Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Udenrigsminister Lene Espersen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Lovafdelingen Dato: 9. maj 2011 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: Dok.: LAR40676 Kære udenrigsminister Med henblik på oversendelse til Folketingets Europaudvalg sendes vedlagt den endelige besvarelse af spørgsmål nr. 1 (KOM (2010) 0252), som Folketingets Europaudvalg har stillet til udenrigsministeren den 2. december Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lone Dybkjær (RV). Med venlig hilsen Lars Barfoed Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Europaudvalg: Svar: Vil ministeren oversende en liste over alle de aftaler vedr. udveksling af persondata (bilaterale som multilaterale), som Danmark er omfattet af? Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der spørges til alle former for bilaterale eller multilaterale aftaler, som vil kunne indebære udveksling af personoplysninger i persondatalovens forstand, uanset det nærmere formål med udvekslingen. Det lægges til grund, at spørgsmålet ikke omfatter EU-retsakter såsom forordninger, direktiver eller afgørelser. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet de enkelte ministerier om at oplyse, om der på ministeriets område er indgået aftaler af den omhandlede karakter. På grundlag af de modtagne oplysninger fra ministerierne har Justitsministeriet udarbejdet den vedlagte oversigt. 2

3 Ressortområde Beskæftigelsesministeriet Forsvarsministeriet 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Integrationsministeriet Aftaler Bilaterale aftaler med følgende lande om administrativt samarbejde og udveksling af personoplysninger i forbindelse med ansøgninger om sociale ydelser: Australien, Bosnien-Herzegovina, Canada (herunder en selvstændig aftale med provinsen Quebec), Chile, Israel, det daværende Jugoslavien, Kroatien, Makedonien, Marokko, Montenegro, New Zealand, Pakistan, Serbien, Tyrkiet og USA. Aftale af 2. juni 2009 om udveksling af personoplysninger mellem de daværende ISAF-deltagerlande i Afghanistan under det sydlige regionale hovedkvarter (Regional Command South). Aftalen er ikke formelt blevet opsagt, men ses dog efter Forsvarsministeriets opfattelse ikke længere at være gældende, bl.a. fordi kommandostrukturen i ISAF er blevet ændret, således at Danmark ikke længere er en del af Regional Command South, og fordi visse af deltagerlandene i aftalen ikke længere er indsat i ISAF. Aftaler med de øvrige EU-lande med henblik på at sikre, at valgberettigede til Europa-Parlamentet kun afgiver deres stemme ét sted. Aftaler med de øvrige EU-lande om udveksling af oplysninger i forbindelse med ansøgninger om autorisation som sundhedsperson. Aftale af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, som indebærer udveksling af oplysninger i forbindelse med ansøgninger om autorisation. Nordisk overenskomst af 1. november 2004 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering, som indeholder bestemmelser om udveksling af oplysninger til brug for sager om registrering af indog udrejse mellem de nordiske lande. Aftaler med de nordiske lande, Belgien, Italien, Luxembourg, Holland og Spanien om udveksling af personoplysninger i forbindelse med den mellemstatslige afregning af udgifter til sundhedsydelser. Multilateral aftale med en række andre lande og Europa- Kommissionen om udveksling af sundhedsoplysninger i en pilotfase indtil 2013 som led i epsos-projektet. Parallelaftale med EU (som følge af det danske forbehold for retlige og indre anliggender) om deltagelse i Eurodac- 1 Forsvarsministeriet har for så vidt angår Forsvarets Efterretningstjeneste oplyst, at efterretningstjenesten af hensyn til statens sikkerhed, rigets forsvar og forholdet til fremmede magter aldrig be- eller afkræfter oplysninger om udenlandske samarbejdspartnere. 3

4 Justitsministeriet forordningen og Dublin-forordningen. Deltagelse på mellemstatsligt grundlag i EU s visuminformationssystem i medfør af protokollen om Danmarks stilling. Tilbagetagelsesaftaler med følgende lande om videregivelse af oplysninger i forbindelse med en udsendelsesprocedure: Afghanistan, Albanien, Armenien, Bosnien og Herzegovina, Irak, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Rusland, Serbien, Sri Lanka og Ukraine. Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål af 6. februar 1931 med senere ændringer. Konvention af 29. november 1932 om visse civilprocessuelle spørgsmål mellem Danmark og Storbritannien. Konventionen er i årene blevet udvidet til også at omfatte følgende lande og territorier: Skotland og Nordirland, Syd-Rhodesia, New Zealand, Newfoundland, Bahamas, Barbados, Bermuda, British Guyana, British Honduras, Ceylon, Cypern, Falklandsøerne, Fiji, Gambia, Gibraltar, Guldkysten, Hong Kong, Jamaica, Cayman Islands, Turks and Caicos Islands, Kenya, Somaliland, Sydafrika, Swaziland, Trinidad og Tobago, Uganda, Australien, Kanaløerne, Isle of Man, Canada, Nigeria, Lesotho, Tonga og Nauru. Nordisk konvention af 7. november 1933 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om konkurs som ændret ved overenskomster af 11. oktober 1977 og 11. oktober Nordisk konvention af 19. november 1934 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte som ændret ved konvention af 9. december Overenskomst af juli 1936 mellem Danmark og Japan om gensidig ydelse af retshjælp i borgerlige sager og handelssager. Venskabs-, handels- og skibfartstraktat af 5. november 1937 mellem Danmark og Siam. FN s konvention af 19. september 1949 om færdsel. Haager-konventionen af 1. marts 1954 angående civilprocessen, som erstatter Haager-konventionen af 17. juli 1905 angående en international ordning med hensyn til visse civilprocessuelle forhold. I tilknytning hertil er indgået følgende: - Overenskomst mellem Danmark og Østrig af 8. november 1979 om forenkling af retshjælpsordningen i henhold til Haager-konventionen af 1. marts Deklaration mellem Danmark og Luxembourg af 15. januar 1912 til yderligere simplificering 4

5 af retshjælpsordningen, som senere ændret ved overenskomst mellem Danmark og Luxembourg af 23. februar Deklaration mellem Danmark og Tyskland af 1. juni 1910 til yderligere simplificering af retshjælpsordningen som ændret ved overenskomst mellem Danmark og Tyskland af 6. januar FN s konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdspligt i udlandet. Den europæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere med tillægsprotokoller af 15. oktober 1975 og 17. marts Den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager med tillægsprotokoller af 17. marts 1978 og 8. november Konvention af 23. marts 1962 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om inddrivelse af underholdsbidrag. Den europæiske konvention af 30. november 1964 om straf for færdselsforseelser. Haager-konventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål. Europarådets konvention af 24. juni 1967 om adoption af børn. Europarådets konvention af 7. juni 1968 om oplysninger om fremmed ret. FN s konvention af 8. november 1968 om vejtrafik. Aftale af 6. februar 1970 mellem de nordiske rigsadvokater om retsforfølgning i et andet nordisk land end der, hvor den strafbare handling er begået. Haager-konventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål. Den europæiske konvention af 28. maj 1970 om straffedommes internationale retsvirkning. Den europæiske konvention af 15. maj 1972 om overførsel af retsforfølgning i straffesager. Traktat af 22. juni 1972 med USA om udlevering. Nordisk overenskomst af 26. april 1974 om gensidig retshjælp. Europarådets overenskomst af 27. januar 1977 om formidling af ansøgninger om retshjælp med tillægsprotokol af 4. november Traktat af 30. november 1977 med Canada om udlevering. Europarådets konvention af 28. juni 1978 om kontrol med enkeltpersoners erhvervelse og besiddelse af skyde- 5

6 våben. Europarådets konvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser. Haager-konventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser. Den europæiske konvention af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte med tillægsprotokol af 18. december Konvention om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985, tiltrådt af Danmark ved aftale af 19. december Overenskomst af 12. november 1985 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om gensidig anerkendelse af kørekort og registrerede køretøjer. FN-konvention af 20. december 1988 imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Haager-konventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. Konvention af 27. september 1996 om udlevering mellem Den Europæiske Unions medlemsstater. Traktat af 22. juni 1999 med Thailand om overførelse af lovovertrædere og samarbejde om fuldbyrdelse af strafferetlige retsfølger. Aftale af 6. oktober 1999 mellem Danmarks og Sveriges regeringer om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen. Konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater med protokol af 16. oktober Aftale af 14. juli 2000 med Venezuela om overførelse af domfældte. FN s protokol af 31. maj 2001 om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil samt tilhørende resolution af 8. december 2005 om et internationalt instrument, der skal sætte staterne i stand til i tide og på pålidelig vis at identificere og spore ulovlige våben. Protokollen er undertegnet af Danmark og gennemført ved lov nr. 538 af 26. maj 2000, men afventer en fælles EU-tiltrædelse. Aftale af 2. september 2002 mellem de nordiske landes politimyndigheder om politisamarbejde. Aftale af 26. maj 2003 mellem Danmark og Vietnam om gensidigt samarbejde om adoption. Aftale af 23. december 2004 med Hong Kong S.A.R. om gensidig retshjælp i straffesager. Aftale af 23. juni 2005 med USA om gensidig retshjælp. Aftale af 23. juni 2005 med USA om udlevering. 6

7 Kulturministeriet Miljøministeriet Skatteministeriet Parallelaftale af 19. oktober 2005 med EU (som følge af det danske forbehold for retlige og indre anliggender) om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager, som indebærer, at Danmark på mellemstatsligt grundlag er tilknyttet Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj Konvention af 15. december 2005 mellem de nordiske lande om overgivelse for strafbare forhold. Aftale af 14. oktober 2010 med USA om styrket samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af alvorlig kriminalitet. Den europæiske konvention om international transport af farligt gods (ADR). Europarådets antidoping-konvention af 16. november UNESCO s internationale konvention af 19. oktober 2005 mod doping i idræt. Rotterdam-konventionen. Basel-konventionen. PRTR (Pollutant Release and Transport Register)- protokollen. Miljøbeskyttelseskonvention af 19. februar 1974 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige. På Naturstyrelsens område er der indgået en række aftaler vedrørende udveksling af miljøoplysninger, som efter omstændighederne vil kunne indebære udveksling af personoplysninger i form af eksempelvis navn og adresse på personligt drevne virksomheder, som udfører aktiviteter omfattet af reglerne. Det drejer sig bl.a. om Helsinki- Konventionen af 17. januar 2000 (HELCOM), Oslo- Paris-Konventionen af 25. marts 1998 (OSPAR), Espoo- Konventionen af 25. februar 1991 og Århuskonventionen af 25. juni OECD og Europarådets konvention om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte beskatning, som ud over Danmark omfatter Aserbajdsjan, Belgien, Finland, Frankrig, Georgien, Island, Italien, Nederlandene, Norge, Polen, Slovenien, Spanien, Sverige, Ukraine, UK og USA. Dobbeltbeskatningsoverenskomster med følgende lande: Argentina, Australien, Bangladesh, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Cypern, Egypten, Estland, Filippinerne, Finland, Georgien, Grækenland, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Kenya, Kina, Korea, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malaysia, Malta, Marokko, Mexico, Nederlandene, New Zealand, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Sri Lanka, Sverige, Sydafrika, Taiwan, 7

8 Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Tanzania, Thailand, Tjekkiet, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Uganda, UK, Ukraine, Ungarn, USA, Venezuela, Vietnam, Zambia og Østrig. Aftaler med følgende lande og områder om udveksling af oplysninger til brug i skattesager: Isle of Man, Guernsey, Jersey, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Caymanøerne, Gibraltar, Monaco og San Marino. Der er endvidere indgået aftaler med en række øvrige lande og områder, men disse aftaler er endnu ikke trådt i kraft. Aftale indgået i 1977 mellem de nordiske studiestøttemyndigheder om udveksling af oplysninger om, hvilke studerende fra de øvrige nordiske lande der modtager uddannelsesstøtte fra studielandet. Aftale mellem Danmarks Statistik, Norges statistikkontor SSB og Sveriges statistikkontor SCB om udveksling til statistiske formål af oplysninger om personer med bopæl eller arbejdssted i grænseområdet. CIS-konventionen af 26. juli 1995 om brug af informationsteknologi på toldområdet som ændret ved Rådets afgørelse 2009/917/RIA af 30. november Aftale af 16. marts 2001 mellem Danmark, Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager som ændret ved aftale af 9. april 2003, hvorved Sverige endvidere tiltrådte samarbejdet. 8

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed den årlige rapport

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Denne redegørelse indeholder en status på politiets

Læs mere

Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1447 København 2004 5 DELBETÆNKNING X OM HVIDVASKLOVGIVNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold af 17. december 2013 som ændret den 1. maj 2014

Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold af 17. december 2013 som ændret den 1. maj 2014 Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold af 17. december 2013 som ændret den 1. maj 2014 Herved offentliggøres Justitsministeriets oversigt over udlændinge, som pr. 1. januar 2014 er fritaget

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA

MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA M A R T S / / 2 0 1 2 MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 2. DE DANSKE REGLER OM MYNDIGHEDERNES OG POLITIETS ADGANG TIL FORRETNINGSOPLYSNINGER...4

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.«

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.« Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

Den generelle importørvejledning

Den generelle importørvejledning Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Kolofon Den generelle importørvejledning

Læs mere

Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark 2007 & 2008

Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark 2007 & 2008 Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark 2007 & 2008 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2007 & 2008 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed en

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Nye priser for telefoni

Nye priser for telefoni Nye priser for telefoni juli 2007 Kære beboer Bredalsparken og Greenhusene har fået nye og bedre priser Fra den 25. september 2007 får du automatisk billigere telefontakster når du er tilmeldt til boligforeningens

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere