LOKALPLAN NR. 32 ROSENHOLM KOIUMUNE FOR ET OMRÅDE TIL KULTURELLE OG OFFENTLIGE FORMÅL VED KOM-BI I HORNSLET Q

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 32 ROSENHOLM KOIUMUNE FOR ET OMRÅDE TIL KULTURELLE OG OFFENTLIGE FORMÅL VED KOM-BI I HORNSLET Q 516099"

Transkript

1 ROSENHOLM KOUMUNE KUY GYLDGT NED AFSTEMPLNG AF OOMMERYONTORETS USSEKOhTPOLAPPARAT Q LOKALPLAN NR. 32 FOR ET OMRÅDE TL KULTURELLE OG OFFENTLGE FORMÅL VED KOM-B HORNSLET Rosenholm Kommune Marts 2000

2 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 32 LOKALPLANFORSLAGETS REDEGPRELSE 1.1 Lokal planforslag sområdet Beliggenhed 1.2 Lokalplanforslagets baggrund og forniål Baggrund Formål 1.3 Eksisterende forhold Beb ggelsesforhold og historie Tra y ikaie forhold Kollektiv trafik Parkering 1.4 Lokalplanforslagets indhold 1.5 Lokalplanforslagets forhold til anden planlaegning Lokalplan nr Lokalplan nr Lokal lan nr Matri R el nr. 7co og lokalplanlægningen Kommuneplanen Regionplanen Lokalplanforslagets myndighedsbehandling Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Behandling af indsigelser og ændring af lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse Æiidringernes forhold til anden planlægning Lokal p an ens ret sv ir kn in g er LOKALPLANENS BESTEMMELSER 2.1 Lokaiplariens formål 2.2 Område og zonestatus Lokalplanområdets afgrænsning Lokal planområdefs zonestatus 2.3 Områdets anvendelse 2.4 Udstykninger 2.5 Vej- og stiforhold 2.6 Parkering 2.7 Bebyggelsens omfang og placering 2.8 Bebyggelsens udformning Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Servitutter, der ophæves 2.11 Vedtagelsespåtegning Side 02 Side O2 Side 02 Side 03 Side 03 Side 03 Side 03 Side 04 Side 05 Side 05 Side 05 Side 06 Side 06 Side 09 Side O9 Side 11 Side 02 Side 02 Side 03 Side 04 Side 04 Side 06 Side 06 Side 07 Side 07 Side OS Side 09 Side 09 Side 09 Side 09 Side 09 Side 09 Side 10 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 BLAG 1 lokalulankort (eks. forhold: niatrikulwe forhold) B LAG 2 lokal&nkort (eks. forhold: bebyggelse & husnunire) B LAG 3 lokal plaiikort (lokalplankort, loknlplatiomr*ådets afgrænsning) B LAG 4 lokalplankort (lokalpimikort, bygge$lt) B LAG 5 illustrationsplan {skiise for~emtidigyarkeriiig m.m.) B LAG 6 illustrationsplan (stileplati af eks. biograt B LAG 7 illustrationsplan ~r.,l~tiji,.~)oi~i*itig af ombygget stueetage) B LAG 8 illustrationspian (ilnridisponei.itig af 1. sal i ombygget biografi B LAG 9 illustratiorisplan (facader af ombygget biograj B LAG 10 - illus tratiorissnit (afikkairnining niod inclbliksgener) KOMMUNEPLANTLLÆG BLAG 10 - Tillæg nr. 6 til komniuneplan Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23

3 1. REDEGPRELSE LOKALPLAN NR 32 LOKALPLANFORSLAGETS REDEWRELSE Konznzentarer og illustrationer 1.1 Lokalplanforslagsområdet Beliggenhed Lokalplanonirådet er beliggende i byområde (byzone) i den centrale del af Hornslet by. Det omfatter to matrikler, 7co og del af 7cv, Hornslet by. Hornslet. Matrikel 7co indeholder biografen og aktivitetscentret Kom-Bi. Matrikel 7cv indeholder et planlagt parkeringsareal ftelles for teldrecentret Rosengården og Kom-Bi. Matrikel 7cv indgår kun i lokalplanonddet med den del der overfores fra matriklen til matrikel 7co. For oinrådets placering, se forsiden 1.2 Lokalplanforslagets baggrund og formål Baggrund Fip. 1: Skitse for Koin-Bi s ombygning De byg ni ngs nixs si ge ra niiiier for kulturinstitut io ne n Koni-Bi onskes forbedret. Øiiskcrne er defineret i et byggeprogram af 9. marts 1999, som danner grundlag for den videre projektering. - Fra byggeprogrammet: deen med projektet er at sqrke biografen og kulturhuset Koni-Bi lokalt og i koihmiice med den nærliggende storby. Foreningen Kom-Bi f& styrket sine muligheder for at fastholde og udbygge institutionens kulturelle profil med filmforevisninger, teater, musik, kunstudstillinger 1ii.m. - og andre bmgere (foreninger, grupper og eiikelprsoncr) ir ogct adgayg til at bmge huset, fordi det freiiiovcr blijzr inuligt at afiftkle flen: aktiviteter og arrangementer på saninie tid. Lokalpianen skal danne ranuiierne for skitseprojektets realisering. Projektets ogede arealkrav onskes opfildt? dels ved at nedrive og ombygge dele af den eksisterende bygning og dels ved at der ovcrfores det imdvendigc areal fra matrikel 7cv til niatrikel 7co. Kom-Bi s aktuelle byggcplaner omfatter prinixrt : ombygning af eksistercnde biografsal og operatonum. samt ny kinotekiiik onibygiung af eksistcrcnde billet-kiosksalg, foyer og toiletter, inklusive et oflciitligt liandikaptoilet opforelse af ny biogiafsal. foyer og cafeonu5de. Endelig onskes det visuelt at foistrerke Kom-Bi s tilstedevaxclse i bybilledet Formål Kommunen onsker. at lokalplanen afstikker de nodvendige ramnier for den planlagte udvidelse og ombygning af Kom-Bi pi cn sidan made, at den sandede bebyggelse. trods dcii fortzttcde brug af arealerne. ikke er 2 -i---j \--

4 l. REDEGZRELSE LOKALPLAN NR. 32 til gene for nabobebyggelseme. 1.3 Eksisterende forhold Bebyggelsesforhold og historie Lokaiplanområdet omfatter 2 matrikler. På den ene af disse er den selvejende institution Kom-Bi beliggende. nstitutionen fungerer som aktivitetscenter og biograf. Den anden matrikel er den resterende del af en nu ubebygget parcelhusgrund. Kom-Bi s bygning, beliggende Nyvej 3, er oprindeligt opført i Bygningen er delvist opført i 2 etager. Parcelhusgrunden, beliggende Nyvej 5, var i perioden fra ca. år 1930 til 1997 bebygget med en bolig og et tilhørende, mindre gartneri. forbindelse med ombygningen af det kombinerede dagcenter og plejehjem, Rosengården, blev bygningerne nedrevet og arealet udlagt til fælles parkeringsared hr Rosengården og Kom-Bi. Den nordlige del af den oprindelige parcelhusgmnd blev tillagt Rosengårdens matrikel. Den sydlige, resterende del, er en selvstændig matrikel, der ifølge lokalplan nr. 24 i mindre omfang kan sammatrikuleres med Kom-Bi s matrikel, såfremt den påtænkte udvidelse af Kom-Bi nødvendiggør dette Trafikale forhold Området er beliggende ved Nyvej tæt på dennes udmunding i Tingvej. Begge veje er i kommunens planlægning klasse b-veje, dvs. veje med væsentlig betydning for l&&afiien De indgår begge i et lokaltrafikområde i Hornslet bymidte, hvor der ifolge kommuneplanen kan planlægges en hastighedsbegrænsning på 40 kdt. Kommuneplanen åbner også mulighed for, at hastigheden på Tingvej kan nedsættes til 30 km/t i forbindelse med evt. gennemførelse af en sivegadeløsning. Der er vej- og parkeringsadgang til Kom-Bi via en indkerrsel fra Tingvej. Den tidligere parcelhusgrund har en overkørsel til Nyvej. Der er adgang til den sydligste del af Rosengårdens matrikel via denne. Et skift i terrænniveauet hindrer, at der er gennemkarse1 fra Nyvej til den interne vej på Rosengårdens areal Kollektiv trafik Der er kollektiv trafikbetjening af lokalplanområdet med busser og nærbane Parkering De to institutioners parkeringer kan kombineres i fælles løsninger på tværs af eksisterende matrikelskel. Der er med adgang fra Tingvej, etableret fælles parkering med 28 parkeringspladser på arealet mellem Rosengården og Kom-Bi, hvoraf 10 pladser ligger helt eller delvist pa Kom-Bi s matrikel. Se illustrationsskitse, side 7 3

5 ~~ ~ 11. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR 32 Rosengårdens parkeringskrav blev ved udahejdelsen d lokaiplan nr. 24 opgjort til 29 pladser. En ombygning d Kom-Bi forventes at medføre et krav på yderligere 7 pladser. På det lavereliggende areal, øst for Kom-Bi, kan der anlægges op til 20 fælles parkeringspladser med adgang fra Nyvej, Der kan således etableres i alt 48 parkeringspladser, hvilket er 12 pladser mere end det opgjorte krav. Der må forventes at være udsving i det faktiske behov fo. parkeringspladser, afhængigt af de aktuelle arrangementer p% såvel Rosengården som Kom-Bi. Det skeinnes dog, at det reelle parkeringsbehov set i forhold til aktiviteternes døgnrytme vil kunne med de udlagte fælles parkeringsareder. 1.4 Lokalplanforslagets indhold Lokalplanen sikrer områdets fortsatte anvendelse og udbygning til kulturelle og offentlige formål med deriil hørende servicefaciliteter. Som nævnt har det været kommunens intention, at tilgodese Kom-Bi s muligheder for ekspansion uden at dette fomnger forholdene for nabobebyggelsen. For lokalplanområdet fastlægges nærmere bestemmelser om dets anvendelse og udstykning, trafiiadgang, vej- og parkeringsforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning, samt fonidsætninger for ibnigtagen af ny bebyggelse. 1.5 Lokalplanforslagets forhold til anden planlregning Lokalplan nr. 2 Matrikel 7co med Kom-Bi er indeholdt i område B i$ lokalplan nr. 2. for det nordlige centerområde i Hornslet, fra Denne lokalplan omhandler bebyggelsen langs Tingvej, der beskrives som en typisk stationsbygade med sin facadebebyggelse af 1 1/2- og 2 1/2etages ejendomme i røde teglsten og ca. 45 taghældning. Området er udlagt til centerformål med en maximal bebyggelsesprocent på 40. Fig. 2: Lokalplan nr. 2, område B Lokalplan nr. 2 regulerede bebyggelsen på matr. nr. 7co (Kom-Bi) således: en bebyggelsesprocent på 40 for matriklen (uden tillægsareal) bygninger må opfores i een etage, dog kan der dispenseres herfor ved tilbygning til eksisterende bebyggelse kan anvendes materiale i lighed med den eksisterende bygnings. Med godkendelse af nærværende lokalplan aflyses lokalplan nr. 2 på matrikel nr. 7co. 4

6 1. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR Lokalplan nr. 24 Lokalplanområdet grænser mod nord op til ældrecentret og plejehjemmet Rosengården, der udgør område A & lokaiplan 24 af marts Matrikel 7cv med den planlagte parkeringsplads ligger øst for Kom-Bi og udgør del af område B af lokalplan nr. 24 afmarts Lokaiplan nr. 24 fastlægger for område A: en bebyggelsesgrad på lokalplanområdet under et 40 som helhed for et max. etageantal på 3 en max. bygningsbjde på 10,5 m til facadens skæring med tagfladen Fig. 3: Lokalplan nr. 24, område A og B /\ - \ t-- Lokaiplan nr. 24 fastlægger for område B: at areaiet kan anvendes til fæiies parkering for Rosengården og Kom-Bi at der kan ske arealforbrug til en mindre udviddelse af Kom-Bi at der som følge de& kan ske den nødvendige areaioverførsel/skelfomdring. Rosengården, der er opført efter ovennævnte retningslinier, repræsenterede introduktionen af et nyere formsprog i byens midte. Kom-Bi og Rosengården er begge offentlige, kulturelle institutioner. Ved ombygningen Kom-Bi s matrikel en bjere bebyggelsesgrad og en bygningshøjde, der svarer til Rosengårdens, og bygningen tilnærmes det samme arkitektoniske formsprog. 1 S.3 Lokalplan nr. 7 Lokalplanområdet grænser mod syd op til lokaiplanområde nr. 7 for det sydlige centeromtåde i Hornslet, revideret januar DeMe fastlægger en bebyggelsesprocent på maximalt 75 for det tilstødende område A. Kommuneplan åbner mulighed for ved en ny lokalplan, at øge bebyggelsesprocenten til 70 for lokalplanområdet som helhed. Fig. 4: Lokalplan nr. 7, område A 1 S.4 Matr. nr. 7co og lokalplanlægningen Bebyggelsen på Kom-Bi s matrikel, 7c0, Hornslet By, Hornslet, har ud fra det faktum, at den er opført som biograf altid haft et større volumen og en større højde end både de åbent beliggende enfamiliehuse langs Nyvej og de mere tæt beliggende huse langs Tingvej, stationsbyens hovedgade. Samtidig har beliggenheden, umiddelbart syd for Rosengården og på et lavereliggende terræn, underordnet biografens bygningsmasse til Rosengårdens starre 3- etages bygning. Der er desuden også i de senere år bygget 2 ln-eiages ejendomme på Tingvej ved Nyvejs udmunding. Det er således ikke et ukendt eller et fremmed element, der introduceres i bybilledet ved den påtænkte ombygning & Kom-Bi, men snarere en logisk, fowentet udvikling og opdatering af byens gamle biograf. 5

7 l. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR 32) Matriklen har, siden biografen blev opført, haft en hajere udnyttelse end der gives mulighed for i lokalplan nr. 2, som den er blevet placeret i Kommuneplanen En gennemførelse af ombygningsprojektet for Kom-Bi og lokalplanen kræver et tillæg til kommuneplan Den fortætning, der sker, ligger i forlængelse af de intentioner og muligheder, der er angivet i kommuneplanen for Hornslet bymidte. Der åbnes i kommuneplanen, jævnf0r punkt 1.5.3, mulighed for fortætning i visse centrale områder i nabolokalplanområdet med en bebyggelsesprocent op til 70. Den fortætning, der sker på Kom-Bi, holder sig tæt ved disse rammer. En øgning af den tilladte etagehsjde til 10,5 m svarende til 3 etager er ikke et fremmedelement i lokalplanområdet, idet eksisterende byggeri nord for lokalplanområdet allerede fremstår i 3 etager, jævnfør punkt midlertid må det bemærkes, at den foreslåede fortætning giver anledning til visse hjdemæssige overvejelser i forhold til nabobebyggelser langs områdets vestlige og sydlige skel. Den foreslåede bebyggelseshajde overskrider de normale bjdegrænseplaner i forhold til parkeringspladsen på Nyvej 5 og i mindre grad i forhold til nabobebyggelse på Tingvej 16, og 18, samt den modstående side af Nyvej ved numrene 4% 4b og 4c. H0jdeoverskridelserne anses ikke for at give gener for ovennævnte bebyggelser, idet en væsentlig del af den eksisterende bygningskrop bevares uændret, og den ny bygningsmasse primært placeres mod Nyvej. Der er en umiddelbar risiko for indbliksgener i forbindelse med Kom-Bi s planlagte glasfacade mod syd og sydvest. Denne risiko elimineres ved anvendelse zf matteret glas i øverste etage. 1 S.6 Regionplanen Det nodvendige konimuneplantillæg er d&g i konflikt med regionplanen. 1.6 Lokalplanforslagets myndighedsbehandling Forslag til lokalplan, samt ændring af kommuneplan fremsendes til myndighedsbehandling i Århus Amt. 1.7 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger ndtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til lov om planlægning 9 17 et midlertidigt fodmd mod udstykning, bebyggelse og ændring i anvendelsen. Den eksisterende lovlige 6

8 ~~ ~ 1. REDEGQRELSE LOKALPLAN NR 32 anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet - dvs. den 9. februar 2000, kan der efter lov om planlægning under visse forudsætninger opnåes tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fia datoen for forslagets offentliggørelse, dvs. den 15. december 1999, og til den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog bjst indtil etårs datoen for offentliggørelsen 1.8 Behandling af indsigelser og ændring af lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse offentligheddasen fremkom indsigelser og ønsker om mindre ændringer i lokalplanforslaget. Ønskerne gik på følgende forhold: et konstateret behov for stcrre dispensation fia det skrå bjdegrænseplan i forhold til naboejendommene matr. nr. 7bi, 7m og 7bm af Hornslet by, Hornslet. Der er foretaget bring af berørte naboer. et ønske om at kunne udforme Kom-Bi s facade mod syd og vest uden brug af matteret glas direkte i vinduespartiet. ndsigelseme gik på fulgende forhold: Parkeringsforholdene i området, parkeringspladsens terrænregulering, indretning og udformning, idet man mener, at den øgede aktivitet der følger af Kom-Bi s ombygning vil medføre parkeringsgener på Nyvej og gener i form af indblik fm p-pladsen til matr. nr. 7cx Hornslet by, Hornslet Vinduespartiet mod syd og vest, idet man mener at dette vil bevirke indbliksgener for beboerne i ejendommene matr. nr. 7hq, 7hr, 7hs, 7ht og 7hu & Hornslet by, Hornslet. forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse er der som følge hed foretaget mindre ændringer & lokalplanområdets afgrænsning (bilag 3), ændringer i afsnittene 2.6, 2.7 og 2.8, ændringer på bilag 5 og indsat nyt bilag 10 til illustration af afskærmning mod indbliksgener fia vinduespartiet. Ændringerne imdekommer både ønsker og indsigelse, dog således, at de generelle parkeringsforhold i byområdet tages op til debat i forbindelse med revision af Kommuneplan Ændringernes forhold til anden planlægning Ændringen i lokalplanområdets afgrænsning betyder, at lokalplanområdet får en udstrækning der samtidig indbefatter område B i Lokalplan nr. 24. Med godkendelse af naværende lokalplan vil der således for dette område vme 2 lokalplaner gældende. Lokaiplanernes retningslinier supplerer hinanden og er ikke i modstrid. 7

9 1. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, ma ejendomme, der er omfattet af planen, i følge lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokaiplanforslaget medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fm lokaiplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser Ca planen kan kun gennemfores ved en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. Lokaiplanforslaget indeholder således i afsnit en bestemmelse om, at nævnte servitutter ophæves. Ophævelsen sker i henhold til lov om planlægning $15 stk. 2 nr. 15. For forhold der ikke er reguieret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesreguierende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 8

10 12. BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 32 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Kommentarer og illustrationer Lokaiplan nr. 32 for et byområde i Hornslet, Rosenholm Kommune henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 fastlægges herved folgende bestemmelser for det i pkt nævnte område. 2.1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at sikre udvidelsesmulighed for en eksisterende kulturel institutioner på en måde der også er rimelig for tilstødende ejendomme at forberede en optimal parkeringsløsning for området. 2.2 Område og zonestatus Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 3, og omfatter følgende matr. nr. af Hornslet by, Hornslet: 7co og 7cv, samt del af 7m Lokalpl anområdets zonestatus Lokaiplanområdet er byzone. 2.3 Områdets anvendelse lokaiplanområdet gælder følgende forhold: Området må kun anvendes til offentlige og kulturelle formål, herunder: kultur- og aktivitetscenter for forskellige aidersgrupper på matr. nr. 7co Hornslet by, Hornslet (Kom- Bi). parkering for Kom-Bi og Rosengården på matr. nr. 7cv og del af matr. nr. 7m Hornslet by, Hornslet. 2.4 Udstykninger Matrikleme må ikke udstykkes yderligere, men der kan foretages arealoverførsler og sammenlægninger i mindre omfang fra matr. nr. 7cv Hornslet by til matr. nr. 7co Hornslet by, Hornslet (Kom-Bi). 2.5 Vej- og stiforhold Lokalplanoddet kan fortsat trafiibetjenes med direkte adgang Nyvej og indirekte adgang fra Tingvej. 2.6 Parkering Ved gennemfarelse af det i lokalplanen beskrevne byggeri skal det samlede antal parkeringspladser øges med 8 9

11 12. BESTEMMELSER LOKALPLAN 2.32 pladser. Dette indebærer nyanlæg af minimum dette antal parkeringspladser primært på matrikel 7cv. Parkeringspladserne indgår som en del af det samlede parkeringsanlæg. Der skal foretages terrænregulering på den del af parkeringspladsen, som har indkørsel fia Nyvej. Parkeringspladsens anlæggelse skal ske efter een af følgende alternative retningslinier: Terrænet skal ændres således at den nordøstiigste del nedreguleres min. 30 cm til kote Der skal udføres afvanding af parkeringspladsen og kantsætning af ejendommen matr. nr. 7cx, Hornslet by, Hornslet. 2, sammenhæng hermed skal eksisterende plankeværk flyttes væk fra skellet og ind på matr. nr. 7cv. Plankeværket skal i stedet placeres mellem skel og parkeringsbåsene og i parkeringspladsens niveau. Terrænet skal reguleres således, at den nordøstlige del nedreguleres min. 50 cm til kote ) Der skal udføres afvanding af parkeringspladsen og kantsætning mod ejendommen matr. nr. 7cx, Hornslet by, Hornslet. 2, Se illustrationsskitse, side 17. i) Hensigten med bestemmelsen er at bringe bedre overensstemmelse mellem terrænet på parkeringspladsen Og naboens t ~nm 2, Hensigten med bestemmelsen er at imadegå eventuel risiko for, at overfladevand fra parkeringspladsen skal skabe gener for naboejendommen. 2.7 Bebyggelsens omfang og placering For lokalplanområdet gælder: at bebyggelsesgraden ikke må overstige 45 3, at der kun må bygges indenfor det angivne byggefelt at der må bygges i indtil to etager at der niå bygges ud til fremtidigt skel mod matr. nr. 7cv af Hornslet by, Hornslet at bygningshøjden ikke må overstige 10,5 m ved facadens skæring med tagfiaden, idet der dog kan dispenseres i vanligt omfang for elevatortårne, skorstenspiber og lignende5 at bebyggelsens maksimale højde i forhold til naboskel og sti, specielt i forhold til skel ved matr. nr. 7bi og 7m Hornslet by, Hornslet, fastsættes til 43 m + 0,65 x afstanden ) at bebyggelsens maksimale højde i forhold til naboskel og sti, specielt i forhold til skel ved matr. nr. 7bm Hornslet by, Hornslet, fastsættes til 6,5 m + 0,65 x afstanden at bebyggelsens maksimale højde i forhold til modstående vejlinie, fastsættes til 53 m + 0,6 x afstanden ) at bebyggelsen skal overholde en afstand på 2,5 m mod naboskel ved matr. nr. 7an, 7bi og 7bm Hornslet by, Hornslet, idet der dog kan dispenseres for tekniske installationer, henmder teknikbro i 3 m bredde og 11 m højde, max. 0,3 m fra facadeplan. ) En bebyggelsesgrad på max. 45 vil modsvare en bebyggelsesprocent på ca. 80, inklusive en fleksibilitet. 4, Hensigten med at pållogge et byggefelt er, at sibe imod, at store og haje bygninger, med en væsentlig påvirkning af det &siske milja, placeres for tæt mod Nyvej og de eksisterende nabobebyggelser. Vurdering af begrebet starre foretages af byrådet i hvert enkelt tivælde. Den tilladte bygningshajde i byggefeltet er udtryk for en dispensation på 2 m i forhold til Bygningsreglementets generelle hajdebestemmelser. a) Den tilladte bygningshajde er udtryk for en dispensation for max. 1,5 m i forhold til Bygningsreglententets almindelige bestemmelser om hajde i phold til naboskel og sti. Den tilladte bygningsh~jde er udtryk for en dispensation for max. 3,5 m i forhold til Bygningsreglementets almindelige bestemmelser om hajde i forhold til naboskel og sti. Den tilladte bygningshajde er udtryk for en dispensation for max. 5,5 m i forhold til Bygningsreglementets almindelige bestemmelser om hade og afstand i forhold til vej. 2.8 Bebyggelsens udformning For lokalplanområdet gælder: at byggen kan opføres med fladt tag at facadematerialer skal være tegl og glas i facadepartier, evt. suppleret med et plademateriale at glas i facadepartier mod syd og vest, enten skal udføres med matteret glas i overste etage, eller skal 10

12 12. BESTEMMELSER LOKALPLAN NlL 32 udføres med klart glas i kombination med, at der som 9, Bestemmelsen har til hensigt at hindre indbliksgener en integreret og fast del af facadekonsirukiionen skal for nartliggende boliger samtidig med, at der kan ucifmes et ophængningssystem i matteret plexiglas for opnåes en harmonisk og arkitektonisk smuk biografplakater. 9, facadelmning. 2.9 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den tilsluttes fjernvarmefoqning fia Hornslet Fjernvarme A.m.b.a.. Se principskitse side Servitutter Fslgende privatretslige servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, ophæves: Hegnspligt lyst mod matr. nr. 7f for matr. nr. 7co Hornslet by, Horn~let.~ 9, Servitutten er et den oprindelige udstykning af matr. nr. matr. nr. 7J Da de to matrikler ikke har etnaboforholda!yses wvitutten. 11

13 2. BESTEMMELSER LOKALPLAN NR Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er således endeligt godkendt af Rosenholm kommunes byråd: Hornslet, den V ~M~aursen Direktør i, 12

14

15

16

17

18 BLAG 5 LOKALPLAN NR. 32 llusirationsskitse: Planlagt parkering og stueplan 17

19 BLAG 6 LOKALPLAN NR 32 O '... Fra byggeprogram: Stueplan af eksisterende biograf 18

20 BLAG 7 LOKALPLAN NR 32 O -.._ _.-._ _ _ _ f._.._.-e.--- * , byggeprogram: Fremtidig plandisponering af stueetage 19

21 BLAG 8 LOKALPLAN NR. 32 byggeprogram: Fremtidig plandisponering af 1. sal 20

22 LOKALPLAN NR 32 FACADE MOD VEST L FACADE MOD SYD J FACADE MOD ØST llustrationsskz tse. Facader JLa byggeprogram 21

23 BLAG 10 LOKALPLAN N +-- l 1 l i l l l llustrationssnit. Afskmmning mod indbliksgener 22

24 BLAG 11 LOKALPLAN NR 32 TLLEG NR. 6 KOMMUNEPLAN ÆNDRNGER VEDR0RENDE HOVEDSTRUKTUR OG RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNNGEN HORNSLET Rosenholm kommune Marts

25 REDEMRELSE OG RAMMER Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN REDE G0RELSE: det der henvises til redegørelsen i lokaiplanforslag nr. 32 konstateres, at der er opstået et behov for at justere kommuneplanens hovedstxuktur og rammebestemmelser således: 1. Ændringer i hovedstruktur: Kommuneplanens eksisterende område 0.4 er et offentiigt bebyggelsesområde indeholdende 2 ejendomme. Ejendommene er planlagt til - / anvendes til dagcenter og plejehjem/-boliger henholdsvis fælles parkeringsfaciliteter for Rosengården og Kom-Bi. Fig. 1 : Eksisterende områdeinddeling Rosenholm Kommune ønsker nu at ændre hovedstrukturen således, at ejendommen med Kom-Bi inddrages i område 0.4. Denne ændring er en logisk fortsættelse af de planlagte fælles parkeringsfaciiiteter fa Rosengården og Kom-Bi. Det følger af områdeændringen, at ejendommen med Kom-Bi samtidigt udtages af centerområde C. 1. Den nye hovedstniktur/områdeinddeling fremgår rf omstående kort, side

26 REDEWRELSE OG RAMMER Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN Ændringer i rammebestemmelser: Kommuneplanens eksisterende rammebestemmelser har ikke taget højde for det foreliggende byggeprogram og skitseprojekt for ombygning af biografen og kultur- og aktivitetscenteret Kom-Bi. Ombygningen omfatter bl.a. en forlængelse af den eksisterende biografsal og påbygning af en ny sal beliggende på en ny etage mod Nyvej. Projektet indebærer også anvendelsen af et andet formsprog end det som rammebestemmelserne for centerområdet C. 1 tilsigter. stedet anvendes et formsprog som ligger i forlængelse af Rosengårdens. Rosenholm Kommune ønsker nu at ændre rammebestemmelserne således, at ombygningen kan gennemføres til gavn for kommunens borgere. Ombygningen kræver en starre bygningshøjde, både i forhold til de bestemmelser der er fastlagt for C. 1, og de bestemmelser der er fastlagt for 0.4. Ved dette tillæg åbnes derfor op for følgende: Anvendelsen af området 0.4 fastlægges til offentligt bebyggelsesområde, såsom ældrecenter, plejehjem, pleje-/ældreboliger, service og administration, kulturog aktivitetscenter for forskellige aldersgrupper, teater, forsamlingslokaler, parkering, samt lignende offentlige formål. Til sammenligning åbnede de tidligere gældende rammebestemmelser samme muligheder for anvendelse af områdets ejendomme, blot fastlagt gennem særskilte bestemmelser for henholdsvis område C.1 og område 0.4. Bebyggelsesgraden for område 0.4 fastsættes til 45 for området under eet. Til sammenligning var bebyggelsesgraden for område 0.4 under eet tidligere 40, og bebyggelsesprocenten for område C. 1 under eet tidligere 50. Den maksimale bygningshøjde fastlægges til 10,5 m til facadens skæring med tagfiaden. Til sammenligning var den tidligere bestemmelse for område 0.4 også 10,5 m og bestemmelsen for område C.l 7,5 m til facadens skæring med tagfladen. Bebyggelsens etageantal fastlægges til maksimum 3 etager, dog kun 2 etager for ejendommen matr. nr. ko, Hornslet by, Hornslet (Kom-Bi). Til sammenlignming var rammebestemmelserne i område 0.4 også 3 etager, og for område C. 1 2 etager med udnyttet tagetage. Fig. 2: Rammer for lokaiplanlegning RAMMER FOR L Område Områdets anvendelse Bebyggelsens art Bebyggelsens omfang Max. etageantal Max. b ygningshsj de Andet Områdets status og detailplanlregning KALPLANLÆGNNG 0.4 Offentligt bebyggelsesområde Plejehjem, ældrecenter, ældreboliger med servicearealer, akiivitetscenter for forskellige aldersgrupper, biograf, teater og forsamlingslokaler, service og administration Max. bebyggelsesgrad 45 for området under et 3 etager 10,5 m til facadens skæring med tagfiaden Eksisterende bebygget område. Byzone. Lokalplan nr. 24 og lokalplan nr

27 HOVEDSTRUKTUR Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN LANDZONEAREAL DER OVERF0RES TL BYZONE VED LOKXPLAV AREALER DER FORBUVER LANDZONE AREALER BYZONE SKOVB YGGELNE BLANDETBOUG-OG OMR&E 26

28 HOVEDSTRUKTUR Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN Vedtagelsespåtegning Tillæg nr. 6 til kommuneplan er således godkendt af Rosenholm kommunes byråd: orgmester P Direktør 27

29 TNGLY SNNGSBEGÆRNG LOKALPLAN NR. 32 Tinglysning Lokalplanen begæres tinglyst på følgende ejendomme: matr. nr. 7 CO, 7cv og 7 m Hornslet by, Hornslet. Hornslet, den 2000 Arkitekt 28

30 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 29 Akt. nr. : F 57 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 7 CO, Hornslet By, Hornslet Ejendomsejer: Rosenholm Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Slettet som begæret. Retten i Århus den

31 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 30 Akt. nr. : F 57 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 7 CO, Hornslet By, Hornslet Ejendomsejer: Rosenholm Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst som begæret på matr.nr. 7 CO, 7 cv og 7 m Hornslet by, Hornslet. - Det bemærkes, at der verserer sag om tinglysningsafgiften og dennes størrelse ved Told- og Skat, Høje Taastrup. - Eventuel indbetaling af yderligere afgift kan derfor ikke ske til tinglysningsafdelingen. - Evt. henvendelse på tlf.nr mellem kl og Retten i Århus den

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 431. For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade

Lokalplan nr. 431. For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade Lokalplan nr. 431 For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade 24. juni 2002 RESUMÈ AF LOKALPLANENS INDHOLD Ê Ú Bykort med lokalplanområdets markering Foto af eksisterende hotel set ind over Torvet Bygningsproportioner

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN NR.~UD IERNSTOHFFSMINDE

LOKALPLAN NR.~UD IERNSTOHFFSMINDE FAABORG KOMMUNE LOKALPLAN NR.~UD OFFENTLIGT OMRÅDE, IERNSTOHFFSMINDE NOVEMBER 1980 A. LOKALPLAN~NS INDHOLD Lokaiplanforslaget omfatter et område med et kommunalt plejehjem og en privat efterskole beliggende

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR THISTED _- KOMMUNE REDEGBRELSE l Baggrunden for lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at overfare det eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.10

Lokalplan nr. 4.18.10 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.10 Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer 17.04.1990 Kongsbak Informatik HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN 4.18.10

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere