frivillighed og medborgerskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "frivillighed og medborgerskab"

Transkript

1 Strategi for frivillighed og medborgerskab

2 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet 14 Tema 3 Samarbejde mellem kommunale institutioner og frivillige 16 Tema 4 Kommunal støtte til frivillige 18 Fra strategi til handling 19 2

3 Forord Det er med stor glæde, at Kommunalbestyrelsen præsenterer Lyngby- Taarbæk Kommunes nye Strategi for frivillighed og medborgerskab. Det er den første strategi kommunen har udarbejdet for frivillighed og medborgerskab på tværs af sektorområder og på tværs af frivillighed i og uden for kommunen. Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2011, at udarbejde en ny strategi for frivillighed og medborgerskab, og nedsatte et udvalg til at løse opgaven. Udvalget bestod af politikere og repræsentanter for de frivillige, og der blev tilknyttet en følgegruppe med 10 frivillige fra forskellige foreninger og projekter. Strategien er udarbejdet af udvalget i tæt dialog med følgegruppen og på baggrund af input fra to borgermøder. Målgruppen for strategien er både aktører på frivilligområdet og alle andre borgere i kommunen. Det vil sige frivillige i de eksisterende foreninger, pårørende, selvorganiserede frivillige, studerende, seniorer og øvrige borgere. Vi værdsætter den store frivillige indsats, som allerede bliver gjort, og ønsker fremover et øget samarbejde med frivillige om at udføre og udvikle de kommunale velfærdsopgaver. Det er vores intention, at strategien bidrager til at styrke frivillighed og medborgerskab nedefra, hvor borgernes initiativer og motivation er den vigtigste drivkraft. Søren P. Rasmussen Borgmester Kommunalbestyrelsen har som ambition, at strategien bliver et afsæt for, at vi i Lyngby-Taarbæk Kommune kan engagere civilsamfundet i løsningen af de velfærdsudfordringer, vi står over for. 3

4 Indledning Aktive og engagerede borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune værdsætter de mange aktive og engagerede borgere, der tager initiativ og udviser medborgerskab og på den måde skaber livsværdi og bidrager til fællesskabet. Der er i dag en mangfoldighed af frivillige initiativer og aktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligheden udleves inden for både de sociale foreninger, idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger, kulturelle foreninger og gennem selvorganiseret frivillighed. Den frivillige indsats foregår både i og uden for kommunalt regi i børnehuse, skoler, ældrecentre, på biblioteker, i boligforeninger, patientforeninger mv. Byen er et knudepunkt for uddannelse, handel og videnbaserede virksomheder med mange ressourcestærke, engagerede borgere. Derfor har vi et stærkt fundament for, at kommunen i samarbejde med frivillige kan udvikle den fremtidige velfærd og borgerdrevne aktiviteter, gennem nye samarbejdsformer. Det er kommunens ambition fortsat at støtte og motivere endnu flere borgere til at samarbejde på kryds og tværs om aktiviteter og tilbud både på egen hånd og i samspil med kommunale institutioner. Frivillighed kan ikke bestilles Den frivillige indsats udvikles i fællesskaber med afsæt i den enkeltes motivation, og frivillighed kan ikke beordres eller bestilles af kommunen. Frivillige kan være motiveret af selve aktiviteten fx som fodboldtræner, af socialt engagement eller af dét at gøre en forskel. Frivillighed er kendetegnet ved, at den frivillige oplever glæden ved at gøre en forskel, indgå i fællesskaber, have medindflydelse og opleve personlig udvikling. 4 Gennem det frivillige arbejde skabes flere aktiviteter og tilbud til borgerne, og sammenhængskraften i lokalsamfundet styrkes. Kommunens rolle i forhold til frivillighed er at gøre det lettere at blive og være frivillig, udbrede viden om frivillighed, sikre dialog mellem frivillige og at indgå i ligeværdige samarbejdsrelationer med de frivillige. Philip Buenaventura, assistenttræner gennem 11 år i fodboldklubben B82: Det er sjovt at glæde andre og børnene har det sjovt og lærer at spille fodbold.

5 I Lyngby-Taarbæk Kommune forstår vi frivillighed som aktiviteter, der bliver udført af personer af egen drift. Det vil sige, at de uden pålæg eller ydre tvang beslutter sig for at yde en frivillig, ulønnet indsats. Indsatsen eller det frivillige arbejde kan udføres af enkeltpersoner, af foreninger eller af private virksomheder. FRIVILLIGHED Medborgerskab og aktive borgere Medborgerskab handler om at tage del i samfundet. Det handler om at kende sine rettigheder, respektere andres og tage medansvar for og bidrage til det fællesskab, man er en del af. Aktive borgere er rygraden i velfærdsstaten. Borgerens eget ansvar skal derfor understreges og tænkes ind i den måde, vi leverer og udvikler velfærd på, da den offentlige sektor ikke alene kan levere løsninger på alle borgerens behov. Civilsamfund bruges som en fælles betegnelse for de aktører og grupperinger, som eksisterer imellem og uafhængigt af privatsfæren, erhvervslivet og det offentlige. Civilsamfundet er vanskeligt at afgrænse, og ofte går aktiviteterne på tværs af de forskellige områder. Civilsamfundet er fx foreninger, netværk, idrætsklubber og aktive medborgere i boligområder og frivillige i organisationer. CIVILSAMFUND 5

6 Udfordringer Globaliseringen har skabt en konkurrencesituation, hvor vores forestillinger om velfærdsstatens formål, opgaver og berettigelse har ændret sig. Det er blevet nødvendigt, at have fokus på, at der kræves noget af den enkelte, og at finde effektive måder at løse opgaverne på, så vi kan leve i den globale konkurrence. Det kræver, at vi som samfund prioriterer og træffer etiske valg, når hensynet til at yde det bedste står over for hensynet til at yde det mest effektive. Vi skal sammen finde svar på dilemmaer som: Hvilke opgaver skal vi prioritere, at det offentlige skal løse, og hvordan kan civilsamfundet bidrage, og hvilke opgaver skal private aktører løse? 6 Tre politiske udfordringer Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har udpeget tre politiske nøgleudfordringer i arbejdet med at sikre en større inddragelse af civilsamfundet i kommunen. Udfordringerne er blevet identificeret på baggrund af kommunens erfaringer fra projektet Kommunen og Civilsamfundet og med afsæt i de velfærdsudfordringer, som kommunen forventer fremover. 1Hvordan styrker vi medborgerskab i Lyngby-Taarbæk Kommune? Lyngby-Taarbæk Kommune oplever ligesom andre danske kommuner et pres fra udviklingen i demografi, stigende forventningskrav til velfærdsydelserne og et strammere økonomisk råderum. Derfor er der behov for, at vi i fællesskab træffer essentielle beslutninger om bærende værdier og hvilke forventninger, vi bør have til hinanden i fremtidens velfærdssamfund. Velfærdsstatens udvikling er afhængig af, at vi finder nye løsninger, hvor borgerne er aktive og i centrum, når vi tænker, leverer

7 Morten Bøgelund, skoleleder på Engelsborgskolen: Forældre eller bedsteforældre hjælper fx med sociale og faglige projekter. Vi er ikke så interesserede i at have frivillige til at male og feje mv. Her møder vi en af grænsefladerne, som endnu ikke er gennemdrøftet. Frivilligt arbejde skal ikke overtage regulært arbejde. og udvikler velfærd. Det kræver, at civilsamfundet engageres i endnu højere grad, så opgaver ikke fortsat flyder fra privatsfæren til det offentlige. Vi skal i fællesskab nytænke velfærdsydelserne med respekt for fagligheden og for de fri- motivation og ønsker. 2villiges Frivillighed i periferien eller i kernen af kommunale opgaver? Kommunens opgaver er mangeartede og hører under forskellige lovgivninger. Derfor er det svært at fastlægge en entydig grænse for, hvor det frivillige arbejde stopper, og hvor det faglige arbejde tager over i forhold til de kommunale opgaver. 7 Det skal dog slås fast, at Lyngby- Taarbæk Kommune ønsker, at frivillige skal supplere de kommunale velfærdsydelser. Kommunen vil arbejde på at udvikle nye modeller for samarbejde, hvor frivillige borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner sammen kan finde innovative løsninger. Projektet Kommunen og Civilsamfundet viste, at ansvarsfordeling og inddragelsesgrad udvikles over tid gennem en løbende forventningsafstemning mellem frivillig og kommune. Derfor er der behov for rammer, der giver mulighed for at etablere en ligeværdig dialog og forventningsafstemning mellem den enkelte kommunale enhed, de frivillige og de faglige organisationer. 3Hvordan får vi flere frivillige initiativer? Der findes allerede mange frivillige blandt kommunens borgere, som gerne vil yde et stykke frivilligt arbejde til gavn for fællesskabet. Vi vil opfordre til mere frivillighed og støtte de frivilliges motivation og virkelyst i og uden for kommunalt regi. I praksis betyder det, at alle borgere skal kunne drage nytte af kommunens tilbud om rådgivning til frivillige. Det gælder både den unge, der arbejder frivilligt som led i sin ungdomsuddannelse, den ældre veluddannede, som ønsker fortsat at bidrage, enkeltpersoner og organiserede frivillige i foreninger. Kommunen vil inddrage borgerne i brugerdrevne innovationsprocesser, hvor vi sammen finder velfærdsløsninger, som både involverer kommunale institutioner, frivillige og den enkelte bruger og borger. 7

8 Vision Det er kommunens vision, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en synlig og anerkendende kultur for at tage imod frivilliges ressourcer som aktive bidrag til værdiskabelsen i lokalsamfundet og til egen glæde. Lyngby-Taarbæk Kommune finder følgende punkter værdifulde: Borgere tager medansvar og bidrager til værdiskabelsen i lokalsamfundet og til egen glæde Shorok Thani, frivillig Bydelsmor, projekt Bydelsmor Lyngby-Taarbæk Kommune: CITAT BYDEL SMOR Frivillighed er en positiv kraft, der på forskellig vis knytter kontakter mellem mennesker, skaber netværk og værdi til fællesskabet Mit arbejde som frivillig betyder rigtigt meget for mig, fordi jeg hjælper kvinderne til at hjælpe sig selv og deres familie og børn. Det er sådan, jeg bidrager til det danske samfund; at hjælpe med at integrere udenlandske familier i samfundet. Frivillighedsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er kendetegnet ved åbenhed og engagement Samarbejdet mellem kommunen og frivillige (enkeltperson eller foreninger) bygger på anerkendelse, tillid og respekt for hinandens opgaver og roller Frivillige er velkomne og indgår naturligt i den kommunale opgaveløsning, hvor samarbejdet løbende udvikles og de frivilliges indsats anerkendes som værdifulde bidrag. 8

9 Vision Det er kommunens vision, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en synlig og anerkendende kultur for at tage imod frivilliges ressourcer som aktive bidrag til værdiskabelsen i lokalsamfundet og til egen glæde. 9

10 træner i fod Nikolaj Drivsholm, frivillig træner i fodboldklubben B82: Jeg håber, mit frivillige arbejde vil give de drenge, jeg træner, de samme positive oplevelser med sporten, som jeg selv havde, da jeg var mindre, og at det samtidig vil give dem mod på selv at træde til som frivillig, når de bliver ældre. Morten Frouvne Vincentz, frivillig i skolebestyrelsen, Fuglsanggårdsskolen: Jeg tror ikke, jeg kan lade være. Altid har jeg haft en lyst til at bidrage eller deltage, der hvor jeg befandt mig. 10 Mette Møller Jensen, frivillig, Lyngby Frivillignet: Ud over en personlig tilfredshed med at få en modtagelse af en elev, der råber af glæde: Mette, vi fik 10 i tysk, så håber jeg at kunne bidrage dels med eksakt viden om fagene dansk, engelsk, tysk, fransk og samfundsforhold, dels med at skabe større forståelse mellem danskere og vore nye medborgere. Johannes Vedtofte, b.la. frivillig i Sorgenfrigaards Grundejerforening, Støtteforeningen Paradisets Venner: Frivilligt arbejde er at tage medansvar for medmennesker. Du træffer et valg - et tilvalg - andre får glæde af din indsats, og du møder og mærker stor glæde og taknemmelighed.

11 Værdier De bærende værdier for Lyngby-Taarbæk Kommunes støtte til og samarbejde med frivillige borgere og foreninger er: Anerkendelse Tillid Respekt Medansvar Glæde 11

12 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab Mål Mere frivillighed - flere frivillige og nye former for frivillighed i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune vil fremme frivillighed og medborgerskab og involvere aktive borgere og frivillige i udvikling og nytænkning af de kommunale velfærdsopgaver. Vi vil arbejde for at gøre det frivillige arbejde mere synligt og anerkendt som væsentlige bidrag til fællesskabet. Samarbejde med frivillige og aktive borgere på alle kommunale institutioner Kommunen skal invitere frivillige og borgere til at samarbejde om udvikling af innovative løsninger på de fremtidige velfærdsudfordringer. Det sker ved, at alle kommunale institutioner er åbne over for at sætte flere initiativer i gang, hvor frivillige tænkes ind. Der skal ske en løbende evaluering og erfaringsindsamling, som kommunen kan bruge som grundlag for at udvikle samarbejds- og partnerskabsmodeller med frivillige om tilbud på tværs af de kommunale områder. Kommunens borgere informeres om frivillighed Kommunale medarbejdere skal yde rådgivning, der understøtter og udvikler frivilliges initiativer og idéer, som kan gavne borgerne og fællesskabet i kommunen. Borgernes mulighed for at deltage i frivilligt arbejde skal tænkes ind i eksisterende informationsmateriale. Det kan fx ske via kommunens velkomstpakke til nytilflyttere, informationsmateriale til pårørende på kommunens institutioner, information til 65-årige seniorer, på kommunens hjemmeside og i samarbejde med den boligsociale indsats. 12

13 CITAT frivillig i projekt Ungementor Gitte Kiærulff, frivillig i projekt Ungementor Lyngby-Taarbæk Kommune: Jeg har valgt at være frivillig, da jeg har det ekstra overskud, det kræver at give til andre. Jeg håber, at jeg kan give nogle af mine erfaringer videre og hjælpe andre på vej. Nem adgang til information om frivillighed Det skal være nemt for borgerne at finde oplysninger om frivillighed i Lyngby- Taarbæk Kommune. Derfor etableres der én fælles indgang til frivilligt arbejde på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside. Siden kan drives og vedligeholdes i samarbejde med frivillige. Fra hjemmesiden linkes der til Frivilligcenteret i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er en vigtig indgang til oplysninger om frivilligt arbejde i kommunen. 13

14 Birgitte Pontoppidan, frivillig træner, Selvtræning din styrke: Mit arbejde som frivillig selvtræner er bare supergodt. Det er en fantastisk glæde, når man får nogen på holdet til at prøve noget, CITAT frivillig træner som de slet ikke mente, de kunne klare, og så se dem lyse af glæde og stolthed. 14

15 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet Monica Munch, frivillig fra bl.a.lyngbyguiderne, Lyngby Lydavis, Lyngby Kunstforening: Jeg har hele livet været frivillig. Derfor valgte jeg at udvide mine frivillige aktiviteter, da jeg i 2009 gik på folkepension. Mål Øget fokus på samarbejdsrelationer, koordination og netværk på tværs af frivillighedsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune vil styrke et koordineret samarbejde på tværs af hele frivilligområdet, hvor kommunen og frivillige har mulighed for at dele erfaringer og hjælpe hinanden med at skabe opmærksomhed omkring frivillige og den værdi aktiviteterne, tilfører borgerne. Herigennem kan der skabes innovative løsninger og nye samarbejdsformer. 15 Netværksdannelser på tværs af frivillighedsområdet og kommunen Kommunen sætter fokus på at etablere netværk i tæt samarbejde med Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk. Netværkene skal være fora for idéer og udvikling af aktiviteter. Der skal samtidig afprøves forskellige former for elektronisk kommunikation, som understøtter videndeling blandt frivillige, og som kan sprede gode resultater og erfaringer. Dialogmøder Der afholdes som minimum et årligt dialogmøde mellem kommune, frivillige og interesserede borgere, hvor der drøftes udviklingsmuligheder på frivillighedsområdet samt potentialer og udfordringer i det eksisterende samarbejde.

16 Tema 3 Samarbejde mellem kommunale institutioner og frivillige Mål Åbne og samarbejdsparate kommunale institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune I Lyngby-Taarbæk Kommune supplerer de frivillige kommunens professionelle personale til gensidig glæde og gavn for brugere og borgere. Frivillige løser hovedsageligt opgaven som medmennesker, mens personalet primært løser opgaven som fagpersoner og myndighedspersoner. Kommunen er åben over for at udvikle samarbejdet med frivillige om nye opgaver eller forsøg med helt nye typer af frivillighed på de kommunale institutioner. Værktøjskasse til samarbejde mellem frivillige og kommunale institutioner Kommunen skal være åben over for samarbejde med frivillige gennem konkrete initiativer og projekter på de kommunale institutioner, hvor vi bygger videre på institutionernes mangeårige erfaringer og har særligt fokus på at inddrage de pårørende. For at understøtte de kommunale institutioners samarbejde med frivillige udarbejdes en værktøjskasse med redskaber blandt andet til modtagelse, forventningsafstemning og samarbejde med frivillige samt svar på ofte stillede spørgsmål om frivilligt arbejde på kommunens institutioner. Forsøg med nye partnerskaber Kommunen vil åbne op for nye former for partnerskaber med frivillige foreninger og frivillige aktører, så vi sammen kan udvikle nye aktiviteter og tilbud. Frivillige skal i højere grad inviteres ind i planlægning af kommunale arrangementer, hvor frivillige kan bidrage med kultur- og idrætsoplevelser, viden og erfaringer til fælles gavn for kommune, deltagere og de frivillige selv. Winnie Sophia Nielsen, leder i Børnehuset Bulderby: Vi har haft frivillige, aktive forældre og forældreforeningen igennem en lang årrække, og det vil vi også have om 10 år. Det er en del af institutionens identitet, kultur og tradition. 16

17 Åbne og rummelige kommunale institutioner Projektet Kommunen og Civilsamfundet viste, at samarbejdet med frivillige skal være solidt forankret på institutionen gennem en løbende dialog om rammerne for samarbejdet og med respekt for, at frivillige er frivillige, og at de er der af lyst. Dialogen bør tage afsæt i spørgsmål som: Hvad kan og må frivillige? og Hvor starter fagligheden? og medvirke til en anerkendelse af den frivillige indsats. I projektet Kommunen og Civilsamfundet blev følgende succesparametre for et vellykket samarbejde identificeret: Kvalificeret og engageret ledelse Klarhed omkring rammer, roller og ansvar Forankring af det frivillige arbejde. De frivillige skal være en del af hverdagen i den kommunale institution, men afskærmet for snærende strukturer og fortrolige oplysninger Synlighed, betydningen af samspillet skal synliggøres Bredde og mangfoldighed i den frivillige indsats, fx køn, alder og opgaver. Den enkelte institution bør tænke samarbejdet med frivillige ind i de overordnede værdier og strategier og bør lade de frivilliges iagttagelser bidrage til faglig refleksion og kvalitetsudvikling på institutionen. 17

18 Tema 4 Kommunal støtte til frivillige Mål Kommunal støtte til den mangfoldige frivilligkultur Lyngby-Taarbæk Kommune vil støtte op om den eksisterende brede palet af frivillige initiativer og aktiviteter og medvirke til at udvikle de frivilliges aktiviteter og kreativitet på de frivilliges egne præmisser. Udvikling af samarbejdet med Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk er et centralt omdrejningspunkt i rekrutteringen af frivillige, og har det løbende overblik over frivillighed i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derfor skal kommunen og Frivilligcentret samarbejde systematisk om at udvikle frivilligområdet. Styrket praksis for samarbejde med frivillige Kommunens opgaver på frivilligområdet er samlet ét sted. Dermed er der skabt én indgang til kommunen for borgere og foreninger. Den fagspecifikke dialog mellem de frivillige og kommunen sker fortsat med den fagrelevante enhed i kommunen. Peter Ortved Krølner, frivillig næstformand i fodboldklubben B82: Jeg håber og tror, at mit frivillige arbejde er med til at give børnene en mulighed for at spille fodbold i en lille klub, hvor det sociale og glæden ved at spille fodbold er i fokus. Borgere og foreninger skal opleve en enkel og gennemskuelig ansøgningsproces, og der skal afprøves forskellige modeller for en mere borgerdrevet tildeling af midler til aktiviteter og tilbud. Kommunen gennemgår ressourceanvendelsen på hele frivilligområdet og vil benytte samarbejdsaftaler og partnerskaber mere strategisk i forhold til at fremme frivillighed. Samarbejdet med foreninger efter folkeoplysningsloven er beskrevet i kommunens folkeoplysningspolitik. 18

19 Fra strategi til handling Strategien omfatter perioden 2012 til 2015 og har snitflader til kommunens kommende folkeoplysningspolitik, ældrestrategi og strategi for borgerinddragelse. Strategien er forankret i kommunens Center for Sundhed og Kultur, men skal løftes på tværs af kommunens centre og institutioner. Den skal drøftes blandt kommunens ansatte og sammen med frivillige. Samtidig udarbejdes en plan, der sikrer, at strategien bliver omsat i handling. Planen vil blandt andet blive beskrevet og udmøntet i direktionens strategiplan og de kommunale institutioners årlige virksomhedsplaner. Helt i tråd med strategiens fokus på dialog og samarbejde med frivillige, vil frivillige løbende blive inviteret ind i implementeringen af strategien. I 2015 gennemføres en evaluering af strategiens handlinger og aktiviteter. 19

20 Baggrund for Strategi for frivillighed og medborgerskab Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede i 2008 at være med i et udviklingsprojekt om nye veje i inddragelsen af frivillige i den kommunale opgaveløsning i samarbejde med Lundgårdskonsulenterne og tre andre kommuner. Formålet med projektet var at afprøve nye måder at inddrage af frivillige i kernen af den kommunale opgaveløsning. Projektet er afsluttet og evalueret i starten af I anledning af frivillighedsåret i 2011 og som opfølgning på Lundgårdprojektet blev der i august 2011 afholdt et seminar for Kommunalbestyrelse, forvaltning samt repræsentanter for frivilligområdet. På seminaret blev erfaringerne fra Lundgårdprojektet drøftet, og der blev set på muligheder og perspektiver for det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune Toftebæksvej Kongens Lyngby Tlf Maj 2013

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet 14

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre,

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 1 2 Frivilligpolitik for det sociale område Definition Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 0 Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 2015-2018 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Lovgrundlag...4 Frivillige i Dragør Kommune i

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Politik for Frivillighed 2013 2017 10. Oktober 2013 Politik for frivillighed Udgivet af Vordingborg Kommune

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSSTRATEGI. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2015

FRIVILLIGHEDSSTRATEGI. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2015 FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2015 1 Frivilligt arbejde er arbejde, der udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. Det er ulønnet, og det er til gavn for andre

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv Et godt En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016 og aktivt liv 1 Forord Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Træning og Omsorg Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby Fotos: Jakob

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere