DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)"

Transkript

1 DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, omfatter krav på pension, krav på fritvalgslønkonto og krav på godtgørelse for ikke afholdte feriefridage, samt hvorvidt der skal betales godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser. Påstande A Registreret Revisionsaktieselskab (herefter A) har nedlagt påstand om frifindelse for betaling af de beløb, som er indeholdt i Tvistighedsnævnets afgørelse af 3. februar 2012 i sag HK/Danmark som mandatar for B (herefter HK) har nedlagt påstand om, at Tvistighedsnævnets kendelse af 3. februar 2012 i sag skal stadfæstes, dog således at godtgørelse for brud på ansættelsesbevisloven forhøjes til kr. HK har opgjort kravet således:

2 - 2-1) Pensionsindbetaling ,92 kr. 2) Betaling i henhold til fritvalgslønkonto 6.074,09 kr. 3) Feriefridage 3.900,00 kr. 4) Godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven ,00 kr. I alt ,01 kr. Der er mellem parterne ikke strid om den beløbsmæssige opgørelse af punkterne 1) 3). Oplysningerne i sagen Parterne og de indgåede aftaler Den 20. september 2006 underskrev B og A en standarduddannelsesaftale, hvorefter B skulle begynde som kontorelev med speciale i revision. Uddannelsesperioden løb fra den 1. september 2006 til den 31. august I uddannelsesaftalens punkt 8 hedder det bl.a.: "Lønnen er aftalt således : Lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever og er ved uddannelsens begyndelse fastsat til kr pr. måned. Den normale arbejdstid er anført med 36,5 timer pr. uge. På linjen "Kollektiv overenskomst" er der intet anført. Parterne er enige om, at den korrekte referenceoverenskomst er landsoverenskomst for kontor og lager indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel og HK Privat (herefter landsoverenskomsten). A er ikke omfattet af overenskomsten. Det hedder endelig i pkt. 8: Med hensyn til ferie henvises til reglerne i ferieloven og overenskomsten. Den 31. oktober 2006 underskrev B en ansættelseskontrakt med A. Det hedder heri i 6, stk. 1: Den ansatte er berettiget til ferie i henhold til ferielovens bestemmelser, og er således p.t. berettiget til afholdelse af 5 ugers ferie. Ansættelseskontrakten indeholdt også en konkurrence- og kundeklausul. I 7 hedder det herom: " 7 Hvis medarbejderen fratræder sin stilling, må medarbejderen ikke etablere selvstændig virksomhed eller tage ansættelse i en virksomhed, der indirekte eller direkte konkurrerer med selskabet, ligesom medarbejderen ikke må have direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med eller tage ansættelse hos personer eller virksomheder, der har været

3 - 3 - selskabets kunde, eller forretningsforbindelse indenfor de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet. Forpligtelsen gælder i forhold til personer eller virksomheder, som medarbejderen selv direkte elle indirekte har haft kontakt til samt personer og virksomheder, som selskabet ved særskilt skriftlig meddelelse har ladet været omfattet af forpligtelsen. Konkurrence og kundeklausulen er omfattet af reglerne i funktionærlovens 18 og 18a. Medarbejderens forpligtelser i henhold til denne aftale gælder 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet. Forpligtelsen om at afstå fra konkurrence mod selskabet træder dog ikke i kraft, hvis virksomheden opsiger medarbejderen på grund af virksomhedens egne forhold. Forpligtelsen til at afstå fra kontrakt med kunder, firmaer og agenturer træder i kraft uanset årsagen til fratrædelsen. Som kompensation for forpligtelsen ifølge denne aftale betaler selskabet hver måned efter fratrædelsen 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. For de første 3 måneder betales kompensationen som et engangsbeløb, der forfalder ved fratrædelsen. Retten til kompensation bortfalder, hvis selskabet berettiget har bortvist medarbejderen. Hvis medarbejderen får andet passende arbejde, modregnes lønnen for dette arbejde i medarbejderens krav på kompensation. Dette gælder dog ikke engangsbeløbet på 3 måneders kompensation. Såfremt medarbejderen overtræder sine forpligtelser i henhold til denne klausul, er medarbejderen forpligtet til at betale konventionalbod på kr , hver gang klausulen måtte blive overtrådt. Hvis overtrædelse har medført et tab for selskabet, skal medarbejderen desuden erstatte dette tab. En overtrædelse indebærer, at selskabet via fogedretten kan få nedlagt forbud mod fortsat overtrædelse af klausulen. Selskabet kan opsige denne klausul med en måneds varsel til udløbet af en måned. Fratræder medarbejderen tidligere end 6 måneder efter, at aftalen er opsagt, har medarbejderen dog krav på kompensation svarende til 3 måneders lån, hvis fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort selskabet berettiget til at gøre aftalen gældende." Det er i ansættelseskontrakten endvidere anført i 8, at hvis B på grund af sygdom havde været uarbejdsdygtig i 120 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, fandt de i funktionærlovens 5, stk. 2, indeholdte regler for forkortet opsigelsesvarsel anvendelse. Endelig fremgår det af 9, at tvist i anledning af ansættelsesforholdet skulle afgøres med Købehavns Byret som værneting. Om fritvalgslønkonto i landsoverenskomstens 4.2 fremgår, at den enkelte medarbejder med virkning fra den 1. maj 2007 får en fritvalgslønkonto for at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension eller løn. Virksomheden afsætter hver lønperiode i alt op til 3 procent af lønnen til opsparing på medarbejdernes fritvalgslønkonto. Pr. 1. maj 2007 indbetales 0,5 procent af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Beløbet forhøjes til hhv. 0,75 procent pr. 1. maj 2008 og 1,0 procent pr. 1. maj Medarbejderen kan vælge mellem at bruge beløbet på fritvalgslønkonto til ekstra udbetaling i forbindelse med ferie eller feriefridage eller øget indbetaling til pension. Der-

4 - 4 - næst får medarbejderen mulighed for at konvertere en eller flere af de fem feriefridage til indbetaling på fritvalgslønkontoen. Det fremgår af landsoverenskomstens 5 om pension, at der med virkning fra den 1. marts 2007 opkræves et bidrag på 10,8 procent af den pensionsgivende løn. Pr. 1. juli 2008 forhøjes bidraget til 11,1 procent, og den 1. juli 2009 forhøjes bidraget til 12 procent. Heraf udgør virksomhedens bidrag 2/3 og medarbejderens 1/3. Om feriefridage hedder det i landsoverenskomstens 12, at medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettiget til 5 feriefridage. Afholdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensationen udbetales senest sammen med lønnen for juni måned. I bestemmelserne hedder det endelig: " Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår. 8. Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode. Den fratrådte medarbejder kan rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage i perioden fra den 1. maj til 30. september. " Nærmere om kravene A indbetalte i en del af uddannelsesperioden ikke pensionsbidrag på en pensionskonto og indeholdt heller ikke Bs egetbidrag i lønnen. Dernæst oprettede A ikke en fritvalgslønkonto til B og afsatte ikke den i landsoverenskomsten fastsatte procentdel af den ferieberettigede løn. Ved uddannelsesperiodens ophør fik B ikke udbetalt kompensation for ikke afholdte feriefridage. Efter uddannelsesperiodens ophør gjorde B sit krav om betaling af pension, fritvalgslønkonto, kompensation for ikke afholdte feriefridage og godtgørelse for mangelfuld uddannelsesaftale/ansættelseskontrakt gældende overfor A. Erhvervsuddannelsesloven Erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 1 og 56, stk. 1 er sålydende: 55 Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af loven.

5 - 5 - Stk. 2 Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. 56 I aftaleperioden gælder de bestemmelser, der ved kollektive overenskomster, eller i lovgivningen er fastsat om arbejdstageres ansættelses- og arbejdsvilkår mv., i det omfang det er foreneligt med uddannelsen efter denne lov. Tvistighedsnævnets afgørelse Den 19. januar 2011 indbragte B spørgsmålet for Tvistighedsnævnet, der ved kendelse af 3. februar 2012 gav B medhold med følgende begrundelse. "... Vedrørende arbejdsgiverens pensionsbidrag, fritvalgs lønkonto og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven Alle medlemmer udtaler: B har efter erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, krav på mindst den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, hvilket efter retspraksis og Tvistighedsnævnets praksis også omfatter betaling af arbejdsgiverens pensionsbidrag og beløb til fritvalgs lønkonto. Hun har derfor krav på efterbetaling af disse beløb som påstået. B har endvidere krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven for de mangler, der er konstateret ved uddannelsesaftalen og ansættelseskontrakten. Under hensyn til på den ene side, at manglerne har givet anledning til tvist og indebar risiko for tab af betydelige lønbeløb og på den anden side, at lønforholdene inden aftalens indgåelse efter det oplyste blev forhandlet med HK/Privat og uddannelsesaftalen sendt til skole mv., uden at arbejdsgiveren blev gjort opmærksom på manglerne, finder vi, at godtgørelsens størrelse passende kan fastsættes til kr. Vedrørende eget pensionsbidrag og betaling for ikke afholdte feriefridage Fire medlemmer bemærker: Vi finder det ikke godtgjort, at B i forbindelse med sit seneste skoleophold fik en sådan indsigt i ansættelsesvilkår vedrørende pension, at man kan bebrejde hende, at hun ikke allerede på det tidspunkt fremsatte krav om indbetaling af pensionsbidrag over for arbejdsgiveren. Hendes krav i henhold til retspraksis på betaling af eget pensionsbidrag er derfor ikke fortabt ved passivitet. Herefter og i overensstemmelse med det ovenfor anførte finder vi, at der tillige tilkommer B betaling af pension og feriefridage som påstået. Tre medlemmer bemærker: Efter bevisførelsen lægger vi til grund, at B allerede i 2009 blev bekendt med sine pensionsrettigheder, og at det fra dette tidspunkt hovedsagligt beroede på hendes egne forhold, at hun ikke fik indbetalt sin andel af pensionsbidraget til pension. Under disse omstændigheder, og da virksomheden med indbetaling af arbejdsgiverbidraget må anses at have opfyldt sin lønmæssige forpligtelse, idet eleven i modsat fald vil opnå dobbeltløn i perioden, stemmer vi for at frifinde virksomheden for kravet herom. Feriefridage er en ret til frihed og ikke løn, og selvom betaling for manglende feriefridage måtte anses for at være indeholdt i lønbegrebet efter erhvervsuddannelsesloven 55, stk. 2, er det ikke dokumenteret, at de overenskomstmæssige krav til udbetaling af beløbet er opfyldt. Vi stemmer herefter for også at frifinde virksomheden for kravet herom.

6 - 6 - Der afsiges vedrørende disse krav kendelse efter stemmeflertallet....". B blev tilkendt ,01 kr. med procesrente fra den 19. januar Beløbet er sammensat af kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, ,92 kr. vedrørende pension, 6.074,09 kr. vedrørende fritvalgslønkonto og kr. vedrørende feriefridage. Ved stævning af 16. februar 2012 indbragte A formentlig den 17. februar 2012 kendelsen for retten på Frederiksberg, der ved kendelse af 30. maj 2012 henviste sagen til Søog Handelsretten i medfør af retsplejelovens 227, stk. 1. Forklaringer Der er under sagen afgivet partsforklaring af C og B. C har forklaret, at han har drevet revisionsselskabet siden 2002, og at han i forbindelse med Bs ansættelse ønskede at overholde reglerne om mindsteløn, hvorfor han rettede henvendelse til HK. Han drøftede ikke spørgsmålet om pension med hverken HK eller B. Han indføjede de aftalte lønvilkår i ansættelseskontrakten og sendte HK udkastet til ansættelseskontrakten, som senere blev underskrevet af parterne. HK havde ikke bemærkninger til ansættelseskontrakten. Ansættelseskontrakten blev udarbejdet før uddannelsesaftalen. Det kan godt være, at uddannelsesaftalen er underskrevet først, men det er ikke ensbetydende med, at ansættelseskontrakten ikke blev udarbejdet forinden. Ansættelseskontrakten blev først underskrevet, efter at den havde været til gennemsyn i HK. Han kan ikke huske, om uddannelsesstedet Niels Brock fik ansættelseskontrakten til gennemsyn. Ansættelsesvilkårene har udelukkende været drøftet med HK. Han husker ikke navnet på den medarbejder i HK, som han har drøftet sagen med. Forinden B blev ansat som voksenelev, havde hun arbejdet hos A i et år i arbejdsprøvning. Der er 12 ansatte hos A. Ingen af de pågældende er overenskomstansatte, og ingen af de øvrige ansatte har fritvalgslønkonto. Han har haft tre elever i virksomheden. Bs løn blev reguleret hvert år, og han mener, at hun til sidst fik udbetalt kr. med tillæg af pension. Han har ikke drøftet ansættelseskontraktens konkurrence- og kundeklausul i 7 med B inden underskriften af kontrakten. Han har benyttet en standardkontrakt, som er udarbejdet af en advokat. Han har derimod ikke fået individuel rådgivning til udarbejdelsen af ansættelseskontrakten. Han har aldrig haft behov for at anvende klausulen. Han

7 - 7 - havde ikke tænkt over konsekvensen ved klausulen, og den er efter hans opfattelse heller ikke relevant. B var ikke underskriftberettiget, og hun havde ikke mulighed for at stjæle kunder under sin ansættelse. Ansættelseskontraktens bestemmelse i 8, stk. 2, om sygdom i 120 dage og bestemmelsen i 9 om værneting har heller ikke været drøftet med B inden indgåelse af kontrakten. Han har blot genbrugt formuleringerne fra en tidligere kontrakt. B har forklaret, at hun i dag er 38 år, og at hun startede hos A i arbejdsprøvning på grund af en arbejdsskade. Hun havde tidligere været ansat i i 10 år. Arbejdsprøvningen gik efter hendes opfattelse godt, og hun fortsatte i A som elev. Hun fik uddannelsesaftalen fra skolen, og hun har ikke drøftet indholdet af den med HK. Hun har heller ikke drøftet vilkårene i uddannelsesaftalen med skolen. Hun var glad for at begynde på en uddannelse, men var samtidig bekymret for, hvordan det skulle gå, da hun er ordblind. Det er hendes opfattelse, at ansættelseskontrakten blev udfærdiget efter uddannelsesaftalen. Hun har ikke kendskab til, om ansættelseskontrakten har været drøftet med HK. Under ansættelsen hos A afholdt hun feriefridage, og der var ikke nogen, der gjorde indsigelser herimod. Da hun fratrådte, manglede hun at afholde 5 feriefridage. Hun gjorde A opmærksom på, at hun tidligere havde afholdt feriefridage og oplyste, at hun gerne ville have de manglende afholdte dage udbetalt kontant. C ville undersøge, hvordan det forholdt sig med feriefridage, men da hun efter et stykke tid ikke fik noget svar, henvendte hun sig til HK. HK oplyste, at hun havde ret til at få feriefridage udbetalt, ligesom HK oplyste, at hun manglede at få betalt noget pension. Hun har ikke drøftet konkurrence- og kundeklausulen i ansættelsesaftalen med A, men hun har formentlig læst bestemmelsen, som hun dog ikke tillagde betydning. Indholdet af bestemmelsen har heller ikke haft nogen betydning for hendes arbejde. Så vidt hun ved, var det en standardbestemmelse i kontrakterne hos A, men hun ved ikke med sikkerhed, om de andre ansatte, herunder de andre elever, også havde bestemmelsen i deres ansættelseskontrakter. Hun har ikke drøftet 120 dages reglen om sygdom eller værnetingsreglen i ansættelseskontrakten med A eller andre, inden hun blev ansat. Da hendes elevtid var udløbet den 1. september 2010, kunne hun ikke fortsætte i A, da der ikke var kundegrundlag herfor. Hun fik i stedet ansættelse hos Revision. C omtalte

8 - 8 - ikke i den forbindelse konkurrenceklausulen. Hun kan ikke huske, om hun havde ret til feriefridage i det nye ansættelsesforhold, eller om hun har afholdt feriefridage i Hun har tidligere haft en pensionskonto, da hun var ansat i. Undervejs i elevforløbet hos A fik hun oprettet en pensionskonto. Hun var ikke på noget tidspunkt bekendt med, at hun skulle have haft mere i pension før hun rettede henvendelse til HK. Den drøftelse, de havde på skolen i 2009 om pension, gik på, at nogle af de andre kontorelever slet ikke fik pension. Da hun på det tidspunkt fik pension, tænkte hun ikke over, at hun måske ikke fik nok i pension. Parternes synspunkter A har gjort gældende, at der er indgået en balanceret og rimelig ansættelsesaftale omkring lønforholdene med B. A er ikke medlem af en arbejdsgiverorganisation, men C har drøftet ansættelseskontrakten med HK, der ikke havde bemærkninger til indholdet heraf. A sendte endvidere uddannelsesaftalen til uddannelsesstedet, der heller ikke havde bemærkninger. Bs løn, som blev fastsat i aftalerne, var højere end mindstelønnen, og A har ikke forsøgt at udnytte eller snyde B. For så vidt angår pensionsrettighederne følger det af 7 om Løn- og arbejdsforhold for elever i landsoverenskomsten, at denne ikke omfatter bestemmelser om pension, hvorfor pension ikke er en del af lønnen. Der er enighed om, at en del af pensionen er udbetalt til B. Det pensionsbeløb, der mangler, er Bs eget bidrag til pensionen, der i stedet blev udbetalt som frie midler. Hvis Sø- og Handelsretten måtte nå frem til, at A er forpligtet til at betale pensionsbidrag, vil A være berettiget til at søge de udbetalte beløb tilbagebetalt fra B. Endelig forklarede B under sagens foretagelse ved Tvistighedsnævnet, at hun allerede i 2009 blev opmærksom på problemstillingen. Hun foretog sig intet i den anledning og har herved frafaldet sine mulige rettigheder ved passivitet. Havde B på dette tidspunkt oplyst A herom, kunne en eventuel misforståelse være rettet. B ventede med at oplyse om pensionen til den sidste lønudbetaling. For så vidt angår feriefridage og fritvalgslønkonto gøres det gældende, at begrebet løn skal fortolkes indskrænkende, og feriefridage er en ret til frihed og ikke en ret til løn, ligesom vilkår om fritvalgslønkonto ikke er omfattet af landsoverenskomstens be-

9 - 9 - stemmelser om løn og arbejdsforhold. B har ikke godtgjort, at de overenskomstmæssige krav til udbetaling af eventuelle feriefridage er opfyldt. For så vidt angår kravet om godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser har C forklaret, at det på intet tidspunkt har været meningen, at konkurrence- og kundeklausulen skulle gøres gældende. Det afgørende er, hvordan parterne har reageret i forhold til klausulen. Da B fik et arbejde i en konkurrerende virksomhed, blev klausulen ikke gjort gældende. Klausulen har derfor ikke haft nogen relevant eller væsentlig betydning for Bs ansættelsesvilkår, hvorfor der ikke er grundlag for godtgørelse herfor. HK har gjort gældende, at det følger af erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, sammenholdt med 56, stk. 1, og bestemmelsernes forarbejder, at B har krav på løn, der som minimum svarer til, hvad der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Højesteret fastslog i U H, at søgnehelligdagsbetaling var omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, hvorfor begrebet løn i bestemmelsen skal fortolkes udvidende. Det gøres derfor gældende, at fritvalgslønkonto, pension og feriefridage er omfattet af lønbegrebet, hvorfor B har krav på betaling herfor. For så vidt angår betaling af pension og fritvalgslønkonto, har Sø- og Handelsretten ved dom af 25. april 2013 i F-8-11 fastslået, at begge dele er omfattet af lønbegrebet. Derudover er pension en del af landsoverenskomsten på området, hvilket medfører en formodning for, at pension også er en del af lønbegrebet. Det bestrides, at det udelukkende er Bs egetbidrag, der mangler i hendes pensionsopsparing, idet der var perioder under ansættelsesforholdet, hvor B slet ikke modtog pension. Arbejdsgiveren har en forpligtelse til at indbetale såvel arbejdsgiverbidrag som lønmodtagerbidrag til en pensionskonto. Afregning af lønmodtagerbidraget direkte til B er ikke sket med frigørende virkning. Bestemmelserne om fritvalgslønkonto er anført under lønbestemmelsen i landsoverenskomsten og allerede af ordlyden kan det udledes, at fritvalgslønkonto er en del af lønbegrebet. Retten til feriefridage indeholder både et ferieelement og et lønelement. Det er ikke afgørende, at afsnittet om feriefridage ikke er anført under afsnittet Løn i landsoverenskomsten. Den omstændighed, at feriefridage er medtaget i landsoverenskomsten skaber en for-

10 modning for, at feriefridage er en del af lønnen. Feriefridage bygger på et optjeningsprincip og afholdes dagene ikke, kan de udbetales. For så vidt angår godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, er der flere grove forhold i ansættelseskontrakten, herunder konkurrence- og kundeklausulen. Bestemmelserne i ansættelseskontrakten skal være forenelige med ansættelsesforholdet, hvilket konkurrenceog kundeklausulen samt bestemmelsen om 120 dages reglen om sygefravær og værnetingsreglen ikke er. Godtgørelserne bør derfor under hensyn til grovheden fastsættes til kr. Sø- og Handelsrettens afgørelse Bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, om, at lønnen mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, må forstås således, at der refereres til den for området dominerende overenskomst. Efter de foreliggende oplysninger finder retten, at landsoverenskomsten for kontor og lager indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel og HK Privat er den overenskomst, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2. Ud fra en naturlig sproglig forståelse og forarbejderne til erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, finder retten, at lønbegrebet, som fastslået af Højesteret i U H, må fortolkes således, at bestemmelsen også omfatter andre elementer end grundlønnens beløb. De ydelser, der er blevet en sædvanlig og naturlig del af aflønningen, er omfattet af lønbegrebet. Retten finder, i overensstemmelse med Højesterets dom i U /2 H, at pensionsbidrag er en så sædvanlig og naturlig del af en arbejdsaftale og af det samlede vederlag, at det må anses for at være omfattet af lønbegrebet. Den omstændighed, at løn- og arbejdsforhold for elever er særskilt reguleret i landsoverenskomsten, ændrer ikke herpå, idet landsoverenskomstens generelle bestemmelser gælder samtlige medarbejdere. Som følge heraf var A forpligtet til at betale det i landsoverenskomsten fastsatte pensionsbidrag. Pensionsbidraget udgøres af virksomhedens bidrag på 2/3 og medarbejderens bidrag på 1/3. Arbejdsgiveren er forpligtet til at indbetale både virksomhedens bidrag ud over lønnen og medarbejderens bidrag på dennes vegne ved fradrag i lønudbetalingen. Hen-

11 set hertil og til, at erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, er en præceptiv beskyttelsesregel, kan udbetalingen af Bs egetbidrag som løn ikke ske med frigørende virkning. Som følge heraf er A forpligtet til at betale Bs fulde pensionsbidrag. Med etableringen af fritvalgslønkontoen pr. 1. maj 2007 blev arbejdsgiveren i henhold til landsoverenskomsten forpligtet til at afsætte en procentdel af medarbejderens løn til opsparing på medarbejderens fritvalgslønkonto. Medarbejderen kan frit vælge, om beløbet skal udbetales som løn i forbindelse med fritid eller anvendes til øget indbetaling til pension. Herefter, og idet der utvivlsomt er tale om et retskrav på et beløb, som kan kræves udbetalt, er fritvalgslønkontoen omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2. B har som følge heraf krav på fritvalgslønkonto som opgjort. Det er almindeligt udbredt på arbejdsmarkedet, at der er overenskomstbestemmelser om feriefridage. Bestemmelserne om feriefridage i landsoverenskomsten giver ikke arbejdstageren en ubetinget ret til udbetaling af en ydelse, men i stedet som udgangspunkt en ubetinget ret til afholdelse af ferie med løn. Som altovervejende hovedregel kan arbejdsgiveren ved varsling af afholdelse af feriefridage udvirke, at der ikke opstår krav på udbetaling af en ydelse, som erstatter én eller flere feriefridage. Tre dommere, Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og Byrial Rastad Bjørst, udtaler herefter: Efter Bs forklaring om, at hun tidligere har afviklet feriefridage, uden at A har fundet anledning til at protestere herimod, finder vi det ubetænkeligt at lægge til grund, at feriefridage har været accepteret som en del af aftalegrundlaget, uanset at uddannelsesaftalens pkt. 8 og ansættelsesaftalens 6, stk. 1, udelukkende omhandler ferie efter ferielovens bestemmelser. Der er tale om et helt sædvanligt ansættelses- og arbejdsvilkår, som også fremgår af landsoverenskomstens 12. Det fremgår af denne bestemmelse, at medarbejdere har krav på 5 feriefridage, som efter ferieårets udløb kan kompenseres svarende til løn under sygdom. Fratrådte medarbejdere kan derfor rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriedage i perioden 1. maj til 30. september. I mangel af modstående aftale må disse vilkår tillige anses for en naturlig del af parternes individuelle aftale.

12 Da feriefridage de facto har været en del af parternes aftale, og da B ikke har afholdt de fem feriefridage inden ansættelsesforholdets ophør, finder vi, at disse kan konverteres til et økonomisk krav, hvorved bemærkes, at A kunne have varslet afvikling heraf. Herefter finder vi, at B tillige har krav på kompensation for feriefridagene med kr. To dommere, Henrik Rothe og Anne Mette Pedersen, udtaler, at i modsætning til hvad der gælder for pension og indbetaling til fritvalgslønkonto, så foretages der ikke en individuel opsparing af et pengebeløb som kompensation for arbejdstagerens manglende afholdelse af feriefridage. Arbejdstageren har ikke et retskrav på udbetaling af kompensation i tilfælde, hvor arbejdsgiveren varsler de særlige feriefridage afholdt. Der er derfor efter mindretallets opfattelse ikke tale om et lønkrav, som er omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, uanset, at landsoverenskomstens 12 giver medarbejdere omfattet af overenskomsten ret til at holde fri med løn. Den omstændighed, at B efter aftale, i henhold til As stiltiende accept har afholdt feriefridage, kan efter disse dommeres opfattelse i sig selv ikke føre til en udvidelse af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, idet lovens lønbegreb ikke kan udvides ved aftale. Der gives, for så vidt angår denne del af sagsøgtes påstande, dom efter stemmeflertallet. For så vidt angår godtgørelsen indeholder de i sagen foreliggende kontrakter set under ét groft misvisende bestemmelser, og det må lægges til grund, at vilkårene, der er indeholdt i ansættelseskontraktens 7, aldrig ville være blevet godkendt af uddannelsesinstitutionen. Det kan ikke anses for bevist, at de i sagen foreliggende kontrakter har været sendt til HK til godkendelse. Herefter, og da flere af bestemmelserne har givet anledning til en tvist om vilkårene for ansættelsen, finder retten, at godtgørelsen bør fastsættes til kr. Retten tager herefter HK s påstand til følge med ,01 kr. med tillæg af rente som påstået. Med hensyn til sagens omkostninger skal A betale kr. i advokatomkostninger. Thi kendes for ret:

13 Tvistighedsnævnets kendelse af 3. februar 2012 i sag stadfæstes med ændring af det tilkendte beløb, som fastsat nedenfor. A Registeret Revisionsaktieselskab skal inden 14 dage til HK Privat som mandatar for B betale ,01 kr. med procesrente fra den 19. januar 2011 og sagsomkostninger med kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Aftale om gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden for en salgsassistent i en forretning ikke i strid med funktionærlovens 2, stk. 6.

Aftale om gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden for en salgsassistent i en forretning ikke i strid med funktionærlovens 2, stk. 6. U.2004.2453H Aftale om gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden for en salgsassistent i en forretning ikke i strid med funktionærlovens 2, stk. 6. A blev den 5. marts 2001 ansat som salgsassistent

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere