1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:"

Transkript

1 Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale Vikarydelser. Den tekniske dialog har alene til formål at give SKI input til udbudsmaterialet baseret på det materiale, som SKI gør tilgængeligt under den tekniske dialog for at sikre, at den kommende rammeaftale for vikarydelser bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og afspejler kundernes behov samt markedet for vikarydelser. SKI håber derfor, at potentielle tilbudsgivere og andre interesserede virksomheder vil benytte sig af lejligheden til at sætte sig ind i materialet og melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser. Det kommende udbud SKI forventer at gennemføre udbud af vikarydelser som et offentligt udbud med henblik på at indgå en frivillig rammeaftale. Vikarydelser er kategoriseret som en type II B ydelse i EU s Udbudsdirektiv, og er derfor ikke underlagt EU-udbudspligt. SKI forventer dog, at udbuddet vil bliver annonceret i EU-databasen TED. Udbuddet vil blive gennemført i overensstemmelse med reglerne og principperne i EUF-traktaten, herunder principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. SKI planlægger at udbyde vikarområdet som 4 selvstændige delaftaler: 1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Social og sundhedshjælpere samt hjemmehjælpere Social og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter Sygehjælpere samt sundhedshjælpere Plejemedhjælpere Plejere Medhjælpere Hjemmesygeplejersker 2. Sundhed og omsorg, Sygeplejersker med speciale: Sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sygeplejersker i intensiv sygepleje Sygeplejersker i infektions-hygiejne Sygeplejersker i kræftsygepleje Sundhedsplejerske 3. Kontor og administration: Lettere kontorarbejde, reception Taster, kontorassistent, kundeservice, lettere sagsbehandler og sekretær Chefsekretær, overassistent, korrespondenter Økonomimedarbejdere, Personale-/ salgskonsulenter og IT-supportere Jurister, Ingeniører og Programmører Vikarydelser, Teknisk dialog

2 4. Jordbrugskontrollører: Kontrollører skal udføre kontrol med arealtilskud på både bedrifter med plante- og husdyravl (primært rettet til NaturErhvervstyrelsen). Alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud. SKI vil foretage en vurdering af den enkelte tilbudsgivers egnethed til at varetage den udbudte opgave. Egnede tilbudsgiver vil indgå i tilbudsevalueringen. Tilbudsgivere skal opfylde følgende mindstekrav, for at være egnet til de delaftaler, der afgives tilbud på: Økonomisk og finansiel formåen: For alle delaftaler gælder, at: Tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. For delaftale 1-3 gælder, at: Tilbudsgiver har en omsætning inden for delaftalens ydelsesområde på min. DKK 25 mio. i det seneste disponible regnskabsår. For delaftale 4 gælder, at Tilbudsgiver har en omsætning inden for vikarydelser på min. DKK 25 mio. i det seneste disponible regnskabsår. Teknisk og faglig formåen: For delaftale 1-3 gælder, at: Tilbudsgiver kan dokumentere 5 lignende referencer, som er udført i løbet af de seneste 3 år. Ved lignende referencer forstås ekstern vikarformidling inden for det ydelsesområde, som delaftalen omhandler. For delaftale 4 gælder, at: Tilbudsgiver kan dokumentere 5 referencer inden for ekstern vikarformidling i løbet af de seneste 3 år. Opdeling i geografiske områder Delaftale 1 Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker forventes opdelt i 6 geografiske områder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark (ekskl. Fyn) Fyn Vikarydelser, Teknisk dialog

3 Region Midtjylland Region Nordjylland Delaftale 2 Sundhed og omsorg, Sygeplejersker med speciale forventes opdelt i 6 geografiske områder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark (ekskl. Fyn) Fyn Region Midtjylland Region Nordjylland Delaftale 3 Kontor og administration forventes opdelt i 2 geografiske områder Øst (for Storebælt) Vest (for Storebælt) Delaftale 4 Jordbrugskontrollører forventes opdelt i 1 geografisk område Hele Danmark Tildelingskriterium Gælder for alle delaftaler. SKI forventer at tildele rammeaftaler baseret på kriteriet Laveste Pris. Antal tildelinger (dvs. antal leverandører) forventes differentieret pr. delaftale, jf. nedenstående: Delaftale 1 Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker Antal tildelinger/leverandører pr. geografisk område 2 Delaftale 2 Sundhed og omsorg, Sygeplejersker med speciale 4 Delaftale 3 Kontor og administration 2 Delaftale 4 Jordbrugskontrollører 2 Kundens tildeling / Kaskademodel Når den enkelte kunde ønsker at anvende en delaftale, skal kunden anvende en kaskademodel til at identificere leverandøren. Kaskademodellen indebærer, at kunden ved bestilling skal kontakte den leverandør, der er valgt som leverandør nr. 1. Hvis leverandør nr. 1 ikke kan opfylde bestillingen, skal leverandør nr. 2 kontaktes. For delaftale 2 Sundhed og omsorg, Sygeplejersker med speciale gælder, at der tildeles 4 leverandører pr. område Vikarydelser, Teknisk dialog

4 Prismodeller SKI forventer at anvende 2 forskellige prismodeller: Overordnet for begge prismodeller ønsker SKI en model, hvor tilbudsgiverne afgiver en leverandør nr. 1 pris og en leverandør nr. 2-4 pris. SKI ønsker dermed at skabe en model, hvor der også er markedsmæssigt incitament til at være leverandør nr a) På delaftale 1 Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker og delaftale 2 Sundhed og omsorg, Sygeplejersker med speciale forventer SKI at anvende en fastprismodel i lighed med den, der anvendes på SKI s nuværende vikaraftale. Fast pris pr. vikartype Opdeling følger overenskomst Både FOA og DSR Illustration: Hverdag Dag Weekend Dag Søgnehelligdag Dag Hverdag Aften Weekend Aften Søgnehelligdag Aften Hverdag Nat Weekend Nat Søgnehelligdag Nat Tillæg 1 Tillæg 2 Tillæg 3 b) På delaftale 3 Kontor og administration og delaftale 4 Jordbrugskontrollører forventer SKI at anvende en faktormodel. Faktormodellen indebærer, at tilbudsgiver i procent oplyser, hvor meget virksomheden samlet anvender til sociale omkostninger (alt inkl.) samt til virksomhedens dækningsbidrag (alt inkl.) i forhold til vikarens løn pr. time. Timeprisen der kan faktureres til kunden, består således af vikarens løn multipliceret med den tilbudte faktor Vikarydelser, Teknisk dialog

5 Vikarens løn fastsættes i hvert enkelt tilfælde mellem kunden og leverandøren på baggrund af kundens bestilling/behov og i overensstemmelse med Vikarlovens bestemmelser, og herunder hvis leverandøren er omfattet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst. Leverandøren skal kunne dokumentere, at den enkelte vikars konkrete timeløn, som anvendes i faktorberegningen og viderefaktureres til kunden, er 100 % identisk med den løn, der fremgår af vikarens lønseddel. Herudover skal leverandøren kunne dokumentere, at den enkelte vikars timeløn, der anvendes i faktorberegningen og viderefaktureres til kunden, ikke overstiger timelønnen for identiske ydelser solgt på tilsvarende vilkår uden for rammeaftalen. SKI forventer at opbygge faktormodellen således, at tilbudsgiver kan differentiere og tilbyde forskellige faktorer i forhold til vikar-niveauopdelingen, nævnt ovenfor, jf. funktions- og uddannelsesniveau. SKI ønsker med faktormodellen at benytte en markedskonform model, der afspejler og kan håndtere lønfastsættelsen på kontorområdet og i forhold til jordbrugskontrollører. Herudover ønsker SKI, at skabe gennemsigtighed om vikarens løn og sikre at aflønning sker på overenskomstmæssigt niveau og i overensstemmelser med Vikarloven. Illustration: Sociale omkostninger i alt (alt Oplyses i % inkl.) *1 Dækningsbidrag (alt inkl.) *2 Oplyses i % Faktor i alt Beregnes i % *1. Her indsættes alle sociale omkostninger, som indgår i den samlede faktor, og som dermed kan faktureres til kunden sammen med dækningsbidrag og vikarens timeløn. *2. Her indsættes tilbudsgivers procentuelle beregnede omkostning inkl. fortjeneste (avance), som indgår i den samlede faktor, og som dermed kan faktureres til kunden sammen med vikarens timeløn. Eksempel: Løn til vikaren (ekskl. sociale omkostninger) * Faktor = Pris der kan faktureres til kunden DKK 162,00 * 148% = DKK 239,76 Prisregulering SKI forventer at anvende 2 forskellige modeller for prisregulering. For begge modeller (alle delaftaler) gælder, at SKI ønsker en model, hvor leverandørernes indtjening sikres og fastholdes på samme niveau som ved tilbudsafgivelse Vikarydelser, Teknisk dialog

6 a) På delaftale 1 Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker og delaftale 2 Sundhed og omsorg, Sygeplejersker med speciale forventer SKI at anvende en prisreguleringsmodel, hvor prisreguleringerne følger overenskomsterne. b) På delaftale 3 Kontor og administration og delaftale 4 Jordbrugskontrollører forventer SKI at anvende en model, hvor priserne som sådan ikke prisreguleres, da løndelen ikke er indeholdt i faktoren. Dog vil der blive indbygget en reguleringsmekanisme, der sikrer, at leverandørerne kompenseres forholdsmæssigt, hvis lov eller overenskomster ændrer sig i forhold til de sociale omkostninger i aftalens løbetid. Forsyningssikkerhed SKI forventer, at krav til forsyningssikkerhed differentieres, jf. nedenstående Krav til forsyningssikkerhed Leverandør nr. 1 *3 Bod ved manglende opfyldelse Delaftale 1 Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer 95% Ja samt hjemmesygeplejersker Delaftale 2 Sundhed og omsorg, Sygeplejersker med 75% Ja speciale Delaftale 3 Kontor og administration 75% Nej *4 Delaftale 4 Jordbrugskontrollører Ingen krav Nej *4 *3. Der stilles ikke krav til forsyningssikkerheden til leverandør 2-4. *4. Mulighed for ophævelse ved gentagne manglende opfyldelse af forsyningssikkerheden. Tidsplan SKI forventer at gennemføre udbud af vikarydelser i henhold til nedenstående vejledende tidsplan: Forventet dato Vejledende forhåndsmeddelelse/ teknisk dialog Juni 2015 Forventet dato Udbudsbekendtgørelse / offentliggøre materiale Medio august Forventet dato Tilbudsfrist (40 dage fra offentliggørelse) Ultimo september Forventet dato Rammeaftalens ikrafttrædelse 1. december 2015 Spørgsmål til potentielle tilbudsgivere og andre interesserede Nedenfor er en række spørgsmål, som er væsentlige for udformningen af det endelige udbudsmateriale, og som SKI derfor håber, at potentielle tilbudsgivere og andre interesserede vil kommentere på. Spørgsmålene Vikarydelser, Teknisk dialog

7 er naturligvis ikke en udtømmende angivelse af de forhold, der kan kommenteres på i forbindelse med den tekniske dialog. SKI værdsætter alle kommentarer til høringsmaterialet. Det kommende udbud 1. Er opdelingen i 4 separate delaftaler hensigtsmæssig i forhold til markedet? 2. Er de underliggende vikartyper afgrænset på en kommerciel fornuftig måde, der afspejler prissætning i markedet? 3. Er vikartyperne for overordnede eller for detaljerede? 4. Modsvarer vikartyperne det faktiske behov? Geografisk opdeling 5. Er den geografiske opdeling i områder pr. delaftale hensigtsmæssig i forhold til leverandørenes muligheder for at understøtte kundernes behov for høj forsyningssikkerhed? 6. Er den geografiske opdeling i områder pr. delaftale kommercielt fornuftig? Kundens tildeling / Kaskademodel 7. Er anvendelse af kaskademodellen ved kundens tildeling hensigtsmæssig? 8. Er antallet af tildelte leverandører i kaskademodellen pr. delaftale hensigtsmæssig? Prismodeller 9. Er anvendelse af faktormodellen (delaftale 3-4) kommercielt hensigtsmæssig? 10. Er faktormodellen specificeret på den mest hensigtsmæssige måde? Prisregulering 11. Er den foreslåede regulering kommercielt fornuftig? Krav til forsyningssikkerhed 12. Er de differentierede krav til forsyningsgrader på delaftalerne kommercielt fornuftige? Vikarydelser, Teknisk dialog

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere