FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ"

Transkript

1 Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

2 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato Udarbejdet af HDJ Kontrolleret af RL Godkendt af CM Ref Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T F

3 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ INDHOLD 1. Formål med notat 1 2. Åbning af Amtstue Allé Eksisterende løsning Forslag til løsninger for åbning af Amtstue Allé 3 3. Vurdering af konsekvenser Trafikbelastning på Amtstue Allé Miljø Trafiksikkerhed 3.4 Tilgængelighed Detailhandel CO 2 -udslip Anlægsudgift Sammenfatning af fordele og ulemper 11

4 FORMÅL MED NOTAT I nærværende notat gives en trafikal og detailhandelsmæssig vurdering af fordele og ulemper ved helt eller delvist at åbne Amtstue Allé. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Rambøll A/S og ICP A/S. Rambøll A/S har stået for de trafikale vurderinger, der i hovedsagen er baseret på det datamateriale, som blev indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af trafikplanen for bymidten i ICP A/S har stået for den detailhandelsmæssige vurdering, som er baseret på data, indsamlet i september ICP's analyse er beskrevet i særligt notat "Amtstue Allé, Detailhandelsmæssig betydning", oktober Konklusionerne er sammenfattet i dette notat. 2. ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ 2.1 Eksisterende løsning Den nuværende udformning af Amtstue Allé er vist på fig. 1. Fig. 1 Amtstue Allé i dag

5 1-2 Amtstue Allé er i dag en 2-sporet vej, som forløber mellem Nordre Ringvej og Sct. Bendtsgade. Den er dels tilsluttet Nordre Ringvej i et trafikstyret signalreguleret kryds, som desuden giver adgang til Premier Outlets Center og RingStedet, dels Sct. Bendtsgade i et vigepligtsreguleret kryds med overkørsel. Amtstue Allé krydser Dronning Margrethes Vej i et vigepligtsreguleret kryds, hvor trafikken på Amtstue Allé har vigepligt. Amtstue Allé er i dag lukket for biltrafik i to stikrydsninger. Den ene sti, som indgår i hovedstinettet, forløber parallelt med Nordre Ringvej og har forbindelse til Nørretorv Centret. Den anden sti, som er mindre betydende, har forbindelse til Ringsted Centret. De to stikrydsninger er vist på fig. 2 og 3. Fig. 2 Vejlukning og stikrydsning placeret mellem Nordre Ringvej og Dr. Margrethes Vej Fig. 3 Vejlukning og krydsning af sti til Ringsted Centret

6 Forslag til løsninger for åbning af Amtstue Allé Der er undersøgt to løsninger for åbning af Amtstue Allé, som er vist på fig. 4 og 5. For begge forudsættes: De to vejlukninger åbnes. De nuværende ensretninger i bymidten bevares. Biltrafikken fartdæmpes til f.eks. 30 km/t i stikrydsningerne. Vigepligtsforholdene afklares, f.eks. indføres vigepligt med bomme for den lette trafik. Der etableres adgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Amtstue Allé. Fuldstændig åbning Der gennemføres en total åbning af Amtstue Allé, som vil muliggøre dels gennemkørende trafik mellem Nordre Ringvej og bymidten, dels trafik med mål i Ringsted Centret fra både Nordre Ringvej og Sct. Bendtsgade. Fig. 4 Fuldstændig åbning af Amtstue Allé Delvis åbning Der gennemføres en delvis åbning af Amtstue Allé, som vil give adgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Nordre Ringvej. Der vil hverken være mulighed for gennemkørsel mellem Nordre Ringvej og Sct. Bendtsgade eller adgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Sct. Bendtsgade.

7 1-4 Fig. 5 Delvis åbning af Amtstue Allé Løsningen vil kræve, at der etableres en ny lukning af Amtstue Allé umiddelbart syd for Ringsted Centrets parkeringsplads som vist på fig. 5, inkl. vendeplads på hver side af vejlukningen. Evt. andre løsninger Der kan etableres andre løsninger, som kan forbedre tilgængeligheden til Ringsted Centret. Man kunne f.eks. bevare de to nuværende lukninger af Amtstue Allé, men etablere vejadgang til Ringsted Centrets parkeringsplads fra Amtstue Allé, hvilket vil give en ny vejadgang til parkeringspladsen fra Sct. Bendtsgade, men samtidig en betydelig trafik på den sydlige strækning af Amtstue Allé. Da denne løsning er omfattet af løsningen med en fuldstændig åbning af Amtstue Allé, er den ikke behandlet særskilt. 3. VURDERING AF KONSEKVENSER Ved vurderingen af konsekvenserne er de to mulige løsninger for åbning af Amtstue Allé sammenholdt med de eksisterende forhold. Følgende konsekvenser er vurderet: Trafikbelastning Miljø Trafiksikkerhed Tilgængelighed Detailhandelsforhold CO 2 -udslip Anlægsudgift 3.1 Trafikbelastning på Amtstue Allé Den mulige fremtidige trafik på Amtstue Allé er skønnet ud fra den nuværende trafik til/fra bymidten, antallet af parkeringspladser i Ringsted Centret og den nuværende anvendelse langs Amtstue Allé.

8 1-5 Ifølge tællingerne fra 2007 var den samlede trafik til/fra området omkring Torvet ca biler/døgn, som er summen af trafikken på Nørregade, Sct. Bendtsgade, Torvet og Sct. Knudsgade. Af denne trafik vil kun trafik, som i dag kommer fra vest og nord via Sct. Bendtsgade og Nørregade kunne få fordel af en åbning af Amtstue Allé. Denne trafik udgør biler/døgn, som derfor er den maksimale trafikvækst, der vil forekomme på Amtstue Allé. Fordelen vil især være stor for dem, som har mål i Ringsted Centret, når der forudsættes adgang til parkeringspladsen fra Amtstue Allé. På denne baggrund er den fremtidige trafik på Amtstue Allé vurderet til følgende. Fuldstændig åbning Den fremtidige trafik på Amtstue Allé vil bestå af eksisterende trafik på Amtstue Allé, af eksisterende trafik, som overflyttes til Amtstue Allé, og af nyskabt trafik, fordi der etableres en direkte forbindelse mellem de to centre på hver side af Nordre Ringvej. I et snit på Amtstue Allé nord for Ringsted Centrets parkeringsplads skønnes den samlede trafik til 2300 biler/døgn: Trafik Bilture/døgn Eksisterende trafik på Amtstue Allé 500 Omflyttet trafik Nyskabt trafik 200 I alt Tabel 1 Skønnet trafik på Amtstue Allé i et snit nord for Ringsted Centrets parkeringsplads ved en fuldstændig åbning. Den eksisterende trafik på Amtstue Allé skyldes den nuværende anvendelse langs vejen, som fortrinsvis er boliger. Trafikken svarer til, at der i dag er ca. 200 boliger. Den omflyttede trafik er skønnet ud fra en antagelse om, at 50 % af trafikken på Nørregade og 25 % af trafikken på Sct. Bendtsgade med fordel vil anvende Amtstue Allé, fordi denne trafik vil få en kortere rute. Den nyskabte trafik skyldes en forventet synergieffekt mellem de to centre på hver side af Nordre Ringvej. Den er skønnet på baggrund af ICP's vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser af en åbning af Amtstue Allé, som ikke forventer en synergieffekt af betydning. I et snit på Amtstue Allé syd for Ringsted Centrets parkeringsplads vurderes trafikken kun at blive ca biler/døgn. Delvis åbning Ved en delvis åbning af Amtstue Allé vil den omflyttede trafik blive mindre, mens de to øvrige bidrag vil blive de samme, jf. tabel 2, der viser trafikken i et snit nord for Ringsted Centrets parkeringsplads. Trafik Bilture/døgn Eksisterende trafik på Amtstue Allé 500 Omflyttet trafik Nyskabt trafik 200 I alt Tabel 2 Skønnet trafik på Amtstue Allé ved en delvis åbning

9 1-6 Den omflyttede trafik er beregnet under forudsætning af, at 75 % af trafikken til/fra Ringsted Centret vil anvende Amtstue Allé som alternativ til Nørregade. Denne trafik er samlet beregnet under forudsætning af: Der er ca. 220 parkeringspladser i forbindelse med Ringsted Centret (jf. p-analysen 2007); Kundernes gennemsnitlig opholdstid er ca. 60 min; Spidstimeprocenten er 30 %; Den gennemsnitlige udnyttelse af parkeringspladser på en hverdag er 80 %. Herved bliver den samlede trafik til/fra centret på en hverdag ca biler/døgn og den omflyttede trafik ca biler/døgn. I et snit syd for Ringsted Centrets parkeringsplads vil trafikken være som i dag, dvs. ca. 500 biler/døgn. Konklusioner og usikkerhed Trafikken på Amtstue Allé nord for Ringsted Centrets parkeringsplads vil vokse fra i dag ca. 500 biler/døgn til størrelsesorden biler/døgn, afhængigt af løsning. Syd for Ringsted Centrets parkeringsplads vil trafikken kunne vokse til ca biler pr. døgn ved løsningen med fuldstændig åbning af Amtstue Allé. Der vil blive tale om tilsvarende stigninger i trafikken på Nordre Ringvej og reduktioner på Nørregade og Sct. Bendtsgade. Det understreges, at der er tale om skønnede ændringer af trafikken med en usikkerhed på op til 50 %. For at opnå en større nøjagtighed vil der kræves en trafikmodel for Ringsted Kommune med en forholdsvis fin zoneinddeling i bymidten. 3.2 Miljø Der er foretaget en beregning af støjbelastningen svarende til følgende situationer på Amtstue Allé: Rækkehuse mod nordøst nærmest Nordre Ringvej Afstand mellem vejkant og husfacade: 7-10 m.

10 1-7 Lav tæt byggeri i 2 etager mod sydvest mellem Dronning Margrethes Vej og stien til Ringsted Centret Afstand mellem vejkant og husfacade: 5-8 m. Ejendom i 3 etager mod nordøst mellem Dronning Margrethes Vej og stien til Ringsted Centret Afstand mellem vejkant og husfacade: 7-20 m. Villaer på begge sider af den sydlige del af Amtstue Allé Afstand mellem vejkant og husfacade: min. 6 m. Fig. 6 Bebyggelser langs Amtstue Allé Støjbelastningen er beregnet som det udvendige støjniveau i db(a) langs husenes facade, idet der er forudsat blød bund mellem vejen og husene. Resultatet er vist i tabel 3.

11 1-8 Bebyggelse I dag Fuldstændig åbning Delvis åbning Rækkehuse mod i den nordøstlige del Lavt tæt byggeri i 2 etager mod sydvest Etageejendom i 3 etager mod nordøst Villaer langs den sydlige del Tabel 3 Beregnet udvendig støjbelastning (db(a)) langs facade i eksisterende bebyggelser langs Amtstue Allé. Grænseværdien for vejstøj er 55 db(a). Med den eksisterende beskedne trafik på 500 biler/døgn er grænseværdien ikke overskredet. Trafikken skal op på biler/døgn på Amtstue Allé, før boligerne er støjbelastet. En vækst på 3 db(a), svarer til en fordobling af lydniveauet. Den øgede trafik på Amtstue Allé vil medføre, at grænseværdien på 55 db(a) vil blive overskredet i betydelig grad i alle snit i de to løsninger, bortset fra den sydligste strækning på Amtstue Allé ved en delvis åbning af Amtstue Allé. Det vurderes, at kommunen har mulighed for at åbne Amtstue Allé i henhold til vejloven, og at der ikke vil være krav om at gennemføre en VVM, fordi trafikstigningerne trods alt er små. Men det vil f.eks. være i strid med planloven at etablere nye boliger langs Amtstue Allé, med mindre der opsættes støjskærme m.v. Det kan konkluderes, at både den fuldstændige og den delvise åbning af Amtstue Allé vil medføre betydelige støjbelastninger for de eksisterende boliger langs vejen. 3.3 Trafiksikkerhed Åbning af Amtstue Allé vil medføre ændringer af trafiksikkerheden af følgende grunde: Trafikken vil øges på Amtstue Allé, Nordre Ringvej og i de involverede kryds. Trafikken vil blive reduceret på Nørregade, Sct. Bendtsgade og de involverede kryds. Der etableres to stikrydsninger på Amtstue Allé. Uheldsregistreringen viste, at hovedparten af uheldene i bymidten skete på de ensrettede gader Nørregade, Torvet og Sct. Knudsgade. Åbningen af Amtstue Allé vil for begge løsninger medføre en samlet forøgelse af uheldsrisikoen af følgende grunde: Den samme trafik spredes på flere veje. Der etableres to stikrydsninger. Der er set bort fra en forøget uheldsrisiko, der skyldes, at trafikken øges på grund af synergieffekt mellem de to centre, fordi denne effekt vurderes marginal. Det kan konkluderes, at en åbning af Amtstue Allé samlet vil medføre en forøget uheldsrisiko. 3.4 Tilgængelighed Tilgængeligheden kan udtrykkes som den rejsetid, der bruges til at nå et mål. Desto kortere rejsetid, desto større tilgængelighed. Tilgængeligheden til bymidten og til Ringsted Centret er i dag lav på grund af ensretningssystemet. Åbning af Amtstue Allé vil medføre en øget tilgængelighed til mål i bymidten og Ringsted Centret. Tilgængeligheden vil øges for trafik fra vest og nord, men ikke for trafikken fra øst og syd. Konklusionen er, at bymidten som helhed og Ringsted Centret vil opnå en forbedret trafikal tilgængelighed ved åbning af Amtstue Allé. En ophævelse af ensretningssystemet ville dog medføre en endnu højere tilgængelighed til den centrale del af bymidten.

12 Detailhandel Detailhandelen i Ringsted bymidte er delt i 5 forskellige indkøbssteder: Nørregade/Torvet, Sct. Hansgade/Tinggade, som udgør den gamle bymidte, Nørretorv og de nye shoppingcentre Premier Outlets Center samt RingStedet. Tilgængeligheden til den gamle bymidte i Ringsted er i dag vanskeliggjort af de mange ensrettede veje i bymidten. En delvis eller fuldstændig åbning af Amtstue Allé vil give bedre adgangsforhold for specielt Ringsted Centret og discountbutikken Netto ved siden af centret. Herudover vil det give bedre adgangsmuligheder til parkering til butikkerne i den sydlige ende af Nørregade. I og med at en åbning af Amtstue Allé vil forbedre tilkørselsforholdene til Nørregade, vil der komme mere fokus på butikkerne i Nørregade og i særdeleshed i Ringsted Centret, som i dag er det svageste indkøbssted i bymidten. Det er dog ICP s vurdering, at en åbning af Amtstue Allé ikke vil ændre på, at Torvet opdeler detailhandelen i den gamle bymidte. Det vil derfor ikke markant forøge synergieffekten mellem detailhandelen i Sct. Hansgade/Tinggade og Nørregade/Torvet. De kunder, som ønsker at handle i Sct. Hansgade/Tinggade, vil fortsat primært parkere og opholde sig i den del af byen. En åbning af Amtstue Allé vil ligeledes betyde, at der vil være mindre trafik i den nordlige del af Nørregade, hvilket vil betyde mindre kundestrøm for detailhandelen i den nordlige del af Nørregade. Dette vil få betydning for placering af yderligere detailhandel på Nørretorv, som i dag kun huser varehuset Kvickly. En åbning af Amtstue Allé vil herved betyde en svækkelse af detailhandelen i den nordligste del af Nørregade, mens butikkerne i Nørregade tæt på Ringsted Centret vil blive styrket. Den positive værdi af en åbning af Amtstue Allé vil blive mindsket betydeligt, hvis specielt Nørregade bliver åbnet op for trafik i begge retninger og hermed forbedrer tilkørselsforholdene til Nørregade. En åbning af Amtstue Allé vil betyde, at der er mere direkte adgang fra Premier Outlets Center og Ringstedet til parkeringspladsen ved Ringsted Centret i Nørregade. Den mere direkte adgang mellem Ringsted Centret og Premier Outlets Center og RingStedet vil således have nogen positiv afsmittende effekt for alle tre centre. Umiddelbart er indkøbssituationen anderledes for kunderne i Premier Outlets Center end for kunderne i den øvrige bymidte. Kunderne i outletcentret kommer typisk fra et langt større opland fra hele Sjælland og er oftest meget fokuserede på at besøge outlettets butikker for at opnå en prisbesparelse på kendte mærkevarer, mens detailhandelen i den øvrige Ringsted bymidte primært appellerer til de lokale kunder i Ringsted. I teorien skal et factory outlet ligge langt fra store byer, så man ikke generer den traditionelle mærkevaredetailhandel. Erfaringer fra andre byer med outletcentre i udlandet som for eksempel i Bicester i England, viser, at der kan skabes en positiv synergieffekt mellem et outletcenter og en bymidte. Her har man oplevet, at hvis kunderne ikke fandt det de søgte i outletcentret, har de opsøgt detailhandelen i den gamle bymidte, som ligger i umiddelbar nærhed. Denne tendens findes ligeledes i Ringsted i dag, da man er begyndt at opleve, at kunderne fra outlettet ligeledes går over parkeringspladsen for at besøge RingStedet. Amtstue Allé giver dog kun direkte adgang til de sekundære parkeringsarealer til Premier Outlets Center, som især benyttes af lokale kunder og ansatte. Hovedparten af kunderne holder på parkeringspladserne mellem Premier Outlets Center og RingStedet, da disse er tættest på motorvejen. Hvis der skal skabes en synergi mellem den gamle bymidte og de to nye shoppingcentre via Amtstue Allé, kræver det som minimum en god skiltning fra de primære parkeringspladser, der gør opmærksom på muligheden for at anvende Amtstue Allé og ikke mindst, hvilke kvaliteter den øvrige bymidte kan tilbyde. Hvis Nørregade/Torvet fortsætter med at være det svageste indkøbssted i byen, må det forventes, at kundestrømmen fra de to nye shoppingcentre bliver begrænset. Samlet set vurderes det derfor, at synergieffekten mellem Nørregade/Torvet og Premier Outlets Center og RingStedet vil blive begrænset ved en åbning af Amtstue Alle. Det kan derfor konkluderes, at en hel eller delvis åbning af Amtstue Allé primært vil være en fordel for detailhandelen i Ringsted Centret samt den sydlige del af Nørregade. En åbning af Amt-

13 1-10 stue Allé vil derimod som tidligere nævnt have negative konsekvenser for detailhandelen i den nordlige del af Nørregade og Nørretorv og herved ikke understøtte sammenhængen mellem den eksisterende detailhandel på specielt den nordlige ende af Nørregade og RingStedet/Premier Outlets Center. 3.6 CO 2 -udslip Det eksisterende vejnet i bymidten giver i dag anledning til omvejskørsel på grund af ensretningerne og dermed til et stort CO 2 -udslip. Åbning af Amtstue Allé vil bevirke, at en del af omvejskørslen og dermed det samlede CO 2 -udslip vil kunne reduceres. En ophævelse af ensretningssystemet vil imidlertid kunne medvirke til en endnu større reduktion af CO 2 -udslippet. Konklusionen er, at åbningen af Amtstue Allé vil bidrage til samlet at reducere Ringsted Kommunes CO 2 -udslip. 3.7 Anlægsudgift Amtstue Allé forudsættes at være i stand til at klare belastningen fra en fremtidig øgning af trafikken. Anlægsudgiften til de to løsninger vil omfatte fjernelse af nuværende anlæg til lukning, etablering af foranstaltninger til de to stikrydsninger. Herudover kommer udgiften til to vendepladser ved en delvis åbning af Amtstue Allé. Anlægsudgifterne er skønnet i tabel 4. Virkemiddel Anlægsudgift Fuldstændig åbning Delvis åbning Stiforanstaltninger Ny lukning m. vendepladser I alt Tabel 4 Anslået anlægsudgift til åbning af Amtstue Allé Anlægsudgiften er ekskl. evt. udgifter til arealerhvervelse.

14 SAMMENFATNING AF FORDELE OG ULEMPER Nedenfor er de trafikale og detailhandelsmæssige fordele of ulemper ved de to løsninger til åbning af Amtstue Allé sammenfattet: Fordele Større tilgængelighed Tilgængeligheden til Torvet og Ringsted Centret vil blive øget. Ringsted Centret Ringsted Centret m.v. vil blive mere attraktivt både for kunder og nye butiksdrivende. CO 2 -udslip CO 2 -udslippet vil være mindre. Ulemper Mere trafik Trafikken på Amtstue Allé vil vokse fra i dag ca. 500 til omkring 2000 biler/døgn. Øget støjbelastning De eksisterende boliger vil blive støjbelastet, idet grænseværdien for udendørs støjniveau på 55 db(a) vil blive overskredet i betydelig grad. Flere uheld Uheldsrisikoen vil øges. Færre potentielle kunder til Nørretorv Nørretorv Centret og butikkerne langs det nordligste Nørregade vil blive svækket, fordi kundestrømmen vil blive mindre. Ikke løsning af detailhandelens problemer Detailhandelen i bymidten vil fortsat være geografisk spredt på 5 steder; synergieffekten mellem Nørregade/Torvet og RingStedet/Premier Outlets Center ventes begrænset. Anlægsudgift Det vil koste en relativ beskeden udgift at åbne Amtstue Allé. Forslaget om at åbne Amtstue Allé er opstået på grund af ensretningerne i bymidten, som har reduceret attraktiviteten af Ringsted Centret og Torvet. En åbning af Amtstue Allé vil gøre Ringsted Centret og Torvet mere attraktivt, men prisen vil være, at Nørretorv Centret vil blive mindre attraktivt, og at boligerne langs Amtstue Allé vil blive støjbelastet i ikke uvæsentlig grad. Hvis man i stedet ophæver ensretningerne, vil både Ringsted Centret og Nørretorv Centret opnå øget attraktivitet, uden at boligerne langs Amtstue Allé vil blive støjbelastet.

15 1-12

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Den gode lokalitet, hvor ligger den?

Den gode lokalitet, hvor ligger den? Den gode lokalitet, hvor ligger den? 1. Coop og Butiksudvikling 2. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 3. Kundesynspunkter (3 trends) 4. Den ikke levende bymidte 5. Hvad munder det ud i for Coop? Den optimale

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Inspirationsmøde om trafikafvikling og hvordan man vælger det bedste alternativ. Torsdag den 13. november 2014 1 Program Velkomst Karen Marie Lei, COWI Indledning

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Detailhandelsudviklingen i Hovedstadsområdet det Jeg vil komme ind på.. 1. Strukturen i Hovedstadsområdet det 2. Hvad er der påp vej? 3. Hvad efterspørger rger

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere