Overenskomstforhandlingerne 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstforhandlingerne 2014"

Transkript

1 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af Forligsmanden på det private arbejdsmarked. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen overenskstfornyeise udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. dækningsråde 2. dækningsråde 3. dækningsråde 4. forældreorlov 5. forhøjet pensionsbidrag under barsel 6. Udviklings- og samarbejdsfond 7. Kpetenceudviklingsfond 8. støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 9. erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan +bilag regulering af særlig opsparing 11. rejsearbejde 12. til fiihed til vejledning ved opsigelse 13. tillidsrepræsentanter 14. overenskstens varighed 15. redaktionel gennemgang af overensksten Herefter udestår ingen krav parterne imellem. Fagligt Fælles Forbund Dansk Erhve ejdsgiver Side l af l

2 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikaroverensksten Fagligt Fælles For"bund Dansk Erhverv AI"bcjdsgivcr dækningsråde Parterne er enige at søge overenskstens dækningsråde udvidet til også at fatte HORESTA A's råde. Parterne drøfter de tekniske detaljer hurtigst muligt efter overenskstforhandlingerne. Parterne er enige at afslutte drøftelserne inden udgangen af september Dansk Erhve

3 Overenskstforhandlingerne 2014 Vika roverenskoinsten Fauligt Fælles Forbund b ~. Dansk Erhverv Arbejdsgiver dækningsråde Parterne er enige at søge overenskstens dælmingsråde udvidet til også at fatte kantinerådet. Parterne drøfter de tekniske detaljer hurtigst muligt efter overenskstforhandlingerne. Parterne er enige at afslutte drøftelserne inden udgangen af september Dansk Erhve

4 Overenskonlstforhandlingerne 2014 Vika roverenskornsten Fagligt Fælles Fod}und Dansk Erhverv Arbejdsgivc.' dækningsråde Parterne er enige at søge overenskstens dækningsråde udvidet til også at fatte byggeriets råde i det fang vikaroverensksten ikke allerede dækker dette. Parterne drøfter de tekniske detaljer hurtigst muligt efter overenskstforhandlingerne. Parterne er enige at afslutte drøftelserne inden udgangen af september ~~ Dansk Erhve

5 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikaroverenskolllsten Fagligt Fælles Forbund Dansk Erhverv Arbejdsgiver forældreorlov 12, stk. 2 udgår. Den nuværende stk. 3 bliver herefter til stk. 2. I nuværende 12, stk. 3, 1. afsnit, udgår "Pr.!. marts 2012 yder vikarbureauet" og erstattes af "Vikarbureauet yder." I nuværende 12, stk. 3, 4. afsnit, udgår "faderen eller moderen" og erstattes af "den ene eller den anden forælder". I nuværende 12, stk. 3, udgår 11. afsnit: "Ændringen har virlming for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2012 eller senere." I 12 indsættes s nyt stk. 3: "Pr.!. juli 2014 yder virksheden betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder. Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 140,00 kr. pr. time. De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn tillønbogholderiet give meddelelse der 3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at holde sin orlov med løn. Der sker hermed ingen ændring af varslingsreglerne i barselloven 15. Hver afforældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Forældrene kan holde samtidig orlov med betaling. Ændringerne har virkning for medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den lo juli 2014 eller senere. Beregningsgrundlaget er s anført i 9, fjerde sidste afsnit.

6 Overenskolllstforhandlingerne 2014 Vikaroverensksten FagligL l<ællc~ Forbund Dansk EI"11vcrv Al'bejdsgivcr Alle eksisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges til bortfald." I nuværende 12, stk. 4 udgår"1. marts 2011" og erstattes af"1. juli 2012". I nuværende 12, stk. 4 udgår skemaet og erstattes af: "Orlovsperioder: Graviditetsorlov Barselsorlov Fædreorlov Forældreorlov senest uge 52 Lønforpligtelse: 4 uger med fuld løn, dog maks. 130,00 kr. pr. time 14 uger med fuld løn, dog maks. 130,00 kr. pr. time 2 uger med fuld løn, dog maks. 130,00 kr. pr. time 11 uger med fuld løn, dog maks. 135,00 kr. pr. time. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. I nuværende 12, stk. 5 udgår" 1. juli 2012" og erstattes af"!, juli 2014". I nuværende 12, stk. 5 udgår skemaet og erstattes af: Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder. "Orlovsperioder: Graviditetsorlov Barselsorlov Fædreorlov Forældreorlov senest uge 52 Lønforpligtelse: 4 uger med fuld løn, dog maks. 130,00 kr. pr. time 14 uger med fuld løn, dog maks. 130,00 kr. pr. time 2 uger med fuld løn, dog maks. 130,00 kr. pr. time 13 uger med fuld løn, dog maks. 140,00 kr. pr. time. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder." Dansk Erhve ejdsgiver:

7 Overenskstforhandlingerne 2014 VikaroverenskoIl1sten Fagligt Fælles Forbund Dansk Erhverv Al'bejdsgivcr forhøjet pensionsbidrag under barsel 12, stk. 6 første afsnit udgår. Nuværende andet afsnit bliver herefter til første afsnit. I 12, stk. 6, indsættes s nyt andet afsnit: "Med virkning fra 1. juli 2014 udgør pensionsbidraget, jf. stk. 4 og 5: Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag." Dansk Erhve"""''''''''''

8 Overenskstforhandlingerne 2.14 Vika roverensksten Fagligt Fælles Forhund Dansk Erhverv AdJejdsgivcr Udviklings- og samarbejdsfond Ny bestemmelse. "Parterne tiltræder de indgåede organisationsaftaler af 4. marts 2014 vedrørende Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet. Til Udviklings- og samarbejdsfonden for transport- og lagerrådet betaler vikarbureauet et beløb svarende til 0,10 kr. pr. times lønnet beskæftigelse pr. vikar fattet af overensksten. Beløbet reguleres den 1. marts 2015 til 0,15 kr. pr. præsteret arbejdstime og pr.!. marts 2016 til 0,20 kr. pr. times lønnet beskæftigelse. Beløbet opkræves og administreres af PensionDanmark." ~A~/l

9 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'ovcrcnskonlslen Fagligt Fælles Forhund Dansk ErhvcJ'v Arbejdsgivcl' Kpetenceudviklingsfond 5 Kpetenceudviklingsfond udgår og erstattes af: "Vikarbureauet betaler et beløb svarende til 0,40 kr. pr. times lønnet beskæftigelse pr. vikar fattet af overensksten. Beløbet opkræves og administreres indtil 31. december 2014 i overensstemmelse med retningslinjerne i kpetenceudvildingsfond" i Landsoverensksten for kontor og lager mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat - HK HANDEL. Med virkning fra den 1. januar 2015 opkræves og administreres beløbet af PensionDanmark. Parterne drøfter, under hvilke betingelser henholdsvis vikarer og vikarbureauet kan søge midler fra den oprettede kpetenceudvildingsfond. Der er imidlertid enighed, at medarbejdere med mindst 962 timers anciennitet har ret til at søge støtte fra kpetenceudvildingsfonden. Kpetenceudvilding og kpetencefondsmidlerne administreres i overensstemmelse med de gældende regler for administration og udbetaling afkpetencefondsmidler, jf. Lageroverensksten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F. Der er enighed, at kpetencefondsmidlerne fra vikaroverensksten holdes adskilt fra øvrige råder. Parterne drøfter til hvilke formål de indbetalte beløb skal anvendes for så vidt angår vikarrådet. Selvadministrerende vikarbureauer kan bruge midler fra kpetenceudvildingsfonden til lovpligtig uddannelse til vikarerne." København, den 15, marts 2014 bejdsgiver:

10 Overenskolnstforhalldlingerllc 2014 VikarovcrenskoJllsten Fagligt Fælles Forbund Dansk Erhverv Arbejdsgiver støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning S nyt BILAG 16 indsættes følgende: "Almen kvalificering på grundlæggende niveau og screening Der er enighed det hensigtsmæssige i, at vikarerne har gode grundlæggende færdigheder i dansk og regning/matematik. Parterne anbefaler, at vikarene kan få ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. 3 og 4 - til at deltage i almen kvalificering på grundlæggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Herudover anbefaler parterne, at vikarene kan få ret til fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nævnte uddannelser. Der betales sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. 3 og 4. Vikarbureauerne kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra Kpetenceudviklingsfonden og eventuelløntabsgodtgørelse." Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj 2014.

11 Overenskolllstforhandlingerne 2014 Vikarove.. (~nskstcn Fagligt Fællcs Forbund Dansk Erhverv A.-l)cjdsgivCI erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan Parterne er enige, at det er en forudsætning for vikarbureauernes konkurrenceevne og den fortsatte beskæftigelsesvækst i Danmark at hæve vikarernes kpetenceniveau. Vikarer uden en erhvervsuddannelse får med overensksten øgede muligheder for at blive kpetenceatklaret, således at det bliver tydeligt, hvad vikaren mangler for at blive faglært. Det indebærer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlægningen i vikarbureauet. Et uddannelsesløft kan bedst fremmes, hvis vikarerne, også mens de er i beskæftigelse, får atklaret, hvilke kpetencer de har, og hvordan de bedst kan løftes. På den baggrund er der enighed at indsætte et nyt bilag 17 erhvervsrettet efteruddannelse aftalt mellem vikarbureau og vikar.,,~~ ~~ Dansk Erhve ejdsgiver:

12 Bilag 17 Erhvervsrettet efteruddannelse aftalt mellem vikarbureau og vikar 1. Vikaren, der ved uddannelsens start har mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet i vikarbureauet, har ret til fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3, samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem vikarbureauet og vikaren. 2. Det er en forudsætning, at de pågældende kurser er fattet af en virkshedsuddannelsesplan aftalt mellem vikarbureau og vikar, jf. stk. 2. Det er desuden en betingelse, at kurserne er optaget på den af Kpetenceudvildingsfondens bestyrelse udarbejdede "Positivliste A over aftalt uddannelse". Sidstnævnte betingelse kan fraviges, såfremt der er tale kurser, der indgår i en uddannelsesplan s led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse, jf For den ikke-erhvervs uddannede vikar er det en forudsætning for eventuel støtte fra Kpetenceudvildingsfonden, at uddannelses aktiviteten indgår i virkshedsuddannelsesplanen. Virkshedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede vikar udarbejdes på baggrund af en individuel kpetencevurdering, jf. punkt A. Kpetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser vikaren mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kpetencevurdering fører til en plan, der viser vejen til de kurser /uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Denne kan anvendes både af vikaren selv i forbindelse med selvvalgt uddannelse, og af vikarbureauet/vikaren ved udarbejdelse af en virkshedsuddannelsesplan. Kpetencevurderingen/erhvervsskolens plan, samt virkshedsuddannelsesplanen skal registreres hos Kpetenceudvildingsfondens administrator s forudsætning for bevilling af støtte fra Kpetenceudvildingsfonden. 4. For den erhvervsuddannede vikar er det en forudsætning for eventuel støtte fra K petenceudvildingsfonden, at uddannelses aktiviteten indgår i virkshedsuddannelsesplanen, s beskriver relevante kurser for vikarens varetagelse af sin funktion i vikarbureauet. Registrering af virkshedsuddannelsesplanen skal ske hos Kpetenceudvildingsfondens administrator. 5. Vikarbureauet kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra Kpetenceudvildingsfonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse), jf. stk Denne betingelse kan dog ild<.e gøres gældende, hvis der er tale lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører, s er nødvendig for, at vikaren kan varetage sinjobfunktion. Kpetenceudvildingsfonden yder ligeledes tilskud til dækning af gebyr for udstedelse af chaufføruddannelsesbeviset. 7. Uddannelses aktiviteten efter dette punkt kan maksimalt udgøre to uger pr. år. Ændringerne træder i kraft for ansøgninger, der indgives efter 1. januar 2015.

13 Overenskolllstforhandlingerne 2014 Vikaroverensksten Fagligt Fælles Forbund Dansk Erhverv Arbcjds~iver regulering af særlig opsparing I 6, stk. 1, 1. afsnit udgår "1,0 pet." og erstattes af "1,3 pct." I 6, stk. 1, tilføjes s nyt 2. punktum: "Pr. 1. marts 2015 reguleres procenten til 1,7 pct. og pr. 1. marts 2016 til 2,0 pct." I 6, stk 4,2. afsnit, udgår "6,75 pct." og erstattes af"7,05 pct." I 6, stk 4, 2. afsnit, tilføjes s nyt 2. punktum: "Pr. 1. marts 2015 reguleres procenten til 7,45 pet. og pr. 1. marts 2016 til 7,75 pct." Dansk Erhverv

14 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikarovcrcnsksten Fagligt Fælles Forbund Dansk Erhverv Arbejdsgiver rejsearbejde Der indføres en ny bestemmelse i overensstemmelse vedrørende rejsearbejde. "Rejsearbejde i udlandet Når vikaren udsendes til arbejde i udlandet, herunder Færøerne og Grønland, og arbejdets varighed overstiger 1 måned, skal der forud for rejsens påbegyndelse træffes skriftlig aftale arbejdstid, løn - og arbejdsvilkår, befordring, den valuta hvori lønnen udbetales, eventuelle tillæg i form af kontanter og naturalier under opholdet, herunder kost og logi, varigheden af det arbejde, der skal udføres i udlandet, eventuelle forsikringer, der er tegnet for medarbejderen, samt vilkår ved eventuel efterfølgende fortsættelse af ansættelsen i Danmark. Såfremt ovennævnte aftale ikke er udleveret til vikaren i overensstemmelse med ovenstående frister eller er mangelfuldt, kan bod ikke pålægges arbejdsgiveren, der senest 14 dage efter, at medarbejderen eller dennes organisation har rejst krav manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis, efterkmer kravet, medmindre der foreligger systematisk brud på ovenstående regler." Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj Dansk Erhve

15 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikarovel"cllsk 'ten Fagligt Fælles Forbund Dansk Erhverv Arhejd~givcr frihed til vejledning ved opsigelse I 8 indsættes s nyt afsnit 4: "Med virlming fra 1. maj 2014 har vikarer, s opsiges på grund af struktureringer, nedskæringer, virkshedslukning eller andre på vikarbureauet beroende forhold, ret til frihed med løn i op til to timer, placeret hurtigst muligt efter opsigelsen under fornødent hensyn til vikarbureauets drift, til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Denne ret gælder kun ved egentlig opsigelse fra vikarbureauet, i henhold til 8 og ikke når udsendelser afsluttes på grund afbrugervirkshedens forhold." Dansk Erhverv

16 Overenskolllstforhandlingerne 2014 Vika "ove"ensksten Fagligt Fælles FOl'bund Dansk Erhvl'I'V Arh~idsgivcr 17 udgår og erstattes af: tillidsrepræsentanter "De i Lageroverensksten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F aftalte tillidsmandsregler finder anvendelse." Bilag 3 i overensksten udgår, Dansk Erhverv

17 Ovcrenskonlstforhandlingerne 2014 Vika "overf"nskstcn Fagligt Fælles Forbund Dansk Erhverv Arbejdsgiver overenskstens varighed I 20 udgår: "1. marts 2012" og erstattes af"l, marts 2014" I 20 udgår"l, marts 2014" og erstattes af"l, marts 2017". Dansk Erhverv

18 Overenskolllstforhandlingerne 2014 Fagligt Fælles Forhund Dansk Erhvcrv Arbejdsgivcf' redaktionel gennemgang af overensksten og trykning Der er enighed at fremme arbejdet med trykning af overensksten mest muligt. Med henblik herpå er det aftalt, at Dansk Erhverv Arbejdsgiver, umiddelbart efter den redaktionelle gennemgang af overensksten er tilendebragt, udarbejder udkast til ny overenskornsttekst med henblik på, at Fagligt Fælles Forbund straks fremkmer med eventuelle bemærkninger hertil. Senest 14 dage efter indgåelse af overensksten foretager parterne en redaktionel gennemgang. Der tilsigtes ikke herved realitetsændringer af aftalegrundlaget. Senest 14 dage efter endelig godkendelse af forhandlingsresultatet er det parternes målsætning, at det redaktionelle arbejde skal være endeligt færdiggjort. Der er en fælles forståelse, at påbegyndelse af den egentlige trykkeproces skal ske så hurtigt s muligt og senest inden 3 uger fra endelig godkendelse af forhandlingsresultatet. Denne aftale optrykkes ikke. Fagligt Fælles Forbund Dansk ErhvePOlI\l,w,.'h Side 1 af 1

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG HK/PRIVAT HK HANDEL INDHOLD 1 Arbejdstid 7 2 Fast deltidsansættelse 8 3 Overarbejde 8 1.

Læs mere

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 TAXIKØRSEL OVERENSKOMST 2014 2017 DI Overenskomst l (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 2014 2017 Overenskomst mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere