Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Kultur- og Trivselsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Torben Lollike (TLO) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administrationen Temadrøftelse om udvikling af Ringsted som kultur- og oplevelsesby Regnskab Overførsel af uforbrugte bevillinger i Budgetrapport pr Orientering fra formand og forvaltning Maj Åben sag Sagsid: 10/639 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt.

4 2. Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administrationen Åben sag Sagsid: 13/9238 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 situationsplan Ekcerserpladsen.pdf (102059/13) 2 Bygning 7-8.pdf (101452/13) 3 Musikskolen.pdf (101451/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget besluttede d. 1. oktober 2012 at Garnisonen 42 skulle sælges og at Ringsted Musik- og Kulturskoles administration skulle flyttes til en anden lokalitet. Byrådet godkendte d. 8. april 2013 købstilbud på Garnisonen 42. I forbindelse med godkendelsen af salget er det anbefalet ved behandling i Plan og Boligudvalget at reservere kr af indtægten til den nødvendige flytning af administrationen. Ved godkendelsen af salget har Byrådet ønsket, at der vedrørende flytningen skal forelægge en særskilt anlægssag. Der søges i denne sag om frigivelse at de reserverede midler til gennemførelse af flytningen. Beskrivelse af sagen Salget af Garnisonen 42 gør det nødvendigt at indrette nye lokaler til Musikskolens administration. Det vil betyde at 3 eksisterende undervisningsrum bliver inddraget til to kontorer og et personalerum i Musikskolen. Der er på 1. sal to samspilsrum med et tilhørende studie-/undervisningsrum. I dag er der trommeundervisnings i det ene samspilsrum og det tænkes sammen med det tilhørende studie-/undervisningsrum anvendt til to kontorer. Derudover tænkes et overfor liggende undervisningsrum anvendt til personalerum. Der skal samtidig tilvejebringes opvarmede rum for et depot til instrumenter og til nodearkivet. De to funktioner er der ikke mulighed for at anbringe i Musikskolen. De manglende arealer til undervisning og depot kan placeres i de nærliggende bygninger 7 8, Garnisonen 46-48, Gymnastikhuset og Badeanstalten. IT

5 Bygning 7 og 8 er ikke tilsluttet til det kommunale netværk og der skal derfor til undervisningsbrug føres lyslederkabel til bygningen og opstilles et krydsfelt. Modeller for en ny placering af administrationen. 1. Der indrettes et nyt undervisningsrum til trommeundervisning i bygning 7, Badeanstalten. 2. Trommeundervisningen placeres fremover i et af de store samspilsrum i Musikskolens stueetage. Model 1 Trommeundervisningsrummet skal bygges op som et frit stående rum i rummet: på et svømmende gulv med mindst 2 af rumvæggene skal der placeres akustikregulerende forsatsvægge loftet skal udføres som 3 lags gipsloft monteret på lydbøjler og monteret med et underliggende akustikregulerende loft. eksisterende støbejernsvinduer bibeholdes og der monteres indvendigt forsatsvinduer med lydglas For at indrette undervisningsrum i bygningen skal der etableres et nyt ventilationsanlæg. Den gamle rørføring på loftsrummet for ventilation fylder meget og skal fjernes for at skabe mulighed for placering af et nødvendigt nyt ventilationsanlæg. Ved at fjerne den gamle installation kan lydtransmission igennem rørene ud fra trommelokalet samtidig undgås. Det vil være en fremtidssikring af bygningen at det nye ventilationsanlæg dimensioneres så der fremover kan foregå undervisning i hele bygning 7. Der skal for bygning 7 påregnes en udskiftning af radiatorer og rørføring for at undgå lydtransmission. Anbefaling til model 1 Rygningspladerne på taget af bygning 7 er begyndt at gennemtære og skal udskiftes. Det vil give god mening, at tagbeklædningen fornyes, når man er i gang med en ombygning, da det samtidig vil gøre arbejdet med nedbrydning af eksisterende anlæg og placeringen af en ny og nødvendig ventilationsinstallation på tagloftet nemmere. Udgiften til udskiftningen af tagbeklædningen kan dækkes over genopretningskontoen. Ved at hulmursisolere bygning 7 vil bygningens energiramme forbedres, dette arbejde kan udføres med midler fra energipuljen. Tidsplan Ombygningen i Garnisonen vil kræve en byggetilladelse. Projektet kan udføres efter behandling i byrådet d og herefter fremsendes. Der må påregnes at indflytning først kan foregå til Model 2 Trommeundervisningen placeres i et af samspilslokalerne i stueetagen på Musikskolen og den musikalske legestue, kor- og samspilsundervisningen flyttes over i bygning 8, Gymnastikhuset.

6 Antallet af brugere i Gymnastikhuset efter sommerferien kan placeres samlet på 2 dage. Musikskolen kan disponere over salen fra torsdag til og med mandag og de øvrige brugere disponerer så over tirsdag og onsdag. Det muliggør at den påtænkte undervisning kan flyttes og gennemføres. Denne løsning vil kræve en lettere malergennemgang af indgang og sal, samt at de eksisterende toiletter i bygning 8 bliver renoveret. Den store træport ud til Ekcerserpladsen er i meget dårlig stand og skal udskiftes. Der skal installeres fiberforbindelse og krydsfelt for IT i bygningen, samt en opgradering af elinstallationerne. Til legestuen skal der anskaffes aflåselige mobile skabe. Tidsplan Efter behandling i Byrådet d kan en udflytning af bygning 109 foregå inden 1. juli Høring Ingen Økonomi I forbindelse med salget af Garnisonen 42, er det besluttet at reservere kr af indtægten ved salget til etablering af administrationslokaler i Regimentet 3 og undervisningsrum på Garnisonen Model 1 - Budget Kr. Ombygning 1, Omkostninger Uforudsigelige udgifter, rådgivere, byggetilladelse, Anbefaling Tag Nyt eternitskifer via genopretning Hulmursisolering Via energipuljen Model 2 Budget Kr. Ombygning Omkostninger Uforudsigelige udgifter, rådgivere Der er medregnet omlægning af lysleder og krydsfelt. 2 Der er i dette budget kun medregnet ny ventilation i trommelokalet. Hvis der skal være ventilation i hele bygning 7 skal det samlede budget øges med kr Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at man med model 2 kan flytte Musikskolens administration fra bygning 109 indenfor det reserverede beløb. Med at placere trommeundervisning i et samspilslokale i stueetagen og flytte den rytmiske legstue, kor- og samspilsundervisning over i bygning 8, Gymnastikhuset fra torsdag mandag kan Musikskolen videre gennemføre den planlagte undervisning og de øvrige brugeres aktiviteter kan gennemføres tirsdag og onsdag.

7 Indstilling Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at udvalget vælger model 2 2. at der gives en anlægsbevilling på kr , der finansieres af indtægtsbevillingen fra salget af Garnisonen 42. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt.

8 3. Temadrøftelse om udvikling af Ringsted som kultur- og oplevelsesby Åben sag Sagsid: 13/10664 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Oplevelses- og kulturformatet i Ringsted (101866/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg X Udviklingen af Ringsted som kultur- og oplevelsesby Beskrivelse af sagen 1) Kultur og oplevelser i vækst. Tilbuddet og udbuddet af kultur- fritids- og oplevelsesaktiviteter bliver i disse år et stadig mere afgørende parameter for udviklingen i Danmark. Det er i stigende grad bestemmende for, hvor folk vælger at handle og bosætte sig, hvor virksomheder placerer deres nye domicil og om familierne er aktive og tilfredse med at bo i deres lokalområde ( intro til oplægget: Oplevelsesog kulturformatet i Ringsted , fra juli 2008 ). 2) Status Ovenstående udsagn er stadig højaktuelt for Ringsted anno Ser man på tendenser og udvikling over de senere år er der grund til at fremhæve 4 karakteristika: Udkants Danmark. Der er en markant diskussion og erkendelse af, at Danmark er i gang med et massivt udskillelsesløb i byer/områder der overlever og udvikler og byer/områder, der afvikles. Målt på de faktuelle tal og på prognosen frem til 2040 vil Ringsted som en af de eneste kommuner i region Sjælland stadig vokse i indbyggertal. Den 4. zone. En stor del af den fremtidige dynamik og ekspansion forventes at ligge i den såkaldte kommende 4. zone, som er det nye fælles samarbejds- og udviklingsfelt mellem de 3 gamle zoner: Det offentlige, private og NGO (foreninger, institutioner m.m.). Fælles fodslag i Ringsted. Handel, erhverv, kultur og kommune er i de senere år rykket endnu tættere sammen i erkendelse af, at det er nødvendigt at pulje kræfterne, når Ringsted skal stå distancen i udskillelsesløbet. Ringsted er her pænt foran de fleste andre byer i regionen. Organisatorisk er Sommer i Ringsted, Jul i Ringsted og

9 Middelalderfestivalen glimrende og håndfaste eksempler på samarbejdsprojekter i den 4. zone. Den kommunale økonomi under pres. På linje med landets øvrige kommuner er Ringsteds økonomi stadig under voldsomt pres. 3) Drømmen om fyrtårnet. Frem til efteråret 2008 havde enhver kommune med respekt for sig selv et drømmeprojekt liggende klart i skrivebordskuffen. Et projekt- typisk i oplevelsesindustrien- der i et hug ville skabe arbejdspladser, omsætning og gæster til kommunen. Få projekter har fundet vej gennem finanskrisens nåleøje, men det sker: Olafur Eliassons Your rainbow Panorama på toppen af Aros har sat Århus på toppen som international kunstby. Jyske Bank Boxen har nu gjort Herning til jysk hovedstad for internationale artister. Og i Hjørring bygger man nyt teaterog oplevelseshus for 173 mio. kr. Drømmen lever og realiseres i ny og næ og næsten altid via kontante indsprøjtninger fra store fonde. Med risiko for at oplægget affejes som visionsløst, skal der her fokuseres på hvad Ringsted gør og kan gøre med eget knofedt. Måske med en lille drøm om at en kommerciel operatør vil bygge en biograf eller udvide hotelværelseskapa-citeten i Ringsted. 4) Hvad har Ringsted konkret i pipelinen? Med byfornyelsesprojektet er der allerede sat et godt fokus på det fysiske oplevelsesrum og mulige udvikling af detailhandelen i midtbyen. Der er ingen tvivl om, at en opgradering af midtbyen er en vigtig forudsætning for at kunne sælge Ringsted som handels- og oplevelses-by på den lange bane. Men bænke, kummer, vindlæskærme m.m. skaber ikke liv, oplevelser og relationer. En børnelegeplads der skaber liv året rundt? Et renoveret kulturhus med nye tilbud? Museum og arkiv i Amtsstuegården i tæt samspil med Skt. Bendts Kirke? Et Torvemarked i Ringsted Centret? Et nyt format for bosætningskampagne. Tidligere kampagner i Ringsted for bosætning og grundsalg har typisk været ad hoc projekter med en kampagnetermin på få måneder. Der er behov for (og planlægges) et nyt og mere vedvarende format, der kan underbygge Ringsteds potentiale. Måske i samarbejde med ejendomsmæglere, byggefirmaer, mediepartnere og kommunens landsbyer? Et årshjul af aktiviteter og kampagner. For øjeblikket kører formaterne Sommer og Jul i Ringsted lanceredes det første fælles (og spæde) format for efterårsferie i Ringsted. Der er behov for (og planlægges) ny formater til eksempel for påske/vinterferie, hvor Ringsted samlet tilbyder og markedsfører oplevelser til gavn for kommunens og regionens borgere. Nye infostandere ved indfaldsveje er på vej, hvor basisbudskabet er Midt i mulighederne og som til stadighed kan synligøre kommende begivenheder. Ringsted stier og natur.( Når man går aftentur er det vigtigt at man ikke behøver gå den samme vej tilbage Citat fra et af roadshow møderne til de 10 landsbyer. Og som formodentlig resulterer i en ny trampesti rundt om landsbyen.) I de senere år er der sket en markant udbygning af stisystemer og adgang til naturoplevelser. Potentialet er stort og mere kommer til med den kommende overtagelse af Haraldsted Sø. Men de fleste af tilbuddene frister en meget skjult tilværelse. Der er derfor et tilsvarende markant behov for en samlet synliggørelse af herligheds- og naturværdierne, ikke mindst til gavn for kommunens egne borgere.

10 Oplevelsespakker. I afdelingen for mindre tiltag skal også nævnes, at den nuværende koncert-weekend pakke (samarbejde med Ringsted Outlet, Scandic og Kongressen) forhåbentlig snart suppleres med 1-2 nye pakker. Det kunne være sundhedstjek/golf/gourmetmiddag i kombination med overnatning på Scandic og voucher til Ringsted Outlet? 5) Hvad skal der til for at facilitere og udbygge Ringsteds position som kultur- og oplevelsesby? a) Oplevelsesformatet og merværdien som ny fælles værktøjsdisciplin Arbejdet med oplevelsesformatet er alt for vigtigt til at det kan placeres i et enkelt kontor. Det kræver samarbejde og viden på kryds og tværs af traditionelle opdelinger, og at alle tager oplevelsespotentialet og synergimulighederne til andres produkter med ind i de produkter, som de har ansvaret for. Handel, erhverv, kultur, foreninger og kommune er blevet bedre til at tænke fælles og på tværs i Ringsted og også udmønte det i konkrete initiativer. Men der er klar plads til forbedringer. Det gælder også internt i Ringsted Kommune. Der er flere veje at gå for at forcere processen. Det kunne være Et netværk under Erhvervsforum, hvor virksomheder (og foreninger, kommunale institutioner m.fl.) kunne udvikle lokale/regionale muligheder. Seminar for kommunale ledere med intro til best practice fra andre kommuner. Proces hvor kommunale institutioner overgår til selvejende institutioner. Det giver klart større råderum for at inddrage kommercielle interessenter og foreninger i maskinrummet. Og så er der ingen tvivl om at den (forventede) ændring af den kommunale organisation vil fremme fokus og muliggøre synergi. b) Økonomi Ringsted Kommune er en koncern med en bruttoindtjening på godt 2 milliarder. kr. Ud af det samlede budget bruges følgende på markedsføring: Markedsføringspulje under Kommunikation og Erhverv. Godt 1 mio. kr., hvoraf kr er disponeret til købet af synlighed/markedsføring hos TMS. Kr i bidrag til Sommer i Ringsted (ud af et samlet budget på kr kr.) Kr til køb af kommunal synlighed i forbindelse med større arrangementer. Kr (Landsbyforum puljen) til støtte for aktiviteter/initiativer i landsbyerne. Hertil kommer hvad de kommercielle kommunale institutioner bruger til at markedsføre deres produkter. Det gælder primært Ringsted Badeland og Kongressen (godt kr om året).

11 Det vigtigste er ikke pengene, men processen, hvor hele Ringsted i højere grad lærer at integrere oplevelser og dermed merværdi i den samlede produktportefølje. Men etablering af en disponibel ramme vil være et godt middel til at forcere processen og sende et klart signal om/invitere til, at Ringsted skal udvikles som kultur- og oplevelsesby. En ramme, som i sin fundats har som formål at fremme og markedsføre nye og gerne tilbagevendende kultur- og oplevelsesaktiviteter og sikre at Ringsted kan præsentere 2-4 nye tiltag om året. kan søges af foreninger, kommunale institutioner, virksomheder og private aktører (i givet fald udmøntet som køb af kommunal synlighed). ikke nødvendigvis er bundet til faste ansøgningsterminer, men kan (udvalgs)behandles inden for få døgn. Erfaringen viser, at mange af de attraktive muligheder dukker op som uventede tilbud og ofte med en meget kort beslutningshorisont. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Forvaltningen vurderer, at sagen giver et godt grundlag for en politisk drøftelse om tiltag der kan understøtte en udvikling af Ringsted som en bosætningskommune og et kultur- og oplevelsessted. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Drøftet.

12 4. Regnskab 2012 Åben sag Sagsid: 13/10247 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Generelle bemærkninger til regnskab 2012 (97253/13) 2 Specielle bemærknnger til regnskab 2012 (97276/13) 3 Igangværende og afsluttede anlægsprojekter (97280/13) 4 Øvrige oversigter og redegørelser (97289/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted kommunes regnskab for 2012 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2011 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o o o o Personaleoversigt Arbejder udført for andre offentlige myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Kommunens regnskab for 2012 i sammendrag:

13 Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag 1. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 73 mio. kr., hvilket er 43 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet skal ses i lyset af, at der i 2012 er tilbagebetalt 51 mio. kr. vedrørende efterregulering af skatter for Afvigelsen skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Skoler, Dagtilbud, Børn og Unge, Ungeenhed og Beskæftigelsesområdet end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Ejendomsstaben, Sundhed, Handicap, Social og Psykiatri og Kulturområdet. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 20 mio. kr. hvilket er 68 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet af de brugerfinansierede område Renovation er en nettoindtægt på 5 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 29 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for Kommunens likvide aktiver viste ultimo mio. kr., hvilket er 67 mio. kr. bedre end det vedtagne budget. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug, såvel som mindreforbrug lægges i kassen. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2012 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2013 i forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2012.

14 Likviditet Umiddelbart giver regnskabet en likviditetsforbedring på 125 mio. kr. Forbedringen skal dog ses i lyset af, at der under finansielle poster er en afvigelse på 61 mio. kr. der vedrører finansforskydninger, idet der pr. 31/ var ekstraordinært mange fakturaer fra andre kommuner og leverandører der vedrørte regnskabsåret 2012, der først var forfalden til betaling i 2013 og derved først belaster likviditeten i Såfremt der korrigeres herfor er likviditetsforbedringen på 64 mio. kr. I forlængelse af regnskabsafslutningen og i separat sag indstilles overført i alt 53 mio. kr. til forbrug i 2013 og -2 mio. kr. indstilles overført til Den varige likviditetsforbedring er derfor 13 mio. kr. Anlægsregnskaber Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter er udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter ikke nærmere formkrav til aflæggelse af anlægsregnskabet, hvorfor det er overladt til kommunerne selv at fastsætte regler for anlægsregnskaber. Anlægsregnskaber i Ringsted Kommune har tidligere været aflagt på et overordnet nivieau hvor der primært har været fokus på afvigelse i forhold til den samlede anlægsbevilling. Fra 2013 er kommunens kasse- og regnskabsregulativ blevet opdateret med mere detaljerede regler for aflæggelse af anlægsregnskaber. Anlægsregnskaber vil derfor i overensstemmelse hermed fremover blive forelagt i særskilte sager afhængig af bruttoudgifternes størrelse og størrelsen på eventuelle budgetafvigelser. Regnskaberne vil herudover blive aflagt på et mere detaljeret niveau, herunder vil det blandt andet fremgå, i hvilket omfang projekteringsomkostninger er købt eksternt eller leveret som interne ydelser af kommunen selv. Projekteringsomkostninger har hidtil været registreret samlet uden en klar opdeling i eksterne og interne udgifter, herunder er der ikke foretaget timeregnskab for de interne projekteringsomkostninger. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, 1. at regnskabet, incl. bemærkninger godkendes. 2. at afsluttede anlægsprojekter godkendes 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt

15 Ej til stede: Klaus Hansen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde

16 5. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 Åben sag Sagsid: 13/10247 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 (99220/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har dels likviditetsmæssig virkning og dels virkning i forhold til budgetloven hvor kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal bemærkes, at den nye budgetlov skærper Regeringens mulighed for at foretage individuelle sanktioner overfor kommunerne. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 16,1 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til Såfremt de overførte beløb på 16,1 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2012, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. For at imødegå dette, er der i budgettet for 2013 afsat en udisponeret teknisk servicepulje på 20 mio. kr. med henblik på håndtering af overførsler m.v. Det foreslås, at puljen tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål. Når staten endeligt opgør om kommunen har overholdt servicerammen for 2013 bliver den målt i forhold til det vedtagne budget hvor den tekniske servicepulje var indarbejdet. Med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at det er muligt at overholde servicerammen for 2013.

17 Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2013 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2013, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Beskrivelse af sagen På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2013 eller senere. Alle overførsler vedrørende skattefinansieret drift er serviceudgifter. Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2013 er i alt 53,3 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 16,1 mio. kr. serviceudgifter, 8,0 mio. kr. beskæftigelsesområdet, 25,3 mio. kr. anlæg og 4,0 mio. kr. finansielle poster. Overførslen til 2014 indarbejdes i budgetforslaget for Specifikationer fremgår af vedlagte bilag 1. I budgettet for 2012 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper:

18 En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår. I regnskabsår 2012 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet andet. Anlæg Et eventuelt uforbrugt budget til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres 8,0 mio. kr. Overførslen placeres budgetmæssigt i en pulje under Økonomiudvalget under Skatter, tilskud og udligning. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, 1. at uforbrugte bevillinger i 2012 genbevilges som anført. 2. at det afsatte tekniske servicepulje i 2013 på 20 mio. kr. tilbageføres kassen. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen

19 Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde.

20 6. Budgetrapport pr Åben sag Sagsid: 13/10313 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Budgetrapport pr pdf (102519/13) 2 Bilag 2 - Specifikationer.pdf (102521/13) 3 Bilag 3 - Anlæg i tal.pdf (102524/13) 4 Bilag 4 - Anlæg i tekst.pdf (102215/13) 5 Bilag 5 - indberetning på det specialiserede socialområde 1. kvt pdf (102696/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Med udgangspunkt i forbruget i årets første tre måneder er der udarbejdet budgetrapport ultimo marts Dette er årets første budgetrapport. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Budgetrapporten omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Herudover er der udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg og renter. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts Hele kr. Korrigeret budget 2013 (ekskl. Overf.) Forbrug 1. kvartal Forventet regnskab 2013 Afvigelse regnskab 1 Indtægter Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget

21 3 Renter Resultat af ordinær drift Hele budgetrapporteringen med bemærkninger er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt oversigt af talmaterialet på detaljeret niveau. Kommunens indtægtsbudget er godt på 2,0 mia. kr., og der forventes mindreindtægter på 2,1 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger vedr. ejendomsskat, hvor Skat har nedsat ejendomsvurderingen. For den skattefinansieret drift er det samlede budget 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug 1,5 mio. kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,08 %. På budgetposten renter forventes der merudgifter på 0,4 mio. kr. Således er den samlede driftsforventning et merforbrug på 0,9 mio. kr. dog uden overførsler fra Det samlede mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 1,5 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 8,3 mio. kr. fordelt på flere poster under ledelse og personale. Forsikringer, lønpuljer og pensioner står for 4,4 mio. kr. mindreforbrug. Hertil kommer forventet mindreforbrug på kontorbudgetter og fælles konti. Klima- og Miljøudvalget venter alene merforbrug på glatførebekæmpelse og snerydning på 0,8 mio. kr. som følge af et koldt første kvartal. For Plan- og Boligudvalget ventes merforbrug på 1,4 mio. kr. på baggrund af et forventet merforbrug i Ejendomscentret. Der er igangsat en budgetanalyse af Ejendomsstaben med det formål at styrke økonomistyringen på området, herunder at sikre budgetoverholdelse i Børne- og Undervisningsudvalget ser på nuværende tidspunkt ud til at give et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Det er særligt på udvalgsbevillingerne under Børn og Unge samt Dagtilbud til børn, der ventes et mindreforbrug. Den netop overståede konflikt på skoleområdet er ikke indregnet i ovenstående tal. Mindreudgiften på lærerlønningerne forventes på nuværende tidspunkt at blive på ca. 8,1 mio. kr. Det er p.t. usikkert i hvilket omfang regeringens indgreb og den kommunale skolereform vil påvirke økonomien på skoleområdet i Herunder er det usikkert hvilke udgifter, der vil være forbundet med evt. godtgørelse af manglende undervisningstid til eleverne. Det er en politisk afgørelse, hvorledes et evt. nettoprovenu skal benyttes. På Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Sundhed ventes at give merforbrug på 4 mio. kr. på baggrund af en aktivitetsstigning de første måneder af året under den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Handikap, social og psykiatri viser mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og Ungeområdet et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. På Ældreudvalgets område forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. På den aktivitetsbaserede budgetramme ventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. hvilket skyldes en stigning de seneste 12 måneder på 6,6 % i antal visiterede timer pr. borger.

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 15/2010 Mødedato: mandag den 04-10-2010 Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering... 5 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere