Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation"

Transkript

1 Notat Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - sygeplejefaglige notater i patientjournaler Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM for Fremtidens Offentlige Styring og ledelse på Århus Universitetshospital, Skejby oktober-november,

2 1. Resumé og anbefalinger Dette styringslaboratorium har arbejdet med evaluering og kvalificering af den sygeplejefaglige dokumentation, der ifølge Sundhedsstyrelsen (SST) skal journaliseres i forbindelse med patientarbejdet. Den gældende vejledning har været i kraft i knap 5 år, så der har været et relevant erfaringsgrundlag at arbejde med. Laboratoriet blev gennemført med ambulatoriet ved Urinvejskirurgisk afdeling på Århus Universitetshospital (AUH), Skejby som vært og havde deltagere fra afdelingens relevante faggrupper og relevante ledelsesrepræsentanter fra afdelingen og hospitalet samt regionens administrative og politiske niveauer. Laboratoriet blev faciliteret af repræsentanter for CBS og MidtLab. Arbejdet strakte sig over 3 workshops af op til 4 timers varighed afviklet i løbet af oktober og november Arbejdsprocessen har bestået af dialog om problemformulering, analyse og beslutninger mht. gennemførelse og evt. videre forløb. Laboratoriets grundidé har været at bringe alle relevante interessenter i en konkret dokumentationsmæssig udfordring sammen. Laboratoriet har arbejdet fordomsfrit, fokuseret, let og med stor fremdrift i et rum, hvor alt hvad deltagerne bragte op på stedet kunne behandles. Imellem hver workshop udredte facilitatorer og deltagere forhold, som man havde aftalt på den foregående workshop. Laboratoriet producerede løsninger af mere generel karakter, som efter en konkret afprøvning kan opskaleres til at gælde for andre afdelinger på hospitalet og evt. andre hospitaler. Det gælder f.eks. et princip om at undgå dobbeltdokumentation ved, at læger tilslutter sig allerede foretaget plejefaglig dokumentation jf. SSTs eksisterende planer om fælles læge- og sygeplejefaglige, kliniske notater. Nogle af disse løsninger bliver nok irrelevante, når en fælles og sammenhængende elektronisk patientjournal indføres på hospitalet. Det gælder f.eks. etablering af såkaldte makroer med standardiserede beskrivelser af ambulatorieprocedurer. Indtil da forventes løsningerne dog at få stor betydning for ressourceforbrug og overskuelighed i dokumentationen. Den standardiserede beskrivelse forventes endvidere at kunne genbruges i nye systemer. Ligeledes fandt man en enkel løsning på et længe eksisterende problem med at koble løsrevne diktater, der knytter sig til det samme patientforløb sammen i journalmæssig henseende. Endelig konstaterede laboratoriet, at SST vejledning var genstand for så betydelige udsving i fortolkninger, at man i forlængelse af laboratoriet og i samarbejde med regionen og Dansk Sygeplejeråd kunne overveje at stille forslag til SST om tydeliggørelse og en forbedret formidling af indholdet. Den afsluttende evaluering underbygger grundlæggende laboratorie-formen som en konstruktiv og energigivende måde lokalt og konkret at arbejde med forbedret styring og dokumentation. Overskueligheden i indsatsen, mundtligheden og dialogformen samt den eksterne facilitering blev fremhævet som nyttige træk i metoden. Det blev foreslået måske at reducere den enkelte workshop til tre timer og at afholde workshops uden for normal arbejdstid for at undgå konflikt med deltageres vagter og andet arbejde. Endelig blev det oplevet uhensigtsmæssigt, at der i et tilfælde kun var én uge mellem to workshops. 2

3 2. Baggrund og formål FORUM for Fremtidens Offentlig Styring og Ledelse har drøftet brug af laboratorier som forandringsredskab i en situation, hvor behovet for forandring af de nuværende styringsformer og metoder er åbenbar; men hvor anvendelige nye løsninger ikke aftegner sig tydeligt. Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS (Copenhagen Business School) og Midtlab, Region Midtjyllands innovationskatalysator har derfor udviklet et koncept for ministyringslaboratorier med henblik på udvikling og afprøvning af innovative styringsformer (bilag). Ideen i laboratoriet er at samle de primære interessenter i en konkret styringspraksis herunder praktikere, beslutningstagere og forskere med henblik på at skabe konkrete, forenklede og forbedrede løsninger. Det skal ske ved en eksperimentel og tværfaglig tilgang i pilotprojekter. I styringslaboratoriet tilstræbes problemstillinger, som kan løses med enkle, nemme og hurtige løsninger. Mange små indsatser giver flere hurtige erfaringer samt fremdrift og motivation for de medvirkende. Udgangspunktet for laboratoriet skal være en lokal styringsmæssig problemstilling, som kan løses eller tilføres betydelig værdi gennem dialog og integrering af de berørte interessenters behov samt innovative styringsmetoder. Problemstillinger, som har potentiale for opskalering på landsplan prioriteres. Som en side-gevinst fra disse styringslaboratorier forventes indhentet erfaringer, der kan bidrage til udvikling af andre laboratoriekoncepter samt erfaringer med at arbejde innovativt med styring i den offentlige sektor. 3. Styringslaboratoriets sammensætning og forløb Lokale, faglige perspektiver Inge Langberg, sygeplejerske, afd. K, AUH, Skejby og nøgleperson for dokumentation på ambulatorieafsnittet Kasper Ørding Olsen, afdelingslæge, afd. K, AUH, Skejby og bestyrelsesmedlem i Dansk Urologisk Selskab Tina Weibel Møller, lægesekretær, afd. K, AUH, Skejby Lokalt, ledelsesperspektiv Birgitte Aagaard, oversygeplejerske på afd. K, AUH, Skejby og medlem af Dokumentationsrådet på AUH, Skejby Inge Pia Christensen, oversygeplejerske på børneafdelingen (afd. A) og formand for Dokumentationsrådet på AUH, Skejby, medlem af det regionale Dokumentationsråd Regionalt, administrativt perspektiv Axel Pallesen, SFI-koordinator, Afdelingen for Kvalitet og Sundhedsdata, Region Midtjylland Regionalt, politisk perspektiv Johannes Flensted Jensen, 1. Næstformand for Regionsrådet samt medlem af Sundhedsudvalget, Region Midtjylland Laboratoriebestyrere Henrik Hjortdal, CBS. Henrik W. Bendix, MidtLab, Region Midtjylland. 3

4 Sofie Lykke Sørensen, assisterende laboratoriebestyrer og referent, MidtLab, Region Midtjylland Forløb Laboratoriet er afviklet med tre såkaldte workshops afholdt for ovennævnte på AUH, Skejby. Fokus for arbejdet var den sygeplejefaglige dokumentation i ambulatoriet på Urinvejskirurgisk afdeling (K). Hver workshop varede i fire timer, og de blev afviklet med ca. 14 dages mellemrum i oktobernovember, Det vil sige, at hele forløbet har strakt sig over ca. halvanden måned. Hele forløbet blev løbende dokumenteret af en logbog (bilag) Hver workshop var designet til at fokusere på hver sin tredjedel af et forløb, som omfatter analyse af problemstillingen, design af alternative løsninger, valg af én af løsningerne samt planlægning af, hvordan den valgte løsning skulle implementeres. Imidlertid blev forløbet i praksis snarere en kombination af det planlagte forløb med en række gentagne reformuleringer af problemstillingen i takt med at nye aktører optrådte og ny information kom for dagen som at skrælle et løg, lag for lag. Imellem hver workshop havde nogle deltagere og laboratoriebestyrerne forskellige opgaver med at udrede fakta, indhente yderligere information, kontakte andre interessenter (SST, DSR), foretage observationer m.v. Hensigten med dette var at arbejde så adræt som muligt. Man skulle arbejde med den strengt nødvendige information, laboratoriedeltagernes tidsforbrug skulle minimeres, fremdriften mod en løsning, der i første omgang kunne implementeres i praksis på Afd. K skulle sikres ved at søge indsigt med fokus på at finde en vej snarere end at foretage en komplet udredning af feltet. 4. Problemstilling Den patientjournal, som findes overalt i sundhedsvæsenet, som skal følge patienten og opsamle hele patientens sygehistorie og de indsatser, der i den forbindelse er foretaget, har altovervejende været en lægelig journal. Siden 2005 har det imidlertid været et krav fra SST, at også det plejefaglige arbejde med patienten skal dokumenteres i en journal. Enten en fælles eller en separat sygeplejefaglig journal. Erfaringerne med dette arbejde er tilsyneladende yderst varierende blandt landets hospitaler, ja måske blandt de enkelte afdelinger på hospitalerne. Praksis er formentlig ganske uensartet. Form og indhold kan variere ud over, hvad faglige hensyn kan tale for. Nogle gange dokumenteres ikke og andre gange måske for omstændeligt. På Urinvejskirurgisk afdeling (K) på AUH, Skejby ønskede man at bearbejde sine erfaringer med denne journalskrivning. Sammenfattende var formålet at: Foretage en mental oprydning i sin forståelse af dokumentationsbehovet. Sikre en dokumentation, der mere enkelt bidrager til en systematisk forbedring af patientforløb Udvikle den nødvendige dokumentation i et tværfagligt samspil, så man udnytter IT, undgår at skabe overflødig dokumentation, og således at der er overensstemmelse mellem forskrifter og den foretagne dokumentation. Ifølge Sundhedsstyrelsens Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser af 29. april 2005 (bilag) Opstilles mindstekrav til sygeplejefagligt personales journalføring, hvis man skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed 4

5 Skal sygeplejefagligt personale journalføre både i forbindelse med selvstændig opgavevaretagelse og i forbindelse med såkaldt delegerede opgaver Kan læger, sygeplejersker og andre personalegrupper benytte en fælles journal. Overordnet var der dokumentationsmæssigt to forskellige typer af situationer: selvstændige og fælles konsultationer, hvor sygeplejersken i sidstnævnte tilfælde har delegerede opgaver. Ved selvstændig konsultation dokumenterer sygeplejersken selv alt ved diktat med udgangspunkt i diktatvejledning. Dette opleves ikke som et problem. Herimod dokumenterer sygeplejersker ikke aktuelt ved fælles konsultationer. Sygeplejerskerne oplever med de aktuelle arbejdsgange ikke, at der er tidsmæssigt mulighed herfor. Opgaver såvel forud for som opfølgende på den lægelige indsats tager tiden. Udover hensynet til patienten, finder sygeplejerskerne generelt, at den sygeplejefaglige dokumentation bidrager til at synliggøre og udvikle det sygeplejefaglige bidrag. Laboratoriet identificerede følgende primære udfordringer i forbindelse med det beskrevne fokus: 1. Førte man i hensigtsmæssigt omfang journal over det sygeplejefaglige arbejde i forhold til forskrifterne? 2. Var forskrifterne klare, og var formidlingen heraf effektiv? 3. Hvordan undgik man dobbelt journalføring f.eks. af såvel sygeplejersker som læger om de samme forhold? 4. Udnyttede man de IT-mæssige muligheder for understøttelse optimalt? 5. Hvordan sikrede man en passende dokumentation af de forhold, som hidtil ikke var blevet dokumenteret? 6. Blev arbejdet med sygeplejenotater i tilstrækkelig grad udnyttet til at understøtte en kvalitetssikring og faglig udvikling af arbejdet i ambulatoriet? 5. Analyse Ad 1 Laboratoriearbejdet viste, at det kvalitative indhold af de sygeplejefaglige notater gennemgående var godt, når der var notater. Tidsforbruget hermed kunne imidlertid diskuteres, idet der i meget stort omfang var tale om informationer, der kunne standardiseres for størstedelen af indholdets vedkommende. Potentielt er SST vejledning meget omfattende i sit krav til dokumentation af forhold, der kan have betydning for patientens sygdomsforløb; men det var ikke noget, der i ambulatoriet resulterede i overdrevent tidsforbrug til journaloptagelse. Tværtimod blev betydningen heraf betonet særligt når arbejdet blevet udført af rutinerede sygeplejersker med trænede, kliniske blikke. Det var imidlertid et reelt problem, at der ikke i en eller anden form blev lavet notater fra de delegerede indsatser. Ad 2 Der var en udbredt opfattelse i laboratoriet af, at SST Vejledning blev tolket som en forskrift, hvis krav i øvrigt kunne være vanskelige at tyde f.eks. hensigten med bilag 1. Laboratoriearbejdet afslørede endvidere, at uklarheden netop førte til ret forskellig praksis fra afdeling til afdeling på AUH, Skejby. Ad 2 Der var en udbredt opfattelse i laboratoriet af, at SST Vejledning blev tolket som en forskrift, hvis krav det i øvrigt kunne være vanskelig at tyde. Det drejer sig f.eks. om formuleringer 5

6 som mindstekrav (pkt. 2), fællesjournal (pkt. 4), som minimum og i relevant omfang (pkt. 5.2) samt hensigten med bilag 1. Laboratoriearbejdet afslørede endvidere at uklarheden netop førte til ret forskellig praksis fra afdeling til afdeling på AUH, Skejby. Ad 3 Laboratoriets undersøgelser og drøftelser afslørede, at dobbeltnotater fra såvel sygeplejefaglig som lægelig side i forbindelse med ambulatorieforløbene kunne undgås ved, at læger typisk bekræftede og evt. supplerede de allerede eksisterende sygeplejefaglige notater f.eks. om patientens øvrige, relevante forhold (SST vejledningens Bilag 1). Ad 4 I ambulatoriet havde man hidtil fået opfattelse af, at det ikke kunne lade sig gøre for en ny fagperson at fortsætte diktater i Dicom (AUH, Skejbys diktatsystem) om samme patientforløb uafhængigt af de foregående bidrag, således at der kunne genereres et sammenhængende og fælles sygeplejefagligt og lægeligt notat. Laboratoriet undersøgte og fandt ud af At en simpel procedureændring faktisk tillod genoptagelse af diktater om samme patientforløb At der kunne genereres såkaldte makroer dvs. standardtekster som udgangspunkt for journalnotater i P-dok (AUH, Skejby s journalsystem), der beskrev fremgangsmåde og resultater ved de standardiserede ambulatorieforløb Disse muligheder ville omsat i praksis være betydelige ressourcemæssige og kvalitetsmæssige fremskridt i perioden indtil AUH, Skejby får en fremtidig, sammenhængene elektronisk patientjournal (EPJ). Ad 5 Umiddelbart faldt det i laboratoriet vanskeligt at pege på en løsning af problemet med de manglende sygeplejefaglige notater ved de delegerede ambulatorieopgaver. Det skyldtes bl.a. at afdelingens repræsentanter generelt fandt tilrettelæggelsen af forløbene relativt effektive. Ambulatoriet har et forholdsvis højt aktivitetsniveau (ca besøg årligt), og da man jævnligt mangler kapacitet til at leve op til servicemålene, har man haft stærke incitamenter til at lægge megen aktivitet i ambulatoriet og til at gøre det effektivt. Det ville betyde en del for tidsforbruget i forbindelse med journalskrivning på dette område, hvis der blev udviklet en række makroer til at beskrive normale aktiviteter. Ad 6 Blandt de kvalitetsmæssige argumenter for at føre effektiv journal over patientarbejdet er, at systematiske og relevante journalnotater udover understøttelse af det enkelte patientforløb også har betydning for lærings- og udviklingsarbejde på en afdeling eller på tværs af patientforløb. Dette argument har særskilt været brugt for, at dokumentation af det plejefaglige arbejde var vigtig ved siden af dokumentationen af den lægelige indsats. Imidlertid konstaterede laboratoriet, at der endnu ikke foregik en systematisk lærings- og udviklingsaktivitet, der bl.a. støttede sig på eksistensen af sygeplejefaglig dokumentation. Samtidig fandt repræsentanterne for afd. K, at dette var et udviklingsområde. 6. Løsningsforslag Laboratoriet resulterede i en række mulige løsninger på de identificerede udfordringer. Løsningerne kan opdeles i to kategorier: 6

7 Løsninger, afd. K selv umiddelbart kan sætte i værk Der eksperimenteres i en tre måneders periode frem til 1. april 2010 med formulering og brug af makroer til at dække udvalgte ambulatorium-procedurer i henholdsvis blære- og prostatateams. Dette er tværfaglige teams, som tilsammen kan sikre at flest mulige procedurer dækkes såvel lægelige som plejefaglige. En læge og en sygeplejerske fra hvert team laver forslag til de første makroer inden 1. januar Det forventes også, at teamet laver forslag til justering af procedurer, som tillader sygeplejersker at lave notater om delegerede opgaver. Det vil være naturligt i muligt omfang at udnytte det sundhedsfaglige indhold, der allerede er udarbejdet på det urinvejskirurgiske område på Regionshospitalet Randers i forbindelse med implementeringen af en sammenhængende EPJ-løsning. Der sikres endvidere en opfølgning på brugen af disse makroer bruges de af alle, når de er relevante i et samarbejde mellem ambulatoriesekretærer og afdelingsledelsen. Efter de tre måneder evalueres erfaringerne fra dette pilotforløb i afdelingens sygeplejedokumentationsmøde med henblik på læring, videreudvikling og vurdering af i hvilket omfang løsningen kan opskaleres til brug på andre afdelinger. Allerede i forbindelse med afviklingen af laboratoriet har man iværksat den løsning, for sammenkobling af diktat-elementer (se Analyse Ad 4), som blev identificeret på laboratoriets workshop II. Den lægelige deltager i laboratoriet vil for fremover at undgå dobbeltdokumentation anbefale sine lægelige kolleger, at de i ambulatoriet i relevant omfang bekræfter sygeplejefaglige notater frem for at foretage egne notater med tilsvarende indhold. Mere langsigtede løsninger og løsninger, som afd. K ikke selv er herre over Laboratoriet anbefaler, at dette notat sendes til Dokumentationsrådet på AUH, Dansk Sygeplejeråd (Ann Dahy, distriktschef og Gunilla Svensmark, fagpolitisk ansvarlig) og SST til støtte for eventuelle indsatser for at øge klarheden i diverse vejledninger og forskrifter f.eks. i forbindelse med etablering af fælles læge- og sygeplejefaglige journaler. Øget klarhed kan opnås med den konkrete formulering af vejledninger og forskrifter. Den kan ikke mindst opnås gennem bedre formidling til brugerne ( Ofte stillede spørgsmål på en hjemmeside, vejledning til vejledningen, kurser osv.). Afdelingsledelsen påtager sig i øvrigt at tage erfaringerne fra laboratoriets arbejde med den sygeplejefaglige dokumentation med i relevante regionale og faglige sammenhænge med henblik på videndeling og bredest mulig udnyttelse af de indhøstede erfaringer. 7. Metodemæssige refleksioner Som afslutning på laboratoriet blev deltagerne af bestyrerne spurgt: Hvis nogen fra en anden afdeling kommer og fortæller, at de er blevet inviteret til at lave et styrings-laboratorium som dette, hvad vil I så sige til dem? Reaktionerne refereres efterfølgende nogenlunde ordret: Tag chancen det er en unik mulighed for at få nogen udefra til at se på arbejdsgange mm. Ville ikke have været foruden. Måske skulle man hellere have involveret en sekretær fra selve ambulatoriet. Spændende at have studiebesøgende med i ambulatoriet. Godt at have været på Urinvejskirurgisk afdeling på Regionshospitalet Randers. Ting bliver gjort lettere. Det ville have meget mere tungt at køre denne proces selv. 7

8 Bilag Det skal I tage at gøre. Tag desuden at vær lidt skarp på, hvilken problemstilling der adresseres. Kreds lidt ind, men ikke alt for skarpt her. Det var lidt spooky at komme helt uforberedt (laboratoriets arbejde er i meget stor udstrækning lagt an på personlige erfaringer, mundtlighed og tilstedeværelse). Der har været for kort tid mellem workshop II og III. Kunne man gøre noget for at sikre, at det bliver et bedre fremmøde? Det ville styrke fremmødet, hvis workshoppen lå udenfor arbejdstiden. Måske kunne man korte ned fra fire til tre timer pr. gang. Hvorfor gør man ikke lige dette selv? Vi kunne måske gøre noget lignende selv ved eksempelvis at invitere personale fra andre afdelinger. Dermed kunne man lave sin egen variant af den måde at mødes på. Traditionelt er modellen, at man har identificeret et problem, og så mødes man for at identificere en løsning. I laboratoriemodellen sætter man sig sammen og finder sammen ind til kernen af problemstillingen. Hvad er det egentlig for et problem, og hvordan vil vi løse det? Det er en spændende og god måde at arbejde på. Hvem er egentlig vært for laboratoriet? Ledelsen på stedet eller laboratoriebestyrerne? 1. Logbog for laboratoriets tre workshops 2. Diagram over et typisk ambulatorieforløb 3. Vejledning om Sygeplejefaglige optegnelser, SST 29. april, MidtLab og Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse: Oplæg: Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter, Århus og Frederiksberg,

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation Notat Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - skadesregistrering Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM for Fremtidens Offentlige Styring og ledelse på Regionshospitalet

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Randers Regionshospitalerne Silkeborg og Hammel Neurocenter

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

I løbet af laboratoriets 3 workshops nåede deltagerne frem til en række krav, som skolens fremtidige arbejde med inklusion skal opfylde:

I løbet af laboratoriets 3 workshops nåede deltagerne frem til en række krav, som skolens fremtidige arbejde med inklusion skal opfylde: Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM på Provstegårdsskolen i Odense Kommune, November 2010 - januar 2011 1. Resumé Provstegårdsskolens har igennem et stykke tid arbejdet på at

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg.

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg. Tværfaglig dokumentationsråd, HEV Fredag d. 20. februar 2015 kl 13.00 15.00 Videomøde (Staben 3 i Holstebro, Udvalgsværelse 2 i Herning) Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Juni 2009 Udarbejdet af følgegruppen for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med?

Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med? Psykisk arbejdsmiljø Procesoptimering Udvikling af ledelse Innovation Laboratorier Eksperimenter Camps Organisationsudvikling Koncern HR Udvikling

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - kvalitet på folkeskoleområdet

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - kvalitet på folkeskoleområdet Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - kvalitet på folkeskoleområdet Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM for Fremti- dens Offentlige Styring og Ledelse på Maglegårdsskolen

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Auditundersøgelsen har givet et godt afsæt

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere