Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen giver administrationen mandat til at indgå forhandlinger med DSB og Metro omkring en fælles rejsekorttakstrække for Sjælland. at bestyrelsen giver administrationen mandat til at indgå forhandlinger med Trafikstyrelsen/Transportministeriet om fuld og varig kompensation for det forventede indtægtstab for Movia i Takstområde Syd. at administrationen fremsender brev til Transportministeriet med en positiv tilkendegivelse over for takstharmoniseringsinitiativet og ligeledes fremhæver kravet om den fulde og varige kompensation i Takstområde Syd. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Transportministeriet igangsatte i 2013 et arbejde med at harmonisere taksterne på Sjælland. Movias bestyrelse godkendte i foråret 2014 et harmoniseringsforslag, udarbejdet i fællesskab af DSB, Metroselskabet, Trafikstyrelsen og Movia. DSB endte dog med ikke at kunne tilslutte sig forslaget og at trække sig fra arbejdet. Movia har siden 2007 arbejdet med at forenkle og harmonisere takster og rejseregler på tværs af de tre takstområder i Movias dækningsområde og støtter fortsat initiativer, som gør det lettere at være kunde i den kollektive trafik. Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/6

2 På bestilling fra Transportministeriet har Trafikstyrelsen nu udarbejdet oplæg til model for forenkling af rejsekorttaksterne på Sjælland. Transportministeriet har sat to pejlemærker for modellen: 1. Rejsekorttaksterne skal være enkle og gennemskuelige for kunderne 2. Rejsekortet skal være billigere end kontantbilletter. Trafikstyrelsens oplæg indeholder en grundmodel samt tre tilvalgsmodeller: Grundmodel Én takstrække for alle rejsekortrejser på Sjælland Rejsekorttakstrækken lig nuværende takstrække i TH for zoneafstand 2 til 9 zoner Rejsekorttakstrækken fra 10 zoner lægger sig op ad DSBs nuværende takstrække Ingen mængderabat; det vil sige afskaffelse af nuværende mængderabat i TS og på DSB takstsæt Ingen kundetyperabat; det må antages, at kundetyperabat til børn (og hunde) ikke ønskes afskaffet, men det fremgår ikke klart Fortsat opretholdelse af takstområder og maksimumtakst på 9 zoner ift. enkeltbilletter og periodekort. Tilvalgsmodeller Udvidelse af off-peak rabatten til at gælde alle rejser på Sjælland Indførelse af rabatteret periodekort til pensionister i TS Indførelse af generel pensionistrabat på 25 pct. på rejsekortrejser på Sjælland. Uddybning af modellen Med det foreliggende forslag vil kunder, der kun rejser på rejsekort, opleve en større gennemskuelighed og logik i prissætningen, når de rejser på Sjælland. Da forslaget kun fokuserer på rejsekorttakster, vil der fortsat være uharmoniserede takster og rejseregler for kontantbillet- og periodekortkunder, som fortsat skal forholde sig til takstområder og ikke mindst takstområdegrænser, hvorfor kun en delmængde af harmoniseringsbehovet adresseres. Forenklingen af rejsekorttaksterne må derfor alt andet lige forventes at sætte større fokus på behovet for harmonisering/forenkling af alle øvrige produkter. Takstområde Hovedstaden (TH): Forslaget vil ingen konsekvenser få for hovedparten af rejser i TH. Kun kunder, der rejser 2/6

3 længere end 9 zoner, og som ikke har så stort rejseomfang, at de rejser på periodekort, vil blive berørt, - det vil sige kunder som rejser færre end ca. 27 rejser pr. måned. Takstområde Vest (TV): Korte rejser (2 og 3 zoner) i TV vil opleve prisstigninger, mens længere rejser vil opleve prisfald. Helt lange rejser (længere end 11 zoner) vil opleve prisstigninger. Ligesom i TH vil prisstigningerne ikke berøre kunder, der har så stort et rejseomfang at de vil have fordel af et periodekort, - det vil sige kunder som rejser færre end ca. 25 rejser pr. måned. Takstområde Syd (TS): Takstniveauet i TS er højere end i TV og TH, og forslaget til rejsekorttakstrække Sjælland vil medføre prisfald eller uændrede priser for langt de fleste rejsekortrejser i TS. I TS udbydes ikke ordinært periodekort, højfrekvente kunder rejser på rejsekort med mængderabat. På trods af afskaffelse af mængderabatten vil hovedparten af de nuværende højfrekvente kunder opleve stort set uændrede priser med forslaget. Det faktum, at højfrekvente kunder ikke vil kunne opnå rabat i forhold til lav- og mellemfrekvente rejser, vurderes at medføre behov for at indføre et ordinært periodekort, svarende til TV og TH. Pensionister får i dag 50 pct. kundetyperabat, når de rejser på rejsekort i TS. Med forslaget afskaffes kundetyperabat, hvilket betyder, at en alternativ metode til at rabattere pensionister i TS skal implementeres. Trafikstyrelsen skitserer to mulige modeller: Kundetyperabat på 25 pct. (vil gælde på hele Sjælland) eller indførelse af særlig rabatteret periodekort til pensionister, svarende til TV og TH. DSB: Forslaget vil medføre ændringer for en større del af DSB s kunder. Konkret lægges op til følgende ændringer: - Udfasning af nuværende DSB klippekort - Afskaffelse af tidsrabatter til pensionister og unge - Afskaffelse af kundetyperabatter til pensionister og unge - Afskaffelse af mængderabatter. Økonomi: Takstområde Hovedstaden (TH): Forslaget vurderes at få marginale konsekvenser for Movia i TH. Rapporten beregner et samlet merprovenu i TH på ca. 11 mio. kr., merprovenuet stammer fra lange rejser, hvorfor provenuet primært forventes at tilfalde DSB. Takstområde Vest (TV): 3/6

4 I TV vurderes også umiddelbart marginale konsekvenser for Movia. Rapporten beregner et samlet merprovenu i TV på ca. 2 mio. kr. Takstområde Syd (TS): I TS vurderes forslaget at give et ikke-ubetydeligt indtægtstab. Indtægtstabet stammer fra kundernes prisfald (som følge af ny lavere rejsekorttakstrække), fra nuværende kontantkunder, der forventes at overgå til rejsekort (som følge af den lavere rejsekorttakstrække), fra pensionistkunder, der skifter til et nyt pensionistperiodekort, samt fra kunder som måtte overgå til nyt periodekort, givet at et sådant indføres til rabattering af højfrekvente kunder. Det samlede indtægtstab i TS beregnes i rapporten til 15,5 mio. kr. Hertil skal lægges et indtægtstab, hvis der indføres et periodekort til ordinære kunder, dette indtægtstab er ikke vurderet i rapporten. Rapporten tager kun højde for de 4 mio. kr. i hovedforslaget. Rapporten foreslår en overgangsmodel, som over en periode på f.eks. 2 år kunne sikre at selskaberne indhenter det estimerede indtægtstab fra den nye takstrække for rejsekortrejser. Metoden er en udretning af takstrækken for rejser på 9 16 zoner (takstrækken har et knæk på de disse zoneafstande). Det indtægtstab, der indhentes ved rejser på den længde vil dog primært tilgå DSB, som har de lange rejser. Indtægtstabet for Movia i TS vil ikke blive indhentet af den foreslåede overgangsmodel, hvorfor Movia i tilfælde af at modellen skal implementeres vil indlede forhandling med Transportministeriet eller Trafikstyrelsen om fuld og varig kompensation for det forventede indtægtstab for Movia i TS. For så vidt angår tilvalgsmodellen vedr. off-peak-rabat foreslås mindreprovenuet af Trafikstyrelsen finansieret enten via det fleksible takststigningsloft eller af Folketingets pulje til takstnedsættelser (Bedre og billigere kollektiv trafik). Transportministeren har i forbindelse med offentliggørelsen af Trafikstyrelsens analyse udtalt til DR tirsdag d. 14. april: - Der har både fra passagererne og fra politisk side været fremsat ønsker om et mere enkelt og forståeligt takstsystem. Med den nye rapport har Trafikstyrelsen givet et bud på, hvordan man kan forenkle taksterne på Sjælland, skriver Magnus Heunicke i en kommentar til DR Nyheder. Han påpeger dog samtidig, at lovgivningen er skruet sådan sammen, at det er trafikselskaberne - ikke politikerne, som bestemmer taksterne. - Og det en nok meget fornuftigt, at det er trafikselskaberne og ikke Transportministeriet eller Christiansborg, der bestemmer, hvad det skal koste at køre mellem Stege og Vordingborg, skriver ministeren. 4/6

5 Magnus Heunicke har videresendt den nye rapport til Movia, DSB og Metroselskabet, som bestemmer taksterne på Sjælland. - Bolden ligger nu hos dem. Som bestyrelsen er blevet orienteret om, har Movia i forbindelse med offentliggørelsen udtalt følgende: Movia har i mange år arbejdet for at få harmoniseret taksterne. En takstharmonisering vil være virkelig godt for den kollektive trafik. Det er derfor positivt, at Trafikstyrelsen har udarbejdet et forslag, der søger at imødekomme de bekymringer, som DSB tidligere har rejst. Det haster med en løsning, hvis kunderne skal have glæde af forslaget fra 1. januar 2016, for en analyserapport gør det ikke alene. Movia opfordrer derfor transportministeren til at samle DSB, Metro og Movia for at finde en hurtig løsning. Løsningen bør tage højde for de udfordringer, der er i Trafikstyrelsens model, der vil betyde en millionudgift for kommunerne på Sydsjælland og Lolland-Falster. Det bør Folketinget bidrage til at finde en løsning på. På møde i Trafikstyrelsen den 16. april 2015 i hovedstadsdirektørkredsen blev det oplyst at Metro og Movia var positive overfor at gå videre på dette grundlag. DSB udtrykte tvivl, om modellen, som Trafikstyrelsen har udarbejdet, er i overensstemmelse med den trafikkontrakt som DSB har for 2015 og frem, og DSB er heller ikke færdig med at foretage beregninger af modellen. Der var enighed om, at Trafikstyrelsens oplæg er sendt til trafikselskaberne så sent, at det ikke er praktisk muligt at indgå aftale herom og gennemføre en takstharmonisering med virkning fra medio januar Det er nu aftalt at DSB indkalder til et møde med Metro og Movia om sagen. Trafikstyrelsen tilbød at deltage i mødet. Kundemæssige konsekvenser: I Trafikstyrelsens rapport vurderes kundekonsekvenserne af den foreslåede Sjællandtakst for rejsekortrejser i forhold til det forventede omfang af rejsekortrejser i Langt de fleste kunder (95 pct.) forventes at få uændrede priser. For de sidste 5 pct. af rejserne, der vurderes at få prisændringer, vil ca. 2,3 pct. få prisfald mens de ca. 2,8 pct. vil få prisstigninger. Takstområde Hovedstaden (TH): I alt foretages ca. 95 pct. af de berørte rejser i TH og af disse vurderes ca. 2 pct. at opleve prisændringer. Konkret vurderes det, at kunder vil opleve prisstigninger, som følge af, at der med Sjællandstakstrækken skal betales for faktisk rejselængde, dvs. 5/6

6 maksimum betalingen på 9 zoner forsvinder. Takstområde Vest (TV): I TV forventes ca. 60 pct. af de berørte rejser at opleve en prisstigning. Årsagen til dette er, at den nuværende lave pris for 2 og 3 zoners rejsekortrejser i forhold til tilsvarende priser i TH, harmoniseres. Konkret vurderes det, at ca rejser vil opleve en prisstigning. Kunder, der rejser fra 4 til 11 zoner, vil opleve prisfald. Takstområde Syd (TS): I TS forventes over halvdelen af rejserne at falde i pris, mens de resterende vil have stort set uændrede priser. Højfrekvente kunder, der i dag får mængderabat i TS, vil opleve stort set uændrede priser, men de vil også opleve, at de betaler samme pris pr. rejse som lav- og mellemfrekvente kunder med rejsekort. Dette sidste kan dog imødegås hvis der indføres et periodekort til ordinære kunder, svarende til TV og TH. Pensionister vil ikke længere få 50 pct. når de rejser på rejsekort, men dette imødegås ved evt. indførelse af periodekort til pensionister, svarende til TV og TH. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Bilag: 1. Trafikstyrelsen: Fælles rejsekorttakster på Sjælland, april /6

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune Kollektiv Trafik Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 Hermed svar på 10-dages forespørgsel omkring dels kontantautomaterne i bybusserne og dels alternative muligheder

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere