MILJØRIGTIG ISOLERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØRIGTIG ISOLERING"

Transkript

1 BØRNEHAVE MED MILJØRIGTIG ISOLERING DEMONSTRATIONSBYGGERI UDFØRT AF ÅRHUS KOMMUNE, SOM EN DEL AF ENERGISTYRELSENS UDVIKLINGSPROGRAM FOR MILJØ- OG ARBEJDSMILJØVENLIG ISOLERING J. NR / Børnehaven 'Solsikken' set fra vest. UDARBEJDET AF POUL LODBERGS TEGNESTUE, ARKITEKTER MAA

2 Indhold side 1 BØRNEHAVE MED MILJØRIGTIG ISOLERING Børnehaven 'Solsikken' set fra vest. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...01 Baggrund...02 Konklusioner...06 Projektbeskrivelse...07 Projekteringserfaringer...11 Økonomi...13 Udførelseserfaringer...16 Akustik...22 Perspektiv...26 Anvendte materialer...27 Bilag: Tilsynsrapport fra arbejdstilsynet Memo vedr. arbejdsmiljø fra HBC Efterklangstidsmålinger 'Solsikken' Efterklangstidsmålinger 'Perlen'

3 Baggrund side 2 BAGGRUND Børnehaven 'Solsikken', set fra syd/vest. Projekt historie Åbyhøj har tidligere været en selvstændig kommune, men er i dag en del af Århus Kommune. Som en del af Århus Kommunes pasningsgaranti, er der i Åbyhøj gennem de seneste år sket en udbygning med daginstitutionspladser. Med henblik på at opføre en børnehave på grunden købte Århus Kommune i 1998 en tidligere brugs. De tidligere eksisterende bygninger er fjernet, men kælderen er bevaret og tjener i dag som parkeringskælder for personalet. Byggeprogram Bygherrens miljøkrav Århus Kommunes i 1994 har udarbejdet et generelt byggeprogram for daginstitutioner. Dette program, som i detaljer beskriver arealkrav, materialer og indretning var også gældende for dette projekt. Århus Kommunes har i 1997 udarbejdet en beskrivelse af de miljømæssige minimumskrav og anbefalinger, som skal følges ved nybyggeri. Heri stilles krav om, at valgte byggematerialer, ikke må medføre indeklimaproblemer.

4 Baggrund side 3 Endvidere anbefales det: "Ved valg af ny byggematerialer bør energi- og ressourceforbruget samt miljøbelastningen i øvrigt vurderes. Vurderingen bør omfatte såvel materialeproduktionen, transport, hjælpematerialer ved ombygningsarbejdet, vedligeholdelsen, som nedbrydning og bortskaffelse. Nye materialer, der senere kan genbruges direkte eller regenereres bør foretrækkes." Århus Kommune: "Miljømæssige minimumskrav og anbefalinger ved byggearbejder, som Århus Kommune er involveret i." November Facadetegninger til dispositionsforslaget Dispositionsforslag I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag, foreslog arkitekten, at der udover kommunens generelle miljøkrav, skulle opstilles en række supplerende krav, som ville tilføre projektet en klarere økologisk profil, og medvirke til at Århus Kommune, som en stor bygherre direkte medvirkede til praktisk udvikling af et mere økologisk orienteret byggeri. De områder som blev valgt for yderligere at forstærke bygningens miljømæssige kvaliteter både i forhold til dens omgivelser og i relation til dens brugere kan oversigtsmæssigt beskrives ved nedenstående indsatsområder, som ved udformningen og projektering blev tillagt særlig opmærksomhed.

5 Baggrund side 4 1. Ved materialevalg prioriteres organiske eller genanvendelige materialer. 2. Bygningen søges opført med organiske isoleringsmaterialer. 3. Indeklima friholdes for mineralske fibre og afgasninger. 4. Indeklima forbedres ved begrønning. 5. Bygning disponeres og konstrueres for anvendelsen af passiv solvarme. 6. Luftskifte på 2,6 10 gange timen opnås ved naturligt ventilationsanlæg. 7. Ventilationsluft forvarmes ved luftsolfangere indbygget i vinduesbrøstninger. Den foreslåede økologiske profil blev vedtaget som grundlag for det videre projektarbejde, og bygherren har positivt medvirket til i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet, at vurdere foreslåede løsninger, både teknisk og økonomisk. Projektansøgning Projektforslag Hovedprojekt På baggrund af ovenstående blev Energistyrelsen ansøgt om tilskud til merudgifterne ved at anvende isolering af fåreuld/ hør. Tilsagn om tilskud blev modtaget april På baggrund af det vedtagne dispositionsforslag, den vedtagne økologiske profil og energistyrelsens tilsagn om støtte til merudgifter ved miljørigtig isolering blev udarbejdet projektforslag og hovedprojekt. Under udarbejdelsen af hovedprojektet blev en række forskellige løsninger vurderet og en række tilvalg og fravalg truffet. Den endelige oversigt over særlige indsatsområder, kan opstilles således: 1. Bygningen opført med isoleringsmaterialer af fåreuld og hør. Uldisolering anvendes indenfor dampbremsen, for at nyttiggøre uldens evne til regulering af fugt og akustik. Hør anvendes som primær isolering udenfor dampbremsen på grund af dens lavere pris. 2. Indeklima friholdes for mineralske fibre og afgasninger. Primært ved at akustisk reguleringer sker ved anvendelsen af hør/fåreuld og træbetonplader. Alle malede overflader behandles med linoliemaling. 3. Bygning disponeres og konstrueres for anvendelsen af passiv solvarme, hvilket blandt andet gør det naturligt, at den sydvendte to etages bygning udføres som tungt byggeri med teglvægge og betondæk. 4. Ved materialevalg prioriteres organiske materialer, hvor

6 Baggrund side 5 dette er hensigtsmæssigt. Den nordvendte lave bygning udføres primært som en trækonstruktion, idet der her ikke er krav om termisk akkumulering. 5. Luftskifte på 2,6 10 gange timen opnås ved naturligt ventilationsanlæg. En gennemgående ventilationsskorstensvæg rummer meget store aftrækskanaler ført helt op over tag fra det enkelte lokale. Tilførselsluft føres ind gennem meget store åbninger og tvinges gennem radiatorer før det tilføres indeluften. Styring af de store spjæld, varmetilførsel og indeklimaet i øvrigt sker ved en avanceret CTS styring/vejrstation, således der altid er et optimalt indeklima. Direkte fra PC kan der via net foretages overvågning af luftskifte/kvalitet. Børnehaven set fra syd/øst (legepladsen). De tre elementer som bygningen er opbygget af ses tydeligt. Til venstre den tunge murede bygning mod syd i 2 etager, i midten den gennemgående ventilationsskorstensvæg og til højre den lave bygning i lærketræ. På baggrund heraf blev byggearbejderne udbudt i offentlig licitation som fagentrepriser. Licitationen blev afholdt den Efter en økonomisk tilretning forelå budget og acceptindstillinger til Århus Kommune den Efter byrådet endelige behandling blev byggeriet startet primo oktober 1998.

7 Konklusioner side 6 KONKLUSIONER Uldisolering Hørisolering Økonomi Dansk fremstillet hør/hampisolering Den anvendte uldisolering, som er brandimprægneret med borforbindelser kan ikke forventes anvendt i Danmark i større målestok. Dels stiller arbejdstilsynet krav om en række værnemidler for at beskytte håndværkerne, dels er prisen for produktet meget høj og endelig er tildannelsen af materialet er meget besværlig. I konsekvens heraf har den tidligere importør HBC også indstillet import og markedsføring af produktet. Den anvendte hørisolering må forventes at kunne erstatter glasuld og mineraluldsbaseret isolering uden væsentlige udførelsesmæssige problemer. Aktuelt er der i realiteten to barrierer, som hindrer en øget anvendelse, dels er prisen ca. det dobbelte af andre isoleringstyper, dels er tildannelsen af materialet mere besværlig. Ved anvendelsen af importeret hørisolering, som den afprøvede vil merudgiften ved at erstatte lofts- og vægisolering kunne bringes ned til kr/m 2 bruttoetageareal, svarende til 1,5-2 % af håndværkerudgifterne. Der er stiftet et selskab, "Dansk Naturisolering" som allerede i løbet af sommeren 2000, påregner at starte en egentlig dansk kommerciel produktion af isoleringsmåtter af hør eller hamp, bestående af væsentligt kortere fibre, end Heraflax. Disse måtter er således væsentligt nemmere at tildanne. Dansk Naturisolering sigter mod at deres produkt skal kunne markedsføres til en pris, der kan konkurrere med tilsvarende traditionel isolering. Endvidere kan tilføjes at de dansk udviklede isoleringsmåtter, må antages at få en renere økologisk profil, end de importerede. Dels undgås transportenergiforbrug, dels er indholdet af stabiliserende polyesterfibre reduceret fra ca. 18 % til 2-5 %. Der er således indikationer for at de to væsentligste barrierer for udbredelsen af hørisolering, nemlig prisen og besværligheder med tildanning kan reduceres eller fjernes. Akustik De gennemførte målinger af efterklangstider i institutioner har vist at den anvendte dæmpning med en kombination af uld/træbeton i loftet og hør/teglhulsten i væggene, medfører et meget fint akustisk miljø velegnet til børneinstitutioner. Lovgivningen stiller krav om at efterklangstiden højst må være 0,6 sekund. I de gennemførte byggerier er de målte efterklangstider mellem 0,33 sekund og 0,39 sekund i de rum, som er udført med den nævnte dæmpning, hvilket i praksis giver et behageligt akustisk miljø.

8 Projektbeskrivelse side 7 PROJEKTBESKRIVELSE Børnehaven 'Solsikken', set fra sydvest (legepladsen) Projektbeskrivelse Børnehaven er sammensat af 2 bygninger. En tung 2 etages sydorienteret bygning og en lavere let bygning i 1 etage. Som en ryg i den 2 etages bygning er placeret en gennemgående ventilationskorstensvæg udført som let konstruktion. Den tunge sydorienterede bygning udføres som et passivt solvarmehus, med meget stort sydorienteret glasareal. Arealet udgør ca. 25% af bygningens bruttoetageareal. Denne bygning opføres med indvendige tunge bygningskonstruktioner for at akkumulere varmen og reducere overtemperaturer. Foran sydfacaden opsættes espalierskærme dækket med løvfældende planter, som i sommerhalvåret vil reducere solindfaldet og filtrere dagslyset smukt. I vinterhalvåret vil afskærmningen tillade maksimalt sol- og dagslysindfald i bygningen. Som skærm mod nord er lagt en lav bygning. Denne bygnings vinduesarealer er begrænset til det, der er nødvendigt for at sikre både udsyn og dagslysbelysning af god kvalitet. Endvidere

9 Projektbeskrivelse side 8 Stueplan 1:250 opføres denne bygning som let byggeri, med en kraftig varmeisolering, hvilket dels reducerer den energimængde, som er knyttet til fremstillingen af bygningens materialer, dels reducerer bygningens energiforbrug til drift. 1. sals plan 1:250

10 Projektbeskrivelse side 9 Omfang Bygningens bruttoarealer kan opgøres således: 2 etages muret bygning m 2 1 etages let bygning m 2 Bruttoetageareal i alt m 2 Øvrige arealer: Parkeringskælder og sikringsrum m 2 Udhuse m 2 Både den tunge ydervæg i tegl, og ventilationsskorstenen er isoleret med hørisolering Tunge ydervægge med hørisolering Lette ydervægge med hør/uldisolering I den tunge bygning er gavle udført som 35 cm teglhulmur isoleret med 125 mm Hørisolering, fabrikat 'Heraflax'. En del af bagmuren er udført med vendte huksten for at udnytte isolering til akustikregulering. Alle øvrige ydervægge er en let konstruktion, der er udført som præfabrikerede trækasetter. Kasetterne er fremstillet med bærende

11 Projektbeskrivelse side 10 stolper af 45 x 150 mm tømmer pr. 58 cm. På fabrikken er kasetterne færdigisoleret med mm hørisolering, fabr. Heraflax. Endvidere er på fabrikken monteret diffusionsåben vindpap på den udvendige side og på den indvendige side er afsluttet med dampspærre. Efter montering på byggepladsen er kasetterne udvendigt beklædt med vandretliggende lærketræ på lodrette afstandslister og indvendig er udført 50 mm forskalling, med mellemrum udfyldt med 50 mm fåreuldsisolering, fabr. Herawool. Til slut er indvendigt beklædt med 2 lags 13 mm gipsplade, malerbehandlet med linoliemaling. Snit gennem fællesrum og køkken 1:100 Installationer i vægge og lofter Indeklima Installationer for el er placeret i det inderste lag af 50 mm fåreuldsisolering placeret indenfor dampspærren, i mellem 50 mm forskalling. Både i vægge og lofter er valgt at anvende 50 mm fåreuld bag indenfor konstruktionens damspspærre. Herved muliggøres det at drage nytte af uldens meget fine fugtregulerende egenskaber.

12 Projekteringserfaringer side 11 PROJEKTERINGSERFARINGER Projekteringserfaringer Projekteringen er gennemført af Poul Lodbergs Tegnestue, arkitekter MAA som totalrådgiver, med Tri-Consult A/S som underrådgiver for ingeniørarbejde. Projekteringen er gennemført som et 'normalt forløb' med fasebestemte forelæggelser for bygherre og myndigheder. I alle faser er projektmaterialet både hos arkitekt og ingeniør udarbejdet digitalt, medens alle forelæggelser og godkendelser hos bygherren er sket på 'traditionel' vis. Bygherrens organisation Århus Kommune, Magistratens 1. afdeling, ved Rådmand Lis Særkjær er projektets bygherre, og bygherrefunktionen varetages af afdelingens Byggeadministration. Århus Byråd har i sagen nedsat Byggeudvalg med rådmanden som formand, og desuden er nedsat administrativt byggeudvalg, der varetager brugerinteresser og fremtidig drift. Ved de fasebestemte forelæggelser for bygherren forelægges projektet for Magistratens 1. Afdelings rådmand og direktion, i byggeudvalg nedsat af Byrådet og i administrativt byggeudvalg. Forelæggelse for administrativt byggeudvalg sker ved at projektmaterialet udsendes til medlemmerne af udvalget, der efterfølgende på høringsmøder får projektet gennemgået af byggeriets tekniske rådgivere. Referater fra høringsmøder danner sammen med øvrige bemærkninger til projektet grundlag for den videre projektering. Administrativt byggeudvalg har deltagelse af følgende parter: Byggeadministrationen Børn og Unge- Afdelingen (driftsafdeling) Fra Børn og Unge-Afdelingen deltager Leder af Teknisk Afdeling, institutionens ledelse, repræsentanter for institutionens forældreestyrelse, driftskonsulent for områderne: Teknik, pædagogik, rengøring og sikkerhed samt daglig leder af sikkerhedsudvalg. På høringsmøderne belyses således konstruktions- og materialevalg med specialviden, repræsenterende meget forskellige tilgange til byggeri. Bygherrekommentarer Valget af isoleringsmaterialer har naturligvis været gennemgået på høringsmøder for projektet. Ligeledes er der blevet fremlagt materialeprøver og teknisk dokumentation for de valgte produkter.

13 Projekteringserfaringer side 12 Den fremlagte tekniske dokumentation, leveret af materialeleverandøren, har været tilstrækkelig informativ og har indeholdt nødvendig dokumentation. Bygherren har således haft et godt beslutningsgrundlag for materialevalg, og der har ikke fra bygherreside været opstillet forbehold mod det foreslåede materialevalg. Der har fra alle parter været udtrykt interesse for anvendelsen af miljørigtige isoleringsprodukter. Specielt har der fra bygherrens side været lagt vægt på mulighederne for at opnå en god akustisk regulering uden anvendelsen af mineraluld. Rådgivernes projekteringserfaringer Leverandøren har leveret al nødvendig dokumentation for uld- og hørisolering. Herunder er leveret omfattende miljødokumentation og datablade for produkterne. Den væsentligste del af dokumentationen er leveret på tysk, da den er udarbejdet til dette marked og producenten er østrigsk. Da systematik, normer og prøvningsmetoder ikke adskiller sig væsentligt fra danske forhold, har dette forhold imidlertid ikke medført egentlige ulemper. Både for uld- og hørisolering refereres målinger af λ-værdier, der ligger i området 0,0344-0,0414 WmK. I praksis anvendes for begge produkter en λ-værdi på 0,040 WmK. Denne varmeledningsevne svarer i praksis til værdien for produkter af mineraluld og glasuld. Ved projekteringen har således kunnet anvendes traditionelle konstruktioner, uden betydende ændringer. Uld- og hørisoleringen har således kunnet indgå uden særlig supplerende krav til ændring af velkendte konstruktioner. Myndighedsbehandling Samlet vurdering Byggesagsbehandlingen af det aktuelle projekt har været omfattende og har krævet megen tid på grund af bygningens forholdsvis komplicerede naturlige ventilationsanlæg. Der har ikke fra myndighedernes side været stillet krav eller spørgsmål til de anvendte isoleringsprodukter, som ikke umiddelbart kunne besvares med tilstedeværende dokumentation. Beregninger og projektering har således ikke adskilt sig fra normalprojektering. Dokumentation og bygherrekontakt vedrørende materialevalget har naturligvis medført en del ekstra tidsforbrug, hvilket imidlertid altid vil være tilfældet, når der vælges nye materialer. Da leverandøren har kunnet levere hensigtsmæssige dokumentationer og afprøvninger, adskiller denne del af arbejdet sig heller ikke væsentligt fra traditionel projektering.

14 Økonomi side 13 ØKONOMI Materialesalgspriser Udsalgspriser på hør- og uldisolering er oplyst fra leverandøren og udgjorde i 1999 priser ekskl. moms følgende: Hørisolering (Heraflax), mængder over 60 m kr/m 3 Hørisolering (Heraflax), mængder over 30 m kr/m 3 Uldisolering (Herawool), kr/m 3 Uld- og hørisolering kan indtil videre udelukkende leveres fra en enkelt leverandør (HBC). Byggebranchen har tradition for en kompliceret og uigennemsigtig prissætning. Der anvendes mængderabatter, årsrabatter, sæsonrabatter, projektrabatter osv. Endvidere findes flere danske og udenlandske udbydere af glas- og mineraluldsbaserede produkter. Sammenligningspriser for traditionel isolering må således angives med et betydeligt prisspænd. Prisen vil normalt være, angivet i 1999-priser ekskl. moms: Glasuld og mineraluldsisolering, (større mængder) kr/m 3 Glasuld og mineraluldsisolering, (mindre mængder) kr/m 3 Oplysninger fra entreprenør og kasettefabrik bekræfter at hørisolering i indkøb koster ca. det dobbelte af traditionel isolering. Tilsvarende koster uldisolering ca. tre gange så meget som traditionel isolering i indkøb. Projektøkonomi Licitationsresultater Det aktuelle projekt har været udbudt i offentlig licitation. Der er ved licitationen indhentet fastpristilbud på både en traditionel isolering, baseret på glas- eller mineraluld og på den anvendte kombination af hør- og uldisolering. Projektet har været udbudt i 6 fagentrepriser, hvoraf kun murerog tømrerentreprise indeholdt arbejder med hør- og uldisolering. På baggrund af licitationsresultatet kan opstilles følgende merudgifter for de to entrepriser. (Beløb er angivet ekskl. moms i 1999 priser): Murerentreprise kr. Tømrerentreprise kr. Samlet forøget entreprisebudget kr. Forøget entreprisebudget i % af samlede entrepriser % Forøget entreprisebudget i kr/m kr/m 2 POUL LODBERGS TEGNESTUE ARKITEKTER MAA. B. S, INGEMANNS VEJ 8. DK-8230 ÅBYHØJ. TLF FAX

15 Økonomi side 14 Økonomi ved gennemførelse På baggrund af licitationsresultatet blev indgået i entreprisekontrakter, med de lavest bydende på alle entrepriser. I løbet af byggeriet opstod en række udførelsesvanskeligheder for tømrerentreprisen og i mindre omfang også for elentreprisen. Disse erfaringer er nærmere beskrevet i selvstændigt afsnit, men medførte også krav om merbetaling fra henholdsvis tømrer- og elentreprenør. Medregnes disse udgifter kan de samlede forøgede håndværkerudgifter opstilles således: Murerentreprise kr. Tømrerentreprise kr. Elentreprise kr. Samlet forøget entreprisebudget kr. Forøget udgift i % af samlede entrepriser % Forøgede udgifter i kr/m kr/m 2 Generel vurdering På baggrund af interview med de udførende entreprenører, håndværkerne på pladsen og håndværkerne på kasettefabrikken kan der gives en række generelle vurderinger af, hvilke merudgifter anvendelsen af hørisolering vil medføre. Der er ved disse generelle vurderinger antaget, at traditionel isolering af glas- eller mineraluld erstattes af udelukkende hørisolering, idet leverandøren efter projektets gennemførelse er ophørt med at importere/markedsføre uldisolering. Merudgift til arbejdsløn/materialer ved arbejde med hørisolering Ved besøg på Ranum byggeindustri den 14. december 1998, er det oplyst, at tildanning og montering af hørisolering tages ca. 20 % længere tid end traditionelle produkter. ved traditionel isolering medregnes for 250 mm loftsisolering ca kr/m 2 til arbejdsløn. Merlønudgift ved isolering på loft på i alt 250 mm kr./m 2 Merudgift ved materialer kr./m 2 Samlet merudgift ved loftisolering i alt 250 mm kr./m 2 Merudgift ved anvendelsen af hørisolering af hule teglstensmure I det aktuelle projekt er anvendt hørisolering i hul teglmur. Leverandøren ønsker ikke generelt at anbefale denne anvendelse før en række yderligere afklaringer af blandt andet fugtforhold er sket. Der sker normalt ikke en omfattende tildannelse af murbatts på pladsen, så det må antages, at merudgiften alene vil være materialeprisen: Merudgift ved hulmursisolering i alt 125 mm kr./m 2 POUL LODBERGS TEGNESTUE ARKITEKTER MAA. B. S, INGEMANNS VEJ 8. DK-8230 ÅBYHØJ. TLF FAX

16 Økonomi side 15 Forholdet bekræftes af den faktiske murerpris, hvor der har været tale om en merudgift på 35 kr./m 2. Perspektiv Prisen på importeret hørisolering forventes ifølge den nuværende leverandør HBC ikke at kunne nedbringes til niveauet for traditionel isolering. Hørisolering er i fremstillingen mindre energikrævende end traditionel isolering. Ved stigende energipriser vil forskellen i pris således reduceres. Der er i øjeblikket initiativer til at starte en dansk kommerciel produktion af hørisolering, hensigten med denne produktion er at isoleringsmaterialet skal kunne konkurrere med traditionel isolering. Ligeledes arbejdes der i denne produktion med kortfibrede måtter, som er nemmere at tildanne. Endvidere ville det naturligvis være ønskeligt at undgå det transportenergiforbrug, som den nuværende import medfører. Merudgiften ved anvendelsen af importeret hørisolering i ydervægge og på loft af f. eks. en villa på 140 m 2. må forventes at kunne bringes ned til ca kr. ( ekskl. moms). Eller ca. 1,5-2 % af håndværkerudgifterne. Såfremt den danske produktion kan ske til de forventede konkurrencedygtige priser, med kortfibrede måtter, der nemmere tildannes, vil der ikke være nogen merudgift ved at anvende hørisolering. POUL LODBERGS TEGNESTUE ARKITEKTER MAA. B. S, INGEMANNS VEJ 8. DK-8230 ÅBYHØJ. TLF FAX

17 Udførelseserfaringer side 16 UDFØRELSESERFARINGER Alle udvendige lette vægge er udført som kasetter. Udførelseserfaringer Præfabrikation af kassetter, med hørisolering Væg- og tagkassetter indgik som en del af tømrerentreprisen. Tømrerentreprisen på projektet blev udført af Skanska A/S, der havde valgt Ranum Byggemontering som underleverandør af kasetter. Al isolering i kassetterne var hørisolering af fabr. Heraflax. Som en del af nærværende projekt er Ranum Byggemontering besøgt under arbejdet med udførelsen af kassetterne. Medarbejderne har oplyst: Isoleringen er ikke så formstabil som traditionelle produkter. Isoleringen er væsentligt sværere at skære, men ved at skære isoleringen på hårdt underlag med en slidse for kniven, lader det sig gøre at opnå pæne snit. Isoleringen presses sammen med et bræt medens den skæres. Isoleringen er udført med et overmål på 2 cm og fastgjort med hæfteklammer for at undgå, at den 'falder ned' efter montering.

18 Udførelseserfaringer side 17 Hørisoleringe er sværere at skære end traditionel isolering Tidsforbruget ved at fremstille kassetter med hørisolering var ca. 20 % højere end traditionelt isolerede kassetter. Indkøbsprisen for hørisolering havde været det dobbelte af prisen for traditionel isolering. Hørisoleringen er på trods af den besværlige skæring, behageligere at arbejde med end traditionel isolering, idet den ikke som den almindelige isolering giver anledning til kløe. Fabrikken har oplyst at merforbruget af tid ved at arbejde med hørisolering er ca 20 %.

19 Udførelseserfaringer side 18 Færdig kasette umiddelbart før montering af vindpap. Kassetter fremstillet på pladsen, med hørisolering Kassetter til en del af bygningen indvendige skillevægge blev fremstillet på byggepladsen. Her skæres hørisoleringen til. Kassetter til skillevægge er fremstillet på pladsen. Arbejdet foregik uden væsentlige problemer. Tømrersvendene fandt også her at tilskæringen var vanskeligere end normalt, endvidere oplyste de at knivene til tilskæring meget hurtigt sløvedes.

20 Udførelseserfaringer side 19 Hule teglmure med hørisolering Ydervæggene på institutionens 2 etages bygning er opmuret i 35 cm. teglhulmur isoleret med 125 mm hørisolering. Isoleringsleverandør havde oplyst at isoleringsmaterialet kunne leveres opskåret som 'murbatts', altså i stykker af 200 mm's højde svarende til afstanden mellem murbinderne. Misforståelser og leveringstid medførte imidlertid at isoleringen blev leveret på pladsen i rulleform, hvorefter isoleringsleverandøren på pladsen opskar til 'murbatts'. Leverandøren af isoleringen havde en række forbehold omkring anvendelsen af hør i teglmure. Hør er fra naturens hånd fugtafvisende, og går endog meget vanskeligt i forrådnelse, men der findes ikke erfaringsmateriale om hørisolering i teglmure. For at sikre at indtrængende fugt kan ventileres bort, er isoleringen fastholdt med skiver på alle bindere, således, at den holdes tæt ind til bagmuren. Der er på denne måde ca. 15 mm ventileret hulrum foran hørisoleringen. Ventileringen af dette hulrum sker ved at der i murens bund er placeret ventiler med insektnet i studsfugerne. Murersvende oplyste, at de ikke oplevede nogen forskel på at arbejde med hørisolering i stedet for traditionel isolering. Opmuringen sket i vinterhalvåret, hvor svendene alligevel arbejder med handsker på, så de kommer ikke i direkte berøring med isoleringen. Murersvendene kunne ikke konstatere nogen forskel ved at arbejde med hørisolering i stedet for glaseller mineruldsisolering.

21 Udførelseserfaringer side 20 Anvendelsen af uldisolering til indvendig isolering bag lofts- og vægbeklædning På både væg og loftkassetter er indvendigt monteret 50 mm forskalling og 50 mm uldisolering indenfor dampspærren. Efterfølgende er vægge beklædt med gipsplader og lofter med træbetonplader. Løsningen er valgt for at uldisoleringen kunne medvirke til at regulere bygningens akustiske og fugtmæssige indeklima. Ligeledes giver løsningen mulighed for at alle elinstallationer kan fremføre uden at damspærren skal gennembrydes. Den anvendte uldisolering af fabr. Herawool, medførte en række af ikke forudsigelige problemer. Tildannelsen af isoleringen er svær. Isoleringens fibre er meget stærke og sløver værktøjet hurtigt. I den aktuelle sag forstærkedes problemerne ved at elinstallationerne var placeret i dette indvendige uldisoleringslag, hvilket krævede meget tilskæring og tilpasning. Fra tilsynets side blev fastholdt at tilpasningen af isoleringen skulle ske med samme akkuratesse som med en traditionel isolering. Ulden er imidlertid meget svær at skære, og dele af arbejdet måtte rettes/laves om. Elektrikerne havde af samme grund store problemer med udskæring for rør og dåser i det inderste lag isolering. Tilskæring af uldisoleringen omkring elinstallationer var meget vanskelig at udføre, billedet viser det færdige loft før montering af træbetonplader, Arbejdsmiljø Håndværkerne var generelt glade for at arbejde med uldisoleringen, da de samstemmende oplyste at det ikke som andre materialer medførte kløe.

22 Udførelseserfaringer side 21 Uldisoleringen er af brandtekniske grunde imprægneret med borsalt i mængder på mellem 2 og 4% af vægten. Når håndværkerne arbejdede med uldisoleringen sker frigøres tilsyneladende en del af disse borsalte som et 'hvidt drys'. 1) citaterne er fra: "vejledning angående arbejde med isoleringsmateriale af uld og hør" udarbejdet af Arbejdstilsynet, Åbyhøj, Leverandøren oplyser at der findes uafhængige tyske afprøvninger, som angiver at dette ikke er farligt. Det danske arbejdstilsyn, som tilkaldtes til pladsen fremsendte efterfølgende en vejledning med følgende oplysning: "de fleste borforbindelser er giftige, hudgennemtrængelige og farlige at indånde. Borforbindelser indåndes bl. a. sammen med svævestøv, der frigives fra isoleringsmaterialet. Ved indtrængning i blodbanen kan borforbindelser forårsage forgiftning" 1). "ved arbejde med støvende isoleringsmaterialer bør der under alle omstændigheder træffes foranstaltninger mod indånding og spredning af støvet fx maske med P2-filter samt støvdragt" 1) Ved fremtidigt arbejde med uldisolering bør således anvendes de af arbejdstilsynet angivne værnemidler. Leverandøren har ikke kunnet overbevise arbejdstilsynet om, at disse værnemidler er unødvendige. Da uldisoleringen endvidere er væsentligt dyrere end hør, har importøren valgt helt at indstille importen af uldisoleringen. Håndværkerne havde ingen mulighed for at forudse disse besværligheder med det deraf følgende øgede timeforbrug. Ligeledes stillede arbejdstilsynet skærpede krav p. g. a. produktets borindhold. I lyset heraf, har vi som tilsyn, måttet acceptere ekstraregninger fra dels tømrer, dels fra elektriker. Vi har naturligvis søgt at minimere disse udgifter, men ønskede på den anden side at fastholde en høj udførelseskvalitet. Tidsforbruget til tilsyn med arbejdet har af ovenstående grunde været betydeligt forøget. Med de aktuelle krav fra arbejdstilsynet, er det uhensigtsmæssigt at anvende uldisolering.

23 Akustik side 22 AKUSTIK Akustik Det er et generelt problem i daginstitutioner, at støjniveauet er meget højt, og en akustisk regulering med henblik på en kortere efterklangstid, kan medvirke til at begrænse problemet. Århus Kommune har på baggrund af erfaringer fra mange sager med 'fiberdrys' valgt helt at fravælge anvendelsen af mineraluldsbaserede akustikprodukter. Endvidere har en række konkret projekterfaringer, hvor slidsede gipslofter ikke har kunnet sikre en tilstrækkelig dæmpning, medført at det mest anvendte loftsbeklædning i daginstitutioner er træbeton. Træbeton er et velegnet loftsmateriale, men i daginstitutioner er det afgørende, at der i det 'høje' taleområde, med frekvenser, der svarer til børnestemmer ca Hz opnås god dæmpning. Træbetonplader dæmpning i dette område forbedres meget betydeligt, ca. en faktor to, ved at anvende dem på et underlag af 50 mm isolering. Da træbetonplader 'arbejder' under påvirkning af temperatur- og fugtforhold vil der altid være 'slip' mellem pladerne. Det er således ikke tilrådeligt at anvende traditionel glas- eller mineraluld, da dette kunne give en risiko for fiberdrys. Ved at anvende uldisolering til denne akustisk regulering undgås risikoen for 'drys' af glas- eller mineralfibre. 1,2 Absorptionskoefficient (ISO/R354) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Figur: Absorpsionskoefficienter for træbetonplader med og uden bagvedliggende isolering Træbeton med 50 mm uldisolering på beton Træbeton på beton Hz

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG HBC TRÆBETONPLADER VELKOMMEN TIL VORES VERDEN HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG > HBC TRÆBETONPLADER PRODUKTBESKRIVELSE HBC s træbetonløsninger har gennem mere end 20 år på det danske marked dokumenteret

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form Nyhedsbrev nr. 9 6. juli 2015 Hvordan vælger man en god isoleringsløsning, der er velegnet til en diffusionsåben konstruktion og har gode miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber? I dette nyhedsbrev vil

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Styrk din forretning med digitalisering. Industriens Hus, 3. april 2014

Styrk din forretning med digitalisering. Industriens Hus, 3. april 2014 Styrk din forretning med digitalisering Industriens Hus, 3. april 2014 Digitale løsninger som en central del af forretningsmodellen v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: Bilag 1 Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud,

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Økologisk campingplads med alternativ isolering

Økologisk campingplads med alternativ isolering Gals Klint Camping, februar 2001 Rapport for projektet: Økologisk campingplads med alternativ isolering Formål Nærværende rapport skal give Energistyrelsen en redegørelse for projektets gennemførelse og

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Firmapræsentation og referencer

Firmapræsentation og referencer Firmapræsentation og referencer ALGREEN ARKITEKTER Sænevej 4 3770 Allinge T: 56483003/2169 9101 E: kontakt@algreenarkitekter.dk Cvr 21 83 55 79 www.algreenarkitekter.dk Algreen Arkitekter er etableret

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af: Landsforeningen Økologisk Byggeri, Faggruppen

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i praksis

Miljørigtigt byggeri i praksis Miljørigtigt byggeri i praksis Præsentation ArkitektGruppen Hvorfor gik AG ind i lavenergibyggeri? Erfaringer lavenergibyggeri Stenløse Syd AGs holdning til lavenergibyggeri NU! Hvordan sikres lavenergibyggeris

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

Gode rum. Moelven bolig akustik Paneler til loft

Gode rum. Moelven bolig akustik Paneler til loft Gode rum Moelven bolig akustik 2017 Paneler til loft Designs Med Moelven bolig akustik sættes der fokus på designet af loftet og de akustiske egenskaber. Akustikpanelerne findes i 3 forskellige designs

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Eldrupgård Dato:

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT KØBENHAVN. 1954. ANVISNING NR.19

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT KØBENHAVN. 1954. ANVISNING NR.19 isoleri"... ~ STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT KØBENHAVN. 1954. ANVSNNG NR.19 Hvor meget Alle traditionelle konstruktioner såsom mure af tunge teglsten, etageadskillelser med lerindskud og dobbelte bræddevægge

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Udskiftning af døre Opsætning af nye lofter Råderetskatalog Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Godkendt på afdelingsmøde d. 22 september 2016 Indhold Indhold... 2 Om råderet... 3 Råderet Hvad betyder

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Fremtidens luftfordelingssystem

Fremtidens luftfordelingssystem Fremtidens luftfordelingssystem NilAIR by NILAN NilAIR by NILAN Maksimal luftkvalitet på minimal plads og tid 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NilAIR... 03 Sådan fungerer NilAIR... 04 Det unikke NilAIR Klik-System...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

DEKO MG. præfabrikerede 2-lags glasmoduler

DEKO MG. præfabrikerede 2-lags glasmoduler DEKO MG præfabrikerede 2-lags glasmoduler 2 DEKO MG giv gipsvæggene nyt liv Med DEKO MG modulglas er det muligt at give gipsvægge et nyt og moderne udseende - et helt nyt liv med lyse og luftige rum! DEKO

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 Brdr. Lange A/S Smedesvinget 1, 6880 Tarm Tlf. 97371440

Læs mere

COWI / BILSBY. BILSBY A/S: RUNDAGEREN DK-2640 HEDEHUSENE: : :

COWI / BILSBY. BILSBY A/S: RUNDAGEREN DK-2640 HEDEHUSENE: : : COWI / BILSBY COWI Nord 10000 80200 KUBUS Pavillonerne opbygges med udgangspunkt i BILSBYs Kubus-paviloner, tilpasset det aktuelle formål i indretning og facadeudformning. Konstruktioner og materialer

Læs mere

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Praktiske erfaringer hentet fra Borup Seniorby incl. Indbygning af isolering, måling af indeklima/udeklima, måling af fugtniveau på varm/kold side af

Læs mere