assurandør overenskomst 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "assurandør overenskomst 2012"

Transkript

1 assurandør overenskomst 2012

2 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 27 Gruppesikringsregulativ side 53 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 59 Feriekortordning side 61 Regler for behandling af faglig strid side 65 Hovedaftale side 71 Stikordsregister side 77

3 2

4 Rammeoverenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for assurandører Side Kapitel I Dækningsområde... 4 Kapitel li Lønforhold mv... 5 Kapitel III Arbejdets tilrettelæggelse... 6 Kapitel IV Pension... 7 Kapitel V Uddannelse Kapitel VI Ferieforhold Kapitel VII Omsorgsdage Kapitel VIII Løn under sygdom Kapitel IX Graviditet, adoption og frihed ved barns sygdom mv Kapitel X Afskedigelser og forflyttelser Kapitel XI Afgørelse af tvistigheder Kapitel XII Ikrafttræden og opsigelse

5 Rammeoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og ansættelsesvilkår for assurandører Kapitel I Dækningsområde 1 Stk. 1. Overenskomsten omfatter assurandører, der er dækket af hovedaftalen indgået mellem FA og Finansforbundet på forsikringsområdet. Stk. 2. Rammeoverenskomsten omfatter assurandører ansat i forsikringsselskaber, der er/bliver medlem af FA. Rammeoverenskomsten omfatter dog ikke selskaber, der er omfattet af 15 i FA s vedtægter, hvis selskabet selv indgår kollektive overenskomster med den lokale assurandørforening. Stk. 3. Rammeoverenskomsten kan fraviges helt eller delvist ved aftale mellem selskab og assurandørforening efter orientering til organisationerne. Bemærkning til 1 Stk. 1. Ved assurandører forstås medarbejdere, der er ansat med direkte forsikringssalg som hovedbeskæftigelse. Stk. 2. Ikke-fuldtidsansatte assurandører med en gennemsnitlig ugenlig arbejdstid på mere end 8 timer omfattes af det i selskabet aftalte overenskomstgrundlag for fuldtidsansatte assurandører (pro ratarisk). Udgangspunktet for lokale forhandlinger er, at den samlede bruttovederlæggelse til ikke-fuldtidsansatte assurandører forholdsmæssigt skal svare til bruttovederlæggelsen for sammenlignelige fuldtidsansatte assurandører. Der kan således for disse grupper lokalt aftales relevante afvigelser fra Rammeoverenskomstens bestemmelser. Stk. 3. Overenskomsten er en minimumoverenskomst. De enkelte selskaber og de lokale assurandørforeninger kan således indgå aftaler, der stiller assurandørerne anderledes end denne overenskomst, efter orientering til organisationerne. 4

6 Kapitel II Lønforhold mv. 2 Regler for ydelse af fast løn, henholdsvis præstationsafhængig løn og omkostningsydelser fastsættes ved kollektiv aftale mellem selskabet og selskabets assurandørforening og/eller ved individuel aftale mellem selskabet og assurandøren, jf. dog bestemmelserne om minimumindtægt. Bemærkning til 2 Konkrete lønaftaler indgås således fortsat lokalt. 3 Stk. 1. Den årlige indtægt skal for fuldtidsbeskæftigede assurandører andrage mindst kr. fra det tidspunkt, hvor den pågældende har bestået sin eksamen som assurandør, jf. selskabets uddannelsespolitik, eller hermed ligestillet prøve, dog senest efter 2 års ansættelse og virke som assurandør. Pr. 1. juli 2012 forhøjes satsen til kr., og pr. 1. juli 2013 til kr. Dog skal den årlige indtægt udgøre mindst kr. fra ansættelse og virke som assurandør. Pr. 1. juli 2012 forhøjes satsen til kr., og pr. 1. juli 2013 til kr. Stk. 2. For nyansatte assurandører beregnes minimumlønnen for perioden fra tiltrædelsen og indtil udløbet af kalenderåret som en forholdsmæssig andel af satsen for minimumindtægten. Stk. 3. For fratrædende assurandører beregnes minimumindtægten således, at selskabet i de sidste 12 måneder inden fratræden skal udbetale minimumindtægten. Bemærkning til 3 Stk. 1. Ved den årlige indtægt forstås arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget. Parterne er enige om at fravige dette, hvis assurandørens eget pensionsbidrag, jf. 7, stk. 5, til en arbejdsgiveradministreret ordning overstiger det i den lokale overenskomst fastsatte bidrag. Den årlige indtægt beregnes i denne situation ved at forhøje arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget med et beløb, svarende til assurandørens merbidrag til pensionsordningen. Selskabet skal i den lokale lønaftale og i den enkelte assurandørs ansættelsesbevis definere selskabets uddannelsesniveauer. Assurandøren skal således have oplyst, hvilken eksamen selskabet betragter som vedkommendes afsluttende eksamen. Rammeoverenskomst 5

7 Ved ansættelser bør der tages hensyn til agenturområde, porte-føljestørrelse og -sammensætning, således at assurandøren mindst har mulighed for at opnå en indtægt svarende til de i stk. 1 nævnte beløb. Særlige forhold kan dog gøre sig gældende for specielle kategorier, såsom assurandører ansat på seniorkontrakter, således at disse ikke opnår en indtægt som anført i stk. 1. Selskabet skal give skriftlig meddelelse herom til assurandørforeningen, som kan kræve forhandlinger med selskabet. Assurandører på orlov uden løn er undtaget fra bestemmelsen om minimumindtægten i stk. 1 i orlovsperioden. I den øvrige del af året beregnes minimumindtægten pro rata. For assurandører ansat på deltid beregnes minimumlønnen i stk. 1 forholdsmæssigt i forhold til ansættelsesbrøken. Stk. 2. Satsen udgør enten kr. eller kr., jf. 3, stk. 1. Pr. 1. juli kr. eller kr. og pr. 1. juli kr. eller kr. Stk. 3. Selskabet bør tilstræbe, at udbetaling af eventuelle beløb efter stk. 3 sker jævnt fordelt i opsigelsesperioden. 4 5 Arbejder assurandøren for flere selskaber samtidig, skal summen af samtlige indtægter lægges til grund ved beregningen af indtægten i 3. Krav i henhold til 3 skal fremsættes overfor selskabet senest 10 måneder efter udgangen af det kalenderår/den ansættelsesperiode, som kravet vedrører. Bemærkning til 5 Opmærksomheden henledes på, at det overenskomstbrud, der opstår, hvis assurandøren ikke oppebærer indtægten i 3, stk. 1, ikke forældes efter 5. Kapitel III Arbejdets tilrettelæggelse 6 Stk. 1. Arbejdets tilrettelæggelse reguleres ikke ved denne overenskomst, men fastsættes lokalt. Stk. 2. Selskab og assurandørforening skal aftale retningslinjer for kompensation som følge af tab ved teknisk svigt. 6

8 Bemærkning til 6 Der er enighed om, at et sædvanligt DL ansvar gælder for ansatte assurandører. Tvivlsspørgsmål herom kan evt. drøftes i SU-regi. Der er videre enighed om, at det er i alles interesse, at der lokalt sker en klar beskrivelse af, om der er tale om, at assurandøren handler som ansat i et forsikringsselskab eller som selvstændig. Dette skal fremgå af ansættelsesaftalen mellem selskab og assurandør. Kapitel IV Pension 7 Assurandøren indtræder i selskabets pensionsordning fra ansæt- Stk. 1. telsen. Assurandøren betaler selv både eget og arbejdsgiverbidrag til det indtrædelsestidspunkt, der lokalt er gældende pr. 30. marts Stk. 2. Assurandører, der ansættes 1. april 2008 eller senere, indtræder i selskabets pensionsordning efter 6 måneders anciennitet i selskabet. Det er en forudsætning, at der lokalt er enighed om finansiering af den lavere indtrædelsesanciennitet. Der optages lokale forhandlinger herom senest den 1. marts Inditil der er enighed om en finansiering, indtræder assurandøren først i ordningen efter det hidtidige gældende indtrædelsestidspunkt. Det er hensigtsmæssigt, at der lokalt drøftes overgangsordninger. Stk. 3. Det samlede bidrag fra selskab og assurandør til pensionsordningen skal udgøre mindst 15,75% af assurandørens årlige indtægt. Pensionsbidraget forhøjes til 16,25% senest 31. marts 2011, medmindre der lokalt ikke kan opnås enighed om finansiering af forhøjelsen inden for lønrammen. Stk. 4. Selskabets samlede bidrag til hver enkelt assurandør skal fastlægges som en procentsats af assurandørens årlige indtægt, jf. stk. 3. Beregningsgrundlaget er assurandørens indtægt fra det foregående kalenderår. Der kan lokalt aftales en anden dato for iværksættelse af beregningsgrundlag end 1. januar. Dette må dog ikke være senere end 1. april i det aktuelle kalenderår. Med virkning senest fra 1. januar 2010 skal pensionsberegning ske på baggrund af foregående måneds løn. Stk. 5. Overgår en assurandør fra ét selskab til et andet, hvor begge selskaber er omfattet af denne overenskomst, medtager assurandøren Rammeoverenskomst 7

9 8 sin hidtidige pensionsordning. Det nye selskab deltager fremover i præmiebetalingen i overensstemmelse med dette selskabs pensionsordning. Stk. 6. Det øvrige indhold af pensionsordningen skal fastlægges ved aftale mellem selskabet og dets assurandørforening. En sådan aftale kan indeholde en bestemmelse om, at den enkelte assurandør har ret til at forhøje sit bidrag. Stk. 7. Hvis en assurandør, der ved pensionsordningens ikrafttræden er fyldt 45 år, kun kan indtræde i denne på skærpede vilkår, kan assurandøren i stedet vælge en opsparingsordning. Bidraget til opsparingsordningen fastsættes efter reglerne i pensionsordningen. Bemærkning til 7 Stk. 2. Selskabet skal i den lokale lønaftale og i den enkelte assurandørs ansættelsesbevis definere selskabets uddannelsesniveauer. Assurandøren skal således have oplyst, hvilken eksamen selskabet betragter som vedkommendes afsluttende eksamen. Det betyder, at anciennitetskravet er 18 måneder, indtil det tidspunkt hvor selskab og assurandørforening aftaler, at anciennitetskravet er 12 måneder. Stk. 3. Ved den årlige indtægt forstås arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget. Parterne er enige om at fravige dette, hvis assurandørens eget pensionsbidrag, jf. 7, stk. 6, til en arbejdsgiveradministreret ordning overstiger det i den lokale overenskomst fastsatte bidrag. Den årlige indtægt beregnes i denne situation ved at forhøje arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget med et beløb, svarende til assurandørens merbidrag til pensionsordningen. Stk. 4. For nyansatte, pensionsberettigede assurandører skal pensionsbidrag fra ansættelsestidspunktet og til udgangen af det kalenderår, hvor assurandøren bliver ansat, beregnes i forhold til minimumindtægt eller en højere aftalt garantiløn hos den pågældende arbejdsgiver. I næste kalenderår beregnes pensionen på baggrund af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget det foregående kalenderår hos den pågældende arbejdsgiver, hvis dette er større end mindste- eller garantilønnen, og assurandøren er ansat før 1. juli det foregående kalenderår. Ellers beregnes pension fortsat af minimumindtægt eller aftalt garantiløn i 2. kalenderår. Arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget for ansættelsesperioden i 1. kalenderår omregnes til fuldt kalenderår ved beregningen i 2. kalenderår. Stk. 5. Ved overgang fra et selskab til et andet, hvor begge selskaber er omfattet af denne overenskomst, bestemmes pensionsleverandøren af

10 det nye selskab. Assurandøren er dog ikke pligtig til at gå fra højere til lavere grundlagsrente. Assurandøren har ret til at medtage sin tidligere pensionsordning, hvis det nye selskabs ordning med hensyn til risiko ikke afviger væsentligt fra det tidligere selskab, og de tidligere afgivne helbredsoplysninger kan anvendes. Det nye selskab kan kræve nye helbredsoplysninger, hvis risikosummen forøges med mindst 25%, eller hvis det nye selskab stiller krav om mere omfattende helbredsoplysninger ved optagelse i den nye ordning end ved assurandørens optagelse i den tidligere ordning. Stk. 7. Der skal i de lokale pensionsaftaler tages stilling til helbredsoplysninger mv. 8 Pensionsordningen fastlægger pensionsalderen og de nærmere regler for udbetalingen mv. 9 Seniorpolitik Stk. 1. Selskabet og assurandørforeningen skal drøfte indførelse af en seniorpolitik, herunder konkrete tiltag til at fastholde ældre assurandører og deres kvalifikationer i selskabet. Stk. 2. En lokal aftale om seniorpolitik kan omfatte retningslinjer for mindre belastende arbejdsopgaver, reduktion af tegningsmål og reduktion af arbejdstid samt regler om løn og pensionsbidrag mv. Stk. 3. En lokal aftale om seniorpolitik kan indeholde regler om alder og anciennitet i selskabet ved evt. overgang til seniorordning. Stk. 4. Det kan lokalt aftales, at de assurandører, der ikke overgår til en seniorordning, tilbydes en fratrædelsesgodtgørelse efter generelle regler i selskabet. Heri ligger, at selskabet skal tilstræbe en ligebehandling med øvrige medarbejdergrupper. Stk. 5. Opsiges en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i mindst 12 år i selskabet og på fratrædelsestidspunktet er fyldt 50 år, henholdsvis 55 år, skal selskabet betale 12, henholdsvis 18 måneders arbejdsgiver- og medarbejderpensionsbidrag. Beløbet indbetales på medarbejderens hidtidige pensionsordning eller til anden pensionsordning. Rammeoverenskomst 9

11 Kapitel V Uddannelse 10 Stk. 1. Parterne er enige om, at den teoretiske og praktiske videre- og efteruddannelse for assurandørerne er af væsentlig betydning for både selskabet og den enkelte assurandør. Stk. 2. Selskabet og assurandørforeningen skal drøfte efter- og videreuddannelse med henblik på retningslinjer for og omfanget af efter- og videreuddannelse i selskabet. Der skal ved tilrettelæggelsen tages hensyn til både selskabets og assurandørens særlige behov. Stk. 3. Assurandørens uddannelse skal løbende tilpasses både virksomhedens behov og den enkelte assurandørs relevante ønsker. Det sker i form af en uddannelsesplan eller tilsvarende for den pågældende assurandør. Som hovedregel ydes der frihed med løn (sygeløn) under faglig kompetencegivende uddannelse. For aspiranter - de første 24 måneder af ansættelsen - ydes der sygelønskompensation for ophold på Forsikringsakademiet, og der kan lokalt aftales kompensation for en længere periode og omfanget af selvstudie. Bestemmelsen indføres i lokale assurandøraftaler, medmindre der lokalt ikke opnås enighed om finansieringen heraf. Kapitel VI Ferieforhold 11 Stk. 1. Feriegodtgørelse ydes efter de i ferieloven til enhver tid gældende satser af: 1. nytegningsprovision af egen tegning, 2. superprovision af underagenters nytegning, 3. ydelser baseret på opnåede nytegningsresultater, 4. sygelønsandel, jf. 13, stk. 1, litra b. Stk. 2. Fast løn og andre ydelser af lønmæssig karakter samt interesseprovision udbetales på normal vis under ferie (ferieløn). Stk. 3. Ferietillæg ydes, medmindre andet er aftalt lokalt, alene efter de i ferieloven til enhver tid gældende satser af følgende: 1. fast løn og andre faste ydelser af lønmæssig karakter (fx kompensa- 10

12 tionsbeløb) eksklusive selskabets bidrag til pensionsordning, 2. interesseprovision, 3. feriegodtgørelse. Stk. 4. Grundlaget for beregningen er de beløb, der er udbetalt i optjeningsåret. Der ydes ikke feriegodtgørelse eller ferietillæg af omkost-nings- Stk. 5. tillæg. Stk. 6. Kravet på feriegodtgørelse er omfattet af FA s garantiforpligtelse, jf. overenskomst om feriekort. Stk. 7. I øvrige forhold om ferie - herunder ved fratræden - henvises til ferielovens bestemmelser. Stk. 8. Selskab og assurandørforening aftaler generelle vilkår for overførsel af ferie. Det kan herefter aftales mellem selskab og den enkelte medarbejder, at optjent ferie ud over 20 dage, jf. ferieloven, kan overføres til det følgende ferieår. En aftale, der skal være skriftlig, skal være indgået inden ferieårets udløb. Stk. 9. En opsagt medarbejder, der ifølge aftale har overført ferie til et efterfølgende ferieår, kan ikke pålægges at afholde denne ferie i en opsigelsesperiode. Bemærkning til 11 Stk. 1. Alle ydelser udbetales kontant til forfaldstid i et løbende ansættelsesforhold. For assurandører, der tiltræder/fratræder i optjeningsåret, anvises ydelserne på et feriekort, jf. overenskomst mellem FA og Finansforbundet om feriekortordning. Feriegodtgørelse beregnes af de variable løndele. Stk. 1, nr. 2. Ved de omtalte underagenter forstås ikke motorkø-retøjsforsikringsforbindelser o.lign. Stk. 3. Ferietillæg beregnes af de faste løndele. Stk. 7. FA og Finansforbundet opfordrer selskaber og assurandørforeninger til - ved indgåelse af lokale assurandørlønaftaler - at tydeliggøre, hvilke af assurandørernes lønandele der berettiger til feriegodtgørelse Rammeoverenskomst 11

13 eller ferietillæg. I øvrigt henvises til CDA s og FA s tidligere vejledning Ferieforhold - assurandører. Kapitel VII Omsorgsdage 12 Assurandøren har ret til 5 omsorgsdage pr. kalenderår. Assurandøren betaler selv omsorgsdagene, medmindre andet aftales/er aftalt lokalt. Omsorgsdagene placeres under hensyn til selskabts drift og efter aftale. Bemærkning til 12 Det er en forudsætning for, at assurandøren kan holde en omsorgsdag, at det på forhånd er aftalt lokalt, hvordan betalingen for omsorgsdagen skal ske. Kapitel VIII Løn under sygdom 13 Stk. 1. regler: Løn for sygeperioder beregnes på grundlag af nedenstående a. Alle i kontrakten indeholdte faste ydelser afregnes som normalt, fx løntilskud, tilskud til omkostninger, der også skal afholdes under sygdom, interesseprovisioner, kompensationsbeløb mv. b. Der foretages en gennemsnitsberegning på grundlag af de umiddelbart forudgående 12 måneders bruttoindtægt (eller 4 kvartalers bruttoindtægt), der hidrører fra erhvervelsesprovision af egen tegning (efter fradrag af ristornoprovision) eller tidligere udbetalt sygelønsandel. Hvis assurandøren ikke har været ansat så længe, sker beregningen tilbage til ansættelsestidspunktet. Stk. 2. Det således fremkomne beløb pr. dag ydes fra 1. sygedag og afregnes i en sådan takt, at assurandøren sikres en jævn, uforandret indtægt under og umiddelbart efter sygdommen. Endelig opgørelse sker senest 3 måneder efter sygdommens ophør. Stk. 3. Det eventuelle tilgodehavende herved kan af selskabet ikke gøres til genstand for fradrag i henhold til funktionærlovens 9, stk. 2, 12

14 om modregning i løntilgodehavender. Stk. 4. Sygelønsberegning, jf. stk. 1-3, gælder også ved fravær (sygdom og gener) i forbindelse med graviditet. Bemærkning til 13 Stk. 1. Udgangspunktet for beregning af løn under sygdom er, at assurandøren skal have udbetalt sin sædvanlige faste løn og en sygelønskompensation for den variable løn. I de tilfælde, hvor en assurandør i garantilønsperioden bliver syg, og hvor den faktisk optjente tegningsprovision måneden forud for sygdommens indtræden har været større end garantilønnen, bør der foregå en drøftelse med henblik på at udbetale en sygeløn, der kompenserer for den manglende tegningsprovision. Stk. 1, litra b. Ved erhvervelsesprovision forstås alle provisionstyper, der beror på assurandørens præstation, jf. dog 14. Årsbeløbet divideret med 220 udgør den variable sygeløn pr. arbejdsdag. Stk. 2. Sygelønnen beregnes ved sygdomsperiodens start, og dette beregningsgrundlag bibeholdes uændret i hele sygdomsperioden. 14 Stk. 1. Det aftales lokalt, hvordan beregning af eventuelle ydelser, der ifølge aftale skal udbetales senere, og som er baseret på tegningsmål eller lignende, tager hensyn til sygefravær. Der kan i den lokale aftale indgå en bagatelgrænse: - som udformes ud fra en økonomisk betragtning, som sikrer, at assurandøren efter en gennemsnitsbetragtning ikke oplever et indtægtstab på mere end 100 kr. pr. dag eller - som kan udformes som karensdage, i de tilfælde hvor kortvarige sygeperioder ikke har indflydelse på medarbejderens mulighed for at opnå fuld superprovision. Bemærkning til 14, stk. 1 Der er op til de lokale parter at indgå en aftale om sygefravær i overensstemmelse med det pågældende superprovisionssystem (progressive beregningssystem). Aftalen indgås ved de førstkommende lokale forhandlinger, og eventuelle merudgifter indgår som en del af det samlede lokale resultat. Rammeoverenskomst 13

15 15 Stk. 1. Erhvervelsesprovisioner af forsikringer tegnet i sygeperioden kan af selskabet modregnes i sygelønsandelen, jf. 13, stk. 1, litra b. Stk. 2. Erhvervelsesprovisioner af forsikringer tegnet og indsendt før sygeperiodens opståen er den beregnede sygelønsandel i 13, stk. 1, litra b, uvedkommende og skal afregnes normalt. Gratialer/éngangsvederlag medregnes ikke i sygelønsberegnin- Stk. 3. gen. Bemærkning til 15 Stk. 3. Her menes alene vederlag, der ikke er eller erstatter en løndel, fx gratialer ved jubilæer, generelle bonusudlodninger o.lign. 16 Selskabet og assurandørforeningen skal aftale retningslinjer for medarbejdernes tilbagevenden efter længerevarende fravær (8 uger og derover). Retningslinjerne skal indeholde eksempler på tiltag, der giver grundlag for at aftale konkret mellem leder og den enkelte medarbejder, om rimelige løn- og arbejdsforhold ved tilbagevenden til arbejdet efter fraværsperioden. Fx ved at regulere de krav der stilles, i en overgangsperiode. 17 Lægeattest Under sygdom af mere end 5 dages varighed har selskabet ret til at kræve lægeattest forelagt, og under sygdom af mere end 14 dages varighed har selskabet ret til - uden udgift for assurandøren - at kræve nærmere oplysninger om sygdommens varighed gennem assurandørens læge eller en af assurandøren valgt specialist, jf. funktionærlovens 5, stk. 4. Kapitel IX Graviditet, adoption og frihed ved barns sygdom mv. 18 Graviditet og barsel Stk. 1. I forbindelse med en kvindelig medarbejders graviditet og barsel ydes der fuld løn under orlov, dog tidligst 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Endvidere ydes løn under: 14

16 a. Mandlige medarbejderes uafbrudte fravær (fædreorlov) i op til 4 uger inden udløbet af de 14 ugers barselsorlov, jf. ovenfor. b. Medarbejderens fravær (forældreorlov) i op til 10 uger, placeres efter aftale mellem selskabet og medarbejderen. Hvis der ikke opnås enighed om placeringen af orloven, kan medarbejderen vælge at placere orloven i uge 15 til 60 efter fødslen som uafbrudt fravær i op til 10 uger. Arbejdsgiverens pligt til at yde fuld løn, jf. ovenfor, er betinget af, at medarbejderen efter barselloven er berettiget til dagpenge med et beløb svarende til mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. Ved forlængelse af barselsorloven på grund af barns hospitalsindlæggelse jf. barselloven betales fuld løn. Forældrene vælger, hvem der har retten til den forlængede orlov. Hvis barselsorloven forlænges efter denne bestemmelse, vil medarbejderens ret til frihed efter punkt b blive udskudt med det tilsvarende antal uger. Ved barns død betales fuld løn i de perioder, hvor der betales sygedagpenge, jf. barselloven. Endvidere betales fuld løn til faderen i de perioder, hvor der er ret til dagpenge efter barsellovens 7, stk. 2 (moderens sygdom inden for de første 14 uger). Stk. 2. Lønnen beregnes på grundlag af de i 13 og 14 gældende regler om løn under sygdom. 19 Adoption Stk. 1. Hvis den adoptionssøgende myndighed bestemmer, at medarbejderen skal være fravæ-rende fra arbejdet ved modtagelsen, har medarbejderen fra modtagelsestidspunktet samme rettigheder som nævnt i 17. Stk. 2. Ved modtagelsen af et adoptivbarn i udlandet har medarbejderen ret til orlov med fuld løn i den dagpengeberettigede periode, dog højst 8 uger før modtagelsen. Stk. 3. Ved modtagelsen af et adoptivbarn i Danmark har medarbejderen ret til orlov med fuld løn i den dagpengeberettigede periode, dog højst fra 2 uger før modtagelsen. Stk. 4. Når en medarbejder adopterer et barn, har medarbejderen ret til orlov uden løn i 14 uger regnet fra tidspunktet for modtagelsen af barnet. Rammeoverenskomst 15

17 16 Stk. 5. Udgiften ved at indføre bestemmelsen i stk. 2 og 3, modregnes fra 1. april 2012 i assurandørens faste løn, medmindre andet aftales lokalt. 20 Pasning af sygt barn Stk. 1. Der kan - om nødvendigt - gives medarbejderen hel eller delvis frihed uden afkortning af faste lønandele i indtil 2 dage til at ordne pasning af/passe sygt, mindreårigt, hjemmeværende barn. Stk. 2. Ved sygt mindreårigt barns hospitalsindlæggelse, der kræver forældrenes tilstedeværelse, gives der ind til 8 kalenderdages orlov med fuld løn. Bestemmelsen modregnes fra 1. april 2012 i assurandørens løn, medmindre andet aftales lokalt. Stk. 3. Ved sygdom ud over 2 dage ydes der på medarbejderens begæring orlov uden løn i en sådan periode, at en forsvarlig pasning af det syge barn er praktisk mulig. Stk. 4. Ved orlov ud over 8 dage kan selskabet gøre ydelse af yderligere orlov betinget af forevisning af lægeattest. 21 Pasning af alvorligt sygt barn Stk. 1. Der gives hel eller delvis orlov i op til 13 uger til medarbejdere med et alvorligt sygt barn, jf. 26 i barselloven. Stk. 2. Virksomheden yder lønkompensation op til sædvanlig løn i orlovsperioden. Lønnen beregnes på grundlag af de gældende regler om løn under sygdom, jf. 13 og 14. Der optjenes ferie og betales pensionsbidrag af den beregnede sygeløn. Orlovsperioden medregnes i medarbejderens anciennitet. Stk. 3. Der gives medarbejdere, der forsørger et fysisk eller psykisk handicappet hjemmeboende barn under 18 år, mulighed for hel eller delvis orlov uden løn, jf. 42 i lov om social service. Virksomheden og medarbejderen betaler fuldt pensionsbidrag i orlovsperioden. 22 Orlov til pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende Stk. 1. En medarbejder, der ønsker at passe nærtstående handicappede, alvorligt syge eller døende i hjemmet, har ret til orlov med løn fra virksomheden, hvis medarbejderen enten a. ansættes af kommunen efter 118 i serviceloven til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, eller

18 b. af kommunen får bevilget plejevederlag efter kapitel 23 i serviceloven for at passe en nærtstående døende, der ønsker at dø i eget hjem. Ansættes medarbejderen efter a, betaler virksomheden lønkompensation beregnet som forskellen mellem medarbejderens normale løn og pensionsbidrag og den af kommunen betalte løn mv., feriepenge og pensionsbidrag. Får medarbejderen bevilget plejevederlag efter b, indtræder virksomheden i medarbejderens ret til plejevederlag og yder fuld løn under orloven, hvor medarbejderen er berettiget til plejevederlag. Stk. 2. Der optjenes under orloven ferie og betales pensionsbidrag af normal løn. Orlovsperioden medregnes i medarbejderens anciennitet. Bemærkning til 21 Personkredsen er en medarbejders nærtstående. Nærtstående kan være en ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med så nær en tilknytning til medarbejderen, at det ville være nærliggende, at medarbejderen yder plejen. Plejestedet kan være både i den syges eget hjem og i medarbejderens hjem. Definition af nærtstående og plejested svarer til fortolkningen af serviceloven. Ved fuld løn og normal løn forstås sygelønsberegningen, jf Kapitel X Afskedigelser og forflyttelser 23 Afskedigelser Stk. 1. Opsigelse i henhold til funktionærlovens 5, stk. 2, (120-dages reglen) kan ikke finde sted. Stk. 2. Forinden endelig beslutning om afskedigelse træffes, er det hovedreglen, at selskabet skriftligt meddeler den pågældende, at afskedigelse påtænkes samt begrundelsen herfor. Kopi af advarslen sendes til den lokale assurandørforening, medmindre strengt personlige forhold taler herimod. Stk. 3. Alle afskedigelser og bortvisninger forudsætter samtidig orientering af den lokale assurandørforening. Rammeoverenskomst 17

19 Stk. 4. Hvis Finansforbundet hævder, at en afskedigelse af en medarbejder ikke er rimeligt begrundet i medarbejderens eller selskabets forhold, kan sagen begæres behandlet, jf. Aftale om regler for behandling af faglig strid. Stk. 5. Findes afskedigelsen ikke rimeligt begrundet i medarbejderens eller selskabets forhold, kan voldgiftsretten pålægge selskabet at afbøde virkningen af den. Voldgiftsretten kan herved, hvis medarbejderen og selskabet ikke begge ønsker ansættelsesforholdet fortsat, pålægge selskabet at betale en godtgørelse, hvis størrelse skal være afhængig af sagens omstændigheder, medarbejderens ansættelsestid i selskabet samt under særlige omstændigheder hensynet til de fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Stk. 6. Genansættelse henholdsvis godtgørelse er betinget af, at medarbejderen har været uafbrudt beskæftiget i selskabet i mindst 1 år på fratrædelsestidspunktet. Stk. 7. Godtgørelsen kan normalt ikke overstige medarbejderens løn for en periode, svarende til det opsigelsesvarsel, der tilkommer den pågældende i henhold til funktionærlovens 2, stk. 2. Stk. 8. Har medarbejderen ved opsigelsen været uafbrudt beskæftiget i selskabet i mere end 15 år, kan godtgørelsen udgøre indtil 1 års løn. Stk. 9. Godtgørelsens beregningsgrundlag er assurandørens gennemsnitlige faktisk optjente løn i de 12 forudgående måneder regnet fra fratrædelsestidspunktet. Bemærkning til 22 Stk. 2. Det er naturligt, at medarbejderen med henblik på sagkyndig bistand forelægger en advarsel for assurandørforeningen. Stk. 3. Der forhandles lokalt om indgåelse af aftaler, der nærmere beskriver proceduren for udarbejdelse og indhold af tegningsmål, rækken af foranstaltninger i forbindelse med eventuel manglende tegning, herunder afgivelse af tegningskrav med mulige konsekvenser for det fortsatte ansættelsesforhold (advarsler). Herudover aftales de aktiviteter, der kan igangsættes for på bedst mulig måde at sikre et fortsat tilfredsstillende samarbejde mellem medarbejderen og selskabet. 24 Afskedigelse af tillidsrepræsentant Stk. 1. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende 18

20 årsager. Det aftales i den lokale tjenestefrihedsaftale, hvilke personer der er omfattet af afskedigelsesbeskyttelse for tillidsrepræsentanter. Stk. 2. Hvis selskabet skønner, at afskedigelse er nødvendig, skal der ske forhandling mellem organisationerne, inden selskabet kan afskedige tillidsrepræsentanten, medmindre der foreligger sådanne forhold fra medarbejderens side, at bortvisning er berettiget. Når forhandling/organisationsmøde er begæret, skal selskabet oplyse tillidsrepræsentanten/ medarbejderen om, at der er begæret forhandling/organisationsmøde samt om begrundelsen herfor. Stk. 3. Hvis opsigelse af en tillidsrepræsentant ikke er begrundet i tvingende årsager, skal selskabet udrede en godtgørelse. Ved udmålingen af godtgørelsen tages hensyn til tillidsrepræsentantens alder, anciennitet og sagens øvrige omstændigheder. Under særlige omstændigheder tages hensyn til tillidsrepræsentantens fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes, så den mindst svarer til 9 måneders løn. Stk. 4. Godtgørelsens beregningsgrundlag er assurandørens faktisk optjente løn i de 12 forudgående måneder regnet fra fratrædelsestidspunktet. Stk. 5. Afskediges en tillidsrepræsentant begrundet i virksomhedens forhold, hvor arbejdsstedet overføres til andet geografisk område eller nedlægges, gives tillidsrepræsentanten et opsigelsesvarsel, der sikrer, at vedkommende kan fortsætte funktionen som tillidsrepræsentant i afviklingsperioden. 25 Forflyttelser Forflyttelser, der nødvendiggør boligskift, skal ske med et rimeligt varsel. I det tilfælde, hvor forflyttelsen sker på foranledning af selskabet, bør omkostningerne i forbindelse med flytning af bohavet betales af selskabet. Kapitel XI Afgørelse af tvistigheder 26 Uoverensstemmelser om forståelsen af denne overenskomsts regler afgøres efter reglerne i (assurandørernes) Hovedaftalens 10, jf. den mellem FA og Finansforbundet indgåede Aftale om regler for behandling af faglig strid. Rammeoverenskomst 19

ASSURANDØR OVERENSKOMST 2017

ASSURANDØR OVERENSKOMST 2017 ASSURANDØR OVERENSKOMST 2017 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 29 Gruppesikringsregulativ side 56 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 62 Feriekortordning

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere