Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur."

Transkript

1 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Åbningstider. Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Der er behov for at sprede publikums benyttelse af lokalerne over et større tidsrum. Dels er et stort antal publikumsbesøg koncentreret inden for dele af den eksisterende åbningstid, dels fokuseres der i stigende grad på materialer og medier, der skal anvendes på stedet. Dette forudsætter ideelt set en udvidelse af bygningens kapacitet. Da der ikke aktuelt er basis for en udvidelse af de fysiske rammer, kan en forøgelse af kapaciteten alene ske gennem en udvidelse af åbningstiden. Brugerundersøgelsen fra 1996/1997 viser, at ca. 25 % af de adspurgte biblioteksbenyttere ønsker andre åbningstider Åbningtiden fastholdes. Udnyttelsen styrkes viader er i gennemført markedsføringsaktiviteter. åbningstidskampagne via busannoncer. Besøgs- og udlånsaktiviteten. Som minimum skal besøgs- og udlånsaktiviteten fra 1994 fastholdes, idet der korrigeres for udvikling i befolkningstallet. Udviklingen af besøgs- og udlånsaktiviteterne i Hovedbiblioteket vil afhænge af mulighederne for at udvide åbningstiden samt konstante markedsføringsaktiviteter. Det er svært at planlægge ud fra den generelle tendens de senere år, hvor brugerne i stadig større udstrækning tiltrækkes af det store og differentierede bibliotekstilbud.tendensen vil kunne imødekommes gennem stadig differentiering og prioritering af konkrete serviceydelser. Udviklingen af nye serviceydelser vil bidrage til stadige stigninger i benyttelsen af biblioteket, uden at dette i alle tilfælde vil være målbart som besøgs- eller udlånstal. I takt med udviklingen af serviceydelser, skal der udvikles nye mål- og rapporteringsparametre. Markedsføringen af Hovedbiblioteket styrkes Der er udarbejdet markedsføringsprogram for gennem anvendelse af det etablerede Hovedbiblioteket. Herudover ca. 20 folder markedsføringsmateriale, annoncering mv. Dervedrørende forskellige serviceydelser, special udarbejdes et markedsføringsprogram med en arrangementer med mere. større inddragelse af elektroniske markedsføringsmuligheder. Udviklingen af differentierede servicetilbud som Erhvervs-Information, Indlæsningsservice mederhvervs-information har gennem året gennemført diverse markedsføringsaktiviteter

2 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab videre bidrager til fastholdelse og styrkelse af benyttelsen. og udarbejdet skriftligt materiale om mulighederne. Indretningen tilpasses på baggrund af erfaringerder er løbende foretaget småjusteringer i indretningen, ikke mindst i takt med opstilling af flere pc er til publikum. og behov, så ideerne bag opdelingen af publikumsarealet i tre områder med forskellig vægtning udnyttes. Hovedbiblioteket har haft en procentvis udlånsstigning på 1,5 % i forhold til Den procentvise fordeling på udlån i biblioteket er som følgende: 43 % udlånes i Forreste område, 57 % i Mellemste område. Der forestår en planlægning af den fremtidige indretning af hele indgangsområdet med afleveringsautomater mv. Der er taget initiativ til udarbejdelse af skitseprojekt der omfatter såvel selvaflevering som automatisk sortering. Der er inddraget eksterne konsulenter til opgaven. Aktiviteterne forventes at bidrage til en stigningder har ingen stigning været i besøgstallet i i besøgstallet., tværimod kan der noteres en tilbagegang på ca. 2 % i forhold til Varmestyringen i den del af bygningen, som erder er foretaget rensning af fra 1934, moderniseres, og på baggrund af ventilationssystemet. Modernisering af ønsker fra Sikkerhedsgruppen planlægges varmestyringssystemet er ikke igangsat. rensning af dele af ventilationssystemet. Højttaleranlægget planlægges moderniseret forhøjttaleranlægget er udskiftet til et nyt og mere blandt andet at kunne benyttes til varsling ved tidssvarende anlæg. akut evakuering. I forbindelse med Århus Kommunes samlede Der har ikke været prioriteret midler til at prioritering af vedligeholdelsesmidler indgår iværksætte større bygningsmæssig renovering. behov for hulmursisolering, facaderenovering, Isoleringsmæsssige tiltag såvel som udskiftning udskiftning af vinduer, modernisering af toiletter af vinduer og modernisering af toiletter er og renovering af ventilationsanlæg. fastholdt for planperioden. Lånerandelen. Lånerandelen i forhold til indbyggergrundlaget skal udgøre 55 %.

3 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab For at sikre en stadig udvikling af biblioteksbrugen indgår både aktiviteter omkring markedsføring og virtuelle Gennem året, bortset fra en sommermåned er der hver uge publiceret en elektronisk avis med nyhedsstof om og fra biblioteket. Herudover er der gennem 99 fastholdt et bredt virtuelt tilbud bibliotekstilbud i udviklingen. Der planlægges særlige initiativer rettet mod børn og unge for at til brugerne, dels gennem egne aktivtiteter, dels sikre introduktion af bibliotekets via samarbejde med andre biblioteker i landet. attraktionsværdi så tidligt som muligt i Disse tilbud retter sig mod såvel voksne som livsforløbet. børn. Herudover er der i samarbejde med det øvrige ÅKB udviklet mål for særlige initiativer rettet specielt mod børn og unge. Biblioteksorienteringerne udvikles gennem samarbejde mellem en række IT-projekter og Biblioteksorienteringerne er gennem året udviklet i takt med nye IT muligheder og der er herunder eksperimenteret med indhold, planlægningsgruppen for biblioteksorientering. forskellige modeller for hjemmesider, undervisningsformer og -materialer samt løbende eksponering af bibliotekets muligheder på storskærm i udlånet. Der afholdes 250 biblioteksorinteringer (40 forder er afholdt 159 biblioteksorienteringer (heraf børn og 210 for voksne). Derudover afholdes 36 for børnegrupper og 23 udvidede en række Internetintroduktioner og orienteringer, hvor biblioteket har lavet -præsentationer. I forventes afholdt 150 præsentationer ude af huset), samt 264 introduktioner. IT-introduktioner (heraf 14 for børn). IT-introduktionerne omfatter såvel generelle - som temaintroduktioner. Biblioteksserviceydelserne med særligt fokus på lokalområdet for Hovedbiblioteket fastholdes. Der arbejdes med: Der er etableret et samarbejde om - lokalcentre/plejehjem tilbydes en serviceformbiblioteksbetjening i et nyåbnet lokalcenter i tilpasset behovene lokalområdet. - Biblioteket-kommer-service, ingen ventetid - børneinstitutioner/dagplejemødre tilbydes Er opfyldt. særlig service Er opfyldt. Borgerne skal inddrages i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af bibliotekstilbuddet og skal præsenteres for den nyeste kulturproduktion på bibliotekerne. Brugerindflydelse. Brugerforventninger skal indhentes gennem brugerundersøgelser og andre relevante informationskilder.

4 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Hovedbiblioteket modtager gennem det meget brede net af kontakter stor inspiration til udvikling og prioritering af aktiviteterne. Et egentligt brugerråd forekommer ikke relevant, idet de mange delmål omkring Hovedbibliotekets aktiviteter næppe vil kunne rummes i ét råd. Anvendelsen af informationsteknologien giver nye muligheder for hurtige tilbagemeldinger fra brugerne. Den gennemsnitlige vagtdækning i åbningstidenden gennemsnitlige vagtdækning i åbningstiden fastlægges til 20,5 medarbejder, incl. har været på 20,7 medarbejder incl. telefonvejledning. telefonvejledning, idet der i Forreste område, hovedsagelig i Disken, har været behov for en lidt højere vagtdækning end forudsat. Der er gennemført en brugerundersøgelse, hvor 460 brugere har svaret på diverse spørgsmål. Herudover er der gennemført en Der gennemføres en brugerundersøgelse i telefoninterviewrunde med ca. 100 personer fra foråret. I forbindelse med brugerundersøgelsenhovedbibliotekets lokalområde. Resultaterne etableres en kernegruppe af brugere, som og materialet fra brugerundersøgelsen vil indgå i fremover fra tid til anden - vil kunne indgå i næste års planarbejde. Der er endnu ikke drøftelser og opstilling af krav til funktionaliteter etableret en fokusgruppe, men ca. 12 personer med mere i forbindelse med for eksempel ny har via telefoninterviewrunden tilkendegivet teknik, indretning etc. interesse for deltagelse i en fokusgruppe. Idet der endnu ikke er etableret en fokusgruppe er der ikke taget initiativ til revision af servicedeklarationerne. I evalueres og udvikles deklarationerne i samarbejde med brugerne fra kernegruppen. Der er udarbejdet notat for involvering af frivillige på Hovedbiblioteket, og der er Brugerne (civilsamfundet) inddrages i stigendeefterfølgende etableret en lille gruppe af omfang i aktiviteterne. Involvering af frivillige potentielle i frivillige. P.t. er to personer opgaver indgår i afdelingernes involveret i regelmæssige aktiviteter og flere er virksomhedsplaner. involveret i ad-hoc/tidsbegrænsede opgaver. Herudover fungere indlæsningsservicen fortsat med en række frivillige involveret. Brugerne vil i stadigt stigende omfang selv skulle varetage udførelsen af opgaver i biblioteksprocesserne. Dette vil bidrage til Reservering af materialer via Internettet er som følge af tekniske spørgsmål ikke iværksat i.

5 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab af-institutionalisering af biblioteket. Ansvaret Bookingsystemet til publikumsmaskinerne er for benyttelsen af bibliotekets muligheder skal blevet færdigudviklet. Systemet sættes i test på være brugernes i videst muligt omfang. I januar vil særligt funktionerne i tilknytning til Disken være i fokus. Endvidere udbygges de virtuelle biblioteksmuligheder. Materialekontoens udvikling. Materialekontoen skal mindst udgøre 17 % af nettobudgettet i. Materialekontoen forhøjes, så den når det Er opfyldt. fastlagte mål i. Opfyldelsen af målet betyder, at der årligt skal tilføres midler på til for at dække forskellen mellem stigningen i prisniveauet og den halverede fremskrivning af indkøbskonti i Århus Kommune. Materialer med 7- og 14 dages udlånstid (excl. tidsskrifter) skal udgøre mindst 4,5 % af den samlede materialebestand. Pr udgjorde 7-14 dages materialerne 5,1 % af den samlede materialebestand. Materialesamlingen fastlåses på maksimalt enheder (excl. fotosamling). Der sikres kontrol med balancen i forhold til anskaffelser. Pr udgjorde materialebestanden eksamplarer. Stikprøve har vist at der i gennemsnit er udlånt ca. 29 % af bibliotekets materialer/bestand (excl. stationære materialer). Højst 5 % af de nyanskaffede materialer (til udlån) accepteres ikke at have været hjemlånt inden for de første 12 måneder. Der er udarbejdet en statistik for alle materialer indgået i perioden 1998-oktober 99 (excl. stationære) og den viser at 8,6% af alle nyanskaffede materialer ikke har været hjemlånt. M.a.o er mængden lidt højere end målet på max 5 %. Der udvikles kvalitetsmål og kontrolredskaber omkring anvendelse og sammensætning af Der er udarbejdet en statistikplan for målinger på materialer, reserveringer, cirkulationstal,

6 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab materialesamlingen. Magasinsamlingen indgår materialepleje samt udlån. Kvalitetsmål er i specifikt i kvalitets- og kontrolvurderinger. øvrigt ikke ændret i perioden. Udvikling i musikbærende og elektroniske materialer. Budgetandelen til musikbærende og elektroniske materialer skal udgøre minimum 26 % af materialebudgettet. Efterspørgslen og benyttelsen af elektroniske materialer på cd, cd-rom, video samt netbaserede informationer vokser hastigt. Hovedbiblioteket vil anvende 34 % til indkøb Pr er der anvendt 35 % af af elektroniske materialer. Tallet indeholder materialekontoen til elektroniske materialer. beløb til fællesopgaver for Århus Kommunes Biblioteker, som er overdraget Hovedbiblioteket. Der er anvendt 10 % af materialekontoen (excl. Der anvendes mindst 10 % af materialekontoencentralbiblioteksmidler) til indkøb af (excl. centralbiblioteksmidler) til indkøb af musikbærende materialer. musik-cd ere. Kulturelle arrangementer Hovedbiblioteket vil til stadighed præsentere brugerne for ny og uventet inspiration samt oplevelse gennem præsentationer, udstillinger, debatter, musik, teater mv. Arrangements- og udstillingsvirksomheden bidrager både til markedsføringen af Hovedbiblioteket og til at nå opfyldelsen af en række af de operationelle mål. I forbindelse med den ændrede organisering og profileringen af Forreste Område i biblioteket vil der ske en øget aktivitet. I arrangementsplanlægningen fokuseres på: - indvandrerområdet, der udsendes et fælles ÅKB program for efteråret - børnearrangementer i anledning af børneåret - fiktion Under overskriften Det multikulturelle Danmark er der afholdt en række arrangementer i efteråret 99. På børneområdet er der under overskriften Den nye børnekarakter afholdt et symposium, og herudover blev der i samarbejde med Århus Filmværksted afholdt en videouge for børn i skolernes efterårsferie. Ligeledes har der været afholdt 22 arrangementer med fokus på fiktion.

7 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Der planlægges 90 arrangementer og 25 udstillinger. Der udsendes halvårlige arrangementsprogrammer. De enkelte arrangementer omtales sædvanligvis i pressen på baggrund af udsendelse af pressemeddelelser. Erhvervs-Information arrangerer en række gå-hjem-møder for virksomheder om Internet og andre aktuelle informationsmuligheder. Der er ialt afholdt 114 arrangementer, heraf 67 arrangementer for børn. Heruder har der været 51 udstillinger ialt. Der er udsendt 2 halvårlige arrangementsprogrammer og alle arrangementer er fulgt op med pressemeddelelser. Erhvervs-Information har afholdt tre gå-hjem-møder i årets løb samt et møde specielt for netværket i amtet. Herudover har et arrangement måttet aflyses. Selvbetjening. Alle biblioteker skal have påbegyndt selvbetjent udlevering og aflevering inden udgangen af. Der udarbejdes en handlingsplan, der kan I årets løb er 34,6 % af alle udlån håndteret af minimere de mange fejl, der sker ved brugerne selv ved de tre udnoteringsenheder. selvudnotering. Dette vurderes som den størstemed henblik på at belyse- og indkredse hvilke barriere for at opnå tilfredsstillende resultater. faktorer, der hindrer en bedre udnyttelse af automaterne, er der foretaget diverse stikprøver på fejlekspeditionerne. På baggrund af disse analyser er der iværksat afprøvning af nye funktioner på automaterne i sidste halvdel af året. En eventuelt effekt af disse tiltag, kan endnu ikke ses. Der foretages en revurdering af handlingsplanenmed henblik på etablering af projektplan, for selvaflevering, idet der sigtes mod en gennemførelse af udbudsrunde og efterfølgende opdeling af automatiseringsprocessen i flere anlægsplan for selvaflevering og automatisk faser. Der forventes anvendt konsulenthjælp sortering, har HB samarbejdet med ved analysen af processerne. Samtidig indgår Teknologisk Institut. Funktionsbeskrivelse såvel medarbejderudvikling i opgaven og som kravsspecifikation for hele projektet er uddannelsen af brugerne Brugerne forventes udarbejdet og en udbudsrunde iværksættes inddraget i design og tilrettelæggelse af først i år Der er i denne anledning brugerprocesserne. foretaget diverse analyser af processerne.

8 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Borgerne skal have fri og lige adgang til information i et samfund, hvor viden er en forudsætning for udfoldelse. Kortuddannede. Der skal arbejdes målrettet for at gøre kortuddannelde til biblioteksbenyttere. Der er behov for både at arbejde med indretning, formidling, indkøb af materialer og biblioteksorientering for at nå nye brugere og særligt de kortuddannede. Endvidere viser erfaringerne, at biblioteksaktiviteter uden for biblioteket kan bidrage til at ændre vaner og benyttelsesmønstre. Ved indretningen er der fastholdt og udviklet synsvinkler på indretning og præsentation, som kortuddannede ikke-brugere i flere sammenhænge har fremlagt som vigtige. Der er sikret adgang til mindre dele af det samlede bibliotekstilbud via Markedet, og der arbejdes med at forenkle oversigter over indretning og opstillinger. For at fastholde og udvikle Hovedbibliotekets folkebiblioteksdimensioner skal der konstant arbejdes for at inddrage nye synsvinkler og behov fra ikke-brugere. Samtidig skal mulighederne for anvendelse af biblioteket præsenteres for befolkningen. Biblioteksorienteringsarbejdet skal i udvikles på baggrund af erfaringerne fra projekter i samarbejde med AOF og VUC samt de særlige biblioteksorienteringer og IT-introduktioner for kortuddannede. Der er I forbindelse med brugerundersøgelsen er der foretaget en telefoninterviewrunde hvor blandt andre en del ikke-brugere er interviewet. Resultaterne er endnu ikke analyseret. Der har under overskriften Kend dit bibliotek været afholdt 15 bibliotekspræsentationer. Præsentationerne blev gennemført som en 14 dages kampagne og skønt fin mediedækning var der ikke særlig stor tilslutning til tilbuddet. Der har været afholdt 41 særlige bibliotekspræsentationer samt IT-introduktioner specielt for kortuddannede. Der er udarbejdet en hjemmesideskabelon (Brobit-modellen) beregnet for disse orienteringer. bevilget ÅKB udviklingsmidler til opgaven, som vil betyde, at modellerne kan formidles gennem afholdelse af kursusdage. Projekt det Talende Værksted der er et tilbud Projektet (Det Talende Værksted) for udviklingspecielt for blinde og læsehandicappede er af blinde- og læsehandicappedes adgang til det videreført. Projektet er evalueret og der er

9 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab informationsteknologiske samfund videreføres foretaget afrapportering og afslutning af for en to årig periode. regnskab. Projektet videreføres som en del af driften i Mellemste område. Sprogværkstedet for indvandrere renoveres softwaremæssigt og videreføres. Sprogværkstedet er evalueret og aktiviteterne fortsættes i samarbejde med Hasle, Gellerup, Trige og Tilst. Hits på hjemmesidekomplekset. Der skal i som minimum være hits om ugen på Århus Kommunes Bibliotekers hjemmesidekompleks. Hovedbiblioteket arbejder på at udfylde biblioteksvæsenets IT-strategi gennem en række delmål og aktiviteter. Aktiviteterne har brugerne af de elektroniske bibliotek som udgangspunkt. For at kunne udvikle aktiviteterne forudsættes opbygning af meget store kompetencer blandt medarbejderne. Hovedbibliotekets hjemmeside udvikles gennem de forskellige aktiviteter i samarbejde med ITU-gruppen (Hovedbibliotekets IT-udviklingsgruppe). I er der omkring 32 aktivitetsområder inden for IT-udviklingen. Bagest i virksomhedsplanen er medtaget en oversigt over Hovedbibliotekets mål og aktiviteter omkring anvendelse og udvikling af brugen af Informations Teknologi (IT) i. I fokus vil være: - netadministration og bestillingsfaciliteter på det røde net (publikums-pc erne) - udvikling af portaltankegangen med henblik på kvalitativ vejledning til ressourcer på nettet - udvikling af personlige netressourcer knyttet til lånerkortet for at give brugerne et personligt virtuelt bibliotek - revision af alle HB sider for at omstrukturere disse med henblik på at gøre disse til tilbud til portalen og udvikle abonnementfaciliteter Der udviklet et bookingssystem til bestilling af tid ved publikumsmaskinerne. Systemet er endnu ikke testet. Kvalitativ vejledning til netressourcer foregår blandt andet via projekt Springbræt, FNG samt opbygning af Århus link. Via projekt NetPip udvikles og afprøves forskellige personlige netressourcer. Projektafslutning herunder test og evaluering er udsat til først i år Der er udviklet abonnementfaciliteter til flere af HBs netressourcer, og dette tilbud benyttes i

10 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab - intranet - opstilling af yderligere arbejdsstationer til brugerne Aktiviteterne kan følges på Internettet:http://www.aakb.bib.dk/hb/projekte r. Her findes projekt- og aktivitetsbeskrivelser for de enkelte projekter. Det er også muligt løbende at følge de enkelte projekters udvikling gennem abonnement på månedlige nyhedsbreve. Udviklingen af serviceydelser inden for IT-området giver mulighed for at inddrage interesserede brugere, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere. Der etableres et sikkert statistikgrundlag, som gør statistikken sammenlignelig med andre hjemmesidekomplekser. Hovedbiblioteket forventer at benyttelsen af hjemmesiderne vil stige til 5 mill. Som led i nationale strategier deltager biblioteket i udvikling af hjemmesider til ForfatterNet og Folkebibliotekernes Netguide. Herudover planlægges udviklingen af fælles net-ressourcer for børn. stigende grad af brugerne. Der er ikke foretaget revision/redesign af HBs hjemmesidekompleks. På baggrund af diverse områdeønsker og -behov er der lokalt etableret dele af et intranet. Herudover er der udarbejdet kravspecifikation til et samlet og udbygget intranet og forskellige produkter/muligheder er i samarbejde med det øvrige ÅKB sat test. Det forventes at der først i år 2000 vælges løsning med efterfølgende implementering. Der er i årets løb yderligere opstillet 22 pc ere til publikum, således der nu er ialt 81 pc ere til rådighed for publikum. Har været muligt i hele perioden. Under overskriften I Internettets Tegn blev der i løbet af en enkelt uge (uge12) tilbudt 3 timers betalingskurser i anvendelse af Internettet for alle interesserede. Kurserne (12 ialt) var opdelt i forskellige niveauer/målgrupper og ca. 230 brugere deltog. Aktiviteten, der varetages på tværs af områderne blev genoptages i med 10 kurser i uge 38. Denne gang med specielt fokus på undervisning af ældre. Der er implementeret et statistikprogram. Besøgsrapporten viser at der har været hits på HBs hjemmesider (incl. Folketællingssiderne fra Uni-C) samt besøgende ialt. Biblioteket deltager fortsat i arbejdet med udvikling og udbygning af såvel ForfatterNet som FNG. Med henblik på etablering af fælles

11 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab national netressourcer for børn - Katapult - har HB deltaget i projektgruppen. Fuldteksttidsskrifter. Århus Kommunes Biblioteker stiller inden udgangen af fuldteksttidsskrifter til rådighed via Internettet for registrerede hjemmebrugere. Aktiviteten fortsætter. Hovedbiblioteket bidrager med ideer til nye ressourcer, der kan indgå i konceptet. Initiativer er gennem året koordineret med Uviklingsafdelingen. Bibliotekerne er vigtige redskaber for integration af flygtninge og indvandrere i samfundslivet. Lånerandel. Målgruppen Borgere med udenlandsk herkomst Skal udgøre samme forholdsmæssige andel af registrerede lånere som af den samlede befolkning. Der arbejdes med at udvikle strategier i forholdder er ikke udviklet en ny strategi for til indvandrere på baggrund af analyserne af betjeningen af målgruppen, men der justeres spørgeskemaundersøgelsen fra løbende via indvandrerkonsulentarbejdet. Der har været afholdt 37 biblioteksorienteringer for indvandrergrupper. Borgere med udenlandsk herkomst udgør 6,7 % af den samlede befolkning i lokalområdet og af denne gruppe er 6,9 % registrede lånere på biblioteket. I årets løb er der i samarbejde med Skoleforvaltningen udarbejdet et projekt vedrørende oprettelse af et Infotek på kommunes sprogskole. Projektet er tildelt midler fra statens pulje vedrørende særlige integrationsindsatser. De manglende sider med arabiske oversættelser til FINFO lægges på nettet. Er opfyldt. Herudover arbejdes der videre med oversættelse af nye sider. Der udvikles en strategi for udvikling af FINFODer er udarbejdet strategi og projektplan for et til et nationalt projekt i samarbejde med nationalt projekt, og dette blev igangsat efterår Statsbiblioteket, Indvandrerbiblioteket og en 99. række centralbiblioteker.

12 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Århus Kommunes Biblioteker skal sikre og videreudvikle en kvalificeret betjening af borgerne. Uddannelse. For også i fremtiden at sikre kvalificeret betjening af borgerne vil bibliotekerne i gennemsnit anvende 5 uddannelsesdage pr. medarbejder i. Hovedbibliotekets samarbejdsudvalg drøfter løbende, hvordan personaleudviklingen kan fremmes. Der er lagt vægt på udvikling inden for udnyttelse af Informations Teknologi, organisationsforandring, og styrkelse af publikumsservice og formidling. Herudover er udviklingen koncentreret omkring rolleskiftet fra orientering mod samlingerne til i stedet - tendenser og metoder. Prioritering af deltagelse i de konkrete aktiviteter sker i stort omfang direkte i afdelingerne. Ca. 53 % af uddannelsesmidlerne er decentraliseret. Modellen for systematisk Kompetenceregistreringen i vidensdatabasen er kompetenceevaluering og -udvikling foretaget og kan anvendes i færdigudvikles. Prioriteringer og aftaler omkring planlægningsøjemed. Prioriteringer og aftaler kompetenceudvikling i relation til den enkelte omkring kompetenceudvikling er implementeret medarbejder sker som en del af i medarbejdersamtalerne. medarbejdersamtalen fremover. Registreringen af kompetencer i 1998 danner grundlag for fælles prioriteringer i Hovedbiblioteket i. På baggrund af registreringerne fra 98 har der været udpeget 6 særlige indsatsområder indsatsområder, koncentreret omkring IT-teknologi, kommunikation og organisation/indretning. Indsatsen omkring den interne kollegabaserededer planlægges i vid udstrækning med den undervisning og læring styrkes. kollegabaserede undervisning, dette gøres såvel på HB niveau som på områdeniveau og afdelingsvis. De teknologiske kompetencer skal fortsat styrkes, herunder også forudsætningerne for at udnytte Intranettet. Midlerne til decentralt prioriterede uddannelsesbehov forøges med 100 % til kr. Er sket pr. medarbejder. 53 % af de forlods afsatte uddannelsesmidler prioriteres decentralt i Hovedbiblioteket i områder og afdelinger. Hertil skal lægges refusioner i forbindelse med uddannelse, som også disponeres decentralt.

13 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Planlægning af et internationalt jobudvekslingsprojekt for husets medarbejdere i år 2000 påbegyndes. Planlægning er endnu ikke iværksat og projektet er ind til videre udskudt. Arbejdsklimamålinger. Inden udgangen af er der gennemført arbejdsklimamålinger i samtlige afdelinger i ÅKB. De enkelte (afdelinger) foretager opfølgende aktiviteter med henblik på at forbedre arbejdsklimaet. Herudover deltager Hovedbiblioteket i samarbejde med det øvrige ÅKB i nye arbejdsklimamålinger i foråret. Der er afsat kr. forlods til aktiviteter efter ansøgning til Sikkerhedsgruppen. Sikkerhedsgruppen prioriterer i forvejen anvendelse af midler til opfølgning på den fysiske arbejdspladsvurdering, som blev foretaget i Det er derfor muligt at få investeringerne til at spille sammen. Medarbejderforhold Afdelingernes handlingsplaner for det psykiske arbejdsmiljø i 99 er blevet fulgt i vid udstrækning. Hovedbiblioteket deltog i lighed med øvrige biblioteker i ÅKB i en ny arbejdsklimamåling i foråret. Resultatet - der viser en positiv udvikling - giver ikke anledning til ændringer i handlingsplanerne. I overenstemmelse med afdelingernes ønsker og behov har Sikkerhedsgruppen prioriteret og iværksat en række initiativer. Der foretages løbende opfølgning fra Sikkerhedsgruppens side på initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, som afdelingerne selv skal tage vare på. (Se i øvrigt særskilt bilag på regnskab for arbejdsmiljøaktiviteter). Indsatserne omkring aktiveringsstillinger og sprogskoleelever fastholdes. Er sket. For at aflaste fastansatte medarbejdere fra fysisk tunge opgaver og skabe mulighed for at Dette er sket.

14 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab disse kan indgå i kompetenceopbyggende aktiviteter, ansættes der i bogopsættere inden for aftalen. Vurderinger af behovene sker i områderne. ÅKB s nye personalepolitik vil indgå i HB s samarbejdsudvalgs-arbejde, herunder eventuel udvikling af nye indsatsområder. Der udvikles en model for aflæggelse af et videnregnskab for Hovedbiblioteket, som kan supplere det eksisterende regnskab. Er sket. Der er udarbejdet en skitsemodel for videnregnskab på HB. Der er dog ingen aktuelle planer om at udarbejde et egentligt videnregnskab. Hovedbiblioteket Udvikling af formidling, indretning og organisation Brugerne af Hovedbiblioteket skal have mulighed for information og viden kombineret med oplevelse og inspiration. Hovedbiblioteket er et værksted for læring. Der er behov for at støtte en konstant kvalitetsudviklings- og kontrolproces, så brugerefterspørgsel, ressourcer og kompetence forenes i den ønskede kvalitet i serviceproduktionen. Udviklingen af områdernes særlige fokusering Der er endnu ikke iværksat planlægning af et på brugerne er kædet sammen med større projekt for hele huset vedrørende Den organisationsudviklingen, hvor Lærende Organisation. afdelingsgrænserne nedbrydes og nye tværgående arbejdsfællesskaber opstår. Udviklingen af den lærende organisation indgår i strategien. Indretningen justeres løbende med henblik på at opnå intentionerne med områdeopdelingen af huset. Erfaringer fra samarbejdsprojektet med Gentofte og København vedrørende sammenligning af arbejdsprocesser vurderes med henblik på eventuelt at etablere et større Der er i foråret gennemført et forprojekt på to udvalgte arbejdsområder. Projektresultater og - erfaringer her fra har dannet grundlag for udarbejdelse af en ny projektplan, der

15 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab benchmarking projekt med nordiske og/eller internationale deltagere. involverer 4 centralbiblioteker samt København. Der er bevilget midler til det større projekt Benchlearning - læring i netværk - og projektet startede i efteråret med en tidshorisont på ca. 12 måneder. HB deltager i 4 undersøgelsesområder og ca. 14 personer fra HB er konkret involveret. Information og kommunikation De daglige informations- og kommunikationsprocesser i huset vil kunne omlægges til i langt højere grad at være netbaserede. En effektiv udnyttelse af Intranettet vil være Der er etableret del-elementer af et Intranet i afhængig af to faktorer: Den fornødne områderne. Elementerne vil blandt andre fortrolighed med brug af pc ere og adgang til bidrage til et samlet Intranet. Den tekniske sådanne for medarbejderne samt en let løsning er endnu ikke valgt, men der er tilgængelig struktur for det relevante indhold påudarbejdet kravspecifikation og flere produkter Intranettet. Såvel uddannelse og adgang til er sat i test. pc ere som etablering af struktur, skal der arbejdes videre med, og Intranettet skal udbygges.

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene 2001-2003 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 (2001-2003) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark Evaluering af FINFO informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark - et projekt gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Biblioteksstyrelsen Januar 2002 Evaluering

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for -2004 Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 1. december 2000 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 2. Mission, vision

Læs mere