LOKALPLAN NR. 32 ROSENHOLM KOIUMUNE FOR ET OMRÅDE TIL KULTURELLE OG OFFENTLIGE FORMÅL VED KOM-BI I HORNSLET Q

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 32 ROSENHOLM KOIUMUNE FOR ET OMRÅDE TIL KULTURELLE OG OFFENTLIGE FORMÅL VED KOM-BI I HORNSLET Q 516099"

Transkript

1 ROSENHOLM KOUMUNE KUY GYLDGT NED AFSTEMPLNG AF OOMMERYONTORETS USSEKOhTPOLAPPARAT Q LOKALPLAN NR. 32 FOR ET OMRÅDE TL KULTURELLE OG OFFENTLGE FORMÅL VED KOM-B HORNSLET Rosenholm Kommune Marts 2000

2 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 32 LOKALPLANFORSLAGETS REDEGPRELSE 1.1 Lokal planforslag sområdet Beliggenhed 1.2 Lokalplanforslagets baggrund og forniål Baggrund Formål 1.3 Eksisterende forhold Beb ggelsesforhold og historie Tra y ikaie forhold Kollektiv trafik Parkering 1.4 Lokalplanforslagets indhold 1.5 Lokalplanforslagets forhold til anden planlaegning Lokalplan nr Lokalplan nr Lokal lan nr Matri R el nr. 7co og lokalplanlægningen Kommuneplanen Regionplanen Lokalplanforslagets myndighedsbehandling Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Behandling af indsigelser og ændring af lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse Æiidringernes forhold til anden planlægning Lokal p an ens ret sv ir kn in g er LOKALPLANENS BESTEMMELSER 2.1 Lokaiplariens formål 2.2 Område og zonestatus Lokalplanområdets afgrænsning Lokal planområdefs zonestatus 2.3 Områdets anvendelse 2.4 Udstykninger 2.5 Vej- og stiforhold 2.6 Parkering 2.7 Bebyggelsens omfang og placering 2.8 Bebyggelsens udformning Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Servitutter, der ophæves 2.11 Vedtagelsespåtegning Side 02 Side O2 Side 02 Side 03 Side 03 Side 03 Side 03 Side 04 Side 05 Side 05 Side 05 Side 06 Side 06 Side 09 Side O9 Side 11 Side 02 Side 02 Side 03 Side 04 Side 04 Side 06 Side 06 Side 07 Side 07 Side OS Side 09 Side 09 Side 09 Side 09 Side 09 Side 09 Side 10 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 BLAG 1 lokalulankort (eks. forhold: niatrikulwe forhold) B LAG 2 lokal&nkort (eks. forhold: bebyggelse & husnunire) B LAG 3 lokal plaiikort (lokalplankort, loknlplatiomr*ådets afgrænsning) B LAG 4 lokalplankort (lokalpimikort, bygge$lt) B LAG 5 illustrationsplan {skiise for~emtidigyarkeriiig m.m.) B LAG 6 illustrationsplan (stileplati af eks. biograt B LAG 7 illustrationsplan ~r.,l~tiji,.~)oi~i*itig af ombygget stueetage) B LAG 8 illustrationspian (ilnridisponei.itig af 1. sal i ombygget biografi B LAG 9 illustratiorisplan (facader af ombygget biograj B LAG 10 - illus tratiorissnit (afikkairnining niod inclbliksgener) KOMMUNEPLANTLLÆG BLAG 10 - Tillæg nr. 6 til komniuneplan Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23

3 1. REDEGPRELSE LOKALPLAN NR 32 LOKALPLANFORSLAGETS REDEWRELSE Konznzentarer og illustrationer 1.1 Lokalplanforslagsområdet Beliggenhed Lokalplanonirådet er beliggende i byområde (byzone) i den centrale del af Hornslet by. Det omfatter to matrikler, 7co og del af 7cv, Hornslet by. Hornslet. Matrikel 7co indeholder biografen og aktivitetscentret Kom-Bi. Matrikel 7cv indeholder et planlagt parkeringsareal ftelles for teldrecentret Rosengården og Kom-Bi. Matrikel 7cv indgår kun i lokalplanonddet med den del der overfores fra matriklen til matrikel 7co. For oinrådets placering, se forsiden 1.2 Lokalplanforslagets baggrund og formål Baggrund Fip. 1: Skitse for Koin-Bi s ombygning De byg ni ngs nixs si ge ra niiiier for kulturinstitut io ne n Koni-Bi onskes forbedret. Øiiskcrne er defineret i et byggeprogram af 9. marts 1999, som danner grundlag for den videre projektering. - Fra byggeprogrammet: deen med projektet er at sqrke biografen og kulturhuset Koni-Bi lokalt og i koihmiice med den nærliggende storby. Foreningen Kom-Bi f& styrket sine muligheder for at fastholde og udbygge institutionens kulturelle profil med filmforevisninger, teater, musik, kunstudstillinger 1ii.m. - og andre bmgere (foreninger, grupper og eiikelprsoncr) ir ogct adgayg til at bmge huset, fordi det freiiiovcr blijzr inuligt at afiftkle flen: aktiviteter og arrangementer på saninie tid. Lokalpianen skal danne ranuiierne for skitseprojektets realisering. Projektets ogede arealkrav onskes opfildt? dels ved at nedrive og ombygge dele af den eksisterende bygning og dels ved at der ovcrfores det imdvendigc areal fra matrikel 7cv til niatrikel 7co. Kom-Bi s aktuelle byggcplaner omfatter prinixrt : ombygning af eksistercnde biografsal og operatonum. samt ny kinotekiiik onibygiung af eksistcrcnde billet-kiosksalg, foyer og toiletter, inklusive et oflciitligt liandikaptoilet opforelse af ny biogiafsal. foyer og cafeonu5de. Endelig onskes det visuelt at foistrerke Kom-Bi s tilstedevaxclse i bybilledet Formål Kommunen onsker. at lokalplanen afstikker de nodvendige ramnier for den planlagte udvidelse og ombygning af Kom-Bi pi cn sidan made, at den sandede bebyggelse. trods dcii fortzttcde brug af arealerne. ikke er 2 -i---j \--

4 l. REDEGZRELSE LOKALPLAN NR. 32 til gene for nabobebyggelseme. 1.3 Eksisterende forhold Bebyggelsesforhold og historie Lokaiplanområdet omfatter 2 matrikler. På den ene af disse er den selvejende institution Kom-Bi beliggende. nstitutionen fungerer som aktivitetscenter og biograf. Den anden matrikel er den resterende del af en nu ubebygget parcelhusgrund. Kom-Bi s bygning, beliggende Nyvej 3, er oprindeligt opført i Bygningen er delvist opført i 2 etager. Parcelhusgrunden, beliggende Nyvej 5, var i perioden fra ca. år 1930 til 1997 bebygget med en bolig og et tilhørende, mindre gartneri. forbindelse med ombygningen af det kombinerede dagcenter og plejehjem, Rosengården, blev bygningerne nedrevet og arealet udlagt til fælles parkeringsared hr Rosengården og Kom-Bi. Den nordlige del af den oprindelige parcelhusgmnd blev tillagt Rosengårdens matrikel. Den sydlige, resterende del, er en selvstændig matrikel, der ifølge lokalplan nr. 24 i mindre omfang kan sammatrikuleres med Kom-Bi s matrikel, såfremt den påtænkte udvidelse af Kom-Bi nødvendiggør dette Trafikale forhold Området er beliggende ved Nyvej tæt på dennes udmunding i Tingvej. Begge veje er i kommunens planlægning klasse b-veje, dvs. veje med væsentlig betydning for l&&afiien De indgår begge i et lokaltrafikområde i Hornslet bymidte, hvor der ifolge kommuneplanen kan planlægges en hastighedsbegrænsning på 40 kdt. Kommuneplanen åbner også mulighed for, at hastigheden på Tingvej kan nedsættes til 30 km/t i forbindelse med evt. gennemførelse af en sivegadeløsning. Der er vej- og parkeringsadgang til Kom-Bi via en indkerrsel fra Tingvej. Den tidligere parcelhusgrund har en overkørsel til Nyvej. Der er adgang til den sydligste del af Rosengårdens matrikel via denne. Et skift i terrænniveauet hindrer, at der er gennemkarse1 fra Nyvej til den interne vej på Rosengårdens areal Kollektiv trafik Der er kollektiv trafikbetjening af lokalplanområdet med busser og nærbane Parkering De to institutioners parkeringer kan kombineres i fælles løsninger på tværs af eksisterende matrikelskel. Der er med adgang fra Tingvej, etableret fælles parkering med 28 parkeringspladser på arealet mellem Rosengården og Kom-Bi, hvoraf 10 pladser ligger helt eller delvist pa Kom-Bi s matrikel. Se illustrationsskitse, side 7 3

5 ~~ ~ 11. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR 32 Rosengårdens parkeringskrav blev ved udahejdelsen d lokaiplan nr. 24 opgjort til 29 pladser. En ombygning d Kom-Bi forventes at medføre et krav på yderligere 7 pladser. På det lavereliggende areal, øst for Kom-Bi, kan der anlægges op til 20 fælles parkeringspladser med adgang fra Nyvej, Der kan således etableres i alt 48 parkeringspladser, hvilket er 12 pladser mere end det opgjorte krav. Der må forventes at være udsving i det faktiske behov fo. parkeringspladser, afhængigt af de aktuelle arrangementer p% såvel Rosengården som Kom-Bi. Det skeinnes dog, at det reelle parkeringsbehov set i forhold til aktiviteternes døgnrytme vil kunne med de udlagte fælles parkeringsareder. 1.4 Lokalplanforslagets indhold Lokalplanen sikrer områdets fortsatte anvendelse og udbygning til kulturelle og offentlige formål med deriil hørende servicefaciliteter. Som nævnt har det været kommunens intention, at tilgodese Kom-Bi s muligheder for ekspansion uden at dette fomnger forholdene for nabobebyggelsen. For lokalplanområdet fastlægges nærmere bestemmelser om dets anvendelse og udstykning, trafiiadgang, vej- og parkeringsforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning, samt fonidsætninger for ibnigtagen af ny bebyggelse. 1.5 Lokalplanforslagets forhold til anden planlregning Lokalplan nr. 2 Matrikel 7co med Kom-Bi er indeholdt i område B i$ lokalplan nr. 2. for det nordlige centerområde i Hornslet, fra Denne lokalplan omhandler bebyggelsen langs Tingvej, der beskrives som en typisk stationsbygade med sin facadebebyggelse af 1 1/2- og 2 1/2etages ejendomme i røde teglsten og ca. 45 taghældning. Området er udlagt til centerformål med en maximal bebyggelsesprocent på 40. Fig. 2: Lokalplan nr. 2, område B Lokalplan nr. 2 regulerede bebyggelsen på matr. nr. 7co (Kom-Bi) således: en bebyggelsesprocent på 40 for matriklen (uden tillægsareal) bygninger må opfores i een etage, dog kan der dispenseres herfor ved tilbygning til eksisterende bebyggelse kan anvendes materiale i lighed med den eksisterende bygnings. Med godkendelse af nærværende lokalplan aflyses lokalplan nr. 2 på matrikel nr. 7co. 4

6 1. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR Lokalplan nr. 24 Lokalplanområdet grænser mod nord op til ældrecentret og plejehjemmet Rosengården, der udgør område A & lokaiplan 24 af marts Matrikel 7cv med den planlagte parkeringsplads ligger øst for Kom-Bi og udgør del af område B af lokalplan nr. 24 afmarts Lokaiplan nr. 24 fastlægger for område A: en bebyggelsesgrad på lokalplanområdet under et 40 som helhed for et max. etageantal på 3 en max. bygningsbjde på 10,5 m til facadens skæring med tagfladen Fig. 3: Lokalplan nr. 24, område A og B /\ - \ t-- Lokaiplan nr. 24 fastlægger for område B: at areaiet kan anvendes til fæiies parkering for Rosengården og Kom-Bi at der kan ske arealforbrug til en mindre udviddelse af Kom-Bi at der som følge de& kan ske den nødvendige areaioverførsel/skelfomdring. Rosengården, der er opført efter ovennævnte retningslinier, repræsenterede introduktionen af et nyere formsprog i byens midte. Kom-Bi og Rosengården er begge offentlige, kulturelle institutioner. Ved ombygningen Kom-Bi s matrikel en bjere bebyggelsesgrad og en bygningshøjde, der svarer til Rosengårdens, og bygningen tilnærmes det samme arkitektoniske formsprog. 1 S.3 Lokalplan nr. 7 Lokalplanområdet grænser mod syd op til lokaiplanområde nr. 7 for det sydlige centeromtåde i Hornslet, revideret januar DeMe fastlægger en bebyggelsesprocent på maximalt 75 for det tilstødende område A. Kommuneplan åbner mulighed for ved en ny lokalplan, at øge bebyggelsesprocenten til 70 for lokalplanområdet som helhed. Fig. 4: Lokalplan nr. 7, område A 1 S.4 Matr. nr. 7co og lokalplanlægningen Bebyggelsen på Kom-Bi s matrikel, 7c0, Hornslet By, Hornslet, har ud fra det faktum, at den er opført som biograf altid haft et større volumen og en større højde end både de åbent beliggende enfamiliehuse langs Nyvej og de mere tæt beliggende huse langs Tingvej, stationsbyens hovedgade. Samtidig har beliggenheden, umiddelbart syd for Rosengården og på et lavereliggende terræn, underordnet biografens bygningsmasse til Rosengårdens starre 3- etages bygning. Der er desuden også i de senere år bygget 2 ln-eiages ejendomme på Tingvej ved Nyvejs udmunding. Det er således ikke et ukendt eller et fremmed element, der introduceres i bybilledet ved den påtænkte ombygning & Kom-Bi, men snarere en logisk, fowentet udvikling og opdatering af byens gamle biograf. 5

7 l. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR 32) Matriklen har, siden biografen blev opført, haft en hajere udnyttelse end der gives mulighed for i lokalplan nr. 2, som den er blevet placeret i Kommuneplanen En gennemførelse af ombygningsprojektet for Kom-Bi og lokalplanen kræver et tillæg til kommuneplan Den fortætning, der sker, ligger i forlængelse af de intentioner og muligheder, der er angivet i kommuneplanen for Hornslet bymidte. Der åbnes i kommuneplanen, jævnf0r punkt 1.5.3, mulighed for fortætning i visse centrale områder i nabolokalplanområdet med en bebyggelsesprocent op til 70. Den fortætning, der sker på Kom-Bi, holder sig tæt ved disse rammer. En øgning af den tilladte etagehsjde til 10,5 m svarende til 3 etager er ikke et fremmedelement i lokalplanområdet, idet eksisterende byggeri nord for lokalplanområdet allerede fremstår i 3 etager, jævnfør punkt midlertid må det bemærkes, at den foreslåede fortætning giver anledning til visse hjdemæssige overvejelser i forhold til nabobebyggelser langs områdets vestlige og sydlige skel. Den foreslåede bebyggelseshajde overskrider de normale bjdegrænseplaner i forhold til parkeringspladsen på Nyvej 5 og i mindre grad i forhold til nabobebyggelse på Tingvej 16, og 18, samt den modstående side af Nyvej ved numrene 4% 4b og 4c. H0jdeoverskridelserne anses ikke for at give gener for ovennævnte bebyggelser, idet en væsentlig del af den eksisterende bygningskrop bevares uændret, og den ny bygningsmasse primært placeres mod Nyvej. Der er en umiddelbar risiko for indbliksgener i forbindelse med Kom-Bi s planlagte glasfacade mod syd og sydvest. Denne risiko elimineres ved anvendelse zf matteret glas i øverste etage. 1 S.6 Regionplanen Det nodvendige konimuneplantillæg er d&g i konflikt med regionplanen. 1.6 Lokalplanforslagets myndighedsbehandling Forslag til lokalplan, samt ændring af kommuneplan fremsendes til myndighedsbehandling i Århus Amt. 1.7 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger ndtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til lov om planlægning 9 17 et midlertidigt fodmd mod udstykning, bebyggelse og ændring i anvendelsen. Den eksisterende lovlige 6

8 ~~ ~ 1. REDEGQRELSE LOKALPLAN NR 32 anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet - dvs. den 9. februar 2000, kan der efter lov om planlægning under visse forudsætninger opnåes tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fia datoen for forslagets offentliggørelse, dvs. den 15. december 1999, og til den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog bjst indtil etårs datoen for offentliggørelsen 1.8 Behandling af indsigelser og ændring af lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse offentligheddasen fremkom indsigelser og ønsker om mindre ændringer i lokalplanforslaget. Ønskerne gik på følgende forhold: et konstateret behov for stcrre dispensation fia det skrå bjdegrænseplan i forhold til naboejendommene matr. nr. 7bi, 7m og 7bm af Hornslet by, Hornslet. Der er foretaget bring af berørte naboer. et ønske om at kunne udforme Kom-Bi s facade mod syd og vest uden brug af matteret glas direkte i vinduespartiet. ndsigelseme gik på fulgende forhold: Parkeringsforholdene i området, parkeringspladsens terrænregulering, indretning og udformning, idet man mener, at den øgede aktivitet der følger af Kom-Bi s ombygning vil medføre parkeringsgener på Nyvej og gener i form af indblik fm p-pladsen til matr. nr. 7cx Hornslet by, Hornslet Vinduespartiet mod syd og vest, idet man mener at dette vil bevirke indbliksgener for beboerne i ejendommene matr. nr. 7hq, 7hr, 7hs, 7ht og 7hu & Hornslet by, Hornslet. forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse er der som følge hed foretaget mindre ændringer & lokalplanområdets afgrænsning (bilag 3), ændringer i afsnittene 2.6, 2.7 og 2.8, ændringer på bilag 5 og indsat nyt bilag 10 til illustration af afskærmning mod indbliksgener fia vinduespartiet. Ændringerne imdekommer både ønsker og indsigelse, dog således, at de generelle parkeringsforhold i byområdet tages op til debat i forbindelse med revision af Kommuneplan Ændringernes forhold til anden planlægning Ændringen i lokalplanområdets afgrænsning betyder, at lokalplanområdet får en udstrækning der samtidig indbefatter område B i Lokalplan nr. 24. Med godkendelse af naværende lokalplan vil der således for dette område vme 2 lokalplaner gældende. Lokaiplanernes retningslinier supplerer hinanden og er ikke i modstrid. 7

9 1. REDEG0RELSE LOKALPLAN NR Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, ma ejendomme, der er omfattet af planen, i følge lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokaiplanforslaget medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fm lokaiplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser Ca planen kan kun gennemfores ved en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. Lokaiplanforslaget indeholder således i afsnit en bestemmelse om, at nævnte servitutter ophæves. Ophævelsen sker i henhold til lov om planlægning $15 stk. 2 nr. 15. For forhold der ikke er reguieret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesreguierende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 8

10 12. BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 32 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Kommentarer og illustrationer Lokaiplan nr. 32 for et byområde i Hornslet, Rosenholm Kommune henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 fastlægges herved folgende bestemmelser for det i pkt nævnte område. 2.1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at sikre udvidelsesmulighed for en eksisterende kulturel institutioner på en måde der også er rimelig for tilstødende ejendomme at forberede en optimal parkeringsløsning for området. 2.2 Område og zonestatus Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 3, og omfatter følgende matr. nr. af Hornslet by, Hornslet: 7co og 7cv, samt del af 7m Lokalpl anområdets zonestatus Lokaiplanområdet er byzone. 2.3 Områdets anvendelse lokaiplanområdet gælder følgende forhold: Området må kun anvendes til offentlige og kulturelle formål, herunder: kultur- og aktivitetscenter for forskellige aidersgrupper på matr. nr. 7co Hornslet by, Hornslet (Kom- Bi). parkering for Kom-Bi og Rosengården på matr. nr. 7cv og del af matr. nr. 7m Hornslet by, Hornslet. 2.4 Udstykninger Matrikleme må ikke udstykkes yderligere, men der kan foretages arealoverførsler og sammenlægninger i mindre omfang fra matr. nr. 7cv Hornslet by til matr. nr. 7co Hornslet by, Hornslet (Kom-Bi). 2.5 Vej- og stiforhold Lokalplanoddet kan fortsat trafiibetjenes med direkte adgang Nyvej og indirekte adgang fra Tingvej. 2.6 Parkering Ved gennemfarelse af det i lokalplanen beskrevne byggeri skal det samlede antal parkeringspladser øges med 8 9

11 12. BESTEMMELSER LOKALPLAN 2.32 pladser. Dette indebærer nyanlæg af minimum dette antal parkeringspladser primært på matrikel 7cv. Parkeringspladserne indgår som en del af det samlede parkeringsanlæg. Der skal foretages terrænregulering på den del af parkeringspladsen, som har indkørsel fia Nyvej. Parkeringspladsens anlæggelse skal ske efter een af følgende alternative retningslinier: Terrænet skal ændres således at den nordøstiigste del nedreguleres min. 30 cm til kote Der skal udføres afvanding af parkeringspladsen og kantsætning af ejendommen matr. nr. 7cx, Hornslet by, Hornslet. 2, sammenhæng hermed skal eksisterende plankeværk flyttes væk fra skellet og ind på matr. nr. 7cv. Plankeværket skal i stedet placeres mellem skel og parkeringsbåsene og i parkeringspladsens niveau. Terrænet skal reguleres således, at den nordøstlige del nedreguleres min. 50 cm til kote ) Der skal udføres afvanding af parkeringspladsen og kantsætning mod ejendommen matr. nr. 7cx, Hornslet by, Hornslet. 2, Se illustrationsskitse, side 17. i) Hensigten med bestemmelsen er at bringe bedre overensstemmelse mellem terrænet på parkeringspladsen Og naboens t ~nm 2, Hensigten med bestemmelsen er at imadegå eventuel risiko for, at overfladevand fra parkeringspladsen skal skabe gener for naboejendommen. 2.7 Bebyggelsens omfang og placering For lokalplanområdet gælder: at bebyggelsesgraden ikke må overstige 45 3, at der kun må bygges indenfor det angivne byggefelt at der må bygges i indtil to etager at der niå bygges ud til fremtidigt skel mod matr. nr. 7cv af Hornslet by, Hornslet at bygningshøjden ikke må overstige 10,5 m ved facadens skæring med tagfiaden, idet der dog kan dispenseres i vanligt omfang for elevatortårne, skorstenspiber og lignende5 at bebyggelsens maksimale højde i forhold til naboskel og sti, specielt i forhold til skel ved matr. nr. 7bi og 7m Hornslet by, Hornslet, fastsættes til 43 m + 0,65 x afstanden ) at bebyggelsens maksimale højde i forhold til naboskel og sti, specielt i forhold til skel ved matr. nr. 7bm Hornslet by, Hornslet, fastsættes til 6,5 m + 0,65 x afstanden at bebyggelsens maksimale højde i forhold til modstående vejlinie, fastsættes til 53 m + 0,6 x afstanden ) at bebyggelsen skal overholde en afstand på 2,5 m mod naboskel ved matr. nr. 7an, 7bi og 7bm Hornslet by, Hornslet, idet der dog kan dispenseres for tekniske installationer, henmder teknikbro i 3 m bredde og 11 m højde, max. 0,3 m fra facadeplan. ) En bebyggelsesgrad på max. 45 vil modsvare en bebyggelsesprocent på ca. 80, inklusive en fleksibilitet. 4, Hensigten med at pållogge et byggefelt er, at sibe imod, at store og haje bygninger, med en væsentlig påvirkning af det &siske milja, placeres for tæt mod Nyvej og de eksisterende nabobebyggelser. Vurdering af begrebet starre foretages af byrådet i hvert enkelt tivælde. Den tilladte bygningshajde i byggefeltet er udtryk for en dispensation på 2 m i forhold til Bygningsreglementets generelle hajdebestemmelser. a) Den tilladte bygningshajde er udtryk for en dispensation for max. 1,5 m i forhold til Bygningsreglententets almindelige bestemmelser om hajde i phold til naboskel og sti. Den tilladte bygningsh~jde er udtryk for en dispensation for max. 3,5 m i forhold til Bygningsreglementets almindelige bestemmelser om hajde i forhold til naboskel og sti. Den tilladte bygningshajde er udtryk for en dispensation for max. 5,5 m i forhold til Bygningsreglementets almindelige bestemmelser om hade og afstand i forhold til vej. 2.8 Bebyggelsens udformning For lokalplanområdet gælder: at byggen kan opføres med fladt tag at facadematerialer skal være tegl og glas i facadepartier, evt. suppleret med et plademateriale at glas i facadepartier mod syd og vest, enten skal udføres med matteret glas i overste etage, eller skal 10

12 12. BESTEMMELSER LOKALPLAN NlL 32 udføres med klart glas i kombination med, at der som 9, Bestemmelsen har til hensigt at hindre indbliksgener en integreret og fast del af facadekonsirukiionen skal for nartliggende boliger samtidig med, at der kan ucifmes et ophængningssystem i matteret plexiglas for opnåes en harmonisk og arkitektonisk smuk biografplakater. 9, facadelmning. 2.9 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den tilsluttes fjernvarmefoqning fia Hornslet Fjernvarme A.m.b.a.. Se principskitse side Servitutter Fslgende privatretslige servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, ophæves: Hegnspligt lyst mod matr. nr. 7f for matr. nr. 7co Hornslet by, Horn~let.~ 9, Servitutten er et den oprindelige udstykning af matr. nr. matr. nr. 7J Da de to matrikler ikke har etnaboforholda!yses wvitutten. 11

13 2. BESTEMMELSER LOKALPLAN NR Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er således endeligt godkendt af Rosenholm kommunes byråd: Hornslet, den V ~M~aursen Direktør i, 12

14

15

16

17

18 BLAG 5 LOKALPLAN NR. 32 llusirationsskitse: Planlagt parkering og stueplan 17

19 BLAG 6 LOKALPLAN NR 32 O '... Fra byggeprogram: Stueplan af eksisterende biograf 18

20 BLAG 7 LOKALPLAN NR 32 O -.._ _.-._ _ _ _ f._.._.-e.--- * , byggeprogram: Fremtidig plandisponering af stueetage 19

21 BLAG 8 LOKALPLAN NR. 32 byggeprogram: Fremtidig plandisponering af 1. sal 20

22 LOKALPLAN NR 32 FACADE MOD VEST L FACADE MOD SYD J FACADE MOD ØST llustrationsskz tse. Facader JLa byggeprogram 21

23 BLAG 10 LOKALPLAN N +-- l 1 l i l l l llustrationssnit. Afskmmning mod indbliksgener 22

24 BLAG 11 LOKALPLAN NR 32 TLLEG NR. 6 KOMMUNEPLAN ÆNDRNGER VEDR0RENDE HOVEDSTRUKTUR OG RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNNGEN HORNSLET Rosenholm kommune Marts

25 REDEMRELSE OG RAMMER Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN REDE G0RELSE: det der henvises til redegørelsen i lokaiplanforslag nr. 32 konstateres, at der er opstået et behov for at justere kommuneplanens hovedstxuktur og rammebestemmelser således: 1. Ændringer i hovedstruktur: Kommuneplanens eksisterende område 0.4 er et offentiigt bebyggelsesområde indeholdende 2 ejendomme. Ejendommene er planlagt til - / anvendes til dagcenter og plejehjem/-boliger henholdsvis fælles parkeringsfaciliteter for Rosengården og Kom-Bi. Fig. 1 : Eksisterende områdeinddeling Rosenholm Kommune ønsker nu at ændre hovedstrukturen således, at ejendommen med Kom-Bi inddrages i område 0.4. Denne ændring er en logisk fortsættelse af de planlagte fælles parkeringsfaciiiteter fa Rosengården og Kom-Bi. Det følger af områdeændringen, at ejendommen med Kom-Bi samtidigt udtages af centerområde C. 1. Den nye hovedstniktur/områdeinddeling fremgår rf omstående kort, side

26 REDEWRELSE OG RAMMER Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN Ændringer i rammebestemmelser: Kommuneplanens eksisterende rammebestemmelser har ikke taget højde for det foreliggende byggeprogram og skitseprojekt for ombygning af biografen og kultur- og aktivitetscenteret Kom-Bi. Ombygningen omfatter bl.a. en forlængelse af den eksisterende biografsal og påbygning af en ny sal beliggende på en ny etage mod Nyvej. Projektet indebærer også anvendelsen af et andet formsprog end det som rammebestemmelserne for centerområdet C. 1 tilsigter. stedet anvendes et formsprog som ligger i forlængelse af Rosengårdens. Rosenholm Kommune ønsker nu at ændre rammebestemmelserne således, at ombygningen kan gennemføres til gavn for kommunens borgere. Ombygningen kræver en starre bygningshøjde, både i forhold til de bestemmelser der er fastlagt for C. 1, og de bestemmelser der er fastlagt for 0.4. Ved dette tillæg åbnes derfor op for følgende: Anvendelsen af området 0.4 fastlægges til offentligt bebyggelsesområde, såsom ældrecenter, plejehjem, pleje-/ældreboliger, service og administration, kulturog aktivitetscenter for forskellige aldersgrupper, teater, forsamlingslokaler, parkering, samt lignende offentlige formål. Til sammenligning åbnede de tidligere gældende rammebestemmelser samme muligheder for anvendelse af områdets ejendomme, blot fastlagt gennem særskilte bestemmelser for henholdsvis område C.1 og område 0.4. Bebyggelsesgraden for område 0.4 fastsættes til 45 for området under eet. Til sammenligning var bebyggelsesgraden for område 0.4 under eet tidligere 40, og bebyggelsesprocenten for område C. 1 under eet tidligere 50. Den maksimale bygningshøjde fastlægges til 10,5 m til facadens skæring med tagfiaden. Til sammenligning var den tidligere bestemmelse for område 0.4 også 10,5 m og bestemmelsen for område C.l 7,5 m til facadens skæring med tagfladen. Bebyggelsens etageantal fastlægges til maksimum 3 etager, dog kun 2 etager for ejendommen matr. nr. ko, Hornslet by, Hornslet (Kom-Bi). Til sammenlignming var rammebestemmelserne i område 0.4 også 3 etager, og for område C. 1 2 etager med udnyttet tagetage. Fig. 2: Rammer for lokaiplanlegning RAMMER FOR L Område Områdets anvendelse Bebyggelsens art Bebyggelsens omfang Max. etageantal Max. b ygningshsj de Andet Områdets status og detailplanlregning KALPLANLÆGNNG 0.4 Offentligt bebyggelsesområde Plejehjem, ældrecenter, ældreboliger med servicearealer, akiivitetscenter for forskellige aldersgrupper, biograf, teater og forsamlingslokaler, service og administration Max. bebyggelsesgrad 45 for området under et 3 etager 10,5 m til facadens skæring med tagfiaden Eksisterende bebygget område. Byzone. Lokalplan nr. 24 og lokalplan nr

27 HOVEDSTRUKTUR Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN LANDZONEAREAL DER OVERF0RES TL BYZONE VED LOKXPLAV AREALER DER FORBUVER LANDZONE AREALER BYZONE SKOVB YGGELNE BLANDETBOUG-OG OMR&E 26

28 HOVEDSTRUKTUR Tillæg nr. 6 - KOMMUNEPLAN Vedtagelsespåtegning Tillæg nr. 6 til kommuneplan er således godkendt af Rosenholm kommunes byråd: orgmester P Direktør 27

29 TNGLY SNNGSBEGÆRNG LOKALPLAN NR. 32 Tinglysning Lokalplanen begæres tinglyst på følgende ejendomme: matr. nr. 7 CO, 7cv og 7 m Hornslet by, Hornslet. Hornslet, den 2000 Arkitekt 28

30 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 29 Akt. nr. : F 57 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 7 CO, Hornslet By, Hornslet Ejendomsejer: Rosenholm Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Slettet som begæret. Retten i Århus den

31 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 30 Akt. nr. : F 57 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 7 CO, Hornslet By, Hornslet Ejendomsejer: Rosenholm Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst som begæret på matr.nr. 7 CO, 7 cv og 7 m Hornslet by, Hornslet. - Det bemærkes, at der verserer sag om tinglysningsafgiften og dennes størrelse ved Told- og Skat, Høje Taastrup. - Eventuel indbetaling af yderligere afgift kan derfor ikke ske til tinglysningsafdelingen. - Evt. henvendelse på tlf.nr mellem kl og Retten i Århus den

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf.

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf. LOKALPLAN NR. 50 For Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 50 for Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK-

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE Matr. nre 5k Tørslev by, Gerlev 3E Gerlev by, Gerlev JÆGERSPMS KOMMUNE Lokalplan nr. 61 Bolig område ved Gerlev Strandvej. Anmelder: Eandinspektsrerne Bsrge Hansen & Erik Jensen, Lundeve j 44, 3600 Fr.sund.

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolaj Skole nord og syd KØGE KOMMUNE 1995 LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolai skole nord og syd. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Illustrationsplan; eksisterende forhold... 2 Redegørelse...

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom.

LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom. LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom. li N A 4 IDOM KIRKEBY HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 237 FOR ET BOLIGMRfiDE VED KOFELTVEJ. IDOM INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 5

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere