Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Lars Ejby Pedersen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 18 Godkendelse af dagsorden Endelig vedtagelse af Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 22 til Kommuneplan Forslag til lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC med ledsagende miljørapport samt kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan Byfornyelse Vedtagelse af 35 stk. 2 udvalget under Folkeoplysningsloven Opfølgningssag vedr. ændring af Fredericia Kommunes styrelsesvedtægt - bevillingsmæssige konsekvenser (0-sag) Delegering af kompetence til International Citizen Service Indsatsplan til regulering af skadevoldende fuglevildt Endelig godkendelse af Fredericia Kommunes Spildevandsplan Kommunal skovrejsning i Kongsted Ansøgning om tilskud til Torvelaug Axeltorv Cykelprojekt Best of Lillebælt Tilskud til forsamlingshuse - Herslev Forsamlingshus Tilskud til forsamlingshuse - Pjedsted Forsamlingshus Lukket - Salg af skovarealer Ansøgning om kr. til PR og standmateriale til messer Lukket - Salg af ejendommen - Vendersgade Side 2

3 18 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt inkl. tillægsdagsorden. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 3

4 19 Endelig vedtagelse af Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 22 til Kommuneplan Sagsnr.:12/10606 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Forslag til lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken, et tilhørende tillæg nr. 22 til Kommuneplan samt en tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden fra den 19. november 2013 til den 14. januar Planforslagene (ekskl. miljøvurdering) har tidligere været i offentlig høring med efterfølgende politisk behandling og endelig vedtagelse den 24. juni Den endeligt vedtagne lokalplan blev ved en beklagelig fejl ikke offentliggjort inden for den i planloven fastlagte frist på 8 uger med den konsekvens, at lokalplanen bortfaldt. Planprocessen er efterfølgende gået om. Bebyggelsen påtænkes opført delvist integreret i en kunstig bakke og delvist med synlige ydervægge beklædt med cortenz-stålplader og hvidmalede glasplader. Lokalplanen fastlægger fremtidige max. terrænkoter efter bearbejdning af den kunstige bakkeformation med overskudsjorden fra byggeriet. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 60 og max. 3 etager, idet øverste punkt på bebyggelsen ikke må overstige kote 35,30 DVR90. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at bebyggelsen indarbejdes i et eksisterende voldanlæg og dermed opnår en højde over naturligt terræn, som er højere end de i kommuneplanramme V.B.6 tilladte 8,5 m. Baggrunden for miljøvurderingen er, at der i forhold til lov om miljøvurdering er foretaget en ny screening af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget. Miljøvurderingen, der er udarbejdet af en rådgiver på vegne af boligforeningen, ledsager planforslagene. De væsentligste punkter i miljøvurderingen vedrører støj, visuel påvirkning, herunder skyggepåvirkning og indsigtsforhold. Der er udarbejdet tre skyggediagrammer, som viser påvirkningen af omgivelserne ved jævndøgn samt sommer- og vintersolhverv. Disse indgår i miljøvurderingen. I den høringsperiode, der gik forud for Byrådets endelige vedtagelse af den bortfaldne lokalplan, blev der klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over, at der ikke er foretaget en miljøvurdering af planerne. I høringsperioden er der indkommet i alt 3 bemærkninger, heraf 1 indsigelser fra naboerne på Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27: Bemærkning 1 Side 4

5 Keld og Britta Larsen gør indsigelse på vegne af naboerne, Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27 vedrørende procedure for udarbejdelse af lokalplanen, bebyggelsesprocent, opholdsarealer, Byplanvedtægt 24, vej- og stiforhold, parkering, alternativ beliggenhed og terrænregulering. Bemærkning 2 Banedanmark gør opmærksom på, at planerne skal være i overensstemmelse med lov om jernbaner. Bemærkning 3 Haderslev Stift har forelagt forslag til lokalplan nr. 324 vedrørende Aktivitetshus for Hannerup Sogns menighedsråd, der ikke har haft indvendinger mod forslaget, som ikke berører kirkelige interesser. Byrådet har tidligere behandlet sagen den 12. november 2013, Økonomiudvalget den 5. november 2013 og Teknisk Udvalg den 29. oktober Byrådet har også tidligere behandlet sagen (det bortfaldne planforslag) den 4. marts 2013, Økonomiudvalget den 26. februar 2013 og Teknisk Udvalg den 19. februar I forlængelse af den miljøvurdering, som ledsagede planforslagene, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som vedlægges planforslagene ved den endelige vedtagelse, og inden offentliggørelsen skrives ind i lokalplanens redegørelse i afsnittet om miljøvurdering. Det fremgår af den sammenfattende redegørelse, at miljøvurderingen og indkomne bemærkninger i høringsperioden ikke medfører behov for særlige ændringer af planforslagene, og at den efterfølgende overvågning af miljøpåvirkninger, som fremgår af lokalplanens ikke tekniske resume, ikke ændres. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at der med Lokalplan 324 skabes det nødvendige plangrundlag, som sikrer, at kvaliteten af boligområdet højnes, herunder ved at der sikres bedre harmoni de enkelte afdelinger imellem, idet et aktivitetshus for områdets beboer forventes at medvirke til at forebygge, at området udvikler sig i en negativ boligsocial retning. By & Erhverv har udarbejdet et notat med udkast til Byrådets vurdering og svar til indsigelserne fra naboerne på Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27. Af notatet fremgår, at indsigelserne ikke giver anledning til afledte ændringer udover, at navnet på kommuneplantillægget ændres til Tillæg 2 til Kommuneplan Dette fordi Kommuneplan , siden forslaget til Lokalplan 327 og det tilhørende kommuneplantillæg blev offentliggjort, er blevet endeligt vedtaget den 9. december 2013, hvorved den tidligere Kommuneplan ikke længere er gældende. Side 5

6 For at kommuneplantillægget og den nye kommuneplan er mere enslydende anbefaler By & Erhverv, at der foretages mindre redaktionelle rettelser i kommuneplantillægget vedr. bebyggelsens højde. Rammebestemmelser om højder bør udgå af kommuneplantillægget, idet højden reguleres af etageantallet. Naboerne på Parcelvej har anmodet om, at deres indsigelse også videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet som en klage over forslaget til Lokalplan 324. By & Erhverv vurderer, at Natur- og Miljøklagenævnet vil afvise, at behandle klagen med henvisning til, at kommunen ikke har truffet en afgørelse, der kan påklages. Natur og Miljøklagenævnet har tidligere den 11. juni 2013 afvist at behandle en stort set enslydende klage fra naboerne over det tidligere planforslag. Bemærkningen fra Banedanmark giver ikke anledning til ændringer. Planerne er i overensstemmelse med jernbaneloven. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, - at Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 2 til Kommuneplan (hidtil benævnt Tillæg 22 til Kommuneplan ) vedtages endeligt, og - at By & Erhverv bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen. Bilag: Åben - LP324m.bilag til TU_ pdf Åben - Sammenfattende redegørelse for Lokalplan 324 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013.pdf Åben - Indsigelsesnotat pdf Åben - Indsigelsesnotat med indsigelser.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 6

7 20 Forslag til lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC med ledsagende miljørapport samt kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan Sagsnr.:14/624 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Baggrund I efteråret 2012 offentliggjorde arealudviklingsselskabet FredericiaC P/S en samlet udviklingsplan for hele FredericiaC området. Sideløbende med udarbejdelse af udviklingsplanen har Fredericia Kommune udarbejdet og vedtaget et kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan , der fastlægger rammerne for udviklingen af FredericiaC området. Kommuneplantillægget er efterfølgende indarbejdet i kommuneplanen, så det nu er en del af Kommuneplan for Fredericia Kommune. Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af kommuneplanen og udviklingsplanen. Den har til formål at muliggøre første etape af udbygningen af FredericiaC området langs Oldenborggade. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for etablering af den første kanal parallelt med Oldenborggade med kanalpromenader og pladser samt første del af den sydgående kanal. Lokalplanen muliggør også første del af den overordnede fordelingsvej og fire interne veje, der skal vejforsyne karréerne mellem Oldenborggade og kanalen samt karréen nord for Oldenborggade. Der anlægges også en intern vej parallelt med kanalen sydligst i lokalplanområdet. Denne vej skal vejforsyne den del af udviklingsområdet, der i fremtidige lokalplaner kan opføres syd for kanalen. Samtidig giver lokalplanen mulighed for opførelse af den første karré i lokalplanområdet ved hjørnet Kongensgade/Oldenborggade. Karréens anvendelse fastlægges til boligformål, erhvervsformål i virksomhedsklasse 1-2, kultur og offentlig og privat service, restaurant/café samt overdækket parkering. Lokalplanen giver også mulighed for ændring af vejprofilet på Oldenborggade, så der kan etableres nye overkørsler til de nye adgangsveje samt etableres parallelparkering kombineret med grønne zoner med beplantning. Generelt tilsigter lokalplanen, at der skabes et område med byrum og veje, der giver mulighed for ophold og læ, samt at området får en grøn karakter med beplantning i byrum og gårde. Bygninger kan opføres med flade tage, der kan gøres aktive med tagterrasser, beplantning til forsinkelse af regnvand og solceller til produktion af strøm. Bebyggelse og anlæg Bebyggelse placeres i en karré ved Oldenborggade/Kongensgade med facade i gadelinje mod de omgivende veje. Parkering etableres overdækket inde i karréen. Taget af parkeringsanlægget skal etableres Side 7

8 som et grønt opholdsareal. Karréen opføres med åbninger i facadebebyggelsen, der giver mulighed for offentlig gennemgang gennem karréens gårdrum, så der opstår smutveje, der både kan styrke bylivet og kan give nem adgang til kanalen og byrummene fra gårdrummet og for gående fra gaderne omkring lokalplanområdet. Bygninger kan opføres i 3 til maks. 5 etager, hvor de højeste bygninger skal placeres, så de markerer karréens hjørner. Indgangsdøre skal placeres mod gader, så færdslen ind og ud ad dørene medvirker til at skabe liv i byrummene omkring karréen. Der kan opføres maks m 2 bebyggelse i området. Af dem kan de m 2 alle være til boligformål, eller en mindre del på maks. 350 m 2 kan være erhverv, kultur, café/restaurant, offentlig og privat service. Der kan i givet fald opføres tilsvarende færre m 2 til boliger. For at klimasikre lokalplanens område hæves det fremtidige terræn til minimum kote 2,5 DVR90. I den forbindelse skal lokalplanen sikre, at der skabes en god overgang til det eksisterende byområde, særligt i den vestlige del af lokalplanområdet, hvor den eksisterende by ligger i en lavere kote end 2,5 DVR90. Mod Gl. Havn afsluttes terrænhævningen med en plint, også i kote 2,50 DVR90. Virksomheder - risiko Sydøst for lokalplanområdet ligger Shells Havneterminal, som håndterer ind- og udskibning af olie- og gasprodukter og derfor er udpeget som en risikovirksomhed. I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen for Kanalbyen ved Lillebælt - udviklingsplan for FredericiaC er der foretaget beregninger af den samfundsmæssige risiko, som dokumenterer, at de funktioner, bebyggelse og anlæg, som udviklingsplanen for FredericiaC og kommuneplantillægget giver mulighed for, kan overholde de acceptkriterier Miljøstyrelsen Odense har fastsat. Rahbekfisk sydvest for lokalplanområdet er også en risikovirksomhed. Der er fastsat en planlægningszone for Rahbekfisk, der ikke påvirker lokalplanområdet. Risikoforhold for lokalplanområdet er nærmere beskrevet i den miljørapport, der ledsager lokalplanen. Kommuneplanen Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde B.C.2 Centerformål, bymidte for den vestlige del af området og B.BE.2 Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade for den østlige del af området. Ifølge rammebestemmelserne må begge rammeområder i udviklingsperioden anvendes til midlertidige aktiviteter, lege- og opholdsområde, kultur- og idrætsaktiviteter mv. Indenfor den del af lokalplanområdet, der ligger i rammeområde B.C.2, er der i nærværende lokalplan mulighed for etablering af kanal og gader/stier mv., mens der i den del af lokalplanområdet, der ligger i rammeområde B.BE.2, også kan opføres Side 8

9 bebyggelse. Lokalplanens bestemmelser i er overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for B.C.2. Ændrede kommuneplanrammer Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for B.BE2 i forhold til anvendelsen og bebyggelsesmuligheder i karré 7+8. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen og for at få større fleksibilitet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser som beskrevet ovenfor er der udarbejdet et forslag til tillæg 3 til Kommuneplan , der ledsager lokalplanforslaget. Miljørapport Der er udarbejdet en miljørapport, der ledsager lokalplanen. På baggrund af en screening af lokalplanen efter lovens 3, stk. 1, nr. 3 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse skal belyses nærmere i en miljøvurdering. På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering af bl.a. følgende parametre: Støj fra nærliggende virksomheder Håndtering af eksisterende jordforurening Udledning af overfladevand til Lillebælt Luftforurening fra omgivende virksomheder Klimasikring Kystlandskab Skyggepåvirkning af omgivelser Miljørapporten beskriver disse emner i forhold til lokalplanen. Økonomiske konsekvenser: Vedtagelsen af lokalplanforslaget har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi. Økonomien omkring realiseringen af byggemodningen af veje mv. er nærmere beskrevet i sag nr. 13/11698, der blev behandlet på Byrådets møde den 9. december Det vurderes, at de afledte økonomiske konsekvenser ved realiseringen af de anlægs- og byggeprojekter, som lokalplanforslaget giver mulighed for, vil være af stor positiv betydning for Fredericias fortsatte udvikling. Vurdering: FredericiaC området er med sin beliggenhed ved kysten sårbart overfor stigende vandstand som følge af klimaforandringer, og derfor er der fastsat en maksimal terrænkote på minimum kote 2,50 meter. Udover på denne måde at klimasikre FredericiaC området muliggør lokalplanen også etablering af kystsikring omkring Gl. Havn, der kan medvirke til at sikre bymidten i øvrigt. Side 9

10 Lokalplanen fastlægger for bebyggelse en facadehøjde og samlet bygningshøjde for de enkelte bygninger udregnet på baggrund af nøgletal for etagehøjder. Bestemmelsen om bebyggelseshøjde sikrer, at bygninger placeres, så de følger terrænet, og høje sokler undgås. Lokalplanen fastlægger, at promenader og kanalen skal være offentligt tilgængelige for alle, og at der skal være mulighed for offentlig gennemgang gennem karréens gård rum. By & Erhverv vurderer, at bestemmelserne sikrer en god sammenhæng mellem den nye bydel og den eksisterende bymidte, samt at der bliver adgang for, at alle kan bruge de nye byrum omkring kanalen samt selve kanalen til forskellige aktiviteter. By & Erhverv vurderer, at planlægningen vil medvirke til at tilføre Fredericia stor værdi, idet den muliggør etablering af den første kanal i FredericiaC området og opførelsen af bebyggelse i den første karré og dermed signalerer for omverdenen, at udviklingen af FredericiaC området nu er igangsat. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 330 med den ledsagende miljørapport og med forslag til kommuneplantillæg 3 vedtages med redaktionelle ændringer og udsendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - LP 330 Oldenborggadekvarteret EV.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 10

11 21 Byfornyelse 2014 Sagsnr.:12/3187 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Det er muligt i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer at få støtte til istandsættelse af private udlejningsejendomme og til andelsboliger og ejerboliger, såfremt: bygningerne er opført før 1950 og trænger til renovering Det er en forudsætning, at der ikke er kondemnable forhold i ejendommen i øvrigt, eller at disse fjernes senest i forbindelse med istandsættelsen. I Fredericia Kommune tildeles støtten udelukkende til istandsættelse af det udvendige af en bygning (klimaskærmen), såfremt: ejendommen er beliggende inden for voldene og ikke kan modtage støtte fra Bevaringsfonden ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig klasse 1-4, se nærmere her: https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm Støtten gives til: Nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse deraf Istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele, f.eks. trapper og mure Fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf Støtten skal sikre, at bygningerne bevarer eller forøger deres bevaringsværdi. Derfor stiller kommunen krav til udførelse og materiale, hvor det tilstræbes, at bygningernes originale karakter bevares eller genetableres. Ved lovændring i december 2012 er det nu også muligt at modtage støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er nedlagt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere. Ligeledes er det muligt at give støtte til nedrivning af boliger, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. I tidligere år har det været en del af sagsbehandlingsproceduren, at der foretages en prioritering i Teknisk Udvalg, nu By- Teknikudvalget, blandt indkomne ansøgninger. De udvalgte ansøgninger skulle herefter nærmere detaljeres og konkretiseres med henblik på beslutning i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd om vilkår og størrelse af det kontante tilskud. Da der nu inden for bymidten også kan ansøges om støtte til istandsættelse af klimaskærmen fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, modtager By & Erhverv ikke længere et væsentligt større antal ansøgninger, end der er mulighed for at give byfornyelsesstøtte til. Side 11

12 By & Erhverv foreslår derfor, at sagsbehandlingsproceduren forenkles således, at der ikke længere skal ske en forudgående prioritering i By og Teknikudvalget. De indkomne ansøgninger vil i stedet blive sagsbehandlet og konkretiseret umiddelbart efter, at de er kommet ind, og herefter blive forelagt for By- og Teknikudvalg, Økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgørelse, herunder vilkår og størrelsen af det kontante tilskud. Der er i kommunens budget i eksisterende pulje afsat i alt ,- kr. pr. år til nye byfornyelsesprojekter, herunder nedrivningsprojekter. Der er nu mulighed for regulering af pulje til byfornyelse for 2014 med teknisk tilretning i budget , idet der er ledige midler på ca. 0,200 mio. kr./år. De ledige midler fremkommer under byfornyelse drift, idet udgiften til betaling af ydelsesstøtte er blevet mindre i forhold til det afsatte budget. Det foreslås, at ,- kr. af de ledige midler overføres til den eksisterende pulje til nye byfornyelsesprojekter, da By & Erhverv allerede nu har kendskab til, at der er større projekter på vej. Det foreslås endvidere at ,- kr. af de ledige midler overføres til byfornyelsens konsulentmidler, til dækning af udefrakommende konsulenters honorarer i forbindelse med workshops med håndværkere og borgermøder, som afholdes sideløbende med udarbejdelsen af den nye lokalplan for bymidten, som skal danne administrationsgrundlag for Bevaringsfonden og byfornyelsesstøtten. På Teknisk Udvalgs formøde den 3. juni 2013 blev det besluttet, at udlejningsejendommen Prinsessegade 37, der var blandt de ansøgere, som fik afslag, alligevel kan komme i betragtning til byfornyelse i 2013, da der stadig er ledige midler. Projektet skal have høj kvalitet og omfatte hele facaden med vinduer, facadefarve og ikke blot butiksvinduer som i den oprindelige ansøgning. Begrundelsen for udvælgelsen er, at ejendommen ligger ret synligt i en meget befærdet gade. By & Erhverv var i dialog med ansøger omkring projektet, og det blev besluttet, at der som til de øvrige udlejningsejendomme skulle gives tilsagn om støtte på maksimalt 45 % af den støtteberettigede udgift. Projektet er nu konkretiseret og der er indhentet tilbud. Projektet omfatter istandsættelse og maling af facaden i lys farvesætning, svarende til den oprindelige, samt til nye vinduer i ejendommen Prinsessegade 37. I forbindelse med facadeistandsættelsen vil den eksisterende, ældre markise blive fjernet. Den støtteberettigede udgift er ca ,- kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ved at lade den forudgående prioritering af nye byfornyelsessager i By og Teknikudvalget udgå, vil sagsbehandlingstiden gøres væsentligt kortere, og proceduren vil svare til ansøgningsproceduren i Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia. Side 12

13 By & Erhverv vurderer, at den eksisterende pulje til nye byfornyelsesprojekter på 0,400 mio. kr./år forhøjes med 0,100 mio. kr./år, så der fra 2014 i alt er 0,500 mio. kr./år til nye byfornyelsesprojekter, herunder også støtte til nedrivning. Der kan herefter i alt ydes byfornyelsesstøtte for 1 mio. kr./år, idet der ydes refusion fra staten på 50 %. Til nødvendig konsulentbistand i forbindelse med workshops med håndværkere og borgermøder vurderer By & Erhverv, at den eksisterende pulje til konsulentmidler på 0,055 mio. kr./år forhøjes med 0,100 mio. kr./år, så der fra 2014 i alt er 0,155 mio. kr./år til konsulentbistand. Prinsessegade 37 Der søges om tilskud til facaderenovering og nye vinduer. Ejendommen indgår i en fin helhed med bebyggelsen langs Prinsessegade. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 45 % ,- kr. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det det ligeledes indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at sagsbehandlingsproceduren for byfornyelsessager forenkles, idet der ikke længere foretages en prioritering i By- og Teknikudvalget, 2. at pulje til byfornyelse anlæg forhøjes med 0,100 mio./år til i alt 0,500 mio. kr./år i 2014 med teknisk tilretning i budget , og at midlerne frigives, 3. at Byfornyelse konsulentbistand, anlæg forhøjes med 0,100 mio. kr./år til i alt 0,155 mio. kr./år i 2014 med teknisk tilretning i budget , og at midlerne frigives, 4. at ovennævnte beløb i alt 0,200 mio.kr. finansieres af Byfornyelse, drift. 5. at der træffes byfornyelsesbeslutning for Prinsessegade 37 og at der udbetales støtte på ,- kr. til ansøger. Fredericia Kommune modtager herefter 50 % refusion fra staten og nettoudgiften på kr. finansieres af pulje til byfornyelse 2013 og at midlerne frigives. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Et flertal i udvalget bestående af A, O og V godkendte indstillingen. Et mindretal bestående af C stemte imod. Side 13

14 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales, dog stemte C imod. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 14

15 22 Vedtagelse af 35 stk. 2 udvalget under Folkeoplysningsloven Sagsnr.:13/13135 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: 35 stk. 2 udvalg under Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven blev revideret i juni Jf. 35 stk. 2 i denne lov skal alle kommuner nedsætte et udvalg, der sikrer brugerinddragelse inden for lovens område. Den enkelte kommune har stor frihed i udformningen af udvalget og dets kompetencer. Lovteksten lyder: 35. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelse af 1) den i 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed, 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov. I marts 2013 blev det første 35 stk. 2 udvalg i Fredericia Kommune konstitueret. Det tidligere Folkeoplysningsudvalg blev herved til et Folkeoplysningsråd. Dette råd virker til og med marts Det nye byråd skal tage stilling til hvilken form, sammensætning og kompetencefordeling det ønsker for udvalget/rådet fremadrettet. Det nuværende Folkeoplysningsråd Det nuværende Folkeoplysningsråd er sammensat på denne måde: 2 fra SIF 1 fra BUS 2 fra AIF 1 fra handicaporganisationerne 1 fra gruppen af andre godkendte folkeoplysende foreninger 1 fra de selvorganiserede grupper Udviklingspulje Udover 35 stk. 2 udvalget skal der også nedsættes en udviklingspulje under folkeoplysningsområdet. Midler fra denne pulje skal både kunne tildeles det organiserede foreningsliv, selvorganiserede grupper og nye organisationsformer. Den nuværende pulje hedder Indsatspuljen. Folkeoplysningsrådets ønsker fremadrettet Folkeoplysningsrådet har selv evalueret rådets sammensætning og kompetencer på deres møde d Folkeoplysningsrådet er Side 15

16 tilfreds med rådets sammensætning og antallet af møder. I forhold til rådets fremtidige kompetencer har Folkeoplysningsrådet en række ønsker, der er påført i skemaet nedenfor. KOMPETENCEFORDELINGS- OG DELEGATIONSPLAN VEDRØRENDE FOLKEOPLYSNINGSLOVEN KB = Kommunalbestyrelsen KFU = Kultur- og Idrætsudvalget FOU = Folkeoplysningsrådet Forv.= Forvaltningen (Kultur, Idræt & Turisme) B = Beslutningskompetence H = Høringsret I = Indstilling P = Påser/kontrollere/ansvarlig L = Folkeoplysningsloven Bek. = Folkeoplysningsbekendtgørelsen De økonomiske rammer KB KFU FOU Forv. L. 6, stk. 1 Fastsættelse af den økonomiske ramme til det samlede område L. 6, stk. 1 Fastsættelse af beløbsramme til en udviklingspulje kaldet indsatspulje B I H B I H Ønske fra FOU L. 6, stk. 1 Fastsættelse af 2 beløbsrammer til henholdsvis folkeoplysende voksenundervisning og Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde L. 6, stk. 2 Afsætte dele af den samlede beløbsramme til nærmere angivne formål L. 22, stk. 4 og 5 Tildele tilskud efter puljen til ekstraordinære lokaletilskud efter denne paragraf. B I H FOU = I B I H B I Foreningsbegrebet KB KFU FOU Forv. Ønske fra FOU Side 16

17 L. 3 Fravige kravet om foreningsdannelse for tilskud fra udviklingspuljen L. 5, stk. 1 Afgøre om en forening skal betragtes som en folkeoplysende forening, som enten udbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde eller begge dele. L. 5, stk. 6 Fravige habilitetsregler for bestyrelser jf. 5, stk. 4 i forbindelse med leje af lokaler, hvis lejemålet er af uvæsentligt omfang L. 5, stk. 7 Tilskud og anvisning af lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen L. 5, stk. 8 Afgøre om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud L. 5, stk. 8 Beslutte at foreninger ikke skal indsende en årlig beretning B I B B I B I B I B I FOU = B FOU = B Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv. L. 7, stk. 4 Godkende undervisning for en afgrænset deltagerkreds L. 10, stk. 1 Fastsætte ansøgningsfrist for tilskud til voksenundervisning B I B I L. 10, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I Ønske fra FOU FOU = B FOU = B Bek. 5, stk. 3 Jf. L 5, stk. 4 Bek. 5, stk. 4 Fastsætte retningslinjer for, hvad der ligger uden for den tilskudsberettigede virksomhed Fravige begrænsning af emner jf. bek. 5, stk. 3 (spil, sport, m.v.) B H I B H I FOU = H FOU = I Side 17

18 L. 8a Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper L. 8a Forhøjet tilskud til undervisning, der forudsætter små hold L. 8, stk. 3 Fastsætte retningslinjer for anvendelse af 10 % rammen L. 43, stk. 6 Beslutte at personer uden dansk personnummer kan indgå i tilskudsberegningen B H I B H I B H I B I FOU = I FOU = I FOU = I Lokaletilskud - Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv. L. 23, stk. 2 Fastsætte regler for lokaletilskud B H I L. 23, stk. 1 Undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale L. 24, stk. 1 og stk. 2 B I Nedsætte tilskuddet B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KB KFU FOU Forv. L. 16, stk. 1 Tilskud til aktiviteter for personer over 25 år B H I L. 18, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I L. 19, stk. 1 Fastsætte tilskudsmodel B I I I Ønske fra FOU FOU = I FOU = I FOU = I Ønske fra FOU FOU = I Side 18

19 L. 19, stk. 2 Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov B H I FOU = I Lokaletilskud - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde L. 25, stk. 2 Undlade at imødekomme nye ansøgninger om tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale L. 25, stk. 3 Regler for nedsættelse af tilskud for deltagere over 25 år KB KFU FOU Forv. B I B H I Ønske fra FOU FOU = I FOU = I L. 25, stk. 3 Afgørelse om ledere/instruktører over 25 år L. 25, stk. 4 Fastsætte regler for personer over 25 år L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lejemål i haller, væsentlige udvidelser m.v. der indebærer merudgifter for kommunen L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lokaler og lejrpladser, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen B H I B H I B I H? I B I H I L. 26 Nedsætte lokaletilskud B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales Bek. 12, stk. 2 Beslutte om fradrag af lejeindtægter B I B I FOU = I FOU = I FOU = I FOU = I FOU = I FOU = I Side 19

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere