FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ"

Transkript

1 Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

2 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato Udarbejdet af HDJ Kontrolleret af RL Godkendt af CM Ref Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T F

3 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ INDHOLD 1. Formål med notat 1 2. Åbning af Amtstue Allé Eksisterende løsning Forslag til løsninger for åbning af Amtstue Allé 3 3. Vurdering af konsekvenser Trafikbelastning på Amtstue Allé Miljø Trafiksikkerhed 3.4 Tilgængelighed Detailhandel CO 2 -udslip Anlægsudgift Sammenfatning af fordele og ulemper 11

4 FORMÅL MED NOTAT I nærværende notat gives en trafikal og detailhandelsmæssig vurdering af fordele og ulemper ved helt eller delvist at åbne Amtstue Allé. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Rambøll A/S og ICP A/S. Rambøll A/S har stået for de trafikale vurderinger, der i hovedsagen er baseret på det datamateriale, som blev indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af trafikplanen for bymidten i ICP A/S har stået for den detailhandelsmæssige vurdering, som er baseret på data, indsamlet i september ICP's analyse er beskrevet i særligt notat "Amtstue Allé, Detailhandelsmæssig betydning", oktober Konklusionerne er sammenfattet i dette notat. 2. ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ 2.1 Eksisterende løsning Den nuværende udformning af Amtstue Allé er vist på fig. 1. Fig. 1 Amtstue Allé i dag

5 1-2 Amtstue Allé er i dag en 2-sporet vej, som forløber mellem Nordre Ringvej og Sct. Bendtsgade. Den er dels tilsluttet Nordre Ringvej i et trafikstyret signalreguleret kryds, som desuden giver adgang til Premier Outlets Center og RingStedet, dels Sct. Bendtsgade i et vigepligtsreguleret kryds med overkørsel. Amtstue Allé krydser Dronning Margrethes Vej i et vigepligtsreguleret kryds, hvor trafikken på Amtstue Allé har vigepligt. Amtstue Allé er i dag lukket for biltrafik i to stikrydsninger. Den ene sti, som indgår i hovedstinettet, forløber parallelt med Nordre Ringvej og har forbindelse til Nørretorv Centret. Den anden sti, som er mindre betydende, har forbindelse til Ringsted Centret. De to stikrydsninger er vist på fig. 2 og 3. Fig. 2 Vejlukning og stikrydsning placeret mellem Nordre Ringvej og Dr. Margrethes Vej Fig. 3 Vejlukning og krydsning af sti til Ringsted Centret

6 Forslag til løsninger for åbning af Amtstue Allé Der er undersøgt to løsninger for åbning af Amtstue Allé, som er vist på fig. 4 og 5. For begge forudsættes: De to vejlukninger åbnes. De nuværende ensretninger i bymidten bevares. Biltrafikken fartdæmpes til f.eks. 30 km/t i stikrydsningerne. Vigepligtsforholdene afklares, f.eks. indføres vigepligt med bomme for den lette trafik. Der etableres adgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Amtstue Allé. Fuldstændig åbning Der gennemføres en total åbning af Amtstue Allé, som vil muliggøre dels gennemkørende trafik mellem Nordre Ringvej og bymidten, dels trafik med mål i Ringsted Centret fra både Nordre Ringvej og Sct. Bendtsgade. Fig. 4 Fuldstændig åbning af Amtstue Allé Delvis åbning Der gennemføres en delvis åbning af Amtstue Allé, som vil give adgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Nordre Ringvej. Der vil hverken være mulighed for gennemkørsel mellem Nordre Ringvej og Sct. Bendtsgade eller adgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Sct. Bendtsgade.

7 1-4 Fig. 5 Delvis åbning af Amtstue Allé Løsningen vil kræve, at der etableres en ny lukning af Amtstue Allé umiddelbart syd for Ringsted Centrets parkeringsplads som vist på fig. 5, inkl. vendeplads på hver side af vejlukningen. Evt. andre løsninger Der kan etableres andre løsninger, som kan forbedre tilgængeligheden til Ringsted Centret. Man kunne f.eks. bevare de to nuværende lukninger af Amtstue Allé, men etablere vejadgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Amtstue Allé, hvilket vil give en ny vejadgang til parkeringspladsen fra Sct. Bendtsgade, men samtidig en betydelig trafik på den sydlige strækning af Amtstue Allé. Da denne løsning er omfattet af løsningen med en fuldstændig åbning af Amtstue Allé, er den ikke behandlet særskilt. 3. VURDERING AF KONSEKVENSER Ved vurderingen af konsekvenserne er de to mulige løsninger for åbning af Amtstue Allé sammenholdt med de eksisterende forhold. Følgende konsekvenser er vurderet: Trafikbelastning Miljø Trafiksikkerhed Tilgængelighed Detailhandelsforhold CO 2 -udslip Anlægsudgift 3.1 Trafikbelastning på Amtstue Allé Den mulige fremtidige trafik på Amtstue Allé er skønnet ud fra den nuværende trafik til/fra bymidten, antallet af parkeringspladser i Ringsted Centret og den nuværende anvendelse langs Amtstue Allé.

8 1-5 Ifølge tællingerne fra 2007 var den samlede trafik til/fra området omkring Torvet ca biler/døgn, som er summen af trafikken på Nørregade, Sct. Bendtsgade, Torvet og Sct. Knudsgade. Af denne trafik vil kun trafik, som i dag kommer fra vest og nord via Sct. Bendtsgade og Nørregade kunne få fordel af en åbning af Amtstue Allé. Denne trafik udgør biler/døgn, som derfor er den maksimale trafikvækst, der vil forekomme på Amtstue Allé. Fordelen vil især være stor for dem, som har mål i Ringsted Centret, når der forudsættes adgang til parkeringspladsen fra Amtstue Allé. På denne baggrund er den fremtidige trafik på Amtstue Allé vurderet til følgende. Fuldstændig åbning Den fremtidige trafik på Amtstue Allé vil bestå af eksisterende trafik på Amtstue Allé, af eksisterende trafik, som overflyttes til Amtstue Allé, og af nyskabt trafik, fordi der etableres en direkte forbindelse mellem de to centre på hver side af Nordre Ringvej. I et snit på Amtstue Allé nord for Ringsted Centrets parkeringsplads skønnes den samlede trafik til 2300 biler/døgn: Trafik Bilture/døgn Eksisterende trafik på Amtstue Allé 500 Omflyttet trafik Nyskabt trafik 200 I alt Tabel 1 Skønnet trafik på Amtstue Allé i et snit nord for Ringsted Centrets parkeringsplads ved en fuldstændig åbning. Den eksisterende trafik på Amtstue Allé skyldes den nuværende anvendelse langs vejen, som fortrinsvis er boliger. Trafikken svarer til, at der i dag er ca. 200 boliger. Den omflyttede trafik er skønnet ud fra en antagelse om, at 50 % af trafikken på Nørregade og 25 % af trafikken på Sct. Bendtsgade med fordel vil anvende Amtstue Allé, fordi denne trafik vil få en kortere rute. Den nyskabte trafik skyldes en forventet synergieffekt mellem de to centre på hver side af Nordre Ringvej. Den er skønnet på baggrund af ICP's vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser af en åbning af Amtstue Allé, som ikke forventer en synergieffekt af betydning. I et snit på Amtstue Allé syd for Ringsted Centrets parkeringsplads vurderes trafikken kun at blive ca biler/døgn. Delvis åbning Ved en delvis åbning af Amtstue Allé vil den omflyttede trafik blive mindre, mens de to øvrige bidrag vil blive de samme, jf. tabel 2, der viser trafikken i et snit nord for Ringsted Centrets parkeringsplads. Trafik Bilture/døgn Eksisterende trafik på Amtstue Allé 500 Omflyttet trafik Nyskabt trafik 200 I alt Tabel 2 Skønnet trafik på Amtstue Allé ved en delvis åbning

9 1-6 Den omflyttede trafik er beregnet under forudsætning af, at 75 % af trafikken til/fra Ringsted Centret vil anvende Amtstue Allé som alternativ til Nørregade. Denne trafik er samlet beregnet under forudsætning af: Der er ca. 220 parkeringspladser i forbindelse med Ringsted Centret (jf. p-analysen 2007); Kundernes gennemsnitlig opholdstid er ca. 60 min; Spidstimeprocenten er 30 %; Den gennemsnitlige udnyttelse af parkeringspladser på en hverdag er 80 %. Herved bliver den samlede trafik til/fra centret på en hverdag ca biler/døgn og den omflyttede trafik ca biler/døgn. I et snit syd for Ringsted Centrets parkeringsplads vil trafikken være som i dag, dvs. ca. 500 biler/døgn. Konklusioner og usikkerhed Trafikken på Amtstue Allé nord for Ringsted Centrets parkeringsplads vil vokse fra i dag ca. 500 biler/døgn til størrelsesorden biler/døgn, afhængigt af løsning. Syd for Ringsted Centrets parkeringsplads vil trafikken kunne vokse til ca biler pr. døgn ved løsningen med fuldstændig åbning af Amtstue Allé. Der vil blive tale om tilsvarende stigninger i trafikken på Nordre Ringvej og reduktioner på Nørregade og Sct. Bendtsgade. Det understreges, at der er tale om skønnede ændringer af trafikken med en usikkerhed på op til 50 %. For at opnå en større nøjagtighed vil der kræves en trafikmodel for Ringsted Kommune med en forholdsvis fin zoneinddeling i bymidten. 3.2 Miljø Der er foretaget en beregning af støjbelastningen svarende til følgende situationer på Amtstue Allé: Rækkehuse mod nordøst nærmest Nordre Ringvej Afstand mellem vejkant og husfacade: 7-10 m.

10 1-7 Lav tæt byggeri i 2 etager mod sydvest mellem Dronning Margrethes Vej og stien til Ringsted Centret Afstand mellem vejkant og husfacade: 5-8 m. Ejendom i 3 etager mod nordøst mellem Dronning Margrethes Vej og stien til Ringsted Centret Afstand mellem vejkant og husfacade: 7-20 m. Villaer på begge sider af den sydlige del af Amtstue Allé Afstand mellem vejkant og husfacade: min. 6 m. Fig. 6 Bebyggelser langs Amtstue Allé Støjbelastningen er beregnet som det udvendige støjniveau i db(a) langs husenes facade, idet der er forudsat blød bund mellem vejen og husene. Resultatet er vist i tabel 3.

11 1-8 Bebyggelse I dag Fuldstændig åbning Delvis åbning Rækkehuse mod i den nordøstlige del Lavt tæt byggeri i 2 etager mod sydvest Etageejendom i 3 etager mod nordøst Villaer langs den sydlige del Tabel 3 Beregnet udvendig støjbelastning (db(a)) langs facade i eksisterende bebyggelser langs Amtstue Allé. Grænseværdien for vejstøj er 55 db(a). Med den eksisterende beskedne trafik på 500 biler/døgn er grænseværdien ikke overskredet. Trafikken skal op på biler/døgn på Amtstue Allé, før boligerne er støjbelastet. En vækst på 3 db(a), svarer til en fordobling af lydniveauet. Den øgede trafik på Amtstue Allé vil medføre, at grænseværdien på 55 db(a) vil blive overskredet i betydelig grad i alle snit i de to løsninger, bortset fra den sydligste strækning på Amtstue Allé ved en delvis åbning af Amtstue Allé. Det vurderes, at kommunen har mulighed for at åbne Amtstue Allé i henhold til vejloven, og at der ikke vil være krav om at gennemføre en VVM, fordi trafikstigningerne trods alt er små. Men det vil f.eks. være i strid med planloven at etablere nye boliger langs Amtstue Allé, med mindre der opsættes støjskærme m.v. Det kan konkluderes, at både den fuldstændige og den delvise åbning af Amtstue Allé vil medføre betydelige støjbelastninger for de eksisterende boliger langs vejen. 3.3 Trafiksikkerhed Åbning af Amtstue Allé vil medføre ændringer af trafiksikkerheden af følgende grunde: Trafikken vil øges på Amtstue Allé, Nordre Ringvej og i de involverede kryds. Trafikken vil blive reduceret på Nørregade, Sct. Bendtsgade og de involverede kryds. Der etableres to stikrydsninger på Amtstue Allé. Uheldsregistreringen viste, at hovedparten af uheldene i bymidten skete på de ensrettede gader Nørregade, Torvet og Sct. Knudsgade. Åbningen af Amtstue Allé vil for begge løsninger medføre en samlet forøgelse af uheldsrisikoen af følgende grunde: Den samme trafik spredes på flere veje. Der etableres to stikrydsninger. Der er set bort fra en forøget uheldsrisiko, der skyldes, at trafikken øges på grund af synergieffekt mellem de to centre, fordi denne effekt vurderes marginal. Det kan konkluderes, at en åbning af Amtstue Allé samlet vil medføre en forøget uheldsrisiko. 3.4 Tilgængelighed Tilgængeligheden kan udtrykkes som den rejsetid, der bruges til at nå et mål. Desto kortere rejsetid, desto større tilgængelighed. Tilgængeligheden til bymidten og til Ringsted Centret er i dag lav på grund af ensretningssystemet. Åbning af Amtstue Allé vil medføre en øget tilgængelighed til mål i bymidten og Ringsted Centret. Tilgængeligheden vil øges for trafik fra vest og nord, men ikke for trafikken fra øst og syd. Konklusionen er, at bymidten som helhed og Ringsted Centret vil opnå en forbedret trafikal tilgængelighed ved åbning af Amtstue Allé. En ophævelse af ensretningssystemet ville dog medføre en endnu højere tilgængelighed til den centrale del af bymidten.

12 Detailhandel Detailhandelen i Ringsted bymidte er delt i 5 forskellige indkøbssteder: Nørregade/Torvet, Sct. Hansgade/Tinggade, som udgør den gamle bymidte, Nørretorv og de nye shoppingcentre Premier Outlets Center samt RingStedet. Tilgængeligheden til den gamle bymidte i Ringsted er i dag vanskeliggjort af de mange ensrettede veje i bymidten. En delvis eller fuldstændig åbning af Amtstue Allé vil give bedre adgangsforhold for specielt Ringsted Centret og discountbutikken Netto ved siden af centret. Herudover vil det give bedre adgangsmuligheder til parkering til butikkerne i den sydlige ende af Nørregade. I og med at en åbning af Amtstue Allé vil forbedre tilkørselsforholdene til Nørregade, vil der komme mere fokus på butikkerne i Nørregade og i særdeleshed i Ringsted Centret, som i dag er det svageste indkøbssted i bymidten. Det er dog ICP s vurdering, at en åbning af Amtstue Allé ikke vil ændre på, at Torvet opdeler detailhandelen i den gamle bymidte. Det vil derfor ikke markant forøge synergieffekten mellem detailhandelen i Sct. Hansgade/Tinggade og Nørregade/Torvet. De kunder, som ønsker at handle i Sct. Hansgade/Tinggade, vil fortsat primært parkere og opholde sig i den del af byen. En åbning af Amtstue Allé vil ligeledes betyde, at der vil være mindre trafik i den nordlige del af Nørregade, hvilket vil betyde mindre kundestrøm for detailhandelen i den nordlige del af Nørregade. Dette vil få betydning for placering af yderligere detailhandel på Nørretorv, som i dag kun huser varehuset Kvickly. En åbning af Amtstue Allé vil herved betyde en svækkelse af detailhandelen i den nordligste del af Nørregade, mens butikkerne i Nørregade tæt på Ringsted Centret vil blive styrket. Den positive værdi af en åbning af Amtstue Allé vil blive mindsket betydeligt, hvis specielt Nørregade bliver åbnet op for trafik i begge retninger og hermed forbedrer tilkørselsforholdene til Nørregade. En åbning af Amtstue Allé vil betyde, at der er mere direkte adgang fra Premier Outlets Center og Ringstedet til parkeringspladsen ved Ringsted Centret i Nørregade. Den mere direkte adgang mellem Ringsted Centret og Premier Outlets Center og RingStedet vil således have nogen positiv afsmittende effekt for alle tre centre. Umiddelbart er indkøbssituationen anderledes for kunderne i Premier Outlets Center end for kunderne i den øvrige bymidte. Kunderne i outletcentret kommer typisk fra et langt større opland fra hele Sjælland og er oftest meget fokuserede på at besøge outlettets butikker for at opnå en prisbesparelse på kendte mærkevarer, mens detailhandelen i den øvrige Ringsted bymidte primært appellerer til de lokale kunder i Ringsted. I teorien skal et factory outlet ligge langt fra store byer, så man ikke generer den traditionelle mærkevaredetailhandel. Erfaringer fra andre byer med outletcentre i udlandet som for eksempel i Bicester i England, viser, at der kan skabes en positiv synergieffekt mellem et outletcenter og en bymidte. Her har man oplevet, at hvis kunderne ikke fandt det de søgte i outletcentret, har de opsøgt detailhandelen i den gamle bymidte, som ligger i umiddelbar nærhed. Denne tendens findes ligeledes i Ringsted i dag, da man er begyndt at opleve, at kunderne fra outlettet ligeledes går over parkeringspladsen for at besøge RingStedet. Amtstue Allé giver dog kun direkte adgang til de sekundære parkeringsarealer til Premier Outlets Center, som især benyttes af lokale kunder og ansatte. Hovedparten af kunderne holder på parkeringspladserne mellem Premier Outlets Center og RingStedet, da disse er tættest på motorvejen. Hvis der skal skabes en synergi mellem den gamle bymidte og de to nye shoppingcentre via Amtstue Allé, kræver det som minimum en god skiltning fra de primære parkeringspladser, der gør opmærksom på muligheden for at anvende Amtstue Allé og ikke mindst, hvilke kvaliteter den øvrige bymidte kan tilbyde. Hvis Nørregade/Torvet fortsætter med at være det svageste indkøbssted i byen, må det forventes, at kundestrømmen fra de to nye shoppingcentre bliver begrænset. Samlet set vurderes det derfor, at synergieffekten mellem Nørregade/Torvet og Premier Outlets Center og RingStedet vil blive begrænset ved en åbning af Amtstue Alle. Det kan derfor konkluderes, at en hel eller delvis åbning af Amtstue Allé primært vil være en fordel for detailhandelen i Ringsted Centret samt den sydlige del af Nørregade. En åbning af Amt-

13 1-10 stue Allé vil derimod som tidligere nævnt have negative konsekvenser for detailhandelen i den nordlige del af Nørregade og Nørretorv og herved ikke understøtte sammenhængen mellem den eksisterende detailhandel på specielt den nordlige ende af Nørregade og RingStedet/Premier Outlets Center. 3.6 CO 2 -udslip Det eksisterende vejnet i bymidten giver i dag anledning til omvejskørsel på grund af ensretningerne og dermed til et stort CO 2 -udslip. Åbning af Amtstue Allé vil bevirke, at en del af omvejskørslen og dermed det samlede CO 2 -udslip vil kunne reduceres. En ophævelse af ensretningssystemet vil imidlertid kunne medvirke til en endnu større reduktion af CO 2 -udslippet. Konklusionen er, at åbningen af Amtstue Allé vil bidrage til samlet at reducere Ringsted Kommunes CO 2 -udslip. 3.7 Anlægsudgift Amtstue Allé forudsættes at være i stand til at klare belastningen fra en fremtidig øgning af trafikken. Anlægsudgiften til de to løsninger vil omfatte fjernelse af nuværende anlæg til lukning, etablering af foranstaltninger til de to stikrydsninger. Herudover kommer udgiften til to vendepladser ved en delvis åbning af Amtstue Allé. Anlægsudgifterne er skønnet i tabel 4. Virkemiddel Anlægsudgift Fuldstændig åbning Delvis åbning Stiforanstaltninger Ny lukning m. vendepladser I alt Tabel 4 Anslået anlægsudgift til åbning af Amtstue Allé Anlægsudgiften er ekskl. evt. udgifter til arealerhvervelse.

14 SAMMENFATNING AF FORDELE OG ULEMPER Nedenfor er de trafikale og detailhandelsmæssige fordele of ulemper ved de to løsninger til åbning af Amtstue Allé sammenfattet: Fordele Større tilgængelighed Tilgængeligheden til Torvet og Ringsted Centret vil blive øget. Ringsted Centret Ringsted Centret m.v. vil blive mere attraktivt både for kunder og nye butiksdrivende. CO 2 -udslip CO 2 -udslippet vil være mindre. Ulemper Mere trafik Trafikken på Amtstue Allé vil vokse fra i dag ca. 500 til omkring 2000 biler/døgn. Øget støjbelastning De eksisterende boliger vil blive støjbelastet, idet grænseværdien for udendørs støjniveau på 55 db(a) vil blive overskredet i betydelig grad. Flere uheld Uheldsrisikoen vil øges. Færre potentielle kunder til Nørretorv Nørretorv Centret og butikkerne langs det nordligste Nørregade vil blive svækket, fordi kundestrømmen vil blive mindre. Ikke løsning af detailhandelens problemer Detailhandelen i bymidten vil fortsat være geografisk spredt på 5 steder; synergieffekten mellem Nørregade/Torvet og RingStedet/Premier Outlets Center ventes begrænset. Anlægsudgift Det vil koste en relativ beskeden udgift at åbne Amtstue Allé. Forslaget om at åbne Amtstue Allé er opstået på grund af ensretningerne i bymidten, som har reduceret attraktiviteten af Ringsted Centret og Torvet. En åbning af Amtstue Allé vil gøre Ringsted Centret og Torvet mere attraktivt, men prisen vil være, at Nørretorv Centret vil blive mindre attraktivt, og at boligerne langs Amtstue Allé vil blive støjbelastet i ikke uvæsentlig grad. Hvis man i stedet ophæver ensretningerne, vil både Ringsted Centret og Nørretorv Centret opnå øget attraktivitet, uden at boligerne langs Amtstue Allé vil blive støjbelastet.

15 1-12

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Til Rikke Krogsgaard Jacobsen Dokumenttype Notat Dato Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Revision 4 Dato 2016-05-10 Udarbejdet

Læs mere

Man er modstander af dobbeltrettede bygader. Bymidten bør være bilfri. Der skal være en bedre fordeling af trafikken på de bestående

Man er modstander af dobbeltrettede bygader. Bymidten bør være bilfri. Der skal være en bedre fordeling af trafikken på de bestående Notat Projekt Kunde Fra Til Trafikplan for Ringsted Bymidte Ringsted Kommune Henrik Dorn-Jensen Torben Wissing Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon +45 4598 6000 Direkte 4574 3614

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN JUNI 2015 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2015 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan NOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplankontoret Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail kpb.bkf@odense.dk Kvarterplan

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

http://mithorsholm.horsholm.dk/nemagenda/showagendadocument.aspx?agendaite...

http://mithorsholm.horsholm.dk/nemagenda/showagendadocument.aspx?agendaite... Side 1 af 5 Dagsordenspunkt Funktioner Forslag til Lokalplan 144 for bolig- og detailhandelsområde Usserød Kongevej 61-67 og Tillæg 1 til Helhedsplan 2009-2020 Sagsnr Sagen afgøres i Bilag Funktioner 08/6815

Læs mere

Klage over manglende VVM ifm. med "Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantilllæg

Klage over manglende VVM ifm. med Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantilllæg København d. 28. september, 2014 Byens Udvikling Njalsgade 13 Postboks 348 1503 København V Klage over manglende VVM ifm. med "Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge NOTAT www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Troels Wissing Tlf. +45 55 67 68 13 Mail tmf@koege.dk Dato Klik her for at angive tekst. Plan Hvidbog over høringssvar på Lokalplan

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Bilag 2 Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Indsigelsernes hovedpunkter og Forvaltningens kommentarer til dem er beskrevet i nedenstående

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

NOTAT. 1. Lokale vindforhold

NOTAT. 1. Lokale vindforhold NOTAT Projekt Vindmiljø vurdering Holstebro Centrum Notat nr. 01 Dato 2016-04-08 Fra Christian Matthes Nørgaard, CHMN Det nye Citycenter i Holstebro planlægges etableret på en eksisterende parkeringsplads

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen.

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen. NOTAT Projekt Ringsted Bymidte Rundkørsel samt trafiksanering Nørregade og Søgade Kunde Ringsted Kommune Notat nr. 0 Dato 2010-11-16 Til Fra Ringsted Kommune Rambøll 1. Indledning Ringsted Kommune har

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde

Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C 6. juni 2015 Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde Grundejerforeningen Københavnergården består af 69 boliger på vejene

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS Til Ringsted Kommune Trafik, Vej og Park Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Charlotte Brenneke Larsen Dokumenttype Notat Dato September 2013 Vurdering af trafikforholdene for taxier på. [Valgfri 2 - If no

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere