Sagsnummer 2012/ april Udbudsmateriale For. Birketinget Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus"

Transkript

1 Sagsnummer 2012/ april 2014 Udbudsmateriale For Birketinget Aarhus

2 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Villa centralt beliggende i det attraktive marselisborgkvarter Birketinget Aarhus 1 1/2 plans rødstensvilla med den helt rigtige beliggenhed centralt i Aarhus. Huset er opført i 1928 og har tidligere været benyttet som lejebolig for forsvarets personel. Boligarealet udgør iht. BBR 185 m² fordelt på 1 1/2 plan, herudover er der 84 m² kælder. Grundarealet udgør 790 m². Side 2 af 195

3 Ejendommen udbydes efter statens regler i offentligt udbud af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Besigtigelse af ejendommen kan foretages som anført på eller efter nærmere aftale ved henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Mads Møller Jepsen på telefon Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Birketinget 8 således at tilbuddet er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest tirsdag den. 20. maj 2014 kl. 12:00. Samme dag kl. 12:30 vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 3 af 195

4 Side 4 af 195

5 Side 5 af 195

6 Side 6 af 195

7 Side 7 af 195

8 Side 8 af 195

9 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg s. 11 af statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 17 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 23 Bilag 3a Ejendoms- og Brugsplan s. 27 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 47 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 57 Bilag 6 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 63 Bilag 7 Ejendomsdatarapport s. 67 Bilag 8 Tilstandsrapport s. 113 Bilag 8a Tilbud på ejerskifteforsikring s. 141 Bilag 9 Energimærke s. 143 Bilag 10 Bilag 11 Eleftersyn Skødeudkast s. 165 s. 189 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 193 Side 9 af 195

10 Side 10 af 195

11 Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme Side 11 af 195

12 Side 12 af 195

13 Cirkulære om salg af statens faste ejendomme CIR nr 7 af 25/01/2010 Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Side 13 af 195

14 Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Side 14 af 195

15 Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Side 15 af 195

16 Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 16 af 195

17 Bilag 2 Særlige salgsvilkår Side 17 af 195

18 Side 18 af 195

19 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 300, Marselisborg, Århus Jorder, beliggende Birketinget 8, 8000 Aarhus. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 300, Marselisborg, Århus Jorder, med et grundareal på 790 m², samt de på grunden værende bygninger. Oversigtskort vedlægges som bilag Ejendommens data: Tingbogsattest for ejendommen og kopi af tinglyst servitut vedlægges som bilag 4. BBR- ejermeddelelse vedlægges som bilag 5. Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 6 Kommunalt oplysningsskema vedlægges som bilag 7 Tilstandsrapport, tilbud på ejerskifteforsikring, energimærke og eleftersyn vedlægges som bilag 8, 8A, 9 og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: Ejendommen vil blive søgt afhændet til højstbydende. Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget offentligvurdering, dette forhold ophører ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik, ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Side 19 af 195

20 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Såfremt ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, betaler Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste halvdelen af den præmie (ikke udvidet dækning), der fremgår af det forsikringstilbud på ejerskifteforsikring, som er fremlagt i forbindelse med dette udbud, såfremt køber vælger at tegne ejerskifteforsikring på ejendommen. I den forbindelse skal det særligt fremhæves, at fremlæggelse af tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring indebærer, at tilbudsgiver/køber ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at ejendommens fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Såfremt Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste ikke kan indhente tilbud på ejerskifteforsikring, så tilbyder Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste at betale halvdelen af præmien for ejerskifteforsikring med lovlig minimumsdækning, tegnet i tilbudsgivers eget forsikringsselskab. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 11. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; Side 20 af 195

21 - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10% af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept foreligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. Der kan forekomme afvigelser i de bygningsmæssige arealer i forhold til registreringen i BBR, hvorfor det det påhviler en ny ejer at foretage en evt. indberetning til kommunen. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Birketinget 8 til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest tirsdag d. 20. maj 2014 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 21 af 195

22 Side 22 af 195

23 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort Side 23 af 195

24 Side 24 af 195

25 m Titel: Bilag: Dato: 06/02/2014 Udført af: Gitte Dahl Schubert Målforhold: 1:500 Klassifikation: Ingen mærkning Side 25 af 195

26 Side 26 af 195

27 Bilag 3a Ejendoms- og Brugsplan Side 27 af 195

28 Side 28 af 195

29 Side 29 af 195

30 Side 30 af 195

31 Side 31 af 195

32 Side 32 af 195

33 Side 33 af 195

34 Side 34 af 195

35 Side 35 af 195

36 Side 36 af 195

37 Side 37 af 195

38 Side 38 af 195

39 Side 39 af 195

40 Side 40 af 195

41 Side 41 af 195

42 Side 42 af 195

43 Side 43 af 195

44 Side 44 af 195

45 Side 45 af 195

46 Side 46 af 195

47 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter Side 47 af 195

48 Side 48 af 195

49 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :40:12 EJENDOM: Adresse: Birketinget Aarhus C Samlet areal: 790 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Marselisborg, Århus Jorder Matrikelnummer: 0300 Areal: 790 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0063 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Krigsministeriet CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER Side 49 af :40:12 Side 1 af 2

50 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja AREALANVENDELSE: Anvendelsesforhold BEBYGGELSE: Bebyggelsesforhold ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0751 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 63_D-A_452 Side 50 af :40:12 Side 2 af 2

51 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Altr.. Nr., Ejerlav, Sogn: 1 ha Aarhus Køb- Akt: skab Cj) Nr, t/57. (i København Kvarter) stads Markjorder røfrwes<»/dommerkontoret) dier (i de sønder jydske Lands- Vah^rc V dele) Bd. og Bl. i Ting- * BDerb 1 Bopæl: bogen, Art. Nr., Ejerlav, KSÉffiKs J Slotsholmsgade lo Sogn. ;,, - ' Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): JL^LJLmf"... Kammeradvokaten, Holmens Kanal ' * ' r ' (i 42, København & *" Stempel: 471 Kr. oo Øre. ENDELIGT SKØDE. * ' Undertegnede Kontorchef ^rik V a ia or f-hansen som befuldmægtiget for F ru Valborg Mathiesen sælger, skøder og endelig overdrager herved til Krigsministeriet den hende ifølge tinglyst Skifte ret s at test tilhørende Ejendom Matr.Nr. 1 ha af Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg, beliggende Birketinget 8, Aarhus. Overdragelsen sker paa følgende nærmere Vllkéa.n... l^... «: - ' 2 I Overdragelsen medfølger Grund af Areal 79o m de paa Grunden værende Bygninger med alt grund-, mur- og nagelfast Tilbehør, herunder samtlige Installationer, Hegn og Plantninger, alt i den Stand, hvori det forefandtes d. 18/ Ejendommen overdrages med de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed "den har til hørt Sælgeren, og hvorom henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen. 2. ' ' med Købesummen er fastsat til 72.ooo Kr., skriver Syvtito Tusinde "S^oner, der berigtiges paa følgende Maade: A. Køberen overtager eller indfrier følgende Prioriteter: 1. Prioritet til Ny jydsk Kjøbstad-Creditforening 9. Serie 4$ til Rest pr. II. December 1946 Kr ,36 Eventuelle Andele i Reserve- og Administrationsfond tilfalder Køberen uden særskilt Vederlag. 2. Prioritet til Aarhus Kommune 5$ p.a. til Rest pr. 11. December Termin 194'6 ' "" " ' " 1.549,00 Side 51 af 195 ' ' Transport: Kr. 16.5o2,36 Jensen & Kjeldskov, A/S, København.

52 - 2 - Transport: Kr. 16.5o2,36 At nævnte Prioriteter er nedbragt som anført fremgaar ikke af Tingbogen. B. Restkøbesummen " ,64 betales kontant, naar nærværende Skøde er Kr.. 72.O(SDO,OO tinglyst uden præjudicerende Ret s anmærkning,. 3. Overtagelsesdagen er fastsat til d. 1. Maj 1947, og Ejendommen.henligger efter denne J)at6 for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende, hvorfo c r Køberen ogsaa er berettiget til i Tilfælde af Ildsvaade at oppebære Bygningernes Brandforsikringssum i Medfør raf PolIceNr med Aktieselskabet Kordisk Brand til anordning mæssig Anvendelse. c- Med Overtagelsesdagen som Skæringsdag udarbejdes sædvanlig Refusionsopgørelse vedrørende Terminsrenter, Skatter og Afgifter m.v. I. Refusionsopgørelsen godskrives.der Køberen ikke betalte &rigsforsikringsbidrag, me,dens der godskrives Sælgeren Renter 4$ p.a. af den kontante Købesum fra Skæringsdagen til Betalingsdagen. 5.. Sælgeren erklærer paa Tro og Love, at den solgte Ejendom ikke hende bekendt er eller har været angrebet af Svampe eller Husbukke. -" 6 -v Sælgeren erklærer paa Tro og Love, at der ikke paa den solgte Ejendom findes Skov eller fredskovpligtigt Areal. 7. Køberen betaler samtlige med nærværende Handels Berigtigelse forbundne Omkostninger, dog er læglersalær og Salær til Sælgerens Sagfører Køberen uvedkommende. Som Køber: Hærens Bygningstjeneste sign. Valeur. Larsen København, den 18. September Oberstløjtnant.... Som Sælger: ifølge Fuldmagt sign. E..,Yaldorf-Hansen Til Vitterlighed om Dateringens Rigtighed, Under- Side 52 af 195

53 - 3 - skriftens Ægthed samt til Vitterlighed om, at den for Sælgeren befuldmægtigede er myndig: Navn: sign«tomas Christensen Stilling: Landsretssagfører Bopæl: -Holmens Kanal 42 ad D.52o3 Nærværende Skøde approberes.krlqsministeriet, København, den 22. Sep P.M. sign. Thygesen / sign. O.P.Petersen Ejendommen er ved 9. alm. Vurdering til Ejendomsskyld under Lb. Nr i Aarhus søndre Vurderingskreds ansat til en Værdi af 37ooo Kr., hvori Grundværdien er indeholdt med 9.5oo Kr. Fradragsbeløbet i Henhold til 5, 2det Stykke, i Lov af 2o. Maj 1933 om G-rundstignings skyld udgør o Kir. Aarhus Skattevæsen, den 24. Sep. '1947 E.B. sign. Vilh. Jacobsen < - /sign. Sigurd Ries Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 54, Aarhus Kæbstad, den 3 3 S- 194^ L^J Tingb 9: Bd0> /- / Akt: Skab O) Nr> Vsi is Tengnagel r melset, <7^ Side 53 af 195

54 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: iha af Markj. Akt: Skab J, Nr. ^5%. <UdfyUu (i København Kvarter) fra Marsel. a^dommerkontortt) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Ting- Kflbers Købers ) T.. bogen, Art. Nr., Ejérlav, Kreditors } B o p æ l : L l n d e v e j Sogn. '. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Gade og Hus Nr.: binde vej. (hvor saadant findes). ÅarliUS Byraad Stempel: 35 Kr. 60 Øre. Ekstrakt-Afskrift af Skøde fra Aarhus Kommune til Direktør P. Mathiesen. udstedt d. 13. December Køberen har Ret til uden særligt Vederlag at benytte de i Gaden hvis første Anlæg af macadamiseret Vej alene bekostes af Kommunen nedlagte Kloak- samt Gas-, Elektricitets- og Vand-Hovedledninger. Ved eventuel senere fuldstændig Brolægning af Vejen godtgør Køberen Halvdelen af Udgifterne hertil efter Vedtægtens 44. * I de første 5 Aar efter Brolægningens Udførelse maa Opgravning i Gaden i Anledning af Indførelse af ny Stikledninger for Elektricitet, Vand, Gas eller Kloak som Regel ikke foretages. Hvor særlige Omstændigheder tale derfor, vil Dispensation fra sidstnævnte Bestemmelse kunne ventes bevilget. Hvor Byraadet skønner, at Fortovene samtidig med Brolægningen skulle forsynes med anden Belægning end den, der er givet dem ved Gadens første Anlæg, skal Køberen godtgøre Halvdelen af Udgiften derved. 5. Paa Parcellen maa kun opføres en Villa i Ordets egentligste Forstand, og Byraadet forbeholder sig Approbation af Bygningstegningen og af Hegnet, som skal anbringes omkring den solgte Parcel. Der maa ikke indrettes Beboelse, men derimod nok Køkken, Spisekammer, Viktualierum og lignende i Kælderetagen i Bygningerne, som heller ikke maa indrettes til Fabriksdrift, Kreaturhold, Restaurations- eller Forlystelseslokaler eller anden Benyttelse, som kan medføre Ulemper for Kvarteret særlig med Hensyn til Larm, Røg eller ilde Lugt. Oldsager, som findes i Grunden, skulle uden Godtgørelse straks afleveres til Museet i Aarhus, Kommunen paatager sig ingen Andel i Hegnsudgifter. Klosetter og Latriner skulle indrettes efter Vandklosetsystemet, og Afgiften herfor erlægges efter det til enhver Tid gældende Regulativ. 6. Parcellen maa ikke udstykkes; der maa kun opføres eet Beboelseshus paa samme, og det maa højst have 2 Etager foruden Kælder og Kvist og højst indrettes til 2 Lejligheder. Ingen Bygning maa ligge Naboskellet nærmere end 2,5 m eller Gadelinien nærmere end 4 m regnet fra den nærmeste Mur. Nærværende og 4 og 5 bliver at lyse som servitutstiftende paa den solgte Ejendom, saaledes at Aarhus Byraad til enhver Tid har Raadighed over Servitutforpligtelserne, altsaa ogsaa Paataleretten.. Jensen & Kjeldskov, A/S, København Side 54 af 195

55 udført i Dagbog«for Retskreds Nr. 54, Aarhus Kobsi&i t Lyst, Tingbog: Bd. j ^ G. BI. 1/ 3.Akt: 8fa& ^.tø. KjU, O-enpartens Eigtighed bekræfte«. CivildommereiiiAariiukdea 27. $>u^ 19 2?, ^ Side 55 af 195

56 Side 56 af 195

57 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse Side 57 af 195

58 Side 58 af 195

59 AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Birketinget 8 (vejkode: 630), 8000 Aarhus C BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via hjemmesiden adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Birketinget 8 (vejkode: 630), 8000 Aarhus C Ejerforhold: Staten Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. Ejerlav 300 MARSELISBORG, ÅRHUS JORDER Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: Birketinget 8 (vejkode: 630), 8000 Aarhus C Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 300 Ejerlav: MARSELISBORG, ÅRHUS JORDER Opførelsesår: 1928 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 105 Samlet bygningsareal 105 Samlet boligareal 185 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 84 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 84 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 80 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 80 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Birketinget 8 (vejkode: 630), 8000 Aarhus C Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 185 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Areal til erhverv: 0 m2 Bolig areal: 185 m2 Andet areal: 0 m2 Fællesareal: 0 m2 BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 59 af 195 Birketinget 8 (vejkode: 630), 8000 Aarhus C /2

60 Åben overdækning: 0 m2 Lukket overdækning/udestue: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Antal værelser: 8 Antal toiletter: 2 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 60 af 195 Birketinget 8 (vejkode: 630), 8000 Aarhus C /2

61 Din pligt som ejer Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger. Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i overensstemmelse med de registrerede forhold. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos. Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager. Du bør være særligt opmærksom på: Opførelsesår Om- og tilbygningsår Bebygget areal Antal etager Samlet boligareal Samlet erhvervsareal Areal af udnyttet tagetage Areal af udestue Tagdækningsmateriale Energiforsyning Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger. BBR registrerer din ejendom på mange niveauer. De 3 vigtigste er: Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler, der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen. Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses dette. En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen. Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning. Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune. Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god idé at orientere sig i reglerne på forhånd på Arealerne på BBR-meddelelsen Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten. De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene læs mere på Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens udbredelse set oppefra. Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage. Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen. Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v. Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum. Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse, at boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. Er der i en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR s boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal. Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal til erhverv. Vejledning til BBR-meddelelse Vers. 1.6 Side 61 af 195

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Sagsnummer 2012/003687 Udbudsmateriale For Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005593 September 2013 Udbudsmateriale for Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Side 2 af 182 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Aarsballe By 14-16, 3700

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002758 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 47, Nørresundby

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby

Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby Sagsnummer 2011/0001726 Udbudsmateriale for Park Allé 131 2605 Brøndby Side 2 af 80 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Park Allé 131, 2605 Brøndby Boligen er skønt

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere