Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Lars Ejby Pedersen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 18 Godkendelse af dagsorden Endelig vedtagelse af Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 22 til Kommuneplan Forslag til lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC med ledsagende miljørapport samt kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan Byfornyelse Vedtagelse af 35 stk. 2 udvalget under Folkeoplysningsloven Opfølgningssag vedr. ændring af Fredericia Kommunes styrelsesvedtægt - bevillingsmæssige konsekvenser (0-sag) Delegering af kompetence til International Citizen Service Indsatsplan til regulering af skadevoldende fuglevildt Endelig godkendelse af Fredericia Kommunes Spildevandsplan Kommunal skovrejsning i Kongsted Ansøgning om tilskud til Torvelaug Axeltorv Cykelprojekt Best of Lillebælt Tilskud til forsamlingshuse - Herslev Forsamlingshus Tilskud til forsamlingshuse - Pjedsted Forsamlingshus Lukket - Salg af skovarealer Ansøgning om kr. til PR og standmateriale til messer Lukket - Salg af ejendommen - Vendersgade Side 2

3 18 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt inkl. tillægsdagsorden. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 3

4 19 Endelig vedtagelse af Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 22 til Kommuneplan Sagsnr.:12/10606 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Forslag til lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken, et tilhørende tillæg nr. 22 til Kommuneplan samt en tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden fra den 19. november 2013 til den 14. januar Planforslagene (ekskl. miljøvurdering) har tidligere været i offentlig høring med efterfølgende politisk behandling og endelig vedtagelse den 24. juni Den endeligt vedtagne lokalplan blev ved en beklagelig fejl ikke offentliggjort inden for den i planloven fastlagte frist på 8 uger med den konsekvens, at lokalplanen bortfaldt. Planprocessen er efterfølgende gået om. Bebyggelsen påtænkes opført delvist integreret i en kunstig bakke og delvist med synlige ydervægge beklædt med cortenz-stålplader og hvidmalede glasplader. Lokalplanen fastlægger fremtidige max. terrænkoter efter bearbejdning af den kunstige bakkeformation med overskudsjorden fra byggeriet. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 60 og max. 3 etager, idet øverste punkt på bebyggelsen ikke må overstige kote 35,30 DVR90. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at bebyggelsen indarbejdes i et eksisterende voldanlæg og dermed opnår en højde over naturligt terræn, som er højere end de i kommuneplanramme V.B.6 tilladte 8,5 m. Baggrunden for miljøvurderingen er, at der i forhold til lov om miljøvurdering er foretaget en ny screening af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget. Miljøvurderingen, der er udarbejdet af en rådgiver på vegne af boligforeningen, ledsager planforslagene. De væsentligste punkter i miljøvurderingen vedrører støj, visuel påvirkning, herunder skyggepåvirkning og indsigtsforhold. Der er udarbejdet tre skyggediagrammer, som viser påvirkningen af omgivelserne ved jævndøgn samt sommer- og vintersolhverv. Disse indgår i miljøvurderingen. I den høringsperiode, der gik forud for Byrådets endelige vedtagelse af den bortfaldne lokalplan, blev der klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over, at der ikke er foretaget en miljøvurdering af planerne. I høringsperioden er der indkommet i alt 3 bemærkninger, heraf 1 indsigelser fra naboerne på Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27: Bemærkning 1 Side 4

5 Keld og Britta Larsen gør indsigelse på vegne af naboerne, Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27 vedrørende procedure for udarbejdelse af lokalplanen, bebyggelsesprocent, opholdsarealer, Byplanvedtægt 24, vej- og stiforhold, parkering, alternativ beliggenhed og terrænregulering. Bemærkning 2 Banedanmark gør opmærksom på, at planerne skal være i overensstemmelse med lov om jernbaner. Bemærkning 3 Haderslev Stift har forelagt forslag til lokalplan nr. 324 vedrørende Aktivitetshus for Hannerup Sogns menighedsråd, der ikke har haft indvendinger mod forslaget, som ikke berører kirkelige interesser. Byrådet har tidligere behandlet sagen den 12. november 2013, Økonomiudvalget den 5. november 2013 og Teknisk Udvalg den 29. oktober Byrådet har også tidligere behandlet sagen (det bortfaldne planforslag) den 4. marts 2013, Økonomiudvalget den 26. februar 2013 og Teknisk Udvalg den 19. februar I forlængelse af den miljøvurdering, som ledsagede planforslagene, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som vedlægges planforslagene ved den endelige vedtagelse, og inden offentliggørelsen skrives ind i lokalplanens redegørelse i afsnittet om miljøvurdering. Det fremgår af den sammenfattende redegørelse, at miljøvurderingen og indkomne bemærkninger i høringsperioden ikke medfører behov for særlige ændringer af planforslagene, og at den efterfølgende overvågning af miljøpåvirkninger, som fremgår af lokalplanens ikke tekniske resume, ikke ændres. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at der med Lokalplan 324 skabes det nødvendige plangrundlag, som sikrer, at kvaliteten af boligområdet højnes, herunder ved at der sikres bedre harmoni de enkelte afdelinger imellem, idet et aktivitetshus for områdets beboer forventes at medvirke til at forebygge, at området udvikler sig i en negativ boligsocial retning. By & Erhverv har udarbejdet et notat med udkast til Byrådets vurdering og svar til indsigelserne fra naboerne på Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27. Af notatet fremgår, at indsigelserne ikke giver anledning til afledte ændringer udover, at navnet på kommuneplantillægget ændres til Tillæg 2 til Kommuneplan Dette fordi Kommuneplan , siden forslaget til Lokalplan 327 og det tilhørende kommuneplantillæg blev offentliggjort, er blevet endeligt vedtaget den 9. december 2013, hvorved den tidligere Kommuneplan ikke længere er gældende. Side 5

6 For at kommuneplantillægget og den nye kommuneplan er mere enslydende anbefaler By & Erhverv, at der foretages mindre redaktionelle rettelser i kommuneplantillægget vedr. bebyggelsens højde. Rammebestemmelser om højder bør udgå af kommuneplantillægget, idet højden reguleres af etageantallet. Naboerne på Parcelvej har anmodet om, at deres indsigelse også videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet som en klage over forslaget til Lokalplan 324. By & Erhverv vurderer, at Natur- og Miljøklagenævnet vil afvise, at behandle klagen med henvisning til, at kommunen ikke har truffet en afgørelse, der kan påklages. Natur og Miljøklagenævnet har tidligere den 11. juni 2013 afvist at behandle en stort set enslydende klage fra naboerne over det tidligere planforslag. Bemærkningen fra Banedanmark giver ikke anledning til ændringer. Planerne er i overensstemmelse med jernbaneloven. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, - at Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 2 til Kommuneplan (hidtil benævnt Tillæg 22 til Kommuneplan ) vedtages endeligt, og - at By & Erhverv bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen. Bilag: Åben - LP324m.bilag til TU_ pdf Åben - Sammenfattende redegørelse for Lokalplan 324 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013.pdf Åben - Indsigelsesnotat pdf Åben - Indsigelsesnotat med indsigelser.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 6

7 20 Forslag til lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC med ledsagende miljørapport samt kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan Sagsnr.:14/624 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Baggrund I efteråret 2012 offentliggjorde arealudviklingsselskabet FredericiaC P/S en samlet udviklingsplan for hele FredericiaC området. Sideløbende med udarbejdelse af udviklingsplanen har Fredericia Kommune udarbejdet og vedtaget et kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan , der fastlægger rammerne for udviklingen af FredericiaC området. Kommuneplantillægget er efterfølgende indarbejdet i kommuneplanen, så det nu er en del af Kommuneplan for Fredericia Kommune. Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af kommuneplanen og udviklingsplanen. Den har til formål at muliggøre første etape af udbygningen af FredericiaC området langs Oldenborggade. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for etablering af den første kanal parallelt med Oldenborggade med kanalpromenader og pladser samt første del af den sydgående kanal. Lokalplanen muliggør også første del af den overordnede fordelingsvej og fire interne veje, der skal vejforsyne karréerne mellem Oldenborggade og kanalen samt karréen nord for Oldenborggade. Der anlægges også en intern vej parallelt med kanalen sydligst i lokalplanområdet. Denne vej skal vejforsyne den del af udviklingsområdet, der i fremtidige lokalplaner kan opføres syd for kanalen. Samtidig giver lokalplanen mulighed for opførelse af den første karré i lokalplanområdet ved hjørnet Kongensgade/Oldenborggade. Karréens anvendelse fastlægges til boligformål, erhvervsformål i virksomhedsklasse 1-2, kultur og offentlig og privat service, restaurant/café samt overdækket parkering. Lokalplanen giver også mulighed for ændring af vejprofilet på Oldenborggade, så der kan etableres nye overkørsler til de nye adgangsveje samt etableres parallelparkering kombineret med grønne zoner med beplantning. Generelt tilsigter lokalplanen, at der skabes et område med byrum og veje, der giver mulighed for ophold og læ, samt at området får en grøn karakter med beplantning i byrum og gårde. Bygninger kan opføres med flade tage, der kan gøres aktive med tagterrasser, beplantning til forsinkelse af regnvand og solceller til produktion af strøm. Bebyggelse og anlæg Bebyggelse placeres i en karré ved Oldenborggade/Kongensgade med facade i gadelinje mod de omgivende veje. Parkering etableres overdækket inde i karréen. Taget af parkeringsanlægget skal etableres Side 7

8 som et grønt opholdsareal. Karréen opføres med åbninger i facadebebyggelsen, der giver mulighed for offentlig gennemgang gennem karréens gårdrum, så der opstår smutveje, der både kan styrke bylivet og kan give nem adgang til kanalen og byrummene fra gårdrummet og for gående fra gaderne omkring lokalplanområdet. Bygninger kan opføres i 3 til maks. 5 etager, hvor de højeste bygninger skal placeres, så de markerer karréens hjørner. Indgangsdøre skal placeres mod gader, så færdslen ind og ud ad dørene medvirker til at skabe liv i byrummene omkring karréen. Der kan opføres maks m 2 bebyggelse i området. Af dem kan de m 2 alle være til boligformål, eller en mindre del på maks. 350 m 2 kan være erhverv, kultur, café/restaurant, offentlig og privat service. Der kan i givet fald opføres tilsvarende færre m 2 til boliger. For at klimasikre lokalplanens område hæves det fremtidige terræn til minimum kote 2,5 DVR90. I den forbindelse skal lokalplanen sikre, at der skabes en god overgang til det eksisterende byområde, særligt i den vestlige del af lokalplanområdet, hvor den eksisterende by ligger i en lavere kote end 2,5 DVR90. Mod Gl. Havn afsluttes terrænhævningen med en plint, også i kote 2,50 DVR90. Virksomheder - risiko Sydøst for lokalplanområdet ligger Shells Havneterminal, som håndterer ind- og udskibning af olie- og gasprodukter og derfor er udpeget som en risikovirksomhed. I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen for Kanalbyen ved Lillebælt - udviklingsplan for FredericiaC er der foretaget beregninger af den samfundsmæssige risiko, som dokumenterer, at de funktioner, bebyggelse og anlæg, som udviklingsplanen for FredericiaC og kommuneplantillægget giver mulighed for, kan overholde de acceptkriterier Miljøstyrelsen Odense har fastsat. Rahbekfisk sydvest for lokalplanområdet er også en risikovirksomhed. Der er fastsat en planlægningszone for Rahbekfisk, der ikke påvirker lokalplanområdet. Risikoforhold for lokalplanområdet er nærmere beskrevet i den miljørapport, der ledsager lokalplanen. Kommuneplanen Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde B.C.2 Centerformål, bymidte for den vestlige del af området og B.BE.2 Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade for den østlige del af området. Ifølge rammebestemmelserne må begge rammeområder i udviklingsperioden anvendes til midlertidige aktiviteter, lege- og opholdsområde, kultur- og idrætsaktiviteter mv. Indenfor den del af lokalplanområdet, der ligger i rammeområde B.C.2, er der i nærværende lokalplan mulighed for etablering af kanal og gader/stier mv., mens der i den del af lokalplanområdet, der ligger i rammeområde B.BE.2, også kan opføres Side 8

9 bebyggelse. Lokalplanens bestemmelser i er overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for B.C.2. Ændrede kommuneplanrammer Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for B.BE2 i forhold til anvendelsen og bebyggelsesmuligheder i karré 7+8. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen og for at få større fleksibilitet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser som beskrevet ovenfor er der udarbejdet et forslag til tillæg 3 til Kommuneplan , der ledsager lokalplanforslaget. Miljørapport Der er udarbejdet en miljørapport, der ledsager lokalplanen. På baggrund af en screening af lokalplanen efter lovens 3, stk. 1, nr. 3 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse skal belyses nærmere i en miljøvurdering. På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering af bl.a. følgende parametre: Støj fra nærliggende virksomheder Håndtering af eksisterende jordforurening Udledning af overfladevand til Lillebælt Luftforurening fra omgivende virksomheder Klimasikring Kystlandskab Skyggepåvirkning af omgivelser Miljørapporten beskriver disse emner i forhold til lokalplanen. Økonomiske konsekvenser: Vedtagelsen af lokalplanforslaget har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi. Økonomien omkring realiseringen af byggemodningen af veje mv. er nærmere beskrevet i sag nr. 13/11698, der blev behandlet på Byrådets møde den 9. december Det vurderes, at de afledte økonomiske konsekvenser ved realiseringen af de anlægs- og byggeprojekter, som lokalplanforslaget giver mulighed for, vil være af stor positiv betydning for Fredericias fortsatte udvikling. Vurdering: FredericiaC området er med sin beliggenhed ved kysten sårbart overfor stigende vandstand som følge af klimaforandringer, og derfor er der fastsat en maksimal terrænkote på minimum kote 2,50 meter. Udover på denne måde at klimasikre FredericiaC området muliggør lokalplanen også etablering af kystsikring omkring Gl. Havn, der kan medvirke til at sikre bymidten i øvrigt. Side 9

10 Lokalplanen fastlægger for bebyggelse en facadehøjde og samlet bygningshøjde for de enkelte bygninger udregnet på baggrund af nøgletal for etagehøjder. Bestemmelsen om bebyggelseshøjde sikrer, at bygninger placeres, så de følger terrænet, og høje sokler undgås. Lokalplanen fastlægger, at promenader og kanalen skal være offentligt tilgængelige for alle, og at der skal være mulighed for offentlig gennemgang gennem karréens gård rum. By & Erhverv vurderer, at bestemmelserne sikrer en god sammenhæng mellem den nye bydel og den eksisterende bymidte, samt at der bliver adgang for, at alle kan bruge de nye byrum omkring kanalen samt selve kanalen til forskellige aktiviteter. By & Erhverv vurderer, at planlægningen vil medvirke til at tilføre Fredericia stor værdi, idet den muliggør etablering af den første kanal i FredericiaC området og opførelsen af bebyggelse i den første karré og dermed signalerer for omverdenen, at udviklingen af FredericiaC området nu er igangsat. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 330 med den ledsagende miljørapport og med forslag til kommuneplantillæg 3 vedtages med redaktionelle ændringer og udsendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - LP 330 Oldenborggadekvarteret EV.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 10

11 21 Byfornyelse 2014 Sagsnr.:12/3187 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Det er muligt i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer at få støtte til istandsættelse af private udlejningsejendomme og til andelsboliger og ejerboliger, såfremt: bygningerne er opført før 1950 og trænger til renovering Det er en forudsætning, at der ikke er kondemnable forhold i ejendommen i øvrigt, eller at disse fjernes senest i forbindelse med istandsættelsen. I Fredericia Kommune tildeles støtten udelukkende til istandsættelse af det udvendige af en bygning (klimaskærmen), såfremt: ejendommen er beliggende inden for voldene og ikke kan modtage støtte fra Bevaringsfonden ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig klasse 1-4, se nærmere her: https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm Støtten gives til: Nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse deraf Istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele, f.eks. trapper og mure Fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf Støtten skal sikre, at bygningerne bevarer eller forøger deres bevaringsværdi. Derfor stiller kommunen krav til udførelse og materiale, hvor det tilstræbes, at bygningernes originale karakter bevares eller genetableres. Ved lovændring i december 2012 er det nu også muligt at modtage støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er nedlagt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere. Ligeledes er det muligt at give støtte til nedrivning af boliger, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. I tidligere år har det været en del af sagsbehandlingsproceduren, at der foretages en prioritering i Teknisk Udvalg, nu By- Teknikudvalget, blandt indkomne ansøgninger. De udvalgte ansøgninger skulle herefter nærmere detaljeres og konkretiseres med henblik på beslutning i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd om vilkår og størrelse af det kontante tilskud. Da der nu inden for bymidten også kan ansøges om støtte til istandsættelse af klimaskærmen fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, modtager By & Erhverv ikke længere et væsentligt større antal ansøgninger, end der er mulighed for at give byfornyelsesstøtte til. Side 11

12 By & Erhverv foreslår derfor, at sagsbehandlingsproceduren forenkles således, at der ikke længere skal ske en forudgående prioritering i By og Teknikudvalget. De indkomne ansøgninger vil i stedet blive sagsbehandlet og konkretiseret umiddelbart efter, at de er kommet ind, og herefter blive forelagt for By- og Teknikudvalg, Økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgørelse, herunder vilkår og størrelsen af det kontante tilskud. Der er i kommunens budget i eksisterende pulje afsat i alt ,- kr. pr. år til nye byfornyelsesprojekter, herunder nedrivningsprojekter. Der er nu mulighed for regulering af pulje til byfornyelse for 2014 med teknisk tilretning i budget , idet der er ledige midler på ca. 0,200 mio. kr./år. De ledige midler fremkommer under byfornyelse drift, idet udgiften til betaling af ydelsesstøtte er blevet mindre i forhold til det afsatte budget. Det foreslås, at ,- kr. af de ledige midler overføres til den eksisterende pulje til nye byfornyelsesprojekter, da By & Erhverv allerede nu har kendskab til, at der er større projekter på vej. Det foreslås endvidere at ,- kr. af de ledige midler overføres til byfornyelsens konsulentmidler, til dækning af udefrakommende konsulenters honorarer i forbindelse med workshops med håndværkere og borgermøder, som afholdes sideløbende med udarbejdelsen af den nye lokalplan for bymidten, som skal danne administrationsgrundlag for Bevaringsfonden og byfornyelsesstøtten. På Teknisk Udvalgs formøde den 3. juni 2013 blev det besluttet, at udlejningsejendommen Prinsessegade 37, der var blandt de ansøgere, som fik afslag, alligevel kan komme i betragtning til byfornyelse i 2013, da der stadig er ledige midler. Projektet skal have høj kvalitet og omfatte hele facaden med vinduer, facadefarve og ikke blot butiksvinduer som i den oprindelige ansøgning. Begrundelsen for udvælgelsen er, at ejendommen ligger ret synligt i en meget befærdet gade. By & Erhverv var i dialog med ansøger omkring projektet, og det blev besluttet, at der som til de øvrige udlejningsejendomme skulle gives tilsagn om støtte på maksimalt 45 % af den støtteberettigede udgift. Projektet er nu konkretiseret og der er indhentet tilbud. Projektet omfatter istandsættelse og maling af facaden i lys farvesætning, svarende til den oprindelige, samt til nye vinduer i ejendommen Prinsessegade 37. I forbindelse med facadeistandsættelsen vil den eksisterende, ældre markise blive fjernet. Den støtteberettigede udgift er ca ,- kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ved at lade den forudgående prioritering af nye byfornyelsessager i By og Teknikudvalget udgå, vil sagsbehandlingstiden gøres væsentligt kortere, og proceduren vil svare til ansøgningsproceduren i Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia. Side 12

13 By & Erhverv vurderer, at den eksisterende pulje til nye byfornyelsesprojekter på 0,400 mio. kr./år forhøjes med 0,100 mio. kr./år, så der fra 2014 i alt er 0,500 mio. kr./år til nye byfornyelsesprojekter, herunder også støtte til nedrivning. Der kan herefter i alt ydes byfornyelsesstøtte for 1 mio. kr./år, idet der ydes refusion fra staten på 50 %. Til nødvendig konsulentbistand i forbindelse med workshops med håndværkere og borgermøder vurderer By & Erhverv, at den eksisterende pulje til konsulentmidler på 0,055 mio. kr./år forhøjes med 0,100 mio. kr./år, så der fra 2014 i alt er 0,155 mio. kr./år til konsulentbistand. Prinsessegade 37 Der søges om tilskud til facaderenovering og nye vinduer. Ejendommen indgår i en fin helhed med bebyggelsen langs Prinsessegade. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 45 % ,- kr. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det det ligeledes indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at sagsbehandlingsproceduren for byfornyelsessager forenkles, idet der ikke længere foretages en prioritering i By- og Teknikudvalget, 2. at pulje til byfornyelse anlæg forhøjes med 0,100 mio./år til i alt 0,500 mio. kr./år i 2014 med teknisk tilretning i budget , og at midlerne frigives, 3. at Byfornyelse konsulentbistand, anlæg forhøjes med 0,100 mio. kr./år til i alt 0,155 mio. kr./år i 2014 med teknisk tilretning i budget , og at midlerne frigives, 4. at ovennævnte beløb i alt 0,200 mio.kr. finansieres af Byfornyelse, drift. 5. at der træffes byfornyelsesbeslutning for Prinsessegade 37 og at der udbetales støtte på ,- kr. til ansøger. Fredericia Kommune modtager herefter 50 % refusion fra staten og nettoudgiften på kr. finansieres af pulje til byfornyelse 2013 og at midlerne frigives. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Et flertal i udvalget bestående af A, O og V godkendte indstillingen. Et mindretal bestående af C stemte imod. Side 13

14 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales, dog stemte C imod. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 14

15 22 Vedtagelse af 35 stk. 2 udvalget under Folkeoplysningsloven Sagsnr.:13/13135 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: 35 stk. 2 udvalg under Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven blev revideret i juni Jf. 35 stk. 2 i denne lov skal alle kommuner nedsætte et udvalg, der sikrer brugerinddragelse inden for lovens område. Den enkelte kommune har stor frihed i udformningen af udvalget og dets kompetencer. Lovteksten lyder: 35. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelse af 1) den i 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed, 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov. I marts 2013 blev det første 35 stk. 2 udvalg i Fredericia Kommune konstitueret. Det tidligere Folkeoplysningsudvalg blev herved til et Folkeoplysningsråd. Dette råd virker til og med marts Det nye byråd skal tage stilling til hvilken form, sammensætning og kompetencefordeling det ønsker for udvalget/rådet fremadrettet. Det nuværende Folkeoplysningsråd Det nuværende Folkeoplysningsråd er sammensat på denne måde: 2 fra SIF 1 fra BUS 2 fra AIF 1 fra handicaporganisationerne 1 fra gruppen af andre godkendte folkeoplysende foreninger 1 fra de selvorganiserede grupper Udviklingspulje Udover 35 stk. 2 udvalget skal der også nedsættes en udviklingspulje under folkeoplysningsområdet. Midler fra denne pulje skal både kunne tildeles det organiserede foreningsliv, selvorganiserede grupper og nye organisationsformer. Den nuværende pulje hedder Indsatspuljen. Folkeoplysningsrådets ønsker fremadrettet Folkeoplysningsrådet har selv evalueret rådets sammensætning og kompetencer på deres møde d Folkeoplysningsrådet er Side 15

16 tilfreds med rådets sammensætning og antallet af møder. I forhold til rådets fremtidige kompetencer har Folkeoplysningsrådet en række ønsker, der er påført i skemaet nedenfor. KOMPETENCEFORDELINGS- OG DELEGATIONSPLAN VEDRØRENDE FOLKEOPLYSNINGSLOVEN KB = Kommunalbestyrelsen KFU = Kultur- og Idrætsudvalget FOU = Folkeoplysningsrådet Forv.= Forvaltningen (Kultur, Idræt & Turisme) B = Beslutningskompetence H = Høringsret I = Indstilling P = Påser/kontrollere/ansvarlig L = Folkeoplysningsloven Bek. = Folkeoplysningsbekendtgørelsen De økonomiske rammer KB KFU FOU Forv. L. 6, stk. 1 Fastsættelse af den økonomiske ramme til det samlede område L. 6, stk. 1 Fastsættelse af beløbsramme til en udviklingspulje kaldet indsatspulje B I H B I H Ønske fra FOU L. 6, stk. 1 Fastsættelse af 2 beløbsrammer til henholdsvis folkeoplysende voksenundervisning og Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde L. 6, stk. 2 Afsætte dele af den samlede beløbsramme til nærmere angivne formål L. 22, stk. 4 og 5 Tildele tilskud efter puljen til ekstraordinære lokaletilskud efter denne paragraf. B I H FOU = I B I H B I Foreningsbegrebet KB KFU FOU Forv. Ønske fra FOU Side 16

17 L. 3 Fravige kravet om foreningsdannelse for tilskud fra udviklingspuljen L. 5, stk. 1 Afgøre om en forening skal betragtes som en folkeoplysende forening, som enten udbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde eller begge dele. L. 5, stk. 6 Fravige habilitetsregler for bestyrelser jf. 5, stk. 4 i forbindelse med leje af lokaler, hvis lejemålet er af uvæsentligt omfang L. 5, stk. 7 Tilskud og anvisning af lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen L. 5, stk. 8 Afgøre om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud L. 5, stk. 8 Beslutte at foreninger ikke skal indsende en årlig beretning B I B B I B I B I B I FOU = B FOU = B Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv. L. 7, stk. 4 Godkende undervisning for en afgrænset deltagerkreds L. 10, stk. 1 Fastsætte ansøgningsfrist for tilskud til voksenundervisning B I B I L. 10, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I Ønske fra FOU FOU = B FOU = B Bek. 5, stk. 3 Jf. L 5, stk. 4 Bek. 5, stk. 4 Fastsætte retningslinjer for, hvad der ligger uden for den tilskudsberettigede virksomhed Fravige begrænsning af emner jf. bek. 5, stk. 3 (spil, sport, m.v.) B H I B H I FOU = H FOU = I Side 17

18 L. 8a Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper L. 8a Forhøjet tilskud til undervisning, der forudsætter små hold L. 8, stk. 3 Fastsætte retningslinjer for anvendelse af 10 % rammen L. 43, stk. 6 Beslutte at personer uden dansk personnummer kan indgå i tilskudsberegningen B H I B H I B H I B I FOU = I FOU = I FOU = I Lokaletilskud - Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv. L. 23, stk. 2 Fastsætte regler for lokaletilskud B H I L. 23, stk. 1 Undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale L. 24, stk. 1 og stk. 2 B I Nedsætte tilskuddet B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KB KFU FOU Forv. L. 16, stk. 1 Tilskud til aktiviteter for personer over 25 år B H I L. 18, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I L. 19, stk. 1 Fastsætte tilskudsmodel B I I I Ønske fra FOU FOU = I FOU = I FOU = I Ønske fra FOU FOU = I Side 18

19 L. 19, stk. 2 Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov B H I FOU = I Lokaletilskud - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde L. 25, stk. 2 Undlade at imødekomme nye ansøgninger om tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale L. 25, stk. 3 Regler for nedsættelse af tilskud for deltagere over 25 år KB KFU FOU Forv. B I B H I Ønske fra FOU FOU = I FOU = I L. 25, stk. 3 Afgørelse om ledere/instruktører over 25 år L. 25, stk. 4 Fastsætte regler for personer over 25 år L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lejemål i haller, væsentlige udvidelser m.v. der indebærer merudgifter for kommunen L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lokaler og lejrpladser, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen B H I B H I B I H? I B I H I L. 26 Nedsætte lokaletilskud B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales Bek. 12, stk. 2 Beslutte om fradrag af lejeindtægter B I B I FOU = I FOU = I FOU = I FOU = I FOU = I FOU = I Side 19

20 L. 21, stk. 1 Anviser lokaler B P L. 22, stk. 4 og 5 Gebyr for anviste offentlige lokaler B I H I FOU = I Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Bek. 10, stk. 1 Samle anvisningen af lokaler geografisk og tidsmæssigt Bek. 10, stk. 4 Inddrage tilladelsen til at benytte lokalet KB KFU FOU Forv. B H I B Ønske fra FOU Regnskab og revision KB KFU FOU Forv. L. 29, stk. 3 Fastsætte regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen L. 29, stk. 4 Fastsætte formkrav til regnskabsaflæggelse og revision L. 30 Forlange tilskud tilbagebetalt eller modregnet L. 32 Undlade at yde tilskud og anvise lokaler for en angiven periode L. 8, stk. 3 Fastsætte regler for afregning af tilskud jf. 10 % rammen (voksenundervisning) L. 19, stk. 4 Fastsætte regler for afregning af tilskud til Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bek. 18, stk. 1 Fastsætte regler for afregning af lokaletilskud B I B I B I B I B I B I B I Ønske fra FOU Side 20

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune 1 Indledning Fredericia by er, grundet beliggenhed ved havn og vand, i stigende grad påvirket af skadevoldende fuglevildt, som påvirker borgerne

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere