g H OVERENSKOMST E E I 958 " 't med =:l ' VED KØBENHAVNS HAVN HAVN EARB EJ D E RN E S FÆLLESFORBUND . Kø BE N HAVN S FRI HAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g H OVERENSKOMST E E I 958 " 't med =:l ' VED KØBENHAVNS HAVN HAVN EARB EJ D E RN E S FÆLLESFORBUND . Kø BE N HAVN S FRI HAVN"

Transkript

1 L! ; H. 5 H g H F: H L :l ' -1 -J -<r a OVRNSKOMST 4..-* " ' me - ::' n-'.: M LLM FORN NGN AF ARBJDSGVR VD KØBNHAVNS HAVN OG HAVN ARB J D RN S FÆLLSFORBUND ancaenoe HAYN., PAKHUS. OG PLADSARBJD. Kø B N HAVN S FR HAVN Gælene fra 20. mars 958 ænringer af 5. mars 1959

2 L h 5 g g H l e a l lnholsforegnelse mne Afregning, Regler for... Akkorakserne, hva isse incluerer.. Ansvar for overenskomsens overholelse Arejsien Arejernes ansvar ve gosehanlingen Arejernes plig a overhole ranvæsenes forskrifer Arejsholenes slrrelse.... Besigigelse, mægling og volgif, Behani. af uoverenss. ve. Dagpenge ve iiskaekoms. Deponering af omvisee ell Dyrislægges regulering... Forgæues mqe: inenfor or. arejsi. uenfor or. arejsi Forklif, ruck og raer, Arejer i forinelse me.... Forkliffprernes aflpnning.... nenors areje, hva ee omfaer, ealing i lg. over 200 s..w... Lanareje, hva ee omfaer Losning af frisk frug. *linseealing v. ask areje m. v... v. osning m. suger..... MQsringsJorhol: Anagelse af arejskraf m. v Arejernes plig a lae sig mønsre Legiimaionskor. Mlnsring areje næse ag.... Ny fremkommene areje, Afregning ve.. Nævne Overenskomsens varighe..... Ouerøreje, Arejernes plig a uffrre.. Ouerareje, Arejernes re afllsning ve , 3 3 2q J a

3 mne Ouerareje, Procenlæg ve, Regler for... Passagerskie, Amerika-liniernes Priskuran for pakhus- og plasareje Priskura.n f or skzsar ej e : Anmærkninger priskuranen..... ksramanska om or og i lan.. Procenlæg akserne Særlige akser Takser for ar. m. løs sæ, frø, ec. Taksgruppe Tlæg, (søgnehelligags- og kompensaionsiæg)... Rummlseregning Spmæn, Besemmelser ver. Spiseier, Bealing v. imellnsareje.., Forskyning af og afllsning i, Regler for areje i..., Tispunker for. uenfor orinær arejsi.. Timeealing, Besemmelser ver.... Tonnagegrænsen. Tonseregning... Y e j rli g s e s en1,m els en V enepenge, Besemmelser ver. ve na-, søn- og helligagsareje ve umønsring fra konrolkonore ve uelivelse fra areje, K.F.A.s re afm. uen.. for flrse imes venei... 28, o og Noeslae forefines ag i, hefe ' o ' r r r G T r G F

4 l_ Å F a T T r r a e a -{ Alminel ige arejsregler $1. Den orinære arejsi er fra k (lørag og fra kl ) me fllgene spiseier: Frokos fra kl og miag fra k Arejsien er effekiv. Areje m ikke sanses uen for nævne spiseier ve, a arejerne f. eks. samle forlaer arejssee. Arejerne m ikke uen vingene nlvenighe forlae eres areje, flr e pgælene hol afmlnsres. s2. Arejerne er pligige a uflre overareje, nr ee forlanges, men areje kan kun efer særlig afale forlanges forsa uover kl. 3. Arejerne har re afløsning, og slees a e, ersom e lnsker aflfsning, skal meele K.F.A. ee samiig me, a sigelsen overareje finer se. T areje uen for orin er: arejsi foreholer K.F.A. sig re a mlnsre aflsningshol. For overareje fassæes fglgene regler: 1. Overareje p hverlage (lgrlage unagen): forsæelse af agarejle (>forsa areje<) kan er rrre 1/z imes spisei forlanges areje in kl. 19. Sfrem areje sklnnes a vle vare uover kl. 19, holes spisei 1 ime efer orinær arejsis ophlr. Ve ilsesem arejcle skal ierne fra kl , kl og >ski eller luge gøres færig<< overholes. Ve areje uover kl. 21 holes spiseier fra kl og fra kl Overarejle p lprlage: >>Forsa areje< kan forlanges uflr fra kl. 13. r areje ikke enerag kl. 16, holes spisei fra kl. 16-1?. Ve ilsesem areje skal ierne fra kl (uen spisei), kl og >ski eller luge ggires Arejlsilen. Regler lor overareje.

5 Afløsning i og forskylning af spiseiler. lønsring næse ag. Forgær'es møe inrlen for or. arejalsi. 2 færig< me spiseier fra kl og kl overholes. Areje kan og efer særlig afale forsæe uover kl Overarejale p søn- og helligage: Arejs- og spiseier fassæes som p alm. hverage, og a miag holes fra kl For al isesern arejare gæler, a sfrem areje ophlrer mere en 1 ime forinen e fassae klokkesle, eales 1 agime pr. man, og ikke ersom arejes sansning skyles iugens ulosning eller skies forhaling anen kaj. sisnævne fæle gæler reglen >gøre areje færig< e varer, er skal oplægges p e se, hvor skie ligger inen forhalingen. Nr overareje kræves uflr, skal ee meeles vekommene arejere inen kl om llragen og inen kl. 11. r ee ikke ske, og overareje alligevel sklnnes a være nlvenig, yes er hver af e arejere, er mlnsres her, ealing for 1 agime. Dersom varskoe overareje annulleres, eales 1 agime pr. man, er skal yes, selvom orren annulleres inen e n evne klokkesle. Dersom overareje, er er reiig varskoe, ænres en anen arejsi en flrs esem, eales 1 agime pr. man, hvis ænringen flrs meeles arejerne efer orinær arejsis ophbr. Uner særlige forhol kan spiseierne forskyes eller inskrænkes efer afale i hver enkel fæle. Afllsning i spiseierne eales me 1 agime pr. man e afllsene hol. Dersom e imellnsareje srækker sig in i spiseien eales r/z ime, me unagelse af spiseien kl p hverage. S B. Arejerne ingr p a1 lae sig mønsre agen foru i ireke mle p arejssee næse morgen ve arejsis egynelse. Forsvi areje ikke sraks kommer i gang, skal er eales venepenge for hele ien fra arejsiens egynelse arejes pegynese. s4. Nr arejerne efer iisigelse mler areje i orinær arejsi og areje ikke kommer uflrelsg eales 2 arejsimer for forgæves møe. i c e F - L\G

6 L F h H h F F 5 T 3 $5' \r arejerne efer sigelse mler i areje uen for Forgæves orinær arejsi, og areje ikke kommer uffrelr", Xi,u"".10". skal arejerne have ealing for 2 overarejsimer. $6' -{rejerne er forpligee efer ese evne a irage arejlernes arejes fremme, skne maskiner, reskaer og gos u"ou*' og eferkomme arejsleernes orre verlrene areje. De hæfer personlig for en skae, e ve forsæ eller grov uagsomhe forvcler p maskiner, reskaer og gos, Hvor -ikaen inraeffer p grun af, a en given orre ikke eferkorrmes, hæfer hele hoie soliarisk for skaen. Hiiig arejspraksis ieholes. Alejerne er forpligee a overhole e inen for Fi:ihavnens omre af ranvaesen og ranassuranlrer fassae esemmelser afvaergelse af sve. $7. fæle af arejsuygighe som fllge af ulykkesfaele i K.F.A.'s areje ealer Selskae en skaekomae agpenge kr pr. ag (incl. yrisiæg) i in 6 age regne fra agen efer ulykkesfaeles inræen. $8. Al anagelse af arejskraf finer se gennem Klenhavns Friha'"'ns-Akieselska ve en e1ler e af Selskae upegee repræsenaner og p e seer, som Selskae me esemme, Ve pmlnsring afleverer Havnearejernes Fællesforuls melemmer Selskae eller ees repreesenan e af Forune use legiimaionskor, som m inehole vekommene havnearejers nummer, na\rn og opæl. Legiimaionskore skal ageleveres en pgaelenehavnearejer ve afmfnsringen. Sfrem san agelevering ikke finer se, har arejerne ersaningskrav for e em erve pflre inægsa. Klenhavns Frihavns-Akieselska har ikke ve en foranflre esemmelse fraskreve sig sin re efer Sepemerforliges punk 4. Arejerne er pligige a lae sig mlnsre ehver areje, ogs pakhusareje. )gpenge. lønsringsforhokl.

7 4r Afregning Behanlling af uoverenssemmelser. 4 Ti areje anages forrinsvis e arejere, som saighe søger Frihavnen. Sfrem e igangværene areje ikke er enerag ve arejsis ophflr, mler arejerne ireke ve areje næse ag uen særiig mønsring. n arejer, er forlaer si areje eller selvforskyl afmflnsres, m ikke ages i areje hos en anen arejsgiver, før e areje, ve hvke han var eskæfige, er fulflr. Herfra unages afryelse af arejsforhole, er skyles sygom, orrejse eller anen lignenegylig grun. venuel ve arejes afryelse opareje oversku faler hole eller en evenuelle aflflser. Sfrem enkele arejere ueliver eller uner arej-e liver uarejsygige, er e lvrige arejere i hole pligige a gøre areje færig. De oppeærer e fule hols ealing, heruner alle iæg. $e. For ehver losnings- og lasningsareje ueales e - af arejes varighe esem - a cono-el, hvis slrrelse fassæes efer naermere afale mellem Forune og K.F.A. nelige afregningsag foreligger klar slgneagen efer arejes afsluning. Ver. afregning for pakhusareje: Se >Priskuran for pakhus- og plasareje<, sie 21. K.F.A.'s forpligelser overfor e enkele arejere m.h.. ealingen ophlrer fra e Øjelik, pengene er ueaj. s 10. Der nesæes e fas uvalg, hvoraf K.F.A. og Forune hver upeger halvelen, a ehanle mulig opse uenighe om forselsen af nærværene overenskoms sam ehver faglig srissplrgsml mellem K.F.A. og Havnearejernes Fællesforun og enviere fassæe priser for mulig fremkomme ny areje. Forhanlinger kan og ikke egæres opage, ersom uenigheen rejer sig om varemænger p 10 ons og eruner. For ny fremkomme gos' vekommene eales i san fæle efer aksen for >al ane gos<. Opns ikke enighe, henvises splrgsmle mægling elier volgif efer e mellem Sammensluningen af Havnec J e g

8 L h h h F a : :r e 3 l e a a U 5 og Kømansorganisaioner i Danmark og Dansk Arejsrnansforun esene mæglings- og volgifsregler. \ie opsee uoverenssemmelser eponeres e omvisee elp af arejsgiveren, heruner ealing omrise eksramanska, in uoverenssemmelsen har fune sin afgprelse ve mægling, evenuel volgif. $ 11. Haririearejernes Fællesforun og har-ns-akieselska er ansvarlig for, a nærværene overenskoms overholes i punker. Deponer!ng af omvisec relø. Klenhavns Fi'i- Paremes esemmelserne i ansvar' alle eres or og

9 , T,, PRSKU RANT Areje om or i skie sam areje i an ve losning og inlaning. (Bealingen er angive i lre pr. on, hvor ane ikke er anfør.) Alle eferf/lgenale akkorakser unaler 10 øre forhljes ve afregringen meal 6% + 4%, hvor ine ane er nævn. * Som kompensaion for arejsisnesæelsen pr. 5.B.g yes alle komineree afllnningsformer og al imellnsareje e æg af 29 Qe pr. ime. (Af lægge eregnes ikke overarejsprocener). * Yerligere eales ve al akkorcl- og imellnsareje e læg af? lre pr. præsere arejsime (søgnehelligagslæg), jfr. Forligsmansforslage af 31. mars (Af lægge eregnes ikke overarejsprocener.) nlenorcls arejle esr i al areje, er uflres om or svel i skie som i lægere og pramme, heruner ogs inefae a alhugge og uhugge krankrog eller anen kæekrog, sam ve omlaning a uføre nefiring eller nesyrning af varerne uover skies, lægerens eller prammens llnning. Bealingen for inenorls areje i skie gæler ogs for inenors areje i lægere og pramme p 200 ons.w. og erover, som losser eller inlaer fra lan, sam for lægere me arnpsp, er losser eller inlaer fra læger, pram eller sejlski, nr lægerens ampsp enyes. Lanlarejrle esr i a ringe gose fra eller e lossene eller inlaene ski, læger eller pram eller fra e af K.F A. anvise se og ve losningen lige a være afskriverne ehjæpeiige me sorering af gose sam evenuel ække e me presenmnger.

10 Losning me suger (incl. lempning, ejening af suger i lasrum og p æk sam sækkeskaering): Lls sæ Llse expeller, lls kagemel og -skr nllaning gennem laalerør fra sopakhusene: Sore rlr m. lempning (4 m.) u. (2 m. v. røre). Sm rlr m. lempning (2m.) u. ( 1 m. v. pakh. m. lempning (2m.) u. (1m. v. røre) xpel1er, kagemel og -skr Losning me spane: Lls sæ og frø. nllaning svel fra soer som lofer, er er forsyne me inv. neløsrør, levere i saekke, hva enen isse syres eer ej...pr. sæk nrllalning af løs sæcl og oliefrø m. spane fra pakhus nlaning fra lvrige pakhuse nllarlning fra en plas mel spanale Sækkeskæring eales me 5 lre pr. sæk 3 man. Ve syrning læger af oprensning fra ski eales sækkeskærerne m. 33 øre pr. on. Vecl losning af korn, frø og ønner i sække me suger eales sækkeskæringen m.'7 Øre pr. sæk 4 man pr. rør. T unning af sækkenc anvenes 2 man i imeløn pr. rør.

11 L h H h h F H g! l ] -{reje om or i ski,! iægrer el. pram eales m. rii-i.relon r neensene :!læg i ore pr. on pr. m. losning -A,reje om or ski Pr. m. 'pr, on 126 2l, læger eller pram Pr. m rpr. on 108 r 21 Ve P.8 og 16 anvenes 6 m. ) P. 14 ) 4 > Anmærkning Ve losning me e sore sugere anvenes ve ypning man pr. rør + 1 man nefejning. Ve oprensning anvenes 2 man pr. rør. De arejere, er er unønsre førse ag, møer aglig p skie. Overareje prakiseres i lighe me ane skisareje. For havre, oghvee og solsikkefrø eales 331/. 0/o akkoren. Der anvenes kun manska ve rørene skie p over 160 s.. w. sam lægere og pramme p 200 s.. w. og erover, nr er ikke sæes manskr i lasrrrmme lempning. Pr. m pr. on 21 Areje i lan Fra ski, 1æs- T ski, er eller pram lg.,pram hy- eller {ra pakhus ane- el. en plas Anmærkning Tipmæn og øvrig manska, heruner syrn. p plas, eales m. r/6 oraks. Ve syrning aneyogn sæes man eksra ve vægen, hvis enne srp kajen. Ve ragning fra inersc rør anvenes man eksra. aksen er incl. ealing og vejning i unerrum. For ylning elales e læg al 50 n/0.

12 '10 Taksgruppe 300 Areje om orrl ski osirg Suyning '' læger eller pram ,oo Areje i lan l fra pakhus y- eller prkhus ' fra aneel.aen ane- el.en voqn plas vogn plas ] " lra yvogl l Auos og racors i kasser kun inlaning Aceylene i sk. (inci. smuslæg). - Cykleele, llse r'1.asker, omme i ne karoner c. 16 kg. Glasskr, llse. Halmhylsre i r1l. Hlr i. soleringsplaer, lflse, c. 11,5 kg. Klorcalcium i sk. 1) li, llse, hvaenen e syres eller ej. Kokosfire i sk. og. max. 18 kg. Kfrnrlg i papirsk. og karoner (incl. smuslæg). Molersen, lflse. Moorcykler, uemll. Oksekroppe. Olieunke, omme c. 10 kg. Pigr, uemll. Peviier. Tagsen. Tlnen (incl. langning). W.C.- og vaskekummer (incl. langning). ZinkflugsØv.... pr. kasse.,igakker i pk. og. Annærkn.: 1) Yel omlaning sejler eales ine læg Ye ifylning sæes 2 man eksra om or.

13 11 Taksgruppe 180 Areje om orl læser eller fram skr Losning Sluvning!osning Suvning 2o 20 Areje i lan Fra ski, æg- T sk j. l.csrer ' er eller pram eller Pram fra nrkhu. v- eller nakhus {ra ane- lra.en ane l.aen Yogn YYogn plas vogn Plas ' ) Auos og racors, chassis e1. færige, uemall. " " Bananer, Øse og i PaPiremall. Bamus. mallage, on, ikke sæl'lig nævn. Gas i kasser. - ncllaclning. pr' sk' Huer, løse salee, nesalee i lasen' Huer, løse rree. Jernrlr (knærr) spe, uemall., som ikke kan sales' Jernoxy i sække (incl. smuslæg). Kopra, løs m. spane (i.nc. oprensning)' Lamme- og kalvekroppe. Lanrugsmaskinele, aske, uemall' Lercfrr, sm, glasseree. Plaeraiaorer. - nllaclning. RØr, søe. - ncllalning. Spanskrlr. Sokfisk i all. Svinekroppe. Sække, omme, lls unee. Tomaer i craes. i planker og ræei'. i "n"" og une, Øse e]. unee' 2) Træ i sveller, elegrafsænger o.lign. kasseræer i. Anmærkn.: lj io"ses er fra eller incllaes er en luge flere ons af ane gos ell ueml. auos (uregne i ols) ealcs l<r pr' sh' 2) For sorering af ræ i planlier og r'ælllel lleales 18 øe p. oll ehsfa i ln.

14 12 Taksgruppe 1s6 losning 156 Areie om or læger eller pram Suvning losning Suvning Fra ski, læg- er eller pram pai hus el.ahbn 1,56 i y- eller anei voqn 78 Areie i lan T ski, læger eller pram ]u" lyvogn '*l i8 ] " Alfalfagræs i 11. Appelsiner i sm kasser. - nll. fra anevogn. Auoæk. Bauxi. 1ls. Bomul i karuspapir. Brunsen, løs og i sk. (incl. smuslæg). Cellulva i ll. Formsvære i papirsk. Generaorer, uemall. - nell. i sejler. Gsonie i sk. Glasalloner i kurve, omme. Grafi i sk. (incl. smuslaeg). Halm i 11. Hø i ll. Jernromler, omme. Jomfruark. 1) Kaelromler, omme. Kager, løse (incl. oprensning). Karoner, al gos i, ikke særlig nævn. Klipfisk i fus. Kork og korkaffal i ll. Korkisolaionsplaer c. 22 kg. KulsØv i juesække rin.. smusæg). Klnrfrg i juesække og kasser '^-^ (fors. sie 13)

15 h F a h T T 5 e : :l e 13 llanganers, løs og i sk. (incl. smuslæg).?' llaskingocls, un. i fae og romler sam kaelromle. nlaclning. 'olersen i papiremall. - liærkespane, omme. 'icier, ikke i lifvans Losning. lrler og lpere i O;xer i sk. (incl. smuslæg). Paraner, lse. Roesnier i papirsk. Spejlglaskasser, onme. 3i Senarer. a11e, uskrne i plaer, un. marmor og skifer' Sorn i pakker, løs i lasrum. Tagskifer. Tang i 11. Trækul i papirema. (incl. smuslaeg). Træner, omme. T:æu1 i 11. Yen.niculie, lls. \rinruer i kasser og fus. Zinkoxy i sm papirsk..4g i kasser. - nl. fra anevogn' - 1 m. el<sra i anevogn. Ølflasker, omme, i kasser. -!nmærkn.: 1) Nr løse kager fyles i sk. eales 331,'zVa 1llæg. Ye losn. af laninger m. mins 50% sumper, sm solsihkekager (onekger), cler ikke er sale, sam øse expeller og løs soisihkemel eales 10% læs. :) nlaclning f lieler fra F. L. Smih & Co. eales m. imeløn * 11 øre pr. on pr. man. Hvor flyrlehran el. anen kran ikhe anvenes, cales 15% læg e 71- øre. 3) Losn. af marnor og skifer uskre i plaer eales me imeløn + 8 øre pr. on pr. man. -

16 14 J Areje om or Areje i lanl Taksgruppe 120 Asfalsen. Bananer i craes. Bark, afrikansk, uemall. Blikaffal. Blomserllg i kurve. Cironskaller i sk. Faconsen. Feus. Figen i poser. Finer. r"jeraller. 'l'lisesen. Flæsk i ll. Frug i kurve (us). Frug, lrre, i kasser c. 15 kg. Generaorer. Glas i kasser. - Losning. Gos i papfus. Gummi, gammel. Gummi i ll. Huer i sk. og. Hlmel i papirsk. Jern, gammel. Juleræspyn i kasser. Kaelr, gammel. Kanel. Karer i s. fus. Karofler i kurve l* (fors. sie 15) $ H Jlg G Å 4

17 A z fl T fl e :l r a Keelrpr, ruge. Kokosmel i kasser og papirsk. Kl i kurve og kasser. Legepj i kasser. llakulaur i., uemall. ]anariner i kasser c. 15 kg. llargarine. llonierjern, lfs. flursen. \ælkepulver. Planer, levene. Propaffal i sk. 15 Taksgruppe 120 (forrsa fra sie 14) Rullesen. Rnnjern, lf,s,26 mm og eruner og over 7 m lang. 1) Sal, lfls. Soa i papirsk. Sen, lfse, ikke særlig nævn. Sflesan, lls. Svovl, lfis. Spm i juesk. Tapiocamel i sk. Te. Tjæreeg, lls. Træfierplaer. Trær i rl1. Trvæv i rll. Tænsikker i pk. U i ll. in 125 kg. Vanglas, lls. W.C.- og crepepapir. Wrappers, ruge..{nmærkn. : 1) For losning af løs sal eales 27 øre elsra pr. on om or, nr varen forlanges fyl i s ekke.

18 Taksgruppe Al anle gos, ikke seerlig nævn. 16 Areje om or Areje i lan Særlige akser: Losning og inlaclning af possække: 1 lre pr. sæk pr. man. Tlrvesrpelse i aller: Bealingen for inlaning fra vogn, anevogn, pakhus, eeger eller pram anrager: T ski 17 gepr.allepr.ho læger e. pram 13 lrepr. alle pr. hol fra læger el. pram yvogn.... J.3 lre pr. alle pr. hol isse akser er incluere ealing for areje om or i inlaene ski, læger eller pram, spmæn og areje i lossene læger eer pram eller areje p kaj eller i anevogn (4 man). ksramanska eales som e øvrige i hole. nrllaclning af: Ml)er i karonner og anen emallage: imeløn 4\f,epr' on pr'man Lys- og anre farfljer: imelln f 10lrepr. on pr.man. Plasice...: imelln f 10 Bre pr. 100 kg. pr. man Me imelln eales: Losning eller inlaning af revene yr, emalr. erier uema. Losning af agage. Losning el1er injaning af gos me flyekran. Losning eller inlaning af uemall, auos me 2 kraner. Losning af llse huer, nr mærkerne er sammenlane i lasen. Dækning af anevogne pr. pres. B0 lre Afækning af anevogne..... pr. pres. 54 lre r ealingen er inefae sammenlægning af presenninger og henlægning p plas. 4 c c

19 a T i u 7 a 5 fl : a e 3 Taksgruppe '';olaer ) - -,-, : iskale'conainers<. Areje i lan Fra ski, læg- Tjl ski. f*g,..- -,"19!rgl- :lkll'"l i l fra pxkhus y- eller pakhus lra ane- fra el.en ne- el..a_en vogn yvogn plas vogn plas '* -{::mærkninger: 1. Ve vejning p løs væg af gols, er aflæsses eller uleveres ski, 1æger e1ler pram eales e læg af 12 rre pr. on. 2. Losning'nllarring i >hanefocl< m. vejning p læk. Nr gos v. iosning ei. inlaning me 2 omme (i hanefo) vejes p aek eales e læg af 12 pre pr. on. 3. \'e losning af løse varer m. spane el. anre eholere fra skie, er losses som ampere, anvenes ali 6 man i lasen. -1. \r er fines mere en 2 parier jern eller rfr i en las, eales 19 Øre eksra pr. on i lan om naen, ersom sorering finer se. (Gæler ikke skisygn.maeriel.) 5. Nr Øse varer losses i spane el. kasser ir. en plas el. yvogn el. leeger og pram anvenes 2 ipmæn, er hver eales m' 1/e af aksen for e pgælene orareje. 6. Som ræ i lk, regnes ali ræ, er mler 15"X15" og erover.?. For orfjernelse af pine ve losning af frug eales 1 ime pr. man pr. hel ag. Ve overareje me læg af procener'

20 18 A. Procenlæg akserne. (Tlæggene følger varen manipulaionens afsluning.) Areje u. (r&n. Kran i lasen. Tlæg ve onlaning. Tlæg ve sparæk m.v, Langning. 1. For areje uen kran ve losning eller inlaning fra pakhus, skur, en plas, anevogn eller yvogn eales e læg p 5% akserne svel om or som i lan. 2. Ve oplægning p og inlaning fra pakhus 14, nr vinen enyes, eales % itlæe svel om or som i lan (gæler ogs ve oplægning fra y- og anevogn). 3. Nr kra,ruen g.r i, asen eales e læg a % 1 akserne. Tlægge eales ligelees, nr mokraner anvenes ranspor af gos. Nr kraner gr i lasen og samiig anvenes ranspor af gose i lan eales e samle læg af.2%. Besemmelsen ver. kraner i lasen gæler ikke for lægere og pramme sam sejlere, er selv uflrer areje om or, ej heller, hvor lossegrejer forefines, og spman er see, men kranen alligevel gr i lasen af prakiske hensyn, slees ve manipulering af auos, ang jern o.s.v. 4. Ve omlaning ireke el1er me ragning over lan og fra sejlere, er selv ufører areje om or, eales 75Vo læg for alle varer (svel me som uen vejning). Nr læg gives, kan er ikke kræves venepenge p grun af sejlernes langsomme areje. Nr kraner gr i lasen ve omlaning sejlere, er selv uflrer areje om or, eales kun 6n gang 15% lægge. 5. Ve sparæk, for- og øgerpoop, ukkee rum sarn i, g&nge, hvor areje ikke foregr p normal me, eales e læg af 50%. K.F.A. har re a kræve fornlen eksramanska, og ikke over 4 man; ee eksramanska eales af hole. (Jvf. og sie 31 F. P<. 4.) 6. Hvor gose Langes u af skie, eales 50%

21 e fl e a r a e e 7. o Li. '. 2. J o. 19 Hvor gose langes in i skie, eales 25% i17æ.g. Yeho.uariser eales 75% læg for en el af laningen, er af assuranbrerne er goken som havarere. \re oreje p& reen eales 50% læ1. Nr gos papirsække losses eller inlaes p palles, plaeakker e1ler i lossekasser eales e læg af 757o. Nr gos ve lcsning og inlaning rnsporeres p, rolje eales e læg af 75%. Nr K.F.A. kræver, a havnearejerne skal foreage af- og iiækning af iuger, hejsning af omme og skærsokke, anringelse og fjernelse af presenninger, ker og skalkejern og ane normal i forinelse herme sene areje, forhbjes losnings- og asningsakkoren me 7%. Ve- fryseluger eales og som hi. B. ksrarnanska ksraman.ska eaies i samrne forhol som e Øvrige i lanhole, hvor ane ikke er anffir. Naar gose ikke kan lægges ireke i pakhus, men skal ransporeres langs kaj eller perron, nr gose skal oplaegges p en plas eller gae, er ligger ag pakhuse, eller nr gose ve losning eller inlaning skal ringes gennem pakhus eller iangs kaj eller fra anevogn, sæes e nlvenige eksramanska. Ve omlaning me ragning ouer lan, eales hver man, er enyes her, som 1 rnan i hole. Ve losning eller inlaning fra pakhus 4 og pakhus 14, nr henholsvis elevaoren eller vinen enyes, sæes 2 man eksra i lan. Nr gose' ve i,nlaning i, og anre lignene skie forlanges suve uelukkene p mellemækkenes parer, sam nr: gos suves i vingerne i mere en normal oplægningshlje, sæes e fornøne eksramanska og eales som e lvrige i hole. Nr K.F.A. forlanger kqjesropper anven, sæes 2 man eksra i lasen. Ve al Losning eller inlaning fra lukkee øneuogne sam &ne aneuogne me scekke,gos sæes 1 man eksra i lan. Ve inlaning af gos, er ve losningen er oplag me "hfj oplaegningu, sæes 2 man eksra i lan. lavariser. Papirsække p palles o. l. Transpor p rolje. Af- og lækning af luger. Lang ralspor. Dragning over lan. Suvning p par. Køjesropper. Bnevogne. øj opægning.

22 20 Sen i plaer. Sororing al frug, kaffe' m. m. Løse varer. 9. Ve losning af LLe senox'er z pl'aer, sorn skal æres frem p mellemæk, sæes 2 man eksra om or' 10. Ve losning af chlesalpeer sæes 2 man eksra om or, nr sækkene er sammenræne' 11. Ve losning af fr'sk og ørre frug, konserues' kokosmel og e (al i kasser eller karoner) sam uinruer' fumar og rofruger sæes ali 2 man eksra i lan' nr sorering efer mærker finer se' Ve losning af appelsi,ner i' kø'sser anvenes ovennævnæ 2 man eksra i lan, nr er efer meerker forlanges foreage in og me 20 sorerxnger pr' luge' Foreages mere en 20 sorennger pr' luge' sæes yerligere 4 man eksra i lan' 12. Ve losning af. kaff e ' sække og aller sam n$er og man'er i' sække sæes 2 man eksra i lan' nr mærkernes anal uner losningen oversiger 10' og yerligere 2 man, nr mærkernes anal oversiger 20' Bealingen yes kun for e kvanum, er losses efer e nærrne ispunker. Ve losning af- kaffe me sorering sæes yerligere 4 man eksra i lan, ersom 'hfj oplægning< finer se. 13. Nr oanå.gløs, s\esan. og zgn' (l'øs) lægees i pakhus eller inlaes fra pakhus, sæes 2 man eksra i lan' Hvis forklif anvenes, og varerne ippes i lan' anvenes og kun 5 man ial' 14. levaorflrere i pakhus 4 eales som 1 man i hole'

23 a u i l l 5 r l e 21 PRSKURANT FOR PAKH US. OG PLADSARBJ D e onføre ealinger er somlige overenskomsmæssige læg incluere Pakhusareje esr i a uføre al p pakhus eller en plas forefalene areje, er ikke faler in uner lanareje ve losning eer inlaning.

24 22 Takser og esemmelser. 1. Ale inenfor e pakhusomre forefalene afregnes aglig me a cono_elp e ve ejer eskæfigee havnearejere. Å cono-elfle pr. ful. arejsag svarer B imers imelln. Ve korere arejsperioer inenfor agen eales i forhol her. 2. Heruover yes er arejerne inen for pakhusomr_ e en lcegsealng for en manipuieree gosmæng_ e (me el]er uen vejning), forel e enkelie arejere i forhol eres eskæfigelsesi. 3. De arejier, for hvke lægsealing yes, omfaer: a. sykgoispakhusene: ulevering, oplægning, aflæsning, opvejning, opsæk_ ning og omlæsning.. sopakhusene nr. g og 16: ulevering, oplægning, af1æsning, lempning, kas_ ning, konservering og opvejning. Ve lempning, kasning, konservering og opvejning yes ingen lægsealing, nr san areje fore_ ages uen anvenelse af havnearejere. 4. Tlægsealingen for e uner pk. 3 næme arejer ugør: a. sykgolspakhusene. fryserum c. sopakhusene nr. 8 og lre pr. on 66 oo Anmærkning: Forsvi angr areje me lls sæ i pakhus 1.4 eaes som uner c. 5. Sieenge arejeren oppeærer a cono eaiing, er han, nr ingen me iægsealing forunne arejer finer se, forplige a uflre al inen for e pgæl_ ene pakhusomre forefalene areje efer for_ manens anvisning, ligesom han er forplige a elage i areje i anre inen for forualer.isrike arejer isse ar a* +* q * q + _ -_ :l+ Fr- * c

25 l fl r 6. o. 23 eliggene pakhuse, i hvis lægsealing han a elager (jvf. og neensene anmærkning). Havnearejere, er for en korere perioe umønsres i e esem afgrænse pakhusareje, f. eks. læsning eller aflæsning af anevogne, opvejning af e esem rarepari ec., afregnes aglig me cono for eskæfigelsesien, meens en em kommene lægsanel for e af -em n-ranipuleree anal ons opglres aglig og ucleales efer gælene alminelige regier. Havnearej-ere, er uover e i pakhuse normal eskæfigee manska umbnsres i1 sammen me. ee a elage i en alminelige ulevering m. v., elager pr.o raa i en samlece laegsealing inen for eskaefigelsesagen. K.F.A. foreholer sig re i1 a fasseee e arejces u.fprelse nøvenige anal arejcere inen for pakhusomre. Anmærkning: De er en foruseening, a1 er ve enne priskurans ikrafræen ikke sker ænringer i e hi normal anvene regler m.h.. pakhusarejernes anal og eskæfigelsesomrer, sam a a1le hiiig gæ1- ene akkorakser og seerlige læg orfaler.

26 24 Tonseregning, Rumeregning. lva akkorlpriserne icluerer, T- og afrigning. 0mrigning lllinseealing. Alminelige esemmelser. $ 12. Ve onseregning regnes kun me hele ons. n halv on og erover regnes for en hel, uner en halv orfaler. Der eales mins for 1 on, selv om er uleveres minre en % on i l{e af en ag. n on lig me 1000 kg. $13. For gos, hvis kvanum er angive i kuikfo, og hvis væg ikke kan fremskaffes, regnes?0 kuikf. : 1 on. Akkorrlpriserne incruerer : s Vejning af gose, nr ane ikke er neevn. 2. Sorering i lan. & 3. Geremansareje. 4. Fejning af anevogne efer en aflesning for s vi æ e af K.F.A. sklnnes nøvenig. 5. Minre rangering. r 6. A afhene reskaer sam a uløre al - og afrigning rh af isse rug ve arej.e og a ringe em age p plas efer afenyelsen. For - og afrigning nor for færgeleje eales 1 ime -! r hver man i hole ersom reskaerne skal afhenes i en sylige reskasgr. Ti Norhavn og Mellemassin sam pak- f- husene 2 og 3 sæer K.F.A. arejsvogn. 7. Me eller uen hjælp af pakhusarejerne a anringe maskinelle hjælpemiler ec. p ree plas losning eller laning. B. Omrigning mere en 6n gang pr. halvag (.v.s. fra lan sl og iiage) eales rne Yz ime pr. man for hver omrigning uover 6n. Timeealing. $ For areje, er ikke kommer in uner forannævne akkorer 1. a. for e fæe, hvor er kun elvis assiseres - ve arejes uffirelse, eales arejerne me imelfin Timellnnen er 191 gre (1/z ime 95,5 fre) excl. lavnslæg, normal 22 fire pr. ime jfr. forligsmanens mæglingsforslag af 15. mars Lavllnslægge yes i overenssemmelse me en i mæglingsforslage anføre JJ rl i \' a -h - l! ḇ { l- cå lf ḇ! e

27 2 z 4 z e z l 4, 3 5 r - l l 25 skala for imeforjeneser incl. gaelene yrislæg. Minse imellnsealing pr. ag eregnes for 4 imer. Ve overareje lægges gaelene procener. 3. Nr samme areje forsaees u over normal arejsi, skal forjenesen uner overi meregnes, forinen minseealingen kommer anvenelse. Ve ny areje p ane ski uen for orinær arejsi eales særsk minseealing. 4. Ve ask areje p samme ag sammenlægges forjenesen, hva enen en er opne uelukkene ve imelpnsareje eller ve elvis imelfins- og akkorareje, og suppleres op 4 imers imelfln, ersom enne sum ikke er ne. Dee gæler ogs i fæle af, a e akkorareje sraks forsæes af e areje, er ifllge priskuranen eales me imelln i see for me akkor eller omven. 5. Ve losning me suger meregnes akkorlægge ikke i minseealingen. $ 16. Nr areje uflres p imeealing, kommer er arejerne ealing for e fassae spiseier me unagelse af ien fra kl og spiseien meem en orinære arejsi og overarejsien. Venepenge. $ Venepenge eregnes me alminelig imeløn pr. halv ime me laeg af procener ve overareje. 2. Som venei regnes uner ingen omsænigheer en i, er ikke arejes p grun af orinær eller eksraorinær spisei. 3. Venepenge eales i fllgene fæle: Nrir arejerne siges: a. areje p søn- og helliglage flr kl. B, og areje ikke sraks kommer i gang, fra e ispunk, arejerne har give mfle, in arejes pegyne1se.. areje p søn- og helligage fra kl. B og naareje p isse age fra kl. 18,30 eller senere fra isse klokkesle in arejes pegynelse, eller, hvis areje ikke kommer uflrelse, i s lang i, som e forlanges, a arejerne skal vene (jvf. og $ 5). Bealing for spiseiler Søn- og helligagsarojle.

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005 Klub Søvangens melemmer og gæser afviklee roerene urnering Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.k Hjemmesie: www.skraeppeblae.k

Læs mere

OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah

OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah V OVERENSKOMST angående havne-, pakhus- og pladsarbejde hos Københavns Frihavns-Aktieselskah F.. /r",å lndholdsfortegnelse s1 s s3 $4 Arbejdstid. Ordinær arbejdstid 5 Overarbejde 5 Antagelse af arbejdskraft.

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: 03.08.2007

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sunhesuvalget Dagsoren 04-12-2013 kl. 15:30 Uvalgsværelse 1 Meleer Soia Osani Anne Körner Boil Kornbek Curt Købste Gitte Kjær-Westerann Jørn Moos Dorete Dananell Sie 1 a 31 Inholsortegnelse

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Kundens omkostninger i danske pensionsordninger - Opbygning og sammenligning af ÅOP-nøgletal

Kundens omkostninger i danske pensionsordninger - Opbygning og sammenligning af ÅOP-nøgletal Cand.merc.fr-sude anddaafhandlng undens omkosnnger danske pensonsordnnger - Opbygnng sammenlgnng af ÅOP-nøgleal Cusomer cos n Dansh pensons - Consrucon and comparson of cos raos uderende: Peer Nørholm

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 4 Juli 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 4 Juli 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 4 Juli 2008 G R A F E N hjem, med blat Tag kan familien så dit om læse arbej Forles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Frericia-

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren Facade og mur Nyheder Gulve Leca Flisv Anvendelsesip Produker Find forhandler Konak Min konakperson Farveværkøj Projeker Videoer Forsiden Projeker Nyheder Om Weber Leca leklinker på oppen af Nyborg Lige

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere