Regnskabsbemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsbemærkninger"

Transkript

1 sbemærkninger

2

3 Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes budget og regnskab er opdelt i 3 finansieringskredsløb. Et finansieringskredsløb vedrørende Sundhed inkl. behandlingspsykiatrien, et vedrørende Social- og Specialundervisningsområdet og et vedrørende Regional Udvikling. I Årsrapporten og sbemærkningerne, vil indgangsvinklen være de 3 finansieringskredsløb, som dermed opfylder de centrale krav til regnskabsaflæggelsen. Der er forskellig fokus i henholdsvis Årsrapporten og sbemærkningerne: I årsrapporten opstilles det omkostningsbaserede regnskabsresultat, hvor der ses på indtægter i forhold til omkostningerne. I regnskabsbemærkningerne er der fokus på omkostninger/udgifter sammenholdt med årsbudgettets bevillingsposter. På sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien udarbejdes årsrapporten omkostningsbaseret mens regnskabsbemærkningerne udarbejdes udgiftsbaseret. Dette underbygges ligeledes af, at Økonomiaftalerne på sundhedsområdet aftales udgiftsbaseret. På social- og specialundervisningsområdet, regional udvikling og fælles formål og administration udarbejdes regnskabsbemærkningerne omkostningsbaseret. Dette indebærer, at afskrivninger på investeringer og hensættelser til tjenestemandspensioner m.v. skal indregnes. smaterialet er opdelt således: Årsrapport Årsrapporten giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske virksomhed i det forløbne år. Årsrapporten er omkostningsbaseret. Indehold: Ledelsesberetning Beretninger: Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling og noter Årsrapporten skal først og fremmest give en generel information til offentligheden og regionens borgere om det samlede regnskab. sbemærkninger sbemærkninger indeholder en mere detaljeret og udførlig beskrivelse af Region Midtjyllands økonomi og aktivitet i. smærkningerne er på sundhedsområdet primært udgiftsbaseret og på øvrige områder omkostningsbaseret. I regnskabsbemækningerne er der for hvert område en overordnet beskrivelse af økonomi og aktivitet, hvor forudsætningerne fra budgettet sammenholdes med den aktivitet, som faktisk har fundet sted i.

4 Indholdsfortegnelse Sidetal 0 Sammenfatning af årsregnskab Sundhed Hovedkonto Oversigt over sammenhængen mellem omkostningsbaseret regnskab og udgiftsbaseret regnskab for Sundhed Sundhed - somatikken Indledning Drift Aktivitet (og produktivitet) Servicemål Kontaktpersonordningen Udskrivningsbreve Kræftpakker Anlægsinvesteringer Personaleoversigt Specifikke bemærkninger Egne hospitaler Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Friklinikken Brædstrup Præhospitalet Fællesudgifter og indtægter Behandling over regionsgrænser ekskl. privathospitaler Private hospitaler (udvidet frit sygehusvalg og aftaler efter udbud) Hospice Fælles puljer HR-puljer Arbejdsskadeforsikringer Sevicefunktioner Kommunal indtægt for ambulant genoptræning Praksissektoren m.v Tilskudsmedicin Sundhedsadministration Sundhed psykiatri Indledning Psykiatri- og socialledelsens overordnede vurdering af økonomi og aktivitet Drift Ordinære budgetmidler Statsstøttede projekter Aktivitet Aktivitet i psykiatrien Aktiviteter finansieret af ordinære budgetmidler Aktivitet finansieret af satspuljemidler Servicemål Kontaktpersonordningen Anlægsinvesteringer Sundhed fælles somatik og psykiatri Driftsudgifter Anlægsinvesteringer Finansiering Bloktilskud fra Staten Kommunale grundbidrag Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Aktivitetsbestemte tilskud fra Staten... 42

5 2 Social- og Specialundervisning Hovedkonto Social- og Specialundervisning Indledning Drift og finansiering Totalregnskabet Kommuneregnskabet Bevillingsregnskabet Bemærkninger til driftsresultatet for Psykiatri og social Bemærkninger til resultatet for driften af tilbuddene Bemærkninger til fællesudgifter og administration Aktivitet Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Servicemål Anlægsinvesteringer Regional Udvikling Hovedkonto Regional Udvikling Indledning Drift Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Den Regionale Udviklingsplan Regional Udvikling i øvrigt Periodeforskydninger Planlægnings- analyse- og udviklingsudgifter Servicemål Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Den Regionale Udviklingsplan (RUP) Regional Udvikling i øvrigt Personaleoversigt Finansiering Fælles formål og administration - Hovedkonto Fælles formål og administration Indledning Drift Fælles administration Kalkulatoriske omkostninger Politisk organisation Tjenestemandspensioner Anlægsinvesteringer Fordeling Personaleoversigt Renter Hovedkonto Renter Fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab Balancen Hovedkonto Balancen Langfristet gæld Leasing Likviditet Gennemsnitslikviditet... 71

6 7 soversigter soversigter på bevillingsniveau Afsluttede anlægssager på under 10 mio. kr Hovedtal for regnskab Oversigt over hovedtal Oversigt over uforbrugte overførte bevillinger Resultatopgørelse for socialområdet... 82

7 Sammenfatning af årsregnskab Sammenfatning af årsregnskab Region Midtjylland sbemærkninger 1

8 Sammenfatning af årsregnskab Sammenfatning af årsregnskab 0. Indledning Regionernes budget og regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb: Sundhed, Regional Udvikling og Socialområdet. De overordnede økonomiske rammer for driften af sundhedsområdet fastsættes i de årlige økonomiaftaler og DUT-reguleringer. Rammerne er baseret på udgiftsprincippet, hvorefter udgifterne på det enkelte område finansieres af dedikerede indtægter uden mulighed for omprioritering. I Region Midtjylland er regionsrådets bevillinger og økonomistyringen tilrettelagt efter udgiftsprincippet. sresultatet for vurderes i forhold til de afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger samt de materielle forudsætninger herfor. Regional Udvikling er budgetteret ud fra omkostningsprincippet. sresultatet forklares omkostningsbaseret. Det bemærkes, at omkostningerne er marginale på området. Budget og regnskabet for socialområdet er baseret på omkostningsprincippet. Rammerne for budget og regnskab fastsættes i de årlige rammeaftaler med kommunerne. Kommunerne betaler via taksterne for periodens ressourceforbrug. Det betyder, at kommunerne betaler årets afskrivninger og forrentninger samt hensættelser af tjenestemandspensioner. sresultatet vurderes i forhold til de faktiske kommunale takstbetalinger sammenholdt med de faktisk afholdte udgifter. 1. Sundhed Det overordnede regnskabsresultat for sundhedsområdet er vist i tabel 0.1. Tabel 0.1. Sundhedsområdets regnskabsresultat sammenholdt med budget inklusiv tillægsbevillinger. Budget inklusiv Udgifter i mio. kr. tillægsbevillinger Afvigelse 1) Driftsudgifter , ,1 501,7 Anlægsudgifter 1.061, ,7-40,7 Udgifter i alt , ,8 461,0 Finansiering 2) , ,4-82,6 Netto 531,8 153,4 378,4 1) + angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. 2) Finansiering omfatter bloktilskud, aktivitetsafhængig stats- og kommunebidrag samt kommunalt grundbidrag, men er eksklusiv låneoptag. Som det ses, er driftsudgifterne 501,7 mio. kr. mindre end bevillingen, hvilket svarer til 2,5 % af den samlede bevilling. Netto er der et merforbrug på anlægsbudgettet på -40,7 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der er dels tale om forsinkelser af byggeri herunder Kvalitetsfondsprojekter og manglende kvalitetsfondsindtægter. På finansieringssiden er der mindre indtægter vedr. kommunal medfinansiering på -82,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes en lavere aktivitet, omlægning fra senge til ambulantbehandling samt omlægninger af takssystemet. Der er således et samlet mindreforbrug i forhold til de afgivne bevillinger på i alt 378,4 mio. kr. Budget inkl. tillægsbevillinger var forventet at blive 532 mio. kr. større end finansieringsgrundlaget. Forskellen mellem finansieringsgrundlaget i og det korrigerede budget var dels et oprindelig forventet merforbrug på i alt 84,2 mio. kr., dels overførsler og andre korrektioner på driften på 45 mio. kr. og overførsler m.v. på anlæg på i alt 365 mio. kr. Det var forudsat, at balancen imellem forventede udgifter og finansieringsgrundlaget skulle tilvejebringes ved låneoptag på 330 mio. kr. og et forbrug af likvide midler på 202 mio. kr. Det udgiftsbaserede resultat for drift, anlæg og renter viser et forbrug af likvide midler på 153 mio. kr. før låneoptag. Forbruget af likviditet i skyldes betalingsforskydninger vedrørende anlæg, idet der i væsentligt omfang er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til. Region Midtjylland sbemærkninger 2

9 Sammenfatning af årsregnskab Bemærkninger til regnskabsresultatet for driften: Tabel 0.2 Sundhedsområdets driftsudgifter Oprindeligt budget *) Korrigeret budget Afvigelser (KB-R11) Udgifter i mio kr. Sundhed Drift Hospitaler , , ,0 347,4 Fælles udgifter/indtægter 1.271,0 962,5 978,5-16,0 Praksissektoren 3.070, , ,1-21,9 Tilskudsmedicin 1.583, , ,1 53,6 Administration, Sundhed 104,7 98,6 92,8 5,7 Somatik i alt , , ,5 368,8 Psykiatri 1.438, , ,5 39,2 Andel af fælles formål og adm.og renter 553,7 592,8 499,1 93,7 I alt udgifter , , ,1 501,7 *) Inkl. organisatoriske ændringer som følge af omstillingsplanen - = merudgifter/mindreindtægter,+ = mindreudgifter/merindtægter Samlet kommer sundhedsområdets driftsbudget ud med et mindreforbrug på 501,7 mio. kr. i forhold budget inklusiv tillægsbevillinger. Der er tale om et betydeligt mindreforbrug i forhold til de afgivne bevillinger. Mindreforbruget skyldes i hovedtræk: at implementeringen af Omstillingsplanen er gennemført hurtigere end forventet, hvilket betyder at der er sket en fremrykning af de vedtagne besparelser, samt at der på alle driftsområder har været meget kraftig fokus på økonomistyringen, og sikkerhed for at budgetterne blev overholdt, herunder har der været en opbremsning i hospitalernes driftsinvesteringer vedr. udstyr, efteruddannelse samt forbrug af vikarer. De somatiske hospitaler kommer ud med et samlet mindreforbrug på 347,4 mio. kr. Der er mindreforbrug på ca. 267 mio. kr. på hospitalernes lønkonti som følge af ovenstående, 50 mio. kr. på øvrige udgiftsområder (herunder de nævnte driftsinvesteringer vedr. it-udstyr, vikarudgifter, efteruddannelse m.v) samt 31 mio. kr. i merindtægter på en række indtægtsområder. Det skal bemærkes, at der har været et fald i vikarudgifterne fra 2010 til på ca. 54 mio. kr. på regionens hospitaler. I de økonomiske styringsmodeller for hospitalerne vedrørende ændringer i aktiviteten, merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger indgår, at det sikres at hospitalerne har mulighed for en høj grad af sikkerhed for deres økonomiske fundament, mens usikkerheden om økonomien søges holdt på fælleskontiene. Der er et merforbrug til fællesudgifter på -16 mio. kr. Merforbruget dækker dels over merudgifter vedr. behandling over regionsgrænser på 79,2 mio. kr., mindreudgifter til privathospitaler på 34,6 mio. kr., mindreudgifter på hospice og servicefunktioner m.m. på 28,6 mio. kr. For Praksissektoren er der tale om merudgifter på -21,9 mio. kr. Udgifterne til Tilskudsmedicin er 53,6 mio. kr. mindre end budgetteret jf. Økonomiaftalen. Økonomiaftalen indeholder en medicingaranti, hvorefter regionernes merudgifter kompenseres med 75 % af merudgifter i forhold til det forudsatte. De administrative udgifter på sundhedsområdet er 5,7 mio. kr. mindre end forudsat. Psykiatrien har mindreudgifter på 39,2 mio. kr. Der er tale om mindreudgifter på de Psykiatriske afdelinger samt uforbrugte satspuljemidler og fælles puljer. Andel af Fællesformål og administration og renter viser et mindreforbrug på 93,7 mio. kr. Region Midtjylland sbemærkninger 3

10 Sammenfatning af årsregnskab Der har været mindreudgifter på renter, tjenestemandspensioner samt indtægtsdækkede aktiviteter vedr. Koncern HR. Modsat har der været merudgifter på It-fælles, som følge af bl.a., at det ikke er lykkedes at indhente det overførte underskud fra 2010 på 22,6 mio. kr. 2. Social og Specialundervisning Det overordnede regnskabsresultat for Social og Specialundervisning er vist i nedenstående tabel: Tabel 0.3 Social og Specialundervisnings regnskabsresultat sammenholdt med budget inklusiv tillægsbevillinger. Budget 2010 inklusiv Omkostninger i mio. kr. tillægsbevillinger 2010 Afvigelse ) Bruttodriftsomkostninger 1.366, ,7 9,7 Anlægsomkostninger 0,0-3,0 3,0 Omkostninger i alt 1.366, ,7 12,7 Finansiering(Takstbetalinger, bloktilskud,objektive finansieringsbidrag og div. indtægter) , ,1 26,0 Netto 48,3 9,7 38,7 1) + angiver mindreomkostninger eller merindtægt og angiver meromkostninger eller mindreindtægt. Nettodriftsresultatet for viser i alt et underskud på 9,7 mio. kr. 3. Regional Udvikling Tabel 0.4. sresultat for Regional Udvikling sammenholdt med budget inklusiv tillægsbevillinger. Budget inklusiv Omkostninger i mio. kr. tillægsbevillinger Afvigelse 1) Driftsudgifter 793,3 588,7 204,6 Finansiering -585,1-585,1 0,0 Netto 208,2 3,6 204,6 1) + angiver mindreomkostninger eller merindtægt og angiver meromkostninger eller mindreindtægt. Der er budgetteret driftsomkostninger som er 204,6 mio. kr. større end finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel fra tidligere budgetår til budget. I regnskab er driftsomkostningerne på 588,7 mio. kr. Heraf udgør omkostningerne 10,5 mio. kr. og andel af renter 1,5 mio. kr. Finansieringen er på 585,1 mio. kr. således at der er et underskud på 3,6 mio. kr. i. Region Midtjylland sbemærkninger 4

11 Hovedkonto 1 Sundhed Sundhed Hovedkonto 1 Region Midtjylland sbemærkninger 5

12 Hovedkonto 1 Sundhed 1. Sundhed Hovedkonto Oversigt over sammenhængen mellem omkostningsbaseret regnskab og udgiftsbaseret regnskab for Sundhed Bevillingerne på sundhedsområdet er afgivet efter omkostningsbaserede principper. Imidlertid har økonomistyringen på området i været foretaget på udgifter. Derfor er der behov for at omsætte det omkostningsbaserede regnskabsresultat til et udgiftsbaseret resultat. Dette sker ved at der opstilles en tabel, hvor der korrigeres for de beregnede omkostninger. Derved bliver der skabt en sammenhæng mellem årets driftsresultat i årsrapportens resultatopgørelse i det omkostningsbaserede regnskab og årets nettoudgifter. Bevillingsafgivelsen efter udgiftsbaserede principper skal ses i sammenhæng med, at de økonomiske rammer for sundhedsområdet i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske regioner ligeledes sker efter udgiftsbaserede principper og at økonomistyringen på sundhedsområdet derfor også fokuserer på udgifter. Tabel 1.0 Oversigt over sammenhængen mellem omkostningsbaseret regnskab og udgiftsbaseret regnskab for sundhed Sundhed Somatik Psykiatri Andel af fællesformål Mio. kr Total Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Nettoomkostninger før finansiering , ,8 52, ,4 9,4 512,4-4,7 Aktiverede anskaffelser 1.082,4 30,3 982,9 2,1 67,1 Af- og nedskrivninger -643,6-603,4-40,2 Lagerreguleringer 4,8 4,8 Pensionshensættelser -77,5-68,3-0,2-9,0 Feriepengehensættelse 12,8 17,3-0,3-4,2 Øvrige periodiseringer 16,8 35,0 0,4-13,3-5,3 I alt 395,7-584,3 982,4-50,9 67,1-13,3-5,3 Nettoudgifter før finansiering , , , ,5 76,5 499,1-10,0 2. Udgiftsbaseret regnskab for Sundhed (hovedkonto 1) Det samlede udgiftsregnskab kan i hovedtal opstilles som i tabel for hovedkonto 1. Tabellen viser henholdsvis det oprindelige budget og det korrigerede budget set i forhold til udgiftsregnskab i hovedtal. Region Midtjylland sbemærkninger 6

13 Hovedkonto 1 Sundhed Tabel Sammendrag af regnskab for Sundhed Oprindeligt Korrigeret Afvigelser Beløb i mio kr. budget *) budget (KB-R11) Sundhed Drift Hospitaler , , ,0 347,4 Fælles udgifter/indtægter 1.271,0 962,5 978,5-16,0 Praksissektoren 3.070, , ,1-21,9 Tilskudsmedicin 1.583, , ,1 53,6 Administration, Sundhed 104,7 98,6 92,8 5,7 Somatik i alt , , ,5 368,8 Psykiatri i alt 1.438, , ,5 39,2 Andel af fælles formål og adm.og renter 553,7 592,8 499,1 93,7 Driftsudgifter i alt , , ,1 501,7 Anlæg Hospitaler 597,7 902, ,7-132,3 Psykiatri 49,1 117,2 76,5 40,7 Fælles reserve 46,0 57,1 0,5 56,6 Anlæg i alt 692, , ,7-34,9 Andel af fælles formål og adm. for anlæg 3,5-15,6-10,0-5,7 Anlægsudgifter i alt 696, , ,7-40,6 Total udgifter for sundhed , , ,8 461,1 Finansiering Bloktilskud fra staten , , ,8 0,0 Bløderudligningsordningen -12,0-12,0-12,0 0,0 Kommunale grundbidrag , , ,7 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , , ,4-82,6 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten -556,5-556,5-556,5 0,0 Finansieringsindtægter i alt , , ,4-82,6 Resultat - udgiftsbaseret 68,5 531,8 153,4 378,4 Omkostninger Omkostninger drift 572,4 572,7 648,5-75,8 Omkostninger anlæg -696, , ,2-16,9 Omkostninger i alt -123,8-488,4-395,7-92,7 *) Inkl. organisatoriske ændringer som følge af omstillingsplanen - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter sbemærkningerne under hovedkonto 1 vil have fokus på afvigelser mellem det korrigerede budget og udgifterne i regnskab. I de efterfølgende afsnit vil der indenfor de enkelte områder blive afgivet bemærkninger. Region Midtjylland sbemærkninger 7

14 Hovedkonto 1 Sundhed 1.1 Sundhed - somatikken Indledning Region Midtjylland har ansvaret for sundhedsområdet. Regionen skal drive og udvikle sundhedsvæsenet og være med til at tilbyde den bedste og nyeste behandling. Det drejer sig om hospitalerne, tilskud til medicin, de praktiserende læger, ambulance- og akutbilstjeneste og det øvrige såkaldte præhospitale beredskab, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Derudover er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse. Region Midtjyllands sundhedsvæsen var i karakteriseret ved fokus på budgetoverholdelse og implementering af Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Med hensyn til den aktivitetsmæssige side af regnskabet henvises til det følgende særskilte afsnit om aktiviteten Drift Tabel 1.1 Driftsudgifter Udgifter, mio. kr. Oprindeligt budget *) Korrigeret budget Afvigelse (KB-R11) Korrektion til regnskab **) Afvigelse - korrigeret Hospitaler mv. Hospitalsenheden Horsens 798,7 872,8 815,3 57,5-2,6 54,9 RH Randers og Grenaa Sundhedshus 1.007,3 996,3 991,3 5,1 0,5 5,6 Hospitalsenheden Vest 1.973, , ,1 39,4-15,1 24,3 Hospitalsenhed Midt 2.355, , ,1 64,5 13,1 77,6 Aarhus Universitetshospital 5.853, , ,9 143,3 16,3 159,6 Friklinikken Brædstrup 55,6 54,2 39,5 14,7 14,7 Præhospitalet 706,1 686,9 663,9 22,9 22,9 Hospitaler , , ,0 347,4 12,2 359,6 Fællesudgifter og -indtægter 1.271,0 962,5 978,5-16,0-12,2-28,2 Hospitaler mv. i alt , , ,5 331,3 0,0 331,3 Nære Sundhedstilbud 4.654, , ,1 31,7 31,7 Administration, Sundhed 104,7 98,6 92,8 5,7 5,7 Total , , ,5 368,8 0,0 368,8 - = merudgifter/mindreindtægter, + = mindreudgifter/merindtægter. *) Inkl. organisatoriske ændringer som følge af omstillingsplanen. **) Korrektion til regnskabet sker i forbindelse med overførselssagen. Tabellens regnskabsresultat på ,5 mio. kr. udviser, i forhold til korrigeret budget på ,2 mio. kr., en mindreudgift på 368,8 mio. kr. På hospitalerne under ét har der været en mindreudgift på 347,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til de af regionsrådet afgivne bevillinger skyldes i hovedtræk.: at implementeringen af Omstillingsplanen er gennemført hurtigere end forventet, hvilket betyder en fremrykning af de vedtagne besparelser, at der på alle driftsområder har været meget kraftig fokus på økonomistyringen, og sikkerhed for at budgetterne holdes, herunder har der været en opbremsning i hospitalerne driftsinvesteringer vedr. itudstyr, vikarudgifter, efteruddannelse m.v. Der er mindreforbrug på ca. 267 mio. kr. på hospitalernes lønkonti som følge af ovenstående, 50 mio. kr. på øvrige udgiftsområder (herunder de nævnte driftsinvesteringer vedr. it-udstyr, vikarudgifter, efteruddannelse m.v.) samt 31 mio. kr. i merindtægter på række indtægtsområder. Region Midtjylland sbemærkninger 8

15 Hovedkonto 1 Sundhed Det skal bemærkes, at der har været et fald i vikarudgifterne fra 2010 til på ca. 54 mio. kr. på regionens hospitaler. I forhold til mindreforbruget på 347,4 mio. kr. kommer en række korrektioner som følge af hjemtrækningsprojekter, ny dyr medicin og nye behandlinger, aktivitetspulje, strålebehandling mv., idet hospitalernes faktiske aktivitet og hjemtrækninger har været anderledes end forudsat ved fordelingen af budgetmidler, svarende til en nettomerudgift på 12,2 mio. kr. Disse korrektioner indstilles gennemført i overførselssagen. Korrigeret herfor er mindreudgifterne på hospitalerne 359,6 mio. kr. Den samlede mindreudgift på hospitalerne udgør 2,7 % sammenholdt med det korrigerede budget. Resultatet dækker over udsving fra hospital til hospital, men alle hospitaler har i haft en mindreudgift i forhold til budgettet. Samtlige mindreforbrug på hospitalerne i vil blive indstillet overført til På fællesudgifter og -indtægter er der tale om en merudgift på -16,0 mio. kr. De væsentligste ubalancer på fælles udgifter og indtægter, skyldes merudgifter vedr. behandling over regionsgrænser på -79,2 mio. kr., mindreudgifter til privathospitaler på 34,6 mio. kr., mindreudgifter på hospice m.v. på 6,2 mio. kr. og på servicefunktioner 11,8 mio. kr. I forhold til de 16 mio. kr. på Fællesudgifter og -indtægter kommer en række korrektioner, idet hospitalernes faktiske aktivitet og hjemtrækninger har været anderledes end forudsat ved udlægningen af budget, svarende til - 12,2 mio. kr. (jf. beskrivelsen for de somatiske hospitaler). Korrigeret herfor er merudgifterne på fællesudgifter og -indtægter 28,3 mio. kr. I dette nettobeløb er indeholdt en række betalingsforskydninger, som vil blive indstillet overført til For Nære Sundhedstilbud er der tale om en mindreudgift på 31,7 mio. kr. Den nærmere kommentering af regnskabsresultatet oplistes ikke her, men kan læses i afsnit 1.1.6, Specifikke bemærkninger. Region Midtjylland sbemærkninger 9

16 Hovedkonto 1 Sundhed Aktivitet og produktivitet Tabel 1.2 Aktivitetstal Aktivitet Antal udskrevne HE Horsens RH Randers HE Vest HE Midt AUH Friklinikken, Brædstrup Antal udskrevne i alt Ambulante besøg HE Horsens RH Randers HE Vest HE Midt AUH Friklinikken, Brædstrup Ambulante besøg i alt Antal cpr.nr. HE Horsens RH Randers HE Vest HE Midt AUH Friklinikken, Brædstrup Antal cpr. nr. i alt Operationer HE Horsens RH Randers HE Vest HE Midt AUH Friklinikken, Brædstrup Operationer i alt Data PAS pr. 10. marts Opgørelsen af aktiviteten på de somatiske hospitaler i Region Midtjylland viser, at der blev behandlet personer. Det er en nedgang i forhold til 2010, der undtagen Hospitalsenheden Horsens, kan tilskrives alle de somatiske hospitaler. Disse borgere fik tilsammen ambulante besøg og blev tilsammen udskrevet gange i løbet af året. Der blev foretaget operationer. bærer præg af, at flere hospitaler påbegyndte implementeringen af EPJ. Denne faktor kan gøre, at sammenligneligheden for enkelte hospitaler årene imellem ikke er hensigtsmæssig. Aktivitetstallene udviser generelt et fald. Dette fald er primært begrundet i ændringerne i omstillingsplanen og i specialeplanen, der blev gennemført i. Region Midtjylland sbemærkninger 10

17 Hovedkonto 1 Sundhed Tabel 1.3 Opgørelse af aktivitetsstyringen DRG-værdi i kr. Samlet aktivitet Meraktivitet Udbetaling af aktivitetspuljen Aktivitet udover aktivitetspuljen Afdrag på gæld Hospitalsenheden Horsens RH Randers og Grenaa Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital DRG-værdi i alt Data LPR pr. 10. marts Aktivitetsstyringsmodellen bruges blandt andet til fordeling til aktivitetspuljen. Aktivitetspuljen var i på samlet 105 mio. kr. fordelt på 6 somatiske hospitaler. RH Silkeborg og Hammel er i blevet lagt sammen med RH Viborg, Skive til HE Midt. Herudover blev AUH, Skejby og AUH, Århus Sygehus også sammenlagt. Begge hospitaler bliver i aktivitetssammenhæng set under et. Aktivitetspuljen er i udmøntet fuldt ud. Det skal dog bemærkes, at i kraft af at RH Silkeborg og Hammel og RH Viborg, Skive i er lagt sammen, har RH Viborg, Skive modtaget overskydende meraktivitet fra RH Silkeborg, Hammel for at opnå fuld udmøntning af aktivitetspuljen. Der er flere hospitaler, der præsterer en aktivitet, der ligger over deres andel af aktivitetspuljen. Meraktiviteten, der aktivitetsstyres, hvor meraktivitet er forskellen mellem basislinjen og den præsterede aktivitet, var i 661,879 mio. kr. Heraf er de førnævnte 105 mio. kr. finansieret af takstpuljen. Den samlede aktivitet præsteret af de somatiske hospitaler i regionen var på mio. kr. I forhold til 2010 er det en vækst på 3,05 %. I 2008 havde 3 hospitaler heriblandt RH Randers og Grenaa et driftsunderskud. Dette blev konverteret til en aktivitetsgæld, som hospitalerne havde mulighed for at afdrage af meraktiviteten over 4 år. I 2009 blev der sammenlagt afdraget 49,655 mio. kr. I 2010 blev der afdraget for 55,064 mio. kr. I er RH Randers eneste hospital med aktivitetsgæld, og afdrager med 3,465 mio. kr. RH Randers her herefter en restgæld på 17,090 mio. kr., som skal være afdraget senest ultimo Servicemål I dette afsnit afrapporteres om status for servicemål for: - Kontaktpersonordningen - Udskrivningsbreve - Implementering af kræftpakker Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen skal være med til at sikre patienterne gode sammenhængende patientforløb på hospitalerne og i Psykiatrien. Kontaktpersonens rolle er at sikre, at ingen patienter efterlades i et tomrum i patientforløbet, at patienten aldrig er i tvivl om, hvor han/hun kan henvende sig, og der aldrig er usikkerhed om, hvor ansvaret for patienten er placeret. Ordningen bygger på lov om kontaktpersoner samt Den Danske Kvalitetsmodel. Fra 2010 er loven ændret, så der kun tilbydes kontaktperson, når behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage eller to ambulante besøg. Patienter med særlige behov skal tilbydes kontaktperson inden for 24 timer. Danske Regioner har defineret, hvilke diagnoser der hører under særlige behov. Regionsrådet har vedtaget en målsætning om en opfyldelsesgrad på mindst 90 % ved den halvårlige opfølgning på ordningen. Flere af hospitalerne har med den ændrede opgørelsesmåde ikke kunnet leve op til målopfyldelsen på 90 %. Dette gælder også for psykiatrien. Region Midtjylland sbemærkninger 11

18 Hovedkonto 1 Sundhed Tabel 1.4 Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen Målsætning for målopfyldelse i % Samlet for Senest v. 3. døgn/3. besøg Samlet for Særlige behov /inden for 24 timer Hospitalsenheden Horsens RH Randers og Grenaa * Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Psykiatrien */** - Voksne - Børn Data i ovenstående opgørelse er hentet fra InfoRM. * Patienterne tilbydes kontaktperson inden for 24 timer. Derfor er der kun målopfyldelse i én kolonne. ** Der foreligger kun data for 2. halvår i InfoRM Udskrivningsbreve Tabel 1.5 Servicemål for udskrivningsbreve Procentdel udskrivningsbreve afsendt indenfor 3 hverdage *) Procentdel udskrivningsbreve afsendt indenfor 2 hverdage **) *) Opgørelsen dækker perioden 1. jan sept.. **) Opgørelsen dækker perioden 1. okt dec.. ***) Onkologisk afdeling er fratrukket. Aarhus Universitetshospital ***) Målsætning for Servicemål målopfyldelse 3 hverdage 80% 75% 78% 82% 56% 77% 2 hverdage 95% 69% 81% 79% 61% 80% Regionsrådet vedtog den 24. august en revision af servicemålene for det somatiske område. Målopfyldelsen for servicemålet udskrivningsbreve er således både opgjort på baggrund af servicemålet før revisionen og servicemålet efter denne revision. Opgørelsen er baseret på data fra ledelsessystemet InfoRM, og procentdelen angiver antal udskrivningsbreve, der opfylder målet i forhold til alle udskrivninger, der bør medføre et udskrivningsbrev. Med henblik på at kunne monitorere på samtlige servicemål på det somatiske område, pågår et arbejde med at forbedre integrationen mellem MidtEPJ og bookingsystemet Bookplan samt udvikling af SFI er 1 i MidtEPJ, der skal understøtte monitorering af servicemål. Ligeledes vil hensigtsmæssig registreringspraksis i forhold til monitorering af servicemål blive fastlagt. En servicemålsrapport i InfoRM til brug for samtlige hospitaler vil blive udviklet og valideret i takt med at data forefindes i InfoRM. Hermed forventes det, at servicemål for de somatiske hospitaler vil kunne monitoreres på InfoRM inden udgangen af Med denne forstærkede indsats i forhold til tilgængelighed af data og datakvalitet, forventes det, at der fremover sker en forbedring af målopfyldelsen som følge af den øgede mulighed for opfølgning. Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Randers 1 SFI står for Sundheds Fagligt Indhold. SFI er et dokumentationsfelt, og sammensætningen af en eller flere SFIér giver de konkrete skærmbilleder i MidtEPJ. Region Midtjylland sbemærkninger 12

19 Hovedkonto 1 Sundhed Kræftpakker Siden oktober 2010 har Region Midtjylland monitoreret kræftpakkerne i ledelsesinformationssystemet InfoRM. Det overordnede formål er at sikre, at patienterne tilbydes behandling inden for de fastsatte tider i kræftpakkerne. Monitoreringen i InfoRM leverer datagrundlaget for, at der på både fagligt og ledelsesmæssigt niveau kan foregå en effektiv opfølgning på manglende målopfyldelse på forløbstiderne. Derigennem muliggøres også identifikation af eventuelle flaskehalse i patientforløbene med mulighed for efterfølgende kvalitetsforbedringer. Der er fastsat et politisk vedtaget servicemål på 90 % for forløbstiderne i kræftpakkerne. Resultaterne for viser, at hvis der ses på den samlede forløbstid fra henvisning til start på behandling, er der en målopfyldelse på 90 % på områderne kræft i lunge, tyk- og endetarm, hjerne, sarkomer og modermærke. For områderne øvre mavetarm og kvindelige kønsorganer ligger målopfyldelsen på %. Områderne hoved-hals, blære- og nyre, mandlige kønsorganer og hæmatologi har en målopfyldelse på under 80 %. Den manglende målopfyldelse på forløbstiderne kan skyldes faglige behov for flere undersøgelser i forløbene, hvilket forlænger udredningstiden, behov for øget kapacitet eller registreringsmæssige forhold. Der er i Region Midtjylland på flere områder et stykke vej endnu, men der arbejdes intensivt på at nå helt i mål. Kræftområdet er et selvfølgeligt fokusområde i Region Midtjylland, og det er besluttet at fastholde et stærkt ledelsesfokus, til der ses målopfyldelse. I har der været særligt fokus på lungekræftforløbene, hvor der er opnået fuld målopfyldelse. I 2012 er de urologiske kræftformer (kræft i blære- og nyre samt mandlige kønsorganer) udvalgt som et særligt fokusområde Anlægsinvesteringer Tabel 1.6 Anlægsoversigt Opr. budget Korr. budget Afvigelse Udgifter, mio. kr. (KB-R11) Hospitaler mv. Hospitalsenheden Horsens 2,4 89,6 29,1 60,5 RH Randers og Grenaa 10,4 54,1 31,5 22,7 Hospitalsenheden Vest 7,2 33,2 21,2 12,0 RH Silkeborg og Hammel Neurocenter 19,8 53,4 21,1 32,2 Aarhus universitetshospital, Skejby 0,0 29,2 24,0 5,1 RH Viborg, Skive 0,4 19,5 13,8 5,7 Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 164,7 289,5 176,7 112,8 Medicoteknisk Afdeling 230,0 293,9 205,2 88,7 Kvalitetsfondsprojekt: DNU Aarhus 13,9-93,0 284,4-377,4 Kvalitetsfondsprojekt: RH Viborg 19,6-32,2 59,2-91,5 Kvalitetsfondsprojekt: DNV-Gødstrup 0,0 25,0 45,5-20,6 Præhospitalet 0,0 12,0 8,7 3,4 Pulje vedr. forventet salg af bygninger 0,0-25,4 0,0-25,4 Sundhedshuse, lægehuse og lægeboliger 39,6 52,8 44,7 8,1 It-sundhedsprojekter 30,0 59,0 57,5 1,6 Skejby Akutcenter, Hovedforsyninger og Trygfondens familiehus 0,0 30,3 12,3 18,1 Diverse fælles projekter 57,7 11,5-0,3 11,7 Rådighedsbeløb i alt 595,7 902, ,7-132,3 For Hospitalsenheden Horsens skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerende budget for primært forsinkelse på to store anlægsprojekter, der omhandler indflytning af senge fra Brædstrup og en tilbygning til den fælles akutmodtagelse. Forsinkelsen på disse to projekter skyldes, at de har afventet færdiggørelsen af andre anlægsprojekter på matriklen. For Regionshospitalet Randers skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for primært en forsinkelse af finanslovsprojektet Renovering af Administrationsbygning etablering af klinisk udviklingsfunktion. Projektet er forsinket på grund af den gennemførte omstillingsplan i. Det er indgået aftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af projektet kan overføres til 2012, hvor det afsluttes. Region Midtjylland sbemærkninger 13

20 Hovedkonto 1 Sundhed For Hospitalsenheden Vest skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for mindreforbrug på en række forskellige mindre anlægsprojekter. Der er primært tale om tidsforskydninger, hvor arbejdet er udført, men hvor betalingerne for arbejdet først gennemføres efterfølgende. For Regionshospitalet Silkeborg skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for forsinkelse på en række forskellige anlægsprojekter. Forsinkelserne skyldes den gennemførte omstillingsplan i og interne rokader på hospitaler, der har udskudt gennemførelsen af enkelte projekter. For Aarhus Universitetshospital, Skejby skyldes afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskab en mindre forsinkelse på projektet Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet. Det var nødvendigt at lave en mindre tilretning af tidsplanen efter afsluttet licitation. For Regionshospitalet Viborg skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for en forsinkelse på projektet med indretning af dagkirurgi i den tidligere Øre-næse-hals-afdeling. Afsnittet er taget i brug, så der er udelukkende tale om en tidsforskydning af betalingen af arbejdet, og regnskabet er således ikke lukket endnu. For Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for primært et stort mindreforbrug på projektet med udvidelse af strålekapaciteten i Aarhus. For det første skyldes afvigelsen, at der blev afsat et rådighedsbeløb til indkøb af to ekstra acceleratorer, men hvor det i løbet af projektets gennemførelse har vist sig, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for disse to acceleratorer, som det var forventningen, da projektet blev igangsat. Derudover har der i projektet været gode licitationsresultater, hvilket yderligere har medvirket til mindreforbruget. Herudover har der været forsinkelser på indkøb af medicoteknisk udstyr. Det skyldes, at for dele af de indkøb af medicoteknisk udstyr, der er igangsat i, skal de sidste regninger for det indkøbte udstyr først betales primo 2012, hvor udstyret er leveret og installeret. Generelt for kvalitetsfondsprojekterne er der i tabel 1. 6 negative afvigelser mellem regnskab og de korrigerede budgetter for. De negative afvigelser skyldes, at Region Midtjylland endnu ikke har modtaget statens andel af finansieringen af kvalitetsfondsprojekterne. Den statslige andel forventes indbetalt primo For kvalitetsfondsprojektet DNU skyldes afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget for for DNU en forsinkelse på en række delprojekter. Afvigelsen skyldes primært projektet Akut underprojekt Nord 1, hvor projekteringen har været forsinket i forhold til den planlagte tidsplan og en forsinkelse på projektet Byggemodning, infrastruktur og landskab, hvor et budgetteret tilslutningsbidrag for kloak ikke blevet betalt i. For kvalitetsfondsprojektet RH Viborg skyldes afvigelsen mellem det korrigerede budget for og regnskab et mindreforbrug i forhold til det afsatte rådighedsbeløb til projektorganisationen i. Mindreforbruget skyldes, at der efter at rådighedsbeløbet i blev afsat er blevet foretaget en revurdering af tidsplan og investeringsplan, hvilket gør, at det afsatte rådighedsbeløb ikke stemmer overens med behovet i. Flere af de udgifter der tidligere var forventet i, falder nu i starten af For kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup skyldes afvigelsen mellem det korrigerede budget for og regnskab, at valg af totalrådgiver blev udskudt et par måneder, hvilket har medført, at budgetterede udgifter til rådgivere, byggeplads mv. udskydes til For Præhospital skyldes afvigelsen primært en forsinkelse på etablering af nyt kontrolrum. Puljen til forventet salg af bygninger er negativ, da forventede salg af bygninger i endnu ikke er blevet realiseret. For den afsatte pulje til Sundhedshuse, Lægehuse og lægeboliger skyldes afvigelsen primært en forsinkelse på etablering af Grenaa Sundhedshus. På It-sundhedsprojekter er der en mindre tidsforskydning. Endelig er der en afvigelse mellem det korrigerede budget for og regnskab for etablering af Skejby Akutcenter, Hovedforsyninger og Trygfondens Familiehus. Den samlede tidsplan forventes overholdt. Der er blot tale om en tidsforskydning af udførelse. Afvigelsen på diverse fællesprojekter vedrører primært puljen til el-projekter. Region Midtjylland sbemærkninger 14

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands regnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Sammendrag. Årsrapport 2011

Sammendrag. Årsrapport 2011 Sammendrag Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Maj 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 978-87-7788-268-5

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Sammendrag af. Årsrapport 2009

Sammendrag af. Årsrapport 2009 Sammendrag af Årsrapport Forord Med 27.000 ansatte og en økonomi på næsten 25 mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomheder i Danmark. Det er regionens hovedopgave at bidrage til velfærden

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 vice 0000000015 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet den 25. maj 2011

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 vice 0000000015 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet den 25. maj 2011 Årsrapport 2010 Region Midtjylland i overblik Regnskab 2010 fordelt på områder: Omkostninger i mio. kr. Sociale tilbud 1.471 Behandlingspsykiatri 1.596 Sygesikringsmedicin 1.621 Primær sundhed i øvrigt

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Regnskabsbemærkninger 2014

Regnskabsbemærkninger 2014 Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger April 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-296-8

Læs mere

Regnskabsbemærkninger 2015

Regnskabsbemærkninger 2015 sbemærkninger sbemærkninger April 2016 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk sbemærkninger findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-299-9 Fotograf: Henrik

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstillingen

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast. Sundhedsredegørelse 2012

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast. Sundhedsredegørelse 2012 Regionshuset Viborg Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast DRG Kontoret Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Årsrapport. Version pr. 16. maj 2012

Årsrapport. Version pr. 16. maj 2012 Årsrapport 2011 Version pr. 16. maj 2012 0 Indholdsfortegnelse Forord 1 Ledelsesberetning Områder Økonomi og aktivitetstal 3 Finansieringskredsløb og økonomistyring 4 Resultatopgørelse 5 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Årsberetning 2008 Region Midtjylland

Årsberetning 2008 Region Midtjylland Årsberetning 2008 6. maj 2009 Årsberetning 2008 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord Ledelsesberetning Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Sidetal 1 Sundhed Somatik og sygesikring

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet 29.4.15

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet 29.4.15 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Maj 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-295-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 14 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Regionshuset

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Foto: Troels Witter Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ledelsesberetning... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance... 12 Pengestrømsopgørelse... 14 Sundhed...

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Forord Udvikling - og en økonomi i balance 1. januar 2017 havde regionerne og Region Midtjylland 10 års jubilæum. Siden 2007 har vi gjort store fremskridt

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Regionshospitalet Viborg, Skive Økonomirapport oktober 2010

Regionshospitalet Viborg, Skive Økonomirapport oktober 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive Økonomirapport 2010 28. oktober 2010 Januar september 2010 Indholdsfortegnelse 1. Overblik... 1 2. Økonomioversigt afdelingerne... 2 3. Økonomioversigt fællesområdet...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere