Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Kultur- og Trivselsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Torben Lollike (TLO) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administrationen Temadrøftelse om udvikling af Ringsted som kultur- og oplevelsesby Regnskab Overførsel af uforbrugte bevillinger i Budgetrapport pr Orientering fra formand og forvaltning Maj Åben sag Sagsid: 10/639 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt.

4 2. Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administrationen Åben sag Sagsid: 13/9238 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 situationsplan Ekcerserpladsen.pdf (102059/13) 2 Bygning 7-8.pdf (101452/13) 3 Musikskolen.pdf (101451/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget besluttede d. 1. oktober 2012 at Garnisonen 42 skulle sælges og at Ringsted Musik- og Kulturskoles administration skulle flyttes til en anden lokalitet. Byrådet godkendte d. 8. april 2013 købstilbud på Garnisonen 42. I forbindelse med godkendelsen af salget er det anbefalet ved behandling i Plan og Boligudvalget at reservere kr af indtægten til den nødvendige flytning af administrationen. Ved godkendelsen af salget har Byrådet ønsket, at der vedrørende flytningen skal forelægge en særskilt anlægssag. Der søges i denne sag om frigivelse at de reserverede midler til gennemførelse af flytningen. Beskrivelse af sagen Salget af Garnisonen 42 gør det nødvendigt at indrette nye lokaler til Musikskolens administration. Det vil betyde at 3 eksisterende undervisningsrum bliver inddraget til to kontorer og et personalerum i Musikskolen. Der er på 1. sal to samspilsrum med et tilhørende studie-/undervisningsrum. I dag er der trommeundervisnings i det ene samspilsrum og det tænkes sammen med det tilhørende studie-/undervisningsrum anvendt til to kontorer. Derudover tænkes et overfor liggende undervisningsrum anvendt til personalerum. Der skal samtidig tilvejebringes opvarmede rum for et depot til instrumenter og til nodearkivet. De to funktioner er der ikke mulighed for at anbringe i Musikskolen. De manglende arealer til undervisning og depot kan placeres i de nærliggende bygninger 7 8, Garnisonen 46-48, Gymnastikhuset og Badeanstalten. IT

5 Bygning 7 og 8 er ikke tilsluttet til det kommunale netværk og der skal derfor til undervisningsbrug føres lyslederkabel til bygningen og opstilles et krydsfelt. Modeller for en ny placering af administrationen. 1. Der indrettes et nyt undervisningsrum til trommeundervisning i bygning 7, Badeanstalten. 2. Trommeundervisningen placeres fremover i et af de store samspilsrum i Musikskolens stueetage. Model 1 Trommeundervisningsrummet skal bygges op som et frit stående rum i rummet: på et svømmende gulv med mindst 2 af rumvæggene skal der placeres akustikregulerende forsatsvægge loftet skal udføres som 3 lags gipsloft monteret på lydbøjler og monteret med et underliggende akustikregulerende loft. eksisterende støbejernsvinduer bibeholdes og der monteres indvendigt forsatsvinduer med lydglas For at indrette undervisningsrum i bygningen skal der etableres et nyt ventilationsanlæg. Den gamle rørføring på loftsrummet for ventilation fylder meget og skal fjernes for at skabe mulighed for placering af et nødvendigt nyt ventilationsanlæg. Ved at fjerne den gamle installation kan lydtransmission igennem rørene ud fra trommelokalet samtidig undgås. Det vil være en fremtidssikring af bygningen at det nye ventilationsanlæg dimensioneres så der fremover kan foregå undervisning i hele bygning 7. Der skal for bygning 7 påregnes en udskiftning af radiatorer og rørføring for at undgå lydtransmission. Anbefaling til model 1 Rygningspladerne på taget af bygning 7 er begyndt at gennemtære og skal udskiftes. Det vil give god mening, at tagbeklædningen fornyes, når man er i gang med en ombygning, da det samtidig vil gøre arbejdet med nedbrydning af eksisterende anlæg og placeringen af en ny og nødvendig ventilationsinstallation på tagloftet nemmere. Udgiften til udskiftningen af tagbeklædningen kan dækkes over genopretningskontoen. Ved at hulmursisolere bygning 7 vil bygningens energiramme forbedres, dette arbejde kan udføres med midler fra energipuljen. Tidsplan Ombygningen i Garnisonen vil kræve en byggetilladelse. Projektet kan udføres efter behandling i byrådet d og herefter fremsendes. Der må påregnes at indflytning først kan foregå til Model 2 Trommeundervisningen placeres i et af samspilslokalerne i stueetagen på Musikskolen og den musikalske legestue, kor- og samspilsundervisningen flyttes over i bygning 8, Gymnastikhuset.

6 Antallet af brugere i Gymnastikhuset efter sommerferien kan placeres samlet på 2 dage. Musikskolen kan disponere over salen fra torsdag til og med mandag og de øvrige brugere disponerer så over tirsdag og onsdag. Det muliggør at den påtænkte undervisning kan flyttes og gennemføres. Denne løsning vil kræve en lettere malergennemgang af indgang og sal, samt at de eksisterende toiletter i bygning 8 bliver renoveret. Den store træport ud til Ekcerserpladsen er i meget dårlig stand og skal udskiftes. Der skal installeres fiberforbindelse og krydsfelt for IT i bygningen, samt en opgradering af elinstallationerne. Til legestuen skal der anskaffes aflåselige mobile skabe. Tidsplan Efter behandling i Byrådet d kan en udflytning af bygning 109 foregå inden 1. juli Høring Ingen Økonomi I forbindelse med salget af Garnisonen 42, er det besluttet at reservere kr af indtægten ved salget til etablering af administrationslokaler i Regimentet 3 og undervisningsrum på Garnisonen Model 1 - Budget Kr. Ombygning 1, Omkostninger Uforudsigelige udgifter, rådgivere, byggetilladelse, Anbefaling Tag Nyt eternitskifer via genopretning Hulmursisolering Via energipuljen Model 2 Budget Kr. Ombygning Omkostninger Uforudsigelige udgifter, rådgivere Der er medregnet omlægning af lysleder og krydsfelt. 2 Der er i dette budget kun medregnet ny ventilation i trommelokalet. Hvis der skal være ventilation i hele bygning 7 skal det samlede budget øges med kr Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at man med model 2 kan flytte Musikskolens administration fra bygning 109 indenfor det reserverede beløb. Med at placere trommeundervisning i et samspilslokale i stueetagen og flytte den rytmiske legstue, kor- og samspilsundervisning over i bygning 8, Gymnastikhuset fra torsdag mandag kan Musikskolen videre gennemføre den planlagte undervisning og de øvrige brugeres aktiviteter kan gennemføres tirsdag og onsdag.

7 Indstilling Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at udvalget vælger model 2 2. at der gives en anlægsbevilling på kr , der finansieres af indtægtsbevillingen fra salget af Garnisonen 42. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt.

8 3. Temadrøftelse om udvikling af Ringsted som kultur- og oplevelsesby Åben sag Sagsid: 13/10664 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Oplevelses- og kulturformatet i Ringsted (101866/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg X Udviklingen af Ringsted som kultur- og oplevelsesby Beskrivelse af sagen 1) Kultur og oplevelser i vækst. Tilbuddet og udbuddet af kultur- fritids- og oplevelsesaktiviteter bliver i disse år et stadig mere afgørende parameter for udviklingen i Danmark. Det er i stigende grad bestemmende for, hvor folk vælger at handle og bosætte sig, hvor virksomheder placerer deres nye domicil og om familierne er aktive og tilfredse med at bo i deres lokalområde ( intro til oplægget: Oplevelsesog kulturformatet i Ringsted , fra juli 2008 ). 2) Status Ovenstående udsagn er stadig højaktuelt for Ringsted anno Ser man på tendenser og udvikling over de senere år er der grund til at fremhæve 4 karakteristika: Udkants Danmark. Der er en markant diskussion og erkendelse af, at Danmark er i gang med et massivt udskillelsesløb i byer/områder der overlever og udvikler og byer/områder, der afvikles. Målt på de faktuelle tal og på prognosen frem til 2040 vil Ringsted som en af de eneste kommuner i region Sjælland stadig vokse i indbyggertal. Den 4. zone. En stor del af den fremtidige dynamik og ekspansion forventes at ligge i den såkaldte kommende 4. zone, som er det nye fælles samarbejds- og udviklingsfelt mellem de 3 gamle zoner: Det offentlige, private og NGO (foreninger, institutioner m.m.). Fælles fodslag i Ringsted. Handel, erhverv, kultur og kommune er i de senere år rykket endnu tættere sammen i erkendelse af, at det er nødvendigt at pulje kræfterne, når Ringsted skal stå distancen i udskillelsesløbet. Ringsted er her pænt foran de fleste andre byer i regionen. Organisatorisk er Sommer i Ringsted, Jul i Ringsted og

9 Middelalderfestivalen glimrende og håndfaste eksempler på samarbejdsprojekter i den 4. zone. Den kommunale økonomi under pres. På linje med landets øvrige kommuner er Ringsteds økonomi stadig under voldsomt pres. 3) Drømmen om fyrtårnet. Frem til efteråret 2008 havde enhver kommune med respekt for sig selv et drømmeprojekt liggende klart i skrivebordskuffen. Et projekt- typisk i oplevelsesindustrien- der i et hug ville skabe arbejdspladser, omsætning og gæster til kommunen. Få projekter har fundet vej gennem finanskrisens nåleøje, men det sker: Olafur Eliassons Your rainbow Panorama på toppen af Aros har sat Århus på toppen som international kunstby. Jyske Bank Boxen har nu gjort Herning til jysk hovedstad for internationale artister. Og i Hjørring bygger man nyt teaterog oplevelseshus for 173 mio. kr. Drømmen lever og realiseres i ny og næ og næsten altid via kontante indsprøjtninger fra store fonde. Med risiko for at oplægget affejes som visionsløst, skal der her fokuseres på hvad Ringsted gør og kan gøre med eget knofedt. Måske med en lille drøm om at en kommerciel operatør vil bygge en biograf eller udvide hotelværelseskapa-citeten i Ringsted. 4) Hvad har Ringsted konkret i pipelinen? Med byfornyelsesprojektet er der allerede sat et godt fokus på det fysiske oplevelsesrum og mulige udvikling af detailhandelen i midtbyen. Der er ingen tvivl om, at en opgradering af midtbyen er en vigtig forudsætning for at kunne sælge Ringsted som handels- og oplevelses-by på den lange bane. Men bænke, kummer, vindlæskærme m.m. skaber ikke liv, oplevelser og relationer. En børnelegeplads der skaber liv året rundt? Et renoveret kulturhus med nye tilbud? Museum og arkiv i Amtsstuegården i tæt samspil med Skt. Bendts Kirke? Et Torvemarked i Ringsted Centret? Et nyt format for bosætningskampagne. Tidligere kampagner i Ringsted for bosætning og grundsalg har typisk været ad hoc projekter med en kampagnetermin på få måneder. Der er behov for (og planlægges) et nyt og mere vedvarende format, der kan underbygge Ringsteds potentiale. Måske i samarbejde med ejendomsmæglere, byggefirmaer, mediepartnere og kommunens landsbyer? Et årshjul af aktiviteter og kampagner. For øjeblikket kører formaterne Sommer og Jul i Ringsted lanceredes det første fælles (og spæde) format for efterårsferie i Ringsted. Der er behov for (og planlægges) ny formater til eksempel for påske/vinterferie, hvor Ringsted samlet tilbyder og markedsfører oplevelser til gavn for kommunens og regionens borgere. Nye infostandere ved indfaldsveje er på vej, hvor basisbudskabet er Midt i mulighederne og som til stadighed kan synligøre kommende begivenheder. Ringsted stier og natur.( Når man går aftentur er det vigtigt at man ikke behøver gå den samme vej tilbage Citat fra et af roadshow møderne til de 10 landsbyer. Og som formodentlig resulterer i en ny trampesti rundt om landsbyen.) I de senere år er der sket en markant udbygning af stisystemer og adgang til naturoplevelser. Potentialet er stort og mere kommer til med den kommende overtagelse af Haraldsted Sø. Men de fleste af tilbuddene frister en meget skjult tilværelse. Der er derfor et tilsvarende markant behov for en samlet synliggørelse af herligheds- og naturværdierne, ikke mindst til gavn for kommunens egne borgere.

10 Oplevelsespakker. I afdelingen for mindre tiltag skal også nævnes, at den nuværende koncert-weekend pakke (samarbejde med Ringsted Outlet, Scandic og Kongressen) forhåbentlig snart suppleres med 1-2 nye pakker. Det kunne være sundhedstjek/golf/gourmetmiddag i kombination med overnatning på Scandic og voucher til Ringsted Outlet? 5) Hvad skal der til for at facilitere og udbygge Ringsteds position som kultur- og oplevelsesby? a) Oplevelsesformatet og merværdien som ny fælles værktøjsdisciplin Arbejdet med oplevelsesformatet er alt for vigtigt til at det kan placeres i et enkelt kontor. Det kræver samarbejde og viden på kryds og tværs af traditionelle opdelinger, og at alle tager oplevelsespotentialet og synergimulighederne til andres produkter med ind i de produkter, som de har ansvaret for. Handel, erhverv, kultur, foreninger og kommune er blevet bedre til at tænke fælles og på tværs i Ringsted og også udmønte det i konkrete initiativer. Men der er klar plads til forbedringer. Det gælder også internt i Ringsted Kommune. Der er flere veje at gå for at forcere processen. Det kunne være Et netværk under Erhvervsforum, hvor virksomheder (og foreninger, kommunale institutioner m.fl.) kunne udvikle lokale/regionale muligheder. Seminar for kommunale ledere med intro til best practice fra andre kommuner. Proces hvor kommunale institutioner overgår til selvejende institutioner. Det giver klart større råderum for at inddrage kommercielle interessenter og foreninger i maskinrummet. Og så er der ingen tvivl om at den (forventede) ændring af den kommunale organisation vil fremme fokus og muliggøre synergi. b) Økonomi Ringsted Kommune er en koncern med en bruttoindtjening på godt 2 milliarder. kr. Ud af det samlede budget bruges følgende på markedsføring: Markedsføringspulje under Kommunikation og Erhverv. Godt 1 mio. kr., hvoraf kr er disponeret til købet af synlighed/markedsføring hos TMS. Kr i bidrag til Sommer i Ringsted (ud af et samlet budget på kr kr.) Kr til køb af kommunal synlighed i forbindelse med større arrangementer. Kr (Landsbyforum puljen) til støtte for aktiviteter/initiativer i landsbyerne. Hertil kommer hvad de kommercielle kommunale institutioner bruger til at markedsføre deres produkter. Det gælder primært Ringsted Badeland og Kongressen (godt kr om året).

11 Det vigtigste er ikke pengene, men processen, hvor hele Ringsted i højere grad lærer at integrere oplevelser og dermed merværdi i den samlede produktportefølje. Men etablering af en disponibel ramme vil være et godt middel til at forcere processen og sende et klart signal om/invitere til, at Ringsted skal udvikles som kultur- og oplevelsesby. En ramme, som i sin fundats har som formål at fremme og markedsføre nye og gerne tilbagevendende kultur- og oplevelsesaktiviteter og sikre at Ringsted kan præsentere 2-4 nye tiltag om året. kan søges af foreninger, kommunale institutioner, virksomheder og private aktører (i givet fald udmøntet som køb af kommunal synlighed). ikke nødvendigvis er bundet til faste ansøgningsterminer, men kan (udvalgs)behandles inden for få døgn. Erfaringen viser, at mange af de attraktive muligheder dukker op som uventede tilbud og ofte med en meget kort beslutningshorisont. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Forvaltningen vurderer, at sagen giver et godt grundlag for en politisk drøftelse om tiltag der kan understøtte en udvikling af Ringsted som en bosætningskommune og et kultur- og oplevelsessted. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Drøftet.

12 4. Regnskab 2012 Åben sag Sagsid: 13/10247 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Generelle bemærkninger til regnskab 2012 (97253/13) 2 Specielle bemærknnger til regnskab 2012 (97276/13) 3 Igangværende og afsluttede anlægsprojekter (97280/13) 4 Øvrige oversigter og redegørelser (97289/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted kommunes regnskab for 2012 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2011 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o o o o Personaleoversigt Arbejder udført for andre offentlige myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Kommunens regnskab for 2012 i sammendrag:

13 Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag 1. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 73 mio. kr., hvilket er 43 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet skal ses i lyset af, at der i 2012 er tilbagebetalt 51 mio. kr. vedrørende efterregulering af skatter for Afvigelsen skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Skoler, Dagtilbud, Børn og Unge, Ungeenhed og Beskæftigelsesområdet end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Ejendomsstaben, Sundhed, Handicap, Social og Psykiatri og Kulturområdet. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 20 mio. kr. hvilket er 68 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet af de brugerfinansierede område Renovation er en nettoindtægt på 5 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 29 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for Kommunens likvide aktiver viste ultimo mio. kr., hvilket er 67 mio. kr. bedre end det vedtagne budget. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug, såvel som mindreforbrug lægges i kassen. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2012 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2013 i forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2012.

14 Likviditet Umiddelbart giver regnskabet en likviditetsforbedring på 125 mio. kr. Forbedringen skal dog ses i lyset af, at der under finansielle poster er en afvigelse på 61 mio. kr. der vedrører finansforskydninger, idet der pr. 31/ var ekstraordinært mange fakturaer fra andre kommuner og leverandører der vedrørte regnskabsåret 2012, der først var forfalden til betaling i 2013 og derved først belaster likviditeten i Såfremt der korrigeres herfor er likviditetsforbedringen på 64 mio. kr. I forlængelse af regnskabsafslutningen og i separat sag indstilles overført i alt 53 mio. kr. til forbrug i 2013 og -2 mio. kr. indstilles overført til Den varige likviditetsforbedring er derfor 13 mio. kr. Anlægsregnskaber Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter er udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter ikke nærmere formkrav til aflæggelse af anlægsregnskabet, hvorfor det er overladt til kommunerne selv at fastsætte regler for anlægsregnskaber. Anlægsregnskaber i Ringsted Kommune har tidligere været aflagt på et overordnet nivieau hvor der primært har været fokus på afvigelse i forhold til den samlede anlægsbevilling. Fra 2013 er kommunens kasse- og regnskabsregulativ blevet opdateret med mere detaljerede regler for aflæggelse af anlægsregnskaber. Anlægsregnskaber vil derfor i overensstemmelse hermed fremover blive forelagt i særskilte sager afhængig af bruttoudgifternes størrelse og størrelsen på eventuelle budgetafvigelser. Regnskaberne vil herudover blive aflagt på et mere detaljeret niveau, herunder vil det blandt andet fremgå, i hvilket omfang projekteringsomkostninger er købt eksternt eller leveret som interne ydelser af kommunen selv. Projekteringsomkostninger har hidtil været registreret samlet uden en klar opdeling i eksterne og interne udgifter, herunder er der ikke foretaget timeregnskab for de interne projekteringsomkostninger. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, 1. at regnskabet, incl. bemærkninger godkendes. 2. at afsluttede anlægsprojekter godkendes 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt

15 Ej til stede: Klaus Hansen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde

16 5. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 Åben sag Sagsid: 13/10247 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 (99220/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har dels likviditetsmæssig virkning og dels virkning i forhold til budgetloven hvor kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal bemærkes, at den nye budgetlov skærper Regeringens mulighed for at foretage individuelle sanktioner overfor kommunerne. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 16,1 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til Såfremt de overførte beløb på 16,1 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2012, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. For at imødegå dette, er der i budgettet for 2013 afsat en udisponeret teknisk servicepulje på 20 mio. kr. med henblik på håndtering af overførsler m.v. Det foreslås, at puljen tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål. Når staten endeligt opgør om kommunen har overholdt servicerammen for 2013 bliver den målt i forhold til det vedtagne budget hvor den tekniske servicepulje var indarbejdet. Med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at det er muligt at overholde servicerammen for 2013.

17 Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2013 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2013, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Beskrivelse af sagen På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2013 eller senere. Alle overførsler vedrørende skattefinansieret drift er serviceudgifter. Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2013 er i alt 53,3 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 16,1 mio. kr. serviceudgifter, 8,0 mio. kr. beskæftigelsesområdet, 25,3 mio. kr. anlæg og 4,0 mio. kr. finansielle poster. Overførslen til 2014 indarbejdes i budgetforslaget for Specifikationer fremgår af vedlagte bilag 1. I budgettet for 2012 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper:

18 En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår. I regnskabsår 2012 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet andet. Anlæg Et eventuelt uforbrugt budget til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres 8,0 mio. kr. Overførslen placeres budgetmæssigt i en pulje under Økonomiudvalget under Skatter, tilskud og udligning. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, 1. at uforbrugte bevillinger i 2012 genbevilges som anført. 2. at det afsatte tekniske servicepulje i 2013 på 20 mio. kr. tilbageføres kassen. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen

19 Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde.

20 6. Budgetrapport pr Åben sag Sagsid: 13/10313 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Budgetrapport pr pdf (102519/13) 2 Bilag 2 - Specifikationer.pdf (102521/13) 3 Bilag 3 - Anlæg i tal.pdf (102524/13) 4 Bilag 4 - Anlæg i tekst.pdf (102215/13) 5 Bilag 5 - indberetning på det specialiserede socialområde 1. kvt pdf (102696/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Med udgangspunkt i forbruget i årets første tre måneder er der udarbejdet budgetrapport ultimo marts Dette er årets første budgetrapport. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Budgetrapporten omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Herudover er der udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg og renter. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts Hele kr. Korrigeret budget 2013 (ekskl. Overf.) Forbrug 1. kvartal Forventet regnskab 2013 Afvigelse regnskab 1 Indtægter Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget

21 3 Renter Resultat af ordinær drift Hele budgetrapporteringen med bemærkninger er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt oversigt af talmaterialet på detaljeret niveau. Kommunens indtægtsbudget er godt på 2,0 mia. kr., og der forventes mindreindtægter på 2,1 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger vedr. ejendomsskat, hvor Skat har nedsat ejendomsvurderingen. For den skattefinansieret drift er det samlede budget 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug 1,5 mio. kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,08 %. På budgetposten renter forventes der merudgifter på 0,4 mio. kr. Således er den samlede driftsforventning et merforbrug på 0,9 mio. kr. dog uden overførsler fra Det samlede mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 1,5 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 8,3 mio. kr. fordelt på flere poster under ledelse og personale. Forsikringer, lønpuljer og pensioner står for 4,4 mio. kr. mindreforbrug. Hertil kommer forventet mindreforbrug på kontorbudgetter og fælles konti. Klima- og Miljøudvalget venter alene merforbrug på glatførebekæmpelse og snerydning på 0,8 mio. kr. som følge af et koldt første kvartal. For Plan- og Boligudvalget ventes merforbrug på 1,4 mio. kr. på baggrund af et forventet merforbrug i Ejendomscentret. Der er igangsat en budgetanalyse af Ejendomsstaben med det formål at styrke økonomistyringen på området, herunder at sikre budgetoverholdelse i Børne- og Undervisningsudvalget ser på nuværende tidspunkt ud til at give et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Det er særligt på udvalgsbevillingerne under Børn og Unge samt Dagtilbud til børn, der ventes et mindreforbrug. Den netop overståede konflikt på skoleområdet er ikke indregnet i ovenstående tal. Mindreudgiften på lærerlønningerne forventes på nuværende tidspunkt at blive på ca. 8,1 mio. kr. Det er p.t. usikkert i hvilket omfang regeringens indgreb og den kommunale skolereform vil påvirke økonomien på skoleområdet i Herunder er det usikkert hvilke udgifter, der vil være forbundet med evt. godtgørelse af manglende undervisningstid til eleverne. Det er en politisk afgørelse, hvorledes et evt. nettoprovenu skal benyttes. På Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Sundhed ventes at give merforbrug på 4 mio. kr. på baggrund af en aktivitetsstigning de første måneder af året under den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Handikap, social og psykiatri viser mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og Ungeområdet et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. På Ældreudvalgets område forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. På den aktivitetsbaserede budgetramme ventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. hvilket skyldes en stigning de seneste 12 måneder på 6,6 % i antal visiterede timer pr. borger.

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den 05-11-2013 Mødedato: Mandag den 10-06-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:20

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den 05-11-2013 Mødedato: Mandag den 10-06-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:20 Referat Byrådet Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den 05-11-2013 Mødedato: Mandag den 10-06-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:20 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere