FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ"

Transkript

1 Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

2 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato Udarbejdet af HDJ Kontrolleret af RL Godkendt af CM Ref Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T F

3 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ INDHOLD 1. Formål med notat 1 2. Åbning af Amtstue Allé Eksisterende løsning Forslag til løsninger for åbning af Amtstue Allé 3 3. Vurdering af konsekvenser Trafikbelastning på Amtstue Allé Miljø Trafiksikkerhed 3.4 Tilgængelighed Detailhandel CO 2 -udslip Anlægsudgift Sammenfatning af fordele og ulemper 11

4 FORMÅL MED NOTAT I nærværende notat gives en trafikal og detailhandelsmæssig vurdering af fordele og ulemper ved helt eller delvist at åbne Amtstue Allé. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Rambøll A/S og ICP A/S. Rambøll A/S har stået for de trafikale vurderinger, der i hovedsagen er baseret på det datamateriale, som blev indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af trafikplanen for bymidten i ICP A/S har stået for den detailhandelsmæssige vurdering, som er baseret på data, indsamlet i september ICP's analyse er beskrevet i særligt notat "Amtstue Allé, Detailhandelsmæssig betydning", oktober Konklusionerne er sammenfattet i dette notat. 2. ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ 2.1 Eksisterende løsning Den nuværende udformning af Amtstue Allé er vist på fig. 1. Fig. 1 Amtstue Allé i dag

5 1-2 Amtstue Allé er i dag en 2-sporet vej, som forløber mellem Nordre Ringvej og Sct. Bendtsgade. Den er dels tilsluttet Nordre Ringvej i et trafikstyret signalreguleret kryds, som desuden giver adgang til Premier Outlets Center og RingStedet, dels Sct. Bendtsgade i et vigepligtsreguleret kryds med overkørsel. Amtstue Allé krydser Dronning Margrethes Vej i et vigepligtsreguleret kryds, hvor trafikken på Amtstue Allé har vigepligt. Amtstue Allé er i dag lukket for biltrafik i to stikrydsninger. Den ene sti, som indgår i hovedstinettet, forløber parallelt med Nordre Ringvej og har forbindelse til Nørretorv Centret. Den anden sti, som er mindre betydende, har forbindelse til Ringsted Centret. De to stikrydsninger er vist på fig. 2 og 3. Fig. 2 Vejlukning og stikrydsning placeret mellem Nordre Ringvej og Dr. Margrethes Vej Fig. 3 Vejlukning og krydsning af sti til Ringsted Centret

6 Forslag til løsninger for åbning af Amtstue Allé Der er undersøgt to løsninger for åbning af Amtstue Allé, som er vist på fig. 4 og 5. For begge forudsættes: De to vejlukninger åbnes. De nuværende ensretninger i bymidten bevares. Biltrafikken fartdæmpes til f.eks. 30 km/t i stikrydsningerne. Vigepligtsforholdene afklares, f.eks. indføres vigepligt med bomme for den lette trafik. Der etableres adgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Amtstue Allé. Fuldstændig åbning Der gennemføres en total åbning af Amtstue Allé, som vil muliggøre dels gennemkørende trafik mellem Nordre Ringvej og bymidten, dels trafik med mål i Ringsted Centret fra både Nordre Ringvej og Sct. Bendtsgade. Fig. 4 Fuldstændig åbning af Amtstue Allé Delvis åbning Der gennemføres en delvis åbning af Amtstue Allé, som vil give adgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Nordre Ringvej. Der vil hverken være mulighed for gennemkørsel mellem Nordre Ringvej og Sct. Bendtsgade eller adgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Sct. Bendtsgade.

7 1-4 Fig. 5 Delvis åbning af Amtstue Allé Løsningen vil kræve, at der etableres en ny lukning af Amtstue Allé umiddelbart syd for Ringsted Centrets parkeringsplads som vist på fig. 5, inkl. vendeplads på hver side af vejlukningen. Evt. andre løsninger Der kan etableres andre løsninger, som kan forbedre tilgængeligheden til Ringsted Centret. Man kunne f.eks. bevare de to nuværende lukninger af Amtstue Allé, men etablere vejadgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Amtstue Allé, hvilket vil give en ny vejadgang til parkeringspladsen fra Sct. Bendtsgade, men samtidig en betydelig trafik på den sydlige strækning af Amtstue Allé. Da denne løsning er omfattet af løsningen med en fuldstændig åbning af Amtstue Allé, er den ikke behandlet særskilt. 3. VURDERING AF KONSEKVENSER Ved vurderingen af konsekvenserne er de to mulige løsninger for åbning af Amtstue Allé sammenholdt med de eksisterende forhold. Følgende konsekvenser er vurderet: Trafikbelastning Miljø Trafiksikkerhed Tilgængelighed Detailhandelsforhold CO 2 -udslip Anlægsudgift 3.1 Trafikbelastning på Amtstue Allé Den mulige fremtidige trafik på Amtstue Allé er skønnet ud fra den nuværende trafik til/fra bymidten, antallet af parkeringspladser i Ringsted Centret og den nuværende anvendelse langs Amtstue Allé.

8 1-5 Ifølge tællingerne fra 2007 var den samlede trafik til/fra området omkring Torvet ca biler/døgn, som er summen af trafikken på Nørregade, Sct. Bendtsgade, Torvet og Sct. Knudsgade. Af denne trafik vil kun trafik, som i dag kommer fra vest og nord via Sct. Bendtsgade og Nørregade kunne få fordel af en åbning af Amtstue Allé. Denne trafik udgør biler/døgn, som derfor er den maksimale trafikvækst, der vil forekomme på Amtstue Allé. Fordelen vil især være stor for dem, som har mål i Ringsted Centret, når der forudsættes adgang til parkeringspladsen fra Amtstue Allé. På denne baggrund er den fremtidige trafik på Amtstue Allé vurderet til følgende. Fuldstændig åbning Den fremtidige trafik på Amtstue Allé vil bestå af eksisterende trafik på Amtstue Allé, af eksisterende trafik, som overflyttes til Amtstue Allé, og af nyskabt trafik, fordi der etableres en direkte forbindelse mellem de to centre på hver side af Nordre Ringvej. I et snit på Amtstue Allé nord for Ringsted Centrets parkeringsplads skønnes den samlede trafik til 2300 biler/døgn: Trafik Bilture/døgn Eksisterende trafik på Amtstue Allé 500 Omflyttet trafik Nyskabt trafik 200 I alt Tabel 1 Skønnet trafik på Amtstue Allé i et snit nord for Ringsted Centrets parkeringsplads ved en fuldstændig åbning. Den eksisterende trafik på Amtstue Allé skyldes den nuværende anvendelse langs vejen, som fortrinsvis er boliger. Trafikken svarer til, at der i dag er ca. 200 boliger. Den omflyttede trafik er skønnet ud fra en antagelse om, at 50 % af trafikken på Nørregade og 25 % af trafikken på Sct. Bendtsgade med fordel vil anvende Amtstue Allé, fordi denne trafik vil få en kortere rute. Den nyskabte trafik skyldes en forventet synergieffekt mellem de to centre på hver side af Nordre Ringvej. Den er skønnet på baggrund af ICP's vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser af en åbning af Amtstue Allé, som ikke forventer en synergieffekt af betydning. I et snit på Amtstue Allé syd for Ringsted Centrets parkeringsplads vurderes trafikken kun at blive ca biler/døgn. Delvis åbning Ved en delvis åbning af Amtstue Allé vil den omflyttede trafik blive mindre, mens de to øvrige bidrag vil blive de samme, jf. tabel 2, der viser trafikken i et snit nord for Ringsted Centrets parkeringsplads. Trafik Bilture/døgn Eksisterende trafik på Amtstue Allé 500 Omflyttet trafik Nyskabt trafik 200 I alt Tabel 2 Skønnet trafik på Amtstue Allé ved en delvis åbning

9 1-6 Den omflyttede trafik er beregnet under forudsætning af, at 75 % af trafikken til/fra Ringsted Centret vil anvende Amtstue Allé som alternativ til Nørregade. Denne trafik er samlet beregnet under forudsætning af: Der er ca. 220 parkeringspladser i forbindelse med Ringsted Centret (jf. p-analysen 2007); Kundernes gennemsnitlig opholdstid er ca. 60 min; Spidstimeprocenten er 30 %; Den gennemsnitlige udnyttelse af parkeringspladser på en hverdag er 80 %. Herved bliver den samlede trafik til/fra centret på en hverdag ca biler/døgn og den omflyttede trafik ca biler/døgn. I et snit syd for Ringsted Centrets parkeringsplads vil trafikken være som i dag, dvs. ca. 500 biler/døgn. Konklusioner og usikkerhed Trafikken på Amtstue Allé nord for Ringsted Centrets parkeringsplads vil vokse fra i dag ca. 500 biler/døgn til størrelsesorden biler/døgn, afhængigt af løsning. Syd for Ringsted Centrets parkeringsplads vil trafikken kunne vokse til ca biler pr. døgn ved løsningen med fuldstændig åbning af Amtstue Allé. Der vil blive tale om tilsvarende stigninger i trafikken på Nordre Ringvej og reduktioner på Nørregade og Sct. Bendtsgade. Det understreges, at der er tale om skønnede ændringer af trafikken med en usikkerhed på op til 50 %. For at opnå en større nøjagtighed vil der kræves en trafikmodel for Ringsted Kommune med en forholdsvis fin zoneinddeling i bymidten. 3.2 Miljø Der er foretaget en beregning af støjbelastningen svarende til følgende situationer på Amtstue Allé: Rækkehuse mod nordøst nærmest Nordre Ringvej Afstand mellem vejkant og husfacade: 7-10 m.

10 1-7 Lav tæt byggeri i 2 etager mod sydvest mellem Dronning Margrethes Vej og stien til Ringsted Centret Afstand mellem vejkant og husfacade: 5-8 m. Ejendom i 3 etager mod nordøst mellem Dronning Margrethes Vej og stien til Ringsted Centret Afstand mellem vejkant og husfacade: 7-20 m. Villaer på begge sider af den sydlige del af Amtstue Allé Afstand mellem vejkant og husfacade: min. 6 m. Fig. 6 Bebyggelser langs Amtstue Allé Støjbelastningen er beregnet som det udvendige støjniveau i db(a) langs husenes facade, idet der er forudsat blød bund mellem vejen og husene. Resultatet er vist i tabel 3.

11 1-8 Bebyggelse I dag Fuldstændig åbning Delvis åbning Rækkehuse mod i den nordøstlige del Lavt tæt byggeri i 2 etager mod sydvest Etageejendom i 3 etager mod nordøst Villaer langs den sydlige del Tabel 3 Beregnet udvendig støjbelastning (db(a)) langs facade i eksisterende bebyggelser langs Amtstue Allé. Grænseværdien for vejstøj er 55 db(a). Med den eksisterende beskedne trafik på 500 biler/døgn er grænseværdien ikke overskredet. Trafikken skal op på biler/døgn på Amtstue Allé, før boligerne er støjbelastet. En vækst på 3 db(a), svarer til en fordobling af lydniveauet. Den øgede trafik på Amtstue Allé vil medføre, at grænseværdien på 55 db(a) vil blive overskredet i betydelig grad i alle snit i de to løsninger, bortset fra den sydligste strækning på Amtstue Allé ved en delvis åbning af Amtstue Allé. Det vurderes, at kommunen har mulighed for at åbne Amtstue Allé i henhold til vejloven, og at der ikke vil være krav om at gennemføre en VVM, fordi trafikstigningerne trods alt er små. Men det vil f.eks. være i strid med planloven at etablere nye boliger langs Amtstue Allé, med mindre der opsættes støjskærme m.v. Det kan konkluderes, at både den fuldstændige og den delvise åbning af Amtstue Allé vil medføre betydelige støjbelastninger for de eksisterende boliger langs vejen. 3.3 Trafiksikkerhed Åbning af Amtstue Allé vil medføre ændringer af trafiksikkerheden af følgende grunde: Trafikken vil øges på Amtstue Allé, Nordre Ringvej og i de involverede kryds. Trafikken vil blive reduceret på Nørregade, Sct. Bendtsgade og de involverede kryds. Der etableres to stikrydsninger på Amtstue Allé. Uheldsregistreringen viste, at hovedparten af uheldene i bymidten skete på de ensrettede gader Nørregade, Torvet og Sct. Knudsgade. Åbningen af Amtstue Allé vil for begge løsninger medføre en samlet forøgelse af uheldsrisikoen af følgende grunde: Den samme trafik spredes på flere veje. Der etableres to stikrydsninger. Der er set bort fra en forøget uheldsrisiko, der skyldes, at trafikken øges på grund af synergieffekt mellem de to centre, fordi denne effekt vurderes marginal. Det kan konkluderes, at en åbning af Amtstue Allé samlet vil medføre en forøget uheldsrisiko. 3.4 Tilgængelighed Tilgængeligheden kan udtrykkes som den rejsetid, der bruges til at nå et mål. Desto kortere rejsetid, desto større tilgængelighed. Tilgængeligheden til bymidten og til Ringsted Centret er i dag lav på grund af ensretningssystemet. Åbning af Amtstue Allé vil medføre en øget tilgængelighed til mål i bymidten og Ringsted Centret. Tilgængeligheden vil øges for trafik fra vest og nord, men ikke for trafikken fra øst og syd. Konklusionen er, at bymidten som helhed og Ringsted Centret vil opnå en forbedret trafikal tilgængelighed ved åbning af Amtstue Allé. En ophævelse af ensretningssystemet ville dog medføre en endnu højere tilgængelighed til den centrale del af bymidten.

12 Detailhandel Detailhandelen i Ringsted bymidte er delt i 5 forskellige indkøbssteder: Nørregade/Torvet, Sct. Hansgade/Tinggade, som udgør den gamle bymidte, Nørretorv og de nye shoppingcentre Premier Outlets Center samt RingStedet. Tilgængeligheden til den gamle bymidte i Ringsted er i dag vanskeliggjort af de mange ensrettede veje i bymidten. En delvis eller fuldstændig åbning af Amtstue Allé vil give bedre adgangsforhold for specielt Ringsted Centret og discountbutikken Netto ved siden af centret. Herudover vil det give bedre adgangsmuligheder til parkering til butikkerne i den sydlige ende af Nørregade. I og med at en åbning af Amtstue Allé vil forbedre tilkørselsforholdene til Nørregade, vil der komme mere fokus på butikkerne i Nørregade og i særdeleshed i Ringsted Centret, som i dag er det svageste indkøbssted i bymidten. Det er dog ICP s vurdering, at en åbning af Amtstue Allé ikke vil ændre på, at Torvet opdeler detailhandelen i den gamle bymidte. Det vil derfor ikke markant forøge synergieffekten mellem detailhandelen i Sct. Hansgade/Tinggade og Nørregade/Torvet. De kunder, som ønsker at handle i Sct. Hansgade/Tinggade, vil fortsat primært parkere og opholde sig i den del af byen. En åbning af Amtstue Allé vil ligeledes betyde, at der vil være mindre trafik i den nordlige del af Nørregade, hvilket vil betyde mindre kundestrøm for detailhandelen i den nordlige del af Nørregade. Dette vil få betydning for placering af yderligere detailhandel på Nørretorv, som i dag kun huser varehuset Kvickly. En åbning af Amtstue Allé vil herved betyde en svækkelse af detailhandelen i den nordligste del af Nørregade, mens butikkerne i Nørregade tæt på Ringsted Centret vil blive styrket. Den positive værdi af en åbning af Amtstue Allé vil blive mindsket betydeligt, hvis specielt Nørregade bliver åbnet op for trafik i begge retninger og hermed forbedrer tilkørselsforholdene til Nørregade. En åbning af Amtstue Allé vil betyde, at der er mere direkte adgang fra Premier Outlets Center og Ringstedet til parkeringspladsen ved Ringsted Centret i Nørregade. Den mere direkte adgang mellem Ringsted Centret og Premier Outlets Center og RingStedet vil således have nogen positiv afsmittende effekt for alle tre centre. Umiddelbart er indkøbssituationen anderledes for kunderne i Premier Outlets Center end for kunderne i den øvrige bymidte. Kunderne i outletcentret kommer typisk fra et langt større opland fra hele Sjælland og er oftest meget fokuserede på at besøge outlettets butikker for at opnå en prisbesparelse på kendte mærkevarer, mens detailhandelen i den øvrige Ringsted bymidte primært appellerer til de lokale kunder i Ringsted. I teorien skal et factory outlet ligge langt fra store byer, så man ikke generer den traditionelle mærkevaredetailhandel. Erfaringer fra andre byer med outletcentre i udlandet som for eksempel i Bicester i England, viser, at der kan skabes en positiv synergieffekt mellem et outletcenter og en bymidte. Her har man oplevet, at hvis kunderne ikke fandt det de søgte i outletcentret, har de opsøgt detailhandelen i den gamle bymidte, som ligger i umiddelbar nærhed. Denne tendens findes ligeledes i Ringsted i dag, da man er begyndt at opleve, at kunderne fra outlettet ligeledes går over parkeringspladsen for at besøge RingStedet. Amtstue Allé giver dog kun direkte adgang til de sekundære parkeringsarealer til Premier Outlets Center, som især benyttes af lokale kunder og ansatte. Hovedparten af kunderne holder på parkeringspladserne mellem Premier Outlets Center og RingStedet, da disse er tættest på motorvejen. Hvis der skal skabes en synergi mellem den gamle bymidte og de to nye shoppingcentre via Amtstue Allé, kræver det som minimum en god skiltning fra de primære parkeringspladser, der gør opmærksom på muligheden for at anvende Amtstue Allé og ikke mindst, hvilke kvaliteter den øvrige bymidte kan tilbyde. Hvis Nørregade/Torvet fortsætter med at være det svageste indkøbssted i byen, må det forventes, at kundestrømmen fra de to nye shoppingcentre bliver begrænset. Samlet set vurderes det derfor, at synergieffekten mellem Nørregade/Torvet og Premier Outlets Center og RingStedet vil blive begrænset ved en åbning af Amtstue Alle. Det kan derfor konkluderes, at en hel eller delvis åbning af Amtstue Allé primært vil være en fordel for detailhandelen i Ringsted Centret samt den sydlige del af Nørregade. En åbning af Amt-

13 1-10 stue Allé vil derimod som tidligere nævnt have negative konsekvenser for detailhandelen i den nordlige del af Nørregade og Nørretorv og herved ikke understøtte sammenhængen mellem den eksisterende detailhandel på specielt den nordlige ende af Nørregade og RingStedet/Premier Outlets Center. 3.6 CO 2 -udslip Det eksisterende vejnet i bymidten giver i dag anledning til omvejskørsel på grund af ensretningerne og dermed til et stort CO 2 -udslip. Åbning af Amtstue Allé vil bevirke, at en del af omvejskørslen og dermed det samlede CO 2 -udslip vil kunne reduceres. En ophævelse af ensretningssystemet vil imidlertid kunne medvirke til en endnu større reduktion af CO 2 -udslippet. Konklusionen er, at åbningen af Amtstue Allé vil bidrage til samlet at reducere Ringsted Kommunes CO 2 -udslip. 3.7 Anlægsudgift Amtstue Allé forudsættes at være i stand til at klare belastningen fra en fremtidig øgning af trafikken. Anlægsudgiften til de to løsninger vil omfatte fjernelse af nuværende anlæg til lukning, etablering af foranstaltninger til de to stikrydsninger. Herudover kommer udgiften til to vendepladser ved en delvis åbning af Amtstue Allé. Anlægsudgifterne er skønnet i tabel 4. Virkemiddel Anlægsudgift Fuldstændig åbning Delvis åbning Stiforanstaltninger Ny lukning m. vendepladser I alt Tabel 4 Anslået anlægsudgift til åbning af Amtstue Allé Anlægsudgiften er ekskl. evt. udgifter til arealerhvervelse.

14 SAMMENFATNING AF FORDELE OG ULEMPER Nedenfor er de trafikale og detailhandelsmæssige fordele of ulemper ved de to løsninger til åbning af Amtstue Allé sammenfattet: Fordele Større tilgængelighed Tilgængeligheden til Torvet og Ringsted Centret vil blive øget. Ringsted Centret Ringsted Centret m.v. vil blive mere attraktivt både for kunder og nye butiksdrivende. CO 2 -udslip CO 2 -udslippet vil være mindre. Ulemper Mere trafik Trafikken på Amtstue Allé vil vokse fra i dag ca. 500 til omkring 2000 biler/døgn. Øget støjbelastning De eksisterende boliger vil blive støjbelastet, idet grænseværdien for udendørs støjniveau på 55 db(a) vil blive overskredet i betydelig grad. Flere uheld Uheldsrisikoen vil øges. Færre potentielle kunder til Nørretorv Nørretorv Centret og butikkerne langs det nordligste Nørregade vil blive svækket, fordi kundestrømmen vil blive mindre. Ikke løsning af detailhandelens problemer Detailhandelen i bymidten vil fortsat være geografisk spredt på 5 steder; synergieffekten mellem Nørregade/Torvet og RingStedet/Premier Outlets Center ventes begrænset. Anlægsudgift Det vil koste en relativ beskeden udgift at åbne Amtstue Allé. Forslaget om at åbne Amtstue Allé er opstået på grund af ensretningerne i bymidten, som har reduceret attraktiviteten af Ringsted Centret og Torvet. En åbning af Amtstue Allé vil gøre Ringsted Centret og Torvet mere attraktivt, men prisen vil være, at Nørretorv Centret vil blive mindre attraktivt, og at boligerne langs Amtstue Allé vil blive støjbelastet i ikke uvæsentlig grad. Hvis man i stedet ophæver ensretningerne, vil både Ringsted Centret og Nørretorv Centret opnå øget attraktivitet, uden at boligerne langs Amtstue Allé vil blive støjbelastet.

15 1-12

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg Civilingeniør, Ph.D. Lene Denver Akademiingeniør Ole Kien COWI RAMBØLL 1 Baggrund og formål I forbindelse med en revision af Trafik- og Miljøhandlingsplanen har Aalborg Kommune undersøgt mulighederne for

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere