Overenskomst. for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION"

Transkript

1 Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

2 DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og Restauration Med lønsatser pr. 1. marts 2012

3 Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens faglige område... 6 Stk. 1 - Fagligt område... 6 Stk. 2 - Faggruppe Ansættelsesvilkår... 6 Stk. 1 - Sømandsloven... 6 Stk. 2 - Ansættelsesbevis... 6 Stk. 3 - Bevarelse af anciennitet... 6 Stk. 4 - Fastansatte... 7 Stk. 5 - Opsigelsesvarsler... 7 Stk. 6 - Erstatning... 7 Stk. 7 - Opsigelses saglighed... 8 Stk. 8 - Tilbud om genansættelse... 8 Stk. 9 - Opsigelse og kursus... 8 Stk Fratrædelsesgodtgørelse... 8 Stk Uniform Arbejdstid...10 Stk. 1 - Vagtens start og slut Stk. 2 - Fuldtid Stk. 3 - Natarbejde Stk. 4 - Vagtplan Stk. 5 - Turnus, hviletid og dagsnorm Stk. 6 - Fridage og friweekend Stk. 7 - Reserver Stk. 8 - Indkaldelse af reserver Stk. 9 - Spisepauser Stk Overarbejde Stk Feriefridage Stk Børnefamiliefridage Stk Sikkerhedskurser Stk Frihed med løn ved dødsfald i familien Løn

4 Stk. 1 - Månedsløn Stk. 2 - Lønudbetaling Stk. 3 - Tillæg for forskudt arbejdstid Stk. 4 - Særlig opsparing Stk. 5 - Drikkevarer og kost Stk. 6 - Anciennitetstillæg Stk. 7 - Løfteparagraf Stk. 8 - Helligdage Stk. 9 - Arbejdsmarkedspension Stk Ferie Stk Løn under sygdom og barns første sygedag Stk Genindtræden efter opsigelse på grund af sygdom Stk Kiropraktor/fysioterapeutbehandling samt lægeordineret medicin Stk Barselsorlov Stk Barns hospitalsophold Stk Fuld løn definition Reserver...19 Stk. 1 - Definition Stk. 2 - Arbejdstidsregler Stk. 3 - Løn Generelle bestemmelser Stk. 1 - Tillidsrepræsentantregler Stk. 2 - Samarbejdsudvalg Stk. 3 - Uddannelsesorlov Stk. 4 - Entreprise og bortforpagtning Stk. 5 - Vikarbureauer Stk. 6 - Fremmed flag Stk. 7 - Udløbstid Protokollater som tillæg til overenskomsten Protokollat 1 - Ved ændring til restaurationsdrift Protokollat 2 - Lønforhandling Protokollat 3 - Normeringsaftale Protokollat 4 - Lokalaftale vedrørende mulighed for fravigelse af overenskomstens regler for arbejdsturnus

5 Protokollat 5 - Fravigelse fra fuldtidsstillinger Protokollat 6 - Fratrædelsesgodtgørelse Protokollat 7 - Hjemhavn Protokollat 8 - Seniorordning Lokalaftale mellem rederi og tillidsrepræsentanten Antal obligatoriske uniformsdele Bilag til overenskomsten Bilag 1 - Regler for deltidsansættelse (jf. 3, stk. 2) Bilag uden for overenskomsten Bilag A - Aftale vedr. oprettelse af særlige fuldtidsstillinger med disponible vagter Bilag B - Manglende indkaldelse af reserver, 3, stk

6 1 - Overenskomstens faglige område Stk. 1 - Fagligt område Overenskomsten omfatter personale inden for 3F Privat Service, Hotel og Restaurations faglige område, der er beskæftiget på færger, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Stk. 2 - Faggruppe Overenskomsten omfatter følgende personalegrupper: a) medhjælpere b) gastronomer, der samtidig kan varetage funktioner ved kasse og disk. Der indgås aftale om fleksibilitet ved natarbejde. 2 - Ansættelsesvilkår Stk. 1 - Sømandsloven Alle beskæftigede om bord er omfattet af Sømandsloven på grundlag af 1 i denne. Stk. 2 - Ansættelsesbevis Der anvendes det af parterne godkendte ansættelsesbevis. Kopi fremsendes til 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Stk. 3 - Bevarelse af anciennitet Anciennitet bevares ved genansættelsen inden for 1 år. Ancienniteten beregnes ved en optælling af ansættelsesperioder, hvor der ikke er tale om aflønning som reserver i henhold til 5. Denne beregning anvendes de steder, hvor anciennitet i overenskomsten omtales. Der optjenes anciennitet under fravær på grund af graviditet

7 Stk. 4 - Fastansatte Hvis ikke andet er angivet, omfatter begrebet fastansatte alle undtagen reserver. Fastansatte omfatter såvel tidsubegrænsede som tidsbegrænsede ansatte. Tidsbegrænsede ansatte ansættes for en given periode, der angives på ansættelsesbeviset sammen med årsagen til denne ansættelsesform. Stk. 5 - Opsigelsesvarsler Enhver opsigelse skal være skriftlig og kan ikke ske under ferie fra nogen af siderne. De første 3 måneder af ansættelsesforholdet er det gensidige opsigelsesvarsel 14 kalenderdage. I denne periode er Organisationsoverenskomstens opsigelsesregler (kapitel 8) ikke gældende. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet Efter 2 års ansættelse Efter 5 års ansættelse Efter 8 års ansættelse Efter 10 års ansættelse 1 måned 2 måneder 3 måneder 4 måneder 6 måneder Ved fritstilling i opsigelsesperioden betales fuld løn (jf. 4, stk. 16). Stk. 6 - Erstatning Opsigelsesfristen fra lønmodtagerside er højst 1 måned, dog maksimalt ½ måneds løn som erstatning ved afgang i utide. Erstatning fra organiserede medarbejdere kan ikke modregnes i tilgodehavende løn uden, at kravet fagretligt er stadfæstet. Opsigelsen skal i henhold til ovenstående fra begge parter ske skriftligt til en måneds udgang (dette er dog ikke gældende, når varslet er på 14 kalenderdage)

8 Stk. 7 - Opsigelses saglighed Sagligheden af en opsigelse kan indbringes for den i organisationsoverenskomstens kapitel 7 nævnte voldgiftsret, når medarbejderen har en anciennitet på mindst 3 måneder. Der sikres ret til genansættelse ved afgørelser om usaglige afskedigelser. Stk. 8 - Tilbud om genansættelse Ved opsigelse, der skyldes sæson, omstrukturering eller nedskæringer, tilbydes så vidt muligt genansættelse ved første ledige stilling. Ved ansættelse står rederiet frit i forhold til gruppens afskedigede. Stk. 9 - Opsigelse og kursus Med virkning fra 1. marts 2005 gælder for søfarende, der har været uafbrudt beskæftiget i rederiet i mindst 2 år, og som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, lukning af rederiet eller andre hos rederiet beroende forhold, at de i opsigelsesperioden eller i tilslutning til fratrædelsen er berettiget til at deltage i et for den søfarende relevant kursus af indtil 2 ugers varighed inden for f.eks. AMU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Deltagergodtgørelsen tilgår rederiet. Rederiet dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimum kr ,00. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for ansatte, der er berettiget til efterløn eller pension fra rederiet eller fra det offentlige. Stk Fratrædelsesgodtgørelse 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver op

9 sagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er omfattet af en funktionæroverenskomst, er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 3. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. 4. Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. Parterne er enige om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder, uanset hvilken terminologi der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. Såfremt en afbrydelse, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen. Stk Uniform Rederiet udleverer det nødvendige antal obligatoriske uniformer til de ansatte, der selv har ansvar for vedligeholdelse samt vask. Rederiet indkøber sikkerhedstræsko efter aftale mellem tillidsrepræsentanten og kontoret

10 3 - Arbejdstid Stk. 1 - Vagtens start og slut Vagten påbegyndes og afsluttes i samme havn (se protokollat 7 vedr. hjemhavn). Den daglige arbejdstid kan ikke deles. Arbejdstiden er effektiv fra det tidspunkt, personalet er tilsagt, og til arbejdspladsen forlades igen. Stk. 2 - Fuldtid Den månedlige arbejdstid udgør 155 timer. Ansættelse på deltid kan kun gennemføres efter aftale med 3F Privat Service, Hotel og Restauration på grundlag af reglerne i bilag 1. Stk. 3 - Natarbejde Ved fast natarbejde nedsættes arbejdstiden med 8 timer pr. 4 uger med fuld løn. Stk. 4 - Vagtplan Arbejdstiden (start/slut) fordeles på en vagtplan minimum 4 uger frem og lægges i samråd med tillidsrepræsentanten under videst muligt hensyn til de ansattes ønsker. Vagtplanen udsendes til de ansatte minimum 21 dage før ikrafttræden. Vagtplanen kan ændres med 14 dages varsel. Der henvises i øvrigt til protokollat 3. Stk. 5 - Turnus, hviletid og dagsnorm Arbejdstiden fordeles over en fire ugers turnus og udgør 143,19 timer. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der i hvert døgn gives arbejderne en hvileperiode på mindst 11 på hinanden følgende timer. Arbejdsdøgnet (24 timer) regnes fra arbejdstidens begyndelse. Den daglige vagtplanerede arbejdstid udgør minimum

11 timer, dog med mulighed for nedsættelse til minimum 4 timers vagtplaneret arbejdstid ved lageroptælling og møder.. Stk. 6 - Fridage og friweekend Der gives to ugentlige fridage, der skal være sammenhængende (i alt 59 timer med frihed på de to dage fra ). Der sikres - over 3 måneder - 5 garanterede friweekender, dog minimum én gang pr. måned ( i alt 59 timer). Stk. 7 - Reserver Reserver er omfattet af reglerne i stk. 5 og 6, herunder maksimalt 143,19 timer på 4 uger, to ugentlige fridage og garanterede friweekender. Arbejde ud over 143,19 timer på 4 uger og mistet fridag for reserver afregnes i henhold til stk. 10. Der kan med den enkelte reserve aftales: At de to ugentlige fridage ikke er sammenhængende At der kun er en fridag pr. kalenderuge, dog maksimalt 5 dage i træk At der er færre friweekender end de i 3 stk. 6 nævnte. Stk. 8 - Indkaldelse af reserver Vagtplaneret personale skal ved fravær altid erstattes af reserver, der ikke kan være arbejdsledere. Stk. 9 - Spisepauser Spisepauser á ½ time afholdes i forhold til naturlige spisetider og indregnes i arbejdstiden. Tidspunkterne for pausernes afholdelse aftales indbyrdes mellem medarbejderne, og skal - under hensyntagen til de naturlige spiseperioder - placeres således, at der ikke kommer unaturlige stop i produktions- og serviceomfanget

12 Antallet af sammenhængende spisepauser af ½ times varighed afhænger af vagtens længde i relation til de naturlige tidspunkter for indtagelse af måltider. Personalet skal have adgang til at forlade arbejdsstedet med henblik på afholdelse af spisepauser i messen. Hvis en spisepause undtagelsesvis ikke kan afholdes, betales denne som overtid. Stk Overarbejde Der udføres kun overarbejde undtagelsesvis. Den enkelte kan vælge mellem afspadsering og udbetaling. Under afspadsering betales fuld løn (jf. 4, stk. 16). Afspadsering sker efter gensidig aftale, men medarbejderens ønske skal i videst mulig omfang imødekommes under hensyntagen til driftsmæssige forhold. Hvis den ansatte ønsker det, skal alt overarbejde afspadseres i en opsigelsesperiode. Alt arbejde - ud over vagtplanen - betales som overarbejde med 50% af den oppebårne løn de første to timer og 100% for resten, dog altid 100% efter kl og på fridage. Overarbejde beregnes pr. halve påbegyndte time. Overtidsbetaling pr. time beregnes ved at dividere den enkeltes personlige månedsløn (inklusiv anciennitetstillæg og eventuel gastronomtillæg) med 155. Overarbejdsbetaling beregnes ikke af tillæg efter 4, stk. 3. Mistet fridag Fridage kan kun inddrages under særligt tvingende omstændigheder. Der skal først forsøges indkaldt reserver. Stk Feriefridage Der ydes pr. medarbejder 42 timers frihed med fuld løn (jf. 4,

13 stk. 16) pr. kalenderår. Placeringen sker efter gensidig aftale, men medarbejderens ønsker skal i videst mulig omfang imødekommes under hensyntagen til driftsmæssige forhold. Retten til frihed forudsætter minimum 4 måneders anciennitet i rederiet (jf. beregning i 2, stk. 3). Retten til feriefridage er ikke gældende for fastansatte med tidsbegrænsede kontrakter med mindre denne har en varighed på sammenhængende 6 måneder. Som kompensation ydes efter minimum 4 måneders anciennitet i rederiet (jf. beregningen i 2 stk. 3) et tillæg på 2,5% af lønnen hver måned. Hvis tidsbegrænset ansatte opnår normal fastansættelse inden for kalenderåret bortfalder tillægget på 2,5% og erstattes af feriefridage svarende til 1/12 del af 42 timer pr måned i det resterende kalenderår. Feriefridage og børnefamiliefridage bør i videst muligt omfang afholdes. Hvis det ikke er muligt, sker kontant afregning. Ved manglende afholdelse i forbindelse med arbejdsophør eller kalenderårets udløb afregnes ikke afholdte feriefridage. Stk Børnefamiliefridage I hvert kalenderår har ansatte krav på 3 børnefamiliefridage med fuld løn (jf. 4, stk. 16) efter samme regler som ved børns første hele sygedag (jf. 4, stk. 11). Dette gælder ikke reserver, og forudsætter for fastansatte minimum 4 måneders anciennitet i rederiet (jf. beregning i 2, stk. 3). Børnefamiliefridagene placeres efter aftale med rederiet og medarbejderen. Medarbejderens ønsker bør imødekommes, medmindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette. Stk Sikkerhedskurser Sikkerhedskurser og sikkerhedsøvelser er omfattet af overens

14 komstens regler, herunder arbejdstid og arbejdsvilkår. Stk Frihed med løn ved dødsfald i familien Fastansatte medarbejdere gives efter ansøgning frihed med fuld løn i én dag ved dødsfald og begravelse i nærmeste familie (forældre, børn, ægtefælle eller samlever). 4 - Løn Stk. 1 - Månedsløn Den minimale månedsløn, inklusiv kosterstatning, udgør kr pr. 1. marts For gastronomer udbetales et tillæg på kr pr. måned pr. 1. marts Stk. 2 - Lønudbetaling Lønnen udbetales en gang månedligt den 27. i optjeningsmåneden. Falder udbetalingsdagen på en dag, hvor bankerne har lukket, dog dagen forud. Der udleveres specifik lønseddel. Stk. 3 - Tillæg for forskudt arbejdstid maj 2012 pr. time Hverdage kl kr. 11,05 Hverdage kl kr. 17,89 Lørdage kl kr. 17,89 Søndage kl vagt slut kr. 21,71 Der afregnes pr. halve og hele timer. Der betales nattillæg for timer før kl lørdag morgen for vagter, der påbegyndes før. Det er kun det højeste tillæg af ovenstående, der kommer til ud-

15 betaling. Der betales også tillæg ved overtid og på helligdage i henhold til stk. 8. Stk. 4 - Særlig opsparing Den ansatte opsparer 1 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. Stk. 5 - Drikkevarer og kost Der ydes alkoholfri drikke, herunder sodavand, mineralvand, kaffe og te. Der udbetales kosterstatning i henhold til de fastsatte satser for den skattemæssige værdi af kost inden for søfart. Den er indeholdt i ovennævnte løn. Stk. 6 - Anciennitetstillæg Efter 1 års ansættelse - og fremover hvert år til 7 års ansættelse - ydes et anciennitetstillæg med kr.244,07 pr. måned. Stk. 7 - Løfteparagraf Der kan ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimallønssatser. Det kan ske under hensyn f.eks. til dennes dygtighed, erfaring og indsats, ligesom der må tages hensyn til arbejdets krav til udøveren (ansvar, selvstændighed og lignende). I givet fald aftales lønnen for den enkelte medarbejder i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og medarbejderen

16 Efter forhandlingerne mellem virksomheden og medarbejderen kan tillidsrepræsentanten medvirke ved forhandlingen af lønnen, hvis den enkelte medarbejder ønsker det. Parterne er enige om, at i tilfælde hvor misforhold skønnes at være til stede, kan sagen indbringes til afgørelse i henhold til Organisationsoverenskomstens mæglingsregler (kapitel 7). I tilfælde hvor løn- og arbejdsvilkår er bedre end de her i overenskomsten nævnte, må disse ikke forringes for den enkelte. Stk. 8 - Helligdage Ved arbejde på helligdage (inkl. 1. påskedag og 1. pinsedag), herunder grundlovsdag efter kl samt juleaftensdag, nytårsaftensdag og 1. maj, betales 100% tillæg samt erstatningsfridag med fuld løn (jf. 4, stk. 16). Tillægget kan efter aftale med ledelsen afspadseres med fuld løn (jf. 4, stk. 16). Erstatningsfridage omregnes til 100% tillæg pr. time, men skal for fastansatte medføre tilsvarende frihed med fuld løn. Erstatningsfridagens længde svarer til helligdagens længde. Ved arbejde på grundlovsdag efter kl svarer erstatningsfridagens længde til vagtens længde efter kl Kompensation for arbejde på helligdage bortfalder ved sygdom og afspadsering. Stk. 9 - Arbejdsmarkedspension Der ydes arbejdsmarkedspension til alle beskæftigede. Pensionsbidraget udgør 12%. Arbejdsgiverens bidrag udgør 2/3 og medarbejderens 1/3. Beløbene indbetales til PensionDanmark. Pensionsbidraget beregnes af bruttolønnen

17 Stk Ferie Der skal i perioden fra den 2. maj til 30. september gives mindst 3 ugers samlet ferie, hvis den enkelte medarbejder ønsker det. Fra 1. maj 2001 indføres ferie med løn. Ferie med løn omfatter personlige tillæg, anciennitetstillæg samt tillæg for forskudt arbejdstid. Herudover tillægges 2% i feriegodtgørelse samt 10% af kontant udbetalt helligdagstillæg og overarbejde. Feriegodtgørelsen m.m. udbetales pr. 1. april sammen med martslønnen. Ved fratræden afregnes med 12½%. Ferieafholdelse i timer: Retten til ferie udgør 185 timer. Ferie udregnet efter timer må ikke medføre, at den enkelte får færre feriedage end Ferieloven giver ret til. Ferien placeres i henhold til reglerne i 3, stk. 11 vedrørende feriefridage. Ferie kan kun placeres i en opsigelsesperiode efter aftale mellem parterne. Restferie kan placeres i en opsigelsesperiode med fritstilling, hvis opsigelsesvarslet er mere end 3 måneder. Stk Løn under sygdom og barns første sygedag Der ydes fuld løn (jf. 4, stk. 16) under sygdom samt på børns (under 18 år) første hele sygedag. Stk Genindtræden efter opsigelse på grund af sygdom Ved opsigelse, der alene skyldes længerevarende sygdom, genindtræder den pågældende i et job inden for samme hovedarbejdsområde (jf. 1, stk. 2) efter raskmelding indtil 2 år efter sygdommens indtræden. Der ansættes i sådanne tilfælde sygevikarer, der fratræder ved den syges genindtræden, dog med minimum 14 dages opsigelsesvarsel. Retten bortfalder ved fornyet sygdom af samme årsag inden for et år efter genansættelsen

18 Stk Kiropraktor/fysioterapeutbehandling samt lægeordineret medicin Rederiet betaler kiropraktorbehandling eller lægeordineret fysioterapeutbehandling. Der ydes den søfarende lægeordineret medicin, bandager m.v. i indtil 1 måned efter fratrædelsesdagen. Stk Barselsorlov Der sikres fuld løn i tiden efter den nødvendige fratræden fra arbejde om bord indtil den lovsikrede barselsperiode indtræder, men den pågældende kan i denne periode, frem til orlovens indtræden, beskæftiges ved arbejde i land inden for overenskomstens område. Ved graviditetsbetinget sygdom betales fuld løn frem til fødselstidspunktet. Barselsorlov Der betales fuld løn til moderen i 14 uger efter fødslen. Forældreorlov Herefter betales yderligere fuld løn under barslen i 10 uger, men de kan deles mellem moderen og faderen. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales. Forældreorloven behøver ikke blive afholdt i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, men skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales skal de 10 uger varsles med 3 uger. Det forudsættes, at rederiet kan modtage refusion svarende til den maksimale dagpengesats Fædreorlov Samme aflønning er gældende for den i lovgivningen fastlagte fædreorlov på 2 uger. Herudover ydes yderligere 2 ugers orlov med fuld løn, der er øremærket faderen. Placeringen aftales mel

19 lem parterne. Det forudsættes, at rederiet kan modtage refusion. Med virkning for barselsorlov, der påbegyndes efter 1. juli 2007, indbetales af rederiet under de 14 ugers barselsorlov et ekstra pensionsbidrag til ansatte med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, der pr måned udgør kr. Stk Barns hospitalsophold Der ydes frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt en uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Stk Fuld løn definition Fuld løn i henhold til såvel denne overenskomst som Sømandsloven indeholder anciennitetstillæg, gastronomtillæg, tillæg for forskudt arbejdstid samt kostværdien. 5 - Reserver Stk. 1 - Definition Der anvendes kun reserver i enkeltstående og kortvarige arbejdsforhold, som kortvarigt fravær (f.eks. ferie, sygdom, feriefridage, børnefamiliefridage og afspadsering) og spidsbelastninger, hvor passagertallet gør det nødvendigt. Reserver kan således ikke anvendes til arbejde, der optræder systematisk på vagtplanen, f.eks. hver weekend. Stk. 2 - Arbejdstidsregler Der ydes løn for minimum 6 timer pr. vagt, dog altid løn for hele den vagt, der erstattes, samt overtid i henhold til 3, stk.10 ved arbejde ud over den normale planerede vagt. Hvis reserven tilkaldes til en påbegyndt men afbrudt vagt betales dog kun for de faktiske timer, dog minimum 6 timer pr vagt

20 Reserver aflønnes på helligdage med 200% tillæg pr. time af reservelønnen (inklusiv 5%), dog minimum for 6 timer. Stk. 3 - Løn Reservelønnen pr. time er lig med månedslønnen divideret med 155 timer med et tillæg på 5%. Derudover omfattes reserver af 4, stk. 3 og 4, stk. 8. Overtidsbetaling beregnes af reservelønnen inklusive tillægget på 5%. 6 - Generelle bestemmelser Stk. 1 - Tillidsrepræsentantregler Tillidsrepræsentantregler - se Organisationsoverenskomsten. Tillidsrepræsentantens rolle ved fastansættelser samt vikariater over 3 måneder: Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at blive hørt i forbindelse med ansættelsessituationen. Medmindre andet aftales med tillidsrepræsentanten, er parterne enige om, at ansættelser i henhold til ovennævnte foretages blandt de til overfarten fast tilknyttede reserver/tidsbegrænsede ansatte. Ved nyansættelser udleveres kopi af ansættelsesbeviset til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten modtager kopi af advarsler til kolleger på samme skib. Hvis den berørte person ytrer ønske herom, har tillidsrepræsentanten ret til at deltage i møder vedrørende advarsler, opsigelser eller bortvisninger. Tillidsrepræsentanten orienteres forud af ledelsen om sådanne møders afholdelse. Ved opsigelser, der skyldes den ansattes egne forhold, inddrages

21 den relevante tillidsrepræsentant i en drøftelse med ledelsen forud for gennemførelsen. Ved opsigelser, der alene skyldes virksomhedens forhold (nedskæringer og omstruktureringer), afholdes møde forud mellem ledelsen og samtlige tillidsrepræsentanter inden for 3F Privat Service, Hotel og Restaurations område. På et sådan møde drøftes kriterier for afskedigelserne med henblik på at opnå enighed herom. Ved uundgåelige nedskæringer forsøges at gennemføre efteruddannelsesforløb (med refusion) med henblik på at undgå eller begrænse opsigelserne. Tillidsrepræsentanten kompenseres med 12 timers nedsat månedsnorm, der angives på vagtplanen. En nyvalgt tillidsrepræsentant, der ikke forud for valget har gennemgået kursus for tillidsrepræsentanter, bør hurtigst muligt gennemgå en sådan uddannelse. Rederiet betaler løn under tillidsrepræsentantuddannelsen. Stk. 2 - Samarbejdsudvalg Hvis en af parterne ønsker det, oprettes der samarbejdsudvalg - se Organisationsoverenskomsten. Stk. 3 - Uddannelsesorlov Der ydes for fast ansatte fuld løn ved uddannelsesorlov/efteruddannelse i minimum 4 uger pr. år, forudsat der kan ydes refusion, samt at dette kan indpasses i vagtplanen og godkendes af rederiet. Stk. 4 - Entreprise og bortforpagtning Ved entreprise og/eller bortforpagtning inden for overenskomstens område, er forpagteren/entreprenøren, som en del af overdragelseskontrakten med rederiet, forpligtet til at overtage gældende overenskomst

22 Stk. 5 - Vikarbureauer Der kan ikke anvendes ansatte fra vikarbureau uden godkendelse fra organisationerne. Stk. 6 - Fremmed flag Rederiet er ved sejlads med skib under fremmed flag forpligtet af parternes overenskomster, aftaler samt gældende dansk lovgivning, uanset de ansattes nationalitet. Stk. 7 - Udløbstid Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til en 1. marts, første gang 1. marts

23 Protokollater som tillæg til overenskomsten Protokollat 1 - Ved ændring til restaurationsdrift Hvis virksomhedens karakter ændres fra cafeteria- til restaurationsdrift eller der oprettes et centralkøkken, optages nye forhandlinger med udgangspunkt i denne overenskomst. Protokollat 2 - Lønforhandling Parterne er enige om, at der umiddelbart efter overenskomstfornyelsens afslutning tages skridt til at indlede forhandlinger med de ansatte om personlige løntillæg i henhold til bestemmelserne i 4, stk. 7. Den samme forpligtelse er gældende ved nyansættelser. Protokollat 3 - Normeringsaftale 2 1) Forud for udsendelse af vagtplanen afholdes møde mellem ledelse og tillidsrepræsentanterne med henblik på at sikre: * Vagtplansdækning af kendte spidsbelastninger ud over det normale, f.eks. højtider, kendte bookinger osv. * Dækning af ekstraordinære særopgaver ud over det normale. * Planeret driftsophold, f.eks. værftsophold. 2) Der indkaldes navngivne personer, så snart et fravær i forhold til vagtplanen kendes af ledelsen. 3) Der aftales administrativ procedure, der muliggør indkaldelse af reserver ved fravær med kort varsel. 4) Der indkaldes reserver, hvis det er driftsmæssigt muligt, når spidsbelastninger ud over det normale kendes efter, at vagtplanen er udsendt

24 5) Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal forsøge at finde løsninger på dækning af normering ved pludselig opståede spidsbelastninger. Protokollat 4 - Lokalaftale vedrørende mulighed for fravigelse af overenskomstens regler for arbejdsturnus Arbejdsgiveren kan med tillidsrepræsentanten på den enkelte færge indgå aftale om arbejdstidens fordeling over en 13 ugers turnus. Den daglige arbejdstid fremgår herefter på en vagtplan over 13 uger. Ved aftaler om arbejdstidens fordeling over 13 uger, må den månedlige arbejdstid (kalendermåned) ikke overstige 165 timer, og omlægning af den vagtplanerede arbejdstid skal ske med følgende varsel: Mindst 30 dage til den 1. i en måned ved ændring af vagtplanen for de fastansatte. Denne lokalaftale er også gældende for reserver. Protokollat 5 - Fravigelse fra fuldtidsstillinger Der optages forhandlinger mellem ledelse og tillidsrepræsentanten/afdelingen med henblik på indgåelse af lokalaftale, der muliggør dækning af vagter på de få dage pr. uge, hvor der systematisk er tale om spidsbelastninger, uden det driftsmæssigt er muligt at oprette fuldtidsstillinger. Det aftales, om det skal løses ved beskæftigelse af deltidsansatte eller reserver (med fravigelse af 5, stk. 1), eventuelt en kombination af begge dele. Med henblik på at finde løsninger på beskæftigelse af ansatte i særlige spidsbelastningssituationer (uden der er behov for fuldtidsansatte), optages der drøftelser i henhold til protokollat 5. I denne drøftelse kan indgå spørgsmålet om arbejdsdagens længde. Protokollat 6 - Fratrædelsesgodtgørelse Der ydes ved afskedigelser som følge af lukning af rederiet en fratrædelsesgodtgørelse på én månedsløn for hvert påbegyndte

25 ansættelsesår, dog maksimalt 3 år. Udbetaling forudsætter, at ansættelsesforholdet opretholdes til sidste dag i arbejdsgiverens opsigelsesperiode. Ansatte inden for 3F Privat Service, Hotel og Restaurations område sikres en aftale om fratrædelsesgodtgørelse efter samme retningslinier som eventuel aftale med skibsassistenterne. Protokollat 7 - Hjemhavn Reservers vagter starter og slutter i samme havn. Reservers starthavn er uafhængig af bopæl og kan skifte fra vagt til vagt. De fastansatte er ikke ansat på et bestemt skib, men på overfarten. Den fastansattes hjemhavn er uafhængig af bopæl. Den enkelte fastansatte er ansat med enten Helsingør eller Helsingborg som hjemhavn. Dette udelukker ikke, at der arbejdes på begge færger, hvis blot hjemhavn respekteres. Hvis rederiet af driftsmæssige årsager ønsker at ændre den enkeltes hjemhavns vilkår, har den enkelte, hvis det ønskes, ret til en opsigelse under henvisning til vilkårsændringer. Protokollat 8 - Seniorordning Fastansatte har - fra 5 år før den til enhver tid gældende pensionsalder - ret til at benytte den i rederiet gældende seniorordning, der medfører reduceret arbejdstid med tilsvarende lønreduktion og mulighed for supplerende lønomlægning. Ordningen er omkostningsneutral for rederiet. Den reducerede arbejdstid kan være overgang til deltid eller et antal seniordage, dvs. fridage uden løn. Den reducerede arbejdstid skal aftales under hensyntagen til såvel rederiets drift som den pågældendes ønsker

26 Den reducerede løn kan efter eget ønske suppleres på flere mulige måder efter eget valg: 1) Udbetaling af op til 10% af pensionsbeløbet i hvert af de 5 år 2) Hensættelse i rederiet af helligdagskompensationen på 200% i en periode på op til 5 år forud for overgangen til seniorordningen 3) Hensættelse af feriefridagstimerne i en periode på op til 5 år forud for overgangen til seniorordningen Ved ophør uanset årsag afregnes det i rederiet opsparede. Der indgås af tale om procedurer for varsling og tilmelding/framelding, herunder hensyntagen til, at det skal være administrativt enkelt

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Geoja ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration cafeterierne på Ærø-ruterne 1. MARTS 2007 OVERENSKOMST MELLEM GEOJA APS OG 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem Mols-Linien. Hotel og Restauration. rettet udgave - maj 2015 PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst 2014-2017. mellem Mols-Linien. Hotel og Restauration. rettet udgave - maj 2015 PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Mols-Linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 rettet udgave - maj 2015 PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service,

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for konceptrestauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉ- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem DANSKE FÆRGER A/S. DANSK METAL MARITIME AFDELING og 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION. for

OVERENSKOMST. mellem DANSKE FÆRGER A/S. DANSK METAL MARITIME AFDELING og 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION. for OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S og DANSK METAL MARITIME AFDELING og 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION for CATERINGASSISTENTER OG FAGLÆRTE KABYSMEDARBEJDERE 2014-2017 OVERENSKOMST (DAS) 2014-2017

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2017-2020 for konceptrestauranter Overenskomstens gyldighedsområde AFSNIT 1 3 OVERENSKOMST 2017 2020 2017 2020 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem Rederiforeningen af 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART

OVERENSKOMST. mellem. Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART OVERENSKOMST mellem Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og METAL SØFART Nærværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) jfr. DIS-lovens

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2007-2010 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/) For offshore skibe registreret i Dansk

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OVERENSKOMST (DIS) 2012-2014. mellem. Danske Færger A/S DANSK METAL MARITIME AFDELING. for CATERINGASSISTENTER OG FAGLÆRTE KABYSMEDARBEJDERE

OVERENSKOMST (DIS) 2012-2014. mellem. Danske Færger A/S DANSK METAL MARITIME AFDELING. for CATERINGASSISTENTER OG FAGLÆRTE KABYSMEDARBEJDERE OVERENSKOMST (DIS) 2012-2014 mellem Danske Færger A/S og DANSK METAL MARITIME AFDELING for CATERINGASSISTENTER OG FAGLÆRTE KABYSMEDARBEJDERE Gældende fra 1. maj 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSÆTTELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem SAMSØ LINIEN A/S OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 3 2 LØNNINGER... 6 3 ANDRE TILLÆG...

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister)

DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister) DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) 2012 2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

CAFE- OVERENSKOMST. Overenskomst for hotel, restaurant & turisterhvervet

CAFE- OVERENSKOMST. Overenskomst for hotel, restaurant & turisterhvervet CAFE- OVERENSKOMST Overenskomst 2017-2020 for hotel, restaurant & turisterhvervet 2 AFSNIT 1 Overenskomstens gyldighedsområde 4 Overenskomstens gyldighedsområde AFSNIT 1 3 OVERENSKOMST 2017 2020 2017 2020

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014

O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014 O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag...

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

OVERENSKOMST TRAIN (CAP ROCK A/S) RBF Århus

OVERENSKOMST TRAIN (CAP ROCK A/S) RBF Århus OVERENSKOMST indgået mellem TRAIN (CAP ROCK A/S) og RBF Århus 2002-2008 RBF j.nr. 3182.7 Side 2 af 20 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE...4 2 ANSÆTTELSESBEVIS...4 3 OPSIGELSESREGLER...5

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

skibsførere på havnebusser

skibsførere på havnebusser skibsførere på havnebusser overenskomst 2012 2014 DI Overenskomst II v/di og Søfartens Ledere Gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området DI nr. 794553 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

McDonald s OVERENSKOMST. Overenskomst McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

McDonald s OVERENSKOMST. Overenskomst McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter McDonald s OVERENSKOMST Overenskomst 2017-2020 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter OVERENSKOMST 2017 2020 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA Arbejdsgiver

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S VERENSKOMST HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Thy-Mors DI nr. 794581 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F

Læs mere