27. marts Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. marts 2015. Indhold"

Transkript

1 Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen i dataenheden... 5 Borgerens retssikkerhed... 5 Høj datasikkerhed... 5 Strategi for Den Fælles Dataenhed... 6 Mål for dataenhedens arbejde... 7 Strategier for dataenhedens arbejde Høj kvalitet i dataanalyse og leverancer Troværdig samarbejdspartner for myndigheders kontrolindsats Styrket samarbejde med udenlandske myndigheder Igangsættelse af særlige indsatser og samarbejde på tværs af myndigheder Revision af strategi Bilag: Milepæle og opgaver for dataenhedens arbejde i

2 Indledning KL og regeringen har i juni 2014 i aftale vedrørende kommunernes økonomi for 2015 besluttet at styrke kontrolindsatsen i kommunerne og Udbetaling Danmark. Det er besluttet at oprette en dataenhed, der benævnes Den Fælles Dataenhed, og som skal bidrage til at styrke kontrollen med sociale ydelser og tilskud, ved at løse følgende opgaver: - samkøre data fra registre i offentlige myndigheder og a-kasser vedr. modtagere af kommunale ydelser og videregive prioriteringslister og relevante oplysninger til kontrolenhederne i kommunerne - etablere et systematisk samarbejde med relevante myndigheder, herunder i andre lande og in d- hente oplysninger om borgernes forhold i udlandet - opgøre effekten af bedre datasamkøring og brug af data fra udenlandske myndigheder Dataenheden er oprettet som en organisatorisk enhed i Udbetaling Danmark, der efter ændring af Udbetaling Danmark loven både kan levere ydelser til kommunerne, Udbetaling Danmarks egen drift, Styrelsen for Videregående Uddannelser og ATP s sikringsordninger. 1 I strategien fastlægges retningen for de næste års indsatser i dataenheden. Der er tale om en samlet strategi, på tværs af dataenhedens leverancer til forskellige myndigheder. I strategien udlægges mål og vision for dataenheden på kort og langt sigt med henblik på at styrke kontrolindsatsen. Hertil knyttes en række konkrete initiativer og indsatsområder, som vil være fokus for dataenhedens arbejde. Strategien anvendes som styringsværktøj for dataenheden og henvender sig derudover til øvrige interesserede i arbejdet med kontrol, herunder medarbejdere i staten, kommunerne og Udbetaling Danmark, som ønsker at vide mere om, hvilken retning arbejdet i dataenheden vil bevæge sig i de kommende år. Baggrund Med etableringen af Udbetaling Danmark i 2012 blev der skabt nye rammebetingelser for kontrolindsatsen, idet Udbetaling Danmark blandt andet fik øgede beføjelser til registersamkøring. Arbejdet med registersamkøring blev organiseret i en central enhed i Udbetaling Danmark. Efterfølgende har Deloitte i 2014, i regi af Den fællesoffentlige styregruppe for effektiv sagsbehandling og kontrol (ESK), gennemført en analyse af mulighederne for konsolidering af kontrolindsatsen ( ESK analysen ). 2 Analysen indikerer, at der er et betydeligt økonomisk potentiale ved at styrke kontrolindsatsen i forhold til sociale ydelser. Rapporten anbefaler blandt andet, at sikre ensartede muligheder for effektiv anvendelse af data fra registre, give adgang til yderligere registerdata til kontrolformål, sikre bedre samarbejde mellem myndigheder mv. Ud fra disse anbefalinger blev det foreslået at etablere en dataenhed i regi af Udbetaling Danmark, som kan bidrage til at styrke myn- Registersamkøring Registersamkøring er en betegnelse for den proces, hvorved flere registre fra offentlige myndigheder samles til ét register. Denne proces sker i en database eller i et datavarehus. Data Med data menes både oplysninger fra registre fra offentlige myndigheder samt oplysninger om bestanden af aktive ydelsesmodtagere fra fx kommunerne. 1 I den reviderede lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love, fremsat af Socialministeriet, 12. december 2014 foreslås det, at Udbetaling Danmark får hjemmel til at registersamkøre data for en række kommunale ydelser og tilskud, for Styrelsen for Videregående Uddannelser og for ATP s sikringsordninger. 2 Rapport: Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser fra april 2014, Deloitte. 2

3 digheders helhedsorienterede kontrol ved at udvide Udbetaling Danmarks beføjelser til registersamkøring. På baggrund af udvalgsarbejdet om effektiv sagsbehandling og kontrol, blev det aftalt i aftale for kommunernes økonomi i 2015, at etablere en fælles dataenhed i Udbetaling Danmark, således at det eksisterende organisatoriske og tekniske set up kan nyttiggøres yderligere. Dataenhedens bidrag til kontrol Den Fælles Dataenhed skal arbejde for at forebygge og identificere fejludbetalinger og kontrol. Dette skal dataenheden gøre ved at levere produkter, der gør andre myndigheder i stand til at effektivisere og målrette den helhedsorienterede kontrol. Dataenheden skal understøtte myndighedernes mulighed for at gennemføre en struktureret og koordineret kontrolindsats, hvor en kombination af metoder, automatiserede processer og tilgængelige datakilder hurtigst muligt lokaliserer og korrigerer mulige fejludbetalinger i alle dele af sagsbehandlingen. Dataenheden kan som udgangspunkt anvende de samme oplysninger om borgerne, som andre myndi g- heder anvender i sagsbehandlingen i dag, ligesom andre myndigheder også i dag kan samkøre oplysninger i et vist omfang. Etableringen af dataenheden betyder imidlertid, at der skabes en central enhed med specialiserede kompetencer, der på tværs af myndigheder og kommunegrænser kan analysere og arbe j- de med større mængder af data struktureret og omkostningseffektivt. Herved styrkes kontrolinitiativer på tværs af myndighederne og uafhængigt af den enkelte kommunes eller myndigheds mulighed for at investere i udviklingen af IT-værktøjer. Disse muligheder gør dataenheden i stand til at bidrage til kontrolindsatsen på tværs af de tre kontroltrin, som er illustreret i figuren nedenfor. Kilde: Deloitte ESK-rapporten. Dataenhedens mulighed for systematisk anvendelse af data og indsamling af viden på tværs af myndigheder skal give værdi til kontrolindsatsen såvel som den løbende sagsbehandling på en række områder, blandt andet ved at bidrage med: - Værktøjer til effektiv og mere ensartet sagsoplysning ved tilkendelse, i den løbende sagsbehan d- ling og ved kontrolsager - Værktøjer til bedre forebyggelse og identifikation af fejl og snyd - Bedre data og viden om fejl og snyd på tværs af myndigheder - Værktøjer til bedre datadrevet systematisering og prioritering af kontrolsager, herunder gennem effektive udsøgninger og løbende identifikation af nye snydmønstre. 3

4 Dataenhedens organisering og opgaver Som nævnt indledningsvist har Udbetaling Danmark i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2015 fået en række opgaver i forhold til at styrke kommunernes kontrolindsats, indenfor en budge t- ramme på 16,7 mio. kr. Ved etableringen i 2015 er det besluttet at fokusere på at videreudvikle værktøjer, der effektivt kan identificere og prioritere de sager, hvor risikoen for fejl og snyd er størst ud fra et databaseret grundlag. Fokus er således først på borgere, som modtager ydelser med urette, fordi borger bevidst har undladt at afgive væsentlige oplysninger eller mod bedre vidende har afgivet forkerte oplysninger (kontroltrin 3). Fra 2016 og fremadrettet vil dataenheden også bidrage til at effektivisere kontrollen på ansøgningstidspunktet (kontroltrin 1) via fx informationskampagner. Endelig skal dataenheden på sigt arbejde for løsninger, der kan sikre bedre anvendelse af data i den løbende sagsbehandling (kontroltrin 2), således at uberettigede udbetalinger så vidt muligt undgås. Dataenhedens arbejde skal således ses i forlængelse af ideen om, at kontrollen med sociale ydelser skal rykkes så langt frem i sagsbehandlingen som muligt, således at fejl undgås eller opdages så tidligt som muligt, jf. ESK-analysen såvel som Udbetaling Danmarks strategi for helhedsorienteret kontrol 3. Løsninger Business Intelligence (BI) løsninger er et udtryk inden for softwareløsninger. Ordet dækker et bredt spektrum af softwareløsninger, som typisk trækker data ud af et eller flere kildesystemer, transformerer dem til noget enklere, og indsætter dem i en ny database eller struktur som er lettere for slutbrugere at anvende til rapportering og statistik. Udbetaling Danmarks registersamkøring og afrapporteringsværkstøj er BI løsninger. Ud over disse opgaver fra kommunernes økonomiaftale får dataenheden i forslag til ændring af Udbet a- ling Danmark loven mulighed for også at registersamkøre data for ordninger administreret af ATP ko n- cernen og Styrelsen for Videregående Uddannelser (SU). Dataenheden skal således bidrage til kontrolindsatsen for en række forskellige myndigheder og ordninger udover kommuner og Udbetaling Danmarks egne. Herved bliver dataenheden en del af den løbende udvikling af kontrolindsatsen i Danmark, både hvad angår de kortsigtede gevinster og de mere langsigtede initiativer. Drift og finansiering af dataenheden ATP varetager på vegne af Udbetaling Danmarks bestyrelse driften af Den Fælles Dataenhed. Dataenheden refererer til Udbetaling Danmarks bestyrelse, som blandt andet fastlægger dataenhedens strategi, fastsætter mål og fører tilsyn med de fastsatte mål. Udbetaling Danmarks koordinationsforum holdes løbende orienteret om dataenheden. I koordinationsf o- rum sidder repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Digitaliseringsstyrelsen, KL, sekretariatet for Udbetaling Danmarks bestyrelse og Udbetaling Danmarks administration (formand). I tillæg til strategien udarbejdes forpligtende samarbejdsaftaler med alle myndigheder, der skal modtage leverancer fra dataenheden. For kommunerne indgås aftalen med KL. I samarbejdsaftalerne fastlægges parternes forpligtelser i samarbejdet, herunder fx antal af prioriteringslister, tidsfrister for tilbagemeldi n- ger, ansvarsfordeling i forhold til varetagelse af retssikkerhed og datasikkerhed mv. 3 Udarbejdet november 2011 i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark. 4

5 Der er for dataenhedens leverancer til kommunerne nedsat et samarbejdsforum med repræsentation fra kommuner, KL, Udbetaling Danmark og sekretariatet for Udbetaling Danmarks bestyrelse. Samarbejdsforummet drives af dataenheden. Samarbejdsforum skal bidrage til at sikre, at dataenhedens opgaver og operationelle prioriteringer bliver indrettet, så det på bedst mulig vis styrker kontrolindsatsen i kommunerne. Dataenheden er oprettet som en selvstændig enhed i Udbetaling Danmark. Enheden virker som en fællesoffentlig komponent, der kan levere produkter til de myndigheder, som indgår i samarbejdet, jf. den til enhver tid gældende lovgivning. På den måde udnyttes synergien og de specialiserede kompetencer fuld ud. Dataenheden drives som resten af ATP på omkostningsdækket basis, og indsatsen tilrettelægges således, at den ikke overstiger budgetrammen. Prioriteringslister og kriterier En prioriteringsliste er en elektronisk genereret liste over ydelsesmodtagere, der opfylder et eller flere udsøgningskriterier i registersamkøringen. Et kriterie består af en særlig kombination af oplysninger, som kan indikere, at en ydelsesmodtager ikke er berettiget til en given ydelse. Registersamkøringen baseres 1. maj 2015 på samme registre som kontrolmedarbejderne har adgang til på enkeltsagsniveau. Finansieringen af dataenheden kommer dels fra aftale om kommunernes økonomi for 2015 og dels fra de øvrige myndigheder, der skal modtage leverancer fra dataenheden, herunder Udbetaling Danmarks egen drift. Grundforudsætninger for kontrolindsatsen i dataenheden Udbetaling Danmark og dermed også dataenhedens opgavevaretagelse i forhold til kontrol sker ud fra to grundforudsætninger. Den ene drejer sig om borgerens retssikkerhed og den anden om IT sikkerhed. Borgerens retssikkerhed Borgerens retssikkerhed er helt central for tilliden og troværdigheden i dataenhedens arbejde. Retssi k- kerheden sikres gennem højest mulig datakvalitet i hele arbejdsgangen, det vil sige før, under og efter selv registersamkøringen. Eksempelvis forbeholder dataenheden sig retten til at undlade at lave registe r- samkøring, hvis der er tvivl om kvalitet og pålideligheden af de data, der benyttes. Et væsentligt aspekt af sikringen af borgerens retssikkerhed er det forhold, at dataenheden ikke foretager sagsbehandling af kontrolsager. Sagsbehandlingen af borgerens sag sker fortsat i den relevante myndigheds fagcenter, ydelseskontor mv. Dataenhedens leverancer tilsigter at supplere og effektivisere det kontrolarbejde og den sagsbehandling, der som hidtil skal foretages af sagsbehandlere. Høj datasikkerhed Dataenheden sikrer den nødvendige adgangskontrol til systemer og leverancer, således at gældende lovgivning omkring adgang til data altid overholdes. Samtidigt sikres, at registersamkøring alene foretages på data, som der er lovhjemmel til at samkøre. IT sikkerheden omkring dataenheden sikres ved at enhedens løsninger og systemer etableres og drives i henhold til ATP s samlede IT sikkerhedspolitik. Dette indbefatter sikring af brugeradgange, logning af alle forespørgsler i systemet og adskillelse af data. Dataenheden sikrer, at løsninger og behandling af data i dataenhedens systemer og løsninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning i eksempelvis persondataloven. 5

6 Det er ud fra og under hensyntagen til disse to grundforudsætninger, at dataenheden vil bidrage til ko n- trolindsatsen. I de kommende afsnit fastlægges de overordnede målsætninger for dataenhedens bidrag til kontrolindsatsen i kommunerne, Udbetaling Danmark, ATP og andre myndigheder. Strategi for Den Fælles Dataenhed Den fælles Dataenheds mission er at arbejde for at forebygge fejludbetalinger og identificere snyd. V isionen i forhold til dette arbejde er, at dataenheden leverer datagrundlag og ekspertise til brug for myndigheders kontrolindsats af sociale ydelser og tilskud samt koordinerer videndeling og samarbejde om ko n- trol på tværs af danske myndigheder. Den overordnede målsætning for dataenheden er derfor at sikre grundlaget for, at myndigheder kan indrette kontrollen med sociale ydelser og tilskud på en struktureret og koordineret måde, så fejludbetalinger og uberettigede udbetalinger hurtig lokaliseres og korrigeres ved at optimere metoder, systemer, proce s- ser og tilgængelige datakilder. Nedenfor ses det samlede målbillede, som er styrende for dataenhedens arbejde og fremadrettede prioriteringer. 6

7 For at nå denne målsætning arbejder dataenheden med fire forskellige strategier. Til hver af disse strategier hører en række prioriterede indsatsområder, som skal sikre, at dataenheden indfrier den overordnede målsætning. Nedenfor beskrives først den overordnede målsætning, hvorefter de fire strategier b e- skrives i større detalje. Mål for dataenhedens arbejde Der er for 2015 sat følgende etableringsmål for dataenhedens arbejde: - Udvikling af mindst 5 kriterier pr. kommunal ordning - Udvikling af et kontrolark pr. kommunal ordning efter samme model som kontrolarkene i forhold til Udbetaling Danmarks ydelser - Distribution af prioriteringslister på kommunale ordninger til alle kommuner ved udgangen af året - Implementering af brugergrænseflade til distribution af lister samt øvrige dokumenter, herunder materiale vedrørende udland - Metode for måling af afledte effekter - Udvikling af afrapportering på dataenhedens leverancer - Indlæsning af data fra kommunerne på aktive udbetalingssager - Kundeservicefunktion for udlandsdelen er etableret, således at dataenheden kan modtage bestilling af oplysninger fra udlandet på enkeltsagsniveau - Ekspertviden om indhentning af oplysninger fra udlandet er udstillet på brugergrænseflade Kontrolark Et kontrolark er en elektronisk visning af relevante nødvendige oplysninger om en ydelsesmodtager. Oplysningerne har til formål at belyse, hvorvidt en person modtager ydelser med urette eller på et ukorrekt grundlag. Kontrolarket viser en række stamdata primært fra CPR, eindkomst og BBR om ydelsesmodtageren samt relevante 3. personer (nuværende og tidligere ægtefælle og hustandsmedlemmer samt børn). Kontrolarket indeholder endvidere de oplysninger, der er fremkommet ved registersamkøringen. Det bliver på den måde en visning af registersamkøringens resultat. Kontrolarket understøtter kontrolmedarbejdernes manuelle opslag i systemerne. Dertil er der for hver af de fire strategier udvalgt en række elementer, hvorudfra dataenhedens succes vil blive målt fremadrettet (KPI er). Der er for udvalgte KPI er fastlagt en række konkrete mål for ( effektmål ), mens der for andre KPI er først vil blive fastsat effektmål fra 2016 og fremadrettet på baggrund af erfaringerne med dataenhedens arbejde i

8 Ud over effektmåling på de valgte KPI ere følger dataenheden nedenstående nøgletal fordelt på kommuner, Udbetaling Danmark og øvrige myndigheder: - Antal prioriteringslister, der trækkes ud til behandling - Antal igangsatte sager, hvor der startes sagsoplysning op på baggrund af registersamkøringen - Antal afsluttede sager med provenu - Antal igangsatte indsatser og kampagner - Antal sager, der er sendt til sagsoplysning i udlandet - Kvalitative opgørelser over årsager til udfaldet af sagerne samt afledte effekter af registersamk ø- ringen m.v. Parallelt med leveringen af de første prioriteringslister til kommunerne, igangsættes den løbende afrapportering omkring leveringen og brugen af prioriteringslisterne. Afrapporteringen til kontrolenheden i U d- betaling Danmark forløber efter samme principper som ved idriftsættelse af Udbetaling Danmarks ko n- trolindsats. Ud over at følge efterlevelsen af de fastsætte mål, vil dataenheden arbejde med løbende at udvikle brugen af effektmåling. Effektmåling drejer sig således både om at dokumentere værdien af dataenhedens arbejde, men også om at bruge effektmålingen effektiv til at udvikle og styrke kontrolindsatsen. Effektmålinger vil på den måde komme til at udgøre fundamentet for at vurdere og prioritere indsatserne under de fire strategier. Derfor igangsættes der ved udgangen af 2015 en opgave, der har til formål at udvikle metoder til at kun- 8

9 ne måle adfærdsændringer som følge af forebyggende indsatser. Det er nødvendigt at skabe synlighed og viden om de forebyggende og præventive effekter som fx kampagner, eftersom disse er direkte med til at understøtte dataenheden strategiske målsætninger, om end det typisk er svært at måle den direkte effekt. Strategier for dataenhedens arbejde Dataenheden arbejder som nævnt ovenfor med fire forskellige strategier, der kan ses som værktøjer til at nå den overordnede målsætning. I det følgende beskrives de fire strategier nærmere samt de allerede fastlagte indsatser under hver strategi (se evt. bilag omkring milepæle og opgaver i 2015). 1. Høj kvalitet i dataanalyse og leverancer Dataenheden skal sikre øget og bedre dataanalyse, og herunder sikre øget samkøring af data til brug for kontrollen med udbetalingen af sociale ydelser og tilskud. Dataenheden kan ved øget samkøring af data bidrage til dels at skærpe kontrollen på ansøgningstidspunktet, så det fra starten af sikres, at ydelser udbetales på et korrekte grundlag, og dels ved at målrette og supplere kontrollen af de løbende udbetalinger både set i forhold til de situationer, hvor en borgers forhold ændrer sig og dels i de situationer, hvor en borger bevidst afgiver urigtige oplysninger. Prioriteringslisterne fra registersamkøringen, er grundstenen i dataenhedens leverancer og udgør et væsentligt bidrag til at effektivisere og målrette myndighedernes nuværende kontrolindsats. Dertil er samkøring af registerbaserede oplysninger en essentiel brik i at kunne udvikle viden om kontrolindsatsen. Dataenheden kan endvidere bidrage til et effektivt og ensartet grundlag for sagsoplysning, idet data, der indhentes i forbindelse med registersamkøringen, svarer til de oplysninger, som sagsbehandlerne i ko m- munerne og Udbetaling Danmark manuelt laver opslag på. Det betyder, at dataenheden kan levere oplysninger digitalt, dermed effektivisere sagsbehandlernes arbejdsprocesser betydeligt. Registersamkøring kan endvidere på længere sigt automatisere dele af sagsbehandlingsprocesserne, og derved rykke kontrolindsatsen frem til de indledende trin i sagsbehandlingen, således at fejl og snyd opdages tidligere. Det er en væsentlig forudsætning for registersamkøringen, at dataenheden sikrer, at data fra leverandører er brugbare eller kan omsættes til brugbar data gennem en struktureret dataindsamling, hvilket understreges af, at Udbetaling Danmark bliver dataansvarlig og ikke blot databehandler. Initiativer i 2015 Fokus for dataenhedens registersamkøring er, at der gennem 2015 udvikles robuste erfaringsbaserede kriterier, der kan bruges til at generere prioriteringslister, som bidrager væsentligt til kontrolindsatsen i kommunerne og Udbetaling Danmark. Prioriteringslisternes kriterier bygger i dag på erfaringsbaserede kriterier og kun i ringe grad på databaserede kriterier. Det betyder, at de i høj grad hviler på myndighedernes eksisterende erfaringer, og i mindre grad på statistisk underbyggede datamønstre omkring snyd med sociale ydelser og tilskud. Det er derfor ligeledes et centralt initiativ i 2015 at udvikle de databaserede kriterier gennem dataanalyser, så samspillet mellem databaserede og erfaringsbaserede kriterier bliver integreret og fleksibelt. Der er samtidig i 2015 fokus på at udvide mængden af datakilder, som dataenhedens registersamkøring baserer sig på, da adgangen til data er en afgørende forudsætning for værdien af prioriteringslisterne. 9

10 For at sikre et effektivt og smidigt samarbejde om kontrolarbejdet er der behov for en fælles kommunik a- tionsplatform. Der pågår en udvikling af en fælles brugergrænseflade, hvor kommunerne, Udbetaling Danmark og andre myndigheder, der indgår aftaler med dataenheden, selv kan tilgå listerne og give den afgørende feedback på sagsniveau til dataenheden til brug for videreudviklingen af kriterier og metoder, samt til brug for effektmåling. Den fælles brugergrænseflade skal derudover være med til at fremtidssikre udvekslingen af data mellem myndighederne, således at der til enhver tid er en sikker måde at udveksle information på. Fremtidige prioriterede indsatser For at registersamkøringen skal bidrage til effektiv kontrol, vil dataenheden på sigt prioritere to indsatser. For det første prioriteres det at videreudvikle en fælles brugergrænseflade, der dels kan effektivisere kontrollen ved at levere sagsspecifikke oplysninger til myndighederne og dels være en direkte kanal for kommunerne og Udbetaling Danmark til viden. For at brugergrænsefladen får størst mulig effekt, har dataenheden fokus på, at brugerne af løsningen inddrages mest muligt i udviklingsprocessen, og på den måde løbende kvalitetssikrer udviklingen. Den anden prioriterede indsats drejer sig om at kunne levere fleksible og brugervenlige løsninger, der udvikles i takt med at dataenheden opsamler erfaringer og viden. Det skal blandt andet være muligt at lave ad hoc udsøgninger til kampagner på tværs af myndighederne, hvor dataenheden påtager sig a n- svaret for at tilrettelægge en kampagne, hvori der udover udsøgningen/ prioriteringslisten indgår vejledninger, instrukser, brevtekster m.v. Dataenheden vil i samarbejde med de relevante myndigheder sætte mål for, hvad data skal bidrage med i det daglige arbejde, når der laves nye aftaler om at indkøre registre til samkøring m.v.. 2. Troværdig samarbejdspartner for myndigheders kontrolindsats Den løbende udvikling af dataenhedens arbejde og leverancer skal ske i tæt samarbejde med de myndigheder, der skal modtage leverancer fra dataenheden, herunder særligt kommunerne og Udbetaling Danmark. Samarbejdet er gensidigt, idet alle parterne tager del i og har ansvar for at udvikle dataenhedens bidrag til kontrolindsatsen bl.a. gennem dataleverancer og løbende feedback. Dertil er det tætte samarbejde en forudsætning for dataenhedens øvrige strategier, og det er derfor en permanent og vedvarende prioritering for dataenheden. Løbende prioriterede indsatser Myndigheder der samarbejder med dataenheden skal kunne forvente, at leverancer fra dataenheden, som fx prioriteringslister og konkrete sagsoplysninger har en høj kvalitet. Forudsætningen for at sikre dette er, at dataenheden opbygger de rette specialiserede kompetencer inden for f.eks. databehandling, dataanalyser og IT-værktøjer. Leverancerne fra dataenheden afhænger også af kvaliteten af data fra andre myndigheder. Datakvaliteten er i vidt omfang afhængig af myndighedernes arbejdsprocesser, og dataenheden forpligter sig sål e- des til at være i løbende dialog med fx kommunerne omkring deres arbejdsrutiner, således at der sikres ensartet data fra alle kommuner. 10

11 En høj datakvalitet forudsætter generelt et tæt samarbejde imellem afgivende og modtagende myndi g- hed, og dette gælder såvel samarbejdet mellem dataenheden og kommunerne som samarbejd et mellem dataenheden og fx SKAT og andre myndigheder. Dataenhed skal også sikre en høj grad af gennemsigtighed. Det betyder, at dataenhedens leverancer skal være lette at forstå og anvende samt at dataenhedens metoder til at indhente og samkøre data skal være gennemskuelige og veldefinerede, også når metoderne løbende videreudvikles. Endelig er det væsentligt, at dataenhedens samarbejdsrelationer er præget af en gensidig lydhørhed og åbenhed. Derfor skal dataenheden løbende afholde workshops med fx kommunerne og deltage i de rel e- vante kontrolnetværk. Den gensidige erfaringsudveksling er afgørende både for et godt samarbejde med gensidig forståelse og for muligheden for at tilpasse løsningerne til samarbejdspartnernes behov. 3. Styrket samarbejde med udenlandske myndigheder For at indhente data om ydelsesmodtagere, der har tilknytning til udlandet, er det nødvendigt at etablere et målrettet samarbejde med udenlandske myndigheder. Internationale samarbejder og relationer kræver et målrettet fokus, hvor de fornødne ressourcer og kompetencer til rådighed. Dataenheden har som en central enhed mulighed for mere systematisk at lave samarbejdsaftaler med udenlandske myndigheder, end det hidtil har været muligt for fx kommunerne. Dertil kan dataenheden bruge samarbejdet med udenlandske myndigheder til at indhente erfaringer og viden om kontrolindsatsen i andre lande. Oplysninger fra udlandet vil være væsentlige oplysninger i den konkrete sagsbehandling, hvor der er mistanke om, at en ydelsesmodtager, der har bevaret bopælsregistreringen i Danmark, reelt opholder sig i udlandet. Oplysninger fra udlandet er således med til at sikre korrekt udbetaling på korrekt grundlag, og det vil give kontrolindsatsen i Udbetaling Danmark og kommunerne et væsentligt bidrag at være i besi d- delse af oplysninger om ydelsesmodtagers aktiviteter i udlandet. Initiativer i 2015 Dataenheden arbejder i 2015 på at udbygge samarbejder med udenlandske myndigheder omkring indhentning af data til kontrol af ydelsesmodtagere, der har formodet aktivitet i udlandet. Sideløbende med dette arbejde pågår en analyse om at etablere samarbejder omkring udveksling af data for vandrende arbejdstagere med EU- og EØS-lande. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes i samarbejde med KL, STAR og Udbetaling Danmark et ove r- blik over hvilke lande, ydelser og oplysninger, der er mest essentielle for kontrolindsatsen og dermed også hvilke samarbejdsaftaler, som dataenheden skal stræbe efter at etablere først. Fremtidige prioriterede indsatser I forlængelse af de igangsatte initiativer skal dataenheden prioritere to indsatser, der kan understøtte myndighederne kontrolindsats i udlandssager bedst muligt. For det første skal det fortsat prioriteres, at arbejde på at etablere samarbejder med udenlandske myndigheder med henblik på øget dataudveksling. Dataenheden vil fokusere på at etablere samarbejder med udenlandske myndigheder, hvor der kan skaffes data af anvendelig kvalitet. Der vil ved prioriteringen af 11

12 indsatsen være fokus på at vælge lande, hvor der er en forventning om, at potentialet for et udbytterigt samarbejde er størst. Den anden prioriterede indsats bliver at opbygge viden om indhentning af informationer fra udlandet. Dette skal dataenheden gøre ved proaktivt at skabe og deltage i erfaringsgrupper. Erfaringsgrupperne skal fungere som løftestang for at blive klogere på muligheder for et mere struktureret samarbejde med udenlandske myndigheder samt inspiration til indsamlingsmetoder i udenlandske myndigheder. Datae n- heden vil således løbende opbygge en solid viden om indhentning af informationer fra udlandet. 4. Igangsættelse af særlige indsatser og samarbejde på tværs af myndigheder Dataenhedens samarbejde med andre myndigheder omkring særlige indsatser skal være med til at styrke den samlede kontrolindsats. Samarbejdet kan fx dreje sig om implementering af datakilder, udveksling af oplysninger, informationskampagner og fælles kontrolaktioner. Alle fokusområder for samarbejdet med andre myndigheder udvælges med henblik på at styrke den helhedsorienterede kontrolindsats og vurderes dermed ud fra konkrete behov og praktiske muligheder. Initiativer i 2015 Dataenheden arbejder gennem 2015 på at indgå samarbejder med andre myndigheder, som kan styrke udviklingen og resultaterne af registersamkøringen. Der vil således blive igangsat indledende drøftelse med regionerne, SKAT og politiet omkring levering af data. Dertil arbejdes der i 2015 på at udvikle en handleplan for Det er centralt at handleplanen er forankret hos de relevante myndigheder herunder kommunerne samt drøftet med deltagerne i den fællesoffentlige styregruppe for fejludbetalinger og kontrol (SFK) med henblik på at få input fra de deltagende ministerier. Hvilke myndigheder, der etableres samarbejde med for 2016, afhænger af indholdet i køreplanen. Fremtidige prioriterede indsatser Dataenheden skal fortsat prioritere at samarbejde med relevante myndigheder omkring indsatser, der kan styrke den helhedsorienterede kontrol med afsæt i data. Dertil vil dataenheden fra 2016 igangsætte informationskampagner og kontrolaktioner på baggrund af de i handleplanen fastlagte initiativer. Revision af strategi Strategien er udarbejdet som en version 1.0 i forbindelse med idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed. Strategien vil blive revideret ultimo 2016, på baggrund af dataenhedens erfaringer i forhold til at arbejde på tværs af myndigheder og kontroltrin. 12

13 Bilag: Milepæle og opgaver for dataenhedens arbejde i

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2 Væsentlige spørgsmål

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere