DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)"

Transkript

1 DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, omfatter krav på pension, krav på fritvalgslønkonto og krav på godtgørelse for ikke afholdte feriefridage, samt hvorvidt der skal betales godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser. Påstande A Registreret Revisionsaktieselskab (herefter A) har nedlagt påstand om frifindelse for betaling af de beløb, som er indeholdt i Tvistighedsnævnets afgørelse af 3. februar 2012 i sag HK/Danmark som mandatar for B (herefter HK) har nedlagt påstand om, at Tvistighedsnævnets kendelse af 3. februar 2012 i sag skal stadfæstes, dog således at godtgørelse for brud på ansættelsesbevisloven forhøjes til kr. HK har opgjort kravet således:

2 - 2-1) Pensionsindbetaling ,92 kr. 2) Betaling i henhold til fritvalgslønkonto 6.074,09 kr. 3) Feriefridage 3.900,00 kr. 4) Godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven ,00 kr. I alt ,01 kr. Der er mellem parterne ikke strid om den beløbsmæssige opgørelse af punkterne 1) 3). Oplysningerne i sagen Parterne og de indgåede aftaler Den 20. september 2006 underskrev B og A en standarduddannelsesaftale, hvorefter B skulle begynde som kontorelev med speciale i revision. Uddannelsesperioden løb fra den 1. september 2006 til den 31. august I uddannelsesaftalens punkt 8 hedder det bl.a.: "Lønnen er aftalt således : Lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever og er ved uddannelsens begyndelse fastsat til kr pr. måned. Den normale arbejdstid er anført med 36,5 timer pr. uge. På linjen "Kollektiv overenskomst" er der intet anført. Parterne er enige om, at den korrekte referenceoverenskomst er landsoverenskomst for kontor og lager indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel og HK Privat (herefter landsoverenskomsten). A er ikke omfattet af overenskomsten. Det hedder endelig i pkt. 8: Med hensyn til ferie henvises til reglerne i ferieloven og overenskomsten. Den 31. oktober 2006 underskrev B en ansættelseskontrakt med A. Det hedder heri i 6, stk. 1: Den ansatte er berettiget til ferie i henhold til ferielovens bestemmelser, og er således p.t. berettiget til afholdelse af 5 ugers ferie. Ansættelseskontrakten indeholdt også en konkurrence- og kundeklausul. I 7 hedder det herom: " 7 Hvis medarbejderen fratræder sin stilling, må medarbejderen ikke etablere selvstændig virksomhed eller tage ansættelse i en virksomhed, der indirekte eller direkte konkurrerer med selskabet, ligesom medarbejderen ikke må have direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med eller tage ansættelse hos personer eller virksomheder, der har været

3 - 3 - selskabets kunde, eller forretningsforbindelse indenfor de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet. Forpligtelsen gælder i forhold til personer eller virksomheder, som medarbejderen selv direkte elle indirekte har haft kontakt til samt personer og virksomheder, som selskabet ved særskilt skriftlig meddelelse har ladet været omfattet af forpligtelsen. Konkurrence og kundeklausulen er omfattet af reglerne i funktionærlovens 18 og 18a. Medarbejderens forpligtelser i henhold til denne aftale gælder 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet. Forpligtelsen om at afstå fra konkurrence mod selskabet træder dog ikke i kraft, hvis virksomheden opsiger medarbejderen på grund af virksomhedens egne forhold. Forpligtelsen til at afstå fra kontrakt med kunder, firmaer og agenturer træder i kraft uanset årsagen til fratrædelsen. Som kompensation for forpligtelsen ifølge denne aftale betaler selskabet hver måned efter fratrædelsen 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. For de første 3 måneder betales kompensationen som et engangsbeløb, der forfalder ved fratrædelsen. Retten til kompensation bortfalder, hvis selskabet berettiget har bortvist medarbejderen. Hvis medarbejderen får andet passende arbejde, modregnes lønnen for dette arbejde i medarbejderens krav på kompensation. Dette gælder dog ikke engangsbeløbet på 3 måneders kompensation. Såfremt medarbejderen overtræder sine forpligtelser i henhold til denne klausul, er medarbejderen forpligtet til at betale konventionalbod på kr , hver gang klausulen måtte blive overtrådt. Hvis overtrædelse har medført et tab for selskabet, skal medarbejderen desuden erstatte dette tab. En overtrædelse indebærer, at selskabet via fogedretten kan få nedlagt forbud mod fortsat overtrædelse af klausulen. Selskabet kan opsige denne klausul med en måneds varsel til udløbet af en måned. Fratræder medarbejderen tidligere end 6 måneder efter, at aftalen er opsagt, har medarbejderen dog krav på kompensation svarende til 3 måneders lån, hvis fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort selskabet berettiget til at gøre aftalen gældende." Det er i ansættelseskontrakten endvidere anført i 8, at hvis B på grund af sygdom havde været uarbejdsdygtig i 120 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, fandt de i funktionærlovens 5, stk. 2, indeholdte regler for forkortet opsigelsesvarsel anvendelse. Endelig fremgår det af 9, at tvist i anledning af ansættelsesforholdet skulle afgøres med Købehavns Byret som værneting. Om fritvalgslønkonto i landsoverenskomstens 4.2 fremgår, at den enkelte medarbejder med virkning fra den 1. maj 2007 får en fritvalgslønkonto for at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension eller løn. Virksomheden afsætter hver lønperiode i alt op til 3 procent af lønnen til opsparing på medarbejdernes fritvalgslønkonto. Pr. 1. maj 2007 indbetales 0,5 procent af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Beløbet forhøjes til hhv. 0,75 procent pr. 1. maj 2008 og 1,0 procent pr. 1. maj Medarbejderen kan vælge mellem at bruge beløbet på fritvalgslønkonto til ekstra udbetaling i forbindelse med ferie eller feriefridage eller øget indbetaling til pension. Der-

4 - 4 - næst får medarbejderen mulighed for at konvertere en eller flere af de fem feriefridage til indbetaling på fritvalgslønkontoen. Det fremgår af landsoverenskomstens 5 om pension, at der med virkning fra den 1. marts 2007 opkræves et bidrag på 10,8 procent af den pensionsgivende løn. Pr. 1. juli 2008 forhøjes bidraget til 11,1 procent, og den 1. juli 2009 forhøjes bidraget til 12 procent. Heraf udgør virksomhedens bidrag 2/3 og medarbejderens 1/3. Om feriefridage hedder det i landsoverenskomstens 12, at medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettiget til 5 feriefridage. Afholdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensationen udbetales senest sammen med lønnen for juni måned. I bestemmelserne hedder det endelig: " Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår. 8. Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode. Den fratrådte medarbejder kan rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage i perioden fra den 1. maj til 30. september. " Nærmere om kravene A indbetalte i en del af uddannelsesperioden ikke pensionsbidrag på en pensionskonto og indeholdt heller ikke Bs egetbidrag i lønnen. Dernæst oprettede A ikke en fritvalgslønkonto til B og afsatte ikke den i landsoverenskomsten fastsatte procentdel af den ferieberettigede løn. Ved uddannelsesperiodens ophør fik B ikke udbetalt kompensation for ikke afholdte feriefridage. Efter uddannelsesperiodens ophør gjorde B sit krav om betaling af pension, fritvalgslønkonto, kompensation for ikke afholdte feriefridage og godtgørelse for mangelfuld uddannelsesaftale/ansættelseskontrakt gældende overfor A. Erhvervsuddannelsesloven Erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 1 og 56, stk. 1 er sålydende: 55 Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af loven.

5 - 5 - Stk. 2 Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. 56 I aftaleperioden gælder de bestemmelser, der ved kollektive overenskomster, eller i lovgivningen er fastsat om arbejdstageres ansættelses- og arbejdsvilkår mv., i det omfang det er foreneligt med uddannelsen efter denne lov. Tvistighedsnævnets afgørelse Den 19. januar 2011 indbragte B spørgsmålet for Tvistighedsnævnet, der ved kendelse af 3. februar 2012 gav B medhold med følgende begrundelse. "... Vedrørende arbejdsgiverens pensionsbidrag, fritvalgs lønkonto og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven Alle medlemmer udtaler: B har efter erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, krav på mindst den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, hvilket efter retspraksis og Tvistighedsnævnets praksis også omfatter betaling af arbejdsgiverens pensionsbidrag og beløb til fritvalgs lønkonto. Hun har derfor krav på efterbetaling af disse beløb som påstået. B har endvidere krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven for de mangler, der er konstateret ved uddannelsesaftalen og ansættelseskontrakten. Under hensyn til på den ene side, at manglerne har givet anledning til tvist og indebar risiko for tab af betydelige lønbeløb og på den anden side, at lønforholdene inden aftalens indgåelse efter det oplyste blev forhandlet med HK/Privat og uddannelsesaftalen sendt til skole mv., uden at arbejdsgiveren blev gjort opmærksom på manglerne, finder vi, at godtgørelsens størrelse passende kan fastsættes til kr. Vedrørende eget pensionsbidrag og betaling for ikke afholdte feriefridage Fire medlemmer bemærker: Vi finder det ikke godtgjort, at B i forbindelse med sit seneste skoleophold fik en sådan indsigt i ansættelsesvilkår vedrørende pension, at man kan bebrejde hende, at hun ikke allerede på det tidspunkt fremsatte krav om indbetaling af pensionsbidrag over for arbejdsgiveren. Hendes krav i henhold til retspraksis på betaling af eget pensionsbidrag er derfor ikke fortabt ved passivitet. Herefter og i overensstemmelse med det ovenfor anførte finder vi, at der tillige tilkommer B betaling af pension og feriefridage som påstået. Tre medlemmer bemærker: Efter bevisførelsen lægger vi til grund, at B allerede i 2009 blev bekendt med sine pensionsrettigheder, og at det fra dette tidspunkt hovedsagligt beroede på hendes egne forhold, at hun ikke fik indbetalt sin andel af pensionsbidraget til pension. Under disse omstændigheder, og da virksomheden med indbetaling af arbejdsgiverbidraget må anses at have opfyldt sin lønmæssige forpligtelse, idet eleven i modsat fald vil opnå dobbeltløn i perioden, stemmer vi for at frifinde virksomheden for kravet herom. Feriefridage er en ret til frihed og ikke løn, og selvom betaling for manglende feriefridage måtte anses for at være indeholdt i lønbegrebet efter erhvervsuddannelsesloven 55, stk. 2, er det ikke dokumenteret, at de overenskomstmæssige krav til udbetaling af beløbet er opfyldt. Vi stemmer herefter for også at frifinde virksomheden for kravet herom.

6 - 6 - Der afsiges vedrørende disse krav kendelse efter stemmeflertallet....". B blev tilkendt ,01 kr. med procesrente fra den 19. januar Beløbet er sammensat af kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, ,92 kr. vedrørende pension, 6.074,09 kr. vedrørende fritvalgslønkonto og kr. vedrørende feriefridage. Ved stævning af 16. februar 2012 indbragte A formentlig den 17. februar 2012 kendelsen for retten på Frederiksberg, der ved kendelse af 30. maj 2012 henviste sagen til Søog Handelsretten i medfør af retsplejelovens 227, stk. 1. Forklaringer Der er under sagen afgivet partsforklaring af C og B. C har forklaret, at han har drevet revisionsselskabet siden 2002, og at han i forbindelse med Bs ansættelse ønskede at overholde reglerne om mindsteløn, hvorfor han rettede henvendelse til HK. Han drøftede ikke spørgsmålet om pension med hverken HK eller B. Han indføjede de aftalte lønvilkår i ansættelseskontrakten og sendte HK udkastet til ansættelseskontrakten, som senere blev underskrevet af parterne. HK havde ikke bemærkninger til ansættelseskontrakten. Ansættelseskontrakten blev udarbejdet før uddannelsesaftalen. Det kan godt være, at uddannelsesaftalen er underskrevet først, men det er ikke ensbetydende med, at ansættelseskontrakten ikke blev udarbejdet forinden. Ansættelseskontrakten blev først underskrevet, efter at den havde været til gennemsyn i HK. Han kan ikke huske, om uddannelsesstedet Niels Brock fik ansættelseskontrakten til gennemsyn. Ansættelsesvilkårene har udelukkende været drøftet med HK. Han husker ikke navnet på den medarbejder i HK, som han har drøftet sagen med. Forinden B blev ansat som voksenelev, havde hun arbejdet hos A i et år i arbejdsprøvning. Der er 12 ansatte hos A. Ingen af de pågældende er overenskomstansatte, og ingen af de øvrige ansatte har fritvalgslønkonto. Han har haft tre elever i virksomheden. Bs løn blev reguleret hvert år, og han mener, at hun til sidst fik udbetalt kr. med tillæg af pension. Han har ikke drøftet ansættelseskontraktens konkurrence- og kundeklausul i 7 med B inden underskriften af kontrakten. Han har benyttet en standardkontrakt, som er udarbejdet af en advokat. Han har derimod ikke fået individuel rådgivning til udarbejdelsen af ansættelseskontrakten. Han har aldrig haft behov for at anvende klausulen. Han

7 - 7 - havde ikke tænkt over konsekvensen ved klausulen, og den er efter hans opfattelse heller ikke relevant. B var ikke underskriftberettiget, og hun havde ikke mulighed for at stjæle kunder under sin ansættelse. Ansættelseskontraktens bestemmelse i 8, stk. 2, om sygdom i 120 dage og bestemmelsen i 9 om værneting har heller ikke været drøftet med B inden indgåelse af kontrakten. Han har blot genbrugt formuleringerne fra en tidligere kontrakt. B har forklaret, at hun i dag er 38 år, og at hun startede hos A i arbejdsprøvning på grund af en arbejdsskade. Hun havde tidligere været ansat i i 10 år. Arbejdsprøvningen gik efter hendes opfattelse godt, og hun fortsatte i A som elev. Hun fik uddannelsesaftalen fra skolen, og hun har ikke drøftet indholdet af den med HK. Hun har heller ikke drøftet vilkårene i uddannelsesaftalen med skolen. Hun var glad for at begynde på en uddannelse, men var samtidig bekymret for, hvordan det skulle gå, da hun er ordblind. Det er hendes opfattelse, at ansættelseskontrakten blev udfærdiget efter uddannelsesaftalen. Hun har ikke kendskab til, om ansættelseskontrakten har været drøftet med HK. Under ansættelsen hos A afholdt hun feriefridage, og der var ikke nogen, der gjorde indsigelser herimod. Da hun fratrådte, manglede hun at afholde 5 feriefridage. Hun gjorde A opmærksom på, at hun tidligere havde afholdt feriefridage og oplyste, at hun gerne ville have de manglende afholdte dage udbetalt kontant. C ville undersøge, hvordan det forholdt sig med feriefridage, men da hun efter et stykke tid ikke fik noget svar, henvendte hun sig til HK. HK oplyste, at hun havde ret til at få feriefridage udbetalt, ligesom HK oplyste, at hun manglede at få betalt noget pension. Hun har ikke drøftet konkurrence- og kundeklausulen i ansættelsesaftalen med A, men hun har formentlig læst bestemmelsen, som hun dog ikke tillagde betydning. Indholdet af bestemmelsen har heller ikke haft nogen betydning for hendes arbejde. Så vidt hun ved, var det en standardbestemmelse i kontrakterne hos A, men hun ved ikke med sikkerhed, om de andre ansatte, herunder de andre elever, også havde bestemmelsen i deres ansættelseskontrakter. Hun har ikke drøftet 120 dages reglen om sygdom eller værnetingsreglen i ansættelseskontrakten med A eller andre, inden hun blev ansat. Da hendes elevtid var udløbet den 1. september 2010, kunne hun ikke fortsætte i A, da der ikke var kundegrundlag herfor. Hun fik i stedet ansættelse hos Revision. C omtalte

8 - 8 - ikke i den forbindelse konkurrenceklausulen. Hun kan ikke huske, om hun havde ret til feriefridage i det nye ansættelsesforhold, eller om hun har afholdt feriefridage i Hun har tidligere haft en pensionskonto, da hun var ansat i. Undervejs i elevforløbet hos A fik hun oprettet en pensionskonto. Hun var ikke på noget tidspunkt bekendt med, at hun skulle have haft mere i pension før hun rettede henvendelse til HK. Den drøftelse, de havde på skolen i 2009 om pension, gik på, at nogle af de andre kontorelever slet ikke fik pension. Da hun på det tidspunkt fik pension, tænkte hun ikke over, at hun måske ikke fik nok i pension. Parternes synspunkter A har gjort gældende, at der er indgået en balanceret og rimelig ansættelsesaftale omkring lønforholdene med B. A er ikke medlem af en arbejdsgiverorganisation, men C har drøftet ansættelseskontrakten med HK, der ikke havde bemærkninger til indholdet heraf. A sendte endvidere uddannelsesaftalen til uddannelsesstedet, der heller ikke havde bemærkninger. Bs løn, som blev fastsat i aftalerne, var højere end mindstelønnen, og A har ikke forsøgt at udnytte eller snyde B. For så vidt angår pensionsrettighederne følger det af 7 om Løn- og arbejdsforhold for elever i landsoverenskomsten, at denne ikke omfatter bestemmelser om pension, hvorfor pension ikke er en del af lønnen. Der er enighed om, at en del af pensionen er udbetalt til B. Det pensionsbeløb, der mangler, er Bs eget bidrag til pensionen, der i stedet blev udbetalt som frie midler. Hvis Sø- og Handelsretten måtte nå frem til, at A er forpligtet til at betale pensionsbidrag, vil A være berettiget til at søge de udbetalte beløb tilbagebetalt fra B. Endelig forklarede B under sagens foretagelse ved Tvistighedsnævnet, at hun allerede i 2009 blev opmærksom på problemstillingen. Hun foretog sig intet i den anledning og har herved frafaldet sine mulige rettigheder ved passivitet. Havde B på dette tidspunkt oplyst A herom, kunne en eventuel misforståelse være rettet. B ventede med at oplyse om pensionen til den sidste lønudbetaling. For så vidt angår feriefridage og fritvalgslønkonto gøres det gældende, at begrebet løn skal fortolkes indskrænkende, og feriefridage er en ret til frihed og ikke en ret til løn, ligesom vilkår om fritvalgslønkonto ikke er omfattet af landsoverenskomstens be-

9 - 9 - stemmelser om løn og arbejdsforhold. B har ikke godtgjort, at de overenskomstmæssige krav til udbetaling af eventuelle feriefridage er opfyldt. For så vidt angår kravet om godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser har C forklaret, at det på intet tidspunkt har været meningen, at konkurrence- og kundeklausulen skulle gøres gældende. Det afgørende er, hvordan parterne har reageret i forhold til klausulen. Da B fik et arbejde i en konkurrerende virksomhed, blev klausulen ikke gjort gældende. Klausulen har derfor ikke haft nogen relevant eller væsentlig betydning for Bs ansættelsesvilkår, hvorfor der ikke er grundlag for godtgørelse herfor. HK har gjort gældende, at det følger af erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, sammenholdt med 56, stk. 1, og bestemmelsernes forarbejder, at B har krav på løn, der som minimum svarer til, hvad der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Højesteret fastslog i U H, at søgnehelligdagsbetaling var omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, hvorfor begrebet løn i bestemmelsen skal fortolkes udvidende. Det gøres derfor gældende, at fritvalgslønkonto, pension og feriefridage er omfattet af lønbegrebet, hvorfor B har krav på betaling herfor. For så vidt angår betaling af pension og fritvalgslønkonto, har Sø- og Handelsretten ved dom af 25. april 2013 i F-8-11 fastslået, at begge dele er omfattet af lønbegrebet. Derudover er pension en del af landsoverenskomsten på området, hvilket medfører en formodning for, at pension også er en del af lønbegrebet. Det bestrides, at det udelukkende er Bs egetbidrag, der mangler i hendes pensionsopsparing, idet der var perioder under ansættelsesforholdet, hvor B slet ikke modtog pension. Arbejdsgiveren har en forpligtelse til at indbetale såvel arbejdsgiverbidrag som lønmodtagerbidrag til en pensionskonto. Afregning af lønmodtagerbidraget direkte til B er ikke sket med frigørende virkning. Bestemmelserne om fritvalgslønkonto er anført under lønbestemmelsen i landsoverenskomsten og allerede af ordlyden kan det udledes, at fritvalgslønkonto er en del af lønbegrebet. Retten til feriefridage indeholder både et ferieelement og et lønelement. Det er ikke afgørende, at afsnittet om feriefridage ikke er anført under afsnittet Løn i landsoverenskomsten. Den omstændighed, at feriefridage er medtaget i landsoverenskomsten skaber en for-

10 modning for, at feriefridage er en del af lønnen. Feriefridage bygger på et optjeningsprincip og afholdes dagene ikke, kan de udbetales. For så vidt angår godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, er der flere grove forhold i ansættelseskontrakten, herunder konkurrence- og kundeklausulen. Bestemmelserne i ansættelseskontrakten skal være forenelige med ansættelsesforholdet, hvilket konkurrenceog kundeklausulen samt bestemmelsen om 120 dages reglen om sygefravær og værnetingsreglen ikke er. Godtgørelserne bør derfor under hensyn til grovheden fastsættes til kr. Sø- og Handelsrettens afgørelse Bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, om, at lønnen mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, må forstås således, at der refereres til den for området dominerende overenskomst. Efter de foreliggende oplysninger finder retten, at landsoverenskomsten for kontor og lager indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel og HK Privat er den overenskomst, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2. Ud fra en naturlig sproglig forståelse og forarbejderne til erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, finder retten, at lønbegrebet, som fastslået af Højesteret i U H, må fortolkes således, at bestemmelsen også omfatter andre elementer end grundlønnens beløb. De ydelser, der er blevet en sædvanlig og naturlig del af aflønningen, er omfattet af lønbegrebet. Retten finder, i overensstemmelse med Højesterets dom i U /2 H, at pensionsbidrag er en så sædvanlig og naturlig del af en arbejdsaftale og af det samlede vederlag, at det må anses for at være omfattet af lønbegrebet. Den omstændighed, at løn- og arbejdsforhold for elever er særskilt reguleret i landsoverenskomsten, ændrer ikke herpå, idet landsoverenskomstens generelle bestemmelser gælder samtlige medarbejdere. Som følge heraf var A forpligtet til at betale det i landsoverenskomsten fastsatte pensionsbidrag. Pensionsbidraget udgøres af virksomhedens bidrag på 2/3 og medarbejderens bidrag på 1/3. Arbejdsgiveren er forpligtet til at indbetale både virksomhedens bidrag ud over lønnen og medarbejderens bidrag på dennes vegne ved fradrag i lønudbetalingen. Hen-

11 set hertil og til, at erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, er en præceptiv beskyttelsesregel, kan udbetalingen af Bs egetbidrag som løn ikke ske med frigørende virkning. Som følge heraf er A forpligtet til at betale Bs fulde pensionsbidrag. Med etableringen af fritvalgslønkontoen pr. 1. maj 2007 blev arbejdsgiveren i henhold til landsoverenskomsten forpligtet til at afsætte en procentdel af medarbejderens løn til opsparing på medarbejderens fritvalgslønkonto. Medarbejderen kan frit vælge, om beløbet skal udbetales som løn i forbindelse med fritid eller anvendes til øget indbetaling til pension. Herefter, og idet der utvivlsomt er tale om et retskrav på et beløb, som kan kræves udbetalt, er fritvalgslønkontoen omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2. B har som følge heraf krav på fritvalgslønkonto som opgjort. Det er almindeligt udbredt på arbejdsmarkedet, at der er overenskomstbestemmelser om feriefridage. Bestemmelserne om feriefridage i landsoverenskomsten giver ikke arbejdstageren en ubetinget ret til udbetaling af en ydelse, men i stedet som udgangspunkt en ubetinget ret til afholdelse af ferie med løn. Som altovervejende hovedregel kan arbejdsgiveren ved varsling af afholdelse af feriefridage udvirke, at der ikke opstår krav på udbetaling af en ydelse, som erstatter én eller flere feriefridage. Tre dommere, Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og Byrial Rastad Bjørst, udtaler herefter: Efter Bs forklaring om, at hun tidligere har afviklet feriefridage, uden at A har fundet anledning til at protestere herimod, finder vi det ubetænkeligt at lægge til grund, at feriefridage har været accepteret som en del af aftalegrundlaget, uanset at uddannelsesaftalens pkt. 8 og ansættelsesaftalens 6, stk. 1, udelukkende omhandler ferie efter ferielovens bestemmelser. Der er tale om et helt sædvanligt ansættelses- og arbejdsvilkår, som også fremgår af landsoverenskomstens 12. Det fremgår af denne bestemmelse, at medarbejdere har krav på 5 feriefridage, som efter ferieårets udløb kan kompenseres svarende til løn under sygdom. Fratrådte medarbejdere kan derfor rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriedage i perioden 1. maj til 30. september. I mangel af modstående aftale må disse vilkår tillige anses for en naturlig del af parternes individuelle aftale.

12 Da feriefridage de facto har været en del af parternes aftale, og da B ikke har afholdt de fem feriefridage inden ansættelsesforholdets ophør, finder vi, at disse kan konverteres til et økonomisk krav, hvorved bemærkes, at A kunne have varslet afvikling heraf. Herefter finder vi, at B tillige har krav på kompensation for feriefridagene med kr. To dommere, Henrik Rothe og Anne Mette Pedersen, udtaler, at i modsætning til hvad der gælder for pension og indbetaling til fritvalgslønkonto, så foretages der ikke en individuel opsparing af et pengebeløb som kompensation for arbejdstagerens manglende afholdelse af feriefridage. Arbejdstageren har ikke et retskrav på udbetaling af kompensation i tilfælde, hvor arbejdsgiveren varsler de særlige feriefridage afholdt. Der er derfor efter mindretallets opfattelse ikke tale om et lønkrav, som er omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, uanset, at landsoverenskomstens 12 giver medarbejdere omfattet af overenskomsten ret til at holde fri med løn. Den omstændighed, at B efter aftale, i henhold til As stiltiende accept har afholdt feriefridage, kan efter disse dommeres opfattelse i sig selv ikke føre til en udvidelse af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, idet lovens lønbegreb ikke kan udvides ved aftale. Der gives, for så vidt angår denne del af sagsøgtes påstande, dom efter stemmeflertallet. For så vidt angår godtgørelsen indeholder de i sagen foreliggende kontrakter set under ét groft misvisende bestemmelser, og det må lægges til grund, at vilkårene, der er indeholdt i ansættelseskontraktens 7, aldrig ville være blevet godkendt af uddannelsesinstitutionen. Det kan ikke anses for bevist, at de i sagen foreliggende kontrakter har været sendt til HK til godkendelse. Herefter, og da flere af bestemmelserne har givet anledning til en tvist om vilkårene for ansættelsen, finder retten, at godtgørelsen bør fastsættes til kr. Retten tager herefter HK s påstand til følge med ,01 kr. med tillæg af rente som påstået. Med hensyn til sagens omkostninger skal A betale kr. i advokatomkostninger. Thi kendes for ret:

13 Tvistighedsnævnets kendelse af 3. februar 2012 i sag stadfæstes med ændring af det tilkendte beløb, som fastsat nedenfor. A Registeret Revisionsaktieselskab skal inden 14 dage til HK Privat som mandatar for B betale ,01 kr. med procesrente fra den 19. januar 2011 og sagsomkostninger med kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8a.

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 25. april 2013 F-8-11 Advokatfirmaet A A/S (Advokat Svend Jacob Harbo) mod HK Privat som mandatar for B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet. Kendelse

NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet. Kendelse -- -- = --- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse Afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. maj 2017 i sag 06.2017 A ved HK Privat ved advokat Klara Hoffritz mod B ved advokat Rolf Ledertoug I sagens behandling

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt)

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) 1 KENDELSE afsagt af Håndboldens Voldgiftsret den 3. november 2009 i voldgiftssagen Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) mod Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) Tvisten

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. december 2010 Sag 321/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for Erik Maibom A/S (advokat Morten Eisensee) mod Malerforbundet i Danmark som mandatar for René Bøgh Andersen

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere