Kontraktansættelse af chefer i staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktansættelse af chefer i staten"

Transkript

1 Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr J.nr PKAT nr. se nedenfor Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2011 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme, som hvis den kontraktansatte var ansat på almindelige overenskomstvilkår, eller den PKAT som i øvrigt ville have været brugt. Ansatte der ikke vil være omfattet af ovennævnte PKAT registreres under regulativlønnede eller individuelt ansatte. For alle kontraktansatte skal klassen i lønsystemet sættes til 90. Et eksempel - en kontraktansat jurist/økonom: PKAT sættes til 0046 og klasse sættes til 90.

2 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 7 Rammeaftale 1. Aftalens dækningsområde mv Ansættelse og kontraktforhold Grundløn Tillæg og forhandlingsregler mv Lønregulering Pensionsbidrag Valgfrihed mellem pension og løn Generelle ansættelsesvilkår mv Opsigelsesvarsler, forhandlingsprocedure ved afskedigelse mv Fratrædelsesgodtgørelse Afgørelser og tvister Overgang til kontraktansættelse mv Hovedaftaler Ikrafttræden og opsigelse...17 Bilag 1. Oversigt over departementer, styrelser og direktorater, som er omfattet af rammeaftalen...19 Bilag 2. Generelle aftaler

4 4

5 Cirkulære om rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og organisationer tilsluttet AC, Offentligt Ansattes Organisationer, Centralorganisationen af 2010 og Lærernes Centralorganisation har indgået vedlagte rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Rammeaftalen har virkning fra 1. april 2011 og erstatter rammeaftale af 17. juni 2009 om kontraktansættelse af chefer i staten (Perst. nr ). 2. Rammeaftalen omfatter administrative chefstillinger i departementer, styrelser og direktorater, der tidligere ville være blevet klassificeret i lønramme Som bilag 1 er vedlagt en oversigt over de institutioner, der er omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen er ved overenskomstforhandlingerne 2011 udvidet til også at omfatte følgende institutioner med virkning fra 1. april 2011: 1. Arbejdstilsynet 2. Statsforvaltningerne 3. Hjemmeværnskommandoen 4. Forsvarskommandoen 5. Forsvarets Auditørkorps 6. Forsvarets Efterretningstjeneste 7. Beredskabsstyrelsen 8. ACE Denmark, Akkrediteringsinstitutionen 9. Udenrigstjenesten Chefer, herunder også åremålsansatte chefer, der er ansat ved en af ovennævnte institutioner efter 1. april 2011, men inden udsendelse af dette cirkulære, kan vælge at overgå til ansættelse efter rammeaftalen. Chefer, der er ansat før rammeaftalen trådte i kraft på deres område har mulighed for at overgå til kontraktansættelse efter reglerne i aftalens 12. Bilag 1 er i øvrigt tilpasset i forhold til de organisatoriske ændringer, der er sket på aftalens dækningsområde siden 17. juni

6 Ved tvivl om dækningsområdet rettes henvendelse til Moderniseringsstyrelsen, før der indgås aftale om kontraktansættelse. 3. I stedet for den hidtidige klassificering af chefstillinger i en lønramme fastlægger rammeaftalen en grundløn i 4 grupper. Gruppe 1 og gruppe 2 har intervaller, inden for hvilke grundlønnen kan aftales mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte ansatte. Indplacering af stillinger med grundløn i gruppe 1 og 2 foretager ansættelsesmyndigheden selv efter 3, stk. 2. Indplacering af stillinger med grundløn i gruppe 3 og 4 skal fortsat finde sted i Finansministeriet Når der ønskes oprettet stillinger i gruppe 3 og 4, skal ministeriet således ansøge Finansministeriet herom. Finansministeriet sender forslag til stillingens indplacering til de(n) relevante centralorganisation(er). Forslaget anses for godkendt, hvis centralorganisationerne(n) ikke inden for en frist på 3 uger har fremsat ønske om en forhandling af stillingens indplacering. Mellem ansættelsesmyndigheden og chefen kan der aftales varige og midlertidige pensionsgivende tillæg. Ledelsen kan endvidere efter forhandling med chefen fastsætte engangsvederlag og resultatløn. Der kan i den forbindelse indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn i det omfang, det er fastsat af ledelsen efter forhandling med den enkelte chef, jf. 6, stk. 2. Chefer, der er ansat i henhold til rammeaftalen, er ikke omfattet af cheflønspuljerne. Der ydes ikke topcheftillæg til chefer omfattet af rammeaftalen. Der kan ikke aftales faste tillæg for regelmæssigt forekommende merarbejde ( konverteringstillæg ). 4. Der henvises flere steder i aftalen og cirkulærebemærkningerne til den forhandlingsberettigede organisation. Her skal reglerne i den fællesoverenskomst, organisationsaftale eller overenskomst, som vedkommende chef ville være omfattet af, hvis ansættelsen ikke skete i henhold til rammeaftalen, anvendes. Hvis en chef ikke umiddelbart ville være omfattet af en sådan overenskomst mv., følges bestemmelserne i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet 6

7 og den centralorganisation, der ville være forhandlingsberettiget i tilfælde af ansættelse på tjenestemandsvilkår eller tjenestemandslignende vilkår. 5. De ansatte følger en række generelle aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Disse aftaler er oplistet i bilag 2. De ansatte vil dog også være omfattet af andre generelle aftaler mellem de samme parter. 6. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bestemmelser er opført forrest i cirkulæret under Generelle bemærkninger. Ikrafttræden 7. Cirkulæret har virkning fra den 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 17. juni 2009 om rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Den 2. november 2012 P.M.V. E.B. Carsten Holm 7

8 8

9 Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten 1. Aftalens dækningsområde mv. Aftalen gælder ved ansættelse i administrative chefstillinger i de departementer, styrelser og direktorater, der er nævnt i bilag 1. Cirkulærebemærkninger til 1, stk. 1: Ved chefstillinger forstås stillinger som afdelingschef, direktør, vicedirektør, kontorchef, sekretariatschef mv., der tidligere ville være blevet klassificeret i lønramme Stillinger som departementschef er ikke omfattet af rammeaftalen. Stk. 2. Inden for sit dækningsområde træder rammeaftalen i stedet for: 1. Finansministeriets cirkulære af 28. august 1995 om klassificering og omklassificering (Fmst. nr. 23/95). 2. Finansministeriets cirkulære af 1. marts 2010 om aftale om chefløn (Perst. nr ). Stk. 3. Aftalen gælder ikke i de tilfælde, hvor ansættelse sker som tjenestemand. Cirkulærebemærkninger til 1, stk. 3: Efter 2, stk. 3, i cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 (Perst. nr ) om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, som er ændret ved cirkulære af 17. juni 2009 (Perst. nr ), kan ansættelse som tjenestemand ikke ske i stillinger, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Ansættelse som tjenestemand kan dog fortsat ske i de tilfælde, der er nævnt i cirkulærets 4-6. Stk. 4. De hidtidige regler om klassificering mv. og chefløn gælder fortsat for chefstillinger i lønramme 35 og 36 og for øvrige chefstillinger, der ikke er omfattet af rammeaftalen, jf. 1, stk. 1 og 3. Cirkulærebemærkninger til 1, stk. 4: Aftalen gælder bl.a. ikke for de i bilag 1 i aftale om chefløn nævnte stillinger samt stillinger, der er besat før aftalens ikrafttræden, og hvor stillingsindehaveren vælger ikke at overgå til kontraktansættelse efter denne rammeaftale. 9

10 Med hidtidige regler forstås den til enhver tid gældende aftale om chefløn, for tiden Perst. nr og Fmst. cirk. af 28. august 1995 om klassificering og omklassificering (Fmst. nr. 23/95). Stk. 5. Allerede ansatte chefer kan vælge at overgå til kontraktansættelse efter reglerne i 12. Ansættelse kan i så fald ske uden opslag. Stk. 6. Chefer, som flyttes fra et område, der er omfattet af rammeaftalen til et område, som ikke er omfattet af rammeaftalen, kan vælge at bevare deres ansættelsesform som en personlig ordning. Stk. 7. Flyttes en overenskomstansat chef fra et område, der ikke er omfattet af rammeaftalen til et område, som er omfattet, kan chefen vælge at forblive overenskomstansat på de hidtidige vilkår. I så fald gælder de hidtidige regler om chefløn mv., jf. 1, stk. 4. Stk. 8. Flyttes en tjenestemandsansat fra et område, der ikke er omfattet af rammeaftalen til et område, som er omfattet af rammeaftalen, kan tjenestemanden vælge at forblive tjenestemandsansat. I så fald gælder de hidtidige regler om chefløn mv., jf. 1, stk Ansættelse og kontraktforhold Ansættelse kan ske som tidsubegrænset kontraktansættelse eller tidsbegrænset kontraktansættelse på åremålsvilkår, der aftales i henhold til principperne i den til enhver tid gældende aftale om åremålsansættelse, for tiden Fmst. cirk. af 7. november 2000 (Perst. nr ) og Fmst. cirk. af 19. december 2003 om aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål (Perst. nr ). Stk. 2. Den enkelte kontrakt og åremålsaftale indgås mellem ansættelsesmyndigheden og chefen. Der kan aftales nærmere regler for genforhandling af kontrakten. Cirkulærebemærkninger til 2, stk. 2: Kopi af den underskrevne ansættelseskontrakt og åremålsaftale indsendes af ansættelsesmyndigheden til den organisation, der ville være forhandlingsberettiget, hvis ansættelse ikke skete i henhold til denne rammeaftale. 10

11 Stk. 3. Lønfastsættelsen i den enkelte kontrakt skal afspejle ansættelsesperioden og de øvrige aftalte kontraktvilkår. Lønfastsættelsen skal i øvrigt ske under hensyntagen til den enkelte stillings organisatoriske niveau og ansvarsområder samt chefens kvalifikationer. Stk. 4. Ved ansættelse på åremålsvilkår gælder rammeaftalens 9, stk. 2 og 10 ikke. Cirkulærebemærkninger til 2: Ansættelsesområdet svarer til det ansættelsesområde, der kan fastsættes for overenskomstansatte chefer i øvrigt. 3. Grundløn Grundlønnen aftales mellem ansættelsesmyndigheden og chefen inden for følgende rammer (årligt grundbeløb i 1. okt niveau): Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe kr kr kr kr kr kr. Stk. 2. Stillinger som kontorchef og lignende indplaceres indenfor intervallet i gruppe 1. Stillinger som afdelingschef, vicedirektør og lignende indplaceres som udgangspunkt indenfor intervallet i gruppe 2. Stillinger som afdelingschef i et departement, styrelsesdirektør og lignende indplaceres som udgangspunkt i gruppe 3 eller 4. Cirkulærebemærkninger til 3, stk. 2: Stillinger omfattet af gruppe 1 kan under helt særlige omstændigheder oprykkes til gruppe 2, hvis stillingen har en særegen karakter, f.eks. opgavemæssigt og referencemæssigt. Stillingen skal i øvrigt væsentligt adskille sig fra stillinger i gruppe 1 og være sammenlignelig med stillinger i gruppe 2. Det forudsættes, at der på ministerområdet er et ledigt stillingsnummer i gruppe 2 til brug for oprykningen. Antallet af stillinger i hver af grupperne 1 4 kan ikke overstige antallet af de tilhørende bevillingslønrammer, som de enkelte ministerområder har stillingsnumre til. Yderligere stil- 11

12 lingsnumre skal oprettes af Finansministeriet. Indberetning af løn i Statens Lønsystem skal knyttes til et stillingsnummer. 4. Tillæg og forhandlingsregler mv. Mellem ansættelsesmyndigheden og chefen kan der aftales varige og midlertidige tillæg til grundlønnen. Stk. 2. Aftaler om tillæg kan indgås i forbindelse med tiltrædelsen. Herudover skal forhandling finde sted en gang årligt, hvis en af kontraktens parter anmoder om det. Forhandling kan ske oftere, hvis det er aftalt i kontrakten, eller hvis der i øvrigt er enighed mellem parterne herom. Stk. 3. Engangsvederlag fastsættes af ansættelsesmyndigheden efter forhandling med chefen. Engangsvederlag kan f.eks. ydes som: 1. Honorering af særlig indsats 2. Resultatløn 3. Honorering af merarbejde. Stk. 4. Tillæg efter stk. 1, fastsættes i grundbeløb (niv. 1. okt. 1997). Cirkulærebemærkninger til 4: Forhandlings- og aftalekompetencen for så vidt angår indplacering indenfor intervallet i gruppe 1 og 2, samt varige og midlertidige tillæg til alle grupper, ligger hos ansættelsesmyndigheden og den enkelte chef. Engangsvederlag og resultatløn forhandles med den enkelte chef og fastsættes af ansættelsesmyndigheden. Aftaler om tillæg mv. skal således ikke godkendes af den forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsesmyndigheden indsender kopi af underskrevne tillægsaftaler til den organisation, der ville være forhandlingsberettiget, hvis ansættelse ikke skete i henhold til denne rammeaftale. 5. Lønregulering Grundlønnen efter 3, samt varige og midlertidige tillæg efter 4, stk. 1, reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning. 12

13 6. Pensionsbidrag Indbetaling af pensionsbidrag af den samlede faste løn sker efter de regler, der er aftalt i den fællesoverenskomst, organisationsaftale, overenskomst eller aftale, som vedkommende chef ville have været omfattet af, hvis ansættelse ikke skete i henhold til denne rammeaftale. Stk. 2. Der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og/eller resultatløn i det omfang det er fastsat af ledelsen efter forhandling med den enkelte chef. Stk. 3. Mellem ansættelsesmyndigheden og chefen kan der aftales en højere pensionsbidragsprocent end den, der følger af stk. 1. Af pensionsbidraget anses 1/3 at være chefens egetbidrag. Cirkulærebemærkninger til 6: Ved den samlede faste løn forstås grundlønnen, varige og midlertidige tillæg, samt eventuelt åremålstillæg. Med mindre et højere pensionsbidrag er aftalt mellem ansættelsesmyndigheden og chefen, jf. stk. 3, følger pensionsbidragenes størrelse og hvortil de skal indbetales, af de til enhver tid gældende regler i den overenskomst, organisationsaftale mv., der ville gælde ved overenskomstansættelse mv., 7. Valgfrihed mellem pension og løn Den enkelte chef kan vælge, at den del af pensionsbidraget, der overstiger 16,8 pct. i stedet for indbetaling til pensionsordning udbetales som løn. Udbetalingen sker i øvrigt efter de regler, der gælder i den relevante fællesoverenskomst, organisationsaftale, overenskomst eller aftale mv. Er sådanne regler ikke aftalt eller fastsat, gælder følgende vilkår: 1. Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet 2. Beløbet er ikke pensionsgivende Cirkulærebemærkninger til 7, stk. 1: Er det gældende pensionsbidrag f.eks. 17, 1 pct. (svarende til pensionsprocenten på AC s område) eller 18 pct. (svarende til pensionsprocenten på CO 10 s område), kan det således vælges, at hhv. de 0,3 pct. eller 1,2 pct. udbetales som løn. 13

14 Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden fastsætter de nærmere regler for administrationen af valgfrihedsordningen, herunder procedurer og terminer for de ansattes anmodning om ændringer. Den ansatte skal dog mindst en gang årligt kunne foretage omvalg. Ved nyansættelser har den ansatte altid mulighed for at træffe valg mellem pension og løn. 8. Generelle ansættelsesvilkår mv. Chefer er omfattet af en række generelle regelsæt, som fremgår af bilag Opsigelsesvarsler, forhandlingsprocedure ved afskedigelse mv. Funktionærlovens regler om varsling af opsigelse og om fratrædelsesgodtgørelse gælder, medmindre andet er aftalt efter stk. 2. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden og chefen kan aftale, at opsigelsesvarslet fra ansættelsesmyndighedens side er længere end 6 måneder, dog maksimalt 12 måneder. Stk. 3. Ved afskedigelse og bortvisning gælder de procedure- og voldgiftsregler, der er aftalt i den fællesoverenskomst, organisationsaftale eller overenskomst, som vedkommende chef ville have været omfattet af, hvis ansættelse ikke skete i henhold til denne rammeaftale. 10. Fratrædelsesgodtgørelse I tilfælde af uansøgt afsked, der ikke skyldes chefens væsentlige misligholdelse, ydes en fratrædelsesgodtgørelse efter 9, stk. 1, og efter bestemmelserne i stk. 2. Stk. 2. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør 4 måneders løn efter 1 års ansættelse i henhold til rammeaftalen. Herefter forhøjes godtgørelsen med 2 måneders løn for hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt 12 måneders løn. Stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a ydes også i tilfælde, hvor chefen på fratrædelsestidspunktet vil oppebære en arbejdsgiverfinansieret alderspension. Cirkulærebemærkninger til 10: 14

15 Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes af den samlede faste løn inkl. pensionsbidrag. Der ydes ikke feriegodtgørelse af fratrædelsesgodtgørelsen. 11. Afgørelse af tvister Enhver tvist vedrørende fortolkningen af den individuelle kontrakt søges bilagt ved forhandling mellem ansættelsesmyndigheden og chefen. Stk. 2. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne i stk. 1, fortsættes forhandlingen mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation og/eller rammeaftalens parter. Cirkulærebemærkninger til 11, stk. 2: Den forhandlingsberettigede organisation er den organisation, der ville være forhandlingsberettiget, hvis ansættelse ikke skete i henhold til denne rammeaftale. Stk. 3. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne i stk. 2, gælder reglerne i vedkommende hovedaftale om tvistløsning. 12. Overgang til kontraktansættelse mv. Bestemmelserne i stk. 2 3, omfatter chefer m.fl., der er ansat før aftalens ikrafttræden og som vælger at overgå til kontraktansættelse. Cirkulærebemærkninger til 12, stk. 1: Ved tjenestemænds overgang til kontraktansættelse aftales løn- og pensionsvilkår inden for rammerne af rammeaftalens bestemmelser. Endvidere vil der blive beregnet en opsat tjenestemandspension eller en fratrædelsesgodtgørelse efter de gældende regler herom. Det kan ikke aftales, at den pågældende fortsat optjener tjenestemandspensionsret mod, at ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsdækningsbidrag til finanslovens 36. Ansættelsen som tjenestemand ophører på det tidspunkt, som kontraktansættelsen har virkning fra. Stk. 2. Den enkelte chef kan vælge at overgå til kontraktansættelse. Overgangen vil tidligst kunne ske fra tidspunktet, hvor rammeaftalen er trådt i kraft for den pågældende institution. Overgangen kan ikke være med tilbagevirkende kraft, med mindre ansættelsesmyndigheden er indstillet herpå. 15

16 Stk. 3. Åremålsansatte kan først overgå til kontraktansættelse ved åremålets udløb. Cirkulærebemærkninger til 12, stk. 3: På det tidspunkt, hvor en allerede åremålsansat chef, skal have forlænget sin ansættelse i henhold til principperne i aftale om forlængelse og genansættelse på åremål, (Perst.nr ) er det muligt at overgå til ansættelse på kontrakt uden opslag af stillingen Om chefer ansat i perioden 1. april 2011 og til udsendelsen af dette cirkulære indenfor det nye dækningsområde henvises til de generelle cirkulærebemærkninger, punkt 2. Cirkulærebemærkninger til 12: Overgang til kontraktansættelse skal ske som direkte overgang, dvs. overgang til samme stilling. Forinden en chefs stillingtagen til overgang til kontraktansættelse udarbejder ansættelsesmyndigheden på anmodning forslag til overgangsvilkår. Forslaget udarbejdes senest 4 uger efter, at anmodningen er fremsat. Overgang til gruppe 1 4 sker efter følgende omregningstabel: Lønramme Gruppe Hovedaftaler For rammeaftalen gælder nedenstående respektive hovedaftaler: 1. Hovedaftale mellem Finansministeriet og AC-organisationerne (APD nr. 45/91) 2. Hovedaftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation (CO II) (APD nr. 92/92) 3. Hovedaftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Overenskomstsektionen (APD nr. 45/91) 16

17 4. Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation. 14. Ikrafttræden og opsigelse Rammeaftalen træder i kraft 1. april Rammeaftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Samtidig ophæves rammeaftale om kontraktansættelse af chefer af 17. juni København, den 1. november 2012 På vegne af organisationer tilsluttet AC Erik Jylling Offentligt Ansattes Organisationer Flemming Vinther Finansministeriet P.M.V. E.B. Carsten Holm Centralorganisationen af 2010 Peter Ibsen Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen 17

18 18

19 Bilag 1 Oversigt over departementer, styrelser og direktorater, som er omfattet af rammeaftalen Nedenfor fremgår de departementer, styrelser og direktorater, der er omfattet af rammeaftalens dækningsområde, jf. rammeaftalens 1. Oversigten er opdelt på finanslovens hovedkonti. Ved tvivl om rammeaftalens dækningsområde, herunder om enkeltstillinger er omfattet, rettes henvendelse til Moderniseringsstyrelsen før der indgås aftale om kontraktansættelse i henhold til rammeaftalen. 5. Statsministeriet Departementet 6. Udenrigsministeriet Udenrigstjenesten Dansk Center for Internationale studier og menneskeret Personel bistand FN, øvrige bistandsprogrammer Eksportstipendiater 7. Finansministeriet Departementet Moderniseringsstyrelsen Statens Administration Digitaliseringsstyrelsen Statens IT 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Departementet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Erhvervsstyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Sikkerhedsstyrelsen 19

20 Finanstilsynet Søfartsstyrelsen 9. Skatteministeriet Koncerncentret Landsskatteretten De øvrige særlige enheder, Retssikkerhedschefen, Ankecenter, Intern Revision og Spillemyndigheden er ikke omfattet. 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Departementet Det økonomiske råd Statsforvaltningerne CPR-administrationen Danmarks Statistisk 11. Justitsministeriet Departementet Civilstyrelsen Datatilsynet Direktoratet for kriminalforsorgen Domstolsstyrelsen Udlændingestyrelsen Den Uafhængige Politiklagemyndighed 12. Forsvarsministeriet Departementet Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarskommandoen Forsvarets Auditørkorps Hjemmeværnskommandoen Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Departementet 15. Social- og Integrationsministeriet Departementet 20

21 Psykolognævnet Ankestyrelsen Pensionsstyrelsen Socialstyrelsen 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Departementet Sundhedsstyrelsen Nationale Sundheds-IT Patientombuddet Statens Serum Institut 17. Beskæftigelsesministeriet Departementet Forligsinstitutionen Arbejdstilsynet Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Departementet Styrelsen for Forskning og Innovation Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark, Akkrediteringsinstitutionen 20. Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet UNI-C Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 21. Kulturministeriet Departementet Kulturstyrelsen Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 21

22 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirkeministeriet Departementet 23. Miljøministeriet Departementet Klagenævn Miljøstyrelsen Naturstyrelsen Kort- og Matrikelstyrelsen 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriets Klagecenter NaturErhvervsstyrelsen Fødevarestyrelsen 28. Transportministeriet Departementet Vejdirektoratet Kystdirektoratet Trafikstyrelsen 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Departementet Energistyrelsen Energitilsynet Bygningsstyrelsen 22

23 Bilag 2 Generelle aftaler De ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne i pkt Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 er der indgået ny aftale eller aftalt ændringer i de aftaler, der er markeret med *. 1. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, for tiden Fmst. cirk. 14/ (Perst.nr ). 2. Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv., for tiden Fmst. cirk. 5/ (Perst.nr ). 3. Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, for tiden Fmst.cirk. 18/ (Perst.nr ). 4. Tjenesterejser, for tiden Fmst. cirk. 30/ (Perst.nr ). 5. Ferie, for tiden Fmst. cirk. 11/ (Perst.nr ). 6. Barsel, adoption og omsorgsdage, for tiden Fmst. cirk. 9/ (Perst.nr ). 7. Orlov til børnepasning, for tiden Fmst. cirk. 30/ (Perst.nr ). 8. Tjenestefrihed af familiemæssige årsager, for tiden Fmst. cirk. 10/ (Perst.nr ) 9. Tillidsrepræsentanter, for tiden Fmst.cirk. 30/ (Perst.nr ). 10. *Senior- og fratrædelsesordninger, for tiden Fmst. cirk. 29/ (Perst.nr ). 11. Rammeaftale om distancearbejde, for tiden Fmst. cirk. 6/ (Perst.nr ). 12. Implementering af deltidsdirektivet, for tiden Fmst. cirk. 2/ (Fmst.nr ). 13. * Fonden til udvikling af statens arbejdspladser, for tiden Fmst. cirk. 8/ (Perst.nr ). 14. *Kompetencefonden, for tiden Fmst. cirk. 8/ (Perst.nr ). 15. *Kompetenceudvikling, for tiden Fmst. cirk. 8/ (Perst.nr ). 16. *Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, for tiden Fmst. cirk. 7/ (Perst.nr ). 17. Kontrolforanstaltning, for tiden Fmst. cirk. 1/ (Perst. nr ) 23

24 18. *Statens Center for kompetenceudvikling, for tiden Fmst. cirk 8/ (Perst. nr ). Herudover gælder kapitlerne om fravær i overenskomsten for akademikere i staten samt LC/CO10-fællesoverenskomsten og OAO-S-fællesoverenskomsten (de fælles regelsæt om sygdom, tjenestefrihed og barns 1. og 2. sygedag samt bestemmelserne om militærtjeneste). 24

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Cirkulære om aftale om Chefløn 2002 Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03 PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr.

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14 Cirkulære om aftale om Lokalløn 2008 Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09 J.nr. 08-442/00-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Malerforbundet i Danmark, Forbundet Træ-Industri-Byg, Dansk Funktionærforbund,

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære af 8. februar 2012 Perst.nr. 007-12 PKAT nr. 107 J.nr. 10-333/74-5 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2011 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 -

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Fællesoverenskomst. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Fællesoverenskomst. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Den Offentlige Gruppe 1. april 2013-31.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere