g H OVERENSKOMST E E I 958 " 't med =:l ' VED KØBENHAVNS HAVN HAVN EARB EJ D E RN E S FÆLLESFORBUND . Kø BE N HAVN S FRI HAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g H OVERENSKOMST E E I 958 " 't med =:l ' VED KØBENHAVNS HAVN HAVN EARB EJ D E RN E S FÆLLESFORBUND . Kø BE N HAVN S FRI HAVN"

Transkript

1 L! ; H. 5 H g H F: H L :l ' -1 -J -<r a OVRNSKOMST 4..-* " ' me - ::' n-'.: M LLM FORN NGN AF ARBJDSGVR VD KØBNHAVNS HAVN OG HAVN ARB J D RN S FÆLLSFORBUND ancaenoe HAYN., PAKHUS. OG PLADSARBJD. Kø B N HAVN S FR HAVN Gælene fra 20. mars 958 ænringer af 5. mars 1959

2 L h 5 g g H l e a l lnholsforegnelse mne Afregning, Regler for... Akkorakserne, hva isse incluerer.. Ansvar for overenskomsens overholelse Arejsien Arejernes ansvar ve gosehanlingen Arejernes plig a overhole ranvæsenes forskrifer Arejsholenes slrrelse.... Besigigelse, mægling og volgif, Behani. af uoverenss. ve. Dagpenge ve iiskaekoms. Deponering af omvisee ell Dyrislægges regulering... Forgæues mqe: inenfor or. arejsi. uenfor or. arejsi Forklif, ruck og raer, Arejer i forinelse me.... Forkliffprernes aflpnning.... nenors areje, hva ee omfaer, ealing i lg. over 200 s..w... Lanareje, hva ee omfaer Losning af frisk frug. *linseealing v. ask areje m. v... v. osning m. suger..... MQsringsJorhol: Anagelse af arejskraf m. v Arejernes plig a lae sig mønsre Legiimaionskor. Mlnsring areje næse ag.... Ny fremkommene areje, Afregning ve.. Nævne Overenskomsens varighe..... Ouerøreje, Arejernes plig a uffrre.. Ouerareje, Arejernes re afllsning ve , 3 3 2q J a

3 mne Ouerareje, Procenlæg ve, Regler for... Passagerskie, Amerika-liniernes Priskuran for pakhus- og plasareje Priskura.n f or skzsar ej e : Anmærkninger priskuranen..... ksramanska om or og i lan.. Procenlæg akserne Særlige akser Takser for ar. m. løs sæ, frø, ec. Taksgruppe Tlæg, (søgnehelligags- og kompensaionsiæg)... Rummlseregning Spmæn, Besemmelser ver. Spiseier, Bealing v. imellnsareje.., Forskyning af og afllsning i, Regler for areje i..., Tispunker for. uenfor orinær arejsi.. Timeealing, Besemmelser ver.... Tonnagegrænsen. Tonseregning... Y e j rli g s e s en1,m els en V enepenge, Besemmelser ver. ve na-, søn- og helligagsareje ve umønsring fra konrolkonore ve uelivelse fra areje, K.F.A.s re afm. uen.. for flrse imes venei... 28, o og Noeslae forefines ag i, hefe ' o ' r r r G T r G F

4 l_ Å F a T T r r a e a -{ Alminel ige arejsregler $1. Den orinære arejsi er fra k (lørag og fra kl ) me fllgene spiseier: Frokos fra kl og miag fra k Arejsien er effekiv. Areje m ikke sanses uen for nævne spiseier ve, a arejerne f. eks. samle forlaer arejssee. Arejerne m ikke uen vingene nlvenighe forlae eres areje, flr e pgælene hol afmlnsres. s2. Arejerne er pligige a uflre overareje, nr ee forlanges, men areje kan kun efer særlig afale forlanges forsa uover kl. 3. Arejerne har re afløsning, og slees a e, ersom e lnsker aflfsning, skal meele K.F.A. ee samiig me, a sigelsen overareje finer se. T areje uen for orin er: arejsi foreholer K.F.A. sig re a mlnsre aflsningshol. For overareje fassæes fglgene regler: 1. Overareje p hverlage (lgrlage unagen): forsæelse af agarejle (>forsa areje<) kan er rrre 1/z imes spisei forlanges areje in kl. 19. Sfrem areje sklnnes a vle vare uover kl. 19, holes spisei 1 ime efer orinær arejsis ophlr. Ve ilsesem arejcle skal ierne fra kl , kl og >ski eller luge gøres færig<< overholes. Ve areje uover kl. 21 holes spiseier fra kl og fra kl Overarejle p lprlage: >>Forsa areje< kan forlanges uflr fra kl. 13. r areje ikke enerag kl. 16, holes spisei fra kl. 16-1?. Ve ilsesem areje skal ierne fra kl (uen spisei), kl og >ski eller luge ggires Arejlsilen. Regler lor overareje.

5 Afløsning i og forskylning af spiseiler. lønsring næse ag. Forgær'es møe inrlen for or. arejalsi. 2 færig< me spiseier fra kl og kl overholes. Areje kan og efer særlig afale forsæe uover kl Overarejale p søn- og helligage: Arejs- og spiseier fassæes som p alm. hverage, og a miag holes fra kl For al isesern arejare gæler, a sfrem areje ophlrer mere en 1 ime forinen e fassae klokkesle, eales 1 agime pr. man, og ikke ersom arejes sansning skyles iugens ulosning eller skies forhaling anen kaj. sisnævne fæle gæler reglen >gøre areje færig< e varer, er skal oplægges p e se, hvor skie ligger inen forhalingen. Nr overareje kræves uflr, skal ee meeles vekommene arejere inen kl om llragen og inen kl. 11. r ee ikke ske, og overareje alligevel sklnnes a være nlvenig, yes er hver af e arejere, er mlnsres her, ealing for 1 agime. Dersom varskoe overareje annulleres, eales 1 agime pr. man, er skal yes, selvom orren annulleres inen e n evne klokkesle. Dersom overareje, er er reiig varskoe, ænres en anen arejsi en flrs esem, eales 1 agime pr. man, hvis ænringen flrs meeles arejerne efer orinær arejsis ophbr. Uner særlige forhol kan spiseierne forskyes eller inskrænkes efer afale i hver enkel fæle. Afllsning i spiseierne eales me 1 agime pr. man e afllsene hol. Dersom e imellnsareje srækker sig in i spiseien eales r/z ime, me unagelse af spiseien kl p hverage. S B. Arejerne ingr p a1 lae sig mønsre agen foru i ireke mle p arejssee næse morgen ve arejsis egynelse. Forsvi areje ikke sraks kommer i gang, skal er eales venepenge for hele ien fra arejsiens egynelse arejes pegynese. s4. Nr arejerne efer iisigelse mler areje i orinær arejsi og areje ikke kommer uflrelsg eales 2 arejsimer for forgæves møe. i c e F - L\G

6 L F h H h F F 5 T 3 $5' \r arejerne efer sigelse mler i areje uen for Forgæves orinær arejsi, og areje ikke kommer uffrelr", Xi,u"".10". skal arejerne have ealing for 2 overarejsimer. $6' -{rejerne er forpligee efer ese evne a irage arejlernes arejes fremme, skne maskiner, reskaer og gos u"ou*' og eferkomme arejsleernes orre verlrene areje. De hæfer personlig for en skae, e ve forsæ eller grov uagsomhe forvcler p maskiner, reskaer og gos, Hvor -ikaen inraeffer p grun af, a en given orre ikke eferkorrmes, hæfer hele hoie soliarisk for skaen. Hiiig arejspraksis ieholes. Alejerne er forpligee a overhole e inen for Fi:ihavnens omre af ranvaesen og ranassuranlrer fassae esemmelser afvaergelse af sve. $7. fæle af arejsuygighe som fllge af ulykkesfaele i K.F.A.'s areje ealer Selskae en skaekomae agpenge kr pr. ag (incl. yrisiæg) i in 6 age regne fra agen efer ulykkesfaeles inræen. $8. Al anagelse af arejskraf finer se gennem Klenhavns Friha'"'ns-Akieselska ve en e1ler e af Selskae upegee repræsenaner og p e seer, som Selskae me esemme, Ve pmlnsring afleverer Havnearejernes Fællesforuls melemmer Selskae eller ees repreesenan e af Forune use legiimaionskor, som m inehole vekommene havnearejers nummer, na\rn og opæl. Legiimaionskore skal ageleveres en pgaelenehavnearejer ve afmfnsringen. Sfrem san agelevering ikke finer se, har arejerne ersaningskrav for e em erve pflre inægsa. Klenhavns Frihavns-Akieselska har ikke ve en foranflre esemmelse fraskreve sig sin re efer Sepemerforliges punk 4. Arejerne er pligige a lae sig mlnsre ehver areje, ogs pakhusareje. )gpenge. lønsringsforhokl.

7 4r Afregning Behanlling af uoverenssemmelser. 4 Ti areje anages forrinsvis e arejere, som saighe søger Frihavnen. Sfrem e igangværene areje ikke er enerag ve arejsis ophflr, mler arejerne ireke ve areje næse ag uen særiig mønsring. n arejer, er forlaer si areje eller selvforskyl afmflnsres, m ikke ages i areje hos en anen arejsgiver, før e areje, ve hvke han var eskæfige, er fulflr. Herfra unages afryelse af arejsforhole, er skyles sygom, orrejse eller anen lignenegylig grun. venuel ve arejes afryelse opareje oversku faler hole eller en evenuelle aflflser. Sfrem enkele arejere ueliver eller uner arej-e liver uarejsygige, er e lvrige arejere i hole pligige a gøre areje færig. De oppeærer e fule hols ealing, heruner alle iæg. $e. For ehver losnings- og lasningsareje ueales e - af arejes varighe esem - a cono-el, hvis slrrelse fassæes efer naermere afale mellem Forune og K.F.A. nelige afregningsag foreligger klar slgneagen efer arejes afsluning. Ver. afregning for pakhusareje: Se >Priskuran for pakhus- og plasareje<, sie 21. K.F.A.'s forpligelser overfor e enkele arejere m.h.. ealingen ophlrer fra e Øjelik, pengene er ueaj. s 10. Der nesæes e fas uvalg, hvoraf K.F.A. og Forune hver upeger halvelen, a ehanle mulig opse uenighe om forselsen af nærværene overenskoms sam ehver faglig srissplrgsml mellem K.F.A. og Havnearejernes Fællesforun og enviere fassæe priser for mulig fremkomme ny areje. Forhanlinger kan og ikke egæres opage, ersom uenigheen rejer sig om varemænger p 10 ons og eruner. For ny fremkomme gos' vekommene eales i san fæle efer aksen for >al ane gos<. Opns ikke enighe, henvises splrgsmle mægling elier volgif efer e mellem Sammensluningen af Havnec J e g

8 L h h h F a : :r e 3 l e a a U 5 og Kømansorganisaioner i Danmark og Dansk Arejsrnansforun esene mæglings- og volgifsregler. \ie opsee uoverenssemmelser eponeres e omvisee elp af arejsgiveren, heruner ealing omrise eksramanska, in uoverenssemmelsen har fune sin afgprelse ve mægling, evenuel volgif. $ 11. Haririearejernes Fællesforun og har-ns-akieselska er ansvarlig for, a nærværene overenskoms overholes i punker. Deponer!ng af omvisec relø. Klenhavns Fi'i- Paremes esemmelserne i ansvar' alle eres or og

9 , T,, PRSKU RANT Areje om or i skie sam areje i an ve losning og inlaning. (Bealingen er angive i lre pr. on, hvor ane ikke er anfør.) Alle eferf/lgenale akkorakser unaler 10 øre forhljes ve afregringen meal 6% + 4%, hvor ine ane er nævn. * Som kompensaion for arejsisnesæelsen pr. 5.B.g yes alle komineree afllnningsformer og al imellnsareje e æg af 29 Qe pr. ime. (Af lægge eregnes ikke overarejsprocener). * Yerligere eales ve al akkorcl- og imellnsareje e læg af? lre pr. præsere arejsime (søgnehelligagslæg), jfr. Forligsmansforslage af 31. mars (Af lægge eregnes ikke overarejsprocener.) nlenorcls arejle esr i al areje, er uflres om or svel i skie som i lægere og pramme, heruner ogs inefae a alhugge og uhugge krankrog eller anen kæekrog, sam ve omlaning a uføre nefiring eller nesyrning af varerne uover skies, lægerens eller prammens llnning. Bealingen for inenorls areje i skie gæler ogs for inenors areje i lægere og pramme p 200 ons.w. og erover, som losser eller inlaer fra lan, sam for lægere me arnpsp, er losser eller inlaer fra læger, pram eller sejlski, nr lægerens ampsp enyes. Lanlarejrle esr i a ringe gose fra eller e lossene eller inlaene ski, læger eller pram eller fra e af K.F A. anvise se og ve losningen lige a være afskriverne ehjæpeiige me sorering af gose sam evenuel ække e me presenmnger.

10 Losning me suger (incl. lempning, ejening af suger i lasrum og p æk sam sækkeskaering): Lls sæ Llse expeller, lls kagemel og -skr nllaning gennem laalerør fra sopakhusene: Sore rlr m. lempning (4 m.) u. (2 m. v. røre). Sm rlr m. lempning (2m.) u. ( 1 m. v. pakh. m. lempning (2m.) u. (1m. v. røre) xpel1er, kagemel og -skr Losning me spane: Lls sæ og frø. nllaning svel fra soer som lofer, er er forsyne me inv. neløsrør, levere i saekke, hva enen isse syres eer ej...pr. sæk nrllalning af løs sæcl og oliefrø m. spane fra pakhus nlaning fra lvrige pakhuse nllarlning fra en plas mel spanale Sækkeskæring eales me 5 lre pr. sæk 3 man. Ve syrning læger af oprensning fra ski eales sækkeskærerne m. 33 øre pr. on. Vecl losning af korn, frø og ønner i sække me suger eales sækkeskæringen m.'7 Øre pr. sæk 4 man pr. rør. T unning af sækkenc anvenes 2 man i imeløn pr. rør.

11 L h H h h F H g! l ] -{reje om or i ski,! iægrer el. pram eales m. rii-i.relon r neensene :!læg i ore pr. on pr. m. losning -A,reje om or ski Pr. m. 'pr, on 126 2l, læger eller pram Pr. m rpr. on 108 r 21 Ve P.8 og 16 anvenes 6 m. ) P. 14 ) 4 > Anmærkning Ve losning me e sore sugere anvenes ve ypning man pr. rør + 1 man nefejning. Ve oprensning anvenes 2 man pr. rør. De arejere, er er unønsre førse ag, møer aglig p skie. Overareje prakiseres i lighe me ane skisareje. For havre, oghvee og solsikkefrø eales 331/. 0/o akkoren. Der anvenes kun manska ve rørene skie p over 160 s.. w. sam lægere og pramme p 200 s.. w. og erover, nr er ikke sæes manskr i lasrrrmme lempning. Pr. m pr. on 21 Areje i lan Fra ski, 1æs- T ski, er eller pram lg.,pram hy- eller {ra pakhus ane- el. en plas Anmærkning Tipmæn og øvrig manska, heruner syrn. p plas, eales m. r/6 oraks. Ve syrning aneyogn sæes man eksra ve vægen, hvis enne srp kajen. Ve ragning fra inersc rør anvenes man eksra. aksen er incl. ealing og vejning i unerrum. For ylning elales e læg al 50 n/0.

12 '10 Taksgruppe 300 Areje om orrl ski osirg Suyning '' læger eller pram ,oo Areje i lan l fra pakhus y- eller prkhus ' fra aneel.aen ane- el.en voqn plas vogn plas ] " lra yvogl l Auos og racors i kasser kun inlaning Aceylene i sk. (inci. smuslæg). - Cykleele, llse r'1.asker, omme i ne karoner c. 16 kg. Glasskr, llse. Halmhylsre i r1l. Hlr i. soleringsplaer, lflse, c. 11,5 kg. Klorcalcium i sk. 1) li, llse, hvaenen e syres eller ej. Kokosfire i sk. og. max. 18 kg. Kfrnrlg i papirsk. og karoner (incl. smuslæg). Molersen, lflse. Moorcykler, uemll. Oksekroppe. Olieunke, omme c. 10 kg. Pigr, uemll. Peviier. Tagsen. Tlnen (incl. langning). W.C.- og vaskekummer (incl. langning). ZinkflugsØv.... pr. kasse.,igakker i pk. og. Annærkn.: 1) Yel omlaning sejler eales ine læg Ye ifylning sæes 2 man eksra om or.

13 11 Taksgruppe 180 Areje om orl læser eller fram skr Losning Sluvning!osning Suvning 2o 20 Areje i lan Fra ski, æg- T sk j. l.csrer ' er eller pram eller Pram fra nrkhu. v- eller nakhus {ra ane- lra.en ane l.aen Yogn YYogn plas vogn Plas ' ) Auos og racors, chassis e1. færige, uemall. " " Bananer, Øse og i PaPiremall. Bamus. mallage, on, ikke sæl'lig nævn. Gas i kasser. - ncllaclning. pr' sk' Huer, løse salee, nesalee i lasen' Huer, løse rree. Jernrlr (knærr) spe, uemall., som ikke kan sales' Jernoxy i sække (incl. smuslæg). Kopra, løs m. spane (i.nc. oprensning)' Lamme- og kalvekroppe. Lanrugsmaskinele, aske, uemall' Lercfrr, sm, glasseree. Plaeraiaorer. - nllaclning. RØr, søe. - ncllalning. Spanskrlr. Sokfisk i all. Svinekroppe. Sække, omme, lls unee. Tomaer i craes. i planker og ræei'. i "n"" og une, Øse e]. unee' 2) Træ i sveller, elegrafsænger o.lign. kasseræer i. Anmærkn.: lj io"ses er fra eller incllaes er en luge flere ons af ane gos ell ueml. auos (uregne i ols) ealcs l<r pr' sh' 2) For sorering af ræ i planlier og r'ælllel lleales 18 øe p. oll ehsfa i ln.

14 12 Taksgruppe 1s6 losning 156 Areie om or læger eller pram Suvning losning Suvning Fra ski, læg- er eller pram pai hus el.ahbn 1,56 i y- eller anei voqn 78 Areie i lan T ski, læger eller pram ]u" lyvogn '*l i8 ] " Alfalfagræs i 11. Appelsiner i sm kasser. - nll. fra anevogn. Auoæk. Bauxi. 1ls. Bomul i karuspapir. Brunsen, løs og i sk. (incl. smuslæg). Cellulva i ll. Formsvære i papirsk. Generaorer, uemall. - nell. i sejler. Gsonie i sk. Glasalloner i kurve, omme. Grafi i sk. (incl. smuslaeg). Halm i 11. Hø i ll. Jernromler, omme. Jomfruark. 1) Kaelromler, omme. Kager, løse (incl. oprensning). Karoner, al gos i, ikke særlig nævn. Klipfisk i fus. Kork og korkaffal i ll. Korkisolaionsplaer c. 22 kg. KulsØv i juesække rin.. smusæg). Klnrfrg i juesække og kasser '^-^ (fors. sie 13)

15 h F a h T T 5 e : :l e 13 llanganers, løs og i sk. (incl. smuslæg).?' llaskingocls, un. i fae og romler sam kaelromle. nlaclning. 'olersen i papiremall. - liærkespane, omme. 'icier, ikke i lifvans Losning. lrler og lpere i O;xer i sk. (incl. smuslæg). Paraner, lse. Roesnier i papirsk. Spejlglaskasser, onme. 3i Senarer. a11e, uskrne i plaer, un. marmor og skifer' Sorn i pakker, løs i lasrum. Tagskifer. Tang i 11. Trækul i papirema. (incl. smuslaeg). Træner, omme. T:æu1 i 11. Yen.niculie, lls. \rinruer i kasser og fus. Zinkoxy i sm papirsk..4g i kasser. - nl. fra anevogn' - 1 m. el<sra i anevogn. Ølflasker, omme, i kasser. -!nmærkn.: 1) Nr løse kager fyles i sk. eales 331,'zVa 1llæg. Ye losn. af laninger m. mins 50% sumper, sm solsihkekager (onekger), cler ikke er sale, sam øse expeller og løs soisihkemel eales 10% læs. :) nlaclning f lieler fra F. L. Smih & Co. eales m. imeløn * 11 øre pr. on pr. man. Hvor flyrlehran el. anen kran ikhe anvenes, cales 15% læg e 71- øre. 3) Losn. af marnor og skifer uskre i plaer eales me imeløn + 8 øre pr. on pr. man. -

16 14 J Areje om or Areje i lanl Taksgruppe 120 Asfalsen. Bananer i craes. Bark, afrikansk, uemall. Blikaffal. Blomserllg i kurve. Cironskaller i sk. Faconsen. Feus. Figen i poser. Finer. r"jeraller. 'l'lisesen. Flæsk i ll. Frug i kurve (us). Frug, lrre, i kasser c. 15 kg. Generaorer. Glas i kasser. - Losning. Gos i papfus. Gummi, gammel. Gummi i ll. Huer i sk. og. Hlmel i papirsk. Jern, gammel. Juleræspyn i kasser. Kaelr, gammel. Kanel. Karer i s. fus. Karofler i kurve l* (fors. sie 15) $ H Jlg G Å 4

17 A z fl T fl e :l r a Keelrpr, ruge. Kokosmel i kasser og papirsk. Kl i kurve og kasser. Legepj i kasser. llakulaur i., uemall. ]anariner i kasser c. 15 kg. llargarine. llonierjern, lfs. flursen. \ælkepulver. Planer, levene. Propaffal i sk. 15 Taksgruppe 120 (forrsa fra sie 14) Rullesen. Rnnjern, lf,s,26 mm og eruner og over 7 m lang. 1) Sal, lfls. Soa i papirsk. Sen, lfse, ikke særlig nævn. Sflesan, lls. Svovl, lfis. Spm i juesk. Tapiocamel i sk. Te. Tjæreeg, lls. Træfierplaer. Trær i rl1. Trvæv i rll. Tænsikker i pk. U i ll. in 125 kg. Vanglas, lls. W.C.- og crepepapir. Wrappers, ruge..{nmærkn. : 1) For losning af løs sal eales 27 øre elsra pr. on om or, nr varen forlanges fyl i s ekke.

18 Taksgruppe Al anle gos, ikke seerlig nævn. 16 Areje om or Areje i lan Særlige akser: Losning og inlaclning af possække: 1 lre pr. sæk pr. man. Tlrvesrpelse i aller: Bealingen for inlaning fra vogn, anevogn, pakhus, eeger eller pram anrager: T ski 17 gepr.allepr.ho læger e. pram 13 lrepr. alle pr. hol fra læger el. pram yvogn.... J.3 lre pr. alle pr. hol isse akser er incluere ealing for areje om or i inlaene ski, læger eller pram, spmæn og areje i lossene læger eer pram eller areje p kaj eller i anevogn (4 man). ksramanska eales som e øvrige i hole. nrllaclning af: Ml)er i karonner og anen emallage: imeløn 4\f,epr' on pr'man Lys- og anre farfljer: imelln f 10lrepr. on pr.man. Plasice...: imelln f 10 Bre pr. 100 kg. pr. man Me imelln eales: Losning eller inlaning af revene yr, emalr. erier uema. Losning af agage. Losning el1er injaning af gos me flyekran. Losning eller inlaning af uemall, auos me 2 kraner. Losning af llse huer, nr mærkerne er sammenlane i lasen. Dækning af anevogne pr. pres. B0 lre Afækning af anevogne..... pr. pres. 54 lre r ealingen er inefae sammenlægning af presenninger og henlægning p plas. 4 c c

19 a T i u 7 a 5 fl : a e 3 Taksgruppe '';olaer ) - -,-, : iskale'conainers<. Areje i lan Fra ski, læg- Tjl ski. f*g,..- -,"19!rgl- :lkll'"l i l fra pxkhus y- eller pakhus lra ane- fra el.en ne- el..a_en vogn yvogn plas vogn plas '* -{::mærkninger: 1. Ve vejning p løs væg af gols, er aflæsses eller uleveres ski, 1æger e1ler pram eales e læg af 12 rre pr. on. 2. Losning'nllarring i >hanefocl< m. vejning p læk. Nr gos v. iosning ei. inlaning me 2 omme (i hanefo) vejes p aek eales e læg af 12 pre pr. on. 3. \'e losning af løse varer m. spane el. anre eholere fra skie, er losses som ampere, anvenes ali 6 man i lasen. -1. \r er fines mere en 2 parier jern eller rfr i en las, eales 19 Øre eksra pr. on i lan om naen, ersom sorering finer se. (Gæler ikke skisygn.maeriel.) 5. Nr Øse varer losses i spane el. kasser ir. en plas el. yvogn el. leeger og pram anvenes 2 ipmæn, er hver eales m' 1/e af aksen for e pgælene orareje. 6. Som ræ i lk, regnes ali ræ, er mler 15"X15" og erover.?. For orfjernelse af pine ve losning af frug eales 1 ime pr. man pr. hel ag. Ve overareje me læg af procener'

20 18 A. Procenlæg akserne. (Tlæggene følger varen manipulaionens afsluning.) Areje u. (r&n. Kran i lasen. Tlæg ve onlaning. Tlæg ve sparæk m.v, Langning. 1. For areje uen kran ve losning eller inlaning fra pakhus, skur, en plas, anevogn eller yvogn eales e læg p 5% akserne svel om or som i lan. 2. Ve oplægning p og inlaning fra pakhus 14, nr vinen enyes, eales % itlæe svel om or som i lan (gæler ogs ve oplægning fra y- og anevogn). 3. Nr kra,ruen g.r i, asen eales e læg a % 1 akserne. Tlægge eales ligelees, nr mokraner anvenes ranspor af gos. Nr kraner gr i lasen og samiig anvenes ranspor af gose i lan eales e samle læg af.2%. Besemmelsen ver. kraner i lasen gæler ikke for lægere og pramme sam sejlere, er selv uflrer areje om or, ej heller, hvor lossegrejer forefines, og spman er see, men kranen alligevel gr i lasen af prakiske hensyn, slees ve manipulering af auos, ang jern o.s.v. 4. Ve omlaning ireke el1er me ragning over lan og fra sejlere, er selv ufører areje om or, eales 75Vo læg for alle varer (svel me som uen vejning). Nr læg gives, kan er ikke kræves venepenge p grun af sejlernes langsomme areje. Nr kraner gr i lasen ve omlaning sejlere, er selv uflrer areje om or, eales kun 6n gang 15% lægge. 5. Ve sparæk, for- og øgerpoop, ukkee rum sarn i, g&nge, hvor areje ikke foregr p normal me, eales e læg af 50%. K.F.A. har re a kræve fornlen eksramanska, og ikke over 4 man; ee eksramanska eales af hole. (Jvf. og sie 31 F. P<. 4.) 6. Hvor gose Langes u af skie, eales 50%

21 e fl e a r a e e 7. o Li. '. 2. J o. 19 Hvor gose langes in i skie, eales 25% i17æ.g. Yeho.uariser eales 75% læg for en el af laningen, er af assuranbrerne er goken som havarere. \re oreje p& reen eales 50% læ1. Nr gos papirsække losses eller inlaes p palles, plaeakker e1ler i lossekasser eales e læg af 757o. Nr gos ve lcsning og inlaning rnsporeres p, rolje eales e læg af 75%. Nr K.F.A. kræver, a havnearejerne skal foreage af- og iiækning af iuger, hejsning af omme og skærsokke, anringelse og fjernelse af presenninger, ker og skalkejern og ane normal i forinelse herme sene areje, forhbjes losnings- og asningsakkoren me 7%. Ve- fryseluger eales og som hi. B. ksrarnanska ksraman.ska eaies i samrne forhol som e Øvrige i lanhole, hvor ane ikke er anffir. Naar gose ikke kan lægges ireke i pakhus, men skal ransporeres langs kaj eller perron, nr gose skal oplaegges p en plas eller gae, er ligger ag pakhuse, eller nr gose ve losning eller inlaning skal ringes gennem pakhus eller iangs kaj eller fra anevogn, sæes e nlvenige eksramanska. Ve omlaning me ragning ouer lan, eales hver man, er enyes her, som 1 rnan i hole. Ve losning eller inlaning fra pakhus 4 og pakhus 14, nr henholsvis elevaoren eller vinen enyes, sæes 2 man eksra i lan. Nr gose' ve i,nlaning i, og anre lignene skie forlanges suve uelukkene p mellemækkenes parer, sam nr: gos suves i vingerne i mere en normal oplægningshlje, sæes e fornøne eksramanska og eales som e lvrige i hole. Nr K.F.A. forlanger kqjesropper anven, sæes 2 man eksra i lasen. Ve al Losning eller inlaning fra lukkee øneuogne sam &ne aneuogne me scekke,gos sæes 1 man eksra i lan. Ve inlaning af gos, er ve losningen er oplag me "hfj oplaegningu, sæes 2 man eksra i lan. lavariser. Papirsække p palles o. l. Transpor p rolje. Af- og lækning af luger. Lang ralspor. Dragning over lan. Suvning p par. Køjesropper. Bnevogne. øj opægning.

22 20 Sen i plaer. Sororing al frug, kaffe' m. m. Løse varer. 9. Ve losning af LLe senox'er z pl'aer, sorn skal æres frem p mellemæk, sæes 2 man eksra om or' 10. Ve losning af chlesalpeer sæes 2 man eksra om or, nr sækkene er sammenræne' 11. Ve losning af fr'sk og ørre frug, konserues' kokosmel og e (al i kasser eller karoner) sam uinruer' fumar og rofruger sæes ali 2 man eksra i lan' nr sorering efer mærker finer se' Ve losning af appelsi,ner i' kø'sser anvenes ovennævnæ 2 man eksra i lan, nr er efer meerker forlanges foreage in og me 20 sorerxnger pr' luge' Foreages mere en 20 sorennger pr' luge' sæes yerligere 4 man eksra i lan' 12. Ve losning af. kaff e ' sække og aller sam n$er og man'er i' sække sæes 2 man eksra i lan' nr mærkernes anal uner losningen oversiger 10' og yerligere 2 man, nr mærkernes anal oversiger 20' Bealingen yes kun for e kvanum, er losses efer e nærrne ispunker. Ve losning af- kaffe me sorering sæes yerligere 4 man eksra i lan, ersom 'hfj oplægning< finer se. 13. Nr oanå.gløs, s\esan. og zgn' (l'øs) lægees i pakhus eller inlaes fra pakhus, sæes 2 man eksra i lan' Hvis forklif anvenes, og varerne ippes i lan' anvenes og kun 5 man ial' 14. levaorflrere i pakhus 4 eales som 1 man i hole'

23 a u i l l 5 r l e 21 PRSKURANT FOR PAKH US. OG PLADSARBJ D e onføre ealinger er somlige overenskomsmæssige læg incluere Pakhusareje esr i a uføre al p pakhus eller en plas forefalene areje, er ikke faler in uner lanareje ve losning eer inlaning.

24 22 Takser og esemmelser. 1. Ale inenfor e pakhusomre forefalene afregnes aglig me a cono_elp e ve ejer eskæfigee havnearejere. Å cono-elfle pr. ful. arejsag svarer B imers imelln. Ve korere arejsperioer inenfor agen eales i forhol her. 2. Heruover yes er arejerne inen for pakhusomr_ e en lcegsealng for en manipuieree gosmæng_ e (me el]er uen vejning), forel e enkelie arejere i forhol eres eskæfigelsesi. 3. De arejier, for hvke lægsealing yes, omfaer: a. sykgoispakhusene: ulevering, oplægning, aflæsning, opvejning, opsæk_ ning og omlæsning.. sopakhusene nr. g og 16: ulevering, oplægning, af1æsning, lempning, kas_ ning, konservering og opvejning. Ve lempning, kasning, konservering og opvejning yes ingen lægsealing, nr san areje fore_ ages uen anvenelse af havnearejere. 4. Tlægsealingen for e uner pk. 3 næme arejer ugør: a. sykgolspakhusene. fryserum c. sopakhusene nr. 8 og lre pr. on 66 oo Anmærkning: Forsvi angr areje me lls sæ i pakhus 1.4 eaes som uner c. 5. Sieenge arejeren oppeærer a cono eaiing, er han, nr ingen me iægsealing forunne arejer finer se, forplige a uflre al inen for e pgæl_ ene pakhusomre forefalene areje efer for_ manens anvisning, ligesom han er forplige a elage i areje i anre inen for forualer.isrike arejer isse ar a* +* q * q + _ -_ :l+ Fr- * c

25 l fl r 6. o. 23 eliggene pakhuse, i hvis lægsealing han a elager (jvf. og neensene anmærkning). Havnearejere, er for en korere perioe umønsres i e esem afgrænse pakhusareje, f. eks. læsning eller aflæsning af anevogne, opvejning af e esem rarepari ec., afregnes aglig me cono for eskæfigelsesien, meens en em kommene lægsanel for e af -em n-ranipuleree anal ons opglres aglig og ucleales efer gælene alminelige regier. Havnearej-ere, er uover e i pakhuse normal eskæfigee manska umbnsres i1 sammen me. ee a elage i en alminelige ulevering m. v., elager pr.o raa i en samlece laegsealing inen for eskaefigelsesagen. K.F.A. foreholer sig re i1 a fasseee e arejces u.fprelse nøvenige anal arejcere inen for pakhusomre. Anmærkning: De er en foruseening, a1 er ve enne priskurans ikrafræen ikke sker ænringer i e hi normal anvene regler m.h.. pakhusarejernes anal og eskæfigelsesomrer, sam a a1le hiiig gæ1- ene akkorakser og seerlige læg orfaler.

26 24 Tonseregning, Rumeregning. lva akkorlpriserne icluerer, T- og afrigning. 0mrigning lllinseealing. Alminelige esemmelser. $ 12. Ve onseregning regnes kun me hele ons. n halv on og erover regnes for en hel, uner en halv orfaler. Der eales mins for 1 on, selv om er uleveres minre en % on i l{e af en ag. n on lig me 1000 kg. $13. For gos, hvis kvanum er angive i kuikfo, og hvis væg ikke kan fremskaffes, regnes?0 kuikf. : 1 on. Akkorrlpriserne incruerer : s Vejning af gose, nr ane ikke er neevn. 2. Sorering i lan. & 3. Geremansareje. 4. Fejning af anevogne efer en aflesning for s vi æ e af K.F.A. sklnnes nøvenig. 5. Minre rangering. r 6. A afhene reskaer sam a uløre al - og afrigning rh af isse rug ve arej.e og a ringe em age p plas efer afenyelsen. For - og afrigning nor for færgeleje eales 1 ime -! r hver man i hole ersom reskaerne skal afhenes i en sylige reskasgr. Ti Norhavn og Mellemassin sam pak- f- husene 2 og 3 sæer K.F.A. arejsvogn. 7. Me eller uen hjælp af pakhusarejerne a anringe maskinelle hjælpemiler ec. p ree plas losning eller laning. B. Omrigning mere en 6n gang pr. halvag (.v.s. fra lan sl og iiage) eales rne Yz ime pr. man for hver omrigning uover 6n. Timeealing. $ For areje, er ikke kommer in uner forannævne akkorer 1. a. for e fæe, hvor er kun elvis assiseres - ve arejes uffirelse, eales arejerne me imelfin Timellnnen er 191 gre (1/z ime 95,5 fre) excl. lavnslæg, normal 22 fire pr. ime jfr. forligsmanens mæglingsforslag af 15. mars Lavllnslægge yes i overenssemmelse me en i mæglingsforslage anføre JJ rl i \' a -h - l! ḇ { l- cå lf ḇ! e

27 2 z 4 z e z l 4, 3 5 r - l l 25 skala for imeforjeneser incl. gaelene yrislæg. Minse imellnsealing pr. ag eregnes for 4 imer. Ve overareje lægges gaelene procener. 3. Nr samme areje forsaees u over normal arejsi, skal forjenesen uner overi meregnes, forinen minseealingen kommer anvenelse. Ve ny areje p ane ski uen for orinær arejsi eales særsk minseealing. 4. Ve ask areje p samme ag sammenlægges forjenesen, hva enen en er opne uelukkene ve imelpnsareje eller ve elvis imelfins- og akkorareje, og suppleres op 4 imers imelfln, ersom enne sum ikke er ne. Dee gæler ogs i fæle af, a e akkorareje sraks forsæes af e areje, er ifllge priskuranen eales me imelln i see for me akkor eller omven. 5. Ve losning me suger meregnes akkorlægge ikke i minseealingen. $ 16. Nr areje uflres p imeealing, kommer er arejerne ealing for e fassae spiseier me unagelse af ien fra kl og spiseien meem en orinære arejsi og overarejsien. Venepenge. $ Venepenge eregnes me alminelig imeløn pr. halv ime me laeg af procener ve overareje. 2. Som venei regnes uner ingen omsænigheer en i, er ikke arejes p grun af orinær eller eksraorinær spisei. 3. Venepenge eales i fllgene fæle: Nrir arejerne siges: a. areje p søn- og helliglage flr kl. B, og areje ikke sraks kommer i gang, fra e ispunk, arejerne har give mfle, in arejes pegyne1se.. areje p søn- og helligage fra kl. B og naareje p isse age fra kl. 18,30 eller senere fra isse klokkesle in arejes pegynelse, eller, hvis areje ikke kommer uflrelse, i s lang i, som e forlanges, a arejerne skal vene (jvf. og $ 5). Bealing for spiseiler Søn- og helligagsarojle.

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved x- f Mar nr 6, G1 Hasseris Anme1der: Ilasseris kommune r 04085 Dek1araion vedrørende bebygge1se mv på 5 gnmde ved Sko1eve - 1 Underskrevne Hasseris komnjune som ejer a: ejendommen mr nr 6, Gl Hasseris,

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbeti: 8 år Antal vognløb / busser: 30 Primære linjer/ruter: Esbjerg bybusser: 1,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Opgave 1: Regressionsanalyse

Opgave 1: Regressionsanalyse Opgave : Regressiosaalyse La u, x,..., u, x være par af reelle al. Vi skal u besemme e ree liie, er passer bes me isse alpar i e forsa a summe x s α βu s miimeres. Ma fier alså e liie, x ˆα + ˆβu, for

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005 Klub Søvangens melemmer og gæser afviklee roerene urnering Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.k Hjemmesie: www.skraeppeblae.k

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Konusdrejning. Angivelse af konusitet. Konusberegninger ved hjælp af formler. Konusdrejning

Konusdrejning. Angivelse af konusitet. Konusberegninger ved hjælp af formler. Konusdrejning Konusrejning Konusrejning Angiese af konusitet Angieser En konus kan angies e f.eks. konus 1:4, s. at for her 4 mm af konusens ænge foranrer iameteren sig 1 mm. Tinærmet æri Forskeen er uen praktisk betyning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Er det den samme hund?

Er det den samme hund? B Er de den samme hund? 1 3 1 Hvor mange fliser? 1 Her kan du se Familien Tals legeplads. Der skal lægges fliser i de gule områder. De ser sådan ud: Tegn, hvordan fliserne kan være lag. Fx a b c d e f

Læs mere

Taylors Formel og Rækkeudviklinger

Taylors Formel og Rækkeudviklinger Tylors Formel og Ræeuviliger Køge Gymsium Ole Wi-Hse Iol. Tylors ormel... Ræeuviliger or e.. Ræeuviliger or si og cos.. Ræeuviliger or l... Ræeuviliger or + α 6. Ræeuviliger or si - og -..6 Tylors Formel.

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Sie 1 af 6 Tilslutningsvejlening Unerstøttee operativsystemer Ve hjælp af software-'en kan u installere printersoftwaren på følgene operativsystemer:.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7 SP1 Winows Server

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006 Matematik - September Afleveret. 7/ - 6 Opgave For at lave en paremeterfremstilling for en ret linje, så skal jeg bruge et punkt på linjen, og en retningsvektor. Punktet kener jeg a jeg får opgivet to

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

ATEX. Overflade. Arbejdsområde. Indløb. Tilslutning DS-12 DS-44 Gearmotor PowerPulse -rensesystem: Gearmotor skrabebund: Rensesystem

ATEX. Overflade. Arbejdsområde. Indløb. Tilslutning DS-12 DS-44 Gearmotor PowerPulse -rensesystem: Gearmotor skrabebund: Rensesystem D u s S o r m - f i l e r Teknisk hæfe: ilre Afsni: 01 Sis reviere: 22.03.2013 DusSorm -filre er båe e unerryks- og overryksfiler konsruere il a arbeje i koninuerlig rif. ilre er opbygge som en selvbærene

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje Afmærkning af vejarbejder på sasveje Tegningsbilag - moorveje Drifsområde - maj 2008 Indholdsforegnelse DRI nr. Kor beegnelse overskrifer på egningerne 00 Generel il egningsbilage Arbejder i eller fra

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKTER I MATEMATIK-KEMI OM REAKTIONSKINETIK OG DIFFERENTIALLIGNINGER. Indledning

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKTER I MATEMATIK-KEMI OM REAKTIONSKINETIK OG DIFFERENTIALLIGNINGER. Indledning KONSTELLATIONER (TVÆRMAT) REAKTIONSKINETIK OG DIFFERENTIALLIGNINGER DEN 4. MARTS 7 OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKTER I MATEMATIK-KEMI OM REAKTIONSKINETIK OG DIFFERENTIALLIGNINGER Inlening Reakionskineik

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

A. Valg af udførelsesmetode og materiel

A. Valg af udførelsesmetode og materiel A. Val af udførelseseode o aeriel I dee kapiel beskrives, vorledes ovedakivieerne udføres, sa vilke aeriel der benyes. I dee kapiel benyes der ænder. A.1 Val af raveaskiner I forbindelse ed val af askine

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev asu ssu su su Sy Sy Ou Oue O ue rup alsår a als alsår s år år til Kommuepla 2013 Kie Kielstrup Ki K i l p Stie Sti S ii e esmi e e ørby ø ørrrby byy b Skole Skoleby Sk S kole kko ole eby eby eb by Asses

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Sommerbus i Frederikshavn

Sommerbus i Frederikshavn Sommerbus i Freerikshavn Kørepl 2016 Hvor skal u spise sommerens første is...? 1 NorjyllsTrikselskab.k Inhol Hvor finer u fra A til B Billet på mobilen Priser Betalling NT Travel pass Linje 14 - Palmestren

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Arkimedes lov - Opdrift. Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac

Arkimedes lov - Opdrift. Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Arkiee lov - Oprif avne: Rai Kaoura Safa Sarac Klae: 1.4 ag: yik Vejleer: Ahuak J rance Skole: Rokile eknike gynaiu, Hx Dao: 16.04.2010 orål oråle e rapporen er, a vi elv kal ille en probleilling u fra

Læs mere

Vådrumsvægge. Knauf Danogips letbygningsteknik, med flere forskellige pladeprodukter, muliggør sikre og gode løsninger til vådrum.

Vådrumsvægge. Knauf Danogips letbygningsteknik, med flere forskellige pladeprodukter, muliggør sikre og gode løsninger til vådrum. Inervægge / Funktionsvægge Vårumsvægge Knuf Dnogips letygningsteknik, me flere forskellige pleproukter, muliggør sikre og goe løsninger til vårum. Gulve og vægge skl uføres, så e kn mostå især e fugtmæssige,

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Pakke Kjellerup 1 Sum

Pakke Kjellerup 1 Sum Pakke 17 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 60 60N 751 805 720+ 721 Viborg-Kjellerup-Silkeborg (natbus) Viborg-Taprup Kjellerup-Ans Uannelsessteer i Viborg 8.043 4 Silkeborg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades.

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades. V-ringe V-ringen b a er en elstøbt tætning i syntetisk gummi. V-ringen fastoles på akslen ve sin egen strækspæning og tætner aksialt mo en anløbsflae. V-ringen består i princippet af to ele: kroppen (a)

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Pakke 471A, Fredericia bybusser - dieselbusser

Pakke 471A, Fredericia bybusser - dieselbusser Sydtrafik,. udbud Pakke 7A, Fredericia bybusser - dieselbusser Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 7. juni 00 Kontraktløbetid: år Antal vognløb / busser: Primære linjer:,,,, 5, 6, 7,

Læs mere

Indhold. Side. Dagsrytmen på skolen. Mad- og frugtordning. Nordplaner. Skoleydelse. Fravær. Befordringsgodtgørelse. Trådløst netværk. Ferie.

Indhold. Side. Dagsrytmen på skolen. Mad- og frugtordning. Nordplaner. Skoleydelse. Fravær. Befordringsgodtgørelse. Trådløst netværk. Ferie. 01.02.2016 1 Inhol Sie Dagsrytmen på skolen Ma- og frugtorning Norplaner Skoleyelse SKAT Fravær Beforringsgotgørelse Tråløst netværk Ferie Rygning Bus til og fra skole Linjer Aresse 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

103 Århus - Beder - Malling - Odder - Hou Gyldig 8/8 2005-24/6 2006

103 Århus - Beder - Malling - Odder - Hou Gyldig 8/8 2005-24/6 2006 103 Århus - Beer - Malling - Oer - Hou Gylig 8/8 2005-24/6 2006 701 703 707 af 06.00 2 Højbjerg torv 06.08 3 Beer 06.17 06.21 6 Oer station an 06.34 306 fra Horsens an 06.22 6 Oer station af 05.55 06.34

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminaionssed (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner.

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner. Inen u læser, skal u klappe sien me illustrationerne u og erefter gøre ig fortrolig me alle apparatets funktioner. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D-45527 Hattingen www.olympia-vertrieb.e

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

2, 3 og 4-vejs ventiler VZ

2, 3 og 4-vejs ventiler VZ Beskrivelse / Anvenelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ sikrer go kvalitet og lavt omkostningsniveau for regulering af varmtog/eller kolt van. Anvenes til temperaturregulering af fan coil units og minre vekslere i varme-

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Marianne Gudnor (2063) Efterår 2007

Marianne Gudnor (2063) Efterår 2007 Marianne Gunor (063) Efterår 007 Inholsfortegnelse: Forimensionering af aksler:... 3 Ingangsakslen til maskinenhe B... 3 Ingangsakslen til maskinenhe A... 4 Valg af gear... 4 Uligningskobling,B.... 5 Dimensionering

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finnstilsynet Arhusge 0 00 K0benhvn 0 Smmenskrivning f et nmelte tekniske grunlg m.v. for livsforsikringsvirksomhe I henhol til, stk. 8, jf., stk. 9, i bekentgorelse om nmelelse f et tekniske grunlg m.v.

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97 Brug f regnerk til eregninger, sttistik og grfisk filning Exel 97 pril 2003 * St Om vurering f tlmterile sie 1 I Definitioner BLOK En eller flere eller eller rækker eller kolonner MARKER BLOK Peg på øverste

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

EF TERÅR VINTER 2009. Mårma Anorak 1.999,- Kodiak Parka Varm parka med vandafvisende yderstof. 2.499,- Bløde, behagelige fleece-trøjer.

EF TERÅR VINTER 2009. Mårma Anorak 1.999,- Kodiak Parka Varm parka med vandafvisende yderstof. 2.499,- Bløde, behagelige fleece-trøjer. Koiak Parka Varm parka me vanafvisene yerstof..99,- Loke & Ronja fleece Bløe, behagelige fleece-trøjer. 99,- Mårma Anorak.999,- Greenlan Jakke Jakken, som vil mostå vin og vejr i mange år..99,- Fjäril

Læs mere

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0 Micrologic oversømsrelæer.0 og.0 Lær oversømsrelæe a kende Idenifikaion af oversømsrelæe Oversig over funkioner 4 Indsilling af oversømsrelæe 6 Indsillingsprocedure 6 Indsilling af Micrologic.0 oversømsrelæ

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen Appendisk. Formel beskrivelse af modellen I dee appendiks foreages en mere formel opsilning af den model, der er beskreve i ariklen. Generel: Renen og alle produenpriser - eksklusiv lønnen - er give fra

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere