Regnskabsbemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsbemærkninger"

Transkript

1 sbemærkninger

2

3 Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes budget og regnskab er opdelt i 3 finansieringskredsløb. Et finansieringskredsløb vedrørende Sundhed inkl. behandlingspsykiatrien, et vedrørende Social- og Specialundervisningsområdet og et vedrørende Regional Udvikling. I Årsrapporten og sbemærkningerne, vil indgangsvinklen være de 3 finansieringskredsløb, som dermed opfylder de centrale krav til regnskabsaflæggelsen. Der er forskellig fokus i henholdsvis Årsrapporten og sbemærkningerne: I årsrapporten opstilles det omkostningsbaserede regnskabsresultat, hvor der ses på indtægter i forhold til omkostningerne. I regnskabsbemærkningerne er der fokus på omkostninger/udgifter sammenholdt med årsbudgettets bevillingsposter. På sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien udarbejdes årsrapporten omkostningsbaseret mens regnskabsbemærkningerne udarbejdes udgiftsbaseret. Dette underbygges ligeledes af, at Økonomiaftalerne på sundhedsområdet aftales udgiftsbaseret. På social- og specialundervisningsområdet, regional udvikling og fælles formål og administration udarbejdes regnskabsbemærkningerne omkostningsbaseret. Dette indebærer, at afskrivninger på investeringer og hensættelser til tjenestemandspensioner m.v. skal indregnes. smaterialet er opdelt således: Årsrapport Årsrapporten giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske virksomhed i det forløbne år. Årsrapporten er omkostningsbaseret. Indehold: Ledelsesberetning Beretninger: Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling og noter Årsrapporten skal først og fremmest give en generel information til offentligheden og regionens borgere om det samlede regnskab. sbemærkninger sbemærkninger indeholder en mere detaljeret og udførlig beskrivelse af Region Midtjyllands økonomi og aktivitet i. smærkningerne er på sundhedsområdet primært udgiftsbaseret og på øvrige områder omkostningsbaseret. I regnskabsbemækningerne er der for hvert område en overordnet beskrivelse af økonomi og aktivitet, hvor forudsætningerne fra budgettet sammenholdes med den aktivitet, som faktisk har fundet sted i.

4 Indholdsfortegnelse Sidetal 0 Sammenfatning af årsregnskab Sundhed Hovedkonto Oversigt over sammenhængen mellem omkostningsbaseret regnskab og udgiftsbaseret regnskab for Sundhed Sundhed - somatikken Indledning Drift Aktivitet (og produktivitet) Servicemål Kontaktpersonordningen Udskrivningsbreve Kræftpakker Anlægsinvesteringer Personaleoversigt Specifikke bemærkninger Egne hospitaler Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Friklinikken Brædstrup Præhospitalet Fællesudgifter og indtægter Behandling over regionsgrænser ekskl. privathospitaler Private hospitaler (udvidet frit sygehusvalg og aftaler efter udbud) Hospice Fælles puljer HR-puljer Arbejdsskadeforsikringer Sevicefunktioner Kommunal indtægt for ambulant genoptræning Praksissektoren m.v Tilskudsmedicin Sundhedsadministration Sundhed psykiatri Indledning Psykiatri- og socialledelsens overordnede vurdering af økonomi og aktivitet Drift Ordinære budgetmidler Statsstøttede projekter Aktivitet Aktivitet i psykiatrien Aktiviteter finansieret af ordinære budgetmidler Aktivitet finansieret af satspuljemidler Servicemål Kontaktpersonordningen Anlægsinvesteringer Sundhed fælles somatik og psykiatri Driftsudgifter Anlægsinvesteringer Finansiering Bloktilskud fra Staten Kommunale grundbidrag Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Aktivitetsbestemte tilskud fra Staten... 42

5 2 Social- og Specialundervisning Hovedkonto Social- og Specialundervisning Indledning Drift og finansiering Totalregnskabet Kommuneregnskabet Bevillingsregnskabet Bemærkninger til driftsresultatet for Psykiatri og social Bemærkninger til resultatet for driften af tilbuddene Bemærkninger til fællesudgifter og administration Aktivitet Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Servicemål Anlægsinvesteringer Regional Udvikling Hovedkonto Regional Udvikling Indledning Drift Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Den Regionale Udviklingsplan Regional Udvikling i øvrigt Periodeforskydninger Planlægnings- analyse- og udviklingsudgifter Servicemål Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Den Regionale Udviklingsplan (RUP) Regional Udvikling i øvrigt Personaleoversigt Finansiering Fælles formål og administration - Hovedkonto Fælles formål og administration Indledning Drift Fælles administration Kalkulatoriske omkostninger Politisk organisation Tjenestemandspensioner Anlægsinvesteringer Fordeling Personaleoversigt Renter Hovedkonto Renter Fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab Balancen Hovedkonto Balancen Langfristet gæld Leasing Likviditet Gennemsnitslikviditet... 71

6 7 soversigter soversigter på bevillingsniveau Afsluttede anlægssager på under 10 mio. kr Hovedtal for regnskab Oversigt over hovedtal Oversigt over uforbrugte overførte bevillinger Resultatopgørelse for socialområdet... 82

7 Sammenfatning af årsregnskab Sammenfatning af årsregnskab Region Midtjylland sbemærkninger 1

8 Sammenfatning af årsregnskab Sammenfatning af årsregnskab 0. Indledning Regionernes budget og regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb: Sundhed, Regional Udvikling og Socialområdet. De overordnede økonomiske rammer for driften af sundhedsområdet fastsættes i de årlige økonomiaftaler og DUT-reguleringer. Rammerne er baseret på udgiftsprincippet, hvorefter udgifterne på det enkelte område finansieres af dedikerede indtægter uden mulighed for omprioritering. I Region Midtjylland er regionsrådets bevillinger og økonomistyringen tilrettelagt efter udgiftsprincippet. sresultatet for vurderes i forhold til de afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger samt de materielle forudsætninger herfor. Regional Udvikling er budgetteret ud fra omkostningsprincippet. sresultatet forklares omkostningsbaseret. Det bemærkes, at omkostningerne er marginale på området. Budget og regnskabet for socialområdet er baseret på omkostningsprincippet. Rammerne for budget og regnskab fastsættes i de årlige rammeaftaler med kommunerne. Kommunerne betaler via taksterne for periodens ressourceforbrug. Det betyder, at kommunerne betaler årets afskrivninger og forrentninger samt hensættelser af tjenestemandspensioner. sresultatet vurderes i forhold til de faktiske kommunale takstbetalinger sammenholdt med de faktisk afholdte udgifter. 1. Sundhed Det overordnede regnskabsresultat for sundhedsområdet er vist i tabel 0.1. Tabel 0.1. Sundhedsområdets regnskabsresultat sammenholdt med budget inklusiv tillægsbevillinger. Budget inklusiv Udgifter i mio. kr. tillægsbevillinger Afvigelse 1) Driftsudgifter , ,1 501,7 Anlægsudgifter 1.061, ,7-40,7 Udgifter i alt , ,8 461,0 Finansiering 2) , ,4-82,6 Netto 531,8 153,4 378,4 1) + angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. 2) Finansiering omfatter bloktilskud, aktivitetsafhængig stats- og kommunebidrag samt kommunalt grundbidrag, men er eksklusiv låneoptag. Som det ses, er driftsudgifterne 501,7 mio. kr. mindre end bevillingen, hvilket svarer til 2,5 % af den samlede bevilling. Netto er der et merforbrug på anlægsbudgettet på -40,7 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der er dels tale om forsinkelser af byggeri herunder Kvalitetsfondsprojekter og manglende kvalitetsfondsindtægter. På finansieringssiden er der mindre indtægter vedr. kommunal medfinansiering på -82,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes en lavere aktivitet, omlægning fra senge til ambulantbehandling samt omlægninger af takssystemet. Der er således et samlet mindreforbrug i forhold til de afgivne bevillinger på i alt 378,4 mio. kr. Budget inkl. tillægsbevillinger var forventet at blive 532 mio. kr. større end finansieringsgrundlaget. Forskellen mellem finansieringsgrundlaget i og det korrigerede budget var dels et oprindelig forventet merforbrug på i alt 84,2 mio. kr., dels overførsler og andre korrektioner på driften på 45 mio. kr. og overførsler m.v. på anlæg på i alt 365 mio. kr. Det var forudsat, at balancen imellem forventede udgifter og finansieringsgrundlaget skulle tilvejebringes ved låneoptag på 330 mio. kr. og et forbrug af likvide midler på 202 mio. kr. Det udgiftsbaserede resultat for drift, anlæg og renter viser et forbrug af likvide midler på 153 mio. kr. før låneoptag. Forbruget af likviditet i skyldes betalingsforskydninger vedrørende anlæg, idet der i væsentligt omfang er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til. Region Midtjylland sbemærkninger 2

9 Sammenfatning af årsregnskab Bemærkninger til regnskabsresultatet for driften: Tabel 0.2 Sundhedsområdets driftsudgifter Oprindeligt budget *) Korrigeret budget Afvigelser (KB-R11) Udgifter i mio kr. Sundhed Drift Hospitaler , , ,0 347,4 Fælles udgifter/indtægter 1.271,0 962,5 978,5-16,0 Praksissektoren 3.070, , ,1-21,9 Tilskudsmedicin 1.583, , ,1 53,6 Administration, Sundhed 104,7 98,6 92,8 5,7 Somatik i alt , , ,5 368,8 Psykiatri 1.438, , ,5 39,2 Andel af fælles formål og adm.og renter 553,7 592,8 499,1 93,7 I alt udgifter , , ,1 501,7 *) Inkl. organisatoriske ændringer som følge af omstillingsplanen - = merudgifter/mindreindtægter,+ = mindreudgifter/merindtægter Samlet kommer sundhedsområdets driftsbudget ud med et mindreforbrug på 501,7 mio. kr. i forhold budget inklusiv tillægsbevillinger. Der er tale om et betydeligt mindreforbrug i forhold til de afgivne bevillinger. Mindreforbruget skyldes i hovedtræk: at implementeringen af Omstillingsplanen er gennemført hurtigere end forventet, hvilket betyder at der er sket en fremrykning af de vedtagne besparelser, samt at der på alle driftsområder har været meget kraftig fokus på økonomistyringen, og sikkerhed for at budgetterne blev overholdt, herunder har der været en opbremsning i hospitalernes driftsinvesteringer vedr. udstyr, efteruddannelse samt forbrug af vikarer. De somatiske hospitaler kommer ud med et samlet mindreforbrug på 347,4 mio. kr. Der er mindreforbrug på ca. 267 mio. kr. på hospitalernes lønkonti som følge af ovenstående, 50 mio. kr. på øvrige udgiftsområder (herunder de nævnte driftsinvesteringer vedr. it-udstyr, vikarudgifter, efteruddannelse m.v) samt 31 mio. kr. i merindtægter på en række indtægtsområder. Det skal bemærkes, at der har været et fald i vikarudgifterne fra 2010 til på ca. 54 mio. kr. på regionens hospitaler. I de økonomiske styringsmodeller for hospitalerne vedrørende ændringer i aktiviteten, merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger indgår, at det sikres at hospitalerne har mulighed for en høj grad af sikkerhed for deres økonomiske fundament, mens usikkerheden om økonomien søges holdt på fælleskontiene. Der er et merforbrug til fællesudgifter på -16 mio. kr. Merforbruget dækker dels over merudgifter vedr. behandling over regionsgrænser på 79,2 mio. kr., mindreudgifter til privathospitaler på 34,6 mio. kr., mindreudgifter på hospice og servicefunktioner m.m. på 28,6 mio. kr. For Praksissektoren er der tale om merudgifter på -21,9 mio. kr. Udgifterne til Tilskudsmedicin er 53,6 mio. kr. mindre end budgetteret jf. Økonomiaftalen. Økonomiaftalen indeholder en medicingaranti, hvorefter regionernes merudgifter kompenseres med 75 % af merudgifter i forhold til det forudsatte. De administrative udgifter på sundhedsområdet er 5,7 mio. kr. mindre end forudsat. Psykiatrien har mindreudgifter på 39,2 mio. kr. Der er tale om mindreudgifter på de Psykiatriske afdelinger samt uforbrugte satspuljemidler og fælles puljer. Andel af Fællesformål og administration og renter viser et mindreforbrug på 93,7 mio. kr. Region Midtjylland sbemærkninger 3

10 Sammenfatning af årsregnskab Der har været mindreudgifter på renter, tjenestemandspensioner samt indtægtsdækkede aktiviteter vedr. Koncern HR. Modsat har der været merudgifter på It-fælles, som følge af bl.a., at det ikke er lykkedes at indhente det overførte underskud fra 2010 på 22,6 mio. kr. 2. Social og Specialundervisning Det overordnede regnskabsresultat for Social og Specialundervisning er vist i nedenstående tabel: Tabel 0.3 Social og Specialundervisnings regnskabsresultat sammenholdt med budget inklusiv tillægsbevillinger. Budget 2010 inklusiv Omkostninger i mio. kr. tillægsbevillinger 2010 Afvigelse ) Bruttodriftsomkostninger 1.366, ,7 9,7 Anlægsomkostninger 0,0-3,0 3,0 Omkostninger i alt 1.366, ,7 12,7 Finansiering(Takstbetalinger, bloktilskud,objektive finansieringsbidrag og div. indtægter) , ,1 26,0 Netto 48,3 9,7 38,7 1) + angiver mindreomkostninger eller merindtægt og angiver meromkostninger eller mindreindtægt. Nettodriftsresultatet for viser i alt et underskud på 9,7 mio. kr. 3. Regional Udvikling Tabel 0.4. sresultat for Regional Udvikling sammenholdt med budget inklusiv tillægsbevillinger. Budget inklusiv Omkostninger i mio. kr. tillægsbevillinger Afvigelse 1) Driftsudgifter 793,3 588,7 204,6 Finansiering -585,1-585,1 0,0 Netto 208,2 3,6 204,6 1) + angiver mindreomkostninger eller merindtægt og angiver meromkostninger eller mindreindtægt. Der er budgetteret driftsomkostninger som er 204,6 mio. kr. større end finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel fra tidligere budgetår til budget. I regnskab er driftsomkostningerne på 588,7 mio. kr. Heraf udgør omkostningerne 10,5 mio. kr. og andel af renter 1,5 mio. kr. Finansieringen er på 585,1 mio. kr. således at der er et underskud på 3,6 mio. kr. i. Region Midtjylland sbemærkninger 4

11 Hovedkonto 1 Sundhed Sundhed Hovedkonto 1 Region Midtjylland sbemærkninger 5

12 Hovedkonto 1 Sundhed 1. Sundhed Hovedkonto Oversigt over sammenhængen mellem omkostningsbaseret regnskab og udgiftsbaseret regnskab for Sundhed Bevillingerne på sundhedsområdet er afgivet efter omkostningsbaserede principper. Imidlertid har økonomistyringen på området i været foretaget på udgifter. Derfor er der behov for at omsætte det omkostningsbaserede regnskabsresultat til et udgiftsbaseret resultat. Dette sker ved at der opstilles en tabel, hvor der korrigeres for de beregnede omkostninger. Derved bliver der skabt en sammenhæng mellem årets driftsresultat i årsrapportens resultatopgørelse i det omkostningsbaserede regnskab og årets nettoudgifter. Bevillingsafgivelsen efter udgiftsbaserede principper skal ses i sammenhæng med, at de økonomiske rammer for sundhedsområdet i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske regioner ligeledes sker efter udgiftsbaserede principper og at økonomistyringen på sundhedsområdet derfor også fokuserer på udgifter. Tabel 1.0 Oversigt over sammenhængen mellem omkostningsbaseret regnskab og udgiftsbaseret regnskab for sundhed Sundhed Somatik Psykiatri Andel af fællesformål Mio. kr Total Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Nettoomkostninger før finansiering , ,8 52, ,4 9,4 512,4-4,7 Aktiverede anskaffelser 1.082,4 30,3 982,9 2,1 67,1 Af- og nedskrivninger -643,6-603,4-40,2 Lagerreguleringer 4,8 4,8 Pensionshensættelser -77,5-68,3-0,2-9,0 Feriepengehensættelse 12,8 17,3-0,3-4,2 Øvrige periodiseringer 16,8 35,0 0,4-13,3-5,3 I alt 395,7-584,3 982,4-50,9 67,1-13,3-5,3 Nettoudgifter før finansiering , , , ,5 76,5 499,1-10,0 2. Udgiftsbaseret regnskab for Sundhed (hovedkonto 1) Det samlede udgiftsregnskab kan i hovedtal opstilles som i tabel for hovedkonto 1. Tabellen viser henholdsvis det oprindelige budget og det korrigerede budget set i forhold til udgiftsregnskab i hovedtal. Region Midtjylland sbemærkninger 6

13 Hovedkonto 1 Sundhed Tabel Sammendrag af regnskab for Sundhed Oprindeligt Korrigeret Afvigelser Beløb i mio kr. budget *) budget (KB-R11) Sundhed Drift Hospitaler , , ,0 347,4 Fælles udgifter/indtægter 1.271,0 962,5 978,5-16,0 Praksissektoren 3.070, , ,1-21,9 Tilskudsmedicin 1.583, , ,1 53,6 Administration, Sundhed 104,7 98,6 92,8 5,7 Somatik i alt , , ,5 368,8 Psykiatri i alt 1.438, , ,5 39,2 Andel af fælles formål og adm.og renter 553,7 592,8 499,1 93,7 Driftsudgifter i alt , , ,1 501,7 Anlæg Hospitaler 597,7 902, ,7-132,3 Psykiatri 49,1 117,2 76,5 40,7 Fælles reserve 46,0 57,1 0,5 56,6 Anlæg i alt 692, , ,7-34,9 Andel af fælles formål og adm. for anlæg 3,5-15,6-10,0-5,7 Anlægsudgifter i alt 696, , ,7-40,6 Total udgifter for sundhed , , ,8 461,1 Finansiering Bloktilskud fra staten , , ,8 0,0 Bløderudligningsordningen -12,0-12,0-12,0 0,0 Kommunale grundbidrag , , ,7 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , , ,4-82,6 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten -556,5-556,5-556,5 0,0 Finansieringsindtægter i alt , , ,4-82,6 Resultat - udgiftsbaseret 68,5 531,8 153,4 378,4 Omkostninger Omkostninger drift 572,4 572,7 648,5-75,8 Omkostninger anlæg -696, , ,2-16,9 Omkostninger i alt -123,8-488,4-395,7-92,7 *) Inkl. organisatoriske ændringer som følge af omstillingsplanen - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter sbemærkningerne under hovedkonto 1 vil have fokus på afvigelser mellem det korrigerede budget og udgifterne i regnskab. I de efterfølgende afsnit vil der indenfor de enkelte områder blive afgivet bemærkninger. Region Midtjylland sbemærkninger 7

14 Hovedkonto 1 Sundhed 1.1 Sundhed - somatikken Indledning Region Midtjylland har ansvaret for sundhedsområdet. Regionen skal drive og udvikle sundhedsvæsenet og være med til at tilbyde den bedste og nyeste behandling. Det drejer sig om hospitalerne, tilskud til medicin, de praktiserende læger, ambulance- og akutbilstjeneste og det øvrige såkaldte præhospitale beredskab, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Derudover er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse. Region Midtjyllands sundhedsvæsen var i karakteriseret ved fokus på budgetoverholdelse og implementering af Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Med hensyn til den aktivitetsmæssige side af regnskabet henvises til det følgende særskilte afsnit om aktiviteten Drift Tabel 1.1 Driftsudgifter Udgifter, mio. kr. Oprindeligt budget *) Korrigeret budget Afvigelse (KB-R11) Korrektion til regnskab **) Afvigelse - korrigeret Hospitaler mv. Hospitalsenheden Horsens 798,7 872,8 815,3 57,5-2,6 54,9 RH Randers og Grenaa Sundhedshus 1.007,3 996,3 991,3 5,1 0,5 5,6 Hospitalsenheden Vest 1.973, , ,1 39,4-15,1 24,3 Hospitalsenhed Midt 2.355, , ,1 64,5 13,1 77,6 Aarhus Universitetshospital 5.853, , ,9 143,3 16,3 159,6 Friklinikken Brædstrup 55,6 54,2 39,5 14,7 14,7 Præhospitalet 706,1 686,9 663,9 22,9 22,9 Hospitaler , , ,0 347,4 12,2 359,6 Fællesudgifter og -indtægter 1.271,0 962,5 978,5-16,0-12,2-28,2 Hospitaler mv. i alt , , ,5 331,3 0,0 331,3 Nære Sundhedstilbud 4.654, , ,1 31,7 31,7 Administration, Sundhed 104,7 98,6 92,8 5,7 5,7 Total , , ,5 368,8 0,0 368,8 - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter. *) Inkl. organisatoriske ændringer som følge af omstillingsplanen. **) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Tabellens regnskabsresultat på ,5 mio. kr. udviser, i forhold til korrigeret budget på ,2 mio. kr., en mindreudgift på 368,8 mio. kr. På hospitalerne under ét har der været en mindreudgift på 347,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til de af regionsrådet afgivne bevillinger skyldes i hovedtræk.: at implementeringen af Omstillingsplanen er gennemført hurtigere end forventet, hvilket betyder en fremrykning af de vedtagne besparelser, at der på alle driftsområder har været meget kraftig fokus på økonomistyringen, og sikkerhed for at budgetterne holdes, herunder har der været en opbremsning i hospitalerne driftsinvesteringer vedr. itudstyr, vikarudgifter, efteruddannelse m.v. Der er mindreforbrug på ca. 267 mio. kr. på hospitalernes lønkonti som følge af ovenstående, 50 mio. kr. på øvrige udgiftsområder (herunder de nævnte driftsinvesteringer vedr. it-udstyr, vikarudgifter, efteruddannelse m.v.) samt 31 mio. kr. i merindtægter på række indtægtsområder. Region Midtjylland sbemærkninger 8

15 Hovedkonto 1 Sundhed Det skal bemærkes, at der har været et fald i vikarudgifterne fra 2010 til på ca. 54 mio. kr. på regionens hospitaler. I forhold til mindreforbruget på 347,4 mio. kr. kommer en række korrektioner som følge af hjemtrækningsprojekter, ny dyr medicin og nye behandlinger, aktivitetspulje, strålebehandling mv., idet hospitalernes faktiske aktivitet og hjemtrækninger har været anderledes end forudsat ved fordelingen af budgetmidler, svarende til en nettomerudgift på 12,2 mio. kr. Disse korrektioner indstilles gennemført i overførselssagen. Korrigeret herfor er mindreudgifterne på hospitalerne 359,6 mio. kr. Den samlede mindreudgift på hospitalerne udgør 2,7 % sammenholdt med det korrigerede budget. Resultatet dækker over udsving fra hospital til hospital, men alle hospitaler har i haft en mindreudgift i forhold til budgettet. Samtlige mindreforbrug på hospitalerne i vil blive indstillet overført til På fællesudgifter og -indtægter er der tale om en merudgift på -16,0 mio. kr. De væsentligste ubalancer på fælles udgifter og indtægter, skyldes merudgifter vedr. behandling over regionsgrænser på -79,2 mio. kr., mindreudgifter til privathospitaler på 34,6 mio. kr., mindreudgifter på hospice m.v. på 6,2 mio. kr. og på servicefunktioner 11,8 mio. kr. I forhold til de 16 mio. kr. på Fællesudgifter og -indtægter kommer en række korrektioner, idet hospitalernes faktiske aktivitet og hjemtrækninger har været anderledes end forudsat ved udlægningen af budget, svarende til - 12,2 mio. kr. (jf. beskrivelsen for de somatiske hospitaler). Korrigeret herfor er merudgifterne på fællesudgifter og -indtægter 28,3 mio. kr. I dette nettobeløb er indeholdt en række betalingsforskydninger, som vil blive indstillet overført til For Nære Sundhedstilbud er der tale om en mindreudgift på 31,7 mio. kr. Den nærmere kommentering af regnskabsresultatet oplistes ikke her, men kan læses i afsnit 1.1.6, Specifikke bemærkninger. Region Midtjylland sbemærkninger 9

16 Hovedkonto 1 Sundhed Aktivitet og produktivitet Tabel 1.2 Aktivitetstal Aktivitet Antal udskrevne HE Horsens RH Randers HE Vest HE Midt AUH Friklinikken, Brædstrup Antal udskrevne i alt Ambulante besøg HE Horsens RH Randers HE Vest HE Midt AUH Friklinikken, Brædstrup Ambulante besøg i alt Antal cpr.nr. HE Horsens RH Randers HE Vest HE Midt AUH Friklinikken, Brædstrup Antal cpr. nr. i alt Operationer HE Horsens RH Randers HE Vest HE Midt AUH Friklinikken, Brædstrup Operationer i alt Data PAS pr. 10. marts Opgørelsen af aktiviteten på de somatiske hospitaler i Region Midtjylland viser, at der blev behandlet personer. Det er en nedgang i forhold til 2010, der undtagen Hospitalsenheden Horsens, kan tilskrives alle de somatiske hospitaler. Disse borgere fik tilsammen ambulante besøg og blev tilsammen udskrevet gange i løbet af året. Der blev foretaget operationer. bærer præg af, at flere hospitaler påbegyndte implementeringen af EPJ. Denne faktor kan gøre, at sammenligneligheden for enkelte hospitaler årene imellem ikke er hensigtsmæssig. Aktivitetstallene udviser generelt et fald. Dette fald er primært begrundet i ændringerne i omstillingsplanen og i specialeplanen, der blev gennemført i. Region Midtjylland sbemærkninger 10

17 Hovedkonto 1 Sundhed Tabel 1.3 Opgørelse af aktivitetsstyringen DRG-værdi i kr. Samlet aktivitet Meraktivitet Udbetaling af aktivitetspuljen Aktivitet udover aktivitetspuljen Afdrag på gæld Hospitalsenheden Horsens RH Randers og Grenaa Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital DRG-værdi i alt Data LPR pr. 10. marts Aktivitetsstyringsmodellen bruges blandt andet til fordeling til aktivitetspuljen. Aktivitetspuljen var i på samlet 105 mio. kr. fordelt på 6 somatiske hospitaler. RH Silkeborg og Hammel er i blevet lagt sammen med RH Viborg, Skive til HE Midt. Herudover blev AUH, Skejby og AUH, Århus Sygehus også sammenlagt. Begge hospitaler bliver i aktivitetssammenhæng set under et. Aktivitetspuljen er i udmøntet fuldt ud. Det skal dog bemærkes, at i kraft af at RH Silkeborg og Hammel og RH Viborg, Skive i er lagt sammen, har RH Viborg, Skive modtaget overskydende meraktivitet fra RH Silkeborg, Hammel for at opnå fuld udmøntning af aktivitetspuljen. Der er flere hospitaler, der præsterer en aktivitet, der ligger over deres andel af aktivitetspuljen. Meraktiviteten, der aktivitetsstyres, hvor meraktivitet er forskellen mellem basislinjen og den præsterede aktivitet, var i 661,879 mio. kr. Heraf er de førnævnte 105 mio. kr. finansieret af takstpuljen. Den samlede aktivitet præsteret af de somatiske hospitaler i regionen var på mio. kr. I forhold til 2010 er det en vækst på 3,05 %. I 2008 havde 3 hospitaler heriblandt RH Randers og Grenaa et driftsunderskud. Dette blev konverteret til en aktivitetsgæld, som hospitalerne havde mulighed for at afdrage af meraktiviteten over 4 år. I 2009 blev der sammenlagt afdraget 49,655 mio. kr. I 2010 blev der afdraget for 55,064 mio. kr. I er RH Randers eneste hospital med aktivitetsgæld, og afdrager med 3,465 mio. kr. RH Randers her herefter en restgæld på 17,090 mio. kr., som skal være afdraget senest ultimo Servicemål I dette afsnit afrapporteres om status for servicemål for: - Kontaktpersonordningen - Udskrivningsbreve - Implementering af kræftpakker Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen skal være med til at sikre patienterne gode sammenhængende patientforløb på hospitalerne og i Psykiatrien. Kontaktpersonens rolle er at sikre, at ingen patienter efterlades i et tomrum i patientforløbet, at patienten aldrig er i tvivl om, hvor han/hun kan henvende sig, og der aldrig er usikkerhed om, hvor ansvaret for patienten er placeret. Ordningen bygger på lov om kontaktpersoner samt Den Danske Kvalitetsmodel. Fra 2010 er loven ændret, så der kun tilbydes kontaktperson, når behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage eller to ambulante besøg. Patienter med særlige behov skal tilbydes kontaktperson inden for 24 timer. Danske Regioner har defineret, hvilke diagnoser der hører under særlige behov. Regionsrådet har vedtaget en målsætning om en opfyldelsesgrad på mindst 90 % ved den halvårlige opfølgning på ordningen. Flere af hospitalerne har med den ændrede opgørelsesmåde ikke kunnet leve op til målopfyldelsen på 90 %. Dette gælder også for psykiatrien. Region Midtjylland sbemærkninger 11

18 Hovedkonto 1 Sundhed Tabel 1.4 Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen Målsætning for målopfyldelse i % Samlet for Senest v. 3. døgn/3. besøg Samlet for Særlige behov /inden for 24 timer Hospitalsenheden Horsens RH Randers og Grenaa * Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Psykiatrien */** - Voksne - Børn Data i ovenstående opgørelse er hentet fra InfoRM. * Patienterne tilbydes kontaktperson inden for 24 timer. Derfor er der kun målopfyldelse i én kolonne. ** Der foreligger kun data for 2. halvår i InfoRM Udskrivningsbreve Tabel 1.5 Servicemål for udskrivningsbreve Procentdel udskrivningsbreve afsendt indenfor 3 hverdage *) Procentdel udskrivningsbreve afsendt indenfor 2 hverdage **) *) Opgørelsen dækker perioden 1. jan sept.. **) Opgørelsen dækker perioden 1. okt dec.. ***) Onkologisk afdeling er fratrukket. Aarhus Universitetshospital ***) Målsætning for Servicemål målopfyldelse 3 hverdage 80% 75% 78% 82% 56% 77% 2 hverdage 95% 69% 81% 79% 61% 80% Regionsrådet vedtog den 24. august en revision af servicemålene for det somatiske område. Målopfyldelsen for servicemålet udskrivningsbreve er således både opgjort på baggrund af servicemålet før revisionen og servicemålet efter denne revision. Opgørelsen er baseret på data fra ledelsessystemet InfoRM, og procentdelen angiver antal udskrivningsbreve, der opfylder målet i forhold til alle udskrivninger, der bør medføre et udskrivningsbrev. Med henblik på at kunne monitorere på samtlige servicemål på det somatiske område, pågår et arbejde med at forbedre integrationen mellem MidtEPJ og bookingsystemet Bookplan samt udvikling af SFI er 1 i MidtEPJ, der skal understøtte monitorering af servicemål. Ligeledes vil hensigtsmæssig registreringspraksis i forhold til monitorering af servicemål blive fastlagt. En servicemålsrapport i InfoRM til brug for samtlige hospitaler vil blive udviklet og valideret i takt med at data forefindes i InfoRM. Hermed forventes det, at servicemål for de somatiske hospitaler vil kunne monitoreres på InfoRM inden udgangen af Med denne forstærkede indsats i forhold til tilgængelighed af data og datakvalitet, forventes det, at der fremover sker en forbedring af målopfyldelsen som følge af den øgede mulighed for opfølgning. Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Randers 1 SFI står for Sundheds Fagligt Indhold. SFI er et dokumentationsfelt, og sammensætningen af en eller flere SFIér giver de konkrete skærmbilleder i MidtEPJ. Region Midtjylland sbemærkninger 12

19 Hovedkonto 1 Sundhed Kræftpakker Siden oktober 2010 har Region Midtjylland monitoreret kræftpakkerne i ledelsesinformationssystemet InfoRM. Det overordnede formål er at sikre, at patienterne tilbydes behandling inden for de fastsatte tider i kræftpakkerne. Monitoreringen i InfoRM leverer datagrundlaget for, at der på både fagligt og ledelsesmæssigt niveau kan foregå en effektiv opfølgning på manglende målopfyldelse på forløbstiderne. Derigennem muliggøres også identifikation af eventuelle flaskehalse i patientforløbene med mulighed for efterfølgende kvalitetsforbedringer. Der er fastsat et politisk vedtaget servicemål på 90 % for forløbstiderne i kræftpakkerne. Resultaterne for viser, at hvis der ses på den samlede forløbstid fra henvisning til start på behandling, er der en målopfyldelse på 90 % på områderne kræft i lunge, tyk- og endetarm, hjerne, sarkomer og modermærke. For områderne øvre mavetarm og kvindelige kønsorganer ligger målopfyldelsen på %. Områderne hoved-hals, blære- og nyre, mandlige kønsorganer og hæmatologi har en målopfyldelse på under 80 %. Den manglende målopfyldelse på forløbstiderne kan skyldes faglige behov for flere undersøgelser i forløbene, hvilket forlænger udredningstiden, behov for øget kapacitet eller registreringsmæssige forhold. Der er i Region Midtjylland på flere områder et stykke vej endnu, men der arbejdes intensivt på at nå helt i mål. Kræftområdet er et selvfølgeligt fokusområde i Region Midtjylland, og det er besluttet at fastholde et stærkt ledelsesfokus, til der ses målopfyldelse. I har der været særligt fokus på lungekræftforløbene, hvor der er opnået fuld målopfyldelse. I 2012 er de urologiske kræftformer (kræft i blære- og nyre samt mandlige kønsorganer) udvalgt som et særligt fokusområde Anlægsinvesteringer Tabel 1.6 Anlægsoversigt Opr. budget Korr. budget Afvigelse Udgifter, mio. kr. (KB-R11) Hospitaler mv. Hospitalsenheden Horsens 2,4 89,6 29,1 60,5 RH Randers og Grenaa 10,4 54,1 31,5 22,7 Hospitalsenheden Vest 7,2 33,2 21,2 12,0 RH Silkeborg og Hammel Neurocenter 19,8 53,4 21,1 32,2 Aarhus universitetshospital, Skejby 0,0 29,2 24,0 5,1 RH Viborg, Skive 0,4 19,5 13,8 5,7 Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 164,7 289,5 176,7 112,8 Medicoteknisk Afdeling 230,0 293,9 205,2 88,7 Kvalitetsfondsprojekt: DNU Aarhus 13,9-93,0 284,4-377,4 Kvalitetsfondsprojekt: RH Viborg 19,6-32,2 59,2-91,5 Kvalitetsfondsprojekt: DNV-Gødstrup 0,0 25,0 45,5-20,6 Præhospitalet 0,0 12,0 8,7 3,4 Pulje vedr. forventet salg af bygninger 0,0-25,4 0,0-25,4 Sundhedshuse, lægehuse og lægeboliger 39,6 52,8 44,7 8,1 It-sundhedsprojekter 30,0 59,0 57,5 1,6 Skejby Akutcenter, Hovedforsyninger og Trygfondens familiehus 0,0 30,3 12,3 18,1 Diverse fælles projekter 57,7 11,5-0,3 11,7 Rådighedsbeløb i alt 595,7 902, ,7-132,3 For Hospitalsenheden Horsens skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerende budget for primært forsinkelse på to store anlægsprojekter, der omhandler indflytning af senge fra Brædstrup og en tilbygning til den fælles akutmodtagelse. Forsinkelsen på disse to projekter skyldes, at de har afventet færdiggørelsen af andre anlægsprojekter på matriklen. For Regionshospitalet Randers skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for primært en forsinkelse af finanslovsprojektet Renovering af Administrationsbygning etablering af klinisk udviklingsfunktion. Projektet er forsinket på grund af den gennemførte omstillingsplan i. Det er indgået aftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af projektet kan overføres til 2012, hvor det afsluttes. Region Midtjylland sbemærkninger 13

20 Hovedkonto 1 Sundhed For Hospitalsenheden Vest skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for mindreforbrug på en række forskellige mindre anlægsprojekter. Der er primært tale om tidsforskydninger, hvor arbejdet er udført, men hvor betalingerne for arbejdet først gennemføres efterfølgende. For Regionshospitalet Silkeborg skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for forsinkelse på en række forskellige anlægsprojekter. Forsinkelserne skyldes den gennemførte omstillingsplan i og interne rokader på hospitaler, der har udskudt gennemførelsen af enkelte projekter. For Aarhus Universitetshospital, Skejby skyldes afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskab en mindre forsinkelse på projektet Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet. Det var nødvendigt at lave en mindre tilretning af tidsplanen efter afsluttet licitation. For Regionshospitalet Viborg skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for en forsinkelse på projektet med indretning af dagkirurgi i den tidligere Øre-næse-hals-afdeling. Afsnittet er taget i brug, så der er udelukkende tale om en tidsforskydning af betalingen af arbejdet, og regnskabet er således ikke lukket endnu. For Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for primært et stort mindreforbrug på projektet med udvidelse af strålekapaciteten i Aarhus. For det første skyldes afvigelsen, at der blev afsat et rådighedsbeløb til indkøb af to ekstra acceleratorer, men hvor det i løbet af projektets gennemførelse har vist sig, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for disse to acceleratorer, som det var forventningen, da projektet blev igangsat. Derudover har der i projektet været gode licitationsresultater, hvilket yderligere har medvirket til mindreforbruget. Herudover har der været forsinkelser på indkøb af medicoteknisk udstyr. Det skyldes, at for dele af de indkøb af medicoteknisk udstyr, der er igangsat i, skal de sidste regninger for det indkøbte udstyr først betales primo 2012, hvor udstyret er leveret og installeret. Generelt for kvalitetsfondsprojekterne er der i tabel 1. 6 negative afvigelser mellem regnskab og de korrigerede budgetter for. De negative afvigelser skyldes, at Region Midtjylland endnu ikke har modtaget statens andel af finansieringen af kvalitetsfondsprojekterne. Den statslige andel forventes indbetalt primo For kvalitetsfondsprojektet DNU skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for for DNU en forsinkelse på en række delprojekter. Afvigelsen skyldes primært projektet Akut underprojekt Nord 1, hvor projekteringen har været forsinket i forhold til den planlagte tidsplan og en forsinkelse på projektet Byggemodning, infrastruktur og landskab, hvor et budgetteret tilslutningsbidrag for kloak ikke blevet betalt i. For kvalitetsfondsprojektet RH Viborg skyldes afvigelsen mellem det korrigerede budget for og regnskab et mindreforbrug i forhold til det afsatte rådighedsbeløb til projektorganisationen i. Mindreforbruget skyldes, at der efter at rådighedsbeløbet i blev afsat er blevet foretaget en revurdering af tidsplan og investeringsplan, hvilket gør, at det afsatte rådighedsbeløb ikke stemmer overens med behovet i. Flere af de udgifter der tidligere var forventet i, falder nu i starten af For kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup skyldes afvigelsen mellem det korrigerede budget for og regnskab, at valg af totalrådgiver blev udskudt et par måneder, hvilket har medført, at budgetterede udgifter til rådgivere, byggeplads mv. udskydes til For Præhospital skyldes afvigelsen primært en forsinkelse på etablering af nyt kontrolrum. Puljen til forventet salg af bygninger er negativ, da forventede salg af bygninger i endnu ikke er blevet realiseret. For den afsatte pulje til Sundhedshuse, Lægehuse og lægeboliger skyldes afvigelsen primært en forsinkelse på etablering af Grenaa Sundhedshus. På It-sundhedsprojekter er der en mindre tidsforskydning. Endelig er der en afvigelse mellem det korrigerede budget for og regnskab for etablering af Skejby Akutcenter, Hovedforsyninger og Trygfondens Familiehus. Den samlede tidsplan forventes overholdt. Der er blot tale om en tidsforskydning af udførelse. Afvigelsen på diverse fællesprojekter vedrører primært puljen til el-projekter. Region Midtjylland sbemærkninger 14

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet xxx

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet xxx Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Maj 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-295-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2007 Bemærkninger til Regnskab 2007 Forord Region Midtjyllands regnskab 2007 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 24. september 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Bind 1 Forord Region Midtjyllands Budget 2009 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Notat vedr. forslag til

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene. Marts 2010

Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene. Marts 2010 Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Marts 2010 BERETNING OM STYRING AF AKTIVITET PÅ SYGEHUSENE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere