27. marts Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. marts 2015. Indhold"

Transkript

1 Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen i dataenheden... 5 Borgerens retssikkerhed... 5 Høj datasikkerhed... 5 Strategi for Den Fælles Dataenhed... 6 Mål for dataenhedens arbejde... 7 Strategier for dataenhedens arbejde Høj kvalitet i dataanalyse og leverancer Troværdig samarbejdspartner for myndigheders kontrolindsats Styrket samarbejde med udenlandske myndigheder Igangsættelse af særlige indsatser og samarbejde på tværs af myndigheder Revision af strategi Bilag: Milepæle og opgaver for dataenhedens arbejde i

2 Indledning KL og regeringen har i juni 2014 i aftale vedrørende kommunernes økonomi for 2015 besluttet at styrke kontrolindsatsen i kommunerne og Udbetaling Danmark. Det er besluttet at oprette en dataenhed, der benævnes Den Fælles Dataenhed, og som skal bidrage til at styrke kontrollen med sociale ydelser og tilskud, ved at løse følgende opgaver: - samkøre data fra registre i offentlige myndigheder og a-kasser vedr. modtagere af kommunale ydelser og videregive prioriteringslister og relevante oplysninger til kontrolenhederne i kommunerne - etablere et systematisk samarbejde med relevante myndigheder, herunder i andre lande og in d- hente oplysninger om borgernes forhold i udlandet - opgøre effekten af bedre datasamkøring og brug af data fra udenlandske myndigheder Dataenheden er oprettet som en organisatorisk enhed i Udbetaling Danmark, der efter ændring af Udbetaling Danmark loven både kan levere ydelser til kommunerne, Udbetaling Danmarks egen drift, Styrelsen for Videregående Uddannelser og ATP s sikringsordninger. 1 I strategien fastlægges retningen for de næste års indsatser i dataenheden. Der er tale om en samlet strategi, på tværs af dataenhedens leverancer til forskellige myndigheder. I strategien udlægges mål og vision for dataenheden på kort og langt sigt med henblik på at styrke kontrolindsatsen. Hertil knyttes en række konkrete initiativer og indsatsområder, som vil være fokus for dataenhedens arbejde. Strategien anvendes som styringsværktøj for dataenheden og henvender sig derudover til øvrige interesserede i arbejdet med kontrol, herunder medarbejdere i staten, kommunerne og Udbetaling Danmark, som ønsker at vide mere om, hvilken retning arbejdet i dataenheden vil bevæge sig i de kommende år. Baggrund Med etableringen af Udbetaling Danmark i 2012 blev der skabt nye rammebetingelser for kontrolindsatsen, idet Udbetaling Danmark blandt andet fik øgede beføjelser til registersamkøring. Arbejdet med registersamkøring blev organiseret i en central enhed i Udbetaling Danmark. Efterfølgende har Deloitte i 2014, i regi af Den fællesoffentlige styregruppe for effektiv sagsbehandling og kontrol (ESK), gennemført en analyse af mulighederne for konsolidering af kontrolindsatsen ( ESK analysen ). 2 Analysen indikerer, at der er et betydeligt økonomisk potentiale ved at styrke kontrolindsatsen i forhold til sociale ydelser. Rapporten anbefaler blandt andet, at sikre ensartede muligheder for effektiv anvendelse af data fra registre, give adgang til yderligere registerdata til kontrolformål, sikre bedre samarbejde mellem myndigheder mv. Ud fra disse anbefalinger blev det foreslået at etablere en dataenhed i regi af Udbetaling Danmark, som kan bidrage til at styrke myn- Registersamkøring Registersamkøring er en betegnelse for den proces, hvorved flere registre fra offentlige myndigheder samles til ét register. Denne proces sker i en database eller i et datavarehus. Data Med data menes både oplysninger fra registre fra offentlige myndigheder samt oplysninger om bestanden af aktive ydelsesmodtagere fra fx kommunerne. 1 I den reviderede lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love, fremsat af Socialministeriet, 12. december 2014 foreslås det, at Udbetaling Danmark får hjemmel til at registersamkøre data for en række kommunale ydelser og tilskud, for Styrelsen for Videregående Uddannelser og for ATP s sikringsordninger. 2 Rapport: Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser fra april 2014, Deloitte. 2

3 digheders helhedsorienterede kontrol ved at udvide Udbetaling Danmarks beføjelser til registersamkøring. På baggrund af udvalgsarbejdet om effektiv sagsbehandling og kontrol, blev det aftalt i aftale for kommunernes økonomi i 2015, at etablere en fælles dataenhed i Udbetaling Danmark, således at det eksisterende organisatoriske og tekniske set up kan nyttiggøres yderligere. Dataenhedens bidrag til kontrol Den Fælles Dataenhed skal arbejde for at forebygge og identificere fejludbetalinger og kontrol. Dette skal dataenheden gøre ved at levere produkter, der gør andre myndigheder i stand til at effektivisere og målrette den helhedsorienterede kontrol. Dataenheden skal understøtte myndighedernes mulighed for at gennemføre en struktureret og koordineret kontrolindsats, hvor en kombination af metoder, automatiserede processer og tilgængelige datakilder hurtigst muligt lokaliserer og korrigerer mulige fejludbetalinger i alle dele af sagsbehandlingen. Dataenheden kan som udgangspunkt anvende de samme oplysninger om borgerne, som andre myndi g- heder anvender i sagsbehandlingen i dag, ligesom andre myndigheder også i dag kan samkøre oplysninger i et vist omfang. Etableringen af dataenheden betyder imidlertid, at der skabes en central enhed med specialiserede kompetencer, der på tværs af myndigheder og kommunegrænser kan analysere og arbe j- de med større mængder af data struktureret og omkostningseffektivt. Herved styrkes kontrolinitiativer på tværs af myndighederne og uafhængigt af den enkelte kommunes eller myndigheds mulighed for at investere i udviklingen af IT-værktøjer. Disse muligheder gør dataenheden i stand til at bidrage til kontrolindsatsen på tværs af de tre kontroltrin, som er illustreret i figuren nedenfor. Kilde: Deloitte ESK-rapporten. Dataenhedens mulighed for systematisk anvendelse af data og indsamling af viden på tværs af myndigheder skal give værdi til kontrolindsatsen såvel som den løbende sagsbehandling på en række områder, blandt andet ved at bidrage med: - Værktøjer til effektiv og mere ensartet sagsoplysning ved tilkendelse, i den løbende sagsbehan d- ling og ved kontrolsager - Værktøjer til bedre forebyggelse og identifikation af fejl og snyd - Bedre data og viden om fejl og snyd på tværs af myndigheder - Værktøjer til bedre datadrevet systematisering og prioritering af kontrolsager, herunder gennem effektive udsøgninger og løbende identifikation af nye snydmønstre. 3

4 Dataenhedens organisering og opgaver Som nævnt indledningsvist har Udbetaling Danmark i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2015 fået en række opgaver i forhold til at styrke kommunernes kontrolindsats, indenfor en budge t- ramme på 16,7 mio. kr. Ved etableringen i 2015 er det besluttet at fokusere på at videreudvikle værktøjer, der effektivt kan identificere og prioritere de sager, hvor risikoen for fejl og snyd er størst ud fra et databaseret grundlag. Fokus er således først på borgere, som modtager ydelser med urette, fordi borger bevidst har undladt at afgive væsentlige oplysninger eller mod bedre vidende har afgivet forkerte oplysninger (kontroltrin 3). Fra 2016 og fremadrettet vil dataenheden også bidrage til at effektivisere kontrollen på ansøgningstidspunktet (kontroltrin 1) via fx informationskampagner. Endelig skal dataenheden på sigt arbejde for løsninger, der kan sikre bedre anvendelse af data i den løbende sagsbehandling (kontroltrin 2), således at uberettigede udbetalinger så vidt muligt undgås. Dataenhedens arbejde skal således ses i forlængelse af ideen om, at kontrollen med sociale ydelser skal rykkes så langt frem i sagsbehandlingen som muligt, således at fejl undgås eller opdages så tidligt som muligt, jf. ESK-analysen såvel som Udbetaling Danmarks strategi for helhedsorienteret kontrol 3. Løsninger Business Intelligence (BI) løsninger er et udtryk inden for softwareløsninger. Ordet dækker et bredt spektrum af softwareløsninger, som typisk trækker data ud af et eller flere kildesystemer, transformerer dem til noget enklere, og indsætter dem i en ny database eller struktur som er lettere for slutbrugere at anvende til rapportering og statistik. Udbetaling Danmarks registersamkøring og afrapporteringsværkstøj er BI løsninger. Ud over disse opgaver fra kommunernes økonomiaftale får dataenheden i forslag til ændring af Udbet a- ling Danmark loven mulighed for også at registersamkøre data for ordninger administreret af ATP ko n- cernen og Styrelsen for Videregående Uddannelser (SU). Dataenheden skal således bidrage til kontrolindsatsen for en række forskellige myndigheder og ordninger udover kommuner og Udbetaling Danmarks egne. Herved bliver dataenheden en del af den løbende udvikling af kontrolindsatsen i Danmark, både hvad angår de kortsigtede gevinster og de mere langsigtede initiativer. Drift og finansiering af dataenheden ATP varetager på vegne af Udbetaling Danmarks bestyrelse driften af Den Fælles Dataenhed. Dataenheden refererer til Udbetaling Danmarks bestyrelse, som blandt andet fastlægger dataenhedens strategi, fastsætter mål og fører tilsyn med de fastsatte mål. Udbetaling Danmarks koordinationsforum holdes løbende orienteret om dataenheden. I koordinationsf o- rum sidder repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Digitaliseringsstyrelsen, KL, sekretariatet for Udbetaling Danmarks bestyrelse og Udbetaling Danmarks administration (formand). I tillæg til strategien udarbejdes forpligtende samarbejdsaftaler med alle myndigheder, der skal modtage leverancer fra dataenheden. For kommunerne indgås aftalen med KL. I samarbejdsaftalerne fastlægges parternes forpligtelser i samarbejdet, herunder fx antal af prioriteringslister, tidsfrister for tilbagemeldi n- ger, ansvarsfordeling i forhold til varetagelse af retssikkerhed og datasikkerhed mv. 3 Udarbejdet november 2011 i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark. 4

5 Der er for dataenhedens leverancer til kommunerne nedsat et samarbejdsforum med repræsentation fra kommuner, KL, Udbetaling Danmark og sekretariatet for Udbetaling Danmarks bestyrelse. Samarbejdsforummet drives af dataenheden. Samarbejdsforum skal bidrage til at sikre, at dataenhedens opgaver og operationelle prioriteringer bliver indrettet, så det på bedst mulig vis styrker kontrolindsatsen i kommunerne. Dataenheden er oprettet som en selvstændig enhed i Udbetaling Danmark. Enheden virker som en fællesoffentlig komponent, der kan levere produkter til de myndigheder, som indgår i samarbejdet, jf. den til enhver tid gældende lovgivning. På den måde udnyttes synergien og de specialiserede kompetencer fuld ud. Dataenheden drives som resten af ATP på omkostningsdækket basis, og indsatsen tilrettelægges således, at den ikke overstiger budgetrammen. Prioriteringslister og kriterier En prioriteringsliste er en elektronisk genereret liste over ydelsesmodtagere, der opfylder et eller flere udsøgningskriterier i registersamkøringen. Et kriterie består af en særlig kombination af oplysninger, som kan indikere, at en ydelsesmodtager ikke er berettiget til en given ydelse. Registersamkøringen baseres 1. maj 2015 på samme registre som kontrolmedarbejderne har adgang til på enkeltsagsniveau. Finansieringen af dataenheden kommer dels fra aftale om kommunernes økonomi for 2015 og dels fra de øvrige myndigheder, der skal modtage leverancer fra dataenheden, herunder Udbetaling Danmarks egen drift. Grundforudsætninger for kontrolindsatsen i dataenheden Udbetaling Danmark og dermed også dataenhedens opgavevaretagelse i forhold til kontrol sker ud fra to grundforudsætninger. Den ene drejer sig om borgerens retssikkerhed og den anden om IT sikkerhed. Borgerens retssikkerhed Borgerens retssikkerhed er helt central for tilliden og troværdigheden i dataenhedens arbejde. Retssi k- kerheden sikres gennem højest mulig datakvalitet i hele arbejdsgangen, det vil sige før, under og efter selv registersamkøringen. Eksempelvis forbeholder dataenheden sig retten til at undlade at lave registe r- samkøring, hvis der er tvivl om kvalitet og pålideligheden af de data, der benyttes. Et væsentligt aspekt af sikringen af borgerens retssikkerhed er det forhold, at dataenheden ikke foretager sagsbehandling af kontrolsager. Sagsbehandlingen af borgerens sag sker fortsat i den relevante myndigheds fagcenter, ydelseskontor mv. Dataenhedens leverancer tilsigter at supplere og effektivisere det kontrolarbejde og den sagsbehandling, der som hidtil skal foretages af sagsbehandlere. Høj datasikkerhed Dataenheden sikrer den nødvendige adgangskontrol til systemer og leverancer, således at gældende lovgivning omkring adgang til data altid overholdes. Samtidigt sikres, at registersamkøring alene foretages på data, som der er lovhjemmel til at samkøre. IT sikkerheden omkring dataenheden sikres ved at enhedens løsninger og systemer etableres og drives i henhold til ATP s samlede IT sikkerhedspolitik. Dette indbefatter sikring af brugeradgange, logning af alle forespørgsler i systemet og adskillelse af data. Dataenheden sikrer, at løsninger og behandling af data i dataenhedens systemer og løsninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning i eksempelvis persondataloven. 5

6 Det er ud fra og under hensyntagen til disse to grundforudsætninger, at dataenheden vil bidrage til ko n- trolindsatsen. I de kommende afsnit fastlægges de overordnede målsætninger for dataenhedens bidrag til kontrolindsatsen i kommunerne, Udbetaling Danmark, ATP og andre myndigheder. Strategi for Den Fælles Dataenhed Den fælles Dataenheds mission er at arbejde for at forebygge fejludbetalinger og identificere snyd. V isionen i forhold til dette arbejde er, at dataenheden leverer datagrundlag og ekspertise til brug for myndigheders kontrolindsats af sociale ydelser og tilskud samt koordinerer videndeling og samarbejde om ko n- trol på tværs af danske myndigheder. Den overordnede målsætning for dataenheden er derfor at sikre grundlaget for, at myndigheder kan indrette kontrollen med sociale ydelser og tilskud på en struktureret og koordineret måde, så fejludbetalinger og uberettigede udbetalinger hurtig lokaliseres og korrigeres ved at optimere metoder, systemer, proce s- ser og tilgængelige datakilder. Nedenfor ses det samlede målbillede, som er styrende for dataenhedens arbejde og fremadrettede prioriteringer. 6

7 For at nå denne målsætning arbejder dataenheden med fire forskellige strategier. Til hver af disse strategier hører en række prioriterede indsatsområder, som skal sikre, at dataenheden indfrier den overordnede målsætning. Nedenfor beskrives først den overordnede målsætning, hvorefter de fire strategier b e- skrives i større detalje. Mål for dataenhedens arbejde Der er for 2015 sat følgende etableringsmål for dataenhedens arbejde: - Udvikling af mindst 5 kriterier pr. kommunal ordning - Udvikling af et kontrolark pr. kommunal ordning efter samme model som kontrolarkene i forhold til Udbetaling Danmarks ydelser - Distribution af prioriteringslister på kommunale ordninger til alle kommuner ved udgangen af året - Implementering af brugergrænseflade til distribution af lister samt øvrige dokumenter, herunder materiale vedrørende udland - Metode for måling af afledte effekter - Udvikling af afrapportering på dataenhedens leverancer - Indlæsning af data fra kommunerne på aktive udbetalingssager - Kundeservicefunktion for udlandsdelen er etableret, således at dataenheden kan modtage bestilling af oplysninger fra udlandet på enkeltsagsniveau - Ekspertviden om indhentning af oplysninger fra udlandet er udstillet på brugergrænseflade Kontrolark Et kontrolark er en elektronisk visning af relevante nødvendige oplysninger om en ydelsesmodtager. Oplysningerne har til formål at belyse, hvorvidt en person modtager ydelser med urette eller på et ukorrekt grundlag. Kontrolarket viser en række stamdata primært fra CPR, eindkomst og BBR om ydelsesmodtageren samt relevante 3. personer (nuværende og tidligere ægtefælle og hustandsmedlemmer samt børn). Kontrolarket indeholder endvidere de oplysninger, der er fremkommet ved registersamkøringen. Det bliver på den måde en visning af registersamkøringens resultat. Kontrolarket understøtter kontrolmedarbejdernes manuelle opslag i systemerne. Dertil er der for hver af de fire strategier udvalgt en række elementer, hvorudfra dataenhedens succes vil blive målt fremadrettet (KPI er). Der er for udvalgte KPI er fastlagt en række konkrete mål for ( effektmål ), mens der for andre KPI er først vil blive fastsat effektmål fra 2016 og fremadrettet på baggrund af erfaringerne med dataenhedens arbejde i

8 Ud over effektmåling på de valgte KPI ere følger dataenheden nedenstående nøgletal fordelt på kommuner, Udbetaling Danmark og øvrige myndigheder: - Antal prioriteringslister, der trækkes ud til behandling - Antal igangsatte sager, hvor der startes sagsoplysning op på baggrund af registersamkøringen - Antal afsluttede sager med provenu - Antal igangsatte indsatser og kampagner - Antal sager, der er sendt til sagsoplysning i udlandet - Kvalitative opgørelser over årsager til udfaldet af sagerne samt afledte effekter af registersamk ø- ringen m.v. Parallelt med leveringen af de første prioriteringslister til kommunerne, igangsættes den løbende afrapportering omkring leveringen og brugen af prioriteringslisterne. Afrapporteringen til kontrolenheden i U d- betaling Danmark forløber efter samme principper som ved idriftsættelse af Udbetaling Danmarks ko n- trolindsats. Ud over at følge efterlevelsen af de fastsætte mål, vil dataenheden arbejde med løbende at udvikle brugen af effektmåling. Effektmåling drejer sig således både om at dokumentere værdien af dataenhedens arbejde, men også om at bruge effektmålingen effektiv til at udvikle og styrke kontrolindsatsen. Effektmålinger vil på den måde komme til at udgøre fundamentet for at vurdere og prioritere indsatserne under de fire strategier. Derfor igangsættes der ved udgangen af 2015 en opgave, der har til formål at udvikle metoder til at kun- 8

9 ne måle adfærdsændringer som følge af forebyggende indsatser. Det er nødvendigt at skabe synlighed og viden om de forebyggende og præventive effekter som fx kampagner, eftersom disse er direkte med til at understøtte dataenheden strategiske målsætninger, om end det typisk er svært at måle den direkte effekt. Strategier for dataenhedens arbejde Dataenheden arbejder som nævnt ovenfor med fire forskellige strategier, der kan ses som værktøjer til at nå den overordnede målsætning. I det følgende beskrives de fire strategier nærmere samt de allerede fastlagte indsatser under hver strategi (se evt. bilag omkring milepæle og opgaver i 2015). 1. Høj kvalitet i dataanalyse og leverancer Dataenheden skal sikre øget og bedre dataanalyse, og herunder sikre øget samkøring af data til brug for kontrollen med udbetalingen af sociale ydelser og tilskud. Dataenheden kan ved øget samkøring af data bidrage til dels at skærpe kontrollen på ansøgningstidspunktet, så det fra starten af sikres, at ydelser udbetales på et korrekte grundlag, og dels ved at målrette og supplere kontrollen af de løbende udbetalinger både set i forhold til de situationer, hvor en borgers forhold ændrer sig og dels i de situationer, hvor en borger bevidst afgiver urigtige oplysninger. Prioriteringslisterne fra registersamkøringen, er grundstenen i dataenhedens leverancer og udgør et væsentligt bidrag til at effektivisere og målrette myndighedernes nuværende kontrolindsats. Dertil er samkøring af registerbaserede oplysninger en essentiel brik i at kunne udvikle viden om kontrolindsatsen. Dataenheden kan endvidere bidrage til et effektivt og ensartet grundlag for sagsoplysning, idet data, der indhentes i forbindelse med registersamkøringen, svarer til de oplysninger, som sagsbehandlerne i ko m- munerne og Udbetaling Danmark manuelt laver opslag på. Det betyder, at dataenheden kan levere oplysninger digitalt, dermed effektivisere sagsbehandlernes arbejdsprocesser betydeligt. Registersamkøring kan endvidere på længere sigt automatisere dele af sagsbehandlingsprocesserne, og derved rykke kontrolindsatsen frem til de indledende trin i sagsbehandlingen, således at fejl og snyd opdages tidligere. Det er en væsentlig forudsætning for registersamkøringen, at dataenheden sikrer, at data fra leverandører er brugbare eller kan omsættes til brugbar data gennem en struktureret dataindsamling, hvilket understreges af, at Udbetaling Danmark bliver dataansvarlig og ikke blot databehandler. Initiativer i 2015 Fokus for dataenhedens registersamkøring er, at der gennem 2015 udvikles robuste erfaringsbaserede kriterier, der kan bruges til at generere prioriteringslister, som bidrager væsentligt til kontrolindsatsen i kommunerne og Udbetaling Danmark. Prioriteringslisternes kriterier bygger i dag på erfaringsbaserede kriterier og kun i ringe grad på databaserede kriterier. Det betyder, at de i høj grad hviler på myndighedernes eksisterende erfaringer, og i mindre grad på statistisk underbyggede datamønstre omkring snyd med sociale ydelser og tilskud. Det er derfor ligeledes et centralt initiativ i 2015 at udvikle de databaserede kriterier gennem dataanalyser, så samspillet mellem databaserede og erfaringsbaserede kriterier bliver integreret og fleksibelt. Der er samtidig i 2015 fokus på at udvide mængden af datakilder, som dataenhedens registersamkøring baserer sig på, da adgangen til data er en afgørende forudsætning for værdien af prioriteringslisterne. 9

10 For at sikre et effektivt og smidigt samarbejde om kontrolarbejdet er der behov for en fælles kommunik a- tionsplatform. Der pågår en udvikling af en fælles brugergrænseflade, hvor kommunerne, Udbetaling Danmark og andre myndigheder, der indgår aftaler med dataenheden, selv kan tilgå listerne og give den afgørende feedback på sagsniveau til dataenheden til brug for videreudviklingen af kriterier og metoder, samt til brug for effektmåling. Den fælles brugergrænseflade skal derudover være med til at fremtidssikre udvekslingen af data mellem myndighederne, således at der til enhver tid er en sikker måde at udveksle information på. Fremtidige prioriterede indsatser For at registersamkøringen skal bidrage til effektiv kontrol, vil dataenheden på sigt prioritere to indsatser. For det første prioriteres det at videreudvikle en fælles brugergrænseflade, der dels kan effektivisere kontrollen ved at levere sagsspecifikke oplysninger til myndighederne og dels være en direkte kanal for kommunerne og Udbetaling Danmark til viden. For at brugergrænsefladen får størst mulig effekt, har dataenheden fokus på, at brugerne af løsningen inddrages mest muligt i udviklingsprocessen, og på den måde løbende kvalitetssikrer udviklingen. Den anden prioriterede indsats drejer sig om at kunne levere fleksible og brugervenlige løsninger, der udvikles i takt med at dataenheden opsamler erfaringer og viden. Det skal blandt andet være muligt at lave ad hoc udsøgninger til kampagner på tværs af myndighederne, hvor dataenheden påtager sig a n- svaret for at tilrettelægge en kampagne, hvori der udover udsøgningen/ prioriteringslisten indgår vejledninger, instrukser, brevtekster m.v. Dataenheden vil i samarbejde med de relevante myndigheder sætte mål for, hvad data skal bidrage med i det daglige arbejde, når der laves nye aftaler om at indkøre registre til samkøring m.v.. 2. Troværdig samarbejdspartner for myndigheders kontrolindsats Den løbende udvikling af dataenhedens arbejde og leverancer skal ske i tæt samarbejde med de myndigheder, der skal modtage leverancer fra dataenheden, herunder særligt kommunerne og Udbetaling Danmark. Samarbejdet er gensidigt, idet alle parterne tager del i og har ansvar for at udvikle dataenhedens bidrag til kontrolindsatsen bl.a. gennem dataleverancer og løbende feedback. Dertil er det tætte samarbejde en forudsætning for dataenhedens øvrige strategier, og det er derfor en permanent og vedvarende prioritering for dataenheden. Løbende prioriterede indsatser Myndigheder der samarbejder med dataenheden skal kunne forvente, at leverancer fra dataenheden, som fx prioriteringslister og konkrete sagsoplysninger har en høj kvalitet. Forudsætningen for at sikre dette er, at dataenheden opbygger de rette specialiserede kompetencer inden for f.eks. databehandling, dataanalyser og IT-værktøjer. Leverancerne fra dataenheden afhænger også af kvaliteten af data fra andre myndigheder. Datakvaliteten er i vidt omfang afhængig af myndighedernes arbejdsprocesser, og dataenheden forpligter sig sål e- des til at være i løbende dialog med fx kommunerne omkring deres arbejdsrutiner, således at der sikres ensartet data fra alle kommuner. 10

11 En høj datakvalitet forudsætter generelt et tæt samarbejde imellem afgivende og modtagende myndi g- hed, og dette gælder såvel samarbejdet mellem dataenheden og kommunerne som samarbejd et mellem dataenheden og fx SKAT og andre myndigheder. Dataenhed skal også sikre en høj grad af gennemsigtighed. Det betyder, at dataenhedens leverancer skal være lette at forstå og anvende samt at dataenhedens metoder til at indhente og samkøre data skal være gennemskuelige og veldefinerede, også når metoderne løbende videreudvikles. Endelig er det væsentligt, at dataenhedens samarbejdsrelationer er præget af en gensidig lydhørhed og åbenhed. Derfor skal dataenheden løbende afholde workshops med fx kommunerne og deltage i de rel e- vante kontrolnetværk. Den gensidige erfaringsudveksling er afgørende både for et godt samarbejde med gensidig forståelse og for muligheden for at tilpasse løsningerne til samarbejdspartnernes behov. 3. Styrket samarbejde med udenlandske myndigheder For at indhente data om ydelsesmodtagere, der har tilknytning til udlandet, er det nødvendigt at etablere et målrettet samarbejde med udenlandske myndigheder. Internationale samarbejder og relationer kræver et målrettet fokus, hvor de fornødne ressourcer og kompetencer til rådighed. Dataenheden har som en central enhed mulighed for mere systematisk at lave samarbejdsaftaler med udenlandske myndigheder, end det hidtil har været muligt for fx kommunerne. Dertil kan dataenheden bruge samarbejdet med udenlandske myndigheder til at indhente erfaringer og viden om kontrolindsatsen i andre lande. Oplysninger fra udlandet vil være væsentlige oplysninger i den konkrete sagsbehandling, hvor der er mistanke om, at en ydelsesmodtager, der har bevaret bopælsregistreringen i Danmark, reelt opholder sig i udlandet. Oplysninger fra udlandet er således med til at sikre korrekt udbetaling på korrekt grundlag, og det vil give kontrolindsatsen i Udbetaling Danmark og kommunerne et væsentligt bidrag at være i besi d- delse af oplysninger om ydelsesmodtagers aktiviteter i udlandet. Initiativer i 2015 Dataenheden arbejder i 2015 på at udbygge samarbejder med udenlandske myndigheder omkring indhentning af data til kontrol af ydelsesmodtagere, der har formodet aktivitet i udlandet. Sideløbende med dette arbejde pågår en analyse om at etablere samarbejder omkring udveksling af data for vandrende arbejdstagere med EU- og EØS-lande. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes i samarbejde med KL, STAR og Udbetaling Danmark et ove r- blik over hvilke lande, ydelser og oplysninger, der er mest essentielle for kontrolindsatsen og dermed også hvilke samarbejdsaftaler, som dataenheden skal stræbe efter at etablere først. Fremtidige prioriterede indsatser I forlængelse af de igangsatte initiativer skal dataenheden prioritere to indsatser, der kan understøtte myndighederne kontrolindsats i udlandssager bedst muligt. For det første skal det fortsat prioriteres, at arbejde på at etablere samarbejder med udenlandske myndigheder med henblik på øget dataudveksling. Dataenheden vil fokusere på at etablere samarbejder med udenlandske myndigheder, hvor der kan skaffes data af anvendelig kvalitet. Der vil ved prioriteringen af 11

12 indsatsen være fokus på at vælge lande, hvor der er en forventning om, at potentialet for et udbytterigt samarbejde er størst. Den anden prioriterede indsats bliver at opbygge viden om indhentning af informationer fra udlandet. Dette skal dataenheden gøre ved proaktivt at skabe og deltage i erfaringsgrupper. Erfaringsgrupperne skal fungere som løftestang for at blive klogere på muligheder for et mere struktureret samarbejde med udenlandske myndigheder samt inspiration til indsamlingsmetoder i udenlandske myndigheder. Datae n- heden vil således løbende opbygge en solid viden om indhentning af informationer fra udlandet. 4. Igangsættelse af særlige indsatser og samarbejde på tværs af myndigheder Dataenhedens samarbejde med andre myndigheder omkring særlige indsatser skal være med til at styrke den samlede kontrolindsats. Samarbejdet kan fx dreje sig om implementering af datakilder, udveksling af oplysninger, informationskampagner og fælles kontrolaktioner. Alle fokusområder for samarbejdet med andre myndigheder udvælges med henblik på at styrke den helhedsorienterede kontrolindsats og vurderes dermed ud fra konkrete behov og praktiske muligheder. Initiativer i 2015 Dataenheden arbejder gennem 2015 på at indgå samarbejder med andre myndigheder, som kan styrke udviklingen og resultaterne af registersamkøringen. Der vil således blive igangsat indledende drøftelse med regionerne, SKAT og politiet omkring levering af data. Dertil arbejdes der i 2015 på at udvikle en handleplan for Det er centralt at handleplanen er forankret hos de relevante myndigheder herunder kommunerne samt drøftet med deltagerne i den fællesoffentlige styregruppe for fejludbetalinger og kontrol (SFK) med henblik på at få input fra de deltagende ministerier. Hvilke myndigheder, der etableres samarbejde med for 2016, afhænger af indholdet i køreplanen. Fremtidige prioriterede indsatser Dataenheden skal fortsat prioritere at samarbejde med relevante myndigheder omkring indsatser, der kan styrke den helhedsorienterede kontrol med afsæt i data. Dertil vil dataenheden fra 2016 igangsætte informationskampagner og kontrolaktioner på baggrund af de i handleplanen fastlagte initiativer. Revision af strategi Strategien er udarbejdet som en version 1.0 i forbindelse med idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed. Strategien vil blive revideret ultimo 2016, på baggrund af dataenhedens erfaringer i forhold til at arbejde på tværs af myndigheder og kontroltrin. 12

13 Bilag: Milepæle og opgaver for dataenhedens arbejde i

Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed. 27. marts 2015

Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed. 27. marts 2015 Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed 27. marts 2015 1 Indhold Baggrund... 3 Formål og omfang... 3 Governance... 4 Dataenhedens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Oplæg på SAS-Institute formiddagsseminar November 2016 AGENDA 1. Digitaliseringsstrategiens bidrag til datadreven og risikobaseret kontrol 2. Kontrolsamarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Kontrolgruppens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Den Fælles Dataenhed...2 3. Provenuudvikling - økonomiske resultater...3 4. Årets indsatsområder...3

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol VELKOMMEN Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol Marie Madsen Annie Bekke Kjær Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening Agenda Morgenmad, velkommen og dagens

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2 Væsentlige spørgsmål

Læs mere

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT 21082014 Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 Betaling & Kontrol fastholder

Læs mere

Hvor er vi på vej hen med tilsynsog kontrolopgaverne og lidt om samspillet mellem STAR og kommunerne

Hvor er vi på vej hen med tilsynsog kontrolopgaverne og lidt om samspillet mellem STAR og kommunerne Hvor er vi på vej hen med tilsynsog kontrolopgaverne og lidt om samspillet mellem STAR og kommunerne 8. oktober 2015 Søren Tingskov For det første er der tale om et økonomisk perspektiv. De direkte udgifter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 (CVR nr. 33236239) og KL Weidekampsgade 10 2300 København S (CVR nr.

Samarbejdsaftale mellem Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 (CVR nr. 33236239) og KL Weidekampsgade 10 2300 København S (CVR nr. Samarbejdsaftale mellem Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 (CVR nr. 33236239) og KL Weidekampsgade 10 2300 København S (CVR nr. 62547413) 8. oktober 2015 Samarbejdsaftale om kommunernes og Udbetaling Danmarks

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Indledning. Indsatser i 2015

Indledning. Indsatser i 2015 Notat om: Kontrolgruppens årsberetning 2015 Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Gulmark Dato: 5. april 2016 Til: - J. nr.: 16/006537-3 Indledning Kontrolgruppen, som arbejder på tværs af forvaltningerne,

Læs mere

Den fælles kontrolstrategi kontrol baseret på tillid

Den fælles kontrolstrategi kontrol baseret på tillid Den fælles kontrolstrategi kontrol baseret på tillid Oktober 2017 1 Miljø- og Fødevareministeriet Den fælles kontrolstrategi Forord Miljø- og Fødevareministeriet varetager en række væsentlige beskyttelseshensyn

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Afrapportering Team Helhedsorienteret samarbejde 2013 (Team HOS)

Afrapportering Team Helhedsorienteret samarbejde 2013 (Team HOS) Afrapportering Team Helhedsorienteret samarbejde 2013 (Team HOS) Afrapportering til Økonomi Udvalget, Hørsholm Kommune. Til brug for ØU møde den 20.2.2014. Bilag 1. til dagsordenpunkt, Acadresag nr. 14/1943

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ August 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Forbedrede boligstøttebreve fra

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 2. marts 215 Årsrapport 214 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) er

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 29. februar 216 Årsrapport 215 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam)

Læs mere

SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ. KL s vejledning om registrering af kontrolsager

SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ. KL s vejledning om registrering af kontrolsager SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ KL s vejledning om registrering af kontrolsager Social Kontrol Side 2 af 7 Skal sager, vi henlægger, medtages i registreringen? I skal medtage de

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN. Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen

SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN. Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen Indhold Indhold...2 Indledning...3 Indsatser i 2015...3 Udarbejdelse af skriftlige forretningsgange på kontrolområdet...3

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Enhver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet:

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet: Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling 1. halvår 2014 Generelt på området Socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af sociale ydelser haft stor bevågenhed i de seneste år. Det gælder særligt,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

AFDÆKNING AF KOMPETENCEBEHOV OG UDVIKLING AF KOMPETENCEGIVENDE

AFDÆKNING AF KOMPETENCEBEHOV OG UDVIKLING AF KOMPETENCEGIVENDE PROJEKTBESKRIVELSE AFDÆKNING AF KOMPETENCEBEHOV OG UDVIKLING AF KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE FOR KOMMUNERNES KONTROLMEDARBEJDERE Projektets målgruppe er kontrolmedarbejdere fra kommunernes kontrolenheder,

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

13/2014. Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

13/2014. Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark 13/2014 Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark 13/2014 Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2014 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Ny strategi s. 4 Kontroltrin 3 4. Indsatser i

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen Årsrapport 2016 Indhold Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...4 Projekter:...5 Kampagner:...5 Anmeldelser:...5 Politi...6 SKAT...6 Andre kommuner...6 Ankestyrelsen...6 Udbetaling Danmark...6

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager

FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager I forbindelse med at kommunerne skal til at registrere deres kontrolsager i KL s værktøj, er der kommet en række spørgsmål fra kommunerne. Da spørgsmålene

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 132 Offentligt N O T A T Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Januar 2014 J.nr. 2013-0013443

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 12. MARTS 2015 Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 programbeskrivelse

Læs mere