ER du klar til næste skybrud?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ER du klar til næste skybrud?"

Transkript

1 se mere på ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1

2 Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig Skybrud og vandskader i forbindelse med ekstremt vejr kan blive en endog særdeles bekostelig affære for dig som boligejer, hvis du ikke har fået klimasikret boligen. Og problemet bliver ikke mindre de kommende år. Ifølge tal fra Forsikring & Pension udbetalte forsikringsselskaberne 6,2 mia. kr. i erstatninger alene efter skybrud i Det svarer til et gennemsnit på kr. pr. skade. Mange er ikke klar over, at afledning af regnvand, som falder på ens egen grund, er grundejerens eget ansvar. Derfor har Miljøministeriet og miljøministeren lanceret en kampagne, som skal hjælpe borgere til at forebygge 2

3 Yderligere oplysninger: Nanet Poulsen Konsulent, Naturstyrelsen Tlf: (+45) Kristian Dan Vestergaard Fuldmægtig, Naturstyrelsen Tlf: (+45) se mere på vand skader og klimasikre boligerne. Som en del af kampagnen har miljøministeren lavet en aftale med en række fagfolk over hele landet om, at de tilbyder private husejere et gratis klimatilpasningstjek. Der er små 200 firmaer over hele landet tilmeldt ordningen. I denne folder kan du finde informationer om, hvad tjekket indebærer, hvem der udfører tjekket og en tjekliste til, hvad et klimatilpasningstjek indeholder. Samtidig indeholder folderen en række konkrete råd og ideer til den enkelte borger, som kan hjælpe i arbejdet med at forebygge og klimasikre hus og have. Danske Anlægsgartnere, De Grønne Kloakentreprenører, Danske Kloakmestre, Dansk Byggeri, Kloakmestrenes TV-inspektion og Danske Maskinstationer og Entreprenører tilbyder det gratis klimatilpasningstjek. Via linkene til højre - og på - kan du se mere hos de enkelte virksomheder og brancheorganisationer, som er med i ordningen. Det er også her, du kan henvende dig, hvis du vil have et gratis klimatilpasningstjek. LINKS Kampagnen drives i samarbejde med en række samarbejdspartnere. Liste over samtlige virksomheder der tilbyder gratis klimatilpasningstjek: Danske Kloakmestre danskekloakmestre.dk Dansk Byggeri Kloaksektionen danskbyggeri.dk Danske Maskinstationer og Entreprenører dmoge.dk Danske Anlægsgartnere dag.dk Kloakmestrenes TV-inspektion kloakmestrenestvinspektion.dk De grønne Kloakentreprenører dgkloak.dk danskekloakmestre.dk danskbyggeri.dk dmoge.dk dag.dk kloakmestrenes tvinspektion.dk dgkloak.dk 3

4 Hvorfor klimatilpasning? Danmark får fremover et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegi venheder. Der vil blive flere og længerevarende hedebølger. Der kan også forventes mere nedbør især om vinteren. Somrene vil sandsynligvis få længere tørre perioder samtidig med, at der vil blive kraftigere skybrud. Som gennemsnit forventes årsmiddelnedbøren at stige med ca. 7 % frem mod I 2100 forventes årsmiddelnedbøren at være vok set med ca. 14 %. Havvandstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i mange områder forventes der ændringer i grundvandsspejlet. Kyster og diger skal sikres mod havenes højere vandstand, og kystbyerne skal sikres bedre mod oversvømmelser og ødelæggelser ved stormflod. De kommende årtiers stadig kraftigere nedbør vil udfordre kloaknettet, jern baneanlæg, tunneler og broer og skabe yderligere risiko for oversvømmelser. Klimaforandringerne kræver også øget kapacitet i redningsberedskabet, fordi uvejr kan tage til i styrke i de kommende årtier, og det stiller nye krav til de måder, samfundet skal forebygge og bekæmpe for eksempel oversvømmelser. Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Et andet aspekt af klimaforandringerne er, at risikoen for infektioner stiger, hvis der sker oversvømmelser med kloakvand i boligområder. Så der er behov for at foretage en lang række tilpasninger på mange forskellige områder. For eksempel er mange bygninger og huse i Danmark bygget mange år før, man overhovedet begyndte at tale om klimaforandringer. Det betyder, at rigtig mange boliger og ejendomme skal sikres mod fremtidens klima, hvor specielt oversvømmelser må have fokus, fordi de kan bringe bygninger og mennesker i fare, når vandet fosser op af kloakkerne og over digerne på kyststrækningerne. Mange af de foranstaltninger der skal til for at tilpasse samfundet det forandrede klima, løses bedst i stor skala af det offentlige. Mange løsninger er så omfattende og har en karakter, hvor det ikke giver mening, at den enkelte borger direkte medvirker. Men som borger har du en række muligheder for at klimasikre og tilpasse dit eget hjem og for at bidrage til gode, fælles løsninger. 4

5 Hvad er dit ansvar? se mere på Hvis du vil undgå vand i kælderen, vil det i mange situationer være dit eget ansvar at sikre, at du ikke får det - og også din egen bet økonomisk. Alle kommuner skal beslutte, hvor voldsom regn de vil kunne tilbyde borgerne at håndtere. Det er forskelligt, hvor stor sikkerhed kommunerne beslutter at give borgerne, men ingen kommuner lover, at de kan klare de mest ekstreme skybrud. Det ville samfundsøkonomisk ikke hænge sammen. Ved ekstreme skybrud som for eksempel det, der ramte København 2. juli 2011, har dit forsyningsselskab og for den sags skyld din kommune og staten derfor ikke noget ansvar for at kunne modtage spildevand og regnvand fra overfladen. Hvis du vil undgå, at dit hjem bliver oversvømmet, må du derfor selv tage affære, så du ikke får regn- og kloakvand ind i dit hjem både i din kælder og i stueplanet. På offentlige arealer er det derimod kommunen, der har ansvaret. Det betyder, at hvis dit hjem bliver oversvømmet af regn- og spildevand fra for eksempel en offentlig vej, så er det kommunens ansvar. Alle kommuner har ansvaret for at sikre, at der i forbindelse med Kommuneplan 2013 kommer til at indgå et kort, som viser, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelser fra spildevand i kommunen. Med dette kort kan du få en del viden om din egen ejendom og for eksempel se, om den ligger udsat. Kortene skal offentliggøres som en del af Kommuneplan 2013, så borgerne også får adgang til dem. 5

6 Giv hus og have et klimatilpasningstjek Hvert år falder der i gennemsnit 750 liter regn på hver kvadratmeter tag i Danmark. Hvis vandet faldt jævnt fordelt, ville kloakkerne uden problemer kunne klare det, og vi behøvede ikke at spekulere over de stigende regnmængder i fremtiden, men sådan er naturen ikke indrettet. I Danmark har vi de seneste år haft skybrud og ekstreme regnmængder med 150 mm regn på under en time, og det er vores kloakker samt mange huse og ejendomme ikke dimensioneret til. Derfor er der risiko for at få vand i din bolig, hvis du ikke klimasikrer den. De voldsomste skybrud kan være vanskelige at gardere sig imod. Men nogle ting kan gøres forebyggende, hvis du er klar over, hvor i boligen der er risiko for oversvømmelser. Miljøministeren har indgået en aftale med en række brancheorganisationer og fagfolk over hele landet om at tilbyde et gratis klimatilpasningstjek til boligejere, så de kan hjælpe folk i gang med klimatilpasning. Er du boligejer, kan du derfor spare både bekymringer og penge ved at følge fagfolkenes råd og vejledning og vælge de helt rigtige løsninger til din bolig. Det kan nemlig være svært at gennemskue, hvorfra vandet kan trænge ind i boligen. Vandindtrængning i boligen kan komme flere steder fra; ovenfra, fra siden/jorden og nedefra. Fagfolkene kan blandt andet hjælpe dig med at afgøre, hvor der er størst risiko for vandindtrængning i din bolig. Vandindtrængning fra oven Under kraftige regnskyl kan der komme store Hvis vandet faldt jævnt fordelt, ville kloakkerne uden problemer kunne klare det, og vi behøvede ikke at spekulere over de stigende regnmængder i fremtiden. regnmængder på taget, tagvinduer, altaner og balkoner. Kommer der kraftig vind i forbindelse med regnen, kan vand piskes op ad facader og vinduer. Vandet presses derfor gennem revner i facaden og utætte fuger omkring vinduer og døre. Vandet kan også løbe over i tagrender og nedløb og derved opfugte facaden. Vandindtrængning fra siden/jord I regnfulde perioder vil der være risiko for, at jordlag bliver mættet med vand, og at det øvre grundvandsspejl hæves. Kommer der et kraftigt regnskyl, vil vandtrykket på kældervægge og kældergulv blive større. Vandet vil kunne opfugte konstruktionerne og trænge gennem revner. Grundfugt kan trænge ind og medføre skjolder, afskalninger og skimmelvækst på indvendige overflader. Vand fra terræn I regnfulde perioder kan der samle sig store mængder vand på terrænet. Hvor det løber hen, afhænger af terrænets hældning og områdets størrelse. Vand kan løbe over lange afstande på kort tid og for eksempel lægge sig omkring lavtliggende huse. Vand, der samler sig op ad et hus, kan opfugte fundamenter og kældervægge. Vandtrykket på kældervægge og gulv bliver større, så vand kan blive presset igennem utætte riste og rørgennemføringer. Desuden 6

7 kan vand sive gennem vinduer i lysskakter og døre ved kældertrapper, for eksempel gennem revner og utætte samlinger. Vandindtrængning nedefra Kloaksystemet kan under et kraftigt regnskyl blive overbelastet. I den situation er der risiko for, at vandet løber tilbage gennem rørene og ind i dit hus. Vandet fra kloakken vil komme ind gennem kloaktilslutninger, for eksempel gulvafløb og toilet. Kloakvandet kan også tilstoppe et omfangsdræn, der er tilsluttet kloakken. For at minimere risikoen for vandindtrængning i boligen, når skybruddet en dag rammer dit område, kan du først og fremmest: Tjekke ventiler, rør, stophaner og tag for tegn på tæring eller utætheder. Sørge for, at samtlige rør i kolde rum er isolerede, så de ikke springer i frostvejr. Tjekke at ventilationsriste i soklen på dit hus sidder så højt, at regnvandet ikke kan løbe ind under huset. Tjekke at fuger omkring installationer er tætte. Få lukket ubrugte afløb i kælderen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Rense og holde tagrender, nedløb, brønde og lysskakter fri for blade og snavs så de ikke stopper til. Rense sandfang for blade, sand og småsten. Sørge for, at terrænet omkring huset skråner væk fra huset. Tjekke husets sokkel og væggene i kælderen for revner eller skader. Tjekke at vinduer og inddækninger er tætte. Ovenstående liste er selvsagt ikke en garanti for, at der ikke trænger vand ind i din bolig, når der falder ekstreme regnmængder. Og som boligejer kan du derfor med fordel investere i en række tiltag for at forebygge og reducere risikoen for oversvømmelse yderligere. Eksempler på tiltag kan være et højvandslukke, et omfangsdræn og forhøjede kanter omkring lyskasser og skakter. På kan du finde en komplet list over, hvor du kan henvende dig, hvis du gerne vil have et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. Nogle af de tiltag, der kan klimasikre din bolig, kræver tilladelse fra kommunen. Du bør derfor altid kontakte fagfolk, som for eksempel din lokale kloakmester, anlægsgartner eller Bolius, som vil kunne rådgive dig. 7

8 Klimatilpasning i hus og have Illustrationer: Martin Schwartz Håndtering af regnvand handler både om bolig (indendørs) og matrikel (udendørs), så problem og løsning afhænger både af faktorer som boligens og grundens beskaffenhed, jordbundsforhold og beliggenheden og så selvfølgelig ejerens ønsker til resultatet. Som boligejer er der meget, du selv kan gøre for at klimasikre din matrikel og din bolig fra kælder til kvist og dermed minimere risikoen for oversvømmelser. Nedenfor kan du se en liste over de mest effektive foranstaltninger mod oversvømmelse og vand i boligen. Listen er ikke udtømmende, og hvis du er i tvivl om, hvilken løsning der passer til din bolig, er det en god idé at kontakte din lokale kloakmester eller Bolius, og få dem til at hjælpe dig med at vurdere, hvilken løsning du skal vælge. Der er også en liste over løsninger, hvor du kan være med til at reducere belastningen på kloaksystemet. Det er en god ide at tale med en anlægsgartner om, hvilken løsning der er bedst og giver det flotteste resultat. Højvandslukke Et højvandslukke beskytter din bolig mod vand fra kloakken under skybrud. Under daglig drift passerer spildevandet forbi højvandslukket. Ved skybrud (opstemning i kloakken) lukker højvandslukket automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i boligen. Der findes flere typer højvandslukke, som både kan placeres inden for og uden for huset. Du bør rådføre dig med en kloakmester om, hvilken type der passer bedst til din bolig. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og selve monteringen af et højvandslukke koster typisk kr. at få monteret. Det er ofte opbrydningen af gulvet, der er med til at gøre det bekosteligt. De billigste højvandslukker er normalt dem, der sidder på de dele af kloaksystemet, hvor der ikke er tilsluttet wc til kloakken. Dertil kommer gravearbejdet og i en del tilfælde efterfølgende reparation af kældergulvet, samt eventuel omlægning af ledningssystemet, så regnvand ikke løber på indersiden af et højvandslukke. Et højvandslukke skal vedligeholdes, fordi der ikke må sidde snavs i lukkemaskinen. Tidligere kunne man også installere såkaldte tilbageløbsstop. Betegnelsen tilbageløbsstop findes ikke længere, men det er stadig muligt at få højvandslukker, der monteres uden for bygninger, som det var tilfældet med et tilbageløbsstop. 8

9 Læs mere på Pumpebrønd En pumpebrønd kan altid hjælpe dig af med spildevand, selv når kloakken er fyldt op. Brønden placeres, så det spildevand fra kælderen, der skal pumpes, løber til denne brønd. I brønden sidder en pumpe, som pumper vandet videre til kloakken. Selv når kloaksystemet er overbelastet, kan vandet pumpes videre, og du kan stadig komme af med dit vand. Pumpebrønden regnes som den mest effektive løsning på problemet med vand i kælderen, men den er også ret dyr. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og ifølge Bolius koster en pumpebrønd mellem kr. afhængigt af tilslutningsmuligheden på de eksisterende kloakledninger. Omfangsdræn Et omfangsdræn er som en nedgravet tagrende, som ligger langs husets fundament og ydermur og leder overskydende vand væk. Det kan være en god idé med et omfangsdræn, hvis du kan se og mærke, at fundament og sokkel suger fugt til sig på grund af for meget vand op ad huset. Hvis du har haft oversvømmelse med rent vand (ikke kloakvand) i kælderen, er det et tegn på, at du har brug for et dræn omkring huset. Omfangsdrænet leder vandet væk fra jorden og fører det til en regnvandsbrønd og videre til kloak og afløbssystem. Du skal have fat i en autoriseret kloakmester, når du vil etablere et omfangsdræn, men du kan ofte selv gøre meget af arbejdet og tætne kælderen udefra. Det er vigtigt, at du kun fjerner jorden på et kort stykke ad gangen. Graver du for meget af væggen fri på én gang, kan væggen kollapse, fordi jorden ikke længere støtter huset godt nok. Prisen for udgravning til dræn inkl. isolering af sokkel/ kældervægge og almindelig lukning af hul efterfølgende, men uden nogen former for reetablering, ligger mellem kr. pr. løbende meter. Faskine En faskine er en slags kasse eller et hulrum i jorden, som regnvandet fra taget på en bygning ledes hen til. Faskinen fungerer som et midlertidigt depot for vandet, lidt ligesom en meget mindre udgave af et regnvandsbassin. Fra faskinen siver regnvandet ned i undergrunden uden om afløb og kloaksystemet, og da vandet nu bidrager til grundvandet, er der dobbelt gevinst. Den klassiske faskine er et hul i jorden fyldt med natursten, men i dag fyldes hullet af letklinker eller plastkasetter, så faskinen ikke skal være så stor. En faskine kræver vedligeholdelse for at blive ved med at virke. Om du må lede regnvandet fra husets tag til en faskine, og hvor stor den skal være, afhænger af flere forhold, herunder jordens evne til at opsuge vandet, hvor højt grundvandet står, risiko for forurening af drikkevand med mere. Derfor skal du have kommunens tilladelse. En faskine aflaster kloaksystemet, og det er årsagen til, at flere kommuner stiller krav om, at der for eksempel skal være faskiner i nye boligområder. For at fremme anvendelsen af faskiner tilbyder nogle kommuner også at tilbagebetale bidraget for tilslutning af regnvand til kloaksystemet, hvis du etablerer en faskine. Mange steder kan du som privat borger få tilbagebetalt omkring 40 procent af bidraget, svarende til omkring kroner. Du kan henvende dig ved kommunen for at høre hvilke regler, der gælder i din kommune. Se hvordan du etablerer en faskine på 9

10 Grønt tag Et grønt tag er et tag med planter som tagbelægning. Der findes forskellige typer med varierende evne til at optage regnvand. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter. Grønne tage har den fordel, at de optager cirka halvdelen af den nedbør, der falder på taget. Ved at anlægge et grønt tag aflaster du kloakken, så den ikke skal bortlede så meget vand som ellers. Det skyldes, at nedbøren ledes ned i kloakken i et mere jævnt tempo, og det nedsætter risikoen for, at kloakken løber over og giver oversvømmelse af hus og kælder. Det er en effektiv måde at aflaste kloaksystemet på, selvom det naturligvis ikke fjerner alle problemer, hvis vandet vælter ned i ekstreme mængder på kort tid. Etablering af grønne tage kan i nogle tilfælde betyde længere levetid til tagkonstruktionen. Samtidig har grønne tage den fordel, at de isolerer og dermed kan holde varme ude om sommeren og inde om vinteren. Grønne tage er en blandt flere veje til lavere varmeregning og et bedre indeklima på varme sommerdage. Inden du etablerer et grønt tag, er det meget vigtigt at få undersøgt, om husets bærende vægge og tagkonstruktion er stærke nok til at bære vægten af det grønne tag. Du skal også tjekke, om det overhovedet er tilladt at vælge et grønt tag som tagmateriale i dit område. Det kan du finde ud af ved at kontakte kommunen og tjekke dit skøde. Regnvenlig indkørsel Asfalt, beton og almindelige fliser forhindrer regnvandet i at sive ned i jorden. Derfor er det ofte en god ide at erstatte dem helt eller delvist med en overflade, som vandet kan trænge igennem. Du kan for eksempel vælge en belægning af grus, perlegrus, granitskærver, stenmel eller lignende. Disse belægninger er jævne og stabile, så du kan parkere din bil på dem uden problemer. En anden mulighed er at benytte gennemtrængelige belægninger, som vandet kan sive ned gennem. Det kan f.eks. gøres ved at lægge nogle særlige flisetyper, så de ligger med brede fuger på en bund, der tåler vand. Du kan også vælge at lægge skærver eller græsarmering, som er belægningssten med hulrum, hvor der kan vokse græs, og hvor vandet kan trænge ned til jorden. Der findes flere forskellige typer græsarmeringssten af beton eller rammer opbygget i plast. Fælles for dem er, at de er lige så stabile og holdbare som almindelige belægningssten, selvom de næsten får belægningen til ligne en almindelig græsplæne. Det er hverken dyrere eller mere besværligt at anlægge en grøn og regnvenlig indkørsel, hvor regnvandet kan sive ned i jorden i stedet for at ende i overbelastede kloakker. Men husk, at der er regler for, hvor stor en del af grunden, du må befæste. 10

11 Regnbed Med et regnbed i haven sørger du for, at der løber mindre vand til kloakken. I stedet siver regnen ned i jorden og fordamper. Regnbeddet skal anlægges et lavt sted mindst 5 meter fra hus og skel. En almindelig fremgangsmåde er, at regnvand fra taget ledes via en tæt rende til et regnbed. Bedet graver du for eksempel 60 cm. dybt. Fyld 20 cm. grus eller sand i bunden og derefter 20 centimeter af den muldjord, du gravede op. Så har du et bed, der ligger 20 cm. under niveau, og suger regnvandet til sig. For at være sikker på, at du opnår en god nedsivning af vandet, er det en god ide at blande sand eller grus i regnbeddets jord. I regnbeddet kan du sætte planter, som tåler, at jorden i bedet veksler mellem at være meget fugtig og i perioder måske næsten tør. Det kan være blomster planter som for eksempel gul iris og løvefod, prydgræsser, buske og træer som for eksempel solbær, pil eller birk. Du kan også fylde beddet med sten. Et regnbed hjælper dig ikke kun med at kontrollere, hvor regnvandet ophober sig i din have. Det kan også være et dekorativt element i haven og forbedre levevilkårene for fugle og smådyr. Som det fremgår, kan et regnbed anlægges på mange måder. Du kan evt. få rådgivning af en anlægsgartner for at finde den løsning, der passer bedst til din have. Som grundejer skal du have en nedsivningstilladelse af kommunen, før du etablerer et regnbed. Det skyldes, at der er afstandskrav til drikkevandsboring, og at kommunen altid vil undersøge, om der findes oplysninger om jordforureninger på din grund. I flere kommuner kan du få refunderet en procentdel af det, du har betalt for at blive koblet til kloaksystemet, hvis du etablerer et regnbed. Se hvordan du kan anlægge et regnbed på Et regnbed er et forsænket bed, der kan akkumulere og nedsive regnvand. Regntønde En hurtig og nem måde at lette presset på kloakken og få glæde af regnvandet er at stille en regnvandstønde op på din grund. En enkelt tønde rækker ikke langt ved skybrud, men hvis mange husejere har flere tønder, kan det få betydning. Regnvandet kan bruges til havevanding, bilvask med mere, og dermed sparer du på grundvandet og pengepungen. De fleste tønder kan rumme liter regnvand, men du kan få regnvandsbeholdere helt op til 1000 liter. Få mere inspiration på ditregnvand.dk 11

12 Økonomiske fordele ved klimatilpasning I de kommende år vil flere borgere få behov for at klimatilpasse boligen og sikre sig imod skybrud og oversvømmelser. Det kan for de fleste være rigtig svært at overskue, hvor man skal begynde, når man vil klimasikre sin bolig. Og det kan også være dyrt. Nedenfor ser du en række muligheder for at få hjælp og tilskud til klimasikring af din private bolig. at få tilbagebetalt hele eller dele af dit tilslutningsbidrag til kloaksystemet. Mange steder kan du som privat borger få tilbagebetalt omkring 40 procent af bidraget, svarende til omkring kroner. Spar på vandregningen Vand er dyrt, og det bliver ikke billigere i fremtiden. Når du klimatilpasser din bolig, er der mulighed for at spare på vandforbruget og -regningen. Du kan for eksempel genbruge regnvand, der falder på husets tag. Via en studs løber vandet fra tagrenden via nedløbsrøret ned i en regnvandsbeholder. Regnvandet kan du så genbruge til for eksempel vanding i haven og bilvask. Det kan også anvendes til toiletskyl, men det kræver særlige anlæg. Udover en her-og-nu besparelse på vandregningen er du også med til at lette presset på kloakkerne ved spidsbelastning. Og det er en fordel, når der er ekstremt regnvejr med forøget risiko for, at kloakkerne løber over og skaber oversvømmelser. Uanset om du er ejer eller lejer kan et klimatilpasningstjek af en fagmand, f.eks. en kloakmester eller en anlægs gartner, være første skridt til, at du får dit på det tørre. For de fleste kan det være rigtig svært at overskue, hvor man skal begynde, når man vil klimasikre sin bolig. Rabat på forsikringen Du kan også spare penge ved at undersøge, om du ved klimatilpasning af boligen kan få rabat på din forsikring, da du dermed har reduceret risikoen for skader på din bolig og sårbarheden over for skybrud. Flere af Danmarks forsikringsselskaber såsom Alm. Brand, Codan og Tryg giver for eksempel forskellige former for rabat på husforsikringen, når du klimatilpasser din bolig. Der kan f.eks. være rabat på forsikringen, hvis du installerer højvandslukke eller pumpebrønd. Der kan også være rabat, hvis du som boligejer gennemfører et klimatilpasningstjek (se side 1). Der kan også være rabat på husforsikringen, hvis du bor i et område, hvor kommunen har foretaget særlige foranstaltninger til at sikre mod skybrud. Du kan sammenligne forsikringsselskaber på Sidst men ikke mindst er Bolig Job ordningen blevet genindført, så her kan også være besparelser at hente. Se mere på: Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Overvejer du f.eks. at etablere en faskine og skabe lokal afledning af regnvand på din egen grund, kan du hos din kommune undersøge, hvilke muligheder du har for Gå sammen med naboen Godt naboskab er guld værd i mange forskellige sammenhænge også når du vil gøre din bolig klar til mere regn. Fælles naboløsninger til afledning af regnvand kan nemlig i 12

13 sig selv være billigere for den enkelte end isolerede løsninger på hver matrikel og dertil kommer, at der jo altid er penge at spare ved at købe stort ind. Inden du og naboen beslutter jer for en løsning, er det en god idé at få et klimatilpasningstjek af jeres bolig, så I kan blive klogere på, hvilken løsning der passer til netop jer. Derfor har Naturstyrelsen i samarbejde med Fællesforeningen af grundejerforeninger i København samlet en lille værkstøjskasse et såkaldt generalforsamlingskit til grundejere med viden og tips, som gør det nemmere at sætte emnet på dagordenen på generalforsamlingen. Find generalforsamlingskittet på: generalforsamlingskit-til-grundejere/ Det kan også være interessant for din nabo og dig at vide, at der findes en pulje for grønne ildsjæle, som støtter lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der støtter den grønne omstilling. Læs mere på: Nabohjælp Hvis du oplever at få vand fra naboen, eller at dit vand i uheldige tilfælde finder vej til nabogrunden, så er det en god ide, at du banker på hos naboen og foreslår en snak om, hvad der kan gøres. Hvis I vil lave fælles klimatilpasningsløsninger, der går på tværs af matriklerne, kræver det tinglysning. Start altid med at snakke med kommunen, hvis I har den slags i tankerne. 13

14 Gode råd, når skaden er sket Når himlen åbner sig, og vandet fosser ind i stue eller kælder, gælder det om at begrænse skaden mest muligt og få styr på forsikringen. Her er gode råd til, hvad du skal gøre, når skaden er sket: 1 Begræns 2 Brug 3 Red 4 Meld skaden i videst muligt omfang. Har du en pumpe, så sæt den i drift og få vandet væk. Ellers køb/lej én, hvis det er muligt. Forsikringen vil efterfølgende dække dine udgifter for anskaffelse og strøm, når du anmelder skaden. gummistøvler eller waders samt gummihandsker, når du bevæger dig i vandet. Ved skybrud blandes overfladevand (regnvand) ofte med fækalie- og bakterieholdigt spildevand fra kloakken. Det kan gøre dig syg, hvis vandet for eksempel kommer i kontakt med en rift på huden. alt, hvad reddes kan. Prioritér indsatsen, så du først sikrer genstande, der ikke kan erstattes, for eksempel fotos, vigtige papirer, kunst og genstande med affektionsværdi. skaden til forsikringsselskabet hvis du kan komme igennem. Bed også om praktiske instrukser, for eksempel om du selv skal kontakte et bestemt skadeservicefirma. 7 Når 8 Tag 9 Bemærk: vandet er væk, er det vigtigt at tørre kælderen eller rummet i videst muligt omfang. Lav grundigt gennemtræk, og kan du skaffe en affugter, så sæt den i drift. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører. Skru ikke op for varmen; det sætter ekstra gang i mikrobiologiske processer og fremmer skimmelvækst i våde bygningselementer. billeder af alle skader undervejs i forløbet og smid ikke skadet indbo ud, før du har haft besøg af en taksator. Uisolerede kældre med beton- eller klinkegulv kan typisk godt tåle en mindre oversvømmelse, uden bygningselementerne tager skade. Men du skal naturligvis have vandet væk alligevel og sørge for god udluftning, til der er tørt igen. Kontakt dog altid dit forsikringsselskab og meld hændelsen, så sagen er behørigt registreret, hvis der senere skulle opstå fugtproblemer som følge af oversvømmelsen. 5 Kan 6 Du du ikke få fat i forsikringen, så prøv selv at få assistance hos et skadeservicefirma eller relevante håndværkere. skal derimod ikke træffe aftaler om reparation og lignende uden at have en helt klar aftale med forsikringen. Kilde: Bolius Se hvad du kan gøre, når skaden er sket på

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning

SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning Dorthe Hedensted Lund Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet dhl@life.ku.dk Indhold Borgerinddragelse i klimatilpasning giver

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Hvad er den bedste løsning for dig? Det kan være en udfordring for dig som husejer at finde

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse Ekstremvejr i Danmark En befolkningsundersøgelse Juli 2015 Ekstremvejr i Danmark Indledning Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Mange analyser tyder på, at denne udvikling

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere