LOKALPLAN NR. 32 ROSENHOLM KOIUMUNE FOR ET OMRÅDE TIL KULTURELLE OG OFFENTLIGE FORMÅL VED KOM-BI I HORNSLET Q

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 32 ROSENHOLM KOIUMUNE FOR ET OMRÅDE TIL KULTURELLE OG OFFENTLIGE FORMÅL VED KOM-BI I HORNSLET Q 516099"

Transkript

1 ROSENHOLM KOUMUNE KUY GYLDGT NED AFSTEMPLNG AF OOMMERYONTORETS USSEKOhTPOLAPPARAT Q LOKALPLAN NR. 32 FOR ET OMRÅDE TL KULTURELLE OG OFFENTLGE FORMÅL VED KOM-B HORNSLET Rosenholm Kommune Marts 2000

2 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 32 LOKALPLANFORSLAGETS REDEGPRELSE 1.1 Lokal planforslag sområdet Beliggenhed 1.2 Lokalplanforslagets baggrund og forniål Baggrund Formål 1.3 Eksisterende forhold Beb ggelsesforhold og historie Tra y ikaie forhold Kollektiv trafik Parkering 1.4 Lokalplanforslagets indhold 1.5 Lokalplanforslagets forhold til anden planlaegning Lokalplan nr Lokalplan nr Lokal lan nr Matri R el nr. 7co og lokalplanlægningen Kommuneplanen Regionplanen Lokalplanforslagets myndighedsbehandling Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Behandling af indsigelser og ændring af lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse Æiidringernes forhold til anden planlægning Lokal p an ens ret sv ir kn in g er LOKALPLANENS BESTEMMELSER 2.1 Lokaiplariens formål 2.2 Område og zonestatus Lokalplanområdets afgrænsning Lokal planområdefs zonestatus 2.3 Områdets anvendelse 2.4 Udstykninger 2.5 Vej- og stiforhold 2.6 Parkering 2.7 Bebyggelsens omfang og placering 2.8 Bebyggelsens udformning Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Servitutter, der ophæves 2.11 Vedtagelsespåtegning Side 02 Side O2 Side 02 Side 03 Side 03 Side 03 Side 03 Side 04 Side 05 Side 05 Side 05 Side 06 Side 06 Side 09 Side O9 Side 11 Side 02 Side 02 Side 03 Side 04 Side 04 Side 06 Side 06 Side 07 Side 07 Side OS Side 09 Side 09 Side 09 Side 09 Side 09 Side 09 Side 10 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 BLAG 1 lokalulankort (eks. forhold: niatrikulwe forhold) B LAG 2 lokal&nkort (eks. forhold: bebyggelse & husnunire) B LAG 3 lokal plaiikort (lokalplankort, loknlplatiomr*ådets afgrænsning) B LAG 4 lokalplankort (lokalpimikort, bygge$lt) B LAG 5 illustrationsplan {skiise for~emtidigyarkeriiig m.m.) B LAG 6 illustrationsplan (stileplati af eks. biograt B LAG 7 illustrationsplan ~r.,l~tiji,.~)oi~i*itig af ombygget stueetage) B LAG 8 illustrationspian (ilnridisponei.itig af 1. sal i ombygget biografi B LAG 9 illustratiorisplan (facader af ombygget biograj B LAG 10 - illus tratiorissnit (afikkairnining niod inclbliksgener) KOMMUNEPLANTLLÆG BLAG 10 - Tillæg nr. 6 til komniuneplan Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23

3 1. REDEGPRELSE LOKALPLAN NR 32 LOKALPLANFORSLAGETS REDEWRELSE Konznzentarer og illustrationer 1.1 Lokalplanforslagsområdet Beliggenhed Lokalplanonirådet er beliggende i byområde (byzone) i den centrale del af Hornslet by. Det omfatter to matrikler, 7co og del af 7cv, Hornslet by. Hornslet. Matrikel 7co indeholder biografen og aktivitetscentret Kom-Bi. Matrikel 7cv indeholder et planlagt parkeringsareal ftelles for teldrecentret Rosengården og Kom-Bi. Matrikel 7cv indgår kun i lokalplanonddet med den del der overfores fra matriklen til matrikel 7co. For oinrådets placering, se forsiden 1.2 Lokalplanforslagets baggrund og formål Baggrund Fip. 1: Skitse for Koin-Bi s ombygning De byg ni ngs nixs si ge ra niiiier for kulturinstitut io ne n Koni-Bi onskes forbedret. Øiiskcrne er defineret i et byggeprogram af 9. marts 1999, som danner grundlag for den videre projektering. - Fra byggeprogrammet: deen med projektet er at sqrke biografen og kulturhuset Koni-Bi lokalt og i koihmiice med den nærliggende storby. Foreningen Kom-Bi f& styrket sine muligheder for at fastholde og udbygge institutionens kulturelle profil med filmforevisninger, teater, musik, kunstudstillinger 1ii.m. - og andre bmgere (foreninger, grupper og eiikelprsoncr) ir ogct adgayg til at bmge huset, fordi det freiiiovcr blijzr inuligt at afiftkle flen: aktiviteter og arrangementer på saninie tid. Lokalpianen skal danne ranuiierne for skitseprojektets realisering. Projektets ogede arealkrav onskes opfildt? dels ved at nedrive og ombygge dele af den eksisterende bygning og dels ved at der ovcrfores det imdvendigc areal fra matrikel 7cv til niatrikel 7co. Kom-Bi s aktuelle byggcplaner omfatter prinixrt : ombygning af eksistercnde biografsal og operatonum. samt ny kinotekiiik onibygiung af eksistcrcnde billet-kiosksalg, foyer og toiletter, inklusive et oflciitligt liandikaptoilet opforelse af ny biogiafsal. foyer og cafeonu5de. Endelig onskes det visuelt at foistrerke Kom-Bi s tilstedevaxclse i bybilledet Formål Kommunen onsker. at lokalplanen afstikker de nodvendige ramnier for den planlagte udvidelse og ombygning af Kom-Bi pi cn sidan made, at den sandede bebyggelse. trods dcii fortzttcde brug af arealerne. ikke er 2 -i---j \--

4 l. REDEGZRELSE LOKALPLAN NR. 32 til gene for nabobebyggelseme. 1.3 Eksisterende forhold Bebyggelsesforhold og historie Lokaiplanområdet omfatter 2 matrikler. På den ene af disse er den selvejende institution Kom-Bi beliggende. nstitutionen fungerer som aktivitetscenter og biograf. Den anden matrikel er den resterende del af en nu ubebygget parcelhusgrund. Kom-Bi s bygning, beliggende Nyvej 3, er oprindeligt opført i Bygningen er delvist opført i 2 etager. Parcelhusgrunden, beliggende Nyvej 5, var i perioden fra ca. år 1930 til 1997 bebygget med en bolig og et tilhørende, mindre gartneri. forbindelse med ombygningen af det kombinerede dagcenter og plejehjem, Rosengården, blev bygningerne nedrevet og arealet udlagt til fælles parkeringsared hr Rosengården og Kom-Bi. Den nordlige del af den oprindelige parcelhusgmnd blev tillagt Rosengårdens matrikel. Den sydlige, resterende del, er en selvstændig matrikel, der ifølge lokalplan nr. 24 i mindre omfang kan sammatrikuleres med Kom-Bi s matrikel, såfremt den påtænkte udvidelse af Kom-Bi nødvendiggør dette Trafikale forhold Området er beliggende ved Nyvej tæt på dennes udmunding i Tingvej. Begge veje er i kommunens planlægning klasse b-veje, dvs. veje med væsentlig betydning for l&&afiien De indgår begge i et lokaltrafikområde i Hornslet bymidte, hvor der ifolge kommuneplanen kan planlægges en hastighedsbegrænsning på 40 kdt. Kommuneplanen åbner også mulighed for, at hastigheden på Tingvej kan nedsættes til 30 km/t i forbindelse med evt. gennemførelse af en sivegadeløsning. Der er vej- og parkeringsadgang til Kom-Bi via en indkerrsel fra Tingvej. Den tidligere parcelhusgrund har en overkørsel til Nyvej. Der er adgang til den sydligste del af Rosengårdens matrikel via denne. Et skift i terrænniveauet hindrer, at der er gennemkarse1 fra Nyvej til den interne vej på Rosengårdens areal Kollektiv trafik Der er kollektiv trafikbetjening af lokalplanområdet med busser og nærbane Parkering De to institutioners parkeringer kan kombineres i fælles løsninger på tværs af eksisterende matrikelskel. Der er med adgang fra Tingvej, etableret fælles parkering med 28 parkeringspladser på arealet mellem Rosengården og Kom-Bi, hvoraf 10 pladser ligger helt eller delvist pa Kom-Bi s matrikel. Se illustrationsskitse, side 7 3

5 ~~ ~ 11. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR 32 Rosengårdens parkeringskrav blev ved udahejdelsen d lokaiplan nr. 24 opgjort til 29 pladser. En ombygning d Kom-Bi forventes at medføre et krav på yderligere 7 pladser. På det lavereliggende areal, øst for Kom-Bi, kan der anlægges op til 20 fælles parkeringspladser med adgang fra Nyvej, Der kan således etableres i alt 48 parkeringspladser, hvilket er 12 pladser mere end det opgjorte krav. Der må forventes at være udsving i det faktiske behov fo. parkeringspladser, afhængigt af de aktuelle arrangementer p% såvel Rosengården som Kom-Bi. Det skeinnes dog, at det reelle parkeringsbehov set i forhold til aktiviteternes døgnrytme vil kunne med de udlagte fælles parkeringsareder. 1.4 Lokalplanforslagets indhold Lokalplanen sikrer områdets fortsatte anvendelse og udbygning til kulturelle og offentlige formål med deriil hørende servicefaciliteter. Som nævnt har det været kommunens intention, at tilgodese Kom-Bi s muligheder for ekspansion uden at dette fomnger forholdene for nabobebyggelsen. For lokalplanområdet fastlægges nærmere bestemmelser om dets anvendelse og udstykning, trafiiadgang, vej- og parkeringsforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning, samt fonidsætninger for ibnigtagen af ny bebyggelse. 1.5 Lokalplanforslagets forhold til anden planlregning Lokalplan nr. 2 Matrikel 7co med Kom-Bi er indeholdt i område B i$ lokalplan nr. 2. for det nordlige centerområde i Hornslet, fra Denne lokalplan omhandler bebyggelsen langs Tingvej, der beskrives som en typisk stationsbygade med sin facadebebyggelse af 1 1/2- og 2 1/2etages ejendomme i røde teglsten og ca. 45 taghældning. Området er udlagt til centerformål med en maximal bebyggelsesprocent på 40. Fig. 2: Lokalplan nr. 2, område B Lokalplan nr. 2 regulerede bebyggelsen på matr. nr. 7co (Kom-Bi) således: en bebyggelsesprocent på 40 for matriklen (uden tillægsareal) bygninger må opfores i een etage, dog kan der dispenseres herfor ved tilbygning til eksisterende bebyggelse kan anvendes materiale i lighed med den eksisterende bygnings. Med godkendelse af nærværende lokalplan aflyses lokalplan nr. 2 på matrikel nr. 7co. 4

6 1. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR Lokalplan nr. 24 Lokalplanområdet grænser mod nord op til ældrecentret og plejehjemmet Rosengården, der udgør område A & lokaiplan 24 af marts Matrikel 7cv med den planlagte parkeringsplads ligger øst for Kom-Bi og udgør del af område B af lokalplan nr. 24 afmarts Lokaiplan nr. 24 fastlægger for område A: en bebyggelsesgrad på lokalplanområdet under et 40 som helhed for et max. etageantal på 3 en max. bygningsbjde på 10,5 m til facadens skæring med tagfladen Fig. 3: Lokalplan nr. 24, område A og B /\ - \ t-- Lokaiplan nr. 24 fastlægger for område B: at areaiet kan anvendes til fæiies parkering for Rosengården og Kom-Bi at der kan ske arealforbrug til en mindre udviddelse af Kom-Bi at der som følge de& kan ske den nødvendige areaioverførsel/skelfomdring. Rosengården, der er opført efter ovennævnte retningslinier, repræsenterede introduktionen af et nyere formsprog i byens midte. Kom-Bi og Rosengården er begge offentlige, kulturelle institutioner. Ved ombygningen Kom-Bi s matrikel en bjere bebyggelsesgrad og en bygningshøjde, der svarer til Rosengårdens, og bygningen tilnærmes det samme arkitektoniske formsprog. 1 S.3 Lokalplan nr. 7 Lokalplanområdet grænser mod syd op til lokaiplanområde nr. 7 for det sydlige centeromtåde i Hornslet, revideret januar DeMe fastlægger en bebyggelsesprocent på maximalt 75 for det tilstødende område A. Kommuneplan åbner mulighed for ved en ny lokalplan, at øge bebyggelsesprocenten til 70 for lokalplanområdet som helhed. Fig. 4: Lokalplan nr. 7, område A 1 S.4 Matr. nr. 7co og lokalplanlægningen Bebyggelsen på Kom-Bi s matrikel, 7c0, Hornslet By, Hornslet, har ud fra det faktum, at den er opført som biograf altid haft et større volumen og en større højde end både de åbent beliggende enfamiliehuse langs Nyvej og de mere tæt beliggende huse langs Tingvej, stationsbyens hovedgade. Samtidig har beliggenheden, umiddelbart syd for Rosengården og på et lavereliggende terræn, underordnet biografens bygningsmasse til Rosengårdens starre 3- etages bygning. Der er desuden også i de senere år bygget 2 ln-eiages ejendomme på Tingvej ved Nyvejs udmunding. Det er således ikke et ukendt eller et fremmed element, der introduceres i bybilledet ved den påtænkte ombygning & Kom-Bi, men snarere en logisk, fowentet udvikling og opdatering af byens gamle biograf. 5

7 l. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR 32) Matriklen har, siden biografen blev opført, haft en hajere udnyttelse end der gives mulighed for i lokalplan nr. 2, som den er blevet placeret i Kommuneplanen En gennemførelse af ombygningsprojektet for Kom-Bi og lokalplanen kræver et tillæg til kommuneplan Den fortætning, der sker, ligger i forlængelse af de intentioner og muligheder, der er angivet i kommuneplanen for Hornslet bymidte. Der åbnes i kommuneplanen, jævnf0r punkt 1.5.3, mulighed for fortætning i visse centrale områder i nabolokalplanområdet med en bebyggelsesprocent op til 70. Den fortætning, der sker på Kom-Bi, holder sig tæt ved disse rammer. En øgning af den tilladte etagehsjde til 10,5 m svarende til 3 etager er ikke et fremmedelement i lokalplanområdet, idet eksisterende byggeri nord for lokalplanområdet allerede fremstår i 3 etager, jævnfør punkt midlertid må det bemærkes, at den foreslåede fortætning giver anledning til visse hjdemæssige overvejelser i forhold til nabobebyggelser langs områdets vestlige og sydlige skel. Den foreslåede bebyggelseshajde overskrider de normale bjdegrænseplaner i forhold til parkeringspladsen på Nyvej 5 og i mindre grad i forhold til nabobebyggelse på Tingvej 16, og 18, samt den modstående side af Nyvej ved numrene 4% 4b og 4c. H0jdeoverskridelserne anses ikke for at give gener for ovennævnte bebyggelser, idet en væsentlig del af den eksisterende bygningskrop bevares uændret, og den ny bygningsmasse primært placeres mod Nyvej. Der er en umiddelbar risiko for indbliksgener i forbindelse med Kom-Bi s planlagte glasfacade mod syd og sydvest. Denne risiko elimineres ved anvendelse zf matteret glas i øverste etage. 1 S.6 Regionplanen Det nodvendige konimuneplantillæg er d&g i konflikt med regionplanen. 1.6 Lokalplanforslagets myndighedsbehandling Forslag til lokalplan, samt ændring af kommuneplan fremsendes til myndighedsbehandling i Århus Amt. 1.7 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger ndtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til lov om planlægning 9 17 et midlertidigt fodmd mod udstykning, bebyggelse og ændring i anvendelsen. Den eksisterende lovlige 6

8 ~~ ~ 1. REDEGQRELSE LOKALPLAN NR 32 anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet - dvs. den 9. februar 2000, kan der efter lov om planlægning under visse forudsætninger opnåes tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fia datoen for forslagets offentliggørelse, dvs. den 15. december 1999, og til den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog bjst indtil etårs datoen for offentliggørelsen 1.8 Behandling af indsigelser og ændring af lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse offentligheddasen fremkom indsigelser og ønsker om mindre ændringer i lokalplanforslaget. Ønskerne gik på følgende forhold: et konstateret behov for stcrre dispensation fia det skrå bjdegrænseplan i forhold til naboejendommene matr. nr. 7bi, 7m og 7bm af Hornslet by, Hornslet. Der er foretaget bring af berørte naboer. et ønske om at kunne udforme Kom-Bi s facade mod syd og vest uden brug af matteret glas direkte i vinduespartiet. ndsigelseme gik på fulgende forhold: Parkeringsforholdene i området, parkeringspladsens terrænregulering, indretning og udformning, idet man mener, at den øgede aktivitet der følger af Kom-Bi s ombygning vil medføre parkeringsgener på Nyvej og gener i form af indblik fm p-pladsen til matr. nr. 7cx Hornslet by, Hornslet Vinduespartiet mod syd og vest, idet man mener at dette vil bevirke indbliksgener for beboerne i ejendommene matr. nr. 7hq, 7hr, 7hs, 7ht og 7hu & Hornslet by, Hornslet. forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse er der som følge hed foretaget mindre ændringer & lokalplanområdets afgrænsning (bilag 3), ændringer i afsnittene 2.6, 2.7 og 2.8, ændringer på bilag 5 og indsat nyt bilag 10 til illustration af afskærmning mod indbliksgener fia vinduespartiet. Ændringerne imdekommer både ønsker og indsigelse, dog således, at de generelle parkeringsforhold i byområdet tages op til debat i forbindelse med revision af Kommuneplan Ændringernes forhold til anden planlægning Ændringen i lokalplanområdets afgrænsning betyder, at lokalplanområdet får en udstrækning der samtidig indbefatter område B i Lokalplan nr. 24. Med godkendelse af naværende lokalplan vil der således for dette område vme 2 lokalplaner gældende. Lokaiplanernes retningslinier supplerer hinanden og er ikke i modstrid. 7

9 1. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, ma ejendomme, der er omfattet af planen, i følge lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokaiplanforslaget medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fm lokaiplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser Ca planen kan kun gennemfores ved en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. Lokaiplanforslaget indeholder således i afsnit en bestemmelse om, at nævnte servitutter ophæves. Ophævelsen sker i henhold til lov om planlægning $15 stk. 2 nr. 15. For forhold der ikke er reguieret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesreguierende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 8

10 12. BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 32 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Kommentarer og illustrationer Lokaiplan nr. 32 for et byområde i Hornslet, Rosenholm Kommune henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 fastlægges herved folgende bestemmelser for det i pkt nævnte område. 2.1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at sikre udvidelsesmulighed for en eksisterende kulturel institutioner på en måde der også er rimelig for tilstødende ejendomme at forberede en optimal parkeringsløsning for området. 2.2 Område og zonestatus Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 3, og omfatter følgende matr. nr. af Hornslet by, Hornslet: 7co og 7cv, samt del af 7m Lokalpl anområdets zonestatus Lokaiplanområdet er byzone. 2.3 Områdets anvendelse lokaiplanområdet gælder følgende forhold: Området må kun anvendes til offentlige og kulturelle formål, herunder: kultur- og aktivitetscenter for forskellige aidersgrupper på matr. nr. 7co Hornslet by, Hornslet (Kom- Bi). parkering for Kom-Bi og Rosengården på matr. nr. 7cv og del af matr. nr. 7m Hornslet by, Hornslet. 2.4 Udstykninger Matrikleme må ikke udstykkes yderligere, men der kan foretages arealoverførsler og sammenlægninger i mindre omfang fra matr. nr. 7cv Hornslet by til matr. nr. 7co Hornslet by, Hornslet (Kom-Bi). 2.5 Vej- og stiforhold Lokalplanoddet kan fortsat trafiibetjenes med direkte adgang Nyvej og indirekte adgang fra Tingvej. 2.6 Parkering Ved gennemfarelse af det i lokalplanen beskrevne byggeri skal det samlede antal parkeringspladser øges med 8 9

11 12. BESTEMMELSER LOKALPLAN 2.32 pladser. Dette indebærer nyanlæg af minimum dette antal parkeringspladser primært på matrikel 7cv. Parkeringspladserne indgår som en del af det samlede parkeringsanlæg. Der skal foretages terrænregulering på den del af parkeringspladsen, som har indkørsel fia Nyvej. Parkeringspladsens anlæggelse skal ske efter een af følgende alternative retningslinier: Terrænet skal ændres således at den nordøstiigste del nedreguleres min. 30 cm til kote Der skal udføres afvanding af parkeringspladsen og kantsætning af ejendommen matr. nr. 7cx, Hornslet by, Hornslet. 2, sammenhæng hermed skal eksisterende plankeværk flyttes væk fra skellet og ind på matr. nr. 7cv. Plankeværket skal i stedet placeres mellem skel og parkeringsbåsene og i parkeringspladsens niveau. Terrænet skal reguleres således, at den nordøstlige del nedreguleres min. 50 cm til kote ) Der skal udføres afvanding af parkeringspladsen og kantsætning mod ejendommen matr. nr. 7cx, Hornslet by, Hornslet. 2, Se illustrationsskitse, side 17. i) Hensigten med bestemmelsen er at bringe bedre overensstemmelse mellem terrænet på parkeringspladsen Og naboens t ~nm 2, Hensigten med bestemmelsen er at imadegå eventuel risiko for, at overfladevand fra parkeringspladsen skal skabe gener for naboejendommen. 2.7 Bebyggelsens omfang og placering For lokalplanområdet gælder: at bebyggelsesgraden ikke må overstige 45 3, at der kun må bygges indenfor det angivne byggefelt at der må bygges i indtil to etager at der niå bygges ud til fremtidigt skel mod matr. nr. 7cv af Hornslet by, Hornslet at bygningshøjden ikke må overstige 10,5 m ved facadens skæring med tagfiaden, idet der dog kan dispenseres i vanligt omfang for elevatortårne, skorstenspiber og lignende5 at bebyggelsens maksimale højde i forhold til naboskel og sti, specielt i forhold til skel ved matr. nr. 7bi og 7m Hornslet by, Hornslet, fastsættes til 43 m + 0,65 x afstanden ) at bebyggelsens maksimale højde i forhold til naboskel og sti, specielt i forhold til skel ved matr. nr. 7bm Hornslet by, Hornslet, fastsættes til 6,5 m + 0,65 x afstanden at bebyggelsens maksimale højde i forhold til modstående vejlinie, fastsættes til 53 m + 0,6 x afstanden ) at bebyggelsen skal overholde en afstand på 2,5 m mod naboskel ved matr. nr. 7an, 7bi og 7bm Hornslet by, Hornslet, idet der dog kan dispenseres for tekniske installationer, henmder teknikbro i 3 m bredde og 11 m højde, max. 0,3 m fra facadeplan. ) En bebyggelsesgrad på max. 45 vil modsvare en bebyggelsesprocent på ca. 80, inklusive en fleksibilitet. 4, Hensigten med at pållogge et byggefelt er, at sibe imod, at store og haje bygninger, med en væsentlig påvirkning af det &siske milja, placeres for tæt mod Nyvej og de eksisterende nabobebyggelser. Vurdering af begrebet starre foretages af byrådet i hvert enkelt tivælde. Den tilladte bygningshajde i byggefeltet er udtryk for en dispensation på 2 m i forhold til Bygningsreglementets generelle hajdebestemmelser. a) Den tilladte bygningshajde er udtryk for en dispensation for max. 1,5 m i forhold til Bygningsreglententets almindelige bestemmelser om hajde i phold til naboskel og sti. Den tilladte bygningsh~jde er udtryk for en dispensation for max. 3,5 m i forhold til Bygningsreglementets almindelige bestemmelser om hajde i forhold til naboskel og sti. Den tilladte bygningshajde er udtryk for en dispensation for max. 5,5 m i forhold til Bygningsreglementets almindelige bestemmelser om hade og afstand i forhold til vej. 2.8 Bebyggelsens udformning For lokalplanområdet gælder: at byggen kan opføres med fladt tag at facadematerialer skal være tegl og glas i facadepartier, evt. suppleret med et plademateriale at glas i facadepartier mod syd og vest, enten skal udføres med matteret glas i overste etage, eller skal 10

12 12. BESTEMMELSER LOKALPLAN NlL 32 udføres med klart glas i kombination med, at der som 9, Bestemmelsen har til hensigt at hindre indbliksgener en integreret og fast del af facadekonsirukiionen skal for nartliggende boliger samtidig med, at der kan ucifmes et ophængningssystem i matteret plexiglas for opnåes en harmonisk og arkitektonisk smuk biografplakater. 9, facadelmning. 2.9 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den tilsluttes fjernvarmefoqning fia Hornslet Fjernvarme A.m.b.a.. Se principskitse side Servitutter Fslgende privatretslige servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, ophæves: Hegnspligt lyst mod matr. nr. 7f for matr. nr. 7co Hornslet by, Horn~let.~ 9, Servitutten er et den oprindelige udstykning af matr. nr. matr. nr. 7J Da de to matrikler ikke har etnaboforholda!yses wvitutten. 11

13 2. BESTEMMELSER LOKALPLAN NR Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er således endeligt godkendt af Rosenholm kommunes byråd: Hornslet, den V ~M~aursen Direktør i, 12

14

15

16

17

18 BLAG 5 LOKALPLAN NR. 32 llusirationsskitse: Planlagt parkering og stueplan 17

19 BLAG 6 LOKALPLAN NR 32 O '... Fra byggeprogram: Stueplan af eksisterende biograf 18

20 BLAG 7 LOKALPLAN NR 32 O -.._ _.-._ _ _ _ f._.._.-e.--- * , byggeprogram: Fremtidig plandisponering af stueetage 19

21 BLAG 8 LOKALPLAN NR. 32 byggeprogram: Fremtidig plandisponering af 1. sal 20

22 LOKALPLAN NR 32 FACADE MOD VEST L FACADE MOD SYD J FACADE MOD ØST llustrationsskz tse. Facader JLa byggeprogram 21

23 BLAG 10 LOKALPLAN N +-- l 1 l i l l l llustrationssnit. Afskmmning mod indbliksgener 22

24 BLAG 11 LOKALPLAN NR 32 TLLEG NR. 6 KOMMUNEPLAN ÆNDRNGER VEDR0RENDE HOVEDSTRUKTUR OG RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNNGEN HORNSLET Rosenholm kommune Marts

25 REDEMRELSE OG RAMMER Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN REDE G0RELSE: det der henvises til redegørelsen i lokaiplanforslag nr. 32 konstateres, at der er opstået et behov for at justere kommuneplanens hovedstxuktur og rammebestemmelser således: 1. Ændringer i hovedstruktur: Kommuneplanens eksisterende område 0.4 er et offentiigt bebyggelsesområde indeholdende 2 ejendomme. Ejendommene er planlagt til - / anvendes til dagcenter og plejehjem/-boliger henholdsvis fælles parkeringsfaciliteter for Rosengården og Kom-Bi. Fig. 1 : Eksisterende områdeinddeling Rosenholm Kommune ønsker nu at ændre hovedstrukturen således, at ejendommen med Kom-Bi inddrages i område 0.4. Denne ændring er en logisk fortsættelse af de planlagte fælles parkeringsfaciiiteter fa Rosengården og Kom-Bi. Det følger af områdeændringen, at ejendommen med Kom-Bi samtidigt udtages af centerområde C. 1. Den nye hovedstniktur/områdeinddeling fremgår rf omstående kort, side

26 REDEWRELSE OG RAMMER Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN Ændringer i rammebestemmelser: Kommuneplanens eksisterende rammebestemmelser har ikke taget højde for det foreliggende byggeprogram og skitseprojekt for ombygning af biografen og kultur- og aktivitetscenteret Kom-Bi. Ombygningen omfatter bl.a. en forlængelse af den eksisterende biografsal og påbygning af en ny sal beliggende på en ny etage mod Nyvej. Projektet indebærer også anvendelsen af et andet formsprog end det som rammebestemmelserne for centerområdet C. 1 tilsigter. stedet anvendes et formsprog som ligger i forlængelse af Rosengårdens. Rosenholm Kommune ønsker nu at ændre rammebestemmelserne således, at ombygningen kan gennemføres til gavn for kommunens borgere. Ombygningen kræver en starre bygningshøjde, både i forhold til de bestemmelser der er fastlagt for C. 1, og de bestemmelser der er fastlagt for 0.4. Ved dette tillæg åbnes derfor op for følgende: Anvendelsen af området 0.4 fastlægges til offentligt bebyggelsesområde, såsom ældrecenter, plejehjem, pleje-/ældreboliger, service og administration, kulturog aktivitetscenter for forskellige aldersgrupper, teater, forsamlingslokaler, parkering, samt lignende offentlige formål. Til sammenligning åbnede de tidligere gældende rammebestemmelser samme muligheder for anvendelse af områdets ejendomme, blot fastlagt gennem særskilte bestemmelser for henholdsvis område C.1 og område 0.4. Bebyggelsesgraden for område 0.4 fastsættes til 45 for området under eet. Til sammenligning var bebyggelsesgraden for område 0.4 under eet tidligere 40, og bebyggelsesprocenten for område C. 1 under eet tidligere 50. Den maksimale bygningshøjde fastlægges til 10,5 m til facadens skæring med tagfiaden. Til sammenligning var den tidligere bestemmelse for område 0.4 også 10,5 m og bestemmelsen for område C.l 7,5 m til facadens skæring med tagfladen. Bebyggelsens etageantal fastlægges til maksimum 3 etager, dog kun 2 etager for ejendommen matr. nr. ko, Hornslet by, Hornslet (Kom-Bi). Til sammenlignming var rammebestemmelserne i område 0.4 også 3 etager, og for område C. 1 2 etager med udnyttet tagetage. Fig. 2: Rammer for lokaiplanlegning RAMMER FOR L Område Områdets anvendelse Bebyggelsens art Bebyggelsens omfang Max. etageantal Max. b ygningshsj de Andet Områdets status og detailplanlregning KALPLANLÆGNNG 0.4 Offentligt bebyggelsesområde Plejehjem, ældrecenter, ældreboliger med servicearealer, akiivitetscenter for forskellige aldersgrupper, biograf, teater og forsamlingslokaler, service og administration Max. bebyggelsesgrad 45 for området under et 3 etager 10,5 m til facadens skæring med tagfiaden Eksisterende bebygget område. Byzone. Lokalplan nr. 24 og lokalplan nr

27 HOVEDSTRUKTUR Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN LANDZONEAREAL DER OVERF0RES TL BYZONE VED LOKXPLAV AREALER DER FORBUVER LANDZONE AREALER BYZONE SKOVB YGGELNE BLANDETBOUG-OG OMR&E 26

28 HOVEDSTRUKTUR Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN Vedtagelsespåtegning Tillæg nr. 6 til kommuneplan er således godkendt af Rosenholm kommunes byråd: orgmester P Direktør 27

29 TNGLY SNNGSBEGÆRNG LOKALPLAN NR. 32 Tinglysning Lokalplanen begæres tinglyst på følgende ejendomme: matr. nr. 7 CO, 7cv og 7 m Hornslet by, Hornslet. Hornslet, den 2000 Arkitekt 28

30 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 29 Akt. nr. : F 57 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 7 CO, Hornslet By, Hornslet Ejendomsejer: Rosenholm Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Slettet som begæret. Retten i Århus den

31 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 30 Akt. nr. : F 57 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 7 CO, Hornslet By, Hornslet Ejendomsejer: Rosenholm Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst som begæret på matr.nr. 7 CO, 7 cv og 7 m Hornslet by, Hornslet. - Det bemærkes, at der verserer sag om tinglysningsafgiften og dennes størrelse ved Told- og Skat, Høje Taastrup. - Eventuel indbetaling af yderligere afgift kan derfor ikke ske til tinglysningsafdelingen. - Evt. henvendelse på tlf.nr mellem kl og Retten i Århus den

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli 2009 til den 15. september 2009. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september 2009.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere