Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem"

Transkript

1 Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde underbilaget. Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for underbilaget, og underbilaget er dermed at betragte som et minimumskrav. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 2 af 15

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Definitioner Underbilagets indhold Læsevejledning Ydelsesoversigt Revisionshistorik KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 3 af 15

4 1 Indledning Nærværende Underbilag 2.15 (Oversigt over ydelsesarter i Løsningen) udgør en specifikation af ydelsesarterne i Bilag 2 (Kravspecifikation). Underbilaget er en oversigt over de ydelser, som Løsningen skal håndtere. Oversigten er en skematisk oversigt over de ydelser, som skal understøttes af Løsningen. Beskrivelserne i dette underbilag er lavet med udgangspunkt i den lovgivning, der fremgår af underbilag 2.8 (Lovgivning). 1.1 Definitioner Lov om aktiv socialpolitik forkortes Aktivloven eller LAS (se underbilag 2.8 for præcis henvisning) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forkortes LAB (se underbilag 2.8 for præcis henvisning) Lov om integration af udlændinge i Danmark INL (se underbilag 2.8 for præcis henvisning) Ydelsesart kan henføres til de i bilag 2 nævnte ydelsesarter. 1.2 Underbilagets indhold Underbilaget er struktureret i et skema med følgende kolonner: Kolonne 1: Nr. på ydelsen. Kolonne 2: Navnet på ydelsen. Kolonne 3: og udbetales ydelsen. Kolonne 4. En kort beskrivelse af ydelsen. Kolonne 5:. Er det en enkelt eller en løbende ydelse. Kolonne 6: Ydelsesart. Kolonne 7: Ydelser der er med eller ikke er med i Løsningen. Kolonne 8: Bemærkninger til understøttelse af den enkelte ydelse. 1.3 Læsevejledning Alle ydelser, som skal være med i Løsningen, står øverst i skemaet. Det skal bemærkes, at hvis ydelsen i kolonne 6 er markeret som "" er systemunderstøttelsen begrænset til, at brugeren kan indtaste et nettobeløb, der kan udbetales til borger eller tredjepart. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 4 af 15

5 2 Ydelsesoversigt Nr. Navn på ydelse 1 LAS 23, jf. LAS 11 2 LAS 25, jf. LAS 11 3 a) (fyldt lønsalder u. pensionsret) b) Supplement til brøkpension LAS 27 og LAS 27a Fra 1. jan erstattes kontanthjælp til personer under 30 år med uddannelseshjælp. Unge som er aktivitetsparate og i aktivtilbud vil få et tillæg oven i uddannelseshjælpen Kommunen yder hjælp i form af kontanthjælp: 1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, 2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og 3) behov ikke dækkes gennem andre ydelser. a) For personer fyldt lønsalder udgør hjælpen et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, hvis Personen ikke senere kan få socialpension pga. optjeningsreglerne. b) Brøkpensionister kan få et løbende supplement til deres brøkepension 27a (/ 32,24,32 32,24,04 32,24,04 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 5 af 15

6 Nr. Navn på ydelse 4 Kombinationsægte- par- LAS 26, stk. 2 Der gælder nogle særlige beregningsregler for uddannelseshjælp og kontanthjælp til en Person, hvis ægtefælle samtidig modtager en offentlig forsørgelsesydelse anden lovgivning (ex. pension, løn eller SU) eller tilskud til pasning af egne børn dagtilbudsloven 86, jf. LAS 26, stk. 2. (/ Reglerne er en del af KY. Oplysning skal kunne registreres på ægtefællen 32,24,04 Den særlige beregningsregel i 26, stk. 2 medfører, at der alene skal beregnes hjælp til kontanthjælpsægtefællen som til en enlig. Dvs. at det alene er kontanthjælpssatsen til denne ægtefælle, der kan komme til udbetaling. Tilsvarende gælder for uddannelseshjælp. 5 Hjemmearbejdende ægtefælle (særlige regler for ægtefæller til uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere) LAS 13. stk. 10 En Person, hvis ægtefælle er berettiget til hjælp 11, og som udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder reglerne i stk I så fald bliver hjælpen til ægteparret beregnet reglerne i 26, stk. 3, og 34, stk. 3. Reglerne er stadig en del af KY, men håndteres evt. på en anden måde. Oplysning skal kunne registreres på ægtefællen. 32,24,04 LAS 13, stk. 9 LAS 13, stk. 9 LAS 12, stk. 4 6 Ikke berettiget ægtefælle (særlige regler for ægtefæller til uddannelseshjælpsog kontanthjælpsmodtagere) 7 Pensionsægtefælle (særlige regler for ægtefæller til uddannelseshjælpsog kontanthjælpsmodtagere) 8 Studerende ægtefælle Reglerne er en del af KY. Oplysning skal kunne registreres på ægtefællen Reglerne er stadig en del af KY, men håndteres evt. på en anden måde. Oplysning skal kunne registreres på ægtefællen. Reglerne er en del af KY. Oplysning skal kunne registreres på ægtefælle. 32,24,04 32,24,04 32,24,04 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 6 af 15

7 Nr. Navn på ydelse 9 til særlige grupper Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter LAS 29 Ministeren kan fastsætte særlige regler om kontanthjælp/uddannelseshjælp til særlige grupper. Det drejer sig særligt om personer, som er i fængsel eller på anden måde frihedsberøvet. 10 Særlig støtte LAS 34 Der kan søges særlig støtte, hvis Personen har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. (/. (se bemærkninger), ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse,revalideri ng Det vil være muligt at udbetale ydelser denne paragraf, men der vil ikke være særlig itunder-støttelse for denne begrænsede gruppe. Det skal bemærkes, at også andre grupper en modtagere af kontant- og uddannelseshjælp kan søge om særlig støtte, men for denne gruppe er det del af ansøgninsprocessen. Andre grupper vil skulle søge særskilt om særlig støtte Forrevalidering LAS 47 stk. 4 Under forrevalidering bevarer revalidenden sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. 47, stk. 4, hvis der er lovmæssig mulighed herfor. Typiske ydelser under forrevalidering er uddannelseshjælp, kontanthjælp eller sygedagpenge., Det skal kunne registreres, at Personen er under forrevalidering. 32,24,10 12 Revalidering LAS 52, jf. 47, stk.3 Økonomisk hjælp til revalidering kan omfatte revalideringsydelse og støtte til en lang række områder, såsom løntilskud under virksomhedsrevalidering, særlig støtte og tillægsydelser. Ydelsen bevilges og beregnes i Ydelsescentret. Revalideringsydelse 32,24,08 13 Støtte til boligudgifter LAS 64 Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. nedsat funktionsevne til personer på revalideringsydelse Revalideringsydelse 32,24,08 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 7 af 15

8 Nr. Navn på ydelse Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter 14 Støtte til bolig under forrevalidering 15 Støtte til etablering af egen virksomhed (revalidering) 16 a 16 b Refusion til arbejdsgiver af ressourceforløbsydelse under jobafklaring LAS 64a LAS 65 LAS 68 LAS 69 j LAS 69 t Særlig regel om støtte til bolig for personer under 30 år på forrevalidering. I stedet for uddannelses- eller virksomhedsrevalidering er det også muligt at blive revalideret som selvstændig. Personer, som tildeles et ressourceforløb i Jobcenteret skal have denne ydelse. Ved start er der behov for at kende størrelsen på evt. sygedagpenge, der er udbetalt tidligere. Personer i et jobafklaringsforløb LAB kap. 12 b skal have denne ydelse En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefravær til person i jobafklaringsforløb, har ret til refusion for timer, som arbejdsgiver betaler løn for 17 Ledighedsydelse LAS 74 Ledighedsydelse udbetales af kommunen til ledige personer, der er berettiget til fleksjob, jf. kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ydelsen bevilges og beregnes i Ydelsescentret. 18 udgifter (Hjælp i særlige tilfælde) LAS 81 Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en Person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. løbende løbende løbende (/ Revalideringsydelse Revalideringsydelse 16 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse, kap 6 a Ressourceforløbsydelse under jobafklaring Ressourceforløbsydelse, kap 6 b Refusion for ressourceforløbsydelse, kap 6 b, LAS 69 t Ledighedsydelse Ydelsen beregnes løbende, men må først udbetales arbejdsgivers anmodning og kun for seneste 3 mdr 32,24,08 32,24,08 32,24,28 32,24,30 32,24,30 32,24,12 ydelse 32,21,12 19 ydelse til udsættelsestruede lejere LAS 81a Som led i finansloven for 2013 indførtes denne enkeltydelse til udsættelsestruede lejere. ydelse Der afviges fra aktivlovens princip om, at der skal være tale om en uforudset udgift. 32,21,14 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 8 af 15

9 Nr. Navn på ydelse 20 Sygebehandling (Hjælp i særlige tilfælde) LAS 82 Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes anden lovgivning, hvis Ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. (/ ydelse 32,21,16 21 Hjælp til betaling af tandpleje 22 Samværsudgifter vedr. børn (Hjælp i særlige tilfælde) LAS 82a LAS 83 Som led i finansloven for 2013 indførtes denne enkeltydelse til betaling af tandpleje. Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos Ansøgeren, og til lignende udgifter til oprindelige forældre, der forældreansvarslovens 20 a får fastsat samvær med et bortadopteret barn, hvis Ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. ydelse Dette er en "skal ydelse", når en række betingelser er opfyldt. 32,21,17 ydelse 32,21,20 23 Forsørgelse af forældreløse (Hjælp i særlige tilfælde) 24 Flyttehjælp (Hjælp i særlige tilfælde) LAS 84 LAS 85 Kommunen kan yde hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer Ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til Ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med lavere boligudgift. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken Ansøgeren eller ægtefællen har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. ydelse 32,21,20 ydelse 32,21,24 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 9 af 15

10 Nr. Navn på ydelse Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter 25 Administration; uddannelseshjælp eller kontanthjælp 27 Tilskud udgifter, ved integrationsprogrammet LAS Administration; pension Pensionsloven 36 eller førtidspens.lov 35 INL 23f Kommunen kan beslutte at administrere økonomien for Person, som ikke selv evner at betale regninger (aftale herom kan også indgås frivilligt). Kommunen kan vælge at administre økonomien for personer, som ikke selv evner at betale regninger (aftale herom kan også indgås frivilligt). Kommunen kan yde udlændinge hjælp til nærmere bestemte udgifter, som skyldes deltagelse i integrationsprogrammet, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. 1) deltagelse i særlige forløb, 2) transport, 3) værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning, 4) helt særligt undervisningsmateriale og 5) egenbetaling på højskoler. 28 Tilskud til mentorer INL 23d Der kan i Jobcenteret ydes tilskud til en mentor for udlændingen. 29 Tilskud til udgifter ved ansættelse 30 udgifter (Hjælp i særlige tilfælde) INL 24 a Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse for personer omfattet af integrationsloven. Administration af Persons økonomi (/ (men dette er ikke en ydelse, men adm. af en ydelse) (men dette er ikke en ydelse, men adm. af en ydelse) Administration af Persons økonomi Administrationsordningen tilknyttes den/de forsørgelsesydelsesbevillinger, som skal administreres. Administrationsordningen tilknyttes en dertil oprettet bevilling, som modsvarer den pensionsydelse, der overføres fra Udbetaling Danmark til administration i kommunen. Se nr. 58 nedenfor. 32,21,32 27,37,04 15,20,38 15,20,36 15,20,09 INL 35 Svarer til reglerne i LAS 81. ydelse 32,21,12 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 10 af 15

11 Nr. Navn på ydelse Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter 31 Sygebehandling (Hjælp i særlige tilfælde) 32 Samvær med børn (Hjælp i særlige tilfælde) 33 Forsørgelse af børn (Hjælp i særlige tilfælde) 34 Flytning (Hjælp i særlige tilfælde) 35 Fleksjob (løntilskud) påbegyndt før 1. januar 2013 (/ INL 36 Svarer til reglerne i LAS 82. ydelse 32,21,16 INL 37 Svarer til reglerne i LAS 83. ydelse 32,21,20 INL 38 Svarer til reglerne i LAS 84. ydelse 32,21,20 INL 39 Svarer til reglerne i LAS 85. ydelse 32,21,24 LAB 70 og 71 Personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013 får ikke fleksløntilskud LAB 70f, men arbejdsgiver modtager tilskud til lønnen med ½ eller 2/3. 36 Flekslønstilskud LAB 70f Ved omlægningen af fleksjob indførtes ny borgerrettet løntilskud for alle nye fleksjobsforløb 1. jan Tilskud til mentorer LAB 78 Der kan i Jobcenteret ydes tilskud til en mentor til den ledige 38 Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne 39 Befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud 40 Godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud LAB 70g LAB 82 LAB 83 Kommunen yder et månedligt (a-skattepligtigt) tilskud, som reguleres en gang om året. Jobcenteret kan bevilge befordringsgodtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud. Jobcenteret kan bevilge godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud. /Løben de Flekslønstilskud Afløser løntilskud til virksomheder, som beskæftiger personer i fleksjob. Den gamle ordning kører videre, men alle nye ansættelser er omfattet af de nye regler. 15,20,24 32,27,10 15,20,36 15,20,24 15,20,38 15,20,38 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 11 af 15

12 Nr. Navn på ydelse 41 Tilskud til hjælpemidler for beskæftigede ( 99) 42 Tilskud for beskæftigede ( 100) 43 Løntilskud (aktivering) LAB 99. LAB 100 LAB 51 Jobcenteret kan 99 yde tilskud til opkvalificering ved ansættelse af en medarbejder. Jobcenteret kan 100 yde tilskud til hjælpemidler for at fremme, at en Person opnår eller opretholder beskæftigelse. Jobcenteret kan som led i indsatsen for få en ledig i job bevilge løntilskud til job hos en arbejdsgiver. Der er forskellige regler for hhv. offentlige og private arbejdsgivere. (/ 15,21,03 15,21,05 15,20,03 44 Særligt udsatte unge under 18 år Målgruppe 2.9 i LAB 75b-c Der kan særligt ydes aktivitetsdusør og godtgørelse til personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. /løbend e 15,20,04 45 Tilskud hjælpemidler (Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger) ifm. aktiveringstilbud LAB 76 og 77 Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler under deltagelse i tilbud. 15,20,34 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 12 af 15

13 Nr. Navn på ydelse 46 Tabt arbejdsfortjeneste (sygt barn) Serviceloven 42 Kommunen yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. (/ Når ydelsen er markeret som "" er systemunderstøttelsen begrænset til, at brugeren kan indtaste et beløb, der kan udbetales til borger eller tredjepart. 32,18,12 47 Børn og unge merudgiftsydelse 48 Foranstaltning SEL 52 Serviceloven 41 Serviceloven Merudgift voksne Serviceloven 100 Kommunen kan yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. De årlige udgifter lægges sammen og fordeles på årets måneder. Når den månedlige udgift er opgjort, afrundes beløbet til nærmeste ottendedel af et standardbeløb på kr. pr. måned. (takst 2013). Denne dækker over mange typer af foranstaltninger, som kommunen kan yde tilskud til. Det kan evt. være vederlag til plejefamilier. Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. /løbend e /løbend e /løbend e Det betyder fx, at medarbejderen oplyser sagen på anden vis end KY, selv udregner og foretager træk for skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP, og pensionsordning osv. 32,18,04 32,18,00 32,18,08 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 13 af 15

14 Nr. Navn på ydelse 50 Sygeplejeartikler o.lign. Serviceloven 122 Kommunen skal, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lign., når nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold passer en døende. (/ 32,18,14 51 Tilskud pasning af egne børn Dagtilbudslovens 86 Kommunen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. 28,18,08 52 Repatriering Repatrieringslov 7 Kommunen kan yde hjælp til repatriering til en udlænding, der er omfattet af 3, stk. 1 eller 7. Der kan kun udbetales hjælp til repatriering, hvis udlændingen ikke har midler hertil og ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. 32,36,00 53 Boligudgifter under repatriering 54 Helbredstillæg, Udvidet helbredstillæg og Personligt tillæg Repatrieringslov 8 Pensionsloven 14-14a og førtidspensionslovens 17.2 og Kommunen kan i ganske særlige tilfælde yde hjælp i op til 12 måneder til betaling af boligudgifter for en familie, hvis et familiemedlem vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland forud for resten af familien. Helbredstillæg ydes til pensionister med begrænset økonomi med 85 pct. til medicin, tandlæge, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis behandling giver tilskud sundhedsloven. Udvidet helbredstillæg ydes ansøgning til tandproteser, briller og fodbehandling uden tilskud sundhedsloven. 32,36,00 32,03,12 Personligt tillæg ydes ansøgning til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. 55 Særlig støtte til enlige forsørgeres studiestart Aktiv socialpolitik 34 a Støtte til nødvendige undervisningsmaterialer ved studiestart for Person under 30 år, der før studiestart har modtaget uddannelseshjælp som enlig forsørger LAS max ,24,32 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 14 af 15

15 Nr. Navn på ydelse 56 Særlig støtte til deltagerbetaling Aktiv socialpolitik 34 b Støtte til betaling af deltagerbetaling ved studiestart uddannelsespålæg til Person, der har modtaget uddannelseshjælp LAS 23. (/ 32,24,32 57 Behovsbestemt hjælp til enlig forsørger mellem 2 uddannelser Aktiv socialpolitik 12.3 Forudbetalt behovsbestemt hjælp i højst 2 måneder til enlig forsørger mellem to uddannelser. 32,24,04 58 Pension til administration Pensionsloven 36 eller førtidspens 35 Ydelsesarten benyttes i de tilfælde, hvor kommunen administrerer økonomien for pensionister, til at oprette bevillinger, hvor pensionsydelsen fra Udbetaling Danmark kan placeres. Herfra kan pensionen administreres og udbetales. Anvendes i sammenhæng med nr. 26 ovenfor. 27,37,04 3 Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Ændringer markeret? Forfatter Revisionshistorik indsat Ja Karen Beck KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 15 af 15

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Udbetaling af andre ydelser (merudgifter) - Børn & Unge, Pension, Social & Handicap, Diverse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces beskriver, hvordan sagsbehandlere på andre

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist (Ændringer i forhold til skemaet fra 2016 er markeret med rød) Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2017 - fastsat i henhold til restsikkerhedslovens 3 om offentliggørelse af frist for behandling

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Underbilag 2.16 Mapning mellem ydelser og målgruppe/målgruppestatus. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.16 Mapning mellem ydelser og målgruppe/målgruppestatus. Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.16 Mapning mellem r og målgruppe/målgruppestatus Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Ydelser og målgruppe/målgruppestatus... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Underbilag 2.12: Eksempler på breve

Underbilag 2.12: Eksempler på breve Underbilag 2.12: Eksempler på breve Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Eksempler på brevskabeloner... 3 1.2 Eksempler på breve... 9 1.3 Afslagsbrev... 10

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. maj 2013: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet SOC = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret BS = Borgerservice

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere