Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne"

Transkript

1 Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC

2 Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver mulighed for at stifte bekendtskab med den kommende medarbejder inden for handelssektoren. det giver mulighed for at få arbejdet med konkrete problemstilling af relevans for netop din virksomhed blandt andet i forbindelse med den studerendes hovedopgave. det giver indblik i og mulighed for at være med til at præge udviklingen i handelsøkonomuddannelsen. det giver afklaring af, om der er et kommende medarbejderpotentiale. På de følgende sider beskrives, hvad det indebærer at have en handelsøkonom i praktik. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolen. Venlig hilsen Anne Bay ZBC

3 Praktikforløb i en virksomhed Formål Formålet med praktikforløbet er at give den studerende mulighed for at udbygge den obligatoriske del af uddannelsen med en fordybelse inden for et af de tre specialeområde salg, indkøb eller detail-ledelse. Forløbet skal repræsentere en progression i forhold til den obligatoriske del af uddannelsen, og bibringe den studerende en erhvervskompetence inden for specialet. Praktikforløbet er normeret til maks. 11 måneder med en arbejdstid i gennemsnit på 27 timer pr. uge eller normeret til 8-9 måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge, når den studerende kan bevare kontakten til virksomheden efterfølgende, når de skal skrive hovedopgave. Den studerende skal opnå indsigt i en handelsvirksomheds arbejdsgange, organisation og placering i erhvervslivet og samfundet, hvilket skal kvalificere den studerende til selvstændigt og kritisk at planlægge, organisere, lede og realisere arbejdet i en handelsvirksomhed. Den studerende skal arbejde med reelle virksomhedsproblemstillinger, som kan afdække potentielle muligheder for virksomheden, og sikre sammenhæng i uddannelsesforløbet ved, at den studerendes hovedopgave skrives med udgangspunkt i de aktuelle forhold hos praktikvirksomheden. Den studerende skal på baggrund af arbejdet op til tre prøver. En i efteråret og to i foråret. Praktikforløbet en oversigt: Senest den medio september skal praktikforløbsaftalen mellem virksomhed, studerende og skole være indgået. Senest den 1. oktober begynder den studerende på praktikforløbet. Medio/ultimo november afleverer den studerende rapporten for specialeeksamen. Ultimo april afleverer den studerende synopsis for den tværfaglig mundtlig eksamen. Ultimo maj afleverer den studerende hovedopgaven. Ultimo juni slutter praktikforløbet (ved nedsat tid) Ultimo juni dimission

4 Indhold Virksomheden og den studerende skal i samarbejde aftale et forløb, der giver den studerende tid, rum og informationer nok til at kunne arbejde med de tre eksamener, således at den studerende kan udarbejde de krævede skriftlige rapporter og erhverve viden nok til at gennemføre de mundtlige eksamener. Den studerende skal ud fra en teoretisk og praktisk synsvinkel arbejde med en problemstilling formuleret af virksomheden og den studerende i samarbejde med skolens vejleder. Den studerende skal have mulighed for at tilegne sig en baggrundsviden om forretningsområdet/virksomheden som basis for at arbejde med problemstillingen. Virksomheden aftaler med den studerende, hvordan en eventuel intern afrapportering om forløbet skal finde sted. Arbejdsopgaver og ansvarsområder: Eksempler på arbejdsopgaver den studerende kan varetage under praktikforløbet kan være: Kundeservice Salg og salgsplanlægning Daglig ledelse af en afdeling Udviklingsarbejde Kreativ problemløsning Skriftlig kommunikation Kundeanalyse Markedsføringsmateriale Marketingplan Trivselsanalyse Nøgletalsanalyse Indkøb Logistik Leverandørvurdering Projekt- og teamledelse Tilrettelæggelse af praktikforløbet i en virksomhed a) Når virksomheden kontakter skolen Virksomheden udfærdiger opslag om praktikforløb, som sendes til skolen. Skolen vurderer opslaget i forhold til kravene til uddannelsen i tvivlstilfælde kontaktes virksomheden. Opslaget formidles af skolen til de studerende. Den studerende sender ansøgning direkte til virksomheden. Virksomheden gennemfører evt. samtaler og aftaler vejledende problemstilling. Der udarbejdes en praktikforløbsaftale. Skolen har forslag til en sådan aftale, se bilag 1. Kopi af aftalen sendes til skolen.

5 b) Når den studerende kontakter virksomheden Virksomheden og den studerende udarbejder en handlingsplan og udfylder bilag 1, som skal godkendes af skolen. Rollefordelingen for praktikforløbet: Den studerende: indgår en aftale om praktikforløb med virksomheden, udarbejder handlingsplan for forløbet i samarbejde med virksomheden (se bilag 1), indgår samarbejdsaftale med vejleder, arbejder med de tre eksamener, udarbejder tre skriftlige rapporter til skolen og afrapporterer eventuelt internt i virksomheden. Skolen: godkender virksomheden og handlingsplanen i forhold til kravene til uddannelsen, sørger for at virksomheden gennem vejleder kan få afklaret evt. tvivlsspørgsmål om forløbet, afholder eksamen. Virksomheden: indgår en aftale om praktikforløb, udarbejder en praktikansættelsesaftale (se bilag 1) i samarbejde med den studerende, medvirker ved udarbejdelse af problemstilling, sørger for relevant introduktion til virksomheden, stiller videnressourcer til rådighed, stiller fysiske ressourcer til rådighed, opstiller evt. krav til intern afrapportering. Eksamen I løbet af 3. og 4. semester skal den studerende op til tre prøver. I første halvår (ofte i oktober-november måned) af praktikforløbet skal de studerende udarbejde en mindre, skriftlig rapport, som danner udgangspunkt for en mundtlig prøve, der afholdes ca. 2 uger efter rapportens aflevering. I andet halvår (ofte i april måned) af praktikforløbet udarbejder de studerende ligeledes en kort, skriftlig rapport på baggrund af et oplæg fra uddannelsesinstitutionen. Opgaven løses inden for et konkret afgrænset emneområde. Denne rapport skal anvendes som udgangspunkt for den tværfaglige mundtlige eksamen ca. 2 uger efter rapportens aflevering. I løbet af praktikopholdet udarbejder de studerende desuden et praktisk/teoretisk eksamensprojekt, som forventes at omhandle relevante problemstillinger i praktikvirksomheden. Denne hovedopgave, som er det afsluttende eksamensprojekt, forsvares ved udgangen af praktikforløbet (ofte i juni måned). Virksomheden er velkommen til at overvære prøver, der foregår på skolen. Eksaminationen og karakterfastsættelsen gennemføres af skolens underviser og en ekstern censor. Rapporter og projekter, som den studerende udarbejder i virksomheden, kan stemples fortrolig, såfremt det fremgår af rapportens eller projektets forside. Ansættelsesvilkår og handlingsplan Ansættelsesforholdet er omfattet af den almindelige ansættelseslovgivning, herunder funktionærlovens og ferielovens bestemmelser. I øvrigt gælder den relevante overenskomsts generelle bestemmelser vedrørende arbejdstid, overarbejde og pension.

6 Inden praktikopholdets start udfylder den studerende og virksomheden en praktikaftale (bilag 1), der dokumenterer ansættelsesvilkårene. Som en del af praktikaftalen udfyldes en handlingsplan mellem den studerende og virksomheden forud for gennemførelse af praktikforløbet. Den studerende udarbejder planen i samarbejde med virksomheden. Planen skal godkendes af skolen. Handlingsplanen bør bl.a. indeholde: Virksomhedens forventninger til den studerende, herunder hvilke kriterier virksomheden vil måle den studerendes indsats på. Den studerendes eventuelle tilknytning til flere afdelinger i virksomheden. Den planlagte arbejdstid, herunder krav til den studerendes fleksibilitet. Eventuelle planlagte kurser, forretningsrejser, messer etc., den studerendes skal deltage i. Konkrete arbejdsopgaver. En evt. aftale om sammenhæng mellem praktikforløbet og den afsluttende hovedopgave. Aftale om evalueringsform og tidspunkt. Praktiske oplysninger Aflønning Den studerende indgår en individuel aftale om aflønning med praktikvirksomheden. Se bilag 2 om overenskomstaftaler på KVU området. Der er mulighed for deltidsansættelse (dog minimum 27 timer ugentligt), hvilket naturligvis reducerer den månedlige løn. Der henvises i øvrigt til gældende overenskomst for praktikvirksomheden. Forsikringsforhold Ifølge forsikringsoplysningen skal den studerende omfattes af virksomhedens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring. Hvis en sådan ikke haves, skal der tegnes forsikring. Virksomhedens ressourceanvendelse Det er ikke muligt at give et konkret tal for virksomhedens samlede arbejdsbelastning under praktikforløbet. Belastningen vil almindeligvis være størst i starten af forløbet, da den studerende kun har beskeden indsigt i forretningsområdet. Dog vil virksomheden hele tiden skulle være til rådighed med en coach eller tutor, som kan fungere som informationskilde i forbindelse med den studerendes ansvarsområde.

7 Virksomhedens bidrag Den studerende har selv et stort ansvar for, at praktikforløbet bliver udbytterigt for begge parter. Praktikvirksomheden forventes dog at bidrage med: en kontaktperson i virksomheden, der kan fungere som sparringspartner (coach) for den studerende i planlægningen og afviklingen af forløbet, og som kan være skolens kontakt til virksomheden. en konkret problemstilling for den studerendes afsluttende hovedopgave. Formålet med hovedopgaven er, at den studerende på metodisk grundlag kan dokumentere evnen til at bearbejde en kompleks problemstilling for et konkret projekt. adgang til informationer, der er vigtige for at kunne løse de stillede praktiske og teoretiske opgaver tilfredsstillende. får lov til at deltage i udvalgte møder, som aktiv deltager eller som tilhører. Dette kunne være interne møder eller møder med kunder, reklamebureau etc., således at den studerende får indsigt i virksomhedens beslutningsprocesser får en selvstændig jobfunktion. Yderligere information Ved henvendelse til: Anne Bay Pia Jensen Studiekoordinator Akademikoordinator Mobil Tlf.: ZBC Zealand Business College Akademicentret Handelsskolevej Næstved

8 AFTALE OM PRAKTIKFORLØB I VIRKSOMHED PÅ HANDELSØKONOMUDDDANNELSEN 3. OG 4. SEMESTER 2010/2011 Parter Virksomhedens navn, adresse og tlf. nr.: Den studerendes navn, adresse og tlf. nr.: Kontaktperson i virksomheden + Kontaktperson (vejleder) på skolen + Undertegnede virksomhed bekræfter hermed at ansætte undertegnede studerende i et praktikforløb på måneder i ovenstående virksomhed. Startdato: Slutdato: Arbejdstiden af aftalt til: ugentligt i gennemsnit. Ferie afholdes efter ferielovens bestemmelser. Såfremt der er indgået særlige aftaler vedr. transportomkostninger, evt. indkvartering m.m. i forbindelse med praktikforløbet, anføres dette nedenfor: Såfremt den studerende på grund af sygdom ikke kan møde på virksomheden, skal dette meddeles virksomheden samme morgen. Ved længerevarende sygdom underrettes skolen.

9 Handlingsplan for praktikopholdet Forventninger og kriterier for praktikforløbet: Tilknytning til afdelinger og mentorer: Arbejdstid: Planlagte arrangementer, kurser, konferencer osv.: Beskrivelse af arbejdsopgaver: Evt. sammenhæng mellem praktikforløb og hovedopgave: Planlægning af evaluerings-/statusmøder for praktikforløbet:

10 Godkendelse af aftalen: Studerende Dato: For virksomheden Dato: For skolen Dato: Den udfyldte og underskrevne praktikforløbsaftale indsendes i kopi til: ZBC AkademiCentret Att.: Anne Bay Handelsskolevej Næstved

11 Uddrag af relevante overenskomster vedr. handelsøkonomernes praktikforløb Skolerne der udbyder Handelsøkonomuddannelsen har aftalt, at ansættelsesforholdet kan være på deltid (dog minimum 27 timer ugentligt), men at der stilles en arbejdsplads til rådighed i 37 timer. HK Butiksoverenskomst pkt. 11. Løn, KVU-studerende KVU ere aflønnes i praktikperioden med: Mindstebetalingssats: 1. marts 2010 kr ,- pr. md. 1. marts 2011 kr ,- pr. md. Lønnen betales for den tid af uddannelsen, der udgør praktikperioden. Denne udbetales månedsvis. Virksomheden og den studerende kan dog aftale, at den samlede løn for praktikperioden i virksom-heden, inklusive overenskomstmæssige stigninger, fordeles over hele uddannelsesperioden (praktik og teori) og kommer til udbetaling med samme beløb pr. måned uanset skoleophold. HK overenskomst Kontor og Lager Aftale om løn og arbejdsforhold for KVU-studerende 1. Område De i denne paragraf anførte bestemmelser gælder for KVU-studerende, der er omfattet af bekendt-gørelse om kortere videregående uddannelser på handelsskoler. 2. Formkrav og ansættelsesvilkår For studerende på KVU uddannelser med lønnet praktik udfærdiges en ansættelsesaftale, der ud over ansættelsesvilkår beskriver indholdet i den praktiske del af uddannelsen. Ansættelsesforholdet er omfattet af den almindelige ansættelsesretlige lovgivning, herunder funkti-onærlovens og ferielovens bestemmelser. I øvrigt gælder overenskomstens generelle bestemmelser vedrørende arbejdstid, overarbejde og pension. 3. Aflønning KVU ere med forudgående elevuddannelse inden for handels- og kontorområdet aflønnes i praktikperioden således: Mindstebetalingssats: 1. marts 2010 kr ,- pr. md. 1. marts 2011 kr ,- pr. md. KVU ere uden forudgående elevuddannelse inden for handels- og kontorområdet aflønnes i praktikperioden således: Mindstebetalingssats: 1. marts 2010 kr ,- pr. md. 1. marts 2011 kr ,- pr. md.

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2014 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2010 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere