Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem"

Transkript

1 Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde underbilaget. Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for underbilaget, og underbilaget er dermed at betragte som et minimumskrav. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 2 af 15

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Definitioner Underbilagets indhold Læsevejledning Ydelsesoversigt Revisionshistorik KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 3 af 15

4 1 Indledning Nærværende Underbilag 2.15 (Oversigt over ydelsesarter i Løsningen) udgør en specifikation af ydelsesarterne i Bilag 2 (Kravspecifikation). Underbilaget er en oversigt over de ydelser, som Løsningen skal håndtere. Oversigten er en skematisk oversigt over de ydelser, som skal understøttes af Løsningen. Beskrivelserne i dette underbilag er lavet med udgangspunkt i den lovgivning, der fremgår af underbilag 2.8 (Lovgivning). 1.1 Definitioner Lov om aktiv socialpolitik forkortes Aktivloven eller LAS (se underbilag 2.8 for præcis henvisning) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forkortes LAB (se underbilag 2.8 for præcis henvisning) Lov om integration af udlændinge i Danmark INL (se underbilag 2.8 for præcis henvisning) Ydelsesart kan henføres til de i bilag 2 nævnte ydelsesarter. 1.2 Underbilagets indhold Underbilaget er struktureret i et skema med følgende kolonner: Kolonne 1: Nr. på ydelsen. Kolonne 2: Navnet på ydelsen. Kolonne 3: og udbetales ydelsen. Kolonne 4. En kort beskrivelse af ydelsen. Kolonne 5:. Er det en enkelt eller en løbende ydelse. Kolonne 6: Ydelsesart. Kolonne 7: Ydelser der er med eller ikke er med i Løsningen. Kolonne 8: Bemærkninger til understøttelse af den enkelte ydelse. 1.3 Læsevejledning Alle ydelser, som skal være med i Løsningen, står øverst i skemaet. Det skal bemærkes, at hvis ydelsen i kolonne 6 er markeret som "" er systemunderstøttelsen begrænset til, at brugeren kan indtaste et nettobeløb, der kan udbetales til borger eller tredjepart. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 4 af 15

5 2 Ydelsesoversigt Nr. Navn på ydelse 1 LAS 23, jf. LAS 11 2 LAS 25, jf. LAS 11 3 a) (fyldt lønsalder u. pensionsret) b) Supplement til brøkpension LAS 27 og LAS 27a Fra 1. jan erstattes kontanthjælp til personer under 30 år med uddannelseshjælp. Unge som er aktivitetsparate og i aktivtilbud vil få et tillæg oven i uddannelseshjælpen Kommunen yder hjælp i form af kontanthjælp: 1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, 2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og 3) behov ikke dækkes gennem andre ydelser. a) For personer fyldt lønsalder udgør hjælpen et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, hvis Personen ikke senere kan få socialpension pga. optjeningsreglerne. b) Brøkpensionister kan få et løbende supplement til deres brøkepension 27a (/ 32,24,32 32,24,04 32,24,04 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 5 af 15

6 Nr. Navn på ydelse 4 Kombinationsægte- par- LAS 26, stk. 2 Der gælder nogle særlige beregningsregler for uddannelseshjælp og kontanthjælp til en Person, hvis ægtefælle samtidig modtager en offentlig forsørgelsesydelse anden lovgivning (ex. pension, løn eller SU) eller tilskud til pasning af egne børn dagtilbudsloven 86, jf. LAS 26, stk. 2. (/ Reglerne er en del af KY. Oplysning skal kunne registreres på ægtefællen 32,24,04 Den særlige beregningsregel i 26, stk. 2 medfører, at der alene skal beregnes hjælp til kontanthjælpsægtefællen som til en enlig. Dvs. at det alene er kontanthjælpssatsen til denne ægtefælle, der kan komme til udbetaling. Tilsvarende gælder for uddannelseshjælp. 5 Hjemmearbejdende ægtefælle (særlige regler for ægtefæller til uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere) LAS 13. stk. 10 En Person, hvis ægtefælle er berettiget til hjælp 11, og som udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder reglerne i stk I så fald bliver hjælpen til ægteparret beregnet reglerne i 26, stk. 3, og 34, stk. 3. Reglerne er stadig en del af KY, men håndteres evt. på en anden måde. Oplysning skal kunne registreres på ægtefællen. 32,24,04 LAS 13, stk. 9 LAS 13, stk. 9 LAS 12, stk. 4 6 Ikke berettiget ægtefælle (særlige regler for ægtefæller til uddannelseshjælpsog kontanthjælpsmodtagere) 7 Pensionsægtefælle (særlige regler for ægtefæller til uddannelseshjælpsog kontanthjælpsmodtagere) 8 Studerende ægtefælle Reglerne er en del af KY. Oplysning skal kunne registreres på ægtefællen Reglerne er stadig en del af KY, men håndteres evt. på en anden måde. Oplysning skal kunne registreres på ægtefællen. Reglerne er en del af KY. Oplysning skal kunne registreres på ægtefælle. 32,24,04 32,24,04 32,24,04 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 6 af 15

7 Nr. Navn på ydelse 9 til særlige grupper Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter LAS 29 Ministeren kan fastsætte særlige regler om kontanthjælp/uddannelseshjælp til særlige grupper. Det drejer sig særligt om personer, som er i fængsel eller på anden måde frihedsberøvet. 10 Særlig støtte LAS 34 Der kan søges særlig støtte, hvis Personen har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. (/. (se bemærkninger), ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse,revalideri ng Det vil være muligt at udbetale ydelser denne paragraf, men der vil ikke være særlig itunder-støttelse for denne begrænsede gruppe. Det skal bemærkes, at også andre grupper en modtagere af kontant- og uddannelseshjælp kan søge om særlig støtte, men for denne gruppe er det del af ansøgninsprocessen. Andre grupper vil skulle søge særskilt om særlig støtte Forrevalidering LAS 47 stk. 4 Under forrevalidering bevarer revalidenden sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. 47, stk. 4, hvis der er lovmæssig mulighed herfor. Typiske ydelser under forrevalidering er uddannelseshjælp, kontanthjælp eller sygedagpenge., Det skal kunne registreres, at Personen er under forrevalidering. 32,24,10 12 Revalidering LAS 52, jf. 47, stk.3 Økonomisk hjælp til revalidering kan omfatte revalideringsydelse og støtte til en lang række områder, såsom løntilskud under virksomhedsrevalidering, særlig støtte og tillægsydelser. Ydelsen bevilges og beregnes i Ydelsescentret. Revalideringsydelse 32,24,08 13 Støtte til boligudgifter LAS 64 Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. nedsat funktionsevne til personer på revalideringsydelse Revalideringsydelse 32,24,08 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 7 af 15

8 Nr. Navn på ydelse Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter 14 Støtte til bolig under forrevalidering 15 Støtte til etablering af egen virksomhed (revalidering) 16 a 16 b Refusion til arbejdsgiver af ressourceforløbsydelse under jobafklaring LAS 64a LAS 65 LAS 68 LAS 69 j LAS 69 t Særlig regel om støtte til bolig for personer under 30 år på forrevalidering. I stedet for uddannelses- eller virksomhedsrevalidering er det også muligt at blive revalideret som selvstændig. Personer, som tildeles et ressourceforløb i Jobcenteret skal have denne ydelse. Ved start er der behov for at kende størrelsen på evt. sygedagpenge, der er udbetalt tidligere. Personer i et jobafklaringsforløb LAB kap. 12 b skal have denne ydelse En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefravær til person i jobafklaringsforløb, har ret til refusion for timer, som arbejdsgiver betaler løn for 17 Ledighedsydelse LAS 74 Ledighedsydelse udbetales af kommunen til ledige personer, der er berettiget til fleksjob, jf. kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ydelsen bevilges og beregnes i Ydelsescentret. 18 udgifter (Hjælp i særlige tilfælde) LAS 81 Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en Person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. løbende løbende løbende (/ Revalideringsydelse Revalideringsydelse 16 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse, kap 6 a Ressourceforløbsydelse under jobafklaring Ressourceforløbsydelse, kap 6 b Refusion for ressourceforløbsydelse, kap 6 b, LAS 69 t Ledighedsydelse Ydelsen beregnes løbende, men må først udbetales arbejdsgivers anmodning og kun for seneste 3 mdr 32,24,08 32,24,08 32,24,28 32,24,30 32,24,30 32,24,12 ydelse 32,21,12 19 ydelse til udsættelsestruede lejere LAS 81a Som led i finansloven for 2013 indførtes denne enkeltydelse til udsættelsestruede lejere. ydelse Der afviges fra aktivlovens princip om, at der skal være tale om en uforudset udgift. 32,21,14 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 8 af 15

9 Nr. Navn på ydelse 20 Sygebehandling (Hjælp i særlige tilfælde) LAS 82 Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes anden lovgivning, hvis Ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. (/ ydelse 32,21,16 21 Hjælp til betaling af tandpleje 22 Samværsudgifter vedr. børn (Hjælp i særlige tilfælde) LAS 82a LAS 83 Som led i finansloven for 2013 indførtes denne enkeltydelse til betaling af tandpleje. Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos Ansøgeren, og til lignende udgifter til oprindelige forældre, der forældreansvarslovens 20 a får fastsat samvær med et bortadopteret barn, hvis Ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. ydelse Dette er en "skal ydelse", når en række betingelser er opfyldt. 32,21,17 ydelse 32,21,20 23 Forsørgelse af forældreløse (Hjælp i særlige tilfælde) 24 Flyttehjælp (Hjælp i særlige tilfælde) LAS 84 LAS 85 Kommunen kan yde hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer Ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til Ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med lavere boligudgift. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken Ansøgeren eller ægtefællen har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. ydelse 32,21,20 ydelse 32,21,24 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 9 af 15

10 Nr. Navn på ydelse Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter 25 Administration; uddannelseshjælp eller kontanthjælp 27 Tilskud udgifter, ved integrationsprogrammet LAS Administration; pension Pensionsloven 36 eller førtidspens.lov 35 INL 23f Kommunen kan beslutte at administrere økonomien for Person, som ikke selv evner at betale regninger (aftale herom kan også indgås frivilligt). Kommunen kan vælge at administre økonomien for personer, som ikke selv evner at betale regninger (aftale herom kan også indgås frivilligt). Kommunen kan yde udlændinge hjælp til nærmere bestemte udgifter, som skyldes deltagelse i integrationsprogrammet, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. 1) deltagelse i særlige forløb, 2) transport, 3) værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning, 4) helt særligt undervisningsmateriale og 5) egenbetaling på højskoler. 28 Tilskud til mentorer INL 23d Der kan i Jobcenteret ydes tilskud til en mentor for udlændingen. 29 Tilskud til udgifter ved ansættelse 30 udgifter (Hjælp i særlige tilfælde) INL 24 a Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse for personer omfattet af integrationsloven. Administration af Persons økonomi (/ (men dette er ikke en ydelse, men adm. af en ydelse) (men dette er ikke en ydelse, men adm. af en ydelse) Administration af Persons økonomi Administrationsordningen tilknyttes den/de forsørgelsesydelsesbevillinger, som skal administreres. Administrationsordningen tilknyttes en dertil oprettet bevilling, som modsvarer den pensionsydelse, der overføres fra Udbetaling Danmark til administration i kommunen. Se nr. 58 nedenfor. 32,21,32 27,37,04 15,20,38 15,20,36 15,20,09 INL 35 Svarer til reglerne i LAS 81. ydelse 32,21,12 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 10 af 15

11 Nr. Navn på ydelse Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter 31 Sygebehandling (Hjælp i særlige tilfælde) 32 Samvær med børn (Hjælp i særlige tilfælde) 33 Forsørgelse af børn (Hjælp i særlige tilfælde) 34 Flytning (Hjælp i særlige tilfælde) 35 Fleksjob (løntilskud) påbegyndt før 1. januar 2013 (/ INL 36 Svarer til reglerne i LAS 82. ydelse 32,21,16 INL 37 Svarer til reglerne i LAS 83. ydelse 32,21,20 INL 38 Svarer til reglerne i LAS 84. ydelse 32,21,20 INL 39 Svarer til reglerne i LAS 85. ydelse 32,21,24 LAB 70 og 71 Personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013 får ikke fleksløntilskud LAB 70f, men arbejdsgiver modtager tilskud til lønnen med ½ eller 2/3. 36 Flekslønstilskud LAB 70f Ved omlægningen af fleksjob indførtes ny borgerrettet løntilskud for alle nye fleksjobsforløb 1. jan Tilskud til mentorer LAB 78 Der kan i Jobcenteret ydes tilskud til en mentor til den ledige 38 Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne 39 Befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud 40 Godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud LAB 70g LAB 82 LAB 83 Kommunen yder et månedligt (a-skattepligtigt) tilskud, som reguleres en gang om året. Jobcenteret kan bevilge befordringsgodtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud. Jobcenteret kan bevilge godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud. /Løben de Flekslønstilskud Afløser løntilskud til virksomheder, som beskæftiger personer i fleksjob. Den gamle ordning kører videre, men alle nye ansættelser er omfattet af de nye regler. 15,20,24 32,27,10 15,20,36 15,20,24 15,20,38 15,20,38 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 11 af 15

12 Nr. Navn på ydelse 41 Tilskud til hjælpemidler for beskæftigede ( 99) 42 Tilskud for beskæftigede ( 100) 43 Løntilskud (aktivering) LAB 99. LAB 100 LAB 51 Jobcenteret kan 99 yde tilskud til opkvalificering ved ansættelse af en medarbejder. Jobcenteret kan 100 yde tilskud til hjælpemidler for at fremme, at en Person opnår eller opretholder beskæftigelse. Jobcenteret kan som led i indsatsen for få en ledig i job bevilge løntilskud til job hos en arbejdsgiver. Der er forskellige regler for hhv. offentlige og private arbejdsgivere. (/ 15,21,03 15,21,05 15,20,03 44 Særligt udsatte unge under 18 år Målgruppe 2.9 i LAB 75b-c Der kan særligt ydes aktivitetsdusør og godtgørelse til personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. /løbend e 15,20,04 45 Tilskud hjælpemidler (Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger) ifm. aktiveringstilbud LAB 76 og 77 Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler under deltagelse i tilbud. 15,20,34 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 12 af 15

13 Nr. Navn på ydelse 46 Tabt arbejdsfortjeneste (sygt barn) Serviceloven 42 Kommunen yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. (/ Når ydelsen er markeret som "" er systemunderstøttelsen begrænset til, at brugeren kan indtaste et beløb, der kan udbetales til borger eller tredjepart. 32,18,12 47 Børn og unge merudgiftsydelse 48 Foranstaltning SEL 52 Serviceloven 41 Serviceloven Merudgift voksne Serviceloven 100 Kommunen kan yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. De årlige udgifter lægges sammen og fordeles på årets måneder. Når den månedlige udgift er opgjort, afrundes beløbet til nærmeste ottendedel af et standardbeløb på kr. pr. måned. (takst 2013). Denne dækker over mange typer af foranstaltninger, som kommunen kan yde tilskud til. Det kan evt. være vederlag til plejefamilier. Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. /løbend e /løbend e /løbend e Det betyder fx, at medarbejderen oplyser sagen på anden vis end KY, selv udregner og foretager træk for skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP, og pensionsordning osv. 32,18,04 32,18,00 32,18,08 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 13 af 15

14 Nr. Navn på ydelse 50 Sygeplejeartikler o.lign. Serviceloven 122 Kommunen skal, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lign., når nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold passer en døende. (/ 32,18,14 51 Tilskud pasning af egne børn Dagtilbudslovens 86 Kommunen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. 28,18,08 52 Repatriering Repatrieringslov 7 Kommunen kan yde hjælp til repatriering til en udlænding, der er omfattet af 3, stk. 1 eller 7. Der kan kun udbetales hjælp til repatriering, hvis udlændingen ikke har midler hertil og ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. 32,36,00 53 Boligudgifter under repatriering 54 Helbredstillæg, Udvidet helbredstillæg og Personligt tillæg Repatrieringslov 8 Pensionsloven 14-14a og førtidspensionslovens 17.2 og Kommunen kan i ganske særlige tilfælde yde hjælp i op til 12 måneder til betaling af boligudgifter for en familie, hvis et familiemedlem vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland forud for resten af familien. Helbredstillæg ydes til pensionister med begrænset økonomi med 85 pct. til medicin, tandlæge, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis behandling giver tilskud sundhedsloven. Udvidet helbredstillæg ydes ansøgning til tandproteser, briller og fodbehandling uden tilskud sundhedsloven. 32,36,00 32,03,12 Personligt tillæg ydes ansøgning til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. 55 Særlig støtte til enlige forsørgeres studiestart Aktiv socialpolitik 34 a Støtte til nødvendige undervisningsmaterialer ved studiestart for Person under 30 år, der før studiestart har modtaget uddannelseshjælp som enlig forsørger LAS max ,24,32 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 14 af 15

15 Nr. Navn på ydelse 56 Særlig støtte til deltagerbetaling Aktiv socialpolitik 34 b Støtte til betaling af deltagerbetaling ved studiestart uddannelsespålæg til Person, der har modtaget uddannelseshjælp LAS 23. (/ 32,24,32 57 Behovsbestemt hjælp til enlig forsørger mellem 2 uddannelser Aktiv socialpolitik 12.3 Forudbetalt behovsbestemt hjælp i højst 2 måneder til enlig forsørger mellem to uddannelser. 32,24,04 58 Pension til administration Pensionsloven 36 eller førtidspens 35 Ydelsesarten benyttes i de tilfælde, hvor kommunen administrerer økonomien for pensionister, til at oprette bevillinger, hvor pensionsydelsen fra Udbetaling Danmark kan placeres. Herfra kan pensionen administreres og udbetales. Anvendes i sammenhæng med nr. 26 ovenfor. 27,37,04 3 Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Ændringer markeret? Forfatter Revisionshistorik indsat Ja Karen Beck KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 15 af 15

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere