Betænkning ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V."

Transkript

1 Betænkning om ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V. afgivet af Justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v. Betænkning nr København 1987

2 ISBN Ju bet. Eloni Tryk. København

3 - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Udvalgets arbejdsopgaver og sammensartning. side 1.1. Udvalgets arbejdsopgaver Udvalgets sammensætning 15 Kapitel 2. Resumé af udvalgets overvejelser og forslag Betænkningens hovedkonklusioner Betænkningens enkelte kapitler 18 Kapitel 3. Fri proces Økonomiske betingelser m.v Udviklingen siden 1969, herunder statistiske oplysninger om dækningsgraden Udvalgets overvejelser De økonomiske grænser Graduerede ydelser Socialindkomsten som økonomisk kriterium Løbende justering af de økonomiske grænser Ligestilling mellem ægteskabelige og ikke-ægteskabelige parforhold Præcisering af anvendelsesområdet for grænsen for samlevende Børnetillægget Fri procesydelsens indhold Sagsomkostninger Almindelige regler om sagsomkostninger 50

4 Gældende regler om sagsomkostninger i fri proces-sager Overvejelserne i betænkning nr. 404/ Bemærkningerne til forslag til folketingsbeslutning nr. B 112 ( ) Retshjælpsudvalgets overvejelser om regelændringer Fri proces efter sagens art sager Skiftesager De gældende regler Udvalgets overvejelser. 60 Kapitel 4. Offentlig retshjælp ved advokater De gældende regler Udvalgets overvejelser Indledning De økonomiske betingelser m.v Kravene til dokumentation for opfyldelse af de økonomiske betingelser Afgrænsningen af de omfattede sagskategorier Almind el ig.og udvidet retshjælp De omfattede ydelser Vederlæggelsen af advokaterne Egetbidrag Udvalgets udkast til bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater Udvalgets kommentarer til bestemmelserne i udkastet til bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater 72

5 - 5 - Kapitel 5. Retshjælpsinstitutionerne Retsgrundlaget Finanslovsbevillingen Udviklingen i antallet af institutioner Retningslinierne for Justitsministeriets godkendelse af institutionerne som tilskudsberettigede Fordelingen af tilskud Retningslinierne for Justitsministeriets udbetaling af tilskud Indholdet af den ydede retshjælp Udvalgets kommentarer 93 Kapitel 6. Retshjælp i sager «ed tilknytning til udlandet Udlændinges adgang til fri proces og retshjælp i Danmark Muligheden for retshjælp i sager, der behandles i udlandet Den europæiske konvention om formidling af ansøgninger om retshjælp Haager-civilproces-konventionen Muligheden for retshjælp i' sager, der behandles i internationale organer Den europæiske Menneskerettighedskommission De europæiske økonomiske Fællesskabers Domstol (EF-domstolen) Udvalgets kommentarer 99 Kapitel 7. Forbruqerklaqenævnet m.v Forbrugerklagenævnsloven Retsplejelovens

6 Begrænsning af adgangen til fri proces i forbrugerklagenævnssager 105 Kapitel 8. Retshjælpsforsikring Introduktionen af retshjælpsforsikring De gældende retshjælpsforsikringsbetingelser Statistik og økonomi vedrørende retshjælpsforsikringen Udvalgets overvejelser Sager vedrørende fast ejendom Retshjælpsforsikringen principal i forhold til fri proces 118 Kapitel 9. Information om retshjælp m.v Indledning Det eksisterende informationsmateriale Udvalgets overvejelser Informationsmateriale m. v Obligatorisk anvendelse af blanket ved ansøgning om fri proces 127 Kapitel 10. Udvalgets udkast til lov om ændring af lov om rettens pleje «ed beiærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser 132

7 - 7 Kapitel 11. Udvalgets udkast til bekendtgørelse om fri proces Bekendtgørelsesudkast Henvisninger til udvalgets overvejelser 137 Kapitel 12. Økonomiske vurderinger Indledning De økonomiske skøn 139 Bilag A. Forslag af 20. februar 1985 til folketingsbeslutning nr. B 112 ( ). B. Retsudvalgets beretning af 20. september 1985 over forslag til folketingsbeslutning nr. B 112 ( ). C. Forslag af 23. april 1987 til folketingsbeslutning nr. B 156 ( ). D. Retshjælpsudvalgets delindstilling af 9. januar 1985 vedrørende fri proces i ægteskabssager (j f. kapitel ). E. Fortegnelse over retshjælpsinstitutioner, som Justitsministeriet med udgangen af 1986 havde godkendt som tilskudsberettigede (jf. kapitel 5.3.). F. Oversigt over henvendelser/sager i de private retshjælpsinstitutioner (jf. kapitel 5.7.) G. Bekendtgørelse nr. 412 af 10. juli 1982 om forretningsordenen for forbrugerklagenævnet (jf. kapitel 7.1.).

8 - 8 - H. Bekendtgørelse nr. 544 af 10. december 1985 om forbrugerklagenævnets virksomhedsområde (jf. kapitel 7.1). I. Re tshjælpsfor sikringsbetingelserne af 1983 (jf. kapitel ). J. Retsplejelovens kapitel 31 om fri proces. K. Bekendtgørelse nr. 573 af 17. december 1980 orn fri proces. L. Bekendtgørelse nr. 574 af 17. december 1980 om offentlig retshjælp ved advokater.

9 - 9 - Kapitel 1. Udvalgets arbejdsopgaver og sammensætning Udvalgets arbejdsopgaver Justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v. blev nedsat den 5. november Udvalgets opgave er beskrevet således i kommissoriet af 2. september 1981 : "Justitsministeriet har besluttet at nedsætte et udvalg vedrørende de gældende retshjælpsordninger med henblik på at tilvejebringe en almindelig forbedring af adgangen til retshjælp. Udvalget bør i den forbindelse være opmærksom på justitsministeriets lovforslag fra folketingssamlingen 1980/81 om behandlingen af sager af mindre værdi. Forslaget tilsigtede at give grundlag for en lettere og billigere adgang for befolkningen til at få dagliglivets retskonflikter afgjort ved domstolene, og der blev under folketingsbehandlingen givet principiel tilslutning til intentionerne bag forslaget. Fra forskellig side blev der imidlertid peget på behovet for en fornyet overvejelse af forholdet mellem de foreslåede regler og muligheden for opnåelse af fri proces i de af forslaget omfattede sager, ligesom der blev givet udtryk for det ønskelige i en nærmere vurdering af sammenhængen mellem de foreslåede indenretlige sagsbehandlingsregler og de eksisterende retshjælpsordninger. Ligeledes blev det anført, at lovforslagets sagsomkostningsregler kan medføre u- rimelige virkninger for de erhvervsdrivende, der, således som forslaget var udformet, normalt selv må bære omkostningerne ved den indenretlige behandling af inkassosager. Justitsministeriet fandt det herefter rigtigst ikke at søge lovforslaget gennemført, forinden der havde været mulighed for en nærmere overvejelse af de pågældende spørgsmål. På denne baggrund anmodes udvalget om at overveje de ovennævnte spørgsmål, herunder spørgsmålet om retshjælp i forbindelse med en forenklet procesform for sager af mindre værd.

10 Udvalget bør samtidig generelt overveje spørgsmålet om ændringer af de bestående retshjælpsordninger med henblik på en almindelig forbedring af adgangen til retshjælp. Udvalget anmodes endvidere om at gennemgå og vurdere reglerne om fri proces. I tilknytning til de nævnte spørgsmål bør udvalget gennemgå de forskellige eksisterende retshjælpsordninger, således at der herved tilvejebringes et grundlag for mere langsigtede overvejelser vedrørende mulighederne for en samlet planlægning og koordinering inden for retshjælpsområdet." Udvalget holdt i første halvdel af møder, der centrerede sig om den del af kommissoriet, der vedrører spørgsmål, som blev rejst i forbindelse med den daværende regerings lovforslag om behandling af sager af mindre værdi Der blev herefter ikke indkaldt til møder i udvalget før i august Da der omkring årsskiftet 1982/83 konstateredes en voldsom stigning i udgifterne til fri proces, blev der nedsat en særlig arbejdsgruppe under Justitsministeriet, der i overvejede den økonomiske situation, der var opstået på området. Efter at Justitsministeriet havde modtaget arbejdsgruppens indstilling i juni 1984, blev udvalgsarbejdet genoptaget i august 1984 med henblik på i første omgang og som en hasteopgave at vurdere mulighederne for inden for en kortere tid at bringe udgiftsudviklingen under kontrol, og derefter at fortsætte arbejdet i henhold til det oprindelige kommissorium Udvalgets overvejelser om hurtige foranstaltninger i relation til udgiftsudviklingen strakte sig over 4 møder i anden halvdel af 1984 og begyndelsen af 1985 og mundede ud i en delindstilling af 9. januar 1985 til justitsministeren med et forslag til ændring af betingelserne i retsplejelovens 449 for

11 beskikkelse af advokat for sagsøgte/appelindstævnte i ægteskabssager. Udvalgets forslag blev med nogle mindre, tekniske ændringer indarbejdet i et lovforslag til ændring af blandt andet retsplejeloven (Aflastning af Højesteret m.v.), som justitsministeren fremsatte den 1. februar 1985 og genfremsatte den 2. oktober I Retsudvalget var der en positiv indstilling til den foreslåede ændring af 449, men man fandt i betænkningen over lovforslaget, at en ændring burde afvente en samlet revision af reglerne om fri proces og retshjælp ved advokat. Forslaget blev derfor ikke medtaget i den vedtagne lov, lov nr. 320 af 4. juni Efter afgivelsen af indstillingen af 9. januar 1985 forventede udvalget, at det kunne fortsætte arbejdet med den del af kommissoriet, som vedrører retshjælpssystemets udformning på længere sigt. Ved skrivelse af 30. januar 1985 anmodede justitsministeren imidlertid udvalget om - forinden udvalget gik i gang med disse mere langsigtede overvejelser - dels at gennemgå advokatretshjælpsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 574 af 17. december 1980 om offentlig retshjælp ved advokater) med henblik på at fremkomme med forslag til en hurtig forbedring af befolkningens adgang til advokatretshjælp, dels at komme med forslag til, hvorledes disse ændringer med fornøden sikkerhed ville kunne finansieres uden tilførsel af yderligere offentlige midler til det samlede retshjælpsområde. Udvalget tog justitsministerens skrivelse af 30. januar 1985 til efterretning, men fandt dog anledning til at påpege, at man anså det for mere hensigtsmæssigt, hvis et forslag til en reform af advokat retshjælpen blev indarbejdet som en integreret del af et samlet forslag til en forbedret retshjælpsordning Udvalget gennemgik i 8 møder i løbet af 1985 og 2 møder

12 i 1986 advokatretshjælpsbekendtgørelsen med henblik på at foretage justeringer, ligesom man overvejede, hvorledes de forventede merudgifter herved ville kunne finansieres. Arbejdet resulterede i et udkast til en ny bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater, der sammen med udvalgets kommentarer hertil blev afgivet til justitsministeren den 23. maj 1986 i form af en del indstilling. Justitsministeriet har efter det for udvalget oplyste i lyset af Retsudvalgets bemærkninger til den foreslåede ændring af retsplejelovens 449, jf. ovenfor , besluttet, at udvalgets forslag bør indgå i en samlet revision af retshjælpssystemet Den 20. februar 1985 fremsatte Socialdemokratiet, SF og VS forslag til folketingsbeslutning om forbedring af adgangen til retshjælp, fri proces m.v. Beslutningsforslaget, nr. B 112 ( ), havde følgende ordlyd: "Folketinget opfordrer regeringen til at forbedre befolkningens adgang til juridisk bistand gennem en omlægning af den offentlige retshjælpspolitik - dels administrativt, dels ved fremsættelse af de fornødne forslag til lovændringer - efter nedenstående retningslinjer : 1. Fri proces a) De økonomiske grænser for meddelelse af fri proces forhøjes i overensstemmelse med de stedfundne pris- og lønstigninger, ligesom grænserne fremover reguleres automatisk i takt med pris- og lønudviklingen. b) Fri proces for en part medfører tillige fritagelse for at erstatte modparten sagens omkostninger, modsat den nugældende regel i retsplejelovens 333, stk. 1. c) Advokatbistand til udfærdigelse af ansøgning om fri proces betales fuldt ud af det offentlige. d) Adgangen til at opnå fri proces udvides i sager, som er af principiel karakter eller almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

13 Offentlig retshjælp ved advokater. a) De økonomiske grænser for modtagelse af retshjælp forhøjes, således at de svarer til grænserne for meddelelse af fri proces, jfr. nr. 1 a). b) Klientens egenbetaling for udvidet retshjælp bortfalder. c) Retshjælpen i forbindelse med offentlige myndigheders afgørelser udvides, således at der også ydes bistand forud for afgørelsen ved ansøgninger til offentlig myndigheder. 3. Tilskud til private retshjælpsinstitutioner a) Justitsministeriets tilskud til private (selvejende) retshjælpsinstitutioner forhøjes, ligesom tilskudsbeløbene fremover reguleres automatisk i takt med pris- og lønudviklingen. b) Der tages bevillingsmæssige og administrative initiativer til støtte for oprettelsen af nye private retshjælpsinstitutioner i områder, hvor der er særligt behov for øget adgang til juridisk bistand. 4. Retsinformation m.v. Der udfærdiges regler om særlige tilskud fra justitsministeriet til oplysning om og bearbejdning af resultaterne fra den virksomhed, der foregår under de i nr. 1-3 omtalte retshjælpsordninger." Beslutningsforslaget med bemærkninger er i sin helhed optaget som bilag A til betænkningen. I en beretning af 20. september 1985 over forslaget fremhævede et enigt Retsudvalg nødvendigheden af, at der hurtigt sker forbedringer på retshjælpsområdet. Retsudvalget ønskede de synspunkter, der er anført i beslutningsforslaget under nr. 1 a-d og 2 a-b samt 3 til 4, inddraget i Retshjælpsudvalgets overvejelser. Derudover pegede man på, "om det kan indgå i retshjælpsudvalgets overvejelser og forslag, hvorledes forbrugerklagenævnet og de forskellige brancheankenævn samt forsikringsselskabernes

14 retshjælpsforsikringer kan indgå i et bredere retshjælpssystem." Beretningen er optaget som bilag B. Retshjælpsudvalget orienteredes af Justitsministeriet om den enstemmige tilkendegivelse fra Folketingets Retsudvalg med bemærkning om, at ministeriet fortsat tillagde den foran under nævnte opgave prioritet Efter afgivelsen af delindstillingen om offentlig retshjælp ved advokater den 23. maj 1986 fortsatte udvalget sit arbejde i efteråret Justitsministeriet anmodede udvalget om at koncentrere arbejdet om de spørgsmål, der var fremhævet i Retsudvalgets beretning af 20. september 1985 med henblik på at gennemføre en reform af retshjælpssystemet snarest muligt. Efter en drøftelse i udvalget besluttedes det herefter foreløbig at tilrettelægge arbejdet efter de retningslinier, der var nævnt i beretningen, og det er således på denne baggrund nærværende betænkning afgives. Udvalget skal fremhæve, at der efter kommissoriet af 2. september 1981 fortsat henstår behandlingen af spørgsmålet om småsagsprocessen, ligesom udvalget vedrørende retshjælpsinstit ut ionerne alene beskriver de gældende ordninger, hvorimod der ikke i denne betænkning stilles forslag om en ændring af strukturen på dette område. For så vidt angår forholdet mellem retshjælpen og forbrugerklagenævnsbehandlingen har udvalget kun behandlet enkelte spørgsmål og foretaget mindre justeringer på grund af de her foreslåede ændringer. Der er således heller ikke taget endelig stilling til den fremtidige struktur på dette område. Udvalget har i efteråret 1986 og i foråret 1987 afholdt i alt 9 møder. Den 23. april 1987 fremsatte Socialdemokratiet forslag til folketingsbeslutning, nr. B 156 ( ), om regulering af indtægtsgrænserne for opnåelse af fri proces og retshjælp og om forhøjelse af vederlag til nævninge og domsmænd og til advokater, der yder offentlig retshjælp.

15 Forslaget er optaget som bilag C til denne betænkning. I udvalgets betænkning er delindstillingen om offentlig retshjælp ved advokater indarbejdet og ændret i lyset af udvalgets øvrige forslag med henblik på at tilvejebringe en forbedring af befolkningens adgang til retshjælp. Udvalgets del indstilling vedrørende ægteskabssager er optaget som bilag D, og en ny affattelse af retsplejelovens 449 svarende til justitsministens lovforslag nr. L 9 af 2. oktober 1985 er medtaget i udvalgets udkast til lov om ændring af lov om rettens pleje, jf. kapitel Udvalgets sammensætning. Udvalget har ved afgivelsen af denne betænkning haft sammensætning: følgende Afdelingsdirektør Jørn Agerskov (efter indstilling fra Assurandørsocietetet), retspræsident Knud Arildsen (Justitsministeriet), advokat Niels Boel (efter indstilling fra Advokatrådet), afdelingschef Michael Christiansen - formand (Justitsministeriet) professor Børge Dahl (efter indstilling fra Forbrugerrådet), retsassessor Mona Kastrup (efter indstilling fra Dommerfuldmægtigforeningen), fuldmægtig Annette Begtorp Michaelis (efter indstilling fra Industriministeriet), landsdommer Ebbe Nielsen (efter indstilling fra Den Danske Dommer f oreni ng ), kontorchef Claus Rosholm (Justitsministeriet), formanden for Forbrugerklagenævnet, Bente Saltorp (efter indstilling fra Industriministeriet), kontorchef Alice Tolstoy (efter indstilling fra Foreningen af statsamtmænd og Foreningen af statsamtsjurister), underdirektør Claus Tønnesen (efter indstilling fra Assurandørsocietetet), stiftamtmand Werner Willer slev-olsen (efter indstilling fra Københavns retshjælp), professor, dr.jur. Henrik Zahle (Justitsministeriet).

16 I forbindelse med udvalgets tidligere arbejde har følgende medlemmer medvirket: Advokat Niels Fisch-Thomsen (efter indstilling fra Advokatrådet), departementschef Niels Madsen - formand (Justitsministeriet), dommerfuldmægtig, nu retsassessor Birgitte Holmberg Pedersen (efter indstilling fra Dommer fuldmægt ig foreningen), kontorchef, nu direktør Frederik Chr. Schydt - formand (Justitsministeriet), kontorchef, nu direktør Per Lund Thoft (efter indstilling fra Industriministeriet), civildommer Otto Warring (efter indstilling fra Den Danske Dommerforening). Som sekretær har tidligere fungeret fuldmægtig, nu kontorchef i Justitsministeriet Carl Christian Duus og ved betænkningens afgivelse fuldmægtig, nu konstitueret kontorchef i Justitsministeriet Hans-Viggo Jensen og fuldmægtig i Justitsministeriet John Mosegaard. Tekst behandlingsopgaverne ved betænkningens udarbejdelse er varetaget af assistent Helle Frøshøj, assistent Henriette Birckner Boye og konstitueret overassistent Grethe Kishore, Justitsministeriet. København, den 19. juni 1987 Jørn Agerskov Knud Arildsen Niels Boel Michael Christiansen (formand) Børge Dahl Mona Kastrup Annette Begtorp Michaelis Ebbe Nielsen Claus Rosholm Bente Saltorp Alice Tolstoy Claus Tønnesen Werner Willer slev-olsen Henrik Zahle Hans-Viggo Jensen John Mosegaard

17 Kapitel 2. Resumé af udvalgets overvejelser og forslag 2.1. Betænkningens hovedkonklusioner. Retshjælpsudvalget fremlægger med denne betænkning forslag til en række væsentlige forbedringer af befolkningens adgang til retshjælp i bred forstand. Udvalget lægger vægt på, at forslagene ses i sammenhæng som en samlet reform af retshjælpsområdet. Udvalget fremhæver, at der fortsat henstår behandlingen af en række væsentlige spørgsmål inden for dette område, f.eks. spørgsmålet om en særlig småsagsproces, ligesom der heller ikke er taget stilling til forholdet mellem retshjælpen og forbrugerklagenævnsbehandlingen. Udvalget stiller forslag om betydelige forhøjelser af de økonomiske grænser for meddelelse af fri proces og offentlig retshjælp ved advokater, der ligesom en række andre ændringer inden for disse retshjælps former sigter mod at lette og forbedre befolkningens adgang til retshjælpssystemet. Der foreslås således bl.a. en udvidelse af området for advokatretshjælpen både for så vidt angår de omfattede sagskategorier og med hensyn til retshjælpsydelsernes omfang og indhold. Som et første led i en målsætning om inden for givne økonomiske rammer at sikre den bedst mulige retshjælpsdækning foreslår udvalget, at reglerne om fri proces udformes under hensyntagen til såvel retshjælpsforsikringerne som Forbrugerklagenævnet og de af dette godkendte private klage- og ankenævn. I forhold til klagenævnene stilles der forslag om en bedre udnyttelse af samspillet mellem denne særlige retshjælpsform og fri proces. Med hensyn til retshjælpsforsikringerne foreslås det, at disse forsikringer, der har en meget stor udbredelse i befolkningen, kommer til at udgøre den primære sikring mod procesudgifter, såfremt og i det omfang, der er forsikringsdækning. Udvalget henstiller tillige, at der i fornødent omfang afsættes

18 yderligere økonomiske midler til driften af de eksisterende typer af retshjælpsinstitutioner, ligesom det henstilles, at informationsvirksomheden omkring retshjælpstilbuddene styrkes ved øgede bevillinger. Udvalgets overvejelser har resulteret i et forslag til ændring af retsplejeloven samt i udkast til nye bekendtgørelser om henholdsvis fri proces og offentlig retshjælp ved advokater. Nedenfor under afsnit 2.2. gennemgås udvalgets overvejelser og forslag i kortfattet form. For den mere detaljerede gennemgang af udvalgets forslag henvises til betænkningens enkelte kapitler Betænkningens enkelte kapitler. I betænkningens kapitel 3 behandles reglerne om fri proces Kapitel 3.1. indeholder udvalgets overvejelser vedrørende de økonomiske grænser for meddelelse af fri proces. Efter de gældende økonomiske grænser, der trådte i kraft den 1. januar 1981, kan der gives fri proces ved en socialindkomst på indtil kr. for forsørgere og indtil kr. for ikke- forsørger e med tillæg af kr. pr. barn. Den manglende justering af de økonomiske grænser siden 1981 har medført, at en fortsat faldende procentdel af befolkningen har adgang til fri proces. Retshjælpsudvalget finder, at der på denne baggrund er behov for en betydelig forhøjelse af de økonomiske grænser. Ved fastsættelsen af grænserne må der efter udvalgets opfattelse lægges afgørende vægt på at sikre den del af befolkningen, der har et reelt retshjælpsbehov, adgang til fri proces. Udvalget er opmærksom på, at det er et politisk spørgsmål, hvor

19 stor en del af befolkningen, der ønskes omfattet af fri procesordningen. Udvalget opstiller en række alternative muligheder baseret på, hvor stor en del af befolkningen, der vil være dækket ved givne beløbsgrænser for forsørgere og ikke-forsørgere (samlevende og enlige) med børnetillæg. En dækningsgrad på ca. 1/2 af befolkningen vil således kunne opnås ved økonomiske grænser på kr. og kr. i socialindkomst for henholdsvis ikke-forsørgere og forsørgere og med et børnetillæg på uændret kr. Forhøjes grænserne til kr. og kr. i socialindkomst for henholdsvis ikke-forsørgere og forsørgere og med et uændret børnetillæg på kr. pr. barn, skønnes dækningsgraden at ville stige til ca. 2/3 af befolkningen. Sker der tillige en forhøjelse af bør net illægget til f.eks kr. pr. barn, vil dækningsgraden ved begge alternativer blive noget større. Det må som nævnt bero på en politisk vurdering, hvor mulighederne for at finansiere forbedringerne må antages at ville spille en væsentlig rolle, hvilket af de fremlagte alternativer, der skal vælges. Efter udvalgets opfattelse bør man vælge den i den givne økonomiske situation størst mulige forhøjelse af de økonomiske grænser for derved at opnå den største forbedring af befolkningens adgang til fri proces. Udvalget er opmærksom på, at en sådan, væsentlig forhøjelse af de økonomiske grænser vil indebære, at en meget betydelig del af befolkningen, der ikke i dag er dækket af ordningen, vil blive det i fremtiden med deraf følgende betydelige merudgifter for statskassen. En væsentlig forhøjelse vil endvidere medføre, at fri procesordningen kommer til at omfatte personer, som nok vil have behov for økonomisk støtte til deres rimelige processer, men som på den anden side selv vil have økonomisk mulighed for at afholde en del af procesomkostningerne. Udvalget har på denne baggrund overvejet mulighederne for at indføre et system, hvorefter den økonomisk dårligst stillede

20 del af befolkningen får fuld retshjælpsdækning i form af betaling af alle omkostninger ved processen, medens der for den del af befolkningen, hvis økonomiske forhold er således, at den kan afholde nogle, men ikke alle omkostninger ved en proces uden at lide væsentlige afsavn, foretages begrænsninger i retshjælpsdækningen. Udvalget har opstillet alternative muligheder for fastlæggelsen af den økonomiske grænse mellem fuld og begrænset retshjælpsdækning. Såfremt det skønnes nødvendigt at indføre en ordning med graduerede ydelser, er det udvalgets opfattelse, at man bør vælge det alternative, der på den givne økonomiske baggrund giver en så stor andel af befolkningen som muligt fuld dækning af procesomkostningerne. Udvalget foreslår, at begrænsningerne i fri procesdækningen for den "mere velstillede" del af befolkningen gennemføres ved, at fri procesbevillingerne for disse ansøgeres vedkommende betinges af, at der indbetales et fast gebyr på f.eks. 800 kr. til statskassen. Herved får man efter udvalgets opfattelse en rimelig "selvrisiko" for denne gruppe af ansøgere. Udvalget foreslår dog en undtagelsesbestemmelse, hvorefter kravet om betaling af "selvrisiko" vil kunne fraviges i de tilfælde, hvor betaling af et gebyr på f.eks. 800 kr. undtagelsesvis må forekomme særligt belastende. Med henblik på at fastholde en dækningsgrad i en valgt størrelsesorden lægger udvalget afgørende vægt på, at der finder periodiske justeringer sted af de økonomiske grænser i lyset af en konstateret udvikling i befolkningens indkomstforhold. Udvalget anser socialindkomsten for det bedst egnede af de eksisterende, mulige kriterier ved fastlæggelsen af de økonomiske grænser. Udvalget lægger herved også vægt på de administrative fordele, som anvendelsen af socialindkomsten indebærer. Udvalget foreslår i øvrigt en ligestiling mellem ægteskabelige og ikke-ægteskabelige parforhold, således at der i alle parforhold sker en sammenlægning af socialindkomsterne. Der lægges af-

21 gørende vægt på selve den omstændighed, at der består et samliv i et parforhold og dermed et formodet personligt og økonomisk fællesskab, som naturligt må begrunde, at økonomien vurderes under ét. I betænkningens kapitel 3.2. behandles fri procesydelsens indhold med særlig vægt på dækning af sagsomkostninger. Da risikoen for at blive pålagt at udrede omkostninger til modparten, hvis sagen tabes helt eller delvist, kan afholde fri procesparten fra at søge berettigede krav gennemført, foreslår udvalget, at fri procesydelsen udvides til også at omfatte sådanne sagsomkostninger. Udvalget finder i denne sammenhæng anledning til at henlede opmærksomheden på den generelle bestemmelse i retsplejelovens 335, hvorefter retten, når omstændighederne taler derfor, kan pålægge en part, der har fri proces, helt eller delvis at erstatte statskassen dennes udgifter i det omfang, disse ikke pålægges modparten, og udvalget foreslår en ændret affattelse af bestemmelsen, hvorved der lægges op til, at retterne i videre omfang end i dag bør foretage en vurdering af, om fri procespartens subjektive forhold kan begrunde, at der pålægges omkostninger. I kapitel 3.3. behandles Justitsministeriets adgang efter retsplejelovens 331 til at meddele fri proces i sager, som er af principiel karakter eller almindelig offentlig interesse. Udvalget foreslår bestemmelsens anvendelsesområde præciseret, således at der i selve lovteksten sker en fremhævelse, af de sager, som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. I øvrigt omtales adgangen til fri proces i skiftesager, idet det henstilles, at de særlige problemer i denne forbindelse overvejes under et særligt udvalgsarbejde om revision af skifteloven.

22 I betænkningens kapitel 4 er optaget udvalgets delindstilling af 23- maj 1986 om offentlig retshjælp ved advokater med de ændringer, som udvalgets fortsatte overvejelser har givet anledning til. Udvalgets forslag til en forbedring af denne form for retshjælp indeholder en forhøjelse af de økonomiske grænser. Der er enighed i udvalget om, at der - til forskel fra retstilstanden efter de gældende regler - bør gælde samme økonomiske betingelser for adgangen til advokatretshjælp som for adgangen til fri proces. Dette foreslås understreget ved en ændret formulering af retsplejelovens 128, stk. 1. Udvalgets udkast til en ny bekendtgørelse følger i øvrigt i sin opbygning den gældende bekendtgørelse og regulerer således alene den retshjælp, der ydes af advokater, jf. retsplejelovens 128, stk Udvalget har dog fundet det naturligt ved gennemgangen af reglerne at foreslå ændringer, der kan lette administrationen af ordningen og dermed forbedre befolkningens adgang til retshjælp. Som noget nyt foreslås det, at advokaten i særligt hastende tilfælde skal kunne yde almindelig retshjælp, selv om der ikke forevises årsopgørelse med oplysning om socialindkomst eller dokumentation for aktuelle indkomst- og formueforhold, hvis det må antages, at de økonomiske betingelser er opfyldt. Herved åbnes der mulighed for, at advokaten kan yde retshjælp i de særlige tilfælde, hvor en hurtig rådgivning er nødvendig for at undgå retstab, men hvor retshjælpssøgende ikke ved henvendelse til advokaten medbringer den nødvendige dokumentation for sine økonomiske forhold. Udvalget har særligt overvejet afgrænsningen af de omfattede sagskategorier. I den gældende bekendtgørelse er retshjælpens dækningsområde an-

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2012 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2012 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK RAPPORT RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK Projektperiode: November 2001 Marts 2002 Projektnr.: 30831 Kunde: Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 K Rapporteringsmåned: Marts 2002 Indhold Kapitel 1 Indledning.......

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 10 - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-711-0004 Dok.: PFN40057 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 28. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

REDEGØRELSE OM RETSHJÆLP VED ADVOKAT MV. Afgivet af Retsplejerådet. Retsplejerådet. Dok.: Slotsholmsgade København K.

REDEGØRELSE OM RETSHJÆLP VED ADVOKAT MV. Afgivet af Retsplejerådet. Retsplejerådet. Dok.: Slotsholmsgade København K. Retsplejerådet Dok.: 472809 REDEGØRELSE OM RETSHJÆLP VED ADVOKAT MV. Afgivet af Retsplejerådet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere