Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur."

Transkript

1 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Åbningstider. Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Der er behov for at sprede publikums benyttelse af lokalerne over et større tidsrum. Dels er et stort antal publikumsbesøg koncentreret inden for dele af den eksisterende åbningstid, dels fokuseres der i stigende grad på materialer og medier, der skal anvendes på stedet. Dette forudsætter ideelt set en udvidelse af bygningens kapacitet. Da der ikke aktuelt er basis for en udvidelse af de fysiske rammer, kan en forøgelse af kapaciteten alene ske gennem en udvidelse af åbningstiden. Brugerundersøgelsen fra 1996/1997 viser, at ca. 25 % af de adspurgte biblioteksbenyttere ønsker andre åbningstider Åbningtiden fastholdes. Udnyttelsen styrkes viader er i gennemført markedsføringsaktiviteter. åbningstidskampagne via busannoncer. Besøgs- og udlånsaktiviteten. Som minimum skal besøgs- og udlånsaktiviteten fra 1994 fastholdes, idet der korrigeres for udvikling i befolkningstallet. Udviklingen af besøgs- og udlånsaktiviteterne i Hovedbiblioteket vil afhænge af mulighederne for at udvide åbningstiden samt konstante markedsføringsaktiviteter. Det er svært at planlægge ud fra den generelle tendens de senere år, hvor brugerne i stadig større udstrækning tiltrækkes af det store og differentierede bibliotekstilbud.tendensen vil kunne imødekommes gennem stadig differentiering og prioritering af konkrete serviceydelser. Udviklingen af nye serviceydelser vil bidrage til stadige stigninger i benyttelsen af biblioteket, uden at dette i alle tilfælde vil være målbart som besøgs- eller udlånstal. I takt med udviklingen af serviceydelser, skal der udvikles nye mål- og rapporteringsparametre. Markedsføringen af Hovedbiblioteket styrkes Der er udarbejdet markedsføringsprogram for gennem anvendelse af det etablerede Hovedbiblioteket. Herudover ca. 20 folder markedsføringsmateriale, annoncering mv. Dervedrørende forskellige serviceydelser, special udarbejdes et markedsføringsprogram med en arrangementer med mere. større inddragelse af elektroniske markedsføringsmuligheder. Udviklingen af differentierede servicetilbud som Erhvervs-Information, Indlæsningsservice mederhvervs-information har gennem året gennemført diverse markedsføringsaktiviteter

2 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab videre bidrager til fastholdelse og styrkelse af benyttelsen. og udarbejdet skriftligt materiale om mulighederne. Indretningen tilpasses på baggrund af erfaringerder er løbende foretaget småjusteringer i indretningen, ikke mindst i takt med opstilling af flere pc er til publikum. og behov, så ideerne bag opdelingen af publikumsarealet i tre områder med forskellig vægtning udnyttes. Hovedbiblioteket har haft en procentvis udlånsstigning på 1,5 % i forhold til Den procentvise fordeling på udlån i biblioteket er som følgende: 43 % udlånes i Forreste område, 57 % i Mellemste område. Der forestår en planlægning af den fremtidige indretning af hele indgangsområdet med afleveringsautomater mv. Der er taget initiativ til udarbejdelse af skitseprojekt der omfatter såvel selvaflevering som automatisk sortering. Der er inddraget eksterne konsulenter til opgaven. Aktiviteterne forventes at bidrage til en stigningder har ingen stigning været i besøgstallet i i besøgstallet., tværimod kan der noteres en tilbagegang på ca. 2 % i forhold til Varmestyringen i den del af bygningen, som erder er foretaget rensning af fra 1934, moderniseres, og på baggrund af ventilationssystemet. Modernisering af ønsker fra Sikkerhedsgruppen planlægges varmestyringssystemet er ikke igangsat. rensning af dele af ventilationssystemet. Højttaleranlægget planlægges moderniseret forhøjttaleranlægget er udskiftet til et nyt og mere blandt andet at kunne benyttes til varsling ved tidssvarende anlæg. akut evakuering. I forbindelse med Århus Kommunes samlede Der har ikke været prioriteret midler til at prioritering af vedligeholdelsesmidler indgår iværksætte større bygningsmæssig renovering. behov for hulmursisolering, facaderenovering, Isoleringsmæsssige tiltag såvel som udskiftning udskiftning af vinduer, modernisering af toiletter af vinduer og modernisering af toiletter er og renovering af ventilationsanlæg. fastholdt for planperioden. Lånerandelen. Lånerandelen i forhold til indbyggergrundlaget skal udgøre 55 %.

3 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab For at sikre en stadig udvikling af biblioteksbrugen indgår både aktiviteter omkring markedsføring og virtuelle Gennem året, bortset fra en sommermåned er der hver uge publiceret en elektronisk avis med nyhedsstof om og fra biblioteket. Herudover er der gennem 99 fastholdt et bredt virtuelt tilbud bibliotekstilbud i udviklingen. Der planlægges særlige initiativer rettet mod børn og unge for at til brugerne, dels gennem egne aktivtiteter, dels sikre introduktion af bibliotekets via samarbejde med andre biblioteker i landet. attraktionsværdi så tidligt som muligt i Disse tilbud retter sig mod såvel voksne som livsforløbet. børn. Herudover er der i samarbejde med det øvrige ÅKB udviklet mål for særlige initiativer rettet specielt mod børn og unge. Biblioteksorienteringerne udvikles gennem samarbejde mellem en række IT-projekter og Biblioteksorienteringerne er gennem året udviklet i takt med nye IT muligheder og der er herunder eksperimenteret med indhold, planlægningsgruppen for biblioteksorientering. forskellige modeller for hjemmesider, undervisningsformer og -materialer samt løbende eksponering af bibliotekets muligheder på storskærm i udlånet. Der afholdes 250 biblioteksorinteringer (40 forder er afholdt 159 biblioteksorienteringer (heraf børn og 210 for voksne). Derudover afholdes 36 for børnegrupper og 23 udvidede en række Internetintroduktioner og orienteringer, hvor biblioteket har lavet -præsentationer. I forventes afholdt 150 præsentationer ude af huset), samt 264 introduktioner. IT-introduktioner (heraf 14 for børn). IT-introduktionerne omfatter såvel generelle - som temaintroduktioner. Biblioteksserviceydelserne med særligt fokus på lokalområdet for Hovedbiblioteket fastholdes. Der arbejdes med: Der er etableret et samarbejde om - lokalcentre/plejehjem tilbydes en serviceformbiblioteksbetjening i et nyåbnet lokalcenter i tilpasset behovene lokalområdet. - Biblioteket-kommer-service, ingen ventetid - børneinstitutioner/dagplejemødre tilbydes Er opfyldt. særlig service Er opfyldt. Borgerne skal inddrages i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af bibliotekstilbuddet og skal præsenteres for den nyeste kulturproduktion på bibliotekerne. Brugerindflydelse. Brugerforventninger skal indhentes gennem brugerundersøgelser og andre relevante informationskilder.

4 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Hovedbiblioteket modtager gennem det meget brede net af kontakter stor inspiration til udvikling og prioritering af aktiviteterne. Et egentligt brugerråd forekommer ikke relevant, idet de mange delmål omkring Hovedbibliotekets aktiviteter næppe vil kunne rummes i ét råd. Anvendelsen af informationsteknologien giver nye muligheder for hurtige tilbagemeldinger fra brugerne. Den gennemsnitlige vagtdækning i åbningstidenden gennemsnitlige vagtdækning i åbningstiden fastlægges til 20,5 medarbejder, incl. har været på 20,7 medarbejder incl. telefonvejledning. telefonvejledning, idet der i Forreste område, hovedsagelig i Disken, har været behov for en lidt højere vagtdækning end forudsat. Der er gennemført en brugerundersøgelse, hvor 460 brugere har svaret på diverse spørgsmål. Herudover er der gennemført en Der gennemføres en brugerundersøgelse i telefoninterviewrunde med ca. 100 personer fra foråret. I forbindelse med brugerundersøgelsenhovedbibliotekets lokalområde. Resultaterne etableres en kernegruppe af brugere, som og materialet fra brugerundersøgelsen vil indgå i fremover fra tid til anden - vil kunne indgå i næste års planarbejde. Der er endnu ikke drøftelser og opstilling af krav til funktionaliteter etableret en fokusgruppe, men ca. 12 personer med mere i forbindelse med for eksempel ny har via telefoninterviewrunden tilkendegivet teknik, indretning etc. interesse for deltagelse i en fokusgruppe. Idet der endnu ikke er etableret en fokusgruppe er der ikke taget initiativ til revision af servicedeklarationerne. I evalueres og udvikles deklarationerne i samarbejde med brugerne fra kernegruppen. Der er udarbejdet notat for involvering af frivillige på Hovedbiblioteket, og der er Brugerne (civilsamfundet) inddrages i stigendeefterfølgende etableret en lille gruppe af omfang i aktiviteterne. Involvering af frivillige potentielle i frivillige. P.t. er to personer opgaver indgår i afdelingernes involveret i regelmæssige aktiviteter og flere er virksomhedsplaner. involveret i ad-hoc/tidsbegrænsede opgaver. Herudover fungere indlæsningsservicen fortsat med en række frivillige involveret. Brugerne vil i stadigt stigende omfang selv skulle varetage udførelsen af opgaver i biblioteksprocesserne. Dette vil bidrage til Reservering af materialer via Internettet er som følge af tekniske spørgsmål ikke iværksat i.

5 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab af-institutionalisering af biblioteket. Ansvaret Bookingsystemet til publikumsmaskinerne er for benyttelsen af bibliotekets muligheder skal blevet færdigudviklet. Systemet sættes i test på være brugernes i videst muligt omfang. I januar vil særligt funktionerne i tilknytning til Disken være i fokus. Endvidere udbygges de virtuelle biblioteksmuligheder. Materialekontoens udvikling. Materialekontoen skal mindst udgøre 17 % af nettobudgettet i. Materialekontoen forhøjes, så den når det Er opfyldt. fastlagte mål i. Opfyldelsen af målet betyder, at der årligt skal tilføres midler på til for at dække forskellen mellem stigningen i prisniveauet og den halverede fremskrivning af indkøbskonti i Århus Kommune. Materialer med 7- og 14 dages udlånstid (excl. tidsskrifter) skal udgøre mindst 4,5 % af den samlede materialebestand. Pr udgjorde 7-14 dages materialerne 5,1 % af den samlede materialebestand. Materialesamlingen fastlåses på maksimalt enheder (excl. fotosamling). Der sikres kontrol med balancen i forhold til anskaffelser. Pr udgjorde materialebestanden eksamplarer. Stikprøve har vist at der i gennemsnit er udlånt ca. 29 % af bibliotekets materialer/bestand (excl. stationære materialer). Højst 5 % af de nyanskaffede materialer (til udlån) accepteres ikke at have været hjemlånt inden for de første 12 måneder. Der er udarbejdet en statistik for alle materialer indgået i perioden 1998-oktober 99 (excl. stationære) og den viser at 8,6% af alle nyanskaffede materialer ikke har været hjemlånt. M.a.o er mængden lidt højere end målet på max 5 %. Der udvikles kvalitetsmål og kontrolredskaber omkring anvendelse og sammensætning af Der er udarbejdet en statistikplan for målinger på materialer, reserveringer, cirkulationstal,

6 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab materialesamlingen. Magasinsamlingen indgår materialepleje samt udlån. Kvalitetsmål er i specifikt i kvalitets- og kontrolvurderinger. øvrigt ikke ændret i perioden. Udvikling i musikbærende og elektroniske materialer. Budgetandelen til musikbærende og elektroniske materialer skal udgøre minimum 26 % af materialebudgettet. Efterspørgslen og benyttelsen af elektroniske materialer på cd, cd-rom, video samt netbaserede informationer vokser hastigt. Hovedbiblioteket vil anvende 34 % til indkøb Pr er der anvendt 35 % af af elektroniske materialer. Tallet indeholder materialekontoen til elektroniske materialer. beløb til fællesopgaver for Århus Kommunes Biblioteker, som er overdraget Hovedbiblioteket. Der er anvendt 10 % af materialekontoen (excl. Der anvendes mindst 10 % af materialekontoencentralbiblioteksmidler) til indkøb af (excl. centralbiblioteksmidler) til indkøb af musikbærende materialer. musik-cd ere. Kulturelle arrangementer Hovedbiblioteket vil til stadighed præsentere brugerne for ny og uventet inspiration samt oplevelse gennem præsentationer, udstillinger, debatter, musik, teater mv. Arrangements- og udstillingsvirksomheden bidrager både til markedsføringen af Hovedbiblioteket og til at nå opfyldelsen af en række af de operationelle mål. I forbindelse med den ændrede organisering og profileringen af Forreste Område i biblioteket vil der ske en øget aktivitet. I arrangementsplanlægningen fokuseres på: - indvandrerområdet, der udsendes et fælles ÅKB program for efteråret - børnearrangementer i anledning af børneåret - fiktion Under overskriften Det multikulturelle Danmark er der afholdt en række arrangementer i efteråret 99. På børneområdet er der under overskriften Den nye børnekarakter afholdt et symposium, og herudover blev der i samarbejde med Århus Filmværksted afholdt en videouge for børn i skolernes efterårsferie. Ligeledes har der været afholdt 22 arrangementer med fokus på fiktion.

7 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Der planlægges 90 arrangementer og 25 udstillinger. Der udsendes halvårlige arrangementsprogrammer. De enkelte arrangementer omtales sædvanligvis i pressen på baggrund af udsendelse af pressemeddelelser. Erhvervs-Information arrangerer en række gå-hjem-møder for virksomheder om Internet og andre aktuelle informationsmuligheder. Der er ialt afholdt 114 arrangementer, heraf 67 arrangementer for børn. Heruder har der været 51 udstillinger ialt. Der er udsendt 2 halvårlige arrangementsprogrammer og alle arrangementer er fulgt op med pressemeddelelser. Erhvervs-Information har afholdt tre gå-hjem-møder i årets løb samt et møde specielt for netværket i amtet. Herudover har et arrangement måttet aflyses. Selvbetjening. Alle biblioteker skal have påbegyndt selvbetjent udlevering og aflevering inden udgangen af. Der udarbejdes en handlingsplan, der kan I årets løb er 34,6 % af alle udlån håndteret af minimere de mange fejl, der sker ved brugerne selv ved de tre udnoteringsenheder. selvudnotering. Dette vurderes som den størstemed henblik på at belyse- og indkredse hvilke barriere for at opnå tilfredsstillende resultater. faktorer, der hindrer en bedre udnyttelse af automaterne, er der foretaget diverse stikprøver på fejlekspeditionerne. På baggrund af disse analyser er der iværksat afprøvning af nye funktioner på automaterne i sidste halvdel af året. En eventuelt effekt af disse tiltag, kan endnu ikke ses. Der foretages en revurdering af handlingsplanenmed henblik på etablering af projektplan, for selvaflevering, idet der sigtes mod en gennemførelse af udbudsrunde og efterfølgende opdeling af automatiseringsprocessen i flere anlægsplan for selvaflevering og automatisk faser. Der forventes anvendt konsulenthjælp sortering, har HB samarbejdet med ved analysen af processerne. Samtidig indgår Teknologisk Institut. Funktionsbeskrivelse såvel medarbejderudvikling i opgaven og som kravsspecifikation for hele projektet er uddannelsen af brugerne Brugerne forventes udarbejdet og en udbudsrunde iværksættes inddraget i design og tilrettelæggelse af først i år Der er i denne anledning brugerprocesserne. foretaget diverse analyser af processerne.

8 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Borgerne skal have fri og lige adgang til information i et samfund, hvor viden er en forudsætning for udfoldelse. Kortuddannede. Der skal arbejdes målrettet for at gøre kortuddannelde til biblioteksbenyttere. Der er behov for både at arbejde med indretning, formidling, indkøb af materialer og biblioteksorientering for at nå nye brugere og særligt de kortuddannede. Endvidere viser erfaringerne, at biblioteksaktiviteter uden for biblioteket kan bidrage til at ændre vaner og benyttelsesmønstre. Ved indretningen er der fastholdt og udviklet synsvinkler på indretning og præsentation, som kortuddannede ikke-brugere i flere sammenhænge har fremlagt som vigtige. Der er sikret adgang til mindre dele af det samlede bibliotekstilbud via Markedet, og der arbejdes med at forenkle oversigter over indretning og opstillinger. For at fastholde og udvikle Hovedbibliotekets folkebiblioteksdimensioner skal der konstant arbejdes for at inddrage nye synsvinkler og behov fra ikke-brugere. Samtidig skal mulighederne for anvendelse af biblioteket præsenteres for befolkningen. Biblioteksorienteringsarbejdet skal i udvikles på baggrund af erfaringerne fra projekter i samarbejde med AOF og VUC samt de særlige biblioteksorienteringer og IT-introduktioner for kortuddannede. Der er I forbindelse med brugerundersøgelsen er der foretaget en telefoninterviewrunde hvor blandt andre en del ikke-brugere er interviewet. Resultaterne er endnu ikke analyseret. Der har under overskriften Kend dit bibliotek været afholdt 15 bibliotekspræsentationer. Præsentationerne blev gennemført som en 14 dages kampagne og skønt fin mediedækning var der ikke særlig stor tilslutning til tilbuddet. Der har været afholdt 41 særlige bibliotekspræsentationer samt IT-introduktioner specielt for kortuddannede. Der er udarbejdet en hjemmesideskabelon (Brobit-modellen) beregnet for disse orienteringer. bevilget ÅKB udviklingsmidler til opgaven, som vil betyde, at modellerne kan formidles gennem afholdelse af kursusdage. Projekt det Talende Værksted der er et tilbud Projektet (Det Talende Værksted) for udviklingspecielt for blinde og læsehandicappede er af blinde- og læsehandicappedes adgang til det videreført. Projektet er evalueret og der er

9 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab informationsteknologiske samfund videreføres foretaget afrapportering og afslutning af for en to årig periode. regnskab. Projektet videreføres som en del af driften i Mellemste område. Sprogværkstedet for indvandrere renoveres softwaremæssigt og videreføres. Sprogværkstedet er evalueret og aktiviteterne fortsættes i samarbejde med Hasle, Gellerup, Trige og Tilst. Hits på hjemmesidekomplekset. Der skal i som minimum være hits om ugen på Århus Kommunes Bibliotekers hjemmesidekompleks. Hovedbiblioteket arbejder på at udfylde biblioteksvæsenets IT-strategi gennem en række delmål og aktiviteter. Aktiviteterne har brugerne af de elektroniske bibliotek som udgangspunkt. For at kunne udvikle aktiviteterne forudsættes opbygning af meget store kompetencer blandt medarbejderne. Hovedbibliotekets hjemmeside udvikles gennem de forskellige aktiviteter i samarbejde med ITU-gruppen (Hovedbibliotekets IT-udviklingsgruppe). I er der omkring 32 aktivitetsområder inden for IT-udviklingen. Bagest i virksomhedsplanen er medtaget en oversigt over Hovedbibliotekets mål og aktiviteter omkring anvendelse og udvikling af brugen af Informations Teknologi (IT) i. I fokus vil være: - netadministration og bestillingsfaciliteter på det røde net (publikums-pc erne) - udvikling af portaltankegangen med henblik på kvalitativ vejledning til ressourcer på nettet - udvikling af personlige netressourcer knyttet til lånerkortet for at give brugerne et personligt virtuelt bibliotek - revision af alle HB sider for at omstrukturere disse med henblik på at gøre disse til tilbud til portalen og udvikle abonnementfaciliteter Der udviklet et bookingssystem til bestilling af tid ved publikumsmaskinerne. Systemet er endnu ikke testet. Kvalitativ vejledning til netressourcer foregår blandt andet via projekt Springbræt, FNG samt opbygning af Århus link. Via projekt NetPip udvikles og afprøves forskellige personlige netressourcer. Projektafslutning herunder test og evaluering er udsat til først i år Der er udviklet abonnementfaciliteter til flere af HBs netressourcer, og dette tilbud benyttes i

10 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab - intranet - opstilling af yderligere arbejdsstationer til brugerne Aktiviteterne kan følges på Internettet:http://www.aakb.bib.dk/hb/projekte r. Her findes projekt- og aktivitetsbeskrivelser for de enkelte projekter. Det er også muligt løbende at følge de enkelte projekters udvikling gennem abonnement på månedlige nyhedsbreve. Udviklingen af serviceydelser inden for IT-området giver mulighed for at inddrage interesserede brugere, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere. Der etableres et sikkert statistikgrundlag, som gør statistikken sammenlignelig med andre hjemmesidekomplekser. Hovedbiblioteket forventer at benyttelsen af hjemmesiderne vil stige til 5 mill. Som led i nationale strategier deltager biblioteket i udvikling af hjemmesider til ForfatterNet og Folkebibliotekernes Netguide. Herudover planlægges udviklingen af fælles net-ressourcer for børn. stigende grad af brugerne. Der er ikke foretaget revision/redesign af HBs hjemmesidekompleks. På baggrund af diverse områdeønsker og -behov er der lokalt etableret dele af et intranet. Herudover er der udarbejdet kravspecifikation til et samlet og udbygget intranet og forskellige produkter/muligheder er i samarbejde med det øvrige ÅKB sat test. Det forventes at der først i år 2000 vælges løsning med efterfølgende implementering. Der er i årets løb yderligere opstillet 22 pc ere til publikum, således der nu er ialt 81 pc ere til rådighed for publikum. Har været muligt i hele perioden. Under overskriften I Internettets Tegn blev der i løbet af en enkelt uge (uge12) tilbudt 3 timers betalingskurser i anvendelse af Internettet for alle interesserede. Kurserne (12 ialt) var opdelt i forskellige niveauer/målgrupper og ca. 230 brugere deltog. Aktiviteten, der varetages på tværs af områderne blev genoptages i med 10 kurser i uge 38. Denne gang med specielt fokus på undervisning af ældre. Der er implementeret et statistikprogram. Besøgsrapporten viser at der har været hits på HBs hjemmesider (incl. Folketællingssiderne fra Uni-C) samt besøgende ialt. Biblioteket deltager fortsat i arbejdet med udvikling og udbygning af såvel ForfatterNet som FNG. Med henblik på etablering af fælles

11 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab national netressourcer for børn - Katapult - har HB deltaget i projektgruppen. Fuldteksttidsskrifter. Århus Kommunes Biblioteker stiller inden udgangen af fuldteksttidsskrifter til rådighed via Internettet for registrerede hjemmebrugere. Aktiviteten fortsætter. Hovedbiblioteket bidrager med ideer til nye ressourcer, der kan indgå i konceptet. Initiativer er gennem året koordineret med Uviklingsafdelingen. Bibliotekerne er vigtige redskaber for integration af flygtninge og indvandrere i samfundslivet. Lånerandel. Målgruppen Borgere med udenlandsk herkomst Skal udgøre samme forholdsmæssige andel af registrerede lånere som af den samlede befolkning. Der arbejdes med at udvikle strategier i forholdder er ikke udviklet en ny strategi for til indvandrere på baggrund af analyserne af betjeningen af målgruppen, men der justeres spørgeskemaundersøgelsen fra løbende via indvandrerkonsulentarbejdet. Der har været afholdt 37 biblioteksorienteringer for indvandrergrupper. Borgere med udenlandsk herkomst udgør 6,7 % af den samlede befolkning i lokalområdet og af denne gruppe er 6,9 % registrede lånere på biblioteket. I årets løb er der i samarbejde med Skoleforvaltningen udarbejdet et projekt vedrørende oprettelse af et Infotek på kommunes sprogskole. Projektet er tildelt midler fra statens pulje vedrørende særlige integrationsindsatser. De manglende sider med arabiske oversættelser til FINFO lægges på nettet. Er opfyldt. Herudover arbejdes der videre med oversættelse af nye sider. Der udvikles en strategi for udvikling af FINFODer er udarbejdet strategi og projektplan for et til et nationalt projekt i samarbejde med nationalt projekt, og dette blev igangsat efterår Statsbiblioteket, Indvandrerbiblioteket og en 99. række centralbiblioteker.

12 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Århus Kommunes Biblioteker skal sikre og videreudvikle en kvalificeret betjening af borgerne. Uddannelse. For også i fremtiden at sikre kvalificeret betjening af borgerne vil bibliotekerne i gennemsnit anvende 5 uddannelsesdage pr. medarbejder i. Hovedbibliotekets samarbejdsudvalg drøfter løbende, hvordan personaleudviklingen kan fremmes. Der er lagt vægt på udvikling inden for udnyttelse af Informations Teknologi, organisationsforandring, og styrkelse af publikumsservice og formidling. Herudover er udviklingen koncentreret omkring rolleskiftet fra orientering mod samlingerne til i stedet - tendenser og metoder. Prioritering af deltagelse i de konkrete aktiviteter sker i stort omfang direkte i afdelingerne. Ca. 53 % af uddannelsesmidlerne er decentraliseret. Modellen for systematisk Kompetenceregistreringen i vidensdatabasen er kompetenceevaluering og -udvikling foretaget og kan anvendes i færdigudvikles. Prioriteringer og aftaler omkring planlægningsøjemed. Prioriteringer og aftaler kompetenceudvikling i relation til den enkelte omkring kompetenceudvikling er implementeret medarbejder sker som en del af i medarbejdersamtalerne. medarbejdersamtalen fremover. Registreringen af kompetencer i 1998 danner grundlag for fælles prioriteringer i Hovedbiblioteket i. På baggrund af registreringerne fra 98 har der været udpeget 6 særlige indsatsområder indsatsområder, koncentreret omkring IT-teknologi, kommunikation og organisation/indretning. Indsatsen omkring den interne kollegabaserededer planlægges i vid udstrækning med den undervisning og læring styrkes. kollegabaserede undervisning, dette gøres såvel på HB niveau som på områdeniveau og afdelingsvis. De teknologiske kompetencer skal fortsat styrkes, herunder også forudsætningerne for at udnytte Intranettet. Midlerne til decentralt prioriterede uddannelsesbehov forøges med 100 % til kr. Er sket pr. medarbejder. 53 % af de forlods afsatte uddannelsesmidler prioriteres decentralt i Hovedbiblioteket i områder og afdelinger. Hertil skal lægges refusioner i forbindelse med uddannelse, som også disponeres decentralt.

13 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Planlægning af et internationalt jobudvekslingsprojekt for husets medarbejdere i år 2000 påbegyndes. Planlægning er endnu ikke iværksat og projektet er ind til videre udskudt. Arbejdsklimamålinger. Inden udgangen af er der gennemført arbejdsklimamålinger i samtlige afdelinger i ÅKB. De enkelte (afdelinger) foretager opfølgende aktiviteter med henblik på at forbedre arbejdsklimaet. Herudover deltager Hovedbiblioteket i samarbejde med det øvrige ÅKB i nye arbejdsklimamålinger i foråret. Der er afsat kr. forlods til aktiviteter efter ansøgning til Sikkerhedsgruppen. Sikkerhedsgruppen prioriterer i forvejen anvendelse af midler til opfølgning på den fysiske arbejdspladsvurdering, som blev foretaget i Det er derfor muligt at få investeringerne til at spille sammen. Medarbejderforhold Afdelingernes handlingsplaner for det psykiske arbejdsmiljø i 99 er blevet fulgt i vid udstrækning. Hovedbiblioteket deltog i lighed med øvrige biblioteker i ÅKB i en ny arbejdsklimamåling i foråret. Resultatet - der viser en positiv udvikling - giver ikke anledning til ændringer i handlingsplanerne. I overenstemmelse med afdelingernes ønsker og behov har Sikkerhedsgruppen prioriteret og iværksat en række initiativer. Der foretages løbende opfølgning fra Sikkerhedsgruppens side på initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, som afdelingerne selv skal tage vare på. (Se i øvrigt særskilt bilag på regnskab for arbejdsmiljøaktiviteter). Indsatserne omkring aktiveringsstillinger og sprogskoleelever fastholdes. Er sket. For at aflaste fastansatte medarbejdere fra fysisk tunge opgaver og skabe mulighed for at Dette er sket.

14 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab disse kan indgå i kompetenceopbyggende aktiviteter, ansættes der i bogopsættere inden for aftalen. Vurderinger af behovene sker i områderne. ÅKB s nye personalepolitik vil indgå i HB s samarbejdsudvalgs-arbejde, herunder eventuel udvikling af nye indsatsområder. Der udvikles en model for aflæggelse af et videnregnskab for Hovedbiblioteket, som kan supplere det eksisterende regnskab. Er sket. Der er udarbejdet en skitsemodel for videnregnskab på HB. Der er dog ingen aktuelle planer om at udarbejde et egentligt videnregnskab. Hovedbiblioteket Udvikling af formidling, indretning og organisation Brugerne af Hovedbiblioteket skal have mulighed for information og viden kombineret med oplevelse og inspiration. Hovedbiblioteket er et værksted for læring. Der er behov for at støtte en konstant kvalitetsudviklings- og kontrolproces, så brugerefterspørgsel, ressourcer og kompetence forenes i den ønskede kvalitet i serviceproduktionen. Udviklingen af områdernes særlige fokusering Der er endnu ikke iværksat planlægning af et på brugerne er kædet sammen med større projekt for hele huset vedrørende Den organisationsudviklingen, hvor Lærende Organisation. afdelingsgrænserne nedbrydes og nye tværgående arbejdsfællesskaber opstår. Udviklingen af den lærende organisation indgår i strategien. Indretningen justeres løbende med henblik på at opnå intentionerne med områdeopdelingen af huset. Erfaringer fra samarbejdsprojektet med Gentofte og København vedrørende sammenligning af arbejdsprocesser vurderes med henblik på eventuelt at etablere et større Der er i foråret gennemført et forprojekt på to udvalgte arbejdsområder. Projektresultater og - erfaringer her fra har dannet grundlag for udarbejdelse af en ny projektplan, der

15 Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab benchmarking projekt med nordiske og/eller internationale deltagere. involverer 4 centralbiblioteker samt København. Der er bevilget midler til det større projekt Benchlearning - læring i netværk - og projektet startede i efteråret med en tidshorisont på ca. 12 måneder. HB deltager i 4 undersøgelsesområder og ca. 14 personer fra HB er konkret involveret. Information og kommunikation De daglige informations- og kommunikationsprocesser i huset vil kunne omlægges til i langt højere grad at være netbaserede. En effektiv udnyttelse af Intranettet vil være Der er etableret del-elementer af et Intranet i afhængig af to faktorer: Den fornødne områderne. Elementerne vil blandt andre fortrolighed med brug af pc ere og adgang til bidrage til et samlet Intranet. Den tekniske sådanne for medarbejderne samt en let løsning er endnu ikke valgt, men der er tilgængelig struktur for det relevante indhold påudarbejdet kravspecifikation og flere produkter Intranettet. Såvel uddannelse og adgang til er sat i test. pc ere som etablering af struktur, skal der arbejdes videre med, og Intranettet skal udbygges.

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene 2001-2003 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 (2001-2003) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Åbne biblioteker i Aalborg

Åbne biblioteker i Aalborg Åbne biblioteker i Aalborg Bodil Have bibliotekschef Aalborg Bibliotekerne 1 hovedbibliotek 13 by- og lokalbiblioteker 3 bogbusser 155 medarbejdere 110 mio. kr. (95 mio. kr.) 1,7 mio. udlån 1,8 mio. besøgende

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub regionalt samarbejde Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub - baggrund Oplæg fra bibliotekslederne til erfagruppen (januar) Erfagruppen afdækning

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere