Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur."

Transkript

1 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Åbningstider. Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Der er behov for at sprede publikums benyttelse af lokalerne over et større tidsrum. Dels er et stort antal publikumsbesøg koncentreret inden for dele af den eksisterende åbningstid, dels fokuseres der i stigende grad på materialer og medier, der skal anvendes på stedet. Dette forudsætter ideelt set en udvidelse af bygningens kapacitet. Da der ikke aktuelt er basis for en udvidelse af de fysiske rammer, kan en forøgelse af kapaciteten alene ske gennem en udvidelse af åbningstiden. Brugerundersøgelsen fra 1996/1997 viser, at ca. 25 % af de adspurgte biblioteksbenyttere ønsker andre åbningstider Åbningtiden fastholdes. Udnyttelsen styrkes viader er i gennemført markedsføringsaktiviteter. åbningstidskampagne via busannoncer. Besøgs- og udlånsaktiviteten. Som minimum skal besøgs- og udlånsaktiviteten fra 1994 fastholdes, idet der korrigeres for udvikling i befolkningstallet. Udviklingen af besøgs- og udlånsaktiviteterne i Hovedbiblioteket vil afhænge af mulighederne for at udvide åbningstiden samt konstante markedsføringsaktiviteter. Det er svært at planlægge ud fra den generelle tendens de senere år, hvor brugerne i stadig større udstrækning tiltrækkes af det store og differentierede bibliotekstilbud.tendensen vil kunne imødekommes gennem stadig differentiering og prioritering af konkrete serviceydelser. Udviklingen af nye serviceydelser vil bidrage til stadige stigninger i benyttelsen af biblioteket, uden at dette i alle tilfælde vil være målbart som besøgs- eller udlånstal. I takt med udviklingen af serviceydelser, skal der udvikles nye mål- og rapporteringsparametre. Markedsføringen af Hovedbiblioteket styrkes Der er udarbejdet markedsføringsprogram for gennem anvendelse af det etablerede Hovedbiblioteket. Herudover ca. 20 folder markedsføringsmateriale, annoncering mv. Dervedrørende forskellige serviceydelser, special udarbejdes et markedsføringsprogram med en arrangementer med mere. større inddragelse af elektroniske markedsføringsmuligheder. Udviklingen af differentierede servicetilbud som Erhvervs-Information, Indlæsningsservice mederhvervs-information har gennem året gennemført diverse markedsføringsaktiviteter

2 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab videre bidrager til fastholdelse og styrkelse af benyttelsen. og udarbejdet skriftligt materiale om mulighederne. Indretningen tilpasses på baggrund af erfaringerder er løbende foretaget småjusteringer i indretningen, ikke mindst i takt med opstilling af flere pc er til publikum. og behov, så ideerne bag opdelingen af publikumsarealet i tre områder med forskellig vægtning udnyttes. Hovedbiblioteket har haft en procentvis udlånsstigning på 1,5 % i forhold til Den procentvise fordeling på udlån i biblioteket er som følgende: 43 % udlånes i Forreste område, 57 % i Mellemste område. Der forestår en planlægning af den fremtidige indretning af hele indgangsområdet med afleveringsautomater mv. Der er taget initiativ til udarbejdelse af skitseprojekt der omfatter såvel selvaflevering som automatisk sortering. Der er inddraget eksterne konsulenter til opgaven. Aktiviteterne forventes at bidrage til en stigningder har ingen stigning været i besøgstallet i i besøgstallet., tværimod kan der noteres en tilbagegang på ca. 2 % i forhold til Varmestyringen i den del af bygningen, som erder er foretaget rensning af fra 1934, moderniseres, og på baggrund af ventilationssystemet. Modernisering af ønsker fra Sikkerhedsgruppen planlægges varmestyringssystemet er ikke igangsat. rensning af dele af ventilationssystemet. Højttaleranlægget planlægges moderniseret forhøjttaleranlægget er udskiftet til et nyt og mere blandt andet at kunne benyttes til varsling ved tidssvarende anlæg. akut evakuering. I forbindelse med Århus Kommunes samlede Der har ikke været prioriteret midler til at prioritering af vedligeholdelsesmidler indgår iværksætte større bygningsmæssig renovering. behov for hulmursisolering, facaderenovering, Isoleringsmæsssige tiltag såvel som udskiftning udskiftning af vinduer, modernisering af toiletter af vinduer og modernisering af toiletter er og renovering af ventilationsanlæg. fastholdt for planperioden. Lånerandelen. Lånerandelen i forhold til indbyggergrundlaget skal udgøre 55 %.

3 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab For at sikre en stadig udvikling af biblioteksbrugen indgår både aktiviteter omkring markedsføring og virtuelle Gennem året, bortset fra en sommermåned er der hver uge publiceret en elektronisk avis med nyhedsstof om og fra biblioteket. Herudover er der gennem 99 fastholdt et bredt virtuelt tilbud bibliotekstilbud i udviklingen. Der planlægges særlige initiativer rettet mod børn og unge for at til brugerne, dels gennem egne aktivtiteter, dels sikre introduktion af bibliotekets via samarbejde med andre biblioteker i landet. attraktionsværdi så tidligt som muligt i Disse tilbud retter sig mod såvel voksne som livsforløbet. børn. Herudover er der i samarbejde med det øvrige ÅKB udviklet mål for særlige initiativer rettet specielt mod børn og unge. Biblioteksorienteringerne udvikles gennem samarbejde mellem en række IT-projekter og Biblioteksorienteringerne er gennem året udviklet i takt med nye IT muligheder og der er herunder eksperimenteret med indhold, planlægningsgruppen for biblioteksorientering. forskellige modeller for hjemmesider, undervisningsformer og -materialer samt løbende eksponering af bibliotekets muligheder på storskærm i udlånet. Der afholdes 250 biblioteksorinteringer (40 forder er afholdt 159 biblioteksorienteringer (heraf børn og 210 for voksne). Derudover afholdes 36 for børnegrupper og 23 udvidede en række Internetintroduktioner og orienteringer, hvor biblioteket har lavet -præsentationer. I forventes afholdt 150 præsentationer ude af huset), samt 264 introduktioner. IT-introduktioner (heraf 14 for børn). IT-introduktionerne omfatter såvel generelle - som temaintroduktioner. Biblioteksserviceydelserne med særligt fokus på lokalområdet for Hovedbiblioteket fastholdes. Der arbejdes med: Der er etableret et samarbejde om - lokalcentre/plejehjem tilbydes en serviceformbiblioteksbetjening i et nyåbnet lokalcenter i tilpasset behovene lokalområdet. - Biblioteket-kommer-service, ingen ventetid - børneinstitutioner/dagplejemødre tilbydes Er opfyldt. særlig service Er opfyldt. Borgerne skal inddrages i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af bibliotekstilbuddet og skal præsenteres for den nyeste kulturproduktion på bibliotekerne. Brugerindflydelse. Brugerforventninger skal indhentes gennem brugerundersøgelser og andre relevante informationskilder.

4 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Hovedbiblioteket modtager gennem det meget brede net af kontakter stor inspiration til udvikling og prioritering af aktiviteterne. Et egentligt brugerråd forekommer ikke relevant, idet de mange delmål omkring Hovedbibliotekets aktiviteter næppe vil kunne rummes i ét råd. Anvendelsen af informationsteknologien giver nye muligheder for hurtige tilbagemeldinger fra brugerne. Den gennemsnitlige vagtdækning i åbningstidenden gennemsnitlige vagtdækning i åbningstiden fastlægges til 20,5 medarbejder, incl. har været på 20,7 medarbejder incl. telefonvejledning. telefonvejledning, idet der i Forreste område, hovedsagelig i Disken, har været behov for en lidt højere vagtdækning end forudsat. Der er gennemført en brugerundersøgelse, hvor 460 brugere har svaret på diverse spørgsmål. Herudover er der gennemført en Der gennemføres en brugerundersøgelse i telefoninterviewrunde med ca. 100 personer fra foråret. I forbindelse med brugerundersøgelsenhovedbibliotekets lokalområde. Resultaterne etableres en kernegruppe af brugere, som og materialet fra brugerundersøgelsen vil indgå i fremover fra tid til anden - vil kunne indgå i næste års planarbejde. Der er endnu ikke drøftelser og opstilling af krav til funktionaliteter etableret en fokusgruppe, men ca. 12 personer med mere i forbindelse med for eksempel ny har via telefoninterviewrunden tilkendegivet teknik, indretning etc. interesse for deltagelse i en fokusgruppe. Idet der endnu ikke er etableret en fokusgruppe er der ikke taget initiativ til revision af servicedeklarationerne. I evalueres og udvikles deklarationerne i samarbejde med brugerne fra kernegruppen. Der er udarbejdet notat for involvering af frivillige på Hovedbiblioteket, og der er Brugerne (civilsamfundet) inddrages i stigendeefterfølgende etableret en lille gruppe af omfang i aktiviteterne. Involvering af frivillige potentielle i frivillige. P.t. er to personer opgaver indgår i afdelingernes involveret i regelmæssige aktiviteter og flere er virksomhedsplaner. involveret i ad-hoc/tidsbegrænsede opgaver. Herudover fungere indlæsningsservicen fortsat med en række frivillige involveret. Brugerne vil i stadigt stigende omfang selv skulle varetage udførelsen af opgaver i biblioteksprocesserne. Dette vil bidrage til Reservering af materialer via Internettet er som følge af tekniske spørgsmål ikke iværksat i.

5 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab af-institutionalisering af biblioteket. Ansvaret Bookingsystemet til publikumsmaskinerne er for benyttelsen af bibliotekets muligheder skal blevet færdigudviklet. Systemet sættes i test på være brugernes i videst muligt omfang. I januar vil særligt funktionerne i tilknytning til Disken være i fokus. Endvidere udbygges de virtuelle biblioteksmuligheder. Materialekontoens udvikling. Materialekontoen skal mindst udgøre 17 % af nettobudgettet i. Materialekontoen forhøjes, så den når det Er opfyldt. fastlagte mål i. Opfyldelsen af målet betyder, at der årligt skal tilføres midler på til for at dække forskellen mellem stigningen i prisniveauet og den halverede fremskrivning af indkøbskonti i Århus Kommune. Materialer med 7- og 14 dages udlånstid (excl. tidsskrifter) skal udgøre mindst 4,5 % af den samlede materialebestand. Pr udgjorde 7-14 dages materialerne 5,1 % af den samlede materialebestand. Materialesamlingen fastlåses på maksimalt enheder (excl. fotosamling). Der sikres kontrol med balancen i forhold til anskaffelser. Pr udgjorde materialebestanden eksamplarer. Stikprøve har vist at der i gennemsnit er udlånt ca. 29 % af bibliotekets materialer/bestand (excl. stationære materialer). Højst 5 % af de nyanskaffede materialer (til udlån) accepteres ikke at have været hjemlånt inden for de første 12 måneder. Der er udarbejdet en statistik for alle materialer indgået i perioden 1998-oktober 99 (excl. stationære) og den viser at 8,6% af alle nyanskaffede materialer ikke har været hjemlånt. M.a.o er mængden lidt højere end målet på max 5 %. Der udvikles kvalitetsmål og kontrolredskaber omkring anvendelse og sammensætning af Der er udarbejdet en statistikplan for målinger på materialer, reserveringer, cirkulationstal,

6 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab materialesamlingen. Magasinsamlingen indgår materialepleje samt udlån. Kvalitetsmål er i specifikt i kvalitets- og kontrolvurderinger. øvrigt ikke ændret i perioden. Udvikling i musikbærende og elektroniske materialer. Budgetandelen til musikbærende og elektroniske materialer skal udgøre minimum 26 % af materialebudgettet. Efterspørgslen og benyttelsen af elektroniske materialer på cd, cd-rom, video samt netbaserede informationer vokser hastigt. Hovedbiblioteket vil anvende 34 % til indkøb Pr er der anvendt 35 % af af elektroniske materialer. Tallet indeholder materialekontoen til elektroniske materialer. beløb til fællesopgaver for Århus Kommunes Biblioteker, som er overdraget Hovedbiblioteket. Der er anvendt 10 % af materialekontoen (excl. Der anvendes mindst 10 % af materialekontoencentralbiblioteksmidler) til indkøb af (excl. centralbiblioteksmidler) til indkøb af musikbærende materialer. musik-cd ere. Kulturelle arrangementer Hovedbiblioteket vil til stadighed præsentere brugerne for ny og uventet inspiration samt oplevelse gennem præsentationer, udstillinger, debatter, musik, teater mv. Arrangements- og udstillingsvirksomheden bidrager både til markedsføringen af Hovedbiblioteket og til at nå opfyldelsen af en række af de operationelle mål. I forbindelse med den ændrede organisering og profileringen af Forreste Område i biblioteket vil der ske en øget aktivitet. I arrangementsplanlægningen fokuseres på: - indvandrerområdet, der udsendes et fælles ÅKB program for efteråret - børnearrangementer i anledning af børneåret - fiktion Under overskriften Det multikulturelle Danmark er der afholdt en række arrangementer i efteråret 99. På børneområdet er der under overskriften Den nye børnekarakter afholdt et symposium, og herudover blev der i samarbejde med Århus Filmværksted afholdt en videouge for børn i skolernes efterårsferie. Ligeledes har der været afholdt 22 arrangementer med fokus på fiktion.

7 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Der planlægges 90 arrangementer og 25 udstillinger. Der udsendes halvårlige arrangementsprogrammer. De enkelte arrangementer omtales sædvanligvis i pressen på baggrund af udsendelse af pressemeddelelser. Erhvervs-Information arrangerer en række gå-hjem-møder for virksomheder om Internet og andre aktuelle informationsmuligheder. Der er ialt afholdt 114 arrangementer, heraf 67 arrangementer for børn. Heruder har der været 51 udstillinger ialt. Der er udsendt 2 halvårlige arrangementsprogrammer og alle arrangementer er fulgt op med pressemeddelelser. Erhvervs-Information har afholdt tre gå-hjem-møder i årets løb samt et møde specielt for netværket i amtet. Herudover har et arrangement måttet aflyses. Selvbetjening. Alle biblioteker skal have påbegyndt selvbetjent udlevering og aflevering inden udgangen af. Der udarbejdes en handlingsplan, der kan I årets løb er 34,6 % af alle udlån håndteret af minimere de mange fejl, der sker ved brugerne selv ved de tre udnoteringsenheder. selvudnotering. Dette vurderes som den størstemed henblik på at belyse- og indkredse hvilke barriere for at opnå tilfredsstillende resultater. faktorer, der hindrer en bedre udnyttelse af automaterne, er der foretaget diverse stikprøver på fejlekspeditionerne. På baggrund af disse analyser er der iværksat afprøvning af nye funktioner på automaterne i sidste halvdel af året. En eventuelt effekt af disse tiltag, kan endnu ikke ses. Der foretages en revurdering af handlingsplanenmed henblik på etablering af projektplan, for selvaflevering, idet der sigtes mod en gennemførelse af udbudsrunde og efterfølgende opdeling af automatiseringsprocessen i flere anlægsplan for selvaflevering og automatisk faser. Der forventes anvendt konsulenthjælp sortering, har HB samarbejdet med ved analysen af processerne. Samtidig indgår Teknologisk Institut. Funktionsbeskrivelse såvel medarbejderudvikling i opgaven og som kravsspecifikation for hele projektet er uddannelsen af brugerne Brugerne forventes udarbejdet og en udbudsrunde iværksættes inddraget i design og tilrettelæggelse af først i år Der er i denne anledning brugerprocesserne. foretaget diverse analyser af processerne.

8 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Borgerne skal have fri og lige adgang til information i et samfund, hvor viden er en forudsætning for udfoldelse. Kortuddannede. Der skal arbejdes målrettet for at gøre kortuddannelde til biblioteksbenyttere. Der er behov for både at arbejde med indretning, formidling, indkøb af materialer og biblioteksorientering for at nå nye brugere og særligt de kortuddannede. Endvidere viser erfaringerne, at biblioteksaktiviteter uden for biblioteket kan bidrage til at ændre vaner og benyttelsesmønstre. Ved indretningen er der fastholdt og udviklet synsvinkler på indretning og præsentation, som kortuddannede ikke-brugere i flere sammenhænge har fremlagt som vigtige. Der er sikret adgang til mindre dele af det samlede bibliotekstilbud via Markedet, og der arbejdes med at forenkle oversigter over indretning og opstillinger. For at fastholde og udvikle Hovedbibliotekets folkebiblioteksdimensioner skal der konstant arbejdes for at inddrage nye synsvinkler og behov fra ikke-brugere. Samtidig skal mulighederne for anvendelse af biblioteket præsenteres for befolkningen. Biblioteksorienteringsarbejdet skal i udvikles på baggrund af erfaringerne fra projekter i samarbejde med AOF og VUC samt de særlige biblioteksorienteringer og IT-introduktioner for kortuddannede. Der er I forbindelse med brugerundersøgelsen er der foretaget en telefoninterviewrunde hvor blandt andre en del ikke-brugere er interviewet. Resultaterne er endnu ikke analyseret. Der har under overskriften Kend dit bibliotek været afholdt 15 bibliotekspræsentationer. Præsentationerne blev gennemført som en 14 dages kampagne og skønt fin mediedækning var der ikke særlig stor tilslutning til tilbuddet. Der har været afholdt 41 særlige bibliotekspræsentationer samt IT-introduktioner specielt for kortuddannede. Der er udarbejdet en hjemmesideskabelon (Brobit-modellen) beregnet for disse orienteringer. bevilget ÅKB udviklingsmidler til opgaven, som vil betyde, at modellerne kan formidles gennem afholdelse af kursusdage. Projekt det Talende Værksted der er et tilbud Projektet (Det Talende Værksted) for udviklingspecielt for blinde og læsehandicappede er af blinde- og læsehandicappedes adgang til det videreført. Projektet er evalueret og der er

9 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab informationsteknologiske samfund videreføres foretaget afrapportering og afslutning af for en to årig periode. regnskab. Projektet videreføres som en del af driften i Mellemste område. Sprogværkstedet for indvandrere renoveres softwaremæssigt og videreføres. Sprogværkstedet er evalueret og aktiviteterne fortsættes i samarbejde med Hasle, Gellerup, Trige og Tilst. Hits på hjemmesidekomplekset. Der skal i som minimum være hits om ugen på Århus Kommunes Bibliotekers hjemmesidekompleks. Hovedbiblioteket arbejder på at udfylde biblioteksvæsenets IT-strategi gennem en række delmål og aktiviteter. Aktiviteterne har brugerne af de elektroniske bibliotek som udgangspunkt. For at kunne udvikle aktiviteterne forudsættes opbygning af meget store kompetencer blandt medarbejderne. Hovedbibliotekets hjemmeside udvikles gennem de forskellige aktiviteter i samarbejde med ITU-gruppen (Hovedbibliotekets IT-udviklingsgruppe). I er der omkring 32 aktivitetsområder inden for IT-udviklingen. Bagest i virksomhedsplanen er medtaget en oversigt over Hovedbibliotekets mål og aktiviteter omkring anvendelse og udvikling af brugen af Informations Teknologi (IT) i. I fokus vil være: - netadministration og bestillingsfaciliteter på det røde net (publikums-pc erne) - udvikling af portaltankegangen med henblik på kvalitativ vejledning til ressourcer på nettet - udvikling af personlige netressourcer knyttet til lånerkortet for at give brugerne et personligt virtuelt bibliotek - revision af alle HB sider for at omstrukturere disse med henblik på at gøre disse til tilbud til portalen og udvikle abonnementfaciliteter Der udviklet et bookingssystem til bestilling af tid ved publikumsmaskinerne. Systemet er endnu ikke testet. Kvalitativ vejledning til netressourcer foregår blandt andet via projekt Springbræt, FNG samt opbygning af Århus link. Via projekt NetPip udvikles og afprøves forskellige personlige netressourcer. Projektafslutning herunder test og evaluering er udsat til først i år Der er udviklet abonnementfaciliteter til flere af HBs netressourcer, og dette tilbud benyttes i

10 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab - intranet - opstilling af yderligere arbejdsstationer til brugerne Aktiviteterne kan følges på Internettet:http://www.aakb.bib.dk/hb/projekte r. Her findes projekt- og aktivitetsbeskrivelser for de enkelte projekter. Det er også muligt løbende at følge de enkelte projekters udvikling gennem abonnement på månedlige nyhedsbreve. Udviklingen af serviceydelser inden for IT-området giver mulighed for at inddrage interesserede brugere, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere. Der etableres et sikkert statistikgrundlag, som gør statistikken sammenlignelig med andre hjemmesidekomplekser. Hovedbiblioteket forventer at benyttelsen af hjemmesiderne vil stige til 5 mill. Som led i nationale strategier deltager biblioteket i udvikling af hjemmesider til ForfatterNet og Folkebibliotekernes Netguide. Herudover planlægges udviklingen af fælles net-ressourcer for børn. stigende grad af brugerne. Der er ikke foretaget revision/redesign af HBs hjemmesidekompleks. På baggrund af diverse områdeønsker og -behov er der lokalt etableret dele af et intranet. Herudover er der udarbejdet kravspecifikation til et samlet og udbygget intranet og forskellige produkter/muligheder er i samarbejde med det øvrige ÅKB sat test. Det forventes at der først i år 2000 vælges løsning med efterfølgende implementering. Der er i årets løb yderligere opstillet 22 pc ere til publikum, således der nu er ialt 81 pc ere til rådighed for publikum. Har været muligt i hele perioden. Under overskriften I Internettets Tegn blev der i løbet af en enkelt uge (uge12) tilbudt 3 timers betalingskurser i anvendelse af Internettet for alle interesserede. Kurserne (12 ialt) var opdelt i forskellige niveauer/målgrupper og ca. 230 brugere deltog. Aktiviteten, der varetages på tværs af områderne blev genoptages i med 10 kurser i uge 38. Denne gang med specielt fokus på undervisning af ældre. Der er implementeret et statistikprogram. Besøgsrapporten viser at der har været hits på HBs hjemmesider (incl. Folketællingssiderne fra Uni-C) samt besøgende ialt. Biblioteket deltager fortsat i arbejdet med udvikling og udbygning af såvel ForfatterNet som FNG. Med henblik på etablering af fælles

11 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab national netressourcer for børn - Katapult - har HB deltaget i projektgruppen. Fuldteksttidsskrifter. Århus Kommunes Biblioteker stiller inden udgangen af fuldteksttidsskrifter til rådighed via Internettet for registrerede hjemmebrugere. Aktiviteten fortsætter. Hovedbiblioteket bidrager med ideer til nye ressourcer, der kan indgå i konceptet. Initiativer er gennem året koordineret med Uviklingsafdelingen. Bibliotekerne er vigtige redskaber for integration af flygtninge og indvandrere i samfundslivet. Lånerandel. Målgruppen Borgere med udenlandsk herkomst Skal udgøre samme forholdsmæssige andel af registrerede lånere som af den samlede befolkning. Der arbejdes med at udvikle strategier i forholdder er ikke udviklet en ny strategi for til indvandrere på baggrund af analyserne af betjeningen af målgruppen, men der justeres spørgeskemaundersøgelsen fra løbende via indvandrerkonsulentarbejdet. Der har været afholdt 37 biblioteksorienteringer for indvandrergrupper. Borgere med udenlandsk herkomst udgør 6,7 % af den samlede befolkning i lokalområdet og af denne gruppe er 6,9 % registrede lånere på biblioteket. I årets løb er der i samarbejde med Skoleforvaltningen udarbejdet et projekt vedrørende oprettelse af et Infotek på kommunes sprogskole. Projektet er tildelt midler fra statens pulje vedrørende særlige integrationsindsatser. De manglende sider med arabiske oversættelser til FINFO lægges på nettet. Er opfyldt. Herudover arbejdes der videre med oversættelse af nye sider. Der udvikles en strategi for udvikling af FINFODer er udarbejdet strategi og projektplan for et til et nationalt projekt i samarbejde med nationalt projekt, og dette blev igangsat efterår Statsbiblioteket, Indvandrerbiblioteket og en 99. række centralbiblioteker.

12 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Århus Kommunes Biblioteker skal sikre og videreudvikle en kvalificeret betjening af borgerne. Uddannelse. For også i fremtiden at sikre kvalificeret betjening af borgerne vil bibliotekerne i gennemsnit anvende 5 uddannelsesdage pr. medarbejder i. Hovedbibliotekets samarbejdsudvalg drøfter løbende, hvordan personaleudviklingen kan fremmes. Der er lagt vægt på udvikling inden for udnyttelse af Informations Teknologi, organisationsforandring, og styrkelse af publikumsservice og formidling. Herudover er udviklingen koncentreret omkring rolleskiftet fra orientering mod samlingerne til i stedet - tendenser og metoder. Prioritering af deltagelse i de konkrete aktiviteter sker i stort omfang direkte i afdelingerne. Ca. 53 % af uddannelsesmidlerne er decentraliseret. Modellen for systematisk Kompetenceregistreringen i vidensdatabasen er kompetenceevaluering og -udvikling foretaget og kan anvendes i færdigudvikles. Prioriteringer og aftaler omkring planlægningsøjemed. Prioriteringer og aftaler kompetenceudvikling i relation til den enkelte omkring kompetenceudvikling er implementeret medarbejder sker som en del af i medarbejdersamtalerne. medarbejdersamtalen fremover. Registreringen af kompetencer i 1998 danner grundlag for fælles prioriteringer i Hovedbiblioteket i. På baggrund af registreringerne fra 98 har der været udpeget 6 særlige indsatsområder indsatsområder, koncentreret omkring IT-teknologi, kommunikation og organisation/indretning. Indsatsen omkring den interne kollegabaserededer planlægges i vid udstrækning med den undervisning og læring styrkes. kollegabaserede undervisning, dette gøres såvel på HB niveau som på områdeniveau og afdelingsvis. De teknologiske kompetencer skal fortsat styrkes, herunder også forudsætningerne for at udnytte Intranettet. Midlerne til decentralt prioriterede uddannelsesbehov forøges med 100 % til kr. Er sket pr. medarbejder. 53 % af de forlods afsatte uddannelsesmidler prioriteres decentralt i Hovedbiblioteket i områder og afdelinger. Hertil skal lægges refusioner i forbindelse med uddannelse, som også disponeres decentralt.

13 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Planlægning af et internationalt jobudvekslingsprojekt for husets medarbejdere i år 2000 påbegyndes. Planlægning er endnu ikke iværksat og projektet er ind til videre udskudt. Arbejdsklimamålinger. Inden udgangen af er der gennemført arbejdsklimamålinger i samtlige afdelinger i ÅKB. De enkelte (afdelinger) foretager opfølgende aktiviteter med henblik på at forbedre arbejdsklimaet. Herudover deltager Hovedbiblioteket i samarbejde med det øvrige ÅKB i nye arbejdsklimamålinger i foråret. Der er afsat kr. forlods til aktiviteter efter ansøgning til Sikkerhedsgruppen. Sikkerhedsgruppen prioriterer i forvejen anvendelse af midler til opfølgning på den fysiske arbejdspladsvurdering, som blev foretaget i Det er derfor muligt at få investeringerne til at spille sammen. Medarbejderforhold Afdelingernes handlingsplaner for det psykiske arbejdsmiljø i 99 er blevet fulgt i vid udstrækning. Hovedbiblioteket deltog i lighed med øvrige biblioteker i ÅKB i en ny arbejdsklimamåling i foråret. Resultatet - der viser en positiv udvikling - giver ikke anledning til ændringer i handlingsplanerne. I overenstemmelse med afdelingernes ønsker og behov har Sikkerhedsgruppen prioriteret og iværksat en række initiativer. Der foretages løbende opfølgning fra Sikkerhedsgruppens side på initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, som afdelingerne selv skal tage vare på. (Se i øvrigt særskilt bilag på regnskab for arbejdsmiljøaktiviteter). Indsatserne omkring aktiveringsstillinger og sprogskoleelever fastholdes. Er sket. For at aflaste fastansatte medarbejdere fra fysisk tunge opgaver og skabe mulighed for at Dette er sket.

14 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab disse kan indgå i kompetenceopbyggende aktiviteter, ansættes der i bogopsættere inden for aftalen. Vurderinger af behovene sker i områderne. ÅKB s nye personalepolitik vil indgå i HB s samarbejdsudvalgs-arbejde, herunder eventuel udvikling af nye indsatsområder. Der udvikles en model for aflæggelse af et videnregnskab for Hovedbiblioteket, som kan supplere det eksisterende regnskab. Er sket. Der er udarbejdet en skitsemodel for videnregnskab på HB. Der er dog ingen aktuelle planer om at udarbejde et egentligt videnregnskab. Hovedbiblioteket Udvikling af formidling, indretning og organisation Brugerne af Hovedbiblioteket skal have mulighed for information og viden kombineret med oplevelse og inspiration. Hovedbiblioteket er et værksted for læring. Der er behov for at støtte en konstant kvalitetsudviklings- og kontrolproces, så brugerefterspørgsel, ressourcer og kompetence forenes i den ønskede kvalitet i serviceproduktionen. Udviklingen af områdernes særlige fokusering Der er endnu ikke iværksat planlægning af et på brugerne er kædet sammen med større projekt for hele huset vedrørende Den organisationsudviklingen, hvor Lærende Organisation. afdelingsgrænserne nedbrydes og nye tværgående arbejdsfællesskaber opstår. Udviklingen af den lærende organisation indgår i strategien. Indretningen justeres løbende med henblik på at opnå intentionerne med områdeopdelingen af huset. Erfaringer fra samarbejdsprojektet med Gentofte og København vedrørende sammenligning af arbejdsprocesser vurderes med henblik på eventuelt at etablere et større Der er i foråret gennemført et forprojekt på to udvalgte arbejdsområder. Projektresultater og - erfaringer her fra har dannet grundlag for udarbejdelse af en ny projektplan, der

15 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab benchmarking projekt med nordiske og/eller internationale deltagere. involverer 4 centralbiblioteker samt København. Der er bevilget midler til det større projekt Benchlearning - læring i netværk - og projektet startede i efteråret med en tidshorisont på ca. 12 måneder. HB deltager i 4 undersøgelsesområder og ca. 14 personer fra HB er konkret involveret. Information og kommunikation De daglige informations- og kommunikationsprocesser i huset vil kunne omlægges til i langt højere grad at være netbaserede. En effektiv udnyttelse af Intranettet vil være Der er etableret del-elementer af et Intranet i afhængig af to faktorer: Den fornødne områderne. Elementerne vil blandt andre fortrolighed med brug af pc ere og adgang til bidrage til et samlet Intranet. Den tekniske sådanne for medarbejderne samt en let løsning er endnu ikke valgt, men der er tilgængelig struktur for det relevante indhold påudarbejdet kravspecifikation og flere produkter Intranettet. Såvel uddannelse og adgang til er sat i test. pc ere som etablering af struktur, skal der arbejdes videre med, og Intranettet skal udbygges.

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Budget 2007-2010 - 1 - Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice 1. december 2006 Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Følgende mål ændres som følge af bevarelsen af Åby. Ændringerne er markeret.

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene 2001-2003 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 (2001-2003) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsplan 2000-2003 Blad 1 (6) Hovedbiblioteket 23-03-00. Nøgletal

Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsplan 2000-2003 Blad 1 (6) Hovedbiblioteket 23-03-00. Nøgletal Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsplan 2000-2003 Blad 1 (6) Nærværende liste over nøgletal forsøger at beskrive de aktuelle nøgletal der indgår i virksomhedsplanen for årene 2000-2003. Der er medtaget

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Brugerundervisning Lær mere om it

Brugerundervisning Lær mere om it Brugerundervisning Lær mere om it Sikring af borgerens fri og lige adgang til it og digital selvbetjening. Landsdækkende indsats gennem Lær mere om it, som de kommunale biblioteker har forpligtet sig til

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø, der understøtter de studerendes trivsel,

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013.

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013. Virksomhedsplan 2013 CUP`s Virksomhedsplan 2013. Navn på fagligt fokusområde Formål hvorfor er der fokus på netop dette område? Udviklingen af Danmarks bedste læringsmiljøer for børn At arbejde med udviklingen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Brugerundervisning "Lær mere om it"

Brugerundervisning Lær mere om it Brugerundervisning "Lær mere om it" Fremme af borgernes fri og lige adgang til it og digital selvbetjening, herunder Borger.dk. Landsdækkende indsats gennem "Lær mere om it", som de kommunale biblioteker

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere