 2013 til 2014, bl.a. på grund af ændringer i behov, længere leveringstid end forventet samt krav til udbud. Mindreforbruget overføres til istandsættelse af udlejningsejendomme i I alt overføres 4,212 mio. kr. til 2014, mens 0,179 overføres til kassen og vedrører et mindreforbrug på boligdelen Trappebæksvej. Alle puljer og projekter overgår pr til CETS under Økonomiudvalget. 4

6 Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og et merforbrug på 0,9 mio. kr. på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter. Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på 8,0 mio. kr., samt 1,8 mio. kr. i mindreforbrug på puljen til dyre enkeltsager. SOSU uddannelserne gav et merforbrug på 1,5 mio. kr. og hjælpemiddelområdet et merforbrug på 1,1 mio. kr. Af overførslen fra 2011 er afsat budget til ombygning på Gudbjerg Plejecenter på 3,1 mio. kr. Grundet manglende bevilling fra landsbyggefonden er midlerne ikke søgt overført til anlægsbudgettet, men overføres til budget På plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. Herudover skal der overføres 0,8 mio. kr. til projekt færre indlæggelser i budget 2015 under Hjemmepleje Øst. Herudover har myndighedsafdelingen haft indtægter i form af flygtningerefusion på 0,6 mio. kr. Hvad nåede vi i 2013? Tema: Rehabiliteringsprojekt Nye Veje til aktivt liv Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre, hvilket i fremtiden vil få betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne. I Svendborg Kommune var der i borgere over 70 år der fik hjemmehjælp. Dette svarer til 19,8 % af alle borgere i denne aldersgruppe. Hvis det fortsat er 19,8 % af de +70-årige, der modtager hjemmehjælp i 2025, vil antallet stige til borgere. I løbet af 15-årig periode sker der således en stigning på 55 %, af borgere over 70 år, der modtager hjemmehjælp. På ældreområdet er der derfor fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes, på en anden og mindre ressourcekrævende måde. Socialudvalget har derfor iværksat et 2-årigt projekt Nye Veje til aktivt liv der har til formål at arbejde med tiltag der skal sikre, en anden måde at give hjælp på. Mål: Socialudvalget i Svendborg Kommune besluttede på deres møde i februar 2011 at Nye Veje til aktivt liv har til formål: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Veje til målet: Der er defineret et projekt i 3 faser, og der er planlagt evaluering med anbefalinger til daglig drift i foråret Status for målopfyldelse: I 2013 har vi implementeret 1 fase af projektet til daglig drift således, at der pr er etableret et hverdagsrehabiliteringstilbud til alle nye borgere, der henvender sig for at få hjælp, som følge af et funktionstab. Vi har i den forbindelse omorganiseret ældreområdet således, at der i hver hjemmeplejeafdeling er en sektion der udelukkende arbejder med rehabilitering. 5

7 I 2013 har 81% af de borgere der har henvendt sig i.f.t hjælp, fået tilbud omkring hverdagsrehabilitering. Heraf bliver ca. 60% selvhjupne. De resterende 19% er tilbudt hjemmehjælp fra starten. I 2012 fik 23% hjemmehjælp fra starten. Der er et fald i borgere der modtager hverdagsrehabilitering eller hjemmehjælp fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2013 på 140 borgere, fra 2119 borgere til 1979 borgere. Det er besluttet at projekt Nye veje til aktivt liv skal forlænges til ultimo 2014 i forhold til projektets fase 2, plejecenterborgere, og projektets fase 3, borgere tilknyttet hjemmeplejen. Der er i fase 2 arbejdet med et kulturprojekt på alle plejecentre, og der er iværksat to projekter på plejecenterområdet, der skal sikre specielt fokus på borgere i ældreboliger og borgere i gæsteboliger. I forhold til borgere tilknyttet hjemmeplejen, fase 3, har 251 borgere i 2013 været vurderet i.f.t. hverdagsrehabiliteringspotentiale, 46% af disse borgere er tilbudt hverdagsrehabilitering. Pr er hverdagsrehabilitering implementeret i alle hjemmeplejesektioner. Der opstartes i april med de private leverandører i.f.t. frit valg. Tema: Bolighandlingsplan Ældreområdet i Social og Sundhed skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger til rådighed til borgerne i Svendborg Kommune. Ved indgangen til 2013 havde vi følgende boliger: Plejeboliger 370 Demensboliger 152 Ældreboliger med center 306 Ældreboliger uden center 234 Gæsteboliger 41 Mål: At Svendborg Kommune Fortsat kan leve op til ventelistegarantien Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Veje til målet: Administrationen følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal: give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger. Status for målopfyldelse: I.f.t. behovstilpasning har vi i 2013 ommærket 3 plejeboliger til demensboliger på Gudbjerg plejecenter og 1 plejebolig til gæstebolig på Å-dalens plejecenter, så sammensætningen nu er således: Plejeboliger 366 Demensboliger 155 6

8 Ældreboliger med center 306 Ældreboliger uden center 234 Gæsteboliger 42 Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid skal tilbydes dette indenfor 2 måneder. Siden denne lov trådte i kraft pr har Svendborg Kommune kunne leve op til denne ventelistegaranti. Der er primo 2014 udarbejdet en analyse i forhold til forventet boligbehov i de kommende år. Analysen viser i store træk, at vores nuværende boligmasse skulle kunne udfylde boligbehovene indtil Der vil muligvis være behov for ommærkning i.f.t. nogle demensboliger. Der vil blive udarbejdet en ny analyse af boligbehovet i Tema: Kostpolitikken Svendborg Kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på ernæring for at fremme ældres sundhed, funktionsniveau og trivsel. Mål: At have fokus på mad og måltider hele døgnet Mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet Samarbejdet omkring mad og måltider skal integreres i alle aspekter - både forebyggelse, omsorg, pleje og behandling. Målrettet indsats omkring mad og måltider skal ske i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner Veje til målet: Der vælges årligt et fokusområde gældende for hele ældreområdet Alle borgere der er visiteret til personlig pleje tilbydes årligt ernæringsscreening Der gennemføres en gang årligt en borgerundersøgelser i.f.t. kostpolitikken for borgere på ældreområdet. Der afholdes 2 årlige temaeftermiddage for kost- og ernæringsfaglige og superbrugere ift. Kostpolitikken. Der er i 2012 uddannet en SUPER bruger i kostpolitikken i hver sektion i hjemmeplejen og en SUPER bruger for hvert afsnit på plejecentrene. Status for målopfyldelse: Alle indsatser er gennemført. I 2013 har der været fokus på kost til borgere med specielle sygdomme : hjertesygdomme, diabetes, kræft og KOL. Tema: Projekt Færre akutte indlæggelser Der er gennem et innovationsprojekt blevet sat fokus på akutte indlæggelser af ældreområdets borgere på såvel plejecentre som i hjemmeplejen. Innovationsprojektet pegede på en række forskellige potentialer i forhold til at begrænse antallet af akutte indlæggelser. Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i foråret 2013 at gennemføre projektet Færre akutte indlæggelser på ældreområdet i en toårig periode. Mål: Formålet med projektet er todelt, og er: At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser, og dermed give borgerne bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser 7

9 Veje til målet: Overordnet set er der besluttet indsatser på tre fronter. For det første at etablere et akutteam, hvor en sygeplejerske fra akutteamet involveres i alle potentielle akutte indlæggelser på ældreområdet. Akutteamet skal være i funktion alle årets dage. Udover involvering i indlæggelserne er akutteamets opgave at registrere årsager og baggrund for de enkelte indlæggelser, således at der genereres større viden omkring de akutte indlæggelser. For det andet indgår udviklingen af nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets håndtering af akutte syge og døende borgere i projektet. Endeligt er der i projektet fokus på at sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere. Status for målopfyldelse: Projektet blev igangsat medio Der er 4 akut-sygeplejersker i akut-teamet. Desuden har der været gennemført uddannelse internt i alle sektionerne både i hjemmeplejen og på plejecentrene. Herudover arbejdes der på et materiale omkring håndteringen af døende og akut syge borgere. Det er endnu ikke muligt at vurdere, om akutteamet og undervisning mv. har haft en direkte effekt på antallet af akutte indlæggelser på ældreområdet. Projektet er under udvikling, og behovet for yderligere tiltag vurderes løbende. Tema: Velfærdsteknologi Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Velfærdsteknologi dækker også over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der forbedrer borgeroplevelsen. Ældreområdet ønsker at være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver. Vi ønsker at bruge teknologien, hvor det giver mening. Velfærdsteknologi dækker også over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der forbedrer borgeroplevelsen. Mål: Ældreområdet tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Vi vil: Bruge velfærdsteknologien, hvor det giver mening Øge kvaliteten og trygheden for borgere Frigøre arbejdskraft Lette arbejdsbyrden for personalet - ArbejdsPladsVurdering Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samkører ligeledes med velfærdsteknologien og indeholder for Social og Sundhed: Telemedicinsk sårbehandling Telemedicin Fjernbehandling af kronikere i eget hjem Analyse af best practice ved digital rehabilitering Hjemmesygeplejens integration til Det Fælles Medicinkort MedCom meddelelser Kommunerne på Sundhed.dk Fælles Sprog III på ældre- og sundhedsområdet Ovenstående er yderligere konkretiseret i den fællesoffentlige strategi for digital velfærd Der er nedsat en velfærdsteknologiarbejdsgruppe i Social og Sundhed. Gruppens opgave er at: Koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag Medvirke til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter Dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag 8

10 Veje til målet: Vi arbejder med velfærdsteknologi ved at: Udnytte eksisterende teknologi og sikre at vi følger udviklingen på området Præge udviklingen ved at indgå aktivt i udvalgte projekter med eksterne aktører Præge udviklingen ved selv aktivt at idéudvikle og opstarte innovative processer. Der er nedsat en velfærdsteknologisk arbejdsgruppe under projektet Nye veje til aktivt liv, med bred repræsentation fra ældre- og socialområdet. Arbejdsgruppens opgaver er at koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag, medvirke til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter. Desuden er arbejdsgruppen ansvarlig for at dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag. Samarbejde, vi er medlem af: Welfare Tech business innovation, CareNet, Velfærdsteknologi indgår, i projektperioden, som en del af projektet Nye veje til aktivt liv. Status for målopfyldelse: Implementeret velfærdsteknologi: Robotstøvsugere Vaske-tørre toiletter Strømpepåtagere PDA er elektronisk kommunikation Mobile loftlifte, oppustelig lift Støtte til øjendråber Demensslynger, GPS er, døralarmer/sensorer, trædemåtter IT-støtte for ældre borgere og adgang til computere i aktivitetscentre Aktuelle projekter: Låsesystem i hjemmeplejen udbygges med bl.a. 2-vejs nødkaldesystem Tale til tekst Intelligente bleer Telemedicinske udskrivningskonferencer Innovationsprojekt i forhold til skærmløsninger for ældre Tema: Frivilligindsats på ældreområdet Hver fjerde ældre oplever ofte eller af og til ensomhed, enten ved at være uønsket alene eller føle sig alene sammen med andre. Halvdelen af ældre, der oplever ensomhed efterspørger samvær og det at lære nye mennesker at kende. Frivillige tilbud til ældre er et vigtigt supplement til den offentlige indsats for at forebygge ufrivillig ensomhed blandt ældre. Det frivillige arbejde fortjener anerkendelse, idet de frivilliges indsats har stor betydning for mange borgeres hverdag. Svendborg Kommunes Frivilligpolitik blev godkendt af socialudvalget i december Mål: På ældreområdet i Svendborg kommune ønsker vi at forebygge og afhjælpe ufrivillig ensomhed blandt ældre. Vi ønsker at fremme og sikre et velfungerende samarbejde med de frivillige aktører. Veje til målet: Ældreområdet i Svendborg Kommune deltager sammen med 24 andre kommuner i projektet Ensomt eller aktivt ældreliv. Projektet er ledet af Marselisborg Praksisvidencenter med støtte fra Socialministeriet. Projektet er startet op ved en spørgeskemaundersøgelse blandt ældre i de deltagende kommuner. Målet for projektet er at styrke livskvaliteten hos ældre, der oplever ensomhed. 9

11 Aktivitetscentre og boenheder på plejecentrene i Svendborg Kommune søger og har tilgang af frivillige hjælpere i hverdagen, bl.a. via Kontakt mellem mennesker. Den frivillige indsats ydes fortrinsvist, hvor den kommunale indsats ikke slår til, og er især en god støtte i forhold til det sociale fællesskab. Ældre Sagen har i samarbejde med Svendborg Kommune opstartet en Demens Café. Formålet er, at mennesker med en hukommelsessygdom og deres familie / bekendte kan komme et sted, hvor hyggeligt samvær er i fokus. Der er underholdning / musik og mulighed for en god snak med andre i lignende situation. Ældreområdet i Svendborg Kommune deltager i projekt Solidaritet mellem generationer, hvor ressourcestærke unge, der ønsker at deltage i frivillige aktiviteter med ældre medborgere knyttes direkte til de eksisterende ældreforeninger eller indgår i enkelte aktiviteter som f.eks. motionshold, IT-hold, foredrag, hjemmesider eller andet, afhængig af hvilke kompetencer, de unge har. De unge understøtter således det eksisterende foreningsarbejde og aktiviteter for ældre. Status for målopfyldelse: Der er nedsat en arbejdsgruppe med fokus på samspillet mellem frivillige og ældreområdet i Svendborg Kommune. Arbejdsgruppens formål er: At afhjælpe og forebygge ensomhed for svage ældre. At styrke den frivillige indsats på ældreområdet i Svendborg Kommune. Herunder: Skabe overblik over frivillige initiativer, som ældreområdet kan benytte sig Fremme ældreområdets brug af frivillige Udbrede information omkring rammerne for frivillige til ældreområdet Koordinere og være sparringspartner i forhold til såvel igangværende projekter som fremtidige projekter, hvor frivilligheden er i fokus. Sikre iværksættelse af initiativer der understøtter det frivillige arbejde Skabe netværk til de frivillige organisationer Søge inspiration til nye tiltag på frivilligområdet og udvikle initiativer der støtter op, hvor der er behov for frivillige indsatser på ældreområdet Koordinere og implementere projektet Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Indarbejde resultater fra SOL-projektet i daglig drift Arbejdsgruppens opgaver er bl.a.: Beskrivelse af hvilke rammer, der gælder for frivillige for hhv. plejecentre og hjemmepleje i f.t. f.eks. forsikring, tavshedspligt som baggrundsviden primært til sektionsledere. Udarbejdelse af pjece til medarbejderne, som fortæller om arbejdsgruppens eksistens og beskriver hvad vi kan hjælpe med og giver kontaktoplysninger til brug for medarbejderne i udvikling af nye tilbud. Gode historier indtænkes som inspiration. Drøftelse af samarbejdsmuligheder med Kontakt mellem mennesker samt tanker omkring udvikling af netværk mellem Frivilligcentret og ældreområdet. Planlægning af temadag for frivillige og foreninger i relation til projekt aktivt og ensomt ældreliv. Afholdt af Marselisborg i efteråret Artikel i Impulser om temadagen til augustnummer, Deltagelse i udvikling af samtaleredskab til screene ensomme ældre i regi af projekt aktivt eller ensomt ældreliv Evaluering og planlægning af implementering af resultater af projekt SOL, bl.a. samtaleredskab, matchredskab og portal. Oprettelse af borgerportal, Marselisborg. Borgerportalen skal give borgere, pårørende og medarbejdere overblik over alle frivillige initiativer i kommunen. Drøftelse af behovet for lokal videreudvikling af borgerportalen Evaluering og opfølgning på undervisning i borgerportalen, bl.a. udarbejdelse af nyheder på borger.dk, hjemmeside og intranet, 10

12 Udvikling af informationsstrategi for den videre implementering af indsatsen i sektionerne på ældreområdet, herunder bl.a. kobling til kulturprojektet på plejecentrene. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2012 Regnskab 2013 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med indførelse af projekt Nye Veje til et aktivt liv i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2013 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca timer. Forbruget i 2013 er på timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre. Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) 1. kvt kvt kvt kvt Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere (1) Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmeplejen (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at projekt Nye Veje ikke indgår. 11

13 Projekt Nye veje til et aktivt liv har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra til modtagere i december Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2012 Regnskab 2013 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af projekt Nye veje til et aktivt liv har antallet af modtagere af praktisk hjælp været stort set uændret. De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 22,5 % af det samlede timetal leveret til praktisk bistand i I 2013 er andelen 25,6 %. Stigningen i den private andel fra 2012 til 2013, skyldes hovedsaligt en reduktion i antallet af timer leveret af kommunen. Faldet af timer leveret af kommunen skyldes projekt Nye Veje til et aktivt liv m.v. 12

14 Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Socialområdet har i 2013 et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., der fordeler sig med en mindreudgift på 2,5 mio. kr. til myndighed, mindreudgift på 0,5 mio. kr. til handicap, psykiatri og misbrug, samt en mindreudgift på 5,2 mio. kr. til takstinstitutionerne. De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Takstinstitutioner Samlet afvigelse på handicap, psykiatri, misbrug Beskyttet beskæftigelse dagtilbud Betaling til forsorgscentre Misbrugsbehandling Længerevarende botilbud Statsfinansierede projekter Merforbrug Handicapbiler Beløb -5,2 mio. kr. -0,5 mio. kr. -1,0 mio. kr. -0,6 mio. kr. -2,4 mio. kr. -0,6 mio. kr. -1,1 mio. kr. Beløb 3,4 mio. kr. Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således: - Handicapområdet mindreforbrug - 0,6 mio. kr. - Psykiatriområdet - mindreforbrug - 1,6 mio. kr. - Misbrugsområdet mindreforbrug - 3,0 mio. kr. Mindreudgift på takstinstitutioner, er forbeholdt takstinstitutionerne. Afvigelse på op til 5% overføres til budget 2014 og større afvigelse indgår i takstregulering i For at opnå besparelser på myndighedsbudgettet i 2014 er der allerede i 2013 foretaget en gennemgang og revisitation i flere sager, hvilket er medvirkende til mindreudgiften for myndighedsgruppen i Merforbrug til handicapbiler, skyldes et større antal bevillinger i Området bliver fokusområde i Indkomstoverførselsområdet, som består af henholdsvis statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager (indtægtsbudget) samt et udgiftsbudget til kontante ydelser til sociale formål, har et overskud på 1,7 mio. kr. Indkomstoverførsler består af hhv. statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager (indtægtsbudget) samt et udgiftsbudget til kontante ydelser til sociale formål. 13

15 Hvad nåede vi i 2013? Frivilligt socialt arbejde Fokus har været på drift, forankring og implementering af nyt Frivillighus i Havnegade. Der er bevilget et fast årligt driftstilskud på kr. Socialafdelingen deltager i Frivilligrådets møder. Øvrige fokusområder Bolighandlingsplanen centrale elementer er udmøntet herunder ombygning og renovering af Trappebæksvej og Tvedvej samt nybygning af yderligere 12 boliger i tilslutning til botilbuddet Ryttervej. Det er besluttet, at Socialafdelingen udarbejder en ny bolighandlingsplan i Med fokus på en forebyggende, udgiftsbegrænsende og rehabiliterende tilgang har Socialafdelingen igangsat udarbejdelse af en overordnet strategi for afdelingens indsatser. Socialudvalget godkendte i december 2013 hovedprincipperne for strategien. I løbet af 2014 forestår der en række møder i dialoggrupper på tværs af Socialafdelingen, inden forslag til strategien forelægges Socialudvalget. Der er etableret et permanent sundhedstilbud til socialt udsatte i form af gratis ombytning af sprøjter, udsattesygeplejerske og tandbehandlingsprojekt i samarbejde med den kommunale tandpleje. Socialafdelingen har fokus på den gode sagsbehandling og har i den forbindelse implementeret Voksenudredningsmetoden. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Gennemsnitlig belægning pr. kvartal i 2012 og 2013: 1. kvt kvt kvt kvt Gennemsnitlig udgift 2013 Gennemsnitlig udgift Socialpædagogisk bistand 96 Borgerstyret personlig assistance Misbrug døgn Beskyttet beskæftigelse Samværstilbud Midlertidig botilbud 108 Længerevarende botilbud Socialafdelingen har i efteråret 2013 gennemført en revisitation af samtlige 85 sager. Revisitationen medførte blandt andet et fald i antal foranstaltninger. Stigningen i gennemsnitlig udgift skyldes store udgifter i et enkeltmandsprojekt samt uændret lønudgifter grundet områdets rammebudgettering, hvilket medfører stigende gennemsnitlige udgifter. 14

16 I 2013 har der været gennemført en række besparelser på kommunens tilbud, ligesom at alle sager i Socialafdelingen er gennemgået som led i budgetforliget. Det har medført, at de gennemsnitlige udgifter i 2013 generelt er lavere end i Effekten ses dog ikke på døgnbehandling og midlertidige botilbud I 2013 er den gennemsnitlige belægning på misbrug døgn på 1,17 person, hvilket er væsentligt lavere i forhold til sammenligningen i 2012, hvor der var en højere belægning. Sekretariatet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har i regnskab 2013 et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på servicearealer på ældreboliger samt på administration med 1,1 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i merudgift/mindreindtægt på mellemkommunale betalinger. Det vurderes, at der kan skabes balance i budget 2014 for så vidt angår servicearealer på ældreboliger og administration. Mindreindtægten på mellemkommunale betalinger skyldes hovedsaligt fald i antallet af borgere fra andre kommuner i Svendborg kommunes boliger på ældreområdet. Antallet af mellemkommunale borgere varierer over tid og vil blive fulgt nærmere i budget Overførselsindkomster: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring På overførselsindkomsterne er der i sekretariatet en merudgift på 1,2 mio. kr. der vedrører tomgangshusleje. Tomgangshuslejen vil i 2014 være et fokusområde. 15

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere