Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Lars Ejby Pedersen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 18 Godkendelse af dagsorden Endelig vedtagelse af Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 22 til Kommuneplan Forslag til lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC med ledsagende miljørapport samt kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan Byfornyelse Vedtagelse af 35 stk. 2 udvalget under Folkeoplysningsloven Opfølgningssag vedr. ændring af Fredericia Kommunes styrelsesvedtægt - bevillingsmæssige konsekvenser (0-sag) Delegering af kompetence til International Citizen Service Indsatsplan til regulering af skadevoldende fuglevildt Endelig godkendelse af Fredericia Kommunes Spildevandsplan Kommunal skovrejsning i Kongsted Ansøgning om tilskud til Torvelaug Axeltorv Cykelprojekt Best of Lillebælt Tilskud til forsamlingshuse - Herslev Forsamlingshus Tilskud til forsamlingshuse - Pjedsted Forsamlingshus Lukket - Salg af skovarealer Ansøgning om kr. til PR og standmateriale til messer Lukket - Salg af ejendommen - Vendersgade Side 2

3 18 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt inkl. tillægsdagsorden. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 3

4 19 Endelig vedtagelse af Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 22 til Kommuneplan Sagsnr.:12/10606 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Forslag til lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken, et tilhørende tillæg nr. 22 til Kommuneplan samt en tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden fra den 19. november 2013 til den 14. januar Planforslagene (ekskl. miljøvurdering) har tidligere været i offentlig høring med efterfølgende politisk behandling og endelig vedtagelse den 24. juni Den endeligt vedtagne lokalplan blev ved en beklagelig fejl ikke offentliggjort inden for den i planloven fastlagte frist på 8 uger med den konsekvens, at lokalplanen bortfaldt. Planprocessen er efterfølgende gået om. Bebyggelsen påtænkes opført delvist integreret i en kunstig bakke og delvist med synlige ydervægge beklædt med cortenz-stålplader og hvidmalede glasplader. Lokalplanen fastlægger fremtidige max. terrænkoter efter bearbejdning af den kunstige bakkeformation med overskudsjorden fra byggeriet. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 60 og max. 3 etager, idet øverste punkt på bebyggelsen ikke må overstige kote 35,30 DVR90. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at bebyggelsen indarbejdes i et eksisterende voldanlæg og dermed opnår en højde over naturligt terræn, som er højere end de i kommuneplanramme V.B.6 tilladte 8,5 m. Baggrunden for miljøvurderingen er, at der i forhold til lov om miljøvurdering er foretaget en ny screening af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget. Miljøvurderingen, der er udarbejdet af en rådgiver på vegne af boligforeningen, ledsager planforslagene. De væsentligste punkter i miljøvurderingen vedrører støj, visuel påvirkning, herunder skyggepåvirkning og indsigtsforhold. Der er udarbejdet tre skyggediagrammer, som viser påvirkningen af omgivelserne ved jævndøgn samt sommer- og vintersolhverv. Disse indgår i miljøvurderingen. I den høringsperiode, der gik forud for Byrådets endelige vedtagelse af den bortfaldne lokalplan, blev der klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over, at der ikke er foretaget en miljøvurdering af planerne. I høringsperioden er der indkommet i alt 3 bemærkninger, heraf 1 indsigelser fra naboerne på Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27: Bemærkning 1 Side 4

5 Keld og Britta Larsen gør indsigelse på vegne af naboerne, Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27 vedrørende procedure for udarbejdelse af lokalplanen, bebyggelsesprocent, opholdsarealer, Byplanvedtægt 24, vej- og stiforhold, parkering, alternativ beliggenhed og terrænregulering. Bemærkning 2 Banedanmark gør opmærksom på, at planerne skal være i overensstemmelse med lov om jernbaner. Bemærkning 3 Haderslev Stift har forelagt forslag til lokalplan nr. 324 vedrørende Aktivitetshus for Hannerup Sogns menighedsråd, der ikke har haft indvendinger mod forslaget, som ikke berører kirkelige interesser. Byrådet har tidligere behandlet sagen den 12. november 2013, Økonomiudvalget den 5. november 2013 og Teknisk Udvalg den 29. oktober Byrådet har også tidligere behandlet sagen (det bortfaldne planforslag) den 4. marts 2013, Økonomiudvalget den 26. februar 2013 og Teknisk Udvalg den 19. februar I forlængelse af den miljøvurdering, som ledsagede planforslagene, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som vedlægges planforslagene ved den endelige vedtagelse, og inden offentliggørelsen skrives ind i lokalplanens redegørelse i afsnittet om miljøvurdering. Det fremgår af den sammenfattende redegørelse, at miljøvurderingen og indkomne bemærkninger i høringsperioden ikke medfører behov for særlige ændringer af planforslagene, og at den efterfølgende overvågning af miljøpåvirkninger, som fremgår af lokalplanens ikke tekniske resume, ikke ændres. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at der med Lokalplan 324 skabes det nødvendige plangrundlag, som sikrer, at kvaliteten af boligområdet højnes, herunder ved at der sikres bedre harmoni de enkelte afdelinger imellem, idet et aktivitetshus for områdets beboer forventes at medvirke til at forebygge, at området udvikler sig i en negativ boligsocial retning. By & Erhverv har udarbejdet et notat med udkast til Byrådets vurdering og svar til indsigelserne fra naboerne på Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27. Af notatet fremgår, at indsigelserne ikke giver anledning til afledte ændringer udover, at navnet på kommuneplantillægget ændres til Tillæg 2 til Kommuneplan Dette fordi Kommuneplan , siden forslaget til Lokalplan 327 og det tilhørende kommuneplantillæg blev offentliggjort, er blevet endeligt vedtaget den 9. december 2013, hvorved den tidligere Kommuneplan ikke længere er gældende. Side 5

6 For at kommuneplantillægget og den nye kommuneplan er mere enslydende anbefaler By & Erhverv, at der foretages mindre redaktionelle rettelser i kommuneplantillægget vedr. bebyggelsens højde. Rammebestemmelser om højder bør udgå af kommuneplantillægget, idet højden reguleres af etageantallet. Naboerne på Parcelvej har anmodet om, at deres indsigelse også videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet som en klage over forslaget til Lokalplan 324. By & Erhverv vurderer, at Natur- og Miljøklagenævnet vil afvise, at behandle klagen med henvisning til, at kommunen ikke har truffet en afgørelse, der kan påklages. Natur og Miljøklagenævnet har tidligere den 11. juni 2013 afvist at behandle en stort set enslydende klage fra naboerne over det tidligere planforslag. Bemærkningen fra Banedanmark giver ikke anledning til ændringer. Planerne er i overensstemmelse med jernbaneloven. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, - at Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 2 til Kommuneplan (hidtil benævnt Tillæg 22 til Kommuneplan ) vedtages endeligt, og - at By & Erhverv bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen. Bilag: Åben - LP324m.bilag til TU_ pdf Åben - Sammenfattende redegørelse for Lokalplan 324 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013.pdf Åben - Indsigelsesnotat pdf Åben - Indsigelsesnotat med indsigelser.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 6

7 20 Forslag til lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC med ledsagende miljørapport samt kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan Sagsnr.:14/624 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Baggrund I efteråret 2012 offentliggjorde arealudviklingsselskabet FredericiaC P/S en samlet udviklingsplan for hele FredericiaC området. Sideløbende med udarbejdelse af udviklingsplanen har Fredericia Kommune udarbejdet og vedtaget et kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan , der fastlægger rammerne for udviklingen af FredericiaC området. Kommuneplantillægget er efterfølgende indarbejdet i kommuneplanen, så det nu er en del af Kommuneplan for Fredericia Kommune. Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af kommuneplanen og udviklingsplanen. Den har til formål at muliggøre første etape af udbygningen af FredericiaC området langs Oldenborggade. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for etablering af den første kanal parallelt med Oldenborggade med kanalpromenader og pladser samt første del af den sydgående kanal. Lokalplanen muliggør også første del af den overordnede fordelingsvej og fire interne veje, der skal vejforsyne karréerne mellem Oldenborggade og kanalen samt karréen nord for Oldenborggade. Der anlægges også en intern vej parallelt med kanalen sydligst i lokalplanområdet. Denne vej skal vejforsyne den del af udviklingsområdet, der i fremtidige lokalplaner kan opføres syd for kanalen. Samtidig giver lokalplanen mulighed for opførelse af den første karré i lokalplanområdet ved hjørnet Kongensgade/Oldenborggade. Karréens anvendelse fastlægges til boligformål, erhvervsformål i virksomhedsklasse 1-2, kultur og offentlig og privat service, restaurant/café samt overdækket parkering. Lokalplanen giver også mulighed for ændring af vejprofilet på Oldenborggade, så der kan etableres nye overkørsler til de nye adgangsveje samt etableres parallelparkering kombineret med grønne zoner med beplantning. Generelt tilsigter lokalplanen, at der skabes et område med byrum og veje, der giver mulighed for ophold og læ, samt at området får en grøn karakter med beplantning i byrum og gårde. Bygninger kan opføres med flade tage, der kan gøres aktive med tagterrasser, beplantning til forsinkelse af regnvand og solceller til produktion af strøm. Bebyggelse og anlæg Bebyggelse placeres i en karré ved Oldenborggade/Kongensgade med facade i gadelinje mod de omgivende veje. Parkering etableres overdækket inde i karréen. Taget af parkeringsanlægget skal etableres Side 7

8 som et grønt opholdsareal. Karréen opføres med åbninger i facadebebyggelsen, der giver mulighed for offentlig gennemgang gennem karréens gårdrum, så der opstår smutveje, der både kan styrke bylivet og kan give nem adgang til kanalen og byrummene fra gårdrummet og for gående fra gaderne omkring lokalplanområdet. Bygninger kan opføres i 3 til maks. 5 etager, hvor de højeste bygninger skal placeres, så de markerer karréens hjørner. Indgangsdøre skal placeres mod gader, så færdslen ind og ud ad dørene medvirker til at skabe liv i byrummene omkring karréen. Der kan opføres maks m 2 bebyggelse i området. Af dem kan de m 2 alle være til boligformål, eller en mindre del på maks. 350 m 2 kan være erhverv, kultur, café/restaurant, offentlig og privat service. Der kan i givet fald opføres tilsvarende færre m 2 til boliger. For at klimasikre lokalplanens område hæves det fremtidige terræn til minimum kote 2,5 DVR90. I den forbindelse skal lokalplanen sikre, at der skabes en god overgang til det eksisterende byområde, særligt i den vestlige del af lokalplanområdet, hvor den eksisterende by ligger i en lavere kote end 2,5 DVR90. Mod Gl. Havn afsluttes terrænhævningen med en plint, også i kote 2,50 DVR90. Virksomheder - risiko Sydøst for lokalplanområdet ligger Shells Havneterminal, som håndterer ind- og udskibning af olie- og gasprodukter og derfor er udpeget som en risikovirksomhed. I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen for Kanalbyen ved Lillebælt - udviklingsplan for FredericiaC er der foretaget beregninger af den samfundsmæssige risiko, som dokumenterer, at de funktioner, bebyggelse og anlæg, som udviklingsplanen for FredericiaC og kommuneplantillægget giver mulighed for, kan overholde de acceptkriterier Miljøstyrelsen Odense har fastsat. Rahbekfisk sydvest for lokalplanområdet er også en risikovirksomhed. Der er fastsat en planlægningszone for Rahbekfisk, der ikke påvirker lokalplanområdet. Risikoforhold for lokalplanområdet er nærmere beskrevet i den miljørapport, der ledsager lokalplanen. Kommuneplanen Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde B.C.2 Centerformål, bymidte for den vestlige del af området og B.BE.2 Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade for den østlige del af området. Ifølge rammebestemmelserne må begge rammeområder i udviklingsperioden anvendes til midlertidige aktiviteter, lege- og opholdsområde, kultur- og idrætsaktiviteter mv. Indenfor den del af lokalplanområdet, der ligger i rammeområde B.C.2, er der i nærværende lokalplan mulighed for etablering af kanal og gader/stier mv., mens der i den del af lokalplanområdet, der ligger i rammeområde B.BE.2, også kan opføres Side 8

9 bebyggelse. Lokalplanens bestemmelser i er overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for B.C.2. Ændrede kommuneplanrammer Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for B.BE2 i forhold til anvendelsen og bebyggelsesmuligheder i karré 7+8. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen og for at få større fleksibilitet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser som beskrevet ovenfor er der udarbejdet et forslag til tillæg 3 til Kommuneplan , der ledsager lokalplanforslaget. Miljørapport Der er udarbejdet en miljørapport, der ledsager lokalplanen. På baggrund af en screening af lokalplanen efter lovens 3, stk. 1, nr. 3 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse skal belyses nærmere i en miljøvurdering. På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering af bl.a. følgende parametre: Støj fra nærliggende virksomheder Håndtering af eksisterende jordforurening Udledning af overfladevand til Lillebælt Luftforurening fra omgivende virksomheder Klimasikring Kystlandskab Skyggepåvirkning af omgivelser Miljørapporten beskriver disse emner i forhold til lokalplanen. Økonomiske konsekvenser: Vedtagelsen af lokalplanforslaget har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi. Økonomien omkring realiseringen af byggemodningen af veje mv. er nærmere beskrevet i sag nr. 13/11698, der blev behandlet på Byrådets møde den 9. december Det vurderes, at de afledte økonomiske konsekvenser ved realiseringen af de anlægs- og byggeprojekter, som lokalplanforslaget giver mulighed for, vil være af stor positiv betydning for Fredericias fortsatte udvikling. Vurdering: FredericiaC området er med sin beliggenhed ved kysten sårbart overfor stigende vandstand som følge af klimaforandringer, og derfor er der fastsat en maksimal terrænkote på minimum kote 2,50 meter. Udover på denne måde at klimasikre FredericiaC området muliggør lokalplanen også etablering af kystsikring omkring Gl. Havn, der kan medvirke til at sikre bymidten i øvrigt. Side 9

10 Lokalplanen fastlægger for bebyggelse en facadehøjde og samlet bygningshøjde for de enkelte bygninger udregnet på baggrund af nøgletal for etagehøjder. Bestemmelsen om bebyggelseshøjde sikrer, at bygninger placeres, så de følger terrænet, og høje sokler undgås. Lokalplanen fastlægger, at promenader og kanalen skal være offentligt tilgængelige for alle, og at der skal være mulighed for offentlig gennemgang gennem karréens gård rum. By & Erhverv vurderer, at bestemmelserne sikrer en god sammenhæng mellem den nye bydel og den eksisterende bymidte, samt at der bliver adgang for, at alle kan bruge de nye byrum omkring kanalen samt selve kanalen til forskellige aktiviteter. By & Erhverv vurderer, at planlægningen vil medvirke til at tilføre Fredericia stor værdi, idet den muliggør etablering af den første kanal i FredericiaC området og opførelsen af bebyggelse i den første karré og dermed signalerer for omverdenen, at udviklingen af FredericiaC området nu er igangsat. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 330 med den ledsagende miljørapport og med forslag til kommuneplantillæg 3 vedtages med redaktionelle ændringer og udsendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - LP 330 Oldenborggadekvarteret EV.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 10

11 21 Byfornyelse 2014 Sagsnr.:12/3187 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Det er muligt i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer at få støtte til istandsættelse af private udlejningsejendomme og til andelsboliger og ejerboliger, såfremt: bygningerne er opført før 1950 og trænger til renovering Det er en forudsætning, at der ikke er kondemnable forhold i ejendommen i øvrigt, eller at disse fjernes senest i forbindelse med istandsættelsen. I Fredericia Kommune tildeles støtten udelukkende til istandsættelse af det udvendige af en bygning (klimaskærmen), såfremt: ejendommen er beliggende inden for voldene og ikke kan modtage støtte fra Bevaringsfonden ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig klasse 1-4, se nærmere her: https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm Støtten gives til: Nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse deraf Istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele, f.eks. trapper og mure Fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf Støtten skal sikre, at bygningerne bevarer eller forøger deres bevaringsværdi. Derfor stiller kommunen krav til udførelse og materiale, hvor det tilstræbes, at bygningernes originale karakter bevares eller genetableres. Ved lovændring i december 2012 er det nu også muligt at modtage støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er nedlagt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere. Ligeledes er det muligt at give støtte til nedrivning af boliger, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. I tidligere år har det været en del af sagsbehandlingsproceduren, at der foretages en prioritering i Teknisk Udvalg, nu By- Teknikudvalget, blandt indkomne ansøgninger. De udvalgte ansøgninger skulle herefter nærmere detaljeres og konkretiseres med henblik på beslutning i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd om vilkår og størrelse af det kontante tilskud. Da der nu inden for bymidten også kan ansøges om støtte til istandsættelse af klimaskærmen fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, modtager By & Erhverv ikke længere et væsentligt større antal ansøgninger, end der er mulighed for at give byfornyelsesstøtte til. Side 11

12 By & Erhverv foreslår derfor, at sagsbehandlingsproceduren forenkles således, at der ikke længere skal ske en forudgående prioritering i By og Teknikudvalget. De indkomne ansøgninger vil i stedet blive sagsbehandlet og konkretiseret umiddelbart efter, at de er kommet ind, og herefter blive forelagt for By- og Teknikudvalg, Økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgørelse, herunder vilkår og størrelsen af det kontante tilskud. Der er i kommunens budget i eksisterende pulje afsat i alt ,- kr. pr. år til nye byfornyelsesprojekter, herunder nedrivningsprojekter. Der er nu mulighed for regulering af pulje til byfornyelse for 2014 med teknisk tilretning i budget , idet der er ledige midler på ca. 0,200 mio. kr./år. De ledige midler fremkommer under byfornyelse drift, idet udgiften til betaling af ydelsesstøtte er blevet mindre i forhold til det afsatte budget. Det foreslås, at ,- kr. af de ledige midler overføres til den eksisterende pulje til nye byfornyelsesprojekter, da By & Erhverv allerede nu har kendskab til, at der er større projekter på vej. Det foreslås endvidere at ,- kr. af de ledige midler overføres til byfornyelsens konsulentmidler, til dækning af udefrakommende konsulenters honorarer i forbindelse med workshops med håndværkere og borgermøder, som afholdes sideløbende med udarbejdelsen af den nye lokalplan for bymidten, som skal danne administrationsgrundlag for Bevaringsfonden og byfornyelsesstøtten. På Teknisk Udvalgs formøde den 3. juni 2013 blev det besluttet, at udlejningsejendommen Prinsessegade 37, der var blandt de ansøgere, som fik afslag, alligevel kan komme i betragtning til byfornyelse i 2013, da der stadig er ledige midler. Projektet skal have høj kvalitet og omfatte hele facaden med vinduer, facadefarve og ikke blot butiksvinduer som i den oprindelige ansøgning. Begrundelsen for udvælgelsen er, at ejendommen ligger ret synligt i en meget befærdet gade. By & Erhverv var i dialog med ansøger omkring projektet, og det blev besluttet, at der som til de øvrige udlejningsejendomme skulle gives tilsagn om støtte på maksimalt 45 % af den støtteberettigede udgift. Projektet er nu konkretiseret og der er indhentet tilbud. Projektet omfatter istandsættelse og maling af facaden i lys farvesætning, svarende til den oprindelige, samt til nye vinduer i ejendommen Prinsessegade 37. I forbindelse med facadeistandsættelsen vil den eksisterende, ældre markise blive fjernet. Den støtteberettigede udgift er ca ,- kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ved at lade den forudgående prioritering af nye byfornyelsessager i By og Teknikudvalget udgå, vil sagsbehandlingstiden gøres væsentligt kortere, og proceduren vil svare til ansøgningsproceduren i Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia. Side 12

13 By & Erhverv vurderer, at den eksisterende pulje til nye byfornyelsesprojekter på 0,400 mio. kr./år forhøjes med 0,100 mio. kr./år, så der fra 2014 i alt er 0,500 mio. kr./år til nye byfornyelsesprojekter, herunder også støtte til nedrivning. Der kan herefter i alt ydes byfornyelsesstøtte for 1 mio. kr./år, idet der ydes refusion fra staten på 50 %. Til nødvendig konsulentbistand i forbindelse med workshops med håndværkere og borgermøder vurderer By & Erhverv, at den eksisterende pulje til konsulentmidler på 0,055 mio. kr./år forhøjes med 0,100 mio. kr./år, så der fra 2014 i alt er 0,155 mio. kr./år til konsulentbistand. Prinsessegade 37 Der søges om tilskud til facaderenovering og nye vinduer. Ejendommen indgår i en fin helhed med bebyggelsen langs Prinsessegade. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 45 % ,- kr. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det det ligeledes indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at sagsbehandlingsproceduren for byfornyelsessager forenkles, idet der ikke længere foretages en prioritering i By- og Teknikudvalget, 2. at pulje til byfornyelse anlæg forhøjes med 0,100 mio./år til i alt 0,500 mio. kr./år i 2014 med teknisk tilretning i budget , og at midlerne frigives, 3. at Byfornyelse konsulentbistand, anlæg forhøjes med 0,100 mio. kr./år til i alt 0,155 mio. kr./år i 2014 med teknisk tilretning i budget , og at midlerne frigives, 4. at ovennævnte beløb i alt 0,200 mio.kr. finansieres af Byfornyelse, drift. 5. at der træffes byfornyelsesbeslutning for Prinsessegade 37 og at der udbetales støtte på ,- kr. til ansøger. Fredericia Kommune modtager herefter 50 % refusion fra staten og nettoudgiften på kr. finansieres af pulje til byfornyelse 2013 og at midlerne frigives. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Et flertal i udvalget bestående af A, O og V godkendte indstillingen. Et mindretal bestående af C stemte imod. Side 13

14 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales, dog stemte C imod. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 14

15 22 Vedtagelse af 35 stk. 2 udvalget under Folkeoplysningsloven Sagsnr.:13/13135 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: 35 stk. 2 udvalg under Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven blev revideret i juni Jf. 35 stk. 2 i denne lov skal alle kommuner nedsætte et udvalg, der sikrer brugerinddragelse inden for lovens område. Den enkelte kommune har stor frihed i udformningen af udvalget og dets kompetencer. Lovteksten lyder: 35. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelse af 1) den i 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed, 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov. I marts 2013 blev det første 35 stk. 2 udvalg i Fredericia Kommune konstitueret. Det tidligere Folkeoplysningsudvalg blev herved til et Folkeoplysningsråd. Dette råd virker til og med marts Det nye byråd skal tage stilling til hvilken form, sammensætning og kompetencefordeling det ønsker for udvalget/rådet fremadrettet. Det nuværende Folkeoplysningsråd Det nuværende Folkeoplysningsråd er sammensat på denne måde: 2 fra SIF 1 fra BUS 2 fra AIF 1 fra handicaporganisationerne 1 fra gruppen af andre godkendte folkeoplysende foreninger 1 fra de selvorganiserede grupper Udviklingspulje Udover 35 stk. 2 udvalget skal der også nedsættes en udviklingspulje under folkeoplysningsområdet. Midler fra denne pulje skal både kunne tildeles det organiserede foreningsliv, selvorganiserede grupper og nye organisationsformer. Den nuværende pulje hedder Indsatspuljen. Folkeoplysningsrådets ønsker fremadrettet Folkeoplysningsrådet har selv evalueret rådets sammensætning og kompetencer på deres møde d Folkeoplysningsrådet er Side 15

16 tilfreds med rådets sammensætning og antallet af møder. I forhold til rådets fremtidige kompetencer har Folkeoplysningsrådet en række ønsker, der er påført i skemaet nedenfor. KOMPETENCEFORDELINGS- OG DELEGATIONSPLAN VEDRØRENDE FOLKEOPLYSNINGSLOVEN KB = Kommunalbestyrelsen KFU = Kultur- og Idrætsudvalget FOU = Folkeoplysningsrådet Forv.= Forvaltningen (Kultur, Idræt & Turisme) B = Beslutningskompetence H = Høringsret I = Indstilling P = Påser/kontrollere/ansvarlig L = Folkeoplysningsloven Bek. = Folkeoplysningsbekendtgørelsen De økonomiske rammer KB KFU FOU Forv. L. 6, stk. 1 Fastsættelse af den økonomiske ramme til det samlede område L. 6, stk. 1 Fastsættelse af beløbsramme til en udviklingspulje kaldet indsatspulje B I H B I H Ønske fra FOU L. 6, stk. 1 Fastsættelse af 2 beløbsrammer til henholdsvis folkeoplysende voksenundervisning og Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde L. 6, stk. 2 Afsætte dele af den samlede beløbsramme til nærmere angivne formål L. 22, stk. 4 og 5 Tildele tilskud efter puljen til ekstraordinære lokaletilskud efter denne paragraf. B I H FOU = I B I H B I Foreningsbegrebet KB KFU FOU Forv. Ønske fra FOU Side 16

17 L. 3 Fravige kravet om foreningsdannelse for tilskud fra udviklingspuljen L. 5, stk. 1 Afgøre om en forening skal betragtes som en folkeoplysende forening, som enten udbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde eller begge dele. L. 5, stk. 6 Fravige habilitetsregler for bestyrelser jf. 5, stk. 4 i forbindelse med leje af lokaler, hvis lejemålet er af uvæsentligt omfang L. 5, stk. 7 Tilskud og anvisning af lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen L. 5, stk. 8 Afgøre om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud L. 5, stk. 8 Beslutte at foreninger ikke skal indsende en årlig beretning B I B B I B I B I B I FOU = B FOU = B Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv. L. 7, stk. 4 Godkende undervisning for en afgrænset deltagerkreds L. 10, stk. 1 Fastsætte ansøgningsfrist for tilskud til voksenundervisning B I B I L. 10, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I Ønske fra FOU FOU = B FOU = B Bek. 5, stk. 3 Jf. L 5, stk. 4 Bek. 5, stk. 4 Fastsætte retningslinjer for, hvad der ligger uden for den tilskudsberettigede virksomhed Fravige begrænsning af emner jf. bek. 5, stk. 3 (spil, sport, m.v.) B H I B H I FOU = H FOU = I Side 17

18 L. 8a Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper L. 8a Forhøjet tilskud til undervisning, der forudsætter små hold L. 8, stk. 3 Fastsætte retningslinjer for anvendelse af 10 % rammen L. 43, stk. 6 Beslutte at personer uden dansk personnummer kan indgå i tilskudsberegningen B H I B H I B H I B I FOU = I FOU = I FOU = I Lokaletilskud - Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv. L. 23, stk. 2 Fastsætte regler for lokaletilskud B H I L. 23, stk. 1 Undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale L. 24, stk. 1 og stk. 2 B I Nedsætte tilskuddet B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KB KFU FOU Forv. L. 16, stk. 1 Tilskud til aktiviteter for personer over 25 år B H I L. 18, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I L. 19, stk. 1 Fastsætte tilskudsmodel B I I I Ønske fra FOU FOU = I FOU = I FOU = I Ønske fra FOU FOU = I Side 18

19 L. 19, stk. 2 Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov B H I FOU = I Lokaletilskud - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde L. 25, stk. 2 Undlade at imødekomme nye ansøgninger om tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale L. 25, stk. 3 Regler for nedsættelse af tilskud for deltagere over 25 år KB KFU FOU Forv. B I B H I Ønske fra FOU FOU = I FOU = I L. 25, stk. 3 Afgørelse om ledere/instruktører over 25 år L. 25, stk. 4 Fastsætte regler for personer over 25 år L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lejemål i haller, væsentlige udvidelser m.v. der indebærer merudgifter for kommunen L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lokaler og lejrpladser, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen B H I B H I B I H? I B I H I L. 26 Nedsætte lokaletilskud B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales Bek. 12, stk. 2 Beslutte om fradrag af lejeindtægter B I B I FOU = I FOU = I FOU = I FOU = I FOU = I FOU = I Side 19

20 L. 21, stk. 1 Anviser lokaler B P L. 22, stk. 4 og 5 Gebyr for anviste offentlige lokaler B I H I FOU = I Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Bek. 10, stk. 1 Samle anvisningen af lokaler geografisk og tidsmæssigt Bek. 10, stk. 4 Inddrage tilladelsen til at benytte lokalet KB KFU FOU Forv. B H I B Ønske fra FOU Regnskab og revision KB KFU FOU Forv. L. 29, stk. 3 Fastsætte regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen L. 29, stk. 4 Fastsætte formkrav til regnskabsaflæggelse og revision L. 30 Forlange tilskud tilbagebetalt eller modregnet L. 32 Undlade at yde tilskud og anvise lokaler for en angiven periode L. 8, stk. 3 Fastsætte regler for afregning af tilskud jf. 10 % rammen (voksenundervisning) L. 19, stk. 4 Fastsætte regler for afregning af tilskud til Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bek. 18, stk. 1 Fastsætte regler for afregning af lokaletilskud B I B I B I B I B I B I B I Ønske fra FOU Side 20

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Afbud: Bjarne Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:45-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune 1 Indledning Fredericia by er, grundet beliggenhed ved havn og vand, i stigende grad påvirket af skadevoldende fuglevildt, som påvirker borgerne

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. 17-12-2013 Sags id.: 13/6839 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Fredericia Byråd har

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 Hjørring Kommune nternt notat y, Kultur og Erhverv Sag nr. 00.22.04-A21-1-17 29-12-2017 Side 1. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 aggrund Med nærværende kompetenceplan

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. november 2017 Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1073,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere