J.nr.: Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005"

Transkript

1 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.: Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 Vejledende retningslinier for 2005 for behandling af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag Ifølge cirkulæreskrivelse af 16. december 2004 om vejledende indtægtsgrænser m.v. for 2005 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag tages der i bidragssager udgangspunkt i parternes indtægter før skat og arbejdsmarkedsbidrag. Ved vurderingen af bidragsevnen og behovet for reelt skattefri personer er det derfor nødvendigt at foretage en omregning af den skattefri indtægt for at kunne sammenligne denne med en almindelig skattepligtig persons indtægt før skat og arbejdsmarkedsbidrag. På denne måde ligestilles parter, hvis indtægter reelt er skattefri, med parter, der er almindeligt skattepligtige i relation til de vejledende retningslinier i bidragssager. Denne omregning skal for 2005 foretages efter retningslinierne i Arbejdsdirektoratets rundskrivelse nr. 42/04 af 16. december 2004, der er gengivet i bilag 1. Det bemærkes dog, at efter Arbejdsdirektoratets omregningsmetode omregnes den skattefri indtægt til skattepligtig indtægt efter arbejdsmarkedsbidraget på 8 %, mens der i bidragssager tages udgangspunkt i parternes indtægter før betaling af arbejdsmarkedsbidraget. Derfor skal den omregnede indkomst forhøjes med arbejdsmarkedsbidraget. Ved at dividere indtægten efter arbejdsmarkedsbidrag med 0,92, fremkommer indkomsten før arbejdsmarkedsbidrag. Familiestyrelsen skal understrege, at disse omregningsmodeller alene er et hjælpemiddel til brug ved skønnet over parternes indtægtsniveau og dermed bidragets størrelse. Anvendelsen af omregningsmodellerne kan føre til en for høj bruttoindtægt, hvorfor tendensen i skønnet bør være at nedrunde. Æbeløgade 1 Telefon ( ) E-post: 2100 København Ø. Telefax

2 - 2 - Rundskrivelsen indeholder 3 forskellige omregninger, der anvendes i følgende situationer: 1. Indkomster der hidrører fra udenrigsfart 2. Indkomster der hidrører fra nærfart. 3. Indkomster der hidrører fra begrænset fart. Forskellen mellem de tre situationer skyldes, at sømænd i udenrigsfart og nærfart modtaget et særligt fradrag sømandsfradrag som der skal tages hensyn til ved omregningen. Størrelsen af sømandsfradraget er forskelligt i de to situationer. Sømænd i begrænset fart modtager ikke sømandsfradrag; den omregning, der gælder for dem tabel 3 i rundskrivelsen omfatter derfor alle situationer, hvor en part i en bidragssag modtager en skattefri lønindkomst, bortset fra sømænd i udenrigsfart eller nærfart.hvis der er tvivl om, hvilken omregning en sømands indkomst er omfattet af, vil skattevæsenet i sømandens hjemkommune kunne være behjælpelig med oplysninger herom. Omregningsmodellerne gælder ikke for parter, der beskattes på Færøerne eller i Grønland. Endelig bemærkes, at forskellige problemstillinger i relation til opgørelsen af især skattefri sømandsindkomster (DIS-indtægter) er gennemgået i Skarrildhusberetningerne for 1987 (side 53-54), 1991 (side 37-39), 1994 (side 29-31), 1995 (side 30-32), 1996 (side 26-29), 1997 (side 19-23), 1998 (side 32-35) og 1999 (side 9-11). *** I det følgende gennemgås omregningen af skattefri indtægter i 2 forskellige situationer: Eksempel 1 almindelig skattefri indtægt: En part, der ikke er sømand, har en årlig skattefri lønindtægt på kr. Efter tabel 3 i rundskrivelsen af 16. december 2004 svarer dette til en indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag på: De første kr. multipliceres med faktoren 1,0 De næste kr. ( kr kr.) multipliceres med faktoren 1,64 De næste kr. ( kr kr.) multipliceres med faktoren 1,81 De resterende kr. ( kr kr.) multipliceres med faktoren 2,48 I alt svarer kr. netto til kr. efter ambi divideres med 0,92 og svarer til en bruttoindkomst på kr. efter ambi kr. efter ambi kr. efter ambi kr. efter ambi kr. efter ambi kr. før ambi

3 - 3 - Eksempel 2 sømand i udenrigsfart: En part har en årlig skattefri lønindtægt på kr. Den pågældende er sømand og sejler i udenrigsfart. Efter tabel 1 i rundskrivelsen af 16. december 2004 svarer dette til en indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag på: De første kr. multipliceres med faktoren 1,0 og svarer til nettoværdien af De næste kr. ( kr kr.) multipliceres med faktoren 1,50 De næste kr. ( kr kr.) multipliceres med faktoren 1,55 De næste kr. ( kr kr.) multipliceres med faktoren 1,72 De næste kr. ( kr kr.) multipliceres med faktoren 1,81 De resterende kr. ( kr kr.) multipliceres med faktoren 2,48 I alt svarer kr. netto til kr. efter ambi divideres med 0,92 og svarer til en bruttoindkomst på kr. efter ambi kr. efter ambi kr. efter ambi kr. efter ambi kr. efter ambi kr. efter ambi kr. efter ambi kr. før ambi Med venlig hilsen Familiestyrelsen Lars Thøgersen

4 - 4 - Bilag 1: ARBEJDSDIREKTORATET Rundskrivelse nr. 42/ december 2004 Fastsættelse af skalatrin og omregningsfaktorer for 2005 ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer, som er omfattet af DIS-overenskomster Arbejdsdirektoratet har i bekendtgørelse nr. 112 af 11. februar 1994 om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, fastsat regler om omregning af DIS-indtægt. Ved fastsættelsen af skalatrin og omregningsfaktorer for 2005, jf. 2, stk. 2 i bekendtgørelsen, er personskattelovens regler om opgørelse af indkomstskat sammenholdt med de generelle fradrag lagt til grund, dvs. a) Statsskat opgøres, jf. personskattelovens 5, således, 1) bundskat efter personskattelovens 6 2) mellemskat efter personskattelovens 6 a 3) topskat efter personskattelovens 7. b) Landsgennemsnittet af kommunal- og amtskommunal skat samt kirkeskat, der for 2005 er opgjort til (32,6+0,7=) 33,3 pct. c) Personfradraget, jf. personskattelovens 10, der i 2005 udgør kr. d) Sømandsskattefradraget, som udover et bundfradrag på kr. ved udenrigsfart og kr. ved nærfart, udgør 15 pct. af indtægt indtil kr og herefter 8 pct. af indtægt mellem kr og kr , jf. 3, stk. 1 og 2, i lov om særlige fradrag for sømænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august Dette indebærer, at beskatningsprocenterne, der ligger til grund for beregningen af faktorerne for indkomståret 2005 kan beregnes således: 5,5 pct. bundskat tillagt 33,3 pct. gennemsnitlig kommunal- og amtskommunal skat samt kirkeskat = 38,8 pct. I intervallet, hvor der tillige skal betales 6 pct. mellemskat, vil beskatningsprocenten være 44,8. Da der i skattereglerne er taget højde for, at den maksimale beskatningsprocent i intervallet, hvor der tillige skal svares 15 pct. topskat, udgør 59 pct. eksklusiv kirkeskat, vil beskatningsprocenten udgøre 59,7 pct., idet kirkeskatten som et gennemsnit er fastsat til 0,7 pct. Ved beregning af faktorer er der taget hensyn til de variable procentfradrag, der særligt gælder for søfarende, idet skatteprocenterne er nedsat med henholdsvis 15 pct.-fradraget og 8 pct.-fradraget. Procentfradragene er alene medtaget med en skatteværdi på 38,8 pct. Det bemærkes, at beskæftigelsesfradraget på 2,5 pct., der er indført fra 2004, jf. kildeskattelovens 5B ikke indgår i beregningen, idet fradraget alene gives til personer, der bliver beskattet af indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. I henhold til lov om arbejdsmarkedsfonde medregnes hyre, der er indtjent på skibe registreret i DIS, ikke til bidragsgrundlaget ved beregning af arbejdsmarkedsbidrag.

5 - 5 - Der skal derfor heller ikke ske en yderligere regulering af den omregnede hyre for arbejdsmarkedsbidraget. Den omregnede hyre vil umiddelbart kunne lægges til grund ved beregningen af satsen. Der henvises til 8, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002 om bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsfonde og 48 D i lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002 om bekendtgørelse af lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. Der henvises også til bekendtgørelse nr. 500 af 19. august 1988 om beskatning af sømænd m.v. Dansk Internationalt Skibsregister. Skalatrin og faktorer kan for 2005 herefter fastsættes som følger: Udenrigsfart 1. Vedrørende fastsættelse af skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer, 1) som er omfattet af DIS-overenskomster, 2) som erhverver lønindtægt ved tjeneste om bord på et dansk skib i udenrigsfart, og 3) som har et skattemæssigt sømandsfradrag med et bundfradrag på kr., jf. 3, stk. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august 2001 om bekendtgørelse af lov om særlige fradrag til sømænd m.v. Brutto: 1) kr ) kr ) kr ) kr ) kr ) kr Hvilket svarer til: Netto: 1) kr faktor 1,0 2) kr faktor 1,50 3) kr faktor 1,55 4) kr faktor 1,72 5) kr faktor 1,81 6) kr faktor 2,48 Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin: 1) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,00 2) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,50 3) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,55 4) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,72 5) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,81 6) Mdr. indtægt på kr x med faktor 2,48

6 - 6 - Nærfart 2. Vedrørende fastsættelse af skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer, 1) som er omfattet af DIS-overenskomster, 2) som erhverver lønindtægt ved tjeneste om bord på et dansk skib i nærfart, og 3) som har et skattemæssigt sømandsfradrag med et bundfradrag på kr., jf. 3, stk. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august 2001 om bekendtgørelse af lov om særlige fradrag til sømænd m.v. Brutto: 1) kr ) kr ) kr ) kr ) kr ) kr Hvilket svarer til Netto: 1) kr faktor 1,0 2) kr faktor 1,50 3) kr faktor 1,55 4) kr faktor 1,72 5) kr faktor 1,81 6) kr faktor 2,48 Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin: 1) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,00 2) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,50 3) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,55 4) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,72 5) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,81 6) Mdr. indtægt på kr x med faktor 2,48 Begrænset fart (færge) 3. Vedrørende fastsættelse af skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer, 1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og 2) som sejler på begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. 2, nr. 3, og 3, stk. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august 2001 om bekendtgørelse af lov om særlige fradrag til sømænd m.v. Brutto: 1) kr ) kr ) kr ) kr

7 - 7 - Hvilket svarer til Netto: 1) kr faktor 1,0 2) kr faktor 1,64 3) kr faktor 1,81 4) kr faktor 2,48 Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin: 1) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,00 2) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,64 3) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 1,81 4) Mdr. indtægt mellem kr x med faktor 2,48 Med venlig hilsen Jan Strøbæk chefkonsulent direkte tlf

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 Skatteministeriet Finansministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 I sammenhæng med debatten om EU-borgeres adgang til

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Marts 2014 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december 2009 -----------------------

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. SKBE08 Skatteberegning 2008 1 SKBE08 Skatteberegning 2008 Copyright REVI-SOFT A/S, oktober 2007. SKBE08 Skatteberegning 2008 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2008. Understøttede operativsystemer:

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere