DANMARKS SKIBSLISTE 193O UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI. Næ.Toldk.J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE 193O UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI. Næ.Toldk.J."

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISE 193O UDGIVE AF MINISERIE FOR SØFAR OG FISKERI Næ.oldk.J. Nr,

2

3 OFFICIEL FOREGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAM REGISER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVE AF 37. UDGAVE, JANUAR 1930 FORHANDLES FRA DE KONGELIGE SØKOR-ARKIV KJØBENHAVN Pris 7 Kr.

4 Nærværende Udgave er afsluttet d. 31. December BIANCO LUNOS BOGRYKKERIKBHVN

5 INDHOLDSFOREGNELSE lndledning. Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe... Det internationale -System... Signalering med internationale Signalstationer... Danske Kyst-Signalstationer... Danske Stormvarsel-Stationer... Engelske Kyst-Signalstationer... Meddelelser om Is, Vrag og andre Farer for Navigeringen... Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret... Side V VI VI VII VIII X XI XI Afdeling I. Fortegnelse over er. Afsnit A. er for danske Krigsskibe... XX,, B. er for Handelsskibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget... C. er for Handelsskibe, hjemmehørende paa Færøerne... XXXIII XXII Afdeling II. Register over danske Regeringsskibe. Afsnit 1. Dampskibe... 2,, 2. skibe Sejlskibe er (Regeringsskibe ordnede efter Administrationsgrene) Afdeling III. Register over Handelsskibe under dansk Flag. Afsnit a. Dampskibe 1 ) b. Dampskibs-er 1 ) c. skibe 1 ) paa over 50 ons Brutto d. skibe 1 ) paa og under 50 ons Brutto e. skibs-er 1 ) f. Sejlskibe 1 ) g. Sejlskibs-er 1 ) h. Færøske Skibe Hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget. illæg. abeller (A*)

6 V INDLEDNING Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe. Som illæg til»international As an Appendix to the International Signalbog«skal der til Brug for Skibe Code of Signals a Code List, containing the names of ships to which Code i Søen og Signalstationer i Land ifølge derom afsluttede Internationale Overenskomster Signals have been allotted, ought, according med passende Mellemrum af hver to international arrangements, made to Søstat udgives Lister over sammes Krigsog that effect, to be published at proper Handelsskibe med er intervals by the maritime powers, which efter det internationale Signalsystem. I Overensstemmelse hermed indbefatter have adopted this system, for the purpose of enabling Officers at Signal Stations on de under Afdeling I (Afsnit A, B og C) shore, and Masters of ships at sea, to optagne Lister alle Danske Skibe, der signal and report passing ships. er tildelte er efter dette In accordance herewith the present System, ordnede efter Signalbogstavernes Code List contains the names of all alfabetiske Rækkefølge saaledes, at disse Danish ships, to which signal letters Signaler let kan findes og aflæses; dog have been allotted; but, to avoid too er der her, for ikke at gøre Listen much prolixity, in this edition the Port vidtløftigere end nødvendigt, kun anført of Registry and the Registered onnage, idet Skibets Art eller akling i has been left out, partly because these data can be Forbindelse med Nationsflaget, der selvfølgelig found by referring to Part II bør iagttages af de signalerende, (Section 1, 2, 3 and 4) and Part III vil afgive tilstrækkelige Oplysninger til (Section a, b, c, d, e, f, g and h), Rapportering af det paagældende Skib. containing the Lists of steamers, motorboats Ønskes imidlertid nærmere Underretning and sailing vessels, separately arran- om Skibet, f. Ex. om et, et, ged in alphabetical order, and partly bedanne onnagen, opsøges saacause the rig, together with the national Oplysninger i de under Afdeling II (Afsnit 1, 2, 3 og 4) og Afdeling III flag, which of course will be observed by the signalling parties, will suffice to report (Afsnit a, b, c, d, e, f, g og h) optagne the ship in question. In order to know alfabetiske Lister. For straks at kunne immediately in what List the ship in eftersøge det paagældende Skib i den question is to be sought for, the letter rette Liste er der føjet Bogstavet»D«(for»D«(for steamers), or»mt«(for motor Dampskibe), eller»mt«(for skibe) vessels) has been added to the names vil de e, som føres af disse Skibe. carried by these ships. In case of more Findes der flere Skibe af samme, than one ship bearing the same name, vil Signalbogstaverne (Registreringsbogstaverne) the subjoined signal letters (letters of straks vise, hvilket Skib det registry) will immediately show what ship er, hvorom der er Spøgsmaal. is the right one.

7 VI Det internationale Kendings signal -System. Ifølge den fra 1. Januar 1902 gældende»international Signalbog«benyttes det engelske Alfabets samtlige Bogstaver der svarer til det danske Alfabets 26 første Bogstaver til Signalering paa Søen. Ethvert af disse Bogstaver gengives ved et Flag eller en Stander af forskellig Farve og Mønster 1 ). Signalerne er ordnede under 3 Grupper, nemlig: o-flags Signaler, re-flags Signaler og Fire-Flags Signaler. Naar Flagene ikke kan skelnes, gengives Bogstaverne ved Afstandssignaler eller Semaforsignaler. Skibes er bestaar af 4 Bogstaver Konsonanter. Naar der øverst vajer en Stander (svarende til Bogstavet G), er det paagældende Skib et Krigsskib, og naar der øverst vajer et firkantet Flag (Stutflag), er Skibet et Handelsskib. Fire-Flags Signalerne fra GQBC til GWV (1440 Signaler) er saaledes tildelte Krigsskibene, og de fra HBCD til WVS (53040 Signaler) er tildelte Handelsskibene. Enhver Stat har fri Raadighed over samtlige er til Fordeling blandt de Skibe, som fører dens Flag. Skibe af forskellig Nationalitet kan følgelig have samme ; Skibe af samme Nationalitet derimod aldrig. Skibe, som mødes paa Søen, kan altsaa ved at vise deres give og modtage Meddelelse om deres,, onnage o.s.v. Er de ikke i Besiddelse af det paagældende Lands Skibsliste, bør dog saavel Signalbogstaverne som Skibets Nationalitet og Art, foruden Længde- og Breddegrad samt Datum, optegnes til videre Rapportering efter Ankomst til Havn. Ethvert under dansk Flag farende Handelsskib af eller over Registertons Brutto tildeles der af Registrerings- og Skibsmaalings-Bureauet i et. Dette er indført i Skibets Nationalitets- og Registrerings-Certifikat (Registrerings-bogstaverne), samt indhugget i Dæksbjaelken i en Dæksluge, og det følger saaledes Skibet, saalænge dette eksisterer Hertil benyttes erne fra NBCD til NWV, idet dog Skibe, hjemmehørende paa Færøerne, tildeles Signalerne fra KBCD til KWV. Signalering med internationale Signalstationer. Paa de fleste Søstaters Kyster, navnlig ved Fyrtaarnene, er der oprettet internationale Signalstationer, til hvilke passerende Skibe, af hvilken som helst Nationalitet, ved Hjælp af deres er i de respektive Staters Skibslister samt af»international Signalbogs«dels kan opgive deres, og Register-onnage, dels modtage eller afsende elegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre interesserede efter nærmere opgiven Adresse, og dels forlange meddelt saadanne almindelige Oplysninger som staar til Signalstationens Raadighed, saasom om Isforhold o. 1. Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kan skelnes, benyttes de almindelige Signalflag. Paa længere Afstande anvendes Afstandssignaler eller Semaforsignaler. Stationerne, der i Reglen er satte i Forbindelse med det elektriske elegrafnet befordrer videre de dem fra Søen signalerede Meddelelser, enten pr. elegraf eller pr. Post (pr elegraf dog kun for saa vidt Bestemmelsesstedet er beliggende i et af de Lande, der har til traadt den internationale elegrafkonvention). Saadanne elegrammer benævnes i elegrafsproget»signaltelegrammer«. Foran Adressen anføres den takstpligtige tjenstlige Angivelse»SEM«. elegrammerne bør være affattede enten i det Lands Sprog, i hvilket den paagældende Signalstation er beliggende, eller i Signalbogstav-Grupper efter Bestemmelserne i International Signalbog«. elegram fra Skib i Søen befordres i Signalbogstaver kun, naar dette af Afsenderen udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt Sprog. En stor Del Signalstationer rapporterer til Offentliggørelse ene paa de Skibe, der, idet de passerer Stationen, hejser deres og Nationsflag. 1 ) Se Flagtabel paa Bindets 2den Side.

8 VII I et til Skib i Søen bestemt Signaltelegram bør Adressen indeholde Oplysning om: Adressatens, Skibets Nationalitet, (i ilfælde af enslydende e tillige ) samt Signalstations, saaledes som det finder anført i den international elegrafstatationsfortegnelse Med Hensyn til selve Signaleringen er at bemærke: 1) Naar et Skib kun vil vise, hejses dette i god id og hvor det kan ses bedst, medens samtidig Nationsflaget hejses under Gaflen eller paa en Stang agter. et maa ikke nedhales, førend det er besvaret fra Stationen med Svarstanderen. 2) Vil Skibet signalere andre Meddelelser, hejses først et, og samtidig hermed bør Systemflaget vises under Nationsflaget. Naar et er besvaret, vises de andre Signaler under Iagttagelse af, at intet Signal nedhales, forinden det er besvaret. aksten for hvert elegram, der udveksles med Skibe i Søen, er tyve Centimer (0 fr. )pr. Ord. Dette Beløb lægges til elegramtaksten efter de almindelige Regler, og det hele Beløb opkræves hos Afsenderen for de til Skibe i Søen adresserede elegrammer, og hos Adressaten for de fra Skibe kommende elegrammer. Danske Kyst-Signalstationer. Stats-Signalstationerne*) i Kongeriget Danmark er for iden følgende: Hanstholm.. Signal-Apparatet er anbragt NV. for Fyrtaarnet. Hirshals.»»» Ø.t.N.»».»»» paa en Klit NØ. for det ny Fyrtaarn. Fornæs.»»» ØSØ. for Fyrtaarnet. Helsingør.»»» paa Kronborg-Pynt Ø. for Slottet. Hammeren.»»» NV. for Fyrtaarnet. Stationerne modtager og afgiver Signaler samt elegrammer fra Solopgang til Solnedgang. Der signaleres kun med Flag og Afstandssignaler**). Paa Forlangende signalerer Stationerne saadanne almindelige Opiysninger, der staar til deres Raadighed, saasom om Fyr kibes Inddragelse, Isforhold o.s.v., ligesom de besørger Begæring om Lods, Bugser damper Kl. 10 Fm. indsender hver af disse Stationer telegrafisk Melding til Ministeriet for Industri, Handel og Søart om de Skibe, der i de sidste forløbne 24 imer har passeret Stationen. elegrammerne opslaas paa Borsen og gives samtidig til Raadighed for Ritzaus Bureau. *) I det egentlige Danmark er der oprettet Kystradiotelegrafstationer (traadløs elegrafstation) for offentlig Afbenyttelse i ( OXA) og ved Blaavand ( OXB), paa Færøerne i horshavn ( OXJ) og paa Grønland i Angmagssalik ( OZL), Godhavn ( OZM), Godthaab ( OXI), Ivigtut ( OYO), Julianehaab ( OXF) og Scoresbysund ( OXM). Disse Stationer kan benyttes til Udveksling af elegrammer til og fra Radiostationer om Bord i Skibe i Seen (Skibsstationer). Gebyret for et Radiotelegram omfatter: a) Kystgebyret, der for, Blaavand og horshavn udgør 30 Centimer pr. Ord, og for de øvrige Kystradiotelegrafstationer 60 Centimer pr. Ord; for Korrespondance med danske Skibe dog kun Cen timer pr. Ord. b) Skibsgebyret, der for hver Skibsstation findes anfort i den officielle Fortegnelse over Skibsstationer. c) Gebyret for Befordringen paa elegrafledningerne, hvilket er angivet i,,elegramtakst for Danske Kyst- og Skibsradiotelegrafstationer". elegrammer til Skibe i rum Sø, der har Radiotelegrafstation om Bord, modtages ved alle danske elegrafstationer, der giver Oplysning om akster samt om hvilke Skibe, der har Radiostation, og saa vidt muligt over hvilke Kyststationer i Ind- eller Udland elegrammerne bør sendes for at naa Adressestedet saa hurtigt som Forholdene tillader det. s elefon-aktieselskabs Abonnenter kan indtelefonere Radiotelegrammer, der skal befordres over Radio, direkte til denne Station. Føreren af ethvert Fartøj, der har Brug for Lægeraad, kan afsende et paa dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk eller fransk Sprog affattet Radiotelegram med en kortfattet Redegerelse for Sygdommen til Kysttationerne i henholdsvis, Blaavand, horshavn eller Julianehaab, som straks viderebefordrer elegrammet til henholdsvis Marinehospitalet i, kommunale Sygehus, Hospitalet i hors havn eller Hospitalet i Julianehaab, hvis Læger giver de nødvendige Raad, der derpaa telegrafisk sendes til det paagældende Skib. Saavel Konsultationen som hele den telegrafiske Befordring af Meldingerne er vederlagsfri. Se endvidere Side VIII, Linje 14 fra oven. **) Stationen ved er indrettet ogsaa til Nat-Signalering med Morselanterne. Signaler kan kun veksles med Skibe, der pejler Fyret mellem SØ. og SV.

9 VIII Ønskes et Skibs Forbisejling meldt pr. elegraf direkte til Rederen, maa vedkommende Signalstation enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa Skibet begære dette ved Signaler samt, om nødvendigt, signalere Rederens og Adresse. Hele Depecher til Redere og Andre kan ligeledes signaleres. Alle danske F y r s k i b e er forsynede med»international Signalbog«*) og vil, naar et Skib ses at nærme sig Fare, afgive Varselskud og hejse Signalet J D»De stævner mod Fare«. Fyrskibene»Drogden«,»Gilleleje-Flak«,»Gjedser Rev«,»Horns-Rev«,»Vyl«,»Graadyb«,»s- Rev«,»Læsø-Rende«,»Læsø-rindel«,»Anholt-Knob«,»øster Flak«og»Schultz's Grund«samt Statsbanernes Radiotelegrafstation»Gjedser«og»Rødsand Rende Syd«og Landbrugsministets Radiotelegrafstation»hyborøn«er forsynede med Radotelegraf. Danske Stormvarsel-Stationer. Fra Meteorologisk lnstitut i udsendes Meldinger om Stormvarsler pr. Radio. Om idspunktet for Udsendelsen, Indholdet og Formen af disse Meldinger, se»efterretninger for Søfarende«Nr. 1/ , uborg Havn, Helsingør, Bandholm, Odense, Aarhus, Aalborg, ved Fyr, i og horshavn er desuden oprettet Stormvarsel-Stationer i den Hensigt efter Meldinger fra Meteorologisk lnstitut saavidt mulig at give Underretning om Storme, som nærmer sig. Angaaende Maaden, hvorpaa de ovennævnte Meldinger offentliggøres ved Stationerne, anføres:. En Signalmast er anbragt paa Orlogsværftets (Nyholms) gamle Kran. En Opslagskasse paa Havnevæsenets Bygning paa Nordre-oldbod og en paa N.-Gavlen af Kvæsthusgades Bølgeblikskur paa Hjørnet af Sct. Annæ-Plads. Meteorologisk Instituts Meddelelser er opslaaede ved Gitterporten foran Meteorologisk lnstitut og paa Havnevæsenets Bygning paa Nordre-oldbod. uborg Havn. En Signalmast er anbragt ved Nordsiden af Havnen, Opslagskasser ved Indog paa Masten. Helsingør. En Signalmast er anbragt paa Kronborg Slots store, firkantede aarn. Opslagskassen ved Havnekontoret. Bandholm.**) En Signalmast er anbragt paa Havnepladsen. Opslagskassen ved Havnefoged boligen. Odense.**) En Signalmast er anbragt paa Havnepladsen mellem den ny og den gamle Havn. Opslagskassen paa oldbodbygningen. Aarhus.**) En Signalmast er anbragt Syd for det S.-ligste røde Fyr paa Ø.-Molen ved Nordre-Havn. Opslagskassen paa Havnekontorets Mur. Aalborg.**) En Signalmast er anbragt Vest for Vinkelfyret paa Nyhavns V.-Mole. Opslagskassen paa en Mur ved Havneingeniørkontoret. Fyr. Masten (Vindsemaforen) er anbragt paa en Klit, NNV. for Fyrtaarn. [Vindsemaforen, hvorfra ogsaa vises Vindens Retning og Styrke ved Hanstholm og ved Anholt, bestaar af en Gittermast med en Raa. Paa hver kvart Raa er anbragt en Kreds, der bæres af en mindre Gittermast og er forsynet med en bevægelig Viser til at angive Vindens Retning. Paa hver Side af Masten over Raaen er anbragt 6 bevægelige Arme, der ved at stilles vandret angiver Vindens Styrke. For- siden af Semaforen vender mod Ø. Paa N.-Siden af Masten er anbragt et II, der betegner, at Viser og Arme paa denne Side angiver Vindens Retning og Styrke ved Hanstholm; paa S.-Siden af Masten er anbragt et A, der betegner. at Viser og Arme paa denne Side angiver Vindens Retning og Styrke ved Anholt. Paa den N.-lige Raanok er anbragt et Ø og paa den S.-lige et V til Hjælp for Aflæsning af Vindretning, naar Semaforen ses bagfra. Ses Semaforen Ø. fra, og betragtes hver Kreds som et Kompas med N. opefter, angiver Viseren den Retning, hvorfra Vinden kommer. Set V. fra viser derimod de Ø.-lige Kompasstreger sig til Venstre de V.-lige til Højre for Iagttageren, hvilket altsaa yderligere er betegnet ved de udenfor Kredsene paa Raanokkene anbragte Bogstaver Ø og V. De vandret stillede Arme angiver Vindstyrken saaledes, at hver Arm betyder 2 efter Beaufort's Skala. Stille angives ved, at Viser og Arme vender nedefter. At intet Signal kan gives, betegnes ved, at den øverste Arm er stillet 45 over vandret, og de øvrige Arme samt Viseren nedefter. Viser og Arme indstilles efter elegrammer fra Hanatholm og Anholt om Vindens Ret ning og Styrke]. *) Foruden de foranførte Stats-Signalstationer er endvidere Sejrø Fyr og Kjels-Nor Fyr forsynede med Intenational Signal bog". **) Meldingerne i Opslagskassen er Meteorologisk Instituts radiotelefoniske Meldinger. I ilfælde af at der paa Signalmasten i disse Havne er hejst: om Dagen en Kugle og om Natten en rød Lanterne, er dette en Bekendtgørelse om, at der findes Opslag angaaende Stormvarsel.

10 IX. horshavn. En Opslagskasse er anbragt ved Vagthuset V. for Dokslusen. Masten er anbragt paa Skansen, N. for Havnen. Opslagskassen paa Gavlen af et Hus ved Østre Vaag. Naar elegrafforbindelsen med er i Uorden, indstilles Stormvarseltjenesten, og der hejses da paa Masten et grønt Flag, om Natten en grøn Lanterne. Stormvarslerne vises fra Masten, hvor der under den ene Raanok kan hejses følgende Signaler: 1 Ballon, der betyder:»uro i Vejret, saa Storm kan ventes, se elegrammer«. 1 Kegle med Spidsen opad, der betyder:»storm fra NV.«1 Kegle med Spidsen nedad,»»»storm fra SV.«2 Kegler med Spidsen opad,»»»storm fra NØ.«Kegler med Spidsen nedad,»»»storm fra SØ.«Ballon og Kegler er sorte. Under den anden Raanok kan samtidig hejses: 1 rødt Flag, der betyder:»vinden drejer til højre«(med Solen). 2 røde Flag, der betyder:»vinden drejer til venstre«(mod Solen). Om Natten erstattes et hvilket som helst af disse Signaler med en rød Lanterne. For at undgaa Forveksling med andre Fyr er, hvor det gøres fornødent, Lanternen skærmet i Retning af Indløb til Havn eller over Farvandet. I, uborg Havn, Helsingør og Fyr vises tillige Signaler, naar der er haard eller stormende Kuling ved et eller flere af følgende Steder: Hammeren, G j e d s e r, Fornæs,, Hanstholm og Blaavands-Huk. Signalerne gives med Flag, der hejses paa oppen af Stormsignal-Masterne undtagen ved Helsingør, hvor de hejses paa Masten paa Lods- og Karentænehuset paa Havnens S.-Mole. Flagenes Form angiver Vindstyrken, og Flagenes egning og Farve angiver det Sted, hvor der er haard eller stormende Kulling, saaledes som nedenstaaende abel udviser: Sted Vindstyrke (Beaufort's Skala) Hammeren... Gjedser... Fornses......

11 X Sted Vindstyrke (Beaufort's Skala) Hanstholm... Blaavands-Huk... sort gult hvidt rødt Signalerne hejses og nedtages efter telegrafisk Melding fra de ovennævnte Steder. De hejses dog i Almindelighed først efter Kl. 9 Fm. og nedhales i hvert ilfælde ved Mørkets Frembrud. Angaaende radiotelegrafiske Ismeldinger fra Station Radio se Fodnote*), Side VII, in fine. Engelske Kyst - Signalstationer 1 ).»he Society of Lloyd's«har paa de engelske Kyster oprettet nedennævnte Signalstationer, og udenfor England findes endvidere ca. 130 Stationer, der sender eller modtager Rapporter eller Meddelelser til eller fra Lloyd's. Dover x Sandgate x x Dungeness x Beachy Headx Horsesand Fortx (Spithead) St. Catherine's Point x (I. of W.) Needles x (I. of W). Berry Head x x Prawle Point x. he Lizard x Penzance. Barry Island x Penarth X St. Ann's Head (Milford Haven) 0 x he Smalls Ramsey x x North Shields ynemouth Flamborough Head Bridlington Quay x x Spurn Point x Haisbro Lightvessel. Southend x Deal x Cape Wrath Dunnet Head (Pentland Firth) St. Abb s Headx Butt of Lewis. Skotland Skibe, som viser deres under Forbisejling af de ovennævnte Stationer, vil, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i»lloyd's List«samt i»lloyd's Daily Index«. Enhver Anmodning fra erne angaaende Rapportering af Skibe eller om at faa Ordre signaleret til Skibe skal og maa kun adresseres til»he Secretary of Lloyd's. London C. 3«, der giver Oplysuing om Betingelserne for Signalering fra Stationerne til forbisejlende Skibe. Britiske og irske traadløse elegrafstationer meddeler til Lloyd's modtagne Underretninger ang. Skibes Position o. 1.; Fyrtaarne og Fyrskibe er forsynede med»he International Code of Signals«og vil, naar noget Skib ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse Signalet JD»De stævner mod Fare«og, om fornødent, aifyre Skud eller opsende Raketter, indtil Signalet hesvares. 1) De med x mærkede Stationer modtager og afgiver endvidere Natsignaler ved Blinklanterne efter Morse's Code. De med x x mærkede Stationer kommunicerer kun med Skibe, der søger Læ mod haardt Vejr. De med mærkede Stationer giver om Dagen Stormvarselsignaler.

12 XI Meddelelser om Is, Vrag og andre Farer for Navigeringen. Ifølge Bekendtgørelse Nr. 462 af 29. November 1923 paahviler det enhver Fører af dansk Skib, der møder Drivis eller Vrag af farlig Beskaffenhed, eller som iagttager nogen anden alvorlig og overhængende Fare for de søfarende, uopholdelig at afgive Underretning herom til Myndighederne paa det første Sted paa Kysten, hvormed han kan kornme i Forbindelse. Saadanne Meddelelser, der fra Skibe i Søen afgives til dansk Signalstation eller Kyst- Radiostation, vil, uanset Skibets Nationalitet, uden Omkostninger for Afsenderen blive viderebefordret til Ministeriet for Søfart og Fiskeri i, der efter de i det enkete ilfælde foreliggende Omstændigheder drager Omsorg for, at Oplysningerne bringes til de interesserede Kredses og Myndigheders Kundskab. Enhver Skibsfører, dansk eller fremmed, som paa fyldestgørende Maade legitimerer sig overfor en hvilken som helst dansk Statstelegrafstation eller elegrafstationen i horshavn paa Færøerne, vil endvidere paa tilsvarende Maade uden Omkostning for Afsenderen kunne afsende telegrafiske Meddelelser til Ministeriet for Søfart og Fiskeri under elegramadresse: Søfart, København. Isbrydningstjenesten i danske Farvande. Naar Isforholdene i danske Farvande skønnes at nødvendiggøre det, sætter Ministeriet for Søfart og Fiskeri Isbrydningsvæsenets Isbrydere (i det følgende betegnet som Stats-Isbrydere) i Virksomhed. Anmodning om Isbryderhjaelp rettes almindehgvis til Ministeriet for søfart og Fiskeri, Slotholmsgade 10, København (telegrafiske Henvendelser sendes under elegramadresse: Søfart, København). Saadanne Anmodninger skal, naar de drejer sig om Isbryderhjælp til Skib i Søen, være ledsaget af Oplysninger om det paagældende Skibs Art, og, om Skibets Bestemmelsessted samt om Ladningens Art og Mængde. Havne, der anmoder om Isbryderhjælp, bør i Almindehghed oplyse, hvilke Skibe der ventes at ville indkomme til, eller er bestemt til Afgang fra Havnen, det forventede idspunkt for disse Skibes Ankomst henholdsvis Afgang, samt de paagældende Skibes Ladning (Art og Mængde). Det forventes, at alle Anmodninger om Isbryderhjælp indsendes saa tidligt, som Forholdene tillader, saa at Isbrydningsvæsenets Dispositioner lettes mest muligt. Stats-Isbrydernes Hjælp ydes vederlagsfrit til Havne, for hvilke der udredes Isafgift af de ud- og indskibede Varemængder, samt ordentligvis tillige vederlagsfrit til Skibe, som er danske eller bestemt til dansk Havn. Ethvert Skib, der modtager Isbryderhjælp fra en Stats-Isbryder, er undergivet dennes Myndighed, saalænge Hjælpen ydes. Som Følge heraf skal Føreren af ethvert Skib, der modtager saadan Hjælp hvadenten Hjælpen er begæret eller ej rette sig efter de Anvisninger, der gives fra Isbryderen. Sker dette ikke, er Isbryderen berettiget til at ophøre med at yde Hjælp til det paagældende Skib. Det er Isbrydningsvæsenets Formaal, dels at assistere Skibsfarten gennem de danske Farvande, dels at bringe Skibe bestemt til dansk Havn til Bestemmelsesstedet, alt i saadant Omfang som disse Opgaver efter de foreliggende Forhold lader sig løse ved Hjælp af det Isbrydningsvæsenet tilhørende Materiel. Idet der til enhver id maa tilstræbes den efter Omstændighederne størst mulige Nyttevirkning af det anvendte Isbrydermateriel, vil der i Almindelighed væere forbeholdt Stats-Isbrydernes Førere den til Fyldestgørelse af dette Formaal fornødne Handlefrihed i alle saadanne ilfælde, hvor ikke Hensynet til Sikring af Menneskeliv, Skibe og Ladninger eller andre særlige Omstændigheder, saasom alvorlig Varemangel eller lignende, maatte begrunde en midlertidig Afvigelse fra det fornævnte almindehge Formaal. Med Hensyn til de nærmere Regler der er gældende for Skibe, der assisteres af en Stats-Isbryder, samt til de Signaler, der skal anvendes under Isbrydning, henvises til Ministeriet for Industri, Handel og Søfart's Bekendtgørelse af 28. Januar 1927 vedrørende Isbrydningsvæsenet.

13 XII Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af de alfabetiske Registre over danske Regeringsskibe og over Handelsskibe under dansk Flag. Afdeling II. Afsnit 1. Se nedenfor under Afdeling III. Afsnit a. Afsnit 2. Se nedenfor under Afdeling III, Afsnit c. Afsnit 3. Se nedenfor under Afdeling III, Afsnit f. Afsnit 4. Herunder er opført Regeringsskibe ordnede efter de Administrationsgrene, hvorunder de henhører, og Skibene indenfor hver Administration er ordnede efter Brutto onnagens Størrelse. Se tillige nedenfor under Afdeling III, Afsnit b. Afdeling III. Afsnit a. Spalte 1.. Se»Det Internationale -System«, Side VI, Kontrol Nr. Skibstilsynets Kontrol-Register for det registreringspligtige Skibsmateriel føres i efternævnte 12 Afdelinger: A. Klassede Passagerskibe. B. Uklassede Passagerskibe. C. Klassede Dampskibe. D. Klassede skibe. Klassede Sejlskibe med Hjælpemaskine. F. Klassede Sejlskibe. G. Uklassede Dampskibe. H. Uklassede skibe. J. Uklassede Sejlskibe med Hjælpemaskine. K. Uklassede Sejlskibe. L. Fiskerfartøjer, ikke over 50 Registertons Brutto. M. Lægtere og andet Materiel uden Fremdrivningsmiddel. Intet Skib kan paa samme id findes opført under flere end een Afdeling i Kontrol-Registret. Indenfor den enkelte Afdeling tildeles der hvert Skib Løbenummer efter den Rækkefølge, i bvilken Skibene optages. Afdelingens Bogstav i Forbindelse med Løbenummeret betegner Skibets Kontrolnummer, der forbliver uforandret, saalænge Skibet forbliver staaende i vedkommende Registerafdeling. Radiokaldesignal. For Skibe med Radiotelegraf er i [ ] anført Skibets Radiokaldesignal, saaledes som dette er angivet i den officielle Radiotelegrafstationsfortegnelse. Se tillige Side VII, lste Fodnote. Spalte 3. A. betyder Alm. Awng. D.»»Awning Deck«, se Anm B.» Bøg. Bg.» Brig. BH.» :כּ» Bulkheads «vandtætte Skodder. Bjærgn.» Bjærgningsskib. Bk.» Barkskib. Bugs.» Bugserskib. I)f.» Dæksfartøj.» Eg. Elek. L.» Elektrisk Lys. Ev.» Evert. M. betyder Mast. 1 m.» enmastet. 2 m.» tomastet. 3 m.» tremastet. 4 m.» firemastet. 5 m.» femmastet. Pr.» Pram. Pt.»»Partial«:כ delvis.» Radiotelegrafstation. Redn.» Redningsskib. S.» Skrueskib. S(2)» Skrueskib med 2 Skruer. Sandpm.» Sandpumpemaskine.

14 XIII Evgl. betyder Evertgalease. F.» Fyr. F. Sb.» Fuldrigget Skib (Fregatskib). Ff.» Fiskerfartøj. Fg.» Færge.» Galease. Gm.» Gravemaskine. H.» Hjulskib. J.» Jærn. Jt.» Jagt. Jtgl.» Jagtgalease. Jtsk.» Jagtskonnert. Kt.» Kutter. Kv.» Handelskvase. L.» Lærk. Lgt.» Lægter. L. Y.» Lyst Yacht. ShelterD. betyder»shelter Deck«, se Anm. Sk.» Skonnert. SI.» Slup. Slgl.» Slupgalease. Spar D.»»Spar Deck«, se Anm. Stl.» Staal..» eak. jk.» jalk. rawl.» rawlskib. urret D»»urret Deck«. Uddybn.» Uddybningsmaskine. Udæk.» Udækket Fartøj. Well D.»»Well Deck «- Brønddækket :כ Skib med en enkelt Brønd (udækket Rum) mellem Overbygninger, f. Eks. Bak og Brohus paa Dækket. Yl.» Yawl. Anm.,,Spar Deck"-Skibe, (undertiden benævnet forstærkede,,awning Deck"-Skibe) og,,awning Deck"-Skibe har mindst 2 gennemløbende Dæk, og deres Materialdimensioner, særlig over Hoveddækket er noget lettere end i de saakaldte,,full Deek"-Skibe, der er byggede saa stærkt, at de kan erholde Minimums Fribord i Henhold til, for Danmarks Vedkouimende, Handelsministeriets Bekendtgørelse af 30. September 1909 om Anbringelse af Lasteliniemærker paa Skibe, abel A (for Sejlskibe abel D).,,Spar Deck"-Skibe har som Følge af deres lettere Bygningsmaade større Fribord end de tilsvarende,,full Deck"-Skibe;,,Awning Deck"- Skibe har af samme Grund større Fribord end de tilsvarende,,spar Deek"-Skibe (abellerne B og C).,,Shelter k"-skibe har samme Bygningsmaade som,,awning Deck"-Skibe, men faar, da Shelterdæks- Rummetikke er indbefattet i onnagen, større Fribord. Spalte 4. For Maskinens Hestekraft HK betegner det øverste al den nominelle Hestekraft (Lloyd's nominal horse power), og det underste al den i n d i c e r e d e Hestekraft. C, Ht.,. og Q. betyder henholdsvis»compound«-,»høtryks«-,»riple«- og»quadrupleexpansion «-Maskine. Spalte 5. De opførte Data er angivet efter Bilbrev eller Bygningsattest. et er som Regel angivet med Aarstallets to sidste Cifre. I ilfælde af Ombygning er et anført foran og Ombygningsaaret efter en Streg. Spalte 6. British Corporation eller Br.Corp. betyder: >he British Corporation Register of Shipping and Aircraft«. B. Ver. betyder:» «. (Germ. Lloyd eller Germ. Ll. betyder:»germanischer Lloyd«. Lloyd's register eller betyder:»lloyd's Register of Shipping«. Norske Veritas eller N. Ver. betyder:»det norske Veritas«. allene i Parentes umiddelbart efter Klassebetegnelsen angiver idspunktet (Maaned og Aar) for Skibets første Klassecertifikat eller for sidste Klasseeftersyn. (1128) betyder saaledes: November allene i Grupper under Klassebetegnelsen angiver Maaned og Aar for sidste ifølge Selskabernes Regler afholdte aarlige eller periodiske Eftersyn. Som Hovedregel for Skibenes (Maskinernes og Kedlernes) Eftersyn gælder, at Jærneller Slaalskibe, klassede i de respektive Selskabers højeste Klasse. skal have Klasseeftersyn hvert 4. Aar (i de lavere Klasser hvert 3. Aar). Vedrørende Kedleme gælder desuden særlige Regler om rykprøver og specielle Besigtigelser afhængige af Kedlernes Alder. Skibsbunden skal som Regel (for Passagerskibe dog altid) efterses i Dok eller paa Bedding hvert Aar; Hoved- og Hjælpemaskineri samt Kedler. ligeledes anlaegene i skibe, skal efterses hvert Aar, og Skrueaxlerne skal desuden trækkes ud for Eftersyn mindst hvert andet Aar. For ræskibe gælder særlige Regler, som kort omtales i det følgende. egnet * foran Klassebetegnelserne angiver, at Skibet er bygget under vedkommende Selskabs særlige ilsyn. I British Corporation betegnes dette dog ved Mærket * anbragt efter Bogstaverne B.S. (British Standard), saaledes: B.S. * I British Corporation" betegnes højeste Klasse for Staal- og Jærnskibe ved B.S. * eller B.S. For Skibe, bygget noget spinklere end almindeligt for søgaaende Skibe efter

15 XIV Selskabets Regler, og for Skibe, bygget til særlige Formaal, anføres en Bemærkning herom i en Parentes saaledes: B.S. * (with Freeboard), B.S * (River Service) etc. I.." kan Staal- eller Jærnskibe Klasses i Division I, II elller III: Div. I er den højeste; Div. II anvendes kun sjældnere for nye søgaaende Skibe. Ældre Skibe kan nedsættes fra Div. I til Div. II og fra Div. II til Div. III. O eller om Divisionstallet betyder, at Skibet kan flyde med henholdsvis et eller to hvilke som helst af sine Hovedrum beskadiget, i fri Forbindelse med Søen, ved et bestemt Maximal-Dybgaaende. ved et Sejlskib betyder, at hver Mast er anbragt i sit vandtætte Rum. for et passagerskib betyder, at Skibet opfylder Reglerne IInternational Konvention om Sikkerhed for Menneskeliv paa Søen«af 31. Maj Brøken 3 3 anbragt efter Divisionsmærket betegner god Vedligeholdelsestilstand af Skroget; 5 6 o. s. v. betegner ringere ilstand af samme. Bogstaverne L (Long Voyages), A (Atlantic), G (Great Coasting rade), M (Mediterranean or channel), P (Small Coasting rade), R (Roadstead) og I (Inland Navigation) er Betegnelser (Navigation marks) for de Farvande, som Skibet ifølge Størrelse, Bygningsmaade og Materialdimensioner er skikket til at besejle. (I Parenteserne er Bogstavernes Betydning anført med de i Selskabets Byggeregler brugte engelske Betegnelser). Skibe med Bogstaverne MPR eller I kan bygges noget lettere end Skibe med Bogstaverne LA eller G. allene anbragte i Klassebetegnelsen betyder henholdsvis god ilstand af Skroget og god og komplet ilstand af Skibets Udrustning (Ankere, Kæder, Rigning, Baade o. s. v.); mindre gode ilstande af disse Dele betegnes ved eller PR. betyder, at Skibets Bov er forstærket af Hensyn til Sejlads i Is. ræskibe. Klassebetegnelserne er, med Værdi i aftagende Rækkefølge: * Broken er et Udtryk (Karakter) for Vurderingen af ræskibes Beskaffenhed (den illidsgrad disse fortjener); de efter Brøken følgende to al, der kan variere fra 1 til 3, er hver for sig Udtryk for ilstand eller Beskaffenhed af selve Skroget og af Rigning, Sejl, Ankere, Kæder o. s. v., idet første al henviser til Skroget, andet al til Udrustningen. Efter Brøken anføres et Bogstav (Navigation marks), f. Eks.: L, A, G, P etc, med Betydning, som omtalt for Staalskibe. Hvis to al er anførte foran Klassebetegnelsen, f. Eks. saaledes: 1210 G. 1.1., betyder disse, at Skibet hører til 12-Aars ypen og er klasset for 10 Aar, idet ræskibene, afhængig af Arten af de Materialer, som benyttes til Bygningen, klasscs i en bestemt ype (udtrykt i Antal Aar), til hvilke der under visse Betingelser som f. Eks. Materialiernes Kvalitet og Behandling (Lagring, Saltning), Arbejdets Udførelse, Forboltningens Art o. s. v. yderligere kan lægges et Antal Aar, og fra hvilke der, hvis Mangler forefindes, kan fradrages visse Aar (se ovenst. Eksempel). Hvis et ræskib er antaget i Klassen og klasset for 916 Aar skal det altid underkastes dels aarlige mindre Eftersyn og dels»halv-ids«besigtigelse efter henholdsvis 58 Aars Forløb. Er den oprindelige Klasseperiode udløbet og ønskes Skibets Klasse forlænget, skal Skibet underkastes Besigtigelse og kan da faa Klassen fortsat i fra 6 til 11 Aar, men skal dog i disse Perioder underkastes»halv- ids«besigtigelse omtrent midt i Perioden. Herefter kan Klassen ikke opnaas mere, med mindre Skibet ombygges, men Skibet kan faa Klassen i en Aarrække, der varierer fra 6 til 12 Aar, mod Besigtigelse forinden denne nye Klasse tildeles og mod»halv-ids«besigtigelse omtrent midt i Klasseperioden. For Klassen kan gives forlænget Klassevarighed i 6 Aar, med Besigtigelse forinden Forlængelsen tilstaaes og mod»halv-ids«besigtigelse midt i Perioden. Herefter kan Skibet efter forudgaaende Besigtigelse faa Klassen 5 6 * 2.1., i hvilken Klasse det kan staa i Perioder paa ikke over 3 Aar mod at underkastes aarlige Eftersyn. I Germanischer Lloyd" faar Staalskibe Klassebetegnelserne 100 Aeller 90 A ; allet 100 eller 90 betegner Skibets Styrke eller Vedligeholdelsestilstand, allet 4 eller 3 angiver Besigtigelsesperiodens Varighed. Klassetegnet 100 gives til Skibe, der fuldstændig tilfredsstiller Forskrifterne i Selskabets Byggeregler, medens 90 gives til Skibe, der kun delvis tilfredsstiller disse Forskrifter, bl. a. navnlig vedrørende Vedligeholdelsestilstand og Udrustning. For Skibe, der bygges til at anvendes indenfor visse bestemte Omraader, tilføjes der et Bogstav eller Bemærkning (Fahrtzeichen), f. Eks. 100 K 100»Nord-Ostsee«100 A k; K og k betyder henholdsvis»grosse Küstenfahrt«og»Kleine Küstenfahrt». Betegnelsen 4 4 4

16 XV 100 4A» mit Freibord«kan gives Skibe, der efter visse Regler bygges noget spinklere end almindeligt, mod at de erholder et særligt Fribord; samme Betegnelse kan ogsaa gives til Skibe, der ikke længere tilfredsstiller Fordringerne ifølge Klassen 100 4A. egnet betyder, enten at»see Berufsgenossenschaft«s forskrifter for Antallet af vandtætte Skodder i Passagerdampere er tilfredsstillet eller, at der foreligger et paa Beregning støttet Bevis for Skibets Flydeevne, naar et eller flere af dets Hovedrum er i fri Forbindelse med Søen. Et bestemt Dybgaaende for det lastede Skib forudsættes i dette ilfælde. egnet [E] betyder, at Skibets Bov er forstærket af Hensyn til Sejlads i Is. ræskibe klassificeres med Klassebetegnelserne A 1A, B 1B i Forbindelse med et al, der angiver, for hvor mange Aar den paagældende Klasse er tildelt, idet Klassevarigheden, der særlig afhænger af Materialiernes Art, sættes til 12 Aar for Materialier af bedste og stærkeste ræsort, f. Eks. Eg eller eak, hvilken Aarrække dog, naar f. Eks. Skibet bygges under ag og ømmerne behandles med Saltning o. s. v., kan forlænges 1, 2 à 3 Aar, men den kan dog ogsaa i mangfoldige ilfælde formindskes. illige anføres ofte et Bogstav (Fahrtzeichen): L (Lange Fahrt), Atl. (Atlantische Fahrt), K (Grosse Küstenfahrt) eller k (Kleine Küstenfahrt), der angiver, hvilket Fartsomraade Skibet ifølge sin Størrelse, Bygningsmaade, Udrustning o. s. v. er skikket til at besejle. Skibe med Klassevarighed over 8 Aar skal underkastes speciel Besigtigelse (Halb-Zeit Besichtigung) paa et idspunkt, der ligger paa af Klasseperiodens Varighed, eller ved en Klassevarighed af indtil 8 Aar efter 4 Aars Forløb. Skibe med Klasse A 1 og A skal underkastes periodiske Eftersyn hvert tredie Aar. Skibe med Klasse B 1 eller B skal underkastes periodiske Eftersyn henboldsvis hvert 2. Aar og hvert Aar. Lloyd's Register of Shipping. Jærn- og Staal skibe, der er byggede i Henhold til Selskabets Regler, Masses 100 A 1., saalænge de holdes i en saadan Stand, at de sikkert kan føre»tør og letfordærvelig Ladning«. For Skibe bygget noget spinklere end almindeligt for søgaaende Skibe, tilføjes en Bemærkning: With Freeboard". For særlig Art Skibe f. Eks. ankskibe tilføjes en Bemærkning:,,Carrying Petroleum in Bulk". Skibe, som ikke belt opfylder Selskabets Regler med Hensyn til Materiale dimensioner, kan optages i Klassen med særlig Betegnelse. Skibe, som bygges til særlig Fart eller Brug, klasses A med ilføjelse, f. Eks. A for towing service", A for coasting service", etc. Skibe forstærket af Hensyn til Sejlads i Is gives ilføjelsen,,strengthened for Navigation in Ice". allet 1 efter Klassebetegnelsen angiver, at Skibets Udrustning er i Overensstemmelse med Selskabets Regler. Er Udrustningen ikke i Overensstemmelse med Reglerne anbringes en horisontal Streg efter Klassebetegnelsen. Det norske Veritas. Staal- og Jærnskibe af den Styrke, Beskaffenhed og Udrustning, som forudsættes i Reglerne, bliver tildelt Klasse»1Al«. Skibe af ringere Kvalitet bliver tildelt en lavere Klasse,»1A2«eller»2A2«. Skibe med mindre Nedlastning end forudsat for Fuldstyrke-Skibe faar Ordene»med Fribord«føjet til Klassebetegnelsen. Skibe klassificerede kun for Kystfart faar Bogstavet»K«føjet til Klassebetegnelsen, og Skibe klassificerede kun for Fart paa indelukket Farvand faar Bogstavet»I«føjet til Klassebetegnelsen. Skibe, som bygges til særlig Fart eller Brug klasses A med ilføjelse f. Eks. A»Bugserbaat«,»Lækter«etc. Skibe forstærket af Hensyn til Sejlads i Is gives ilføjelsen»is«. ræ-og Kompositskibe af den Styrke, Beskaffenhed og Udrustning, som forududsættes i Reglerne, bliver tildelt Klassen»A1«. Skibe af ringere Kvalitet bhver tildelt lavere Klasser,»A2*«,»A2«,»B1«eller»B2«. Skibe med mindre Nedlastning end forudsat for Fuldstyrke-Skibe faar Ordene»med Fribord«føjet til Klassebetegnelsen. Skibe klassificerede kun for Kystfart faar Bogstavet»K«føjet til Klassebetegnelsen og Skibe klassificerede kun for Fart paa indelukket Farvand faar Bogstavet»I«føjet til Klassebetegnelsen. Et ræ- eller Kompositskib med Klassen A 1 forudsættes at kunne føre al Slags Last, medens Fartøjer med Klasse»A 2*«,»A2«,»B1«,»B 2«forudsættes at føre lettere Varer, som specificeret i»det norske Veritas«Regler. Skibe med Klasse»B 2«er saaledes f. Eks. Kun beregnede paa at føre fulde Ladninger af almindehg rælast, Koks, Cinders eller lignende. Et nyt ræskib kan faa 12 Aars Klassevarighed, naar det for en væsentlig Del er

17 XVI bygget af Eg, og 9 Aar, naar det er bygget af ingen ringere ræsort end god Fyr. Efter Materialernes Kvalitet, Behandling, Arbejdets Udførelse kan der dog til ovennævnte Klassevarighed lægges indtil 2 Aar. Ved Udløbet af de givne erminer kan der efter Besigtigelse tilstaas ny Varighedstermin for den samme Klasse. For Klasserne»A1«og»A2*«i bedste ilfælde fra 6 til 4 Aar. For Skibe med Klasse»A 2«og lavere som Regel ikke længere end 2 Aar. Spalte 7 og 8. Spalte 7 angiver Antallet af ons Vand (a 2240 lbs. = 1016 kg) som Skibet kan rumme i ankene (»\vater ballast tanks«). Spalte 8: allet over Stregen angiver Antallet af ons Kul, som Skibet kan rumme i de permanente Kulrum (bunkers) og allet under Stregen angiver Antallet af ons af den Ladning, som Skibet i fuldt udrustet Stand og med fyldte Kulrum, kan bære. Samtlige Data er meddelt af Skibets. Ved et Skibs Dødvægtstonnage DW forstaas den Vægt af Ladning og Brændsel til Skibets Drift, som Skibet kan medtage, naar det lastes ned til Sommerfribordsmærket. det vil sige: Forskellen mellem Skibets totale Deplacement og Skibets Egenvægt (Skrog + Maskineri + Udrustning). A P betyder»after Peak ank«:»agterskarp«. D D»»Double Bottom ank dobbelt Bund til Vandballast. D»»Deep ank«:»højtanke. F P»»Fore Peak ank«:»forskarp«. S»»Side ank«. Poop»»Poop ank«. Spalte 9, 10 og 11. Kendingsmaalene i engelske Fod (1 engelsk Fod = 0, 971 danske Fod = 0,305 Meter): Længde paa øverste faste gennemgaaende Dæk fra Forkant af Forstævn til Agterkant af Agterstævn; Bredde største udenbords mellem Yderfladerne af Yderklædningerne, (Bredde i Parentes er Bredde over Hjulkasserne); Dybde i Diametralplanet fra øverste faste gennemgaaende Dæks Underside til Inderklædningen ved Kølsvinet. I Skibe med dobbelt Bund (Vandballast) er Dybden angivet til Inderklædningen paa den øverste Bund samt i Parentes til den nederste Bund. Spalte 12. Ved Maalingsdækket forstaas det øverste, faste gennemgaaende Dæk i Skibe med 1 eller 2 Dæk, og det næstnederste, faste gennemgaaende Dæk i Skibe med flere end 2 Dæk. 1 Registerton = 100 engelske = 91, 59 danske Kubikfod = 2, 83 Kubikmeter. Spalte 13. Brutto (Gross) Register-onnagen er Summen af: 1) onnagen af Rum under Maalingsdækket. 2) onnagen af Rum mellem faste gennemgaaende Dæk over Maalingsdækket (Over- 3) dæksrum). 4) onnagen af lukkede og fast anbragte Opbygninger paa eller over øverste Dæk. 5) Overskuddet af onnagen af Luger. Spalte 14, 15 og 16. Register-onnagen bestemmes ved i Brutto onnagen at fradrage saavel onnagen af Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for Skibets Fører og Mandskab samt til Skibets Navigering m. v. (Sp. 15), for saa vidt nævnte Rum fyldestgør de for saadant Fradrag stillede Betingelser, som ogsaa onnagen af Rum (Sp. 14), der optages af eller er fornødne for den bevægende Kraft. Ifølge den fter i Landet fra den l. April 1895 genindførte, saakalate»british Rule (a)«(merchant Shipping Acts 1894 & 1907, Sect. 78) gives Fradrag for sidstnævnte Rum i Skrue damp skibe med 32 pct. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Axelrum (ekskl. Kulrum) udgør over 13 men under pct. af Brutto onnagen, og for Hjuldampskibe med 37 pct. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin- og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør over men under 30 pct. af Brutto onnagen. Undtagelsesvis nemlig naar det egentlige Maskinrum enten er usædvanlig lille eller usædvanlig stort kommer den i fornævnte engelske Lovparagraf foreskrevne alternative Regel til Anvendelse. Denne Regel, der er overensstemmende med den her i Landet indtil den 1. April 1895 gældende, saakaldte»danube Rule«, anvendes for Skruedampskibe, naar onnagen af Maskin-, Kedelog Axelrum (ekskl. Kulrum) udgør enten 13 pct. og derunder, eller pct. og derover af Brutto onnagen, idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med l Gang onnagen-af sidstnævnte Rum; samt for Hjuldampskibe, naar onnagen af Maskin- og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør enten pct. og derunder, eller 30 pct. og derover af Brutto onnage, og Fradraget gives da med l 1 2 Gang onnagen af disse Rum.

18 XVII Fradraget for Rum, optagne af eller fornødne for den bevægende Kraft, maa dog ikke overstige 55 pct. af den onnage, som bliver til Rest, efter at alle andre fradragsberettigede Rum er fradragne Brutto onnagen. Denne Begrænsning finder ikke Anvendelse paa Bugserdamskibe. skibe maales som Dampskibe. Naar der foran onnagen er anført et»c.«(»circa«), har det paagældende Skib et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims Nationalitets-Certifikat. Spalte 17. Eet betegner, at dette er fælles for og Skib, to er betegner henholdsvis ets og Skibets. Parentesen indeholder og for den bestyrende Reder, Forretningsfører, Direktør o. 1.; naar intet er anført, har denne det samme som et har. Skibets er trykt med fede yper. Kbhvn. :. Afsnit b. Herunder er optaget Dampskibs-er med registreret onnage af og over 100 Registertons Brutto. erne er ordnede efter erne i alfabetisk Rækkefølge samt efter Brutto onnagens Størrelse. Indenfor hvert er Skibene ordnede efter Brutto onnagens Størrelse. De efter hvert Skibs anførte al er henholdsvis (i Parentes) og Brutto onnagen. Naar Skibet har andet end et, er Skibets anført i Parentes efter Skibets. elegramadresse, Kontorflag og Skorstensmærke er optaget efter ernes Opgivelse. Afsnit c. Spalte 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17. Se under Afsnit a. Spalte 4. Som ens Hestekraft er opført den af Statens Skibstilsyn fastsatte indicerede HK. Spalte 8. Angiver Antallet af ons DW (tons deadweight à 2240 lbs. = 1016 kg) for den Ladning (incl. Oliebeholdning) som Skibet, efter Meddelelse fra et, i fuldt udrustet Stand kan medtage. Afsnit d. Spalte 1. Se under Afsnit a. Spalte 3. Se under Afsnit a, Spalte 4. Se under Afsnit c. Spalte 5. Se under Afsnit a. Spalte 6. Se under Afsnit a. Spalte 7. Dybden, der er angivet i engelske Fod feet, er maalt midtskibs paa 1 2 Længde fra Undersiden af Dækket til Inderklædningen ved Siden af Kølsvinet. 1 engelsk Fod = 0, 971 dansk Fod = 0, 305 Meter. Spalte 8 og 9. Se under Afsnit a, henholdsvis Spalte 13 og Registerton = 100 engelske = 91,59 danske Kubikfod = 2,83 Kubikmeter. Vedrørende registrerede Skibe under Registertons Brutto, se 8 i Lov om danske Skibes Registrering af 1.April 1892, med Ændringer af 4. Maj Spalte 10. At Skibet ejes af et Aktieselskab betegnes ved (Akties.), og af et Interessentskab ved (I. S.). Eet betegner, at dette er fælles for og Skib; to er betegner henholdsvis ets og Skibets. Er der anført et Stednavn i Parentes. angiver dette for den bestyrende Reder, Forretningsfører, Direktør o.i. Aalbg. : Aalborg, Frdberg : Frederiksberg, Frdhvn. :, Frdsund : Frederikssund. Frdvrk. :: Frederiksværk, Kbhvn. :. (B)

19 XVIII Afsnit e. Herunder er optaget skibs-er med registreret onnage af og over 50 Registertons. Se tillige Afsnit b. Spalte 1. Se under Afsnit a. Spalte 3. Se under Afsnit a. Spalte 4. Se Spalte 5 i Afsnit a, Afsnit f.*) Spalte 5. Se Spalte 6 i Afsnit a. Her er tillige anført iden for næste Klasseeftersyn. Spalte 6. Se Spalte 7 i Afsnit d. Spalte.7. Se Spalte 13 i Afsnit a. allet i Parentes angiver Antallet af ons DW (tons deadweight a 2240 lbs. = 1016 kg) for den Ladning, som Skibet, efter Meddelelse fra et, i fuldt udrustet Stand kan bære. ons DW er kun anført for Skibe paa over 50 Reg. ons Brutto. Spalte 8. Et Sejlskibs onnage bestemmes ved i Brutto onnagen at fradrage onnagen i det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for Skibets Fører og Mandskab samt til Skibets Navigering m. m, for saa vidt de fyldestgør de for saadanne Fradrag stillede Betingelser. I ilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et Skibs onnage lig med dets Brutto onnage. (Se tillige Spalte 1416, sidste Stykke i Afsnit a). Spalte 9. Se Spalte 10 i Afsnit d. Afsnit g. Herunder er optaget Sejlskibs-er med registreret onnage af og over 50 Registertons. Se tillige Afsnit b. Afsnit h. Dampskibene er ordnede efter ernes Størrelse i -onnagen, Skibene indenfor samme efter -onnagen, medens saavel skibene som Sejlskibene er ordnede alfabetisk For Dampskibenes Vedkommende se under Afsnit a, idet dog Spalte 7, 8, 9 og 10 svarer henholdsvis til Afsnit a's Spalte 11, 13, 16 og 17; for skibenes Vedkommende se under Afsnit d, og for Sejlskibenes Vedkommende under Afsnit f. (DW) i Spalte 8 for Dampskibe og for skibe samt i Spalte 7 for Sejlskibe betegner Bæreevnen (se henholdsvis Spalte 7 og 8 i Afsnit a, Spalte 8 i Afsnit c og Spalte 7 i Afsnit f) egnet i nogen af de foran nævnte Spalter angiver, at den paagældende Oplysning savnes. *) Herunder er optaget ikke selvbevægende Lægtere, Pramme o. I., for saa vidt de er optagne i Skibsregistret.

20 Afdeling I. Fortegnelse over er. (B*)

21 XX GRBH til GSFP Afsnit A.*) er for danske Krigsskibe. Skibets Art Længde mell. Perpdkl. Dimensioner i Meter Bredde Dybgaaende agter 1 ) Register-onnage Brutto (British Rule) Signalbogstaver Deplacement i engelske ons Maskinens indicerede Hestekraft GRBJ Niels Juel 2 )... Orologsskib L Heimdal 2 )... Krydser GRCD Argus 2 )... Fyrinspektionsskib F C. F. Grove 2 )... Inspektionsskib H Kattegat... Fyrinspektionsskib J Nordsøen... Fyrinspektionsskib K Islands Falk 2 )... Inspektionsskib M Diana 2 )... Inspektionsskib N Fenris 2 )... ender P Fylla 2 )... Inspektionsskib Q Willemoes... Opmaalingsskib V Marstrand... Opmaalingsskib W Hvidbjørnen... Inspektionsskib GRDK hyra... Kutter (Skoleskib) V Løvenørn 2 )... Vagerinspektionsskib W Henrik Gerner 2 ) Værkstedsskib ) 2 GRFD Svanen... Kutter (Skoleskib) H Dannebrog 2 )... Dampskib (til Hs. Majestæt Kongens brug) J Grønsund... Værkstedsskib ) 2 L Sleipner... orpedotransportbaad Q Beskytteren 2 )... Inspektionsskit S Herluf rolle 2 )... Orlogsskib Olfert Fischer 2 ). Orlogsskib V Peder Skram 2 )... Orlogsskib W Boy... Kutter (Skoleskib) GSDB Støren 2 )... orpedobaad C Narhvalen 2 )... orpedobaad F Havhesten 2 )... orpedobaad H Springeren 2 )... orpedobaad J Nordkaperen 2 )... orpedobaad K Makrelen 2 )... orpedobaad P Ormen 2 )... orpedobaad Q Søhunden 2 )... Mineskib R Lossen 2 )... orpedobaad Vindhunden 2 )... orpedobaad c ) 2 V Spækhuggeren 2 ) orpedobaad c ) 2 W umleren 2 )... orpedobaad c ) 2 GSFB Søulven 2 )... orpedobaad c ) 2 C Flyvefisken 2 )... orpedobaad c ) 2 D Søridderen 2 )... orpedobaad c ) 2 H Søløven 2 )... orpedobaad H Hvalrossen 2 )... orpedobaad L Delfinen 2 )... orpedobaad M Sværdfisken 2 )... orpedobaad N Havkatten 2 )... orpedobaad P Sælen 2 )... orpedobaad *) Se Indledning Side V. 1 ) Fuldt udrustet. 2 ) Er forsynet med Radiotelegraf. 3 ) BHK. Antal Kanoner

KRIGS- OG HANDELSSKIBE

KRIGS- OG HANDELSSKIBE DANMARKS SKIBSLISE 1917 OFFIIEL FOREGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAM ALFABEISK REGISER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVE EFER FORANSALNING AF HANDELSMINISERIE VED REGISRERINGS-

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART. "i U Ttf r i

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART. i U Ttf r i "i U Ttf r i DANMARKS SKIBSLISTE 1936 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE ANDEN DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART FLAGTABEL TIL DET INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER Anvendt som Systemflag hejses denne Stander under

Læs mere

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses. DANMARKS SKIBSLISTE 1915 FLAGTABEL TIL DET INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER Anvendt som Systemflag hejses denne Stander under Nationsflaget. Anvendt som Svarstander hejses den paa

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISE 1940 UDGIVE AF MINISERIE FOR HANDEL, INDUSRI OG SØFAR BOGSAVFLAG ALSANDERE LIGHEDSSANDERE FØRSE ANDEN DE INERNAIONALE SIGNALSYSEMS KENDEEGN SAM SVARSANDER REDIE OFFICIEL FOREGNELSE OVER

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART DANMARKS SKIBSLISE 1926 UDGIVE AF MINISERIE FOR INDUSRI, HANDEL OG SØFAR FLAGABEL IL DE INERNAIONALE SIGNAL-SYSEM SYSEMFLAG OG SVARSANDER Anvendt som Systemflag hejses denne Stander under Nationsflaget.

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI. So. 171 zr

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI. So. 171 zr DANMARKS SKIBSLISE 1932 UDGIVE AF MINISERIE FOR SØFAR OG FISKERI So. 1 zr FLAGABEL IL DE INERNAIONALE SIGNAL-SYSEM SYSEMFI/A& OG SVARSANDER Anvendt som Systemflag hejses denne Stander under Nationsflaget.

Læs mere

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses. DANMARKS SKIBSLISE 1916 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE SIGNAL-SYSEM SYSEMFI/A& OG SVARSANDER Anvendt som Systemflag hejses denne Stander under Nationsflaget. Anvendt som Svarstander hejses den paa Mastetoppen

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART. r å i

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART. r å i DANMARKS SKIBSLISE UDGIVE AF MINISERIE FOR INDUSRI, HANDEL OG SØFAR r å i FLAGABEL IL DE INERNAIONALE SIGNAL-SYSEM SYSEMFI/A& OG SVARSANDER Anvendt som Systemflag hejses denne Stander under Nationsflaget.

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKER]

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKER] DANMARKS SKIBSLISE 1935 UDGIVE AF MINISERIE FOR SØFAR OG FISKER] BOGSAVFLAG ALSANDERE LIGHEDSSANDERE FØRSE DE INERNAIONALE SIGNALSYSEMS KENDEEGN SAM SVARSANDER ANDEN REDIE OFFICIEL FOREGNELSE OVER DANSKE

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART. na & UI

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART. na & UI na & UI DANMARKS SKIBSLISE UDGIVE AF MINISERIE FOR HANDEL, INDUSRI OG SØFAR BOGSAVFLAG ALSANDERE LIGHEDSSANDERE FØRSE DE INERNAIONALE SIGNALSYSEMS KENDEEGN SAM SVARSANDER ANDEN REDIE OFFICIEL FOREGNELSE

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART DANMARKS SKIBSLISE 1928 UDGIVE AF MINISERIE FOR INDUSRI, HANDEL OG SØFAR OFFICIEL FOREGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAM REGISER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVE AF MINISERIE

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. 1937 fs.fi.jl. 02155 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE. 1937 fs.fi.jl. 02155 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1937 fs.fi.jl. 02155 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE ANDEN DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE 192O

DANMARKS SKIBSLISTE 192O DANMARKS SKIBSLISE 2O FLAGABEL IL DE INERNAIONALE SIGNAL-SYSEM SYSEMFI/A& OG SVARSANDER Anvendt som Systemflag hejses denne Stander under Nationsflaget. Anvendt som Svarstander hejses den paa Mastetoppen

Læs mere

KRIGS- OG HANDELSSKIBE

KRIGS- OG HANDELSSKIBE DANMARKS SKIBSLISTE 21 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAMT REGISTER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVET EFTER FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET VED REGISTRERINGS-

Læs mere

Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE

Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAMT REGISTER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVET EFTER FORANSTALTNING AF MINISTERIET

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISE UDGIVE AF MINISERIE FOR HANDEL, INDUSRI OG SØFAR BOGSAVFLAG ALSANDERE LIGHEDSSANDERE FØRSE ANDEN DE INERNAIONALE SIGNALSYSEMS KENDEEGN SAM SVARSANDER REDIE OFFICIEL FOREGNELSE OVER DANSKE

Læs mere

KRIGS- OG HANDELSSKIBE

KRIGS- OG HANDELSSKIBE DANMARKS SKIBSLISTE 23 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAMT REGISTER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVET EFTER FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET VED REGISTRERINGS-

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. juli 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 25. juli 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 25. juli 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 168-177 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905) Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. april 1905 2) Byrådsmødet den 22. juni 1905 Uddrag fra byrådsmødet den 27. april 1905 - side 3 Klik her for at åbne

Læs mere

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen 26 Medlemmerne og ministrene taler fra Folketingets talerstol eller efter formandens bestemmelse fra deres pladser i salen. Det er

Læs mere

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] --

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- -- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- Miljø- og Fødevareministeriet mfvm@mfvm.dk Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 281069 Dato 05-11-2015

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Classic Fyn Rundt. Sejladsbestemmelser

Classic Fyn Rundt. Sejladsbestemmelser Kerteminde Sejlklub Classic Fyn Rundt Sejladsbestemmelser for tursejlere Kerteminde den 3.-5. juni 2016 7 K E R T E M I N D E S E J L K L U B CLASSIC FYN RUNDT for tursejlere Kerteminde Sejlklub 3-5. Juni

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bekendtgørelse af overenskomst af 17. december 1973 med Canada om afgrænsningen af den kontinentale sokkel mellem Grønland og Canada.

Bekendtgørelse af overenskomst af 17. december 1973 med Canada om afgrænsningen af den kontinentale sokkel mellem Grønland og Canada. BKI nr 68 af 23/07/1974 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. R III j.nr. 46.D.32 Senere ændringer til forskriften BKI nr 20 af 11/03/2010

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 0 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG A H O V B I P W C J Q X D K R Y E L S Z F M T G N U TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 195-201 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer LBK nr 748 af 01/07/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-14320-235 Senere

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015 BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012000118 Senere ændringer til

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 20 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 17maj 20. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Finn, RS: X, 49er, 49er FX, SL1 samt Nacra SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

MSI - Maritime Safety Information

MSI - Maritime Safety Information 108 - Maritime Safety Information Som nævnt under funktionskrav i GMDSS, skal skibe være i stand til at sende og modtage maritim sikkerhedsinformation (). Det drejer sig om navigationsadvarsler, meteorologiske

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE ANDEN DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER TREDIE OFFICIEL

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 Kort & Matrikelstyrelsen 9. januar 2004 15. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 344-347 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Selskabets navn er DK Hostmaster A/S Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 1. Selskabets formål er at drive hostmasterfunktionen

Læs mere

SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE

SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE CARAMBOLE SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE 3-BANDE CARAMBOLE - 1-BANDE CARAMBOLE FRI CARAMBOLE - CADRE SPILLEREGLER FOR CARAMBOLEDISCIPLINERNE. FÆLLES REGLER FOR ALLE SPILLEFORMERNE. 1. BILLARDER OG BALLER.

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

2. Ilandbringning af brugte væsker, stoffer og materialer med henblik på kontrolleret bortskaffelse og evt. genanvendelse,

2. Ilandbringning af brugte væsker, stoffer og materialer med henblik på kontrolleret bortskaffelse og evt. genanvendelse, Operatør NN Miljøteknologi J.nr.: MST-400-XXXXX Generel tilladelse for Operatør NN til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af stoffer og materialer ved boring, stimulering mv. rigoperationer for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub Single-hand, Rund i Øhavet Lørdag den 21. maj

Svendborg Sunds Sejlklub Single-hand, Rund i Øhavet Lørdag den 21. maj 1: Generelt 2: Sejladsen 3: Sikkerhed Svendborg Sunds Sejlklub arbejder for størst mulig sikkerhed for alle involverede i sejladserne. Der sejles derfor ikke efter kapsejladsregler, men efter de internationale

Læs mere

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre)

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre) GØRE/RØRE KORT Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Amager Juni Cup 2016 Lørdag d. 11. Juni 2016

Sejladsbestemmelser for Amager Juni Cup 2016 Lørdag d. 11. Juni 2016 SI-ACjuni2016-1.doc Side 1 af 5 1 REGLER Sejladsbestemmelser for Amager Juni Cup 2016 Lørdag d. 11. Juni 2016 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk

Læs mere

Ligningslovens 8 A og 12 - gaver og løbende ydelser til almennyttige foreninger m.v. - Greenpeace - Højesterets dom af 5/11 2014, sag 66/2013.

Ligningslovens 8 A og 12 - gaver og løbende ydelser til almennyttige foreninger m.v. - Greenpeace - Højesterets dom af 5/11 2014, sag 66/2013. - 1 11/11/2014-06.11.2014-46 (20141111) Ligningslovens 8 A og 12 - gaver og løbende ydelser til almennyttige foreninger m.v. - Greenpeace - Højesterets dom af 5/11 2014, sag 66/2013. Af advokat (L) og

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 395/2010 af 7. maj 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF)

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 AFI 2Star Race Aarhus Sejlklub 11. 12. juni 2016 SEJLADSBESTEMMELSER version 1.6.2016 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 17. februar 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 26-39 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 26, 27

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 29. maj 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 21 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 29. maj 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 21 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 29. maj 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 21 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 241-249 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Sikkerhedsrådgiverens

Læs mere

Dette brev indeholder oplysning om brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentrene

Dette brev indeholder oplysning om brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentrene Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle kommunalbestyrelser Dato: 20. februar 2009 Vedrørende brevstemmeafgivning på

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2009-2012 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Desuden gælder Dansk Sejlunions statutter

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 10. maj 2010 (J.nr. 2009-0020413) Revisionsvirksomhed frataget godkendelsen som revisionsvirksomhed og slettet i registeret over godkendte revisionsvirksomheder. Revisorlovens 29 og 14, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 1. december 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 1. december 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 1. december 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 419-425 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 315-326. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via www.gst.dk

Rettelse nr. / Correction no. 315-326. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via www.gst.dk 29. juli 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 29 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 315-326 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 82

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads:

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: 1 Dansk Knarr Klub Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: Gyldigt klassebevis: For at starte som klassebåd i kapsejlads skal båden være udstyret med et gyldigt klassebevis. Klassebeviset er udstedt

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui DATAT I LSYN ET INDGÅET Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted 02 FEB. 2076 Hedensted Kommui 27. januar 2016 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (gældende fra den 1. februar 2014) Vedtaget af Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Forretningsordenen er fastsat med hjemmel i 2, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

123-139629 PCH/dha VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR. 26042232

123-139629 PCH/dha VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 123-139629 PCH/dha VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Terrorsikring af havnefaciliteter

Terrorsikring af havnefaciliteter Terrorsikring af havnefaciliteter Carl-Christian Munk-Nielsen Gr. 001-16-36 Nr.1 WTC 9-11-2001 Gr. 001-16-36 Nr.2 Kronologi World Trade Center 11. september 2001 Kan man bruge skibe på samme måde? Forskellige

Læs mere

Finansieringsret, sommereksamen 2009. (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3)

Finansieringsret, sommereksamen 2009. (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3) Finansieringsret, sommereksamen 2009 (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3) Opgave 1: Gør rede for, hvilke genstande, der kan være omfattet af virksomhedspant,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 44-1909)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 44-1909) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvedtægt Bygningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1909 2) Byrådsmødet den 15. juli 1909 3) Byrådsmødet den 23. september 1909 4) Byrådsmødet

Læs mere