SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16."

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget Frokost kl i Repræsentationslokalet, Skive Gl. Rådhus. Kl : Efter forslag fra Jens Peder Hedevang afholdes møde med Børne- og Familieudvalget ved Skolevej 13 i Højslev vedrørende dagsordenens punkt 11. Ordinært udvalgsmøde kl i Repræsentationslokalet, Skive Gl. Rådhus Deltagere: Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Leif Hermann, Per B. Jeppesen, Peter Østergaard Fraværende: Sag nr.: Emne: 1. Diverse meddelelser og efterretningssager Ansøgning om etablering af svineproduktion på barmark TMU - skattef. - forventet regnskab Forventet regnskab pr brugerfinansierede område Enegibesparende foranstaltninger bevillingssag Udbygning af kloakledningsnettet bevillingssag Byggemodning og fastsættelse af grundpris - Tingstedet, Oddense - bevillingssag Byggemodning Forslag til lokalplan nr Udvidelse af lokalcenter ved Frugtparken i Resen Lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Fjordvænget, Rødding Skolevej 13, Højslev - bevaringsværdig bygning Ansøgning om områdefornyelse i Durup Fornyet udvalgsbehandling Mødekalender Teknik- og Miljøudvalget Vejbelysning i de 3 tidligere oplandskommuner - leasingaftale Bilagsliste... 1

2

3 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Diverse meddelelser og efterretningssager J.nr.: Sagsid.: Initialer: DOJE Åben sag KOMPETENCE Teknik- og Miljøudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Taget til efterretning. SAGSFREMSTILLING Skive Havn (sagsident ): Godsomsætning 2007 opgjort for november måned udleveres på mødet. Salg af kommunale grunde (sagsident ): Notat, dateret den vedrørende grundsalg vedlægges til orientering. Bilag: Oversigt over solgte byggegrunde (808071)

4 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Ansøgning om etablering af svineproduktion på barmark J.nr.: P19 Sagsid.: Initialer: HJAS Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Teknik og Miljø (Principiel afgørelse/overdragelse af kompetence) INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at Udvalget bemyndiger forvaltningen til at fortsætte behandlingen af miljøgodkendelsen efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrugs 12, samt overdrager kompetencen til forvaltningen til at afgøre lignende sager fremover Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Godkendt. SAGSFREMSTILLING Landbo Limfjord har på vegne af Robert Storgaard Krog ansøgt om, at placere et nyt staldanlæg med plads til 500 DE i svin på en barmarksplacering vest for Junget i Nordsalling. Placeringen fremgår af Bilag 1 (Dok. nr ). Robert Krog ejer i dag ejendommene Møgelthorumvej 1, der er godkendt til en produktion på 377 DE i slagtesvin, samt Sølvvej 64, der er godkendt til en produktion på 202 DE i slagtesvin. Begge ejendomme er uegnede til en højere produktion, på grund af nærhed til naboer og samlet bebyggelse. Det nye barmarksanlæg skal høre til ejendommen Møgelthorumvej 1, og bliver derfor opført uden et stuehus. Afstanden til stuehuset på Møgelthorumvej 1 overholder Landbrugslovens krav på 2 kilometer, da afstanden bliver ca meter. Forvaltningen har foretaget en vurdering af det nye anlægs indvirkning på landskabet, og kan konstatere at placeringen er uproblematisk. Anlægget vil ligge lavt i terræn og vil ikke kunne påvirke naturinteresser. Samtidig er afstanden til boliger, samlet bebyggelse og til planlagte områder så stor, at der ikke vil forekomme lugtgener fra anlægget. Sagen er forelagt Udvalget, fordi der sker en væsentlig fragmentering af landbrugs- og bebyggelsesstrukturen, når denne type fritliggende anlæg bliver tilladt. Samtidig forholder forvaltningen sig til, at et hovedformål med Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er, at der kan placeres landbrug, hvor der er plads til det. Altså hvor hverken befolkning, natur, miljø eller landskab lider skade ved etableringen. Forvaltningen vil på den baggrund fremover tillade eller afvise barmarksanlæg, med udgangspunkt i en faglig vurdering af påvirkningen på de fire ovennævnte elementer.

5 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Bilag: Kortbilag (965128)

6 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN TMU - skattef. - forventet regnskab J.nr.: 00.Ø00 Sagsid.: Initialer: TINS Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at det forventede regnskab fremsendes til byrådet med ansøgning om - driftstillægsbevillinger, jf. oversigt over bevillingsansøgninger, - tillæg til rådighedsbeløb, jf. oversigt over bevillingsansøgninger - tillæg til anlægsbevillinger, jf. oversigt over bevillingsansøgninger Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt. SAGSFREMSTILLING Teknisk forvaltning har udarbejdet forventet regnskab for Der forventes på nuværende tidspunkt følgende afvigelser i forhold til korrigeret budget: Drift netto merforbrug Anlæg netto mindreforbrug I alt netto mindreforbrug kr kr. kr. Bilag: Skattefinancieret område - forventet regnskab incl. bemærkninger og oversigt på bevillingsniveau og politikerområdet. (968443)

7 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Forventet regnskab pr brugerfinansierede område J.nr.: 00.Ø00 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at det forventede regnskab fremsendes til byrådet med ansøgning om - driftstillægsbevillinger, jf. oversigt over bevillingsansøgninger, - tillæg til rådighedsbeløb, jf. oversigt over bevillingsansøgninger Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt. SAGSFREMSTILLING Teknisk forvaltning har udarbejdet forventet regnskab for Der forventes på nuværende tidspunkt følgende afvigelser i forhold til budgettet: Drift netto mindreforbrug Anlæg netto mindreforbrug I alt netto mindreforbrug kr. kr. kr. Bilag: Brugerfiniansieret område - forv entet regnskab incl. bemærkninger og oversigt på bevillingsniveau og politikområdet / bevillingsansøgninger (968442)

8 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Enegibesparende foranstaltninger bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at at at der til konto 301 meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,17 mio.kr. til at gennemføre energibesparende foranstaltninger på 15 skoler jf. sagsfremstillingen der meddeles udgiftsrådighedsbeløb i 2008 på 6,17 mio.kr. udgifterne i 2008 på 6,17 mio.kr. finansieres således, 3,55 mio.kr. af det i 2008 til formålet afsatte rådighedsbeløb på konto ,62 mio.kr. ved optagelse af lån at Børne- og familieudvalgets serviceramme fra 2009 reduceres med kr , jf. oversigt over reduktion på de enkelte skoler. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Leif Hermann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Tiltrådt. SAGSFREMSTILLING Der er i budgettet for 2008 afsat et rådighedsbeløb på 3,55 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger, til reduktion af elforbrug og varme på diverse steder på kommunale bygninger, med formål at nedbringe de kommunale bygningers vand, varme og elforbrug. Ved gennemgang af de kommunale bygninger i tidligere Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre kommuner, er der flere rentable projekter end bevilling for 2008 kan rumme. Derfor ansøges om at trække afsat del bevilling for 2009 og hele bevilling for 2010 frem til Teknisk Forvaltnings ønske er at fremskønne projekterne, så de udføres hurtigere således at der gives signal om at Skive som førende energi kommune mener noget med energipriserne, og at linjen fortsættes. Derfor foreslås det at gennemføre efterfølgende projekter i De samlede udgifter hertil vil andrage 6,17 mio.kr. hvortil der søges en anlægsbevilling. Udgifterne i 2008 på 6,14 mio.kr. foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

9 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN på 3,55 mio.kr. mens restbeløbet på 2,62 mio.kr. foreslås finansieret ved optagelse af lån. Arbejdet fordeler sig på solvarme, efterisolering energiregistrering, minikraftvarmeanlæg, pumpeudskiftninger, færdiggørelse af Zonestyringsanlæg, og etablering af nye Zonestyringsanlæg, opstilling af biobrændselskedler til rapsfrø, med samtidig afpresning af rapsolie til tank til brug andet sted, f.eks. ny Rådhus. Når der presses ca. 3 Kg rapsfrø, bliver der 1 liter rapsolie presset fra i processen. Olien pumpes ud i tank, der køres til filtrering og rensning, og når der er passende rapsoliemængde, transporteres rapsolien til f.eks. Skive Ny rådhus hvor det så bruges som brændstof i minikraftvarmeanlægget. Af de 3 kg rapsfrø repræsenterer olien en værdi på ca. 6,50 kr. som det koster pt. De to skoler hvor der i nedenstående fremstilling, Selde Skole og Breum Skole, er der kalkuleret tilsammen med ca liter rapsolie/år. Således svarer det til købs værdi på næsten ,- kr. som rådhuset ikke skal købe. Frøenes indkøbspris (priser 2008) leveret vil andrage ca ,- kr. brændværdien fra rapskagerne der indfyres direkte i kedlen svarer til liter olie eller m3 naturgas der svarer til en pris på ca kr. der således spares i gasindkøb. Så ud over en god forretning, er der stor CO2 besparelse idet det er naturgas der fortrænges. Der skal ved denne form for fyring regnes med afledt drift til pasning af kedelanlæg, samt til transport af rapsolie og filtrering. Ved etablering af Zonestyringsanlæg opnås der betydelig driftsreduktion pga. at hele skolen eller store dele af skolen ikke skal opvarmes fordi et pr rum er i gang, men tværtimod kan der nøjes med komforttemperatur i de rum der bestilles varme i, f.eks. ved forældremøder, møder på lærerværelse, eller ved aftenbrug af faglokaler. Balling Skole: Der ansøges om etablering af solvarmeanlæg på 37,5 m2 monteret på skolens gymnastiksals tag. Udskiftning af 5 cirkulationspumper, efterisolering af loft, hulmursisolering, Energiregistrering, For Balling Skole ansøges frigivet: kr. Balling Skole forrentning år reduktion konto Solvarme 37,5 m kr. 12, varme Efterisolering kr. 24, varme Hulmursisolering kr. 6, varme Energiregistrering kr. 8, vand Cirkulationspumper kr. 8, el kr. snit 12,1 år uden isolering kr. snit 9,1 år

10 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Simpel forrentning uden efterisolering er: Teknisk Forvaltning foreslår efterisolering udgår til senere foranstaltning Breum Skole: Der ansøges om etablering af solvarmeanlæg på 37,5 m2 monteret på skolen sydvendte tag. Udskiftning af 3 Energiregistrering. Etablering af containeranlæg fra firmaet Hybren, Mors, med patenteret stokerfyr og Rapsoliepresser, hvor olien presses fra rapsfrøene og pumpes til tank, der så efterfølgende lagres og filtreres og transporteres til F.eks. Skive ny Rådhus. Til Breum Skole ansøges frigivet: Breum Skole budget reduktion/år forrentning år konto Solvarme 37,5 m kr. 12, varme Stokerfyr til Rapsfrø og oliepresse kr. 9, varme Energiregistrering kr. 8, vand Cirkulationspumper kr. 8, el kr. snit 9,4 år kr. Durup Skole: Der ansøges om etablering af Zonestyringsanlæg, Udskiftning af 5 cirkulationspumper og Energiregistrering. Til Durup Skole ansøges frigivet: Durup Skole forrentning år budget reduktion/år konto Zonestyringsanlæg kr. 9, varme Energiregistrering kr. 8, vand Cirkulationspumper kr. 8, el kr. snit 8,8 år kr. Fur Skole: Der ansøges om etablering af 75 m2, Udskiftning af 5 cirkulationspumper og etablering af energiregistrering. Til Fur Skole: ansøges frigivet: Fur Skole

11 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN forrentning år budget reduktion/år konto Solvarme 75 m kr. 12, varme Energiregistrering kr. 8, vand Cirkulationspumper kr. 8, el kr. snit 11,1 år kr. Glyngøre Skole: Der ansøges om etablering af Solvarmeanlæg på 100 m2, færdiggørelse af eks. Zonestyringsanlæg, og etablering af Energiregistrering. Til Glyngøre Skole ansøges frigivet: Glyngøre Skole forrentning år budget reduktion/år konto Solvarme 100 m kr. 12, varme Energiregistrering kr. 8, vand Færdiggørelse af Zonestyring kr. 9, varme kr. snit 10,4 år kr. Hjerk Skole: Der ansøges om etablering af Zonestyringsanlæg samt etablering af Energiregistrering og udskiftning af to cirkulationspumper. Hjerk Harre Skole forrentning år budget reduktion/år konto Zonestyringsanlæg kr. 9, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand Cirkulationspumper kr. 8, kr. el kr. snit 8,9 år kr. Brøndum Hvidbjerg Skole: Der ansøges om etablering af 50 m2 solvarmeanlæg, samt etablering af Energiregistrering. Brøndum Hvidbjerg Skole budget reduktion/år forrentning år konto Solvarmeanlæg 50 m kr. 10, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand kr. snit 9,8 år kr. Jebjerg Skole Der ansøges om minikraftvarme med biodiesel som drivkraft til reduktion af skolens elfor-

12 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN brug og hvor kølevandet fra motordriften bruges som rumvarme og varmt brugsvand. Unitén er desuden forsynet med varmepumpe der udnytter evt. eloverskud til endnu mere varmeproduktion. I rentabilitetsberegning er indregnet 100 % servicekontrakt, der betyder at al service og reservedele og nyanlæg er inkl. Servicekontrakt betales af skolen da overskud på varme og el er indregnet og er indeholdt i budgetreduktion, så der er midler til servicekontrakt. Herudover søges om midler til udskiftning af cirkulationspumper, samt etablering af Energiregistrering. Jebjerg Skole budget reduktion/år forrentning år konto Kraftvarmeanlæg EC- Power kr. 11, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand Cirkulationspumper kr. 8, kr. el kr. snit 10,7 år kr. Lem Skole Der ansøges om etablering af Zonestyringsanlæg på Lem Skole Lem Skole forrentning år budget reduktion/år konto Zonestyringsanlæg kr. 9, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand kr. snit 8,9 år kr. Lihme Skole Der ansøges om etablering af Zonestyringsanlæg, samt etablering af energiregistrering og udskiftning af 2 cirkulationspumper Lihme Skole forrentning år budget reduktion/år konto Zonestyringsanlæg kr. 11, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand Cirkulationspumper kr. 8, kr. el kr. snit 10,4 år kr. Oddense Skole Der ansøges om minikraftvarme med biodiesel som drivkraft til reduktion af skolens elforbrug og hvor kølevandet fra motordriften bruges som rumvarme og varmt brugsvand. Unitén er desuden forsynet med varmepumpe der udnytter evt. eloverskud til endnu me-

13 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN re varmeproduktion. I rentabilitetsberegning er indregnet 100 % servicekontrakt, der betyder at al service og reservedele og nyanlæg er inkl. Servicekontrakt betales af skolen da overskud på varme og el er indregnet og er indeholdt i budgetreduktion, så der er midler til servicekontrakt. Herudover søges om midler til etablering af Energiregistrering. Oddense Skole budget reduktion/år forrentning år konto Kraftvarmeanlæg EC- Power kr. 7, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand kr. snit 7,0 år kr. Ramsing Skole Der ansøges om færdiggørelse af eks. Zonestyring og udskiftning af 3 cirkulationspumper og etablering af energiregistrering. Ramsing Skole forrentning år budget reduktion/år konto Zonestyringsanlæg kr. 9, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand Cirkulationspumper kr. 8, kr. el kr. snit 8,8 år kr. Roslev Skole Der ansøges om etablering af 100 m2 solvarmeanlæg, udskiftning af 3 cirkulationspumper og etablering af energiregistrering Roslev Skole forrentning år budget reduktion/år konto Solvarme 100 m kr. 12, varme Energiregistrering kr. 8, vand Cirkulationspumper kr. 8, kr. el kr. snit 11,4 år kr. Rødding Skole Der ansøges om etablering af 75 m2 solvarmeanlæg, hulmursisolering og etablering af energiregistrering. Rødding Skole forrentning år budget reduktion/år konto Solvarme 75 m kr. 10, varme Energiregistrering kr. 8, vand

14 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Hulmurs isolering kr. 8, kr. varme kr. snit 9,4 år kr. Selde Skole Der ansøges om etablering af 100 m2 solvarmeanlæg, samt etablering af energiregistrering, og etablering af containeranlæg fra firmaet Hybren, Mors, med patenteret stokerfyr og Rapsoliepresser, hvor olien presses fra rapsfrøene og pumpes til tank, der så efterfølgende lagres og filtreres og transporteres til F.eks. Skive ny Rådhus. Selde Skole budget reduktion/år forrentning år konto Solvarme 100 m kr. 12, varme Energiregistrering kr. 8, vand Stokerfyr til Rapsfrø og oliepresse kr. 10, varme kr. snit 10,7 år kr. Bilag: Budgetreduktioner på vand varme og el virkning 1. jan (970171) Kurve over akk. driftsbesparelse (970214)

15 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Udbygning af kloakledningsnettet bevillingssag J.nr.: Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Leif Hermann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Udsat Teknisk forvaltning indstiller: at der til konto meddeles tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 2,35 mio.kr til udbygning af kloakledningsnettet som beskrevet i efterfølgende sagsfremstilling at der meddeles rådighedsbeløb i 2008 til projektet på 2,35 mio.kr. til konto at udgiften i 2008 finansieres således, 0,710 mio.kr. fra konto udbygning af kloakledningsnettet 2007, 1,000 mio.kr. fra konto udbygning af kloakledningsnettet ,640 mio.kr. fra konto udbygning af kloakledningsnettet 2008 SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den tillægsbevilling til anlægsprojektet på 1,3 mio.kr. med henblik på kloakbyggemodning af Tingstedet i Oddense. Der er siden sket en nærmere bearbejdning af projektet og overslagsprisen på Tingstedet er steget i forhold til den eksisterende bevilling fra 1,3 mio. kr. til ca. 3,65 mio. kr. - svarende til større udgifter på 2,35 mio.kr., hvortil der søges yderligere bevilling. Stigningen i udgifterne skyldes især: Forventet at regnvandet kunne ledes øst på, men nermere undersøgelser i projektfasen viser at dette ikke er muligt - hvilket betyder at regnvandet skal ledes mod vest.

16 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Dette betyder at eks. regnvandsbassin skal udvides og eksisterende ledninger skal udskiftes. Prisen bliver relativ stor pr. grund som skyldes at grundene der udstykkes er noget større end gennemsnittet og dermed skal der anlægges flere meter ledning pr. grund end gennemsnittet. Samtidig betyder det at der bliver færre grunde at opkræve tilslutningsbidrag for. Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Udbygning af kloakledningsnettet 2007 konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling , Anlægsbevilling i alt Overslagsår Rådighedsbeløb Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik- og miljøudvalget Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Udbygn. af kloakledningsnettet 2007 konto Renovereing. af kloakledningsnettet 2007 konto Udbygn. af kloakledningsnettet 2008 konto Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift

17 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges yderligere 2,35 mio.kr. til anlægsprojektet udbygning af kloakledningsnettet i byggemodningsområdet ved Thingager i Oddense. Udgiften foreslås finansieret således, 0,710 mio.kr. fra det i budgettet for 2007 afsatte rådighedsbeløb til udbygnings af kloakledningsnettet, hvor der er et udisponeret beløb på 0,710 mio.kr., 1,0 mio.kr. fra det i budgettet for 2007 afsatte rådighedsbeløb til renovering af kloakledningsnettet med 1,0 mio.kr. hvor der er et udisponeret rådighedsbeløb på 1,0 mio.kr. 0,64 mio.kr. fra det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb til udbygnings af kloakledningsnettet, hvor der er et udisponeret beløb på 4,0 mio.kr.

18 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Byggemodning og fastsættelse af grundpris - Tingstedet, Oddense - bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at at grundprisen fastsættes til kr. 200,00 pr. m 2 for parcelhusgrunde, grundprisen fastsættes til kr ,00 pr. storparcel, at der til konto meddeles tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr til byggemodning af området Tingstedet i Oddense, at der i 2008 til konto meddeles rådighedsbeløb på kr , at udgiften i 2008 på kr. 2, finansieres fra det i 2007 afsatte rådighedsbeløb på konto til byggemodning erhvervsformål at der til Teknik- og miljøudvalgets servicedriftsbevilling/politikområde Park & Vej i 2009 og fremefter optages kr til drift og vedligeholdelse af området Thingstedet. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Leif Hermann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Udsat. SAGSFREMSTILLING Der er tidligere givet anlægsbevilling til byggemodning af Tingstedet i Oddense på udgifter kr og indtægter kr Der er sket en ny beregning af omkostningerne ved byggemodning af området. Herudover indgår etablering af fortov og gadelys langs Hindborgvej i projektet, hvilket det ikke gjorde tidligere. Udgifterne til projektet vil andrage i alt 4,0 mio.kr. svarende til kr mere end den tidligere bevilling. På baggrund herom ansøges om forhøjelse af anlægsbevillingen.

19 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Indtægterne har tidligere været opgjort til kr Det foreslås at hæve grundpriserne og indtægterne kan så opgøres til i alt kr Anlægsindtægtsbevillingen foreslås forhøjet med kr Projektet og salgsprisen for grundene forelægges til udvalgets/byrådets stillingtagen. Fastsættelse af salgsprisen for grunde Der vil være mulighed for etablering af 4 storparceller og 10 parcelhusgrunde i området. De samlede omkostninger (excl. omkostninger til forsyningsanlæg el, varme m.v.) til fordeling på grundene andrager kr Det samlede slagsareal er på m2. Byggemodningsomkostningerne pr. m2 er således på kr. 110,40. Grundprisen foreslås fastsat således: 4 storparceller (i alt m2) a kr pr. grund = kr grunde (i alt m2 a kr. 200,00 pr. m2 = kr I alt indtægter fra grunde kr Samtidig med overtagelse af en grund skal køber, ud over selve prisen for grunden, betale tilslutningsbidrag for vand, el, kloak og varme. Byggemodningsomkostninger De samlede omkostninger til projektering, udstykning, udførelse og færdiggørelse af vej- og stianlæg, vejbelysningsanlæg, forsyningsanlæg m.v. som kommunen er forpligtet til at udføre kan opgøres således: Arbejde: Kr. Arealerhvervelse Udarbejdelse af projekt og tilsyn Udstykningsomkostninger / landinspektør Etablering af vej-, sti- og parkeringsanlæg samt grønne områder Vejbelysningsanlæg Forbedringer af fortov og gadelys - Hindborgvej Anlægsbidrag - naturgas Tilslutningsafgift vand 15 grunde a kr , Tilslutningsafgift el 15 grunde a kr , Tilslutningsafgift kloak 15 grunde a kr , Tilslutningsafgift varme - 15 grunde a kr ,

20 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Museumsundersøgelser Annoncering og skiltning Uforudsete omkostninger Samlede byggemodningsomkostninger Arbejderne forventes påbegyndt i foråret 2008 med henblik på at grundene kan være klar til salg medio Endelig færdiggørelse indenfor området vil først ske efter at samtlige grunde er solgt.

21 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Byggemodning Tingstedet, Oddense - konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb 2008 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Byggemodning boligformål 2008 konto ,000 Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Overslagsår Afledt drift Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges yderligere kr til byggemodning af Tingstedet i Oddense. Udgifterne i 2008 vil andrage Udgiften foreslås finansieret ved overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på 0,686 mio.kr. i 2007, som er afsat til Tingstedet, samt 2,486 mio.kr. af det i budgettet for 2007 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af erhvervsformål konto hvor der er et udisponeret rådighedsbeløb på 3,624 mio.kr. Der er usikkerhed om, indenfor hvilken tidshorisont grundene vil kunne sælges. Skønsmæssigt kan der måske sælges 2 4 grunde i 2008 med en indtægt i størrelsesordenen 0,5 1,0 mio.kr. Indtægten i 2008 vurderes at være indeholdt i de allerede budgetterede grundsalgs-

22 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN indtægter. Udstykningen medfører afledte driftsudgifter i Park og Vej, idet det forøgede antal gadelys skal serviceres i overensstemmelse med de øvrige i Kommunen. Hertil kommer snerydning, tømning af rendestensbrønde, fejning, skilte, skader på belægning: Drift af gadelys (årlig) Øvrig drift og vedligeholdelse I alt drift (årlig) kr kr kr.

23 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Byggemodning 2008 J.nr.: A23 Sagsid.: Initialer: NJMA Åben sag KOMPETENCE Teknik- og Miljøudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at behov for yderligere grunde i Lihme gennemføres og at øvrige byggemodninger samt arealerhvervelser i henhold til behovsanalyse koncentreres omkring Skive / Højslev. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Leif Hermann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Tiltrædes, idet der også ønskes ryddet op i de grunde som gennem en årrække tilsyneladende ikke kan sælges. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har udarbejdet notat over restgrunde i kommunen, byggemodningsaktivitet i 2007 samt gennemført grundsalg i 2007 og ønsker på baggrund heraf en drøftelse af hvilke initiativer til byggemodningsopgaver i 2008 og heraf afledte arealerhvervelser som skal prioriteres gennemført. Bilag: Byggemodning ( 95778)

24 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Forslag til lokalplan nr Udvidelse af lokalcenter ved Frugtparken i Resen J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: JOCH Åben sag KOMPETENCE Skive byråd INDSTILLING/BESLUTNING Udvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 208 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens bestemmelser. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Leif Hermann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Tiltrådt. SAGSFREMSTILLING I overensstemmelse med udvalgets beslutning, i møde den , er udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan nr Forslaget åbner mulighed for at opføre ny bebyggelse uden for byggefelterne som var udlagt i lokalplan nr. 58 Lokalcenter ved Frugtparken i Resen. Bilag: Forslag til lokalplan nr Udvidelse af lokalcenter ved Frugtparken i Resen (970349)

25 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, DEN Lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Fjordvænget, Rødding J.nr.: P19 Sagsid.: Initialer: ARKI Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt, idet 1. Museets bemærkninger videresendes til ejerne af parceller i området, 2. Grundejerforeningens forslag imødekommes og 3. Boligselskabets indsigelse afvises. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Udsat til mødet i december. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Leif Hermann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Tiltrådt. SUPPLEMENT TIL SAGSFREMSTILLING Spøttrup Kommune offentliggjorde i 2004 et forslag til lokalplan for samme område. Lokalplanforslaget gav mulighed for tæt/lav byggeri og for etagebyggeri i op til 3 etager. I høringsperioden fremkom indsigelser med etagebyggeriet, og denne mulighed blev taget ud ved den endelige vedtagelse af lokalplanen den 22. december Ejerne af de 2 private arealer inden for lokalplanområdet (den ene gennem dennes advokat) har igen været kontaktet for at undersøge, om ejerne er interesseret i, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, som giver mulighed for etagebyggeri. Begge har tilkendegivet, at de ønsker det foreliggende lokalplanforslag vedtaget uændret til parcelhusbebyggelse. SAGSFREMSTILLING Et forslag til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Fjordvej i Rødding har været fremlagt i offentlig høring i perioden 5. september 31. oktober Baggrunden for lokalplanforslaget var et ønske fra en ejer af en parcel i området om, at området kan bebygges med parcelhuse i lighed med det nærliggende boligområde, idet tidligere planer om at bygge tæt/lav boligbyggeri i området er opgivet. Lokalplanområdet er omfattet af en eksisterende lokalplan nr. 152, som udlægger arealet til tæt-lav bebyggelse i form af dob-

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. august 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere