OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012"

Transkript

1 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012

2 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub 317 om, hvordan de enkelte afsnit i overenskomsten, efter klub 317 s opfattelse, skal forstås. Den aftalte overenskomsttekst er anført som normal tekst, og klub 317 s bemærkninger er anført i en boks med grå baggrund, således at der ikke skal være nogen tvivl om, hvad der er aftalt, og hvad der er bemærkninger til. Ønsker nogle at få aftalen uden bemærkninger, kan man henvende sig på klubkontoret. Vi håber, at det er lettere for det enkelte medlem at læse og forstå overenskomsten. Vi er dog udmærket klar over, at det kan være vanskeligt stof at forstå, og derfor skal dette også kunne opfattes som et supplement til den daglige kontakt mellem medlem, tillidsrepræsentant og klub 317. København, november 2012 Jørgen Møller Klub 317 Michael Antonsen Dansk Metal Metal overenskomst 2012 Side 2

3 Indholdsfortegnelse: 1. Ansættelse m.v Prøvetid Løn Jobløn Deltidsansættelse Tidsbegrænset ansættelse Pension Gruppelivs- og personforsikring Éngangsvederlag... 7 jf. overenskomstens (tid/penge) er udgået af bestemmelsen. Overenskomstparterne er dog enige om, at der ikke er tilsigtet en realitetsændring Arbejdstid Ulempebetaling Selvtilrettelæggere Fravigelse fra bestemmelserne i 10, 11 og Afkøb og køb af frihed Ferie Feriefridage Tjenestefrihed Graviditet, barsel og adoption Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Pasning af alvorligt syge børn under 18 år Pasning af børn under 18 år med nedsat funktionsevne mv Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem Pasning at nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Sygdom Barns sygdom Kompensation Seniorordning Opsigelse og afskedigelse Hvis en medarbejder bliver i sindet /opsagt, bør medarbejderen under alle omstændigheder hurtigst muligt kontakte den lokale tillidsrepræsentant eller klubkontoret for at drøfte/få en vurdering af opsigelsen Efterindtægt Videreudnyttelse Arbejdstøj Kørselsordning, egen bil og taxa Flyttegodtgørelse Tjenestetelefon Jubilæumsgratialer Modtagelse af lån, gaver m.v Honorarer for medvirken Medvirken i reklame Bibeskæftigelse Arbejdskraft Tillidsrepræsentanter Regler om behandling af faglig strid Socialt kapitel Varighed Bilag 1. Protokollat Bilag 2. Aftale vedr. Erhvervs uddannelseselever og praktikanter indenfor Dansk Metals fagområde Bilag 3. Aftale om hviletid og fridøgn Bilag 4. Tidsbegrænset ansættelse Bilag 5. Selvtilrettelæggere Metal overenskomst 2012 Side 3

4 1. Ansættelse m.v. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der udfører teknikerarbejde i DR bortset fra teknikere, som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet, som har direkte indflydelse på programindholdet, samt teknikere der er beskæftiget i nyhedsproduktion, medmindre de arbejder i studie/kontrolrum. Medarbejderne er omfattet af funktionærloven. Stk. 2. Medarbejderne skal være til disposition for det til enhver tid forefaldende teknikerarbejde i DR. Stk. 3 Medarbejdere ansættes ved DR med angivelse af, at pågældende primært udfører tjeneste inden for overenskomstens arbejdsområder. Medarbejderen kan dog, når det er fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, udføre tjeneste inden for andre arbejdsområder. DR skal sikre, at berørte medarbejdere har fået tilstrækkelig oplæring/uddannelse, inden arbejde i andet arbejdsområde kan pålægges. I tilfælde, hvor en medarbejder eller dennes tillidsrepræsentant ønsker en drøftelse af, om udførelsen af arbejdet inden for andre arbejdsområder er fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, gennemfører den pågældendes chef en drøftelse med medarbejderen og dennes tillidsrepræsentant. Medarbejdere ansat i henhold til andre overenskomster end nærværende kan udføre tjeneste på denne overenskomsts område, hvis der er opstået behov herfor, og det er fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Såfremt dette sker i større omfang kan tillidsrepræsentanten begære en drøftelse med ledelsen. Hvis en medarbejder i overvejende grad er beskæftiget inden for et andet overenskomstområde, end det område den pågældende er ansat på, og der af én af parterne fremsættes ønske om ansættelse på det andet overenskomstområde, optages der forhandling mellem DR og de berørte organisationer. Se bilag 1, pkt. II. Stk. 4. Ansættelsen ophører senest ved udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 70 år. Medarbejdere, der har opnået den til enhver tid gældende folkepensionsalder, kan vælge om pensionsindbetalingen skal fortsætte eller om pensionsbidragene udbetales som løn. Uanset at der er aftalt prøvetid, sker opsigelse i henhold til funktionærlovens regler. Såfremt medarbejderen ikke ønsker at blive fastansat i forbindelse med prøvetidens udløb skal medarbejderen opsige sin stilling i 8. ansættelsesmåned. 2. Prøvetid De første 3 måneder er prøvetid. Opsigelse i prøvetiden sker i henhold til funktionærlovens regler. Bestemmelserne i 28 om opsigelse og afsked finder ikke anvendelse. Metal overenskomst 2012 Side 4

5 Stk. 2. Prøvetiden kan fraviges for medarbejdere med forudgående beskæftigelse i DR. 3. Løn Basislønnen for fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgør: Pr. 1. juni 2012 Pr. 1. juni 2013 kr kr Lønnen udbetales månedsvis bagud. For fastansatte ansat før 1. april 1998 udbetales lønnen dog forud. Stk. 2. Personlig løn a) Ved ansættelse aftales personlig løn for den enkelte medarbejder i hvert enkelt tilfælde direkte mellem afdelingen og medarbejderen. Medarbejderen har ret til at medbringe tillidsrepræsentanten til forhandlingerne. b) Den personlige løn skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse, dygtighed, fleksibilitet samt stillingens indhold og ansvar. c) Den enkelte medarbejders lønforhold tages op til forhandling direkte mellem den pågældende leder og medarbejder minimum hver 12. måned. Medarbejderen har ret til at medbringe tillidsrepræsentanten til forhandlingerne. Personlig løn forhandles altid inklusiv pension. d) Sker der væsentlige ændringer i stillingens indhold og ansvar, har medarbejderen ret til en forhandling om lønforholdene. e) Personlig løn skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til ligelønslovens principper. f) Såfremt medarbejderen finder, at lønfastsættelsen ikke er sket under hensyntagen til punkt b), d) og e) og ikke har medbragt tillidsrepræsentanten til forhandlingen under punkt c), har medarbejderen adgang til at begære en fornyet forhandling under medvirken af tillidsrepræsentanten HUSK: Er du ikke tilfreds med forhandlingen/ resultatet, kan du begære en ny forhandling, hvor du tager tillidsrepræsentanten med. g) Såfremt fastansættelsen af den personlige løn for den enkelte medarbejder er i åbenbar strid med forudsætningerne i punkt b), kan hver af parterne begære en forhandling under medvirken af begge parter. h) Uoverensstemmelse om lønforhold for enkeltpersoner og tildelingskriterier kan ikke bringes til faglig voldgift Klubben anbefaler, at chef og medarbejder fuldfører en medarbejdersamtale forud for den årlige lønforhandling. Stk. 3. Funktionstillæg a) Til en medarbejder eller grupper af medarbejdere, der ansættes eller skal fungere i en stilling, som ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i stk. 1 og stk. 2 nævnte lønninger, kan DR efter forhandling med tillidsrepræsentanten yde tillæg til lønnen. b) Der kan aftales resultatbaserede lønordninger, efter hvilke der udbetales resultatløn i form af tillæg for den pågældende måleperiode (normalt et år) Metal overenskomst 2012 Side 5

6 i det omfang på forhånd definerede kvantitative og kvalitative mål er opnået. Særlige tillæg blev i 1999-overenskomsten ændret til funktionstillæg. Der er ikke med ændringen tiltænkt en realitetsændring Stk. 4. Oplysninger og tildelingskriterier. Tillidsrepræsentanten orienteres løbende skriftligt om medarbejderens lønforhold og har adgang til at rejse generelle spørgsmål herom overfor den lokale ledelse. Tillidsrepræsentanten orienteres én gang årligt af chefen om lønudviklingen og medarbejdernes lønforhold i afdelingen/området, og tillidsrepræsentanten har ved denne lejlighed adgang til at drøfte lønforhandlingsforløbet - herunder den enkeltes løn - med chefen. Chefen forhandler én gang årligt med tillidsrepræsentanten om hvilke tildelingskriterier - udover de i stk. 2 litra b nævnte - der anvendes under de individuelle lønforhandlinger i den kommende periode. Det tilstræbes, at der opnås enighed om kriterierne. Kriterierne kan være de i stk. 2 litra b nævnte, en uddybning af disse kriterier eller andre kriterier. Endvidere drøfter chefen og tillidsrepræsentanten den forventede økonomiske ramme for afdelingens/områdets individuelle lønforhandlinger. En gang årligt evaluerer overenskomstens parter forløbet af det foregående års lønforhandlinger og udmøntningen af stk. 2 og Jobløn Efter aftale med medarbejderen kan ansættelse ske på jobløn, hvor den aftalte løn indeholder betaling for samtlige de med stillingen forbundne opgaver. Joblønsaftaler kan være tidsbegrænsede. I disse situationer bortfalder joblønstillægget ved udløbet af joblønsaftalen. 10 finder ikke anvendelse, bortset fra bestemmelsen om 1 uges kompensationsfrihed. Den samlede jobløn (basisløn, personlig løn jobslønstillæg og pension) skal dog minimum udgøre kr og pr. 1. juni 2013 kr Såfremt forudsætningerne ændres, kan joblønstillægget til enhver tid tages op til drøftelse mellem medarbejder og vedkommendes chef. 5. Deltidsansættelse Ved ansættelse på deltid på mindre end 15 timer pr. uge træffes forud aftale mellem DR og DMF. Stk. 2. Ved ansættelse på deltid ydes løn, iht. 3, og tillæg, iht. 10, stk. 7, i forhold til den nedsatte tid. Stk. 3. Merarbejde ud over deltidsnormen betragtes som overarbejde. HUSK: Har du aftalt deltid/nedsat tid, skal der beregnes overarbejde ved opgørelsesperiodens udløb i forhold til deltiden. Stk. 4. Spørgsmål om reduktion af arbejdstid m.v. for ældre medarbejdere kan tages op i konkrete tilfælde. PS: Se tillige 30, vedr. bibeskæftigelse. Metal overenskomst 2012 Side 6

7 6 Tidsbegrænset ansættelse Der er adgang til at ansætte medarbejdere tidsbegrænset. Se tillige bilag 4 7. Pension DR indbetaler et pensionsbidrag på 10 % af lønnen efter 3 og af joblønstillægget efter Gruppelivs- og personforsikring Månedslønnede medarbejdere er omfattet af den til hver en tid gældende ordning om gruppelivs- og personforsikring. Forsikringspræmien betales af DR. Forsikringen er indeks- og bonusreguleret. Forsikringen dækker indtil udgangen af den kalendermåned, hvori medarbejderen fylder 70 år eller fratræder DR. 9. Éngangsvederlag For arbejde af særlig karakter, der midlertidigt udføres af en medarbejder, kan der ydes et éngangsvederlag. Éngangsvederlag efter denne bestemmelse kan ikke anvendes som betaling for overarbejde eller erstatte andre betalinger. jf. overenskomstens (tid/penge) er udgået af bestemmelsen. Overenskomstparterne er dog enige om, at der ikke er tilsigtet en realitetsændring 10. Arbejdstid Der er enighed mellem DR og DMF om, at følgende er nogle af konsekvenserne af overenskomstens arbejdstidsregler: At der ikke i opgørelsesperioden kan foretages systematisk undervagtsætning. At der skal være belæg for at planlægge med udligningsdage. At fri- og afspadseringsdage ikke kan ændres til udligningsdage med tilbagevirkende kraft. At afspadsering der falder for 12 måneders fristen ikke kan ændres til udligningsdage med den konsekvens, at 12 måneders fristen overskrides. Ved tjenestetid forstås tiden mellem mødetidspunktet på det beordrede mødested og det tidspunkt, hvor medarbejderen atter kan forlade dette. Arbejdstiden er normalt 37 timer pr. uge (svarende til 1924 timer årligt). Det månedlige antal arbejdstimer svarer til antallet af dage i måneden x 7,4 timer fratrukket periodens lørdage, søndage, helligdage og juleaftensdag, når disse falder på en af ugens fem første dage. Vedr bestemmelsen i overenskomsten om mødesteder: Der er ikke tænkt ændringer i den måde bestemmelsen administreres på. Det vil sige, at der ydes transportgodtgørelse og arbejdstid som hidtil. Der er altså ikke tilsigtet realitetsændringer Metal overenskomst 2012 Side 7

8 Stk. 2. Fridage m.v. Der tilkommer medarbejderen et antal fridage, der svarer til antallet af lørdage og søndage (to pr. uge pr. månedsbasis) samt helligdage og juleaftensdag, uden for lørdage og søndage. DR vil ved arbejdstidsplanlægningen i videst muligt omfang tage hensyn til medarbejdere, der ønsker at afspadsere/holde feriedag den 1. maj og Grundlovsdag. Fridagens længde skal være mindst 35 timer. Fridagen kan dog betragtes som givet, uanset om friheden kun har udgjort 32 timer, såfremt der heri indgår et helt kalenderdøgn. Når en eller flere fridage og/eller afspadseringsdage og/eller feriedage sammenlægges, skal den første opfylde ovenstående betingelser, medens de efterfølgende skal være på 24 timer. Fridagene skal så vidt muligt afholdes i forbindelse med søn- og helligdage, og så vidt muligt som mindst to sammenhængende dage. En sammenhængende periode af frihed (fridage, ferie og afspadsering) med en varighed på 3 dage eller derover, kan kun ændres efter forudgående drøftelser med medarbejderen. 3 sammenhængende afspadseringsdage eller derover kan kun inddrages eller ændres efter aftale med medarbejderen, medmindre der foreligger væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn som gør dette nødvendigt, jf. ferieloven. Tjeneste i weekends i forbindelse med afholdelse af hovedferie skal aftales med medarbejderen. Tjeneste i weekends i forbindelse med restferie af minimum 1 uges varighed kan kun pålægges efter forudgående aftale med medarbejderen. Stk. 3. Arbejdets tilrettelæggelse Tjenesten tilrettelægges i samarbejde mellem medarbejderen og afdelingen under hensyntagen til tjenestens tarv. Medarbejderen skal så vidt muligt senest den 20. i en måned ved opslag informeres om den følgende måneds forventede programproduktionsplan og -tid. Gives der ikke information om ovenstående, efterlys da et vagtskema (evt. via tillidsrepræsentanten.) Husk at der IKKE kan planlægges med udligningsdage uden at det fremgår, at der er udført/ planlagt merarbejde inden for samme opgørelsesperiode. Afholdt frihed kan ikke efterfølgende ændres til udligningsdage. I de enheder, der som følge af usikkerhed om produktionsbehov har store udsving i vagttilrettelæggelsen, evaluerer chef og tillidsrepræsentant kvartalsvis. Evaluering sker med henblik på at sikre kvaliteten af vagtplanerne. Ved tilrettelæggelsen af tjenesten skal bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø og Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn mv. følges, med mindre de er fraveget ved aftale eller særlige dispensationer. Afgørende for, hvorvidt længden af hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejder er tilstrækkelig, er den reelle fritidslængde. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer indenfor hver periode på 24 timer. Metal overenskomst 2012 Side 8

9 Se også om emnet. Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage. Det kan beregnes om forholdene er lovlige hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt indenfor arbejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvil. Se dog bilag 3, pkt. 3. om hviletid. Kilde: Miljø- og Socialsekretariatet, Metal, Hviletids- og fridøgnsregler. Hvis loven og bekendtgørelsen skal fraviges, anvendes Aftale om hvileperiode og fridøgn af 1. juni Selvtilrettelæggere og medarbejdere med hjemmearbejdspladser er omfattet af lovens bestemmelser om hvileperioder og fridøgn, men er selv ansvarlige for at hvileperioder og fridøgn iagttages. Særligt om chefer gælder der efter bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002, at personer i overordnede stillinger omfattes af bestemmelserne (hvileperiode og fridøgn), medmindre de: udelukkende eller hovedsagelig udfører arbejde af ledende art og ikke er forpligtet til arbejdstidsmæssigt at følge dem, de skal lede, eller følge en forud fastlagt arbejdsturnus, eller på grund af specialviden eller lignende forhold har en særlig selvstændig stilling inden for former for arbejde, som er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen. Arbejdstid og fridage tildeles i vagtskemaet senest den 20. i måneden forud for den efterfølgende måned. Ved tilrettelæggelse af skemaet for den enkelte måned tages så vidt muligt hensyn til medarbejderens ønsker, herunder til særlige ønsker om fritidens placering i hele dage. Begyndelses- og sluttidspunkt for en tjeneste kan ikke pålægges ændret senere end ved arbejdstids ophør dagen før tjenesten, uden at den oprindelige tjenestetid medregnes. Tildeling af afspadsering sker efter drøftelse med medarbejderen. Arbejdstids ophør dagen før tjenesten er ved faglig voldgift sat til kl. 17 for medarbejdere, der har fri. Stk. 4. Norm Arbejdstiden opgøres normalt hver 2. måned. Efter aftale med medarbejderen kan der benyttes en længere opgørelsesperiode under f. eks. film-, serie- og magasin-produktioner eller for at sikre en faglig kontinuitet. Opgørelsesperioden kan ikke være længere end 12 måneder. Merarbejde kan modregnes i tilsvarende mindrearbejde inden for opgørelsesperioden med kortere arbejdsdage eller udligningsdage. Regnskab over arbejdstid opgøres daglig af medarbejderen. Stk. 5. Arbejdstidsberegning Arbejdstiden den enkelte dag kan variere i længde og placering. Minimumsberegning er 5 timer. En afspadseringsdag kan ikke være under 24 timer. Metal overenskomst 2012 Side 9

10 I sygdomstilfælde, hvor medarbejderen skulle have udført tjeneste og under ferier samt ekstraordinær tjenestefrihed regnes dagen(e) til 7,4 timer. Ved deltidsbeskæftigelse beregnes normen forholdsmæssigt. NB: Alle sygedage tæller 7,4 time, uanset længden af den planlagte arbejdstid. Aftalt frihed betragtes normalt som afholdt, selvom medarbejderen er syg. Stk. 6. Overarbejde Beordret og kontrollabelt arbejde ud over periodens arbejdstidsnorm betragtes som overarbejde. Overarbejde afspadseres i forholdet 1:1,5. Overarbejde skal være afviklet senest 12 måneder efter opgørelsesperiodens udløb. Efter aftale mellem medarbejder og DR kan der udbetales op til 20 timers overarbejde pr. måned. Medarbejderen har ret til at få udbetalt op til 6 timers overarbejde pr. måned. Udbetaling af timer ud over 20 timer pr. måned aftales med tillidsrepræsentant. Overtidsbetaling udgør 1/1924 af den årlige basisløn og den personlige løndel tillagt 50% Stk. 7. Kompensationstillæg/-frihed Der ydes en uges kompensationsfrihed (5 dage) og kompensationstillæg kr for: a) varierende møde- og sluttidspunkter b) varierende længder på arbejdsdagene c) usystematiske overskridelser af den normale arbejdstid Medarbejdere i Kategori 1 oppebærer ikke kompensationstillæg på kr Endvidere ydes et årligt genetillæg, der tildeles efter følgende kriterier: Kategori 1 Medarbejdere, hvis arbejdstid kun i begrænset omfang er berørt af uplanlagte ændringer Genetillæg 0 Kategori 2 Medarbejdere, hvis arbejdstid i et mindre omfang er berørt af uplanlagte ændringer Genetillæg kr. Kategori 3 Medarbejdere, hvis arbejdstid i større omfang er berørt af uplanlagte ændringer: Genetillæg kr. Kategori 4 Medarbejdere, hvis arbejdstid i meget stort omfang er berørt af uplanlagte ændringer Genetillæg kr. Indplacering i kategorierne sker en gang årligt efter drøftelse mellem ledelse og medarbejder. Overflytning kan ske med 1 måneds varsel, hvis der i overvejende grad sker ændringer i belastningen i forhold til kategorierne. Overflytning kan kun ske efter drøftelse mellem medarbejder og ledelsen. Metal overenskomst 2012 Side 10

11 Kompensation og genetillæg ydes forholdsmæssigt. Tillæg udbetales med 1/12 månedligt sammen med lønnen. Kompensationsfridage optjenes og afvikles i kalenderåret. Kompensationsfridage afvikles efter aftale mellem medarbejderen og afdelingen/enheden. Der er ikke tiltænkt nogen realitetsændring med opdelingen i kompensations- og genetillæg. Kategoriindplaceringen skal fortsat ses som et samlet tillæg. Stk. 8. Overførsel af kompensationsfrihed Efter skriftlig aftale mellem chef og medarbejder kan kompensationsfriheden overføres til efterfølgende kalenderår. Der kan gemmes max. 6 ugers kompensationsfrihed til senere afvikling. Der kan altså kun opspares over en 6 års periode, og friheden skal så afvikles inden udgangen af denne. Kompensationsfrihed, der ikke er afviklet inden fratræden, udbetales 11. Ulempebetaling For vagttjeneste eller beordret tjeneste ydes tillæg i tiden: a.) kr. pr. time b.) kr. pr. time Stk. 2. For vagttjeneste eller beordret tjeneste ydes et tillæg på kr. 65 pr. time: a.) i weekends fra fredag kl til mandag kl b.) på helligdage og juleaftensdag fra til Stk. 3. Der kan kun ydes ét tillæg pr. time efter a) eller b). Tillægget ydes samtidig med tillægget efter stk. 1 Tillæg efter stk. 1 og 2 beregnes pr. påbegyndt halve time. Tillæggene kan kun oppebæres under faktisk tjeneste. Stk. 4. Natkompensation. For arbejde, der udføres i tiden mellem kl. 24:00 og 06:00 tillægges hver time 25 minutter. Disse minutter lægges uden yderligere regulering i Timebanken. Natkompensationen skal efter ønske fra medarbejderen gives som hele dage. MB: Der skal tillægges 25 minutter for hver påbegyndt time. 12. Selvtilrettelæggere For medarbejdere, der arbejder som selvtilrettelæggere, gælder overenskomstens arbejdstidsbestemmelser. Ledelsen fastsætter efter drøftelse med medarbejderne opgavens tidsforbrug og drøfter den tidsmæssige placering af arbejdet med de pågældende medarbejdere. Se bilag Fravigelse fra bestemmelserne i 10, 11 og 12 For grupper af medarbejdere eller enkelte medarbejdere kan der efter aftale med tillidsrepræsentanten træffes aftale om hel eller delvis fravigelse af bestemmelserne i regler for arbejdstid og ulempebetaling. Metal overenskomst 2012 Side 11

12 14. Afkøb og køb af frihed DR kan efter aftale med medarbejderen afkøbe kompensationsfrihed iht. overenskomstens 10. Medarbejderen kan efter aftale med DR købe sig op til en uges ekstra frihed pr. år. Medarbejdere over 55 år kan efter aftale med DR, købe to ugers ekstra frihed pr. år. Friheden kan ikke overføres til et efterfølgende kalenderår. Aftale om afkøb/køb af frihed indgås for et år ad gangen. Betalingen herfor udgør for fuldtidsansatte i begge tilfælde pr. time 1/1924 af medarbejderens årsløn. Betalingen indgår ikke i pensionsgrundlaget. Årslønnen omfatter alle lønelementer med undtagelse af pension. Samme princip anvendes i forbindelse med fratræden, når ikke afholdt kompensation, ekstra fridag o. lign. udbetales. Betalingen for køb af frihed udbetales på aftaletidspunktet, og kan modregnes i det år aftalen dækker. Betaling for køb af frihed fradrages i lønudbetalingen for den måned, hvori friheden afholdes. 15. Ferie Medarbejderen er omfattet af ferieloven. Bemærkning Der henvises herudover til ferieaftale mellem DR og organisationerne af 4. februar Se: Mono.net/ Efter ferieloven har en medarbejder ret til 25 dages ferie om året, uanset om medarbejderen har været ansat længe nok til at have optjent ret til betalt ferie. Ferien skal afholdes i perioden fra d. 1. maj til d. 30. april. Af ferien skal mindst 15 dage gives i sammenhæng i perioden fra d. 1. maj til d. 30. september (Hovedferien). Restferien kan lægges udenfor hovedferien. Medarbejderen skal have besked om feriens placering så tidligt så muligt. Hovedferien skal senest meddeles medarbejderen 3 måneder før, hovedferien skal begynde. For restferien gælder en frist på 1 måned. Stk. 2. Til medarbejdere, der holder ferie med løn, ydes et særlig ferietillæg på 1 ½ %, der træder i stedet for det i Ferielovens 23, stk. 2, omhandlede ferietillæg. Tillægget beregnes af den ferieberettigede løn, tillæg og ydelser for tjenstligt arbejde, excl. udbetalt ferietillæg. Stk. 3. Til medarbejdere, der er berettiget til ferie med løn og som ved feriens afholdelse har anden fast arbejdstid end i det foregående optjeningsår, ydes ferielønnen med samme brøkdel, som arbejdstiden i det foregående optjeningsår har andraget. Såfremt der i optjeningsåret har været periodevise ændringer i den faste arbejdstid, tages der ved ferielønnens beregning alene hensyn til arbejdsændringer af 1 måneds varighed og derover. Såfremt der i optjeningsåret er udført tjeneste ud over den faste nedsatte arbejdstid, uden at det har været overarbejde, ydes for sådan tjeneste almindelig fe- Metal overenskomst 2012 Side 12

13 riegodtgørelse med for tiden 12 ½ %. Der vil i så fald ikke også kunne ydes særlig ferietillæg i følge stk. 2. Stk. 4. Ferien kan suspenderes, hvis medarbejderen er uarbejdsdygtig på tidspunktet for feriens begyndelse. HUSK: Der skal sendes sygemelding til DR, INDEN den planlagte ferie er påbegyndt. HUSK: Ny lov om sygdom UNDER ferie kræver lægeattest. Stk. 5. Såfremt en ansat bliver syg under afvikling af ferie, kan ferien - efter DR's skøn - suspenderes, når omstændighederne taler herfor. Det bør herved tages i betragtning, f.eks. om sygdommen er af længere varighed eller alvorligere karakter, om den hindrer den ansatte i at udnytte ferien på rimelig måde eller om den skyldes tilskadekomst i tjenesten. Stk. 6. DR fastsætter efter drøftelse med medarbejderen tidspunktet for afholdelse af erstatningsferie efter stk. 4 og 5. Stk. 7. Forbliver en lærling eller en elev i DR efter udstået læretid, ydes der ferie med løn. Stk. 8. Medarbejdere over 57 år har ret til, udover ferien iht. stk. 1, at forlænge ferien uden løn efter nedenstående skema, såfremt tjenesten tillader det. Fra medarbejderens fyldte: Frivillig ferieforlængelse: 57. år: 1 uge 59. år: 2 uger 61. år: 3 uger 63. år og derover: 4 uger 16. Feriefridage Medarbejdere der har været ansat uafbrudt i 8 måneder har inden for et ferieår ret til fem feriefridage. Stk. 2. Om retten til at afholde feriefridagene gælder: a) Feriefridagene omregnes til og afvikles som hele dage inden for ferieåret. b) Feriefridagene placeres efter de samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser c) Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen senest 31. maj anmode om udbetaling af kompensation, svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriefridag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. d) Feriefridage, der ikke er afholdt inden fratræden fra DR, udbetales ikke. Stk. 3. Medarbejdere, der er syge på en feriefridag, har ret til en erstatningsferiefridag 17. Tjenestefrihed DR kan give en fastansat medarbejder tjenestefrihed uden løn i en på forhånd fastsat periode, der normalt ikke kan overstige 3 år. Der optjenes ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Stk. 2. Hvor særlige forhold taler derfor, kan tjenestefrihed uden for den egentlige ferie indrømmes medarbejderen af DR, uden at der finder lønfradrag sted. Organisationen kan i konkrete tilfælde forhandle tjenestefrihed uden lønafkortning. Metal overenskomst 2012 Side 13

14 Stk. 3. Ved borgerligt ombud følger DR de for statens tjenestemænd gældende regler, jf. bekendtgørelse nr. 536 af 25. november 1985 som ændret ved bekg. nr. 263 af 27. april Reglerne finder anvendelse, hvor den, der overtager hvervet, i følge lovgivningen er forpligtet hertil eller efter modtaget valg er forpligtet til at varetage hvervet i hele valgperioden. Stk. 4. DR-medarbejdere, der vælges til Folketinget/Europaparlamentet, bevilges orlov uden løn fra DR. Når et kandidatur eller mandat ophører, søges medarbejderen genplaceret i sin oprindelige stilling. Stk. 5. Til medarbejdere, der aftjener værnepligt ved forsvaret og beredskabet, samt til medarbejdere, der aftjener civil værnepligt, ydes ingen løn under første indkaldelse. Dog oppebæres løn for tjeneste i krigstid eller for tjeneste, som forrettes af hensyn til indtrædende krigsberedskab, eller fordi der skal tilvejebringes en sikringsstyrke. Under senere pligtige indkaldelser, oppebærer medarbejderen fuld løn for den måned, i hvilken indkaldelsen finder sted, og for den derpå følgende måned. Medarbejdere, der er ansat som befalingsmænd af reserven, oppebærer ingen løn for det tidsrum, i hvilket de indkommanderes til militærtjeneste, medmindre fraværet falder inden for de pågældendes årlige ferie. Stk. 6. Parterne er enige om, at mulighederne for at få tjenestefrihed uden løn ikke skal gøres afhængig af medarbejderens ansættelsesart. 18. Graviditet, barsel og adoption Medarbejdere, der er fraværende på grund af graviditets-, barsels, fædre-, forældre- og adoptionsorlov, er berettiget til fuld løn under fravær i henhold til nedenstående bestemmelser. Det er en forudsætning, at DR modtager fuld dagpengerefusion. Fuld løn og fuld dagpengerefusion relaterer sig til pågældendes beskæftigelsesgrad. Reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v. jf. LBK. Nr af 13/11/2009 om orlovsperiodernes længde, samt underretningspligt i forbindelse med orlovsperioders placering og fordeling gælder. Nærværende paragraf vedrører alene spørgsmålet om, hvornår og hvorvidt der er ret til fuld løn under fravær i forbindelse med graviditets-, barsels, fædre-, forældre- og adoptionsorlov. Stk. 2. Graviditetsorlov En gravid medarbejder har ret til fravær med fuld løn fra arbejdet fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. Der er ret til fuld løn i ugerne 5-8 inden forventet fødselstidspunkt, uanset om DR modtager fuld dagpengerefusion. Stk. 3. Barselsorlov Efter fødslen har moren ret til fravær med fuld løn i indtil 14 uger. Stk. 4. Fædreorlov Pr. 1. januar 2008 har barnets far eller morens partner i et registreret partnerskab indenfor de første 14 uger efter fødslen ret til fravær med fuld løn i indtil 2 uger. Metal overenskomst 2012 Side 14

15 Retten til de 2 ugers orlov for morens partner i et registreret partnerskab er ikke betinget af DRs adgang til fuld dagpengerefusion. Stk. 5. Forældreorlov Moren har efter den 14. uge efter fødslen ret til 10 ugers fravær med fuld løn. Faren har efter den 14. uge efter fødslen ret til 12 ugers fravær med fuld løn. De 10/12 uger afholdes i sammenhæng. Det kan mellem DR og medarbejderen aftales, at ugerne deles op, dog ikke i perioder på under 14 dage. Selvom begge forældre er ansat i DR har begge ret til at holde hhv. 10 og 12 ugers lønnet forældreorlov. Faren har mulighed for at placere sine 12 uger eller dele heraf indenfor de første 14 uger efter fødslen. I henhold til lovgivningen er det muligt at udstrække forældreorlovens 32 ugers fulde dagpenge til 40/46 uger med reducerede dagpenge svarende til de 32 ugers fulde dagpenge. Denne udstrækning kan først ske når de 10/12 uger med fuld løn er afholdt, idet en forudsætning for løn under orlov er, at DR oppebærer de fulde dagpenge. Der indbetales DRs pensionsbidrag i den ulønnede del af dagpengeperioden under forældreorlov. Der kan maksimalt indbetales pensionsbidrag, der svarer til 22 uger pr. orlov. Pensionsbidraget beregnes ud fra den pensionsgivende løn, som medarbejderen ville have fået, hvis vedkommende ikke havde været på orlov. Hvis medarbejderen udstrækker forældreorlovens 32 uger til 40 eller 46 uger, optjenes der ikke pensionsret i de yderligere 8 eller 14 uger. Ved genoptagelse af arbejdet med forlængelse af orlov skal indbetalingerne dog fordeles på hele den forlængede periode. Stk. 6. Varslingsbestemmelser Senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt skal medarbejderen skriftligt give oplysning om, hvornår hun påregner at begynde sin graviditetsorlov. Medarbejderen skal umiddelbart efter fødslen underrette DR om dato for fødslen. Inden 8 uger efter fødslen skal medarbejderen give underretning om, hvornår hun vil genoptage arbejdet. Barnets far skal med 4 ugers varsel skriftligt give underretning om forventet tidspunkt for fædreorlovens begyndelse. En medarbejder, der ønsker at udnytte sin ret til forældreorlov, skal inden 8 uger efter fødslen skriftligt give underretning om tidspunktet for orloven begyndelse og længden heraf. En far, der ønsker at afholde forældreorlov med fuld løn umiddelbart efter fødsel samtidig med morens barselsorlov, skal 8 uger før forventet fødselstidspunkt give skriftlig underretning om, hvornår han forventer at begynde orloven og længden heraf Stk. 7. Adoptionsorlov Under forudsætning af at adoptionsmyndighederne bestemmer, at medarbejderen skal være ude af erhverv, er der ret til fuld løn efter modtagelsen af barnet på samme måde som for biologiske forældre, jf. stk. 1 og stk Metal overenskomst 2012 Side 15

16 Stk. 8. Anciennitet Under fravær i forbindelse med graviditets-, barsels-, fædre-, forældre- og adoptionsorlov optjenes anciennitet. 19. Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år En medarbejder har ret til tjenestefrihed, hvis medarbejderen sammen med eget barn under 14 år bliver indlagt på hospital. Stk.2. Medarbejderen har under tjenestefriheden ret til sædvanlig løn og pension i op til 5 dage pr, barn inden for 12 på hinanden følgende måneder. Det er en forudsætning, at medarbejderen kan dokumentere indlæggelsen. De 5 dage kan holdes enkeltvis eller samlet. DR og medarbejderen kan aftale, at dagene kan bruges som halve dage. Stk. 3. Hvis begge forældre er ansat i DR, kan den samlede tjenestefrihedsperiode med løn højst udgøre 5 dage pr. barn for forældrene tilsammen. 20. Pasning af alvorligt syge børn under 18 år En medarbejder, der har orlov efter 26 i lov om Ret til orlov og dagpenge ved barsel, har ret til fuld løn. Stk.2. Der kan højst ydes fuld løn i 3 måneder en gang pr. 12. måned pr. barn. Det er en forudsætning for at få løn, at DR får dagpengerefusion. 21. Pasning af børn under 18 år med nedsat funktionsevne mv. DR indbetaler pensionsbidrag til medarbejdere, der har orlov til at passe egne børn og som efter 42 i Lov om social service får dækket tabt arbejdsfortjeneste. Stk.2. Perioden, hvor der indbetales pensionsbidrag kan maksimalt udgøre 3 måneder årligt pr. barn. Pensionsbidraget beregnes ud fra den pensionsgivende løn, som medarbejderen ville have fået, hvis vedkommende ikke havde været på orlov. Pensionsbidraget dækker både eget og DR bidrag. 22. Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem Medarbejdere, der har orlov for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem i henhold til 119 i lov om social service, kan få orlov med fuld løn. Stk.2. Perioden, hvor der holdes orlov med fuld løn kan ikke udgøre mere end 3 måneder inden for et år. Stk.3. Det er en forudsætning, at medarbejderen er berettiget til plejevederlag efter bestemmelserne herom i lov om social service, og at DR modtager plejevederlaget. Der optjenes ferie under orloven. Orloven medregnes i medarbejderens anciennitet. 23. Pasning at nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom En medarbejder, der bliver ansat af kommunen efter 18 i Lov om social service til at passe en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse har ret til orlov. Stk. 2. Der ydes ikke løn under orloven. Metal overenskomst 2012 Side 16

17 Det kan oplyses at efter 118 i Lov om social service ansættes personen af den kommune, hvor den nærtstående bor. Lønnen udgør kr. om måneden. Der betales pensionsbidrag med i alt 12 pet. F. LBK nr. 904 af 18/08/ Sygdom Medarbejdere får fuld løn under sygdom. Stk. 2. Sygdomsforfald skal uden ugrundet ophold meddeles til tjenestestedet. Sygdomsforfald skal på forlangende dokumenteres ved en af medarbejderen underskrevet erklæring eller ved erklæring fra egen læge. Stk. 3. Erklæring/dokumentation som DR forlanger, betales af DR. 25. Barns sygdom Anmodning om tjenestefrihed med løn til pasning af sygt, mindreårigt, hjemmeværende barn kan imødekommes med delvis eller helt tjenestefrihed for så vidt angår barnets 1. og 2. sygedag. Det er en forudsætning, at hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, og forholdene på tjenestestedet tillader det. Stk. 2. Fravær på grund af barns sygdom vil ikke blive medregnet i medarbejderens antal sygedage. 26. Kompensation Der ydes kompensation for indtægtstab ved fravær som følge af sygdom, graviditet, barsel og adoption, ferie og kurser. Stk. 2. De nærmere regler fremgår af aftale af 9. februar 2006 om fraværskompensation. Fraværskompensation Fra 1. marts 2006 ydes der til alle medarbejdere fraværskompensation fra 1. fraværsdag grundet i: sygdom, barsel, ferie, kursus* og militærtjeneste, under forudsætning af, at der ydes løn under fraværet. Kompensationen ydes med et beløb på 1/30 af den gennemsnitlige, månedlige udbetaling af ulempetillæg, der er optjent i de foregående 6 hele måneder regnet fra den 1. i fraværsmåneden. Nyansatte får beregnet fraværskompensation efter samme model. *Hidtidig praksis opretholdes i forbindelse med kursus. Udbetaling Fraværskompensation under ferie udbetales som en særlig ferieydelse sammen med ferietillægget. Øvrige kompensationsbeløb udbetales uanset størrelse, enten i forbindelse med månedsløn eller midtvejskørsel. 27. Seniorordning DR og en medarbejder, der er fyldt 60 år, kan aftale at medarbejderens arbejdstid nedsættes. Metal overenskomst 2012 Side 17

18 Samtidig kan det aftales, at DR yder pensionsbidrag op til et pensionsbidrag svarende til fuldtid. 28. Opsigelse og afskedigelse En opsigelse skal være skriftlig og være medarbejderen eller DR i hænde senest ved udgangen af den sidste i måneden for at få virkning fra og med den efterfølgende måned. Funktionærlovens bestemmelser om opsigelse gælder Efter funktionærloven skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst: 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder. 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse Opsigelsesvarslet i nr.2 forhøjes med 1 måned for hvert 3. ansættelsesår. Opsigelsesvarslet kan højst udgøre 6 måneder. Opsigelse fra medarbejderens side er 1 måned. Stk. 2. For medarbejdere ansat før 1. juni 1999 er opsigelsesvarslets længde, i fortsættelse af funktionærlovens varsler, afhængig af medarbejderens anciennitet i DR i henhold til nedenstående skema: Anciennitet i DR (mindst) 12 år 15 år 18 år 21 år Opsigelsesvarsel medarbejderens side 2 måneder 2 måneder 2 måneder 3 måneder Opsigelsesvarsel fra DRs side 7 måneder 8 måneder 9 måneder 12 måneder Såfremt DR eller medarbejderen varsler væsentlige ændringer i stillingen, sker dette med funktionærlovens opsigelsesvarsler. Såfremt modtageren påberåber sig den varslede ændring som en opsigelse gælder dog de respektive opsigelsesvarsler, jf. ovenfor. Stk. 3. Hvis en medarbejder over 55 år opsiges af grunde, der ikke kan tilregnes den pågældende, forlænges opsigelsesvarslet fra DR's side med 3 måneder. For at være omfattet af stk. 3 skal en medarbejder være fyldt 55 år på opsigelsestidspunktet. Dvs. at hvis en medarbejder fylder 55 år i løbet af opsigelsesperioden, får vedkommende ikke forlænget sit opsigelsesvarsel med 3 måneder. Stk. 4. Medarbejderen har ved eventuel afskedigelse krav på at få forelagt en skriftlig motiveret afskedigelse. Stk. 5. Afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold, bortset fra tilfælde af misligholdelse, kan ikke gennemføres uden forudgående skriftlig advarsel. Advarslen skal indeholde en tidsmæssig begrænsning på op til et år. Tillidsrepræsentanten inddrages forud for afskedigelsen. Stk. 6. Såfremt en afskedigelse er begrundet i DRs forhold, skal tillidsrepræsentanten orienteres så tidligt som muligt inden i sinde brevet afleveres. Tillidsrepræsentanten skal have adgang til det nødvendige materiale til vurdering af den planlagte afskedigelse, og kan begære forhandling heraf. Det bemærkes at der i forbindelse med fratræden kan indgås aftaler, hvor optjent frihed kan udbetales. Metal overenskomst 2012 Side 18

19 Stk. 7. Hvis organisationen skønner, at afskedigelsen er urimelig, kan den indankes for en voldgiftsret, sammensat af 2 repræsentanter for organisationen, 2 repræsentanter for DR og en opmand, der efter parternes anmodning udpeges af formanden for Arbejdsretten. Finder voldgiftsretten, at afskedigelsen er urimelig og ikke begrundet i den ansattes eller DR's forhold, kan der tildeles pågældende en erstatning op til 52 ugers løn. Det påhviler parterne at søge voldgiftsretten gennemført hurtigst muligt og inden medarbejderens fratræden. Hvis en medarbejder bliver i sindet /opsagt, bør medarbejderen under alle omstændigheder hurtigst muligt kontakte den lokale tillidsrepræsentant eller klubkontoret for at drøfte/få en vurdering af opsigelsen. 29. Efterindtægt Ægtefællen efter en medarbejder, som ved sin død var ansat i DR, er berettiget til efterindtægt. Efterlader den pågældende sig ikke ægtefælle, men børn under 18 år, overfor hvem medarbejderen har forsørgelsespligt, er disse berettigede til efterindtægt. Stk. 2. Afgår en medarbejder ved døden uden at efterlade sig ægtefælle eller børn, er boet berettiget til efterindtægt. Stk. 3. Efterindtægt udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte lønindtægt. Stk. 4. Retten til efterindtægt omfatter udover løbende måned 3 hele måneder efter dødsfaldet, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Er en medarbejder afgået ved døden som umiddelbar følge af tilskadekomst under tjenesten, omfatter retten til efterindtægt efter stk. 1, et tidsrum af 12 måneder. Stk. 6. Hvis en ægtefælle, som er berettiget til efterindtægt, afgår ved døden inden efterindtægtsperiodens udløb, tilkommer den del af efterindtægten, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, førsteafdødes børn jf. stk. 1. Stk. 7. Reglerne om efterindtægt omfatter også registreret partnerskab og faste samlivsforhold. Med hensyn til faste samlivsforhold er det en forudsætning at den samlevende og medarbejderen i mindst 2 år inden medarbejderens død, har haft fælles bopæl og husførelse. 30. Videreudnyttelse Der henvises til overenskomstparternes aftale af 28. august 1996 om videreudnyttelse af tjenstligt produceret udsendelsesstof m.v. 31. Arbejdstøj Arbejdstøj tildeles efter behov med 2 sæt ved ansættelsen og derefter udskiftning efter behov. Stk. 2. De gældende regler fremgår af aftale med organisationerne af Stk. 3. Parterne er enige om, at DR kan foretage ændringer i ordningens administration, samt at evt. lokale aftaler m.v. om administrationen i tilknytning hertil ændres. Metal overenskomst 2012 Side 19

20 Vurderingen af behovet foretages af den lokale tillidsrepræsentant og afdelingsledelsen Hvis flere medarbejdere er beskæftiget i sammenlignelige funktioner kan der træffes aftale om, at der behovsvurderes for hele gruppen på en gang. Termin er 1 til 2 gange årligt. Der skal til vurderingen af behovet tages hensyn til arbejdsfunktioner, herunder om der er tale om ude- eller indegående funktioner, om der er tale om ekstraordinært smudsigt arbejde eller ekstraordinært stort slid på tøjet. Der kan endvidere tages hensyn til, om der er behov for en særlig profilering af medarbejderen i forbindelse med udadvendte funktioner. 32. Kørselsordning, egen bil og taxa Ved ydervagter kan medarbejderen få betalt taxa eller godtgørelse for kørsel i egen bil. Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at kørselsordningen kan bringes i anvendelse: Medarbejderen skal være beordret på arbejde Mødetiden er tidligere end kl. 6.00, eller Arbejdet slutter efter kl Afstanden fra hjem til arbejde skal være min. 4 km og maks. 25 km. NB: Udbetaling af kørselspenge er jfr. lovgivningen skattepligtig. Hvis afstanden mellem hjem og arbejde er mere end 25 km kan medarbejderen afregne taxakørsel ud over 25 km kontant til chaufføren. Stk. 3. Ved brug af egen bil betales godtgørelse for op til 25 km begge veje. Godtgørelsen følger statens satser for kørselsgodtgørelse (høj sats). For taxakørsel gives der kun godtgørelse for den ene vej, dvs. til den vagt, der starter inden kl. 6:00 eller slutter efter kl. 24.: Flyttegodtgørelse Ved flytning pga. ændret tjenestested ydes flyttegodtgørelse i henhold til gældende aftale mellem Finansministeriet og CFU om ansatte i staten. 34. Tjenestetelefon Der kan tildeles medarbejderne tjenestetelefon efter indstilling fra den pågældendes chef. 35. Jubilæumsgratialer Der ydes jubilæumsgratialer ved 25 års tjeneste på kr., ved 40 års tjeneste på kr. og ved 50 års tjeneste på kr. Gratialet udbetales med ovennævnte beløb, uanset om medarbejderne er på fuld tid eller nedsat tid. Gratialet reguleres hvert andet år i henhold til Finansministeriets cirkulære om jubilæumsgratiale til personale i statens tjeneste. 36. Modtagelse af lån, gaver m.v. Medarbejderen må ikke modtage eller forsøge at opnå lån, gaver af betydning eller andre fordele fra virksomheder (herunder teater, etablissementer o.lign.) eller en- Metal overenskomst 2012 Side 20

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte TV DJ/FAF - ansatte Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte medarbejdere

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere