g H OVERENSKOMST E E I 958 " 't med =:l ' VED KØBENHAVNS HAVN HAVN EARB EJ D E RN E S FÆLLESFORBUND . Kø BE N HAVN S FRI HAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g H OVERENSKOMST E E I 958 " 't med =:l ' VED KØBENHAVNS HAVN HAVN EARB EJ D E RN E S FÆLLESFORBUND . Kø BE N HAVN S FRI HAVN"

Transkript

1 L! ; H. 5 H g H F: H L :l ' -1 -J -<r a OVRNSKOMST 4..-* " ' me - ::' n-'.: M LLM FORN NGN AF ARBJDSGVR VD KØBNHAVNS HAVN OG HAVN ARB J D RN S FÆLLSFORBUND ancaenoe HAYN., PAKHUS. OG PLADSARBJD. Kø B N HAVN S FR HAVN Gælene fra 20. mars 958 ænringer af 5. mars 1959

2 L h 5 g g H l e a l lnholsforegnelse mne Afregning, Regler for... Akkorakserne, hva isse incluerer.. Ansvar for overenskomsens overholelse Arejsien Arejernes ansvar ve gosehanlingen Arejernes plig a overhole ranvæsenes forskrifer Arejsholenes slrrelse.... Besigigelse, mægling og volgif, Behani. af uoverenss. ve. Dagpenge ve iiskaekoms. Deponering af omvisee ell Dyrislægges regulering... Forgæues mqe: inenfor or. arejsi. uenfor or. arejsi Forklif, ruck og raer, Arejer i forinelse me.... Forkliffprernes aflpnning.... nenors areje, hva ee omfaer, ealing i lg. over 200 s..w... Lanareje, hva ee omfaer Losning af frisk frug. *linseealing v. ask areje m. v... v. osning m. suger..... MQsringsJorhol: Anagelse af arejskraf m. v Arejernes plig a lae sig mønsre Legiimaionskor. Mlnsring areje næse ag.... Ny fremkommene areje, Afregning ve.. Nævne Overenskomsens varighe..... Ouerøreje, Arejernes plig a uffrre.. Ouerareje, Arejernes re afllsning ve , 3 3 2q J a

3 mne Ouerareje, Procenlæg ve, Regler for... Passagerskie, Amerika-liniernes Priskuran for pakhus- og plasareje Priskura.n f or skzsar ej e : Anmærkninger priskuranen..... ksramanska om or og i lan.. Procenlæg akserne Særlige akser Takser for ar. m. løs sæ, frø, ec. Taksgruppe Tlæg, (søgnehelligags- og kompensaionsiæg)... Rummlseregning Spmæn, Besemmelser ver. Spiseier, Bealing v. imellnsareje.., Forskyning af og afllsning i, Regler for areje i..., Tispunker for. uenfor orinær arejsi.. Timeealing, Besemmelser ver.... Tonnagegrænsen. Tonseregning... Y e j rli g s e s en1,m els en V enepenge, Besemmelser ver. ve na-, søn- og helligagsareje ve umønsring fra konrolkonore ve uelivelse fra areje, K.F.A.s re afm. uen.. for flrse imes venei... 28, o og Noeslae forefines ag i, hefe ' o ' r r r G T r G F

4 l_ Å F a T T r r a e a -{ Alminel ige arejsregler $1. Den orinære arejsi er fra k (lørag og fra kl ) me fllgene spiseier: Frokos fra kl og miag fra k Arejsien er effekiv. Areje m ikke sanses uen for nævne spiseier ve, a arejerne f. eks. samle forlaer arejssee. Arejerne m ikke uen vingene nlvenighe forlae eres areje, flr e pgælene hol afmlnsres. s2. Arejerne er pligige a uflre overareje, nr ee forlanges, men areje kan kun efer særlig afale forlanges forsa uover kl. 3. Arejerne har re afløsning, og slees a e, ersom e lnsker aflfsning, skal meele K.F.A. ee samiig me, a sigelsen overareje finer se. T areje uen for orin er: arejsi foreholer K.F.A. sig re a mlnsre aflsningshol. For overareje fassæes fglgene regler: 1. Overareje p hverlage (lgrlage unagen): forsæelse af agarejle (>forsa areje<) kan er rrre 1/z imes spisei forlanges areje in kl. 19. Sfrem areje sklnnes a vle vare uover kl. 19, holes spisei 1 ime efer orinær arejsis ophlr. Ve ilsesem arejcle skal ierne fra kl , kl og >ski eller luge gøres færig<< overholes. Ve areje uover kl. 21 holes spiseier fra kl og fra kl Overarejle p lprlage: >>Forsa areje< kan forlanges uflr fra kl. 13. r areje ikke enerag kl. 16, holes spisei fra kl. 16-1?. Ve ilsesem areje skal ierne fra kl (uen spisei), kl og >ski eller luge ggires Arejlsilen. Regler lor overareje.

5 Afløsning i og forskylning af spiseiler. lønsring næse ag. Forgær'es møe inrlen for or. arejalsi. 2 færig< me spiseier fra kl og kl overholes. Areje kan og efer særlig afale forsæe uover kl Overarejale p søn- og helligage: Arejs- og spiseier fassæes som p alm. hverage, og a miag holes fra kl For al isesern arejare gæler, a sfrem areje ophlrer mere en 1 ime forinen e fassae klokkesle, eales 1 agime pr. man, og ikke ersom arejes sansning skyles iugens ulosning eller skies forhaling anen kaj. sisnævne fæle gæler reglen >gøre areje færig< e varer, er skal oplægges p e se, hvor skie ligger inen forhalingen. Nr overareje kræves uflr, skal ee meeles vekommene arejere inen kl om llragen og inen kl. 11. r ee ikke ske, og overareje alligevel sklnnes a være nlvenig, yes er hver af e arejere, er mlnsres her, ealing for 1 agime. Dersom varskoe overareje annulleres, eales 1 agime pr. man, er skal yes, selvom orren annulleres inen e n evne klokkesle. Dersom overareje, er er reiig varskoe, ænres en anen arejsi en flrs esem, eales 1 agime pr. man, hvis ænringen flrs meeles arejerne efer orinær arejsis ophbr. Uner særlige forhol kan spiseierne forskyes eller inskrænkes efer afale i hver enkel fæle. Afllsning i spiseierne eales me 1 agime pr. man e afllsene hol. Dersom e imellnsareje srækker sig in i spiseien eales r/z ime, me unagelse af spiseien kl p hverage. S B. Arejerne ingr p a1 lae sig mønsre agen foru i ireke mle p arejssee næse morgen ve arejsis egynelse. Forsvi areje ikke sraks kommer i gang, skal er eales venepenge for hele ien fra arejsiens egynelse arejes pegynese. s4. Nr arejerne efer iisigelse mler areje i orinær arejsi og areje ikke kommer uflrelsg eales 2 arejsimer for forgæves møe. i c e F - L\G

6 L F h H h F F 5 T 3 $5' \r arejerne efer sigelse mler i areje uen for Forgæves orinær arejsi, og areje ikke kommer uffrelr", Xi,u"".10". skal arejerne have ealing for 2 overarejsimer. $6' -{rejerne er forpligee efer ese evne a irage arejlernes arejes fremme, skne maskiner, reskaer og gos u"ou*' og eferkomme arejsleernes orre verlrene areje. De hæfer personlig for en skae, e ve forsæ eller grov uagsomhe forvcler p maskiner, reskaer og gos, Hvor -ikaen inraeffer p grun af, a en given orre ikke eferkorrmes, hæfer hele hoie soliarisk for skaen. Hiiig arejspraksis ieholes. Alejerne er forpligee a overhole e inen for Fi:ihavnens omre af ranvaesen og ranassuranlrer fassae esemmelser afvaergelse af sve. $7. fæle af arejsuygighe som fllge af ulykkesfaele i K.F.A.'s areje ealer Selskae en skaekomae agpenge kr pr. ag (incl. yrisiæg) i in 6 age regne fra agen efer ulykkesfaeles inræen. $8. Al anagelse af arejskraf finer se gennem Klenhavns Friha'"'ns-Akieselska ve en e1ler e af Selskae upegee repræsenaner og p e seer, som Selskae me esemme, Ve pmlnsring afleverer Havnearejernes Fællesforuls melemmer Selskae eller ees repreesenan e af Forune use legiimaionskor, som m inehole vekommene havnearejers nummer, na\rn og opæl. Legiimaionskore skal ageleveres en pgaelenehavnearejer ve afmfnsringen. Sfrem san agelevering ikke finer se, har arejerne ersaningskrav for e em erve pflre inægsa. Klenhavns Frihavns-Akieselska har ikke ve en foranflre esemmelse fraskreve sig sin re efer Sepemerforliges punk 4. Arejerne er pligige a lae sig mlnsre ehver areje, ogs pakhusareje. )gpenge. lønsringsforhokl.

7 4r Afregning Behanlling af uoverenssemmelser. 4 Ti areje anages forrinsvis e arejere, som saighe søger Frihavnen. Sfrem e igangværene areje ikke er enerag ve arejsis ophflr, mler arejerne ireke ve areje næse ag uen særiig mønsring. n arejer, er forlaer si areje eller selvforskyl afmflnsres, m ikke ages i areje hos en anen arejsgiver, før e areje, ve hvke han var eskæfige, er fulflr. Herfra unages afryelse af arejsforhole, er skyles sygom, orrejse eller anen lignenegylig grun. venuel ve arejes afryelse opareje oversku faler hole eller en evenuelle aflflser. Sfrem enkele arejere ueliver eller uner arej-e liver uarejsygige, er e lvrige arejere i hole pligige a gøre areje færig. De oppeærer e fule hols ealing, heruner alle iæg. $e. For ehver losnings- og lasningsareje ueales e - af arejes varighe esem - a cono-el, hvis slrrelse fassæes efer naermere afale mellem Forune og K.F.A. nelige afregningsag foreligger klar slgneagen efer arejes afsluning. Ver. afregning for pakhusareje: Se >Priskuran for pakhus- og plasareje<, sie 21. K.F.A.'s forpligelser overfor e enkele arejere m.h.. ealingen ophlrer fra e Øjelik, pengene er ueaj. s 10. Der nesæes e fas uvalg, hvoraf K.F.A. og Forune hver upeger halvelen, a ehanle mulig opse uenighe om forselsen af nærværene overenskoms sam ehver faglig srissplrgsml mellem K.F.A. og Havnearejernes Fællesforun og enviere fassæe priser for mulig fremkomme ny areje. Forhanlinger kan og ikke egæres opage, ersom uenigheen rejer sig om varemænger p 10 ons og eruner. For ny fremkomme gos' vekommene eales i san fæle efer aksen for >al ane gos<. Opns ikke enighe, henvises splrgsmle mægling elier volgif efer e mellem Sammensluningen af Havnec J e g

8 L h h h F a : :r e 3 l e a a U 5 og Kømansorganisaioner i Danmark og Dansk Arejsrnansforun esene mæglings- og volgifsregler. \ie opsee uoverenssemmelser eponeres e omvisee elp af arejsgiveren, heruner ealing omrise eksramanska, in uoverenssemmelsen har fune sin afgprelse ve mægling, evenuel volgif. $ 11. Haririearejernes Fællesforun og har-ns-akieselska er ansvarlig for, a nærværene overenskoms overholes i punker. Deponer!ng af omvisec relø. Klenhavns Fi'i- Paremes esemmelserne i ansvar' alle eres or og

9 , T,, PRSKU RANT Areje om or i skie sam areje i an ve losning og inlaning. (Bealingen er angive i lre pr. on, hvor ane ikke er anfør.) Alle eferf/lgenale akkorakser unaler 10 øre forhljes ve afregringen meal 6% + 4%, hvor ine ane er nævn. * Som kompensaion for arejsisnesæelsen pr. 5.B.g yes alle komineree afllnningsformer og al imellnsareje e æg af 29 Qe pr. ime. (Af lægge eregnes ikke overarejsprocener). * Yerligere eales ve al akkorcl- og imellnsareje e læg af? lre pr. præsere arejsime (søgnehelligagslæg), jfr. Forligsmansforslage af 31. mars (Af lægge eregnes ikke overarejsprocener.) nlenorcls arejle esr i al areje, er uflres om or svel i skie som i lægere og pramme, heruner ogs inefae a alhugge og uhugge krankrog eller anen kæekrog, sam ve omlaning a uføre nefiring eller nesyrning af varerne uover skies, lægerens eller prammens llnning. Bealingen for inenorls areje i skie gæler ogs for inenors areje i lægere og pramme p 200 ons.w. og erover, som losser eller inlaer fra lan, sam for lægere me arnpsp, er losser eller inlaer fra læger, pram eller sejlski, nr lægerens ampsp enyes. Lanlarejrle esr i a ringe gose fra eller e lossene eller inlaene ski, læger eller pram eller fra e af K.F A. anvise se og ve losningen lige a være afskriverne ehjæpeiige me sorering af gose sam evenuel ække e me presenmnger.

10 Losning me suger (incl. lempning, ejening af suger i lasrum og p æk sam sækkeskaering): Lls sæ Llse expeller, lls kagemel og -skr nllaning gennem laalerør fra sopakhusene: Sore rlr m. lempning (4 m.) u. (2 m. v. røre). Sm rlr m. lempning (2m.) u. ( 1 m. v. pakh. m. lempning (2m.) u. (1m. v. røre) xpel1er, kagemel og -skr Losning me spane: Lls sæ og frø. nllaning svel fra soer som lofer, er er forsyne me inv. neløsrør, levere i saekke, hva enen isse syres eer ej...pr. sæk nrllalning af løs sæcl og oliefrø m. spane fra pakhus nlaning fra lvrige pakhuse nllarlning fra en plas mel spanale Sækkeskæring eales me 5 lre pr. sæk 3 man. Ve syrning læger af oprensning fra ski eales sækkeskærerne m. 33 øre pr. on. Vecl losning af korn, frø og ønner i sække me suger eales sækkeskæringen m.'7 Øre pr. sæk 4 man pr. rør. T unning af sækkenc anvenes 2 man i imeløn pr. rør.

11 L h H h h F H g! l ] -{reje om or i ski,! iægrer el. pram eales m. rii-i.relon r neensene :!læg i ore pr. on pr. m. losning -A,reje om or ski Pr. m. 'pr, on 126 2l, læger eller pram Pr. m rpr. on 108 r 21 Ve P.8 og 16 anvenes 6 m. ) P. 14 ) 4 > Anmærkning Ve losning me e sore sugere anvenes ve ypning man pr. rør + 1 man nefejning. Ve oprensning anvenes 2 man pr. rør. De arejere, er er unønsre førse ag, møer aglig p skie. Overareje prakiseres i lighe me ane skisareje. For havre, oghvee og solsikkefrø eales 331/. 0/o akkoren. Der anvenes kun manska ve rørene skie p over 160 s.. w. sam lægere og pramme p 200 s.. w. og erover, nr er ikke sæes manskr i lasrrrmme lempning. Pr. m pr. on 21 Areje i lan Fra ski, 1æs- T ski, er eller pram lg.,pram hy- eller {ra pakhus ane- el. en plas Anmærkning Tipmæn og øvrig manska, heruner syrn. p plas, eales m. r/6 oraks. Ve syrning aneyogn sæes man eksra ve vægen, hvis enne srp kajen. Ve ragning fra inersc rør anvenes man eksra. aksen er incl. ealing og vejning i unerrum. For ylning elales e læg al 50 n/0.

12 '10 Taksgruppe 300 Areje om orrl ski osirg Suyning '' læger eller pram ,oo Areje i lan l fra pakhus y- eller prkhus ' fra aneel.aen ane- el.en voqn plas vogn plas ] " lra yvogl l Auos og racors i kasser kun inlaning Aceylene i sk. (inci. smuslæg). - Cykleele, llse r'1.asker, omme i ne karoner c. 16 kg. Glasskr, llse. Halmhylsre i r1l. Hlr i. soleringsplaer, lflse, c. 11,5 kg. Klorcalcium i sk. 1) li, llse, hvaenen e syres eller ej. Kokosfire i sk. og. max. 18 kg. Kfrnrlg i papirsk. og karoner (incl. smuslæg). Molersen, lflse. Moorcykler, uemll. Oksekroppe. Olieunke, omme c. 10 kg. Pigr, uemll. Peviier. Tagsen. Tlnen (incl. langning). W.C.- og vaskekummer (incl. langning). ZinkflugsØv.... pr. kasse.,igakker i pk. og. Annærkn.: 1) Yel omlaning sejler eales ine læg Ye ifylning sæes 2 man eksra om or.

13 11 Taksgruppe 180 Areje om orl læser eller fram skr Losning Sluvning!osning Suvning 2o 20 Areje i lan Fra ski, æg- T sk j. l.csrer ' er eller pram eller Pram fra nrkhu. v- eller nakhus {ra ane- lra.en ane l.aen Yogn YYogn plas vogn Plas ' ) Auos og racors, chassis e1. færige, uemall. " " Bananer, Øse og i PaPiremall. Bamus. mallage, on, ikke sæl'lig nævn. Gas i kasser. - ncllaclning. pr' sk' Huer, løse salee, nesalee i lasen' Huer, løse rree. Jernrlr (knærr) spe, uemall., som ikke kan sales' Jernoxy i sække (incl. smuslæg). Kopra, løs m. spane (i.nc. oprensning)' Lamme- og kalvekroppe. Lanrugsmaskinele, aske, uemall' Lercfrr, sm, glasseree. Plaeraiaorer. - nllaclning. RØr, søe. - ncllalning. Spanskrlr. Sokfisk i all. Svinekroppe. Sække, omme, lls unee. Tomaer i craes. i planker og ræei'. i "n"" og une, Øse e]. unee' 2) Træ i sveller, elegrafsænger o.lign. kasseræer i. Anmærkn.: lj io"ses er fra eller incllaes er en luge flere ons af ane gos ell ueml. auos (uregne i ols) ealcs l<r pr' sh' 2) For sorering af ræ i planlier og r'ælllel lleales 18 øe p. oll ehsfa i ln.

14 12 Taksgruppe 1s6 losning 156 Areie om or læger eller pram Suvning losning Suvning Fra ski, læg- er eller pram pai hus el.ahbn 1,56 i y- eller anei voqn 78 Areie i lan T ski, læger eller pram ]u" lyvogn '*l i8 ] " Alfalfagræs i 11. Appelsiner i sm kasser. - nll. fra anevogn. Auoæk. Bauxi. 1ls. Bomul i karuspapir. Brunsen, løs og i sk. (incl. smuslæg). Cellulva i ll. Formsvære i papirsk. Generaorer, uemall. - nell. i sejler. Gsonie i sk. Glasalloner i kurve, omme. Grafi i sk. (incl. smuslaeg). Halm i 11. Hø i ll. Jernromler, omme. Jomfruark. 1) Kaelromler, omme. Kager, løse (incl. oprensning). Karoner, al gos i, ikke særlig nævn. Klipfisk i fus. Kork og korkaffal i ll. Korkisolaionsplaer c. 22 kg. KulsØv i juesække rin.. smusæg). Klnrfrg i juesække og kasser '^-^ (fors. sie 13)

15 h F a h T T 5 e : :l e 13 llanganers, løs og i sk. (incl. smuslæg).?' llaskingocls, un. i fae og romler sam kaelromle. nlaclning. 'olersen i papiremall. - liærkespane, omme. 'icier, ikke i lifvans Losning. lrler og lpere i O;xer i sk. (incl. smuslæg). Paraner, lse. Roesnier i papirsk. Spejlglaskasser, onme. 3i Senarer. a11e, uskrne i plaer, un. marmor og skifer' Sorn i pakker, løs i lasrum. Tagskifer. Tang i 11. Trækul i papirema. (incl. smuslaeg). Træner, omme. T:æu1 i 11. Yen.niculie, lls. \rinruer i kasser og fus. Zinkoxy i sm papirsk..4g i kasser. - nl. fra anevogn' - 1 m. el<sra i anevogn. Ølflasker, omme, i kasser. -!nmærkn.: 1) Nr løse kager fyles i sk. eales 331,'zVa 1llæg. Ye losn. af laninger m. mins 50% sumper, sm solsihkekager (onekger), cler ikke er sale, sam øse expeller og løs soisihkemel eales 10% læs. :) nlaclning f lieler fra F. L. Smih & Co. eales m. imeløn * 11 øre pr. on pr. man. Hvor flyrlehran el. anen kran ikhe anvenes, cales 15% læg e 71- øre. 3) Losn. af marnor og skifer uskre i plaer eales me imeløn + 8 øre pr. on pr. man. -

16 14 J Areje om or Areje i lanl Taksgruppe 120 Asfalsen. Bananer i craes. Bark, afrikansk, uemall. Blikaffal. Blomserllg i kurve. Cironskaller i sk. Faconsen. Feus. Figen i poser. Finer. r"jeraller. 'l'lisesen. Flæsk i ll. Frug i kurve (us). Frug, lrre, i kasser c. 15 kg. Generaorer. Glas i kasser. - Losning. Gos i papfus. Gummi, gammel. Gummi i ll. Huer i sk. og. Hlmel i papirsk. Jern, gammel. Juleræspyn i kasser. Kaelr, gammel. Kanel. Karer i s. fus. Karofler i kurve l* (fors. sie 15) $ H Jlg G Å 4

17 A z fl T fl e :l r a Keelrpr, ruge. Kokosmel i kasser og papirsk. Kl i kurve og kasser. Legepj i kasser. llakulaur i., uemall. ]anariner i kasser c. 15 kg. llargarine. llonierjern, lfs. flursen. \ælkepulver. Planer, levene. Propaffal i sk. 15 Taksgruppe 120 (forrsa fra sie 14) Rullesen. Rnnjern, lf,s,26 mm og eruner og over 7 m lang. 1) Sal, lfls. Soa i papirsk. Sen, lfse, ikke særlig nævn. Sflesan, lls. Svovl, lfis. Spm i juesk. Tapiocamel i sk. Te. Tjæreeg, lls. Træfierplaer. Trær i rl1. Trvæv i rll. Tænsikker i pk. U i ll. in 125 kg. Vanglas, lls. W.C.- og crepepapir. Wrappers, ruge..{nmærkn. : 1) For losning af løs sal eales 27 øre elsra pr. on om or, nr varen forlanges fyl i s ekke.

18 Taksgruppe Al anle gos, ikke seerlig nævn. 16 Areje om or Areje i lan Særlige akser: Losning og inlaclning af possække: 1 lre pr. sæk pr. man. Tlrvesrpelse i aller: Bealingen for inlaning fra vogn, anevogn, pakhus, eeger eller pram anrager: T ski 17 gepr.allepr.ho læger e. pram 13 lrepr. alle pr. hol fra læger el. pram yvogn.... J.3 lre pr. alle pr. hol isse akser er incluere ealing for areje om or i inlaene ski, læger eller pram, spmæn og areje i lossene læger eer pram eller areje p kaj eller i anevogn (4 man). ksramanska eales som e øvrige i hole. nrllaclning af: Ml)er i karonner og anen emallage: imeløn 4\f,epr' on pr'man Lys- og anre farfljer: imelln f 10lrepr. on pr.man. Plasice...: imelln f 10 Bre pr. 100 kg. pr. man Me imelln eales: Losning eller inlaning af revene yr, emalr. erier uema. Losning af agage. Losning el1er injaning af gos me flyekran. Losning eller inlaning af uemall, auos me 2 kraner. Losning af llse huer, nr mærkerne er sammenlane i lasen. Dækning af anevogne pr. pres. B0 lre Afækning af anevogne..... pr. pres. 54 lre r ealingen er inefae sammenlægning af presenninger og henlægning p plas. 4 c c

19 a T i u 7 a 5 fl : a e 3 Taksgruppe '';olaer ) - -,-, : iskale'conainers<. Areje i lan Fra ski, læg- Tjl ski. f*g,..- -,"19!rgl- :lkll'"l i l fra pxkhus y- eller pakhus lra ane- fra el.en ne- el..a_en vogn yvogn plas vogn plas '* -{::mærkninger: 1. Ve vejning p løs væg af gols, er aflæsses eller uleveres ski, 1æger e1ler pram eales e læg af 12 rre pr. on. 2. Losning'nllarring i >hanefocl< m. vejning p læk. Nr gos v. iosning ei. inlaning me 2 omme (i hanefo) vejes p aek eales e læg af 12 pre pr. on. 3. \'e losning af løse varer m. spane el. anre eholere fra skie, er losses som ampere, anvenes ali 6 man i lasen. -1. \r er fines mere en 2 parier jern eller rfr i en las, eales 19 Øre eksra pr. on i lan om naen, ersom sorering finer se. (Gæler ikke skisygn.maeriel.) 5. Nr Øse varer losses i spane el. kasser ir. en plas el. yvogn el. leeger og pram anvenes 2 ipmæn, er hver eales m' 1/e af aksen for e pgælene orareje. 6. Som ræ i lk, regnes ali ræ, er mler 15"X15" og erover.?. For orfjernelse af pine ve losning af frug eales 1 ime pr. man pr. hel ag. Ve overareje me læg af procener'

20 18 A. Procenlæg akserne. (Tlæggene følger varen manipulaionens afsluning.) Areje u. (r&n. Kran i lasen. Tlæg ve onlaning. Tlæg ve sparæk m.v, Langning. 1. For areje uen kran ve losning eller inlaning fra pakhus, skur, en plas, anevogn eller yvogn eales e læg p 5% akserne svel om or som i lan. 2. Ve oplægning p og inlaning fra pakhus 14, nr vinen enyes, eales % itlæe svel om or som i lan (gæler ogs ve oplægning fra y- og anevogn). 3. Nr kra,ruen g.r i, asen eales e læg a % 1 akserne. Tlægge eales ligelees, nr mokraner anvenes ranspor af gos. Nr kraner gr i lasen og samiig anvenes ranspor af gose i lan eales e samle læg af.2%. Besemmelsen ver. kraner i lasen gæler ikke for lægere og pramme sam sejlere, er selv uflrer areje om or, ej heller, hvor lossegrejer forefines, og spman er see, men kranen alligevel gr i lasen af prakiske hensyn, slees ve manipulering af auos, ang jern o.s.v. 4. Ve omlaning ireke el1er me ragning over lan og fra sejlere, er selv ufører areje om or, eales 75Vo læg for alle varer (svel me som uen vejning). Nr læg gives, kan er ikke kræves venepenge p grun af sejlernes langsomme areje. Nr kraner gr i lasen ve omlaning sejlere, er selv uflrer areje om or, eales kun 6n gang 15% lægge. 5. Ve sparæk, for- og øgerpoop, ukkee rum sarn i, g&nge, hvor areje ikke foregr p normal me, eales e læg af 50%. K.F.A. har re a kræve fornlen eksramanska, og ikke over 4 man; ee eksramanska eales af hole. (Jvf. og sie 31 F. P<. 4.) 6. Hvor gose Langes u af skie, eales 50%

21 e fl e a r a e e 7. o Li. '. 2. J o. 19 Hvor gose langes in i skie, eales 25% i17æ.g. Yeho.uariser eales 75% læg for en el af laningen, er af assuranbrerne er goken som havarere. \re oreje p& reen eales 50% læ1. Nr gos papirsække losses eller inlaes p palles, plaeakker e1ler i lossekasser eales e læg af 757o. Nr gos ve lcsning og inlaning rnsporeres p, rolje eales e læg af 75%. Nr K.F.A. kræver, a havnearejerne skal foreage af- og iiækning af iuger, hejsning af omme og skærsokke, anringelse og fjernelse af presenninger, ker og skalkejern og ane normal i forinelse herme sene areje, forhbjes losnings- og asningsakkoren me 7%. Ve- fryseluger eales og som hi. B. ksrarnanska ksraman.ska eaies i samrne forhol som e Øvrige i lanhole, hvor ane ikke er anffir. Naar gose ikke kan lægges ireke i pakhus, men skal ransporeres langs kaj eller perron, nr gose skal oplaegges p en plas eller gae, er ligger ag pakhuse, eller nr gose ve losning eller inlaning skal ringes gennem pakhus eller iangs kaj eller fra anevogn, sæes e nlvenige eksramanska. Ve omlaning me ragning ouer lan, eales hver man, er enyes her, som 1 rnan i hole. Ve losning eller inlaning fra pakhus 4 og pakhus 14, nr henholsvis elevaoren eller vinen enyes, sæes 2 man eksra i lan. Nr gose' ve i,nlaning i, og anre lignene skie forlanges suve uelukkene p mellemækkenes parer, sam nr: gos suves i vingerne i mere en normal oplægningshlje, sæes e fornøne eksramanska og eales som e lvrige i hole. Nr K.F.A. forlanger kqjesropper anven, sæes 2 man eksra i lasen. Ve al Losning eller inlaning fra lukkee øneuogne sam &ne aneuogne me scekke,gos sæes 1 man eksra i lan. Ve inlaning af gos, er ve losningen er oplag me "hfj oplaegningu, sæes 2 man eksra i lan. lavariser. Papirsække p palles o. l. Transpor p rolje. Af- og lækning af luger. Lang ralspor. Dragning over lan. Suvning p par. Køjesropper. Bnevogne. øj opægning.

22 20 Sen i plaer. Sororing al frug, kaffe' m. m. Løse varer. 9. Ve losning af LLe senox'er z pl'aer, sorn skal æres frem p mellemæk, sæes 2 man eksra om or' 10. Ve losning af chlesalpeer sæes 2 man eksra om or, nr sækkene er sammenræne' 11. Ve losning af fr'sk og ørre frug, konserues' kokosmel og e (al i kasser eller karoner) sam uinruer' fumar og rofruger sæes ali 2 man eksra i lan' nr sorering efer mærker finer se' Ve losning af appelsi,ner i' kø'sser anvenes ovennævnæ 2 man eksra i lan, nr er efer meerker forlanges foreage in og me 20 sorerxnger pr' luge' Foreages mere en 20 sorennger pr' luge' sæes yerligere 4 man eksra i lan' 12. Ve losning af. kaff e ' sække og aller sam n$er og man'er i' sække sæes 2 man eksra i lan' nr mærkernes anal uner losningen oversiger 10' og yerligere 2 man, nr mærkernes anal oversiger 20' Bealingen yes kun for e kvanum, er losses efer e nærrne ispunker. Ve losning af- kaffe me sorering sæes yerligere 4 man eksra i lan, ersom 'hfj oplægning< finer se. 13. Nr oanå.gløs, s\esan. og zgn' (l'øs) lægees i pakhus eller inlaes fra pakhus, sæes 2 man eksra i lan' Hvis forklif anvenes, og varerne ippes i lan' anvenes og kun 5 man ial' 14. levaorflrere i pakhus 4 eales som 1 man i hole'

23 a u i l l 5 r l e 21 PRSKURANT FOR PAKH US. OG PLADSARBJ D e onføre ealinger er somlige overenskomsmæssige læg incluere Pakhusareje esr i a uføre al p pakhus eller en plas forefalene areje, er ikke faler in uner lanareje ve losning eer inlaning.

24 22 Takser og esemmelser. 1. Ale inenfor e pakhusomre forefalene afregnes aglig me a cono_elp e ve ejer eskæfigee havnearejere. Å cono-elfle pr. ful. arejsag svarer B imers imelln. Ve korere arejsperioer inenfor agen eales i forhol her. 2. Heruover yes er arejerne inen for pakhusomr_ e en lcegsealng for en manipuieree gosmæng_ e (me el]er uen vejning), forel e enkelie arejere i forhol eres eskæfigelsesi. 3. De arejier, for hvke lægsealing yes, omfaer: a. sykgoispakhusene: ulevering, oplægning, aflæsning, opvejning, opsæk_ ning og omlæsning.. sopakhusene nr. g og 16: ulevering, oplægning, af1æsning, lempning, kas_ ning, konservering og opvejning. Ve lempning, kasning, konservering og opvejning yes ingen lægsealing, nr san areje fore_ ages uen anvenelse af havnearejere. 4. Tlægsealingen for e uner pk. 3 næme arejer ugør: a. sykgolspakhusene. fryserum c. sopakhusene nr. 8 og lre pr. on 66 oo Anmærkning: Forsvi angr areje me lls sæ i pakhus 1.4 eaes som uner c. 5. Sieenge arejeren oppeærer a cono eaiing, er han, nr ingen me iægsealing forunne arejer finer se, forplige a uflre al inen for e pgæl_ ene pakhusomre forefalene areje efer for_ manens anvisning, ligesom han er forplige a elage i areje i anre inen for forualer.isrike arejer isse ar a* +* q * q + _ -_ :l+ Fr- * c

25 l fl r 6. o. 23 eliggene pakhuse, i hvis lægsealing han a elager (jvf. og neensene anmærkning). Havnearejere, er for en korere perioe umønsres i e esem afgrænse pakhusareje, f. eks. læsning eller aflæsning af anevogne, opvejning af e esem rarepari ec., afregnes aglig me cono for eskæfigelsesien, meens en em kommene lægsanel for e af -em n-ranipuleree anal ons opglres aglig og ucleales efer gælene alminelige regier. Havnearej-ere, er uover e i pakhuse normal eskæfigee manska umbnsres i1 sammen me. ee a elage i en alminelige ulevering m. v., elager pr.o raa i en samlece laegsealing inen for eskaefigelsesagen. K.F.A. foreholer sig re i1 a fasseee e arejces u.fprelse nøvenige anal arejcere inen for pakhusomre. Anmærkning: De er en foruseening, a1 er ve enne priskurans ikrafræen ikke sker ænringer i e hi normal anvene regler m.h.. pakhusarejernes anal og eskæfigelsesomrer, sam a a1le hiiig gæ1- ene akkorakser og seerlige læg orfaler.

26 24 Tonseregning, Rumeregning. lva akkorlpriserne icluerer, T- og afrigning. 0mrigning lllinseealing. Alminelige esemmelser. $ 12. Ve onseregning regnes kun me hele ons. n halv on og erover regnes for en hel, uner en halv orfaler. Der eales mins for 1 on, selv om er uleveres minre en % on i l{e af en ag. n on lig me 1000 kg. $13. For gos, hvis kvanum er angive i kuikfo, og hvis væg ikke kan fremskaffes, regnes?0 kuikf. : 1 on. Akkorrlpriserne incruerer : s Vejning af gose, nr ane ikke er neevn. 2. Sorering i lan. & 3. Geremansareje. 4. Fejning af anevogne efer en aflesning for s vi æ e af K.F.A. sklnnes nøvenig. 5. Minre rangering. r 6. A afhene reskaer sam a uløre al - og afrigning rh af isse rug ve arej.e og a ringe em age p plas efer afenyelsen. For - og afrigning nor for færgeleje eales 1 ime -! r hver man i hole ersom reskaerne skal afhenes i en sylige reskasgr. Ti Norhavn og Mellemassin sam pak- f- husene 2 og 3 sæer K.F.A. arejsvogn. 7. Me eller uen hjælp af pakhusarejerne a anringe maskinelle hjælpemiler ec. p ree plas losning eller laning. B. Omrigning mere en 6n gang pr. halvag (.v.s. fra lan sl og iiage) eales rne Yz ime pr. man for hver omrigning uover 6n. Timeealing. $ For areje, er ikke kommer in uner forannævne akkorer 1. a. for e fæe, hvor er kun elvis assiseres - ve arejes uffirelse, eales arejerne me imelfin Timellnnen er 191 gre (1/z ime 95,5 fre) excl. lavnslæg, normal 22 fire pr. ime jfr. forligsmanens mæglingsforslag af 15. mars Lavllnslægge yes i overenssemmelse me en i mæglingsforslage anføre JJ rl i \' a -h - l! ḇ { l- cå lf ḇ! e

27 2 z 4 z e z l 4, 3 5 r - l l 25 skala for imeforjeneser incl. gaelene yrislæg. Minse imellnsealing pr. ag eregnes for 4 imer. Ve overareje lægges gaelene procener. 3. Nr samme areje forsaees u over normal arejsi, skal forjenesen uner overi meregnes, forinen minseealingen kommer anvenelse. Ve ny areje p ane ski uen for orinær arejsi eales særsk minseealing. 4. Ve ask areje p samme ag sammenlægges forjenesen, hva enen en er opne uelukkene ve imelpnsareje eller ve elvis imelfins- og akkorareje, og suppleres op 4 imers imelfln, ersom enne sum ikke er ne. Dee gæler ogs i fæle af, a e akkorareje sraks forsæes af e areje, er ifllge priskuranen eales me imelln i see for me akkor eller omven. 5. Ve losning me suger meregnes akkorlægge ikke i minseealingen. $ 16. Nr areje uflres p imeealing, kommer er arejerne ealing for e fassae spiseier me unagelse af ien fra kl og spiseien meem en orinære arejsi og overarejsien. Venepenge. $ Venepenge eregnes me alminelig imeløn pr. halv ime me laeg af procener ve overareje. 2. Som venei regnes uner ingen omsænigheer en i, er ikke arejes p grun af orinær eller eksraorinær spisei. 3. Venepenge eales i fllgene fæle: Nrir arejerne siges: a. areje p søn- og helliglage flr kl. B, og areje ikke sraks kommer i gang, fra e ispunk, arejerne har give mfle, in arejes pegyne1se.. areje p søn- og helligage fra kl. B og naareje p isse age fra kl. 18,30 eller senere fra isse klokkesle in arejes pegynelse, eller, hvis areje ikke kommer uflrelse, i s lang i, som e forlanges, a arejerne skal vene (jvf. og $ 5). Bealing for spiseiler Søn- og helligagsarojle.

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005 Klub Søvangens melemmer og gæser afviklee roerene urnering Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.k Hjemmesie: www.skraeppeblae.k

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland foto: ars om kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese 2009-10 DGI Vestyan Kurser ti in forening uannese i forening Vien eese DGI uannese 1 eese i DGI - når et aner om eeruviking Foreninger

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ 53 S æ r l i g e h u s d y r o p d r æ Hvad spiser de? Mange pelsdyr er kødædere, men de er ikke mulig a give dem levende bye a spise. Derfor har forskerne udvikle en særlig slags foder, der er ilpasse

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Computer- og El-teknik Formelsamling

Computer- og El-teknik Formelsamling ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah

OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah V OVERENSKOMST angående havne-, pakhus- og pladsarbejde hos Københavns Frihavns-Aktieselskah F.. /r",å lndholdsfortegnelse s1 s s3 $4 Arbejdstid. Ordinær arbejdstid 5 Overarbejde 5 Antagelse af arbejdskraft.

Læs mere

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Kvalitetsmål til On-line algoritmer

Kvalitetsmål til On-line algoritmer Istitut for Matematik og Datalogi Bachelorprojekt Kvalitetsmål til O-lie algoritmer Forfatter: Christia Kuahl Vejleer: Joa Boyar Jauary 1, 2011 Cotets 1 Ileig 3 2 Problemet 3 3 Algoritmer og variater 4

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237 Projektering / THERMOnomic Yervægge / Linietab Linietab Varmetab ve kulebroer (linietab) angivet i e efterfølgene tabeller er beregnet efter regler i DS418, 6.ugave, 2, DS/EN ISO 6946, DS/EN ISO 102111:1997

Læs mere

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Driftsanvisning 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Driftsanvisning 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Drifsanvisning 51289397 11.14 K DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Overenssemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi www.osram.k/hci Det perfekte alternativ me maksimal effektivitet og fremragene farvegengivelse OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskiler me keramisk teknologi PERFEKTE LØSNINGER Når kvalitet og effektivitet

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 49 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data HD 2009: Mikroøkonomi konomi Svar påp afløsningsopgave Esben Sloth Anersen esa@business.aau.k www.business.aau.k/evolution/esa/ Generel værktøjsinlæring i afsløsningsopgave sningsopgave Brug af statistiske

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 2y

2010-2011. Årsplaner for 2y 2010-2011 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 8 ÅRSPLAN

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sunhesuvalget Dagsoren 04-12-2013 kl. 15:30 Uvalgsværelse 1 Meleer Soia Osani Anne Körner Boil Kornbek Curt Købste Gitte Kjær-Westerann Jørn Moos Dorete Dananell Sie 1 a 31 Inholsortegnelse

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Det Lille Big Bang. Indespærrede kvarker og gluoner Det grundlæggende sigte med de store kollisionsforsøg er at

Det Lille Big Bang. Indespærrede kvarker og gluoner Det grundlæggende sigte med de store kollisionsforsøg er at A k t e l N a t r v i e n s k a b 1 2 0 0 1 19 Det Lille Big Bang Ve kernekollisioner i speracceleratoren, RHIC, har forskere skabt stofområer me temperatrer over 1000 milliarer graer. Håbet me forsøgene

Læs mere

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1 Juli August 1 Ti Håndboldcamp 1 Fr LEGO-fonden 31 2 On Håndboldcamp 27 2 Lø RH låner skolen 3 To 3 Sø 4 Fr 4 Ma 5 Lø 5 Ti 6 Sø 6 On Opstartsmøder 32 7 Ma Hundekursus 7 To Opstartsmøder 8 Ti Hundekursus

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Bilag 1: Beregningseksempel.

Bilag 1: Beregningseksempel. Bila 1: Bereninseksemel. Claus F. Jensen, 5/4-01 Bilae har il ormål a vise bereninsroceduren or e elemen a en lasacade. De anvende elemen er rundlæende idenisk med de i ren 13947 anivne. Der renes i dee

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning...

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... FÅ NU FIX u kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... Glædelig lavpris JULBLYSNING IL BARI ed indbygget timer: 16 timer slukket og timer tændt. il inden-/udendørs brug. Bruger 4 x AA batterier

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic Sofsarere, moorsyringer og elekroniske konakorer CI-ronic INDUSTRIAL CONTROLS Elekroniske konakorer CI-ronic konakorer er skræddersyede il kræende indusrielle applikaioner. Takke ære indbygge LTE-eknik

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller Lekion 1 Reakionshasigheder Epidemimodeller Simpel epidemimodel Kermack-McKendric epidemimodel Kemiske reakionshasigheder 1 Simpel epidemimodel I en populaion af N individer er I() inficerede og resen

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling [Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 SOCIALT FOKUS... 5 SVUISJ SPOING BANG... 5 HVEM ER HVEM HAR - SCHYYY... 6 HVIS DU HAR - SÅ SKAL DU...

Læs mere

DocTools BasisSkabeloner

DocTools BasisSkabeloner DocTools BasisSkabeloner til Microsoft Word Oversigt over Design 1-9 Eksempler på skrifttyper og andre tilvalg Copyright 2008-20 Lene Fredborg, DocTools Att.: Sted, den 1. februar 2009 Vedr.: Bedre dokumenter

Læs mere