BoligJobordningen. Evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BoligJobordningen. Evaluering"

Transkript

1 BoligJobordningen Evaluering Rapport 12. maj 2015

2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning Indledning Nærmere om rapportens indhold BoligJobordningen historik og regelsæt BoligJobordningens historik Nærmere beskrivelse af ordningen Baggrund for BoligJobordningen mulige strukturelle effekter BoligJobordning som konjunktur- eller strukturpolitisk instrument BoligJobordningens mulige strukturelle effekter Brugen af BoligJobordningen Overordnet brug af ordningen Detaljeret brug af ordningen Evt. misbrug af ordningen Ikke-brugere af BoligJobordningen Betydningen af BoligJobordningen baseret på spørgeskemaoplysninger Overordnede svar om merkøb som følge af BoligJobordningen BoligJobordningens betydning for enkelte ydelser Grove skøn for BoligJobordningens umiddelbare betydning på sort arbejde og gør-det-selv-arbejde mv Effekter på arbejdsudbuddet Registerbaseret analyse af arbejdsudbudseffekter Betydning for arbejdsudbuddet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Hvorfor er der ingen signifikante effekter på arbejdsudbuddet? Bilag 1. Oversigt over ydelser, der er henholdsvis fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede Fradragsberettigede ydelser Ikke-fradragsberettigede ydelser... 45

3 BoligJobordningen 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning

4 BoligJobordningen 2 BoligJobordningen og arbejdsudbuddet

5 BoligJobordningen 3 BoligJobordningen og sort arbejde

6 BoligJobordningen Nærmere om rapportens indhold

7 BoligJobordningen 5

8 BoligJobordningen 6 2. BoligJobordningen historik og regelsæt 2.1 BoligJobordningens historik Boks 2.1. BoligJobordningens historik 18. maj 2011 Aftale om BoligJobplan: BoligJobordningen indføres som et midlertidigt forsøg fra 1. juni 2011 til og med (Udmøntet i lov nr. 572 af 7. juni 2011 (L 208, folketingsåret )). 20. nov Finanslovsaftalen for 2012: Ordningen afkortes, så den kun løber til og med Arbejdsløn til husstandsvindmøller omfattes, mens arbejdsløn til oliefyr og udgifter til au pairs bliver undtaget. (Udmøntet i lov nr af 28. december 2011 (L 31, folketingsåret )). 31. dec Ordningen ophører. 21. april 2013 Aftaler om Vækstplan DK: Ordningen genindføres med tilbagevirkende kraft for hele 2013 og forlænges frem til og med Yderligere omfattes fritidshuse af ordningen med virkning fra 22. april (Udmøntet i lov nr. 791 af 28. juni 2013 (L 216, folketingsåret )) 31. dec Ordningen ophører.

9 BoligJobordningen 7

10 BoligJobordningen 8 Boks 2.2. Lignende udenlandske ordninger Sverige I Sverige kan man få tilskud til lønudgifter til husarbejde, kaldet RUT (Rengöring, Underhåll og Tvätt) og håndværksarbejde, kaldet ROT (Reparation og underhåll, Ombyggnad og Tillbyggnad). Der gives et tilskud svarende til 50 pct. af lønudgifterne for udført arbejde. Det svarer til et fradrag for lønudgifterne med en skatteværdi på 50 pct. Der gives ikke fradrag til materialer. Der anvendes som udgangspunkt en administrativ løsning, der indebærer, at leverandøren (håndværkeren eller serviceudbyderen) halverer lønudgifterne på fakturaen til køberen. Køberen betaler sin halvdel af lønudgiften til leverandøren, mens leverandøren får resten udbetalt af Skatteverket. Borgeren opnår dermed tilskuddet på forskud. Der kan dog også opnås fradrag ved ansættelse af en privatperson, ligesom der kan opnås fradrag, hvis en ansat modtager ROT-eller RUT-arbejde som skattepligtigt personalegode betalt af arbejdsgiver. Der kan maksimalt gives tilskud til/fradrag for lønudgifter på SEK. Det svarer til et tilskud på SEK, dvs. en skatteværdi på ca DKK pr. person. Tilskuddet/fradraget omfatter personer over 18 år og kan ikke overstige personens skattebetaling. Finland I Finland kan man få fradrag kaldet hushållavdrag til husholdnings-, omsorgs- og renoveringsopgaver. Fradraget udgør 45 pct. af lønudgifterne dog maksimalt euro pr. person årligt, dvs. en skatteværdi på ca DKK pr. person. Fradraget opgives i forbindelse med forskudsopgørelsen/årsopgørelsen. 2.2 Nærmere beskrivelse af ordningen Boks 2.3. Kategorier til selvangivelse af servicefradrag Rengøring/vinduespudsning Børnepasning Havearbejde Vedligeholdelse Energibesparende Vedligeholdelse I øvrige Anm.: BoligJobordningen er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr. 841 af 28. juni 2013 samt SKATs vejledning Håndværkerfradrag på skat.dk. Kilde: SKAT.

11 BoligJobordningen 9 Den omfattede personkreds

12 BoligJobordningen 10 Boks 2.4. Regler for betaling mv. Betalingen skal kunne dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto, overførsel via netbank eller elektronisk betaling med betalingskort. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, gav ikke ret til fradrag. Fradraget er betinget af, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af en række oplysninger, herunder bl.a. lønudgiftens størrelse, hvem der har udført arbejdet, dato for arbejdets udførelse mv. Indberetningen skulle være foretaget inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget, hvis oplysningerne sk ulle med på den ordinære årsopgørelse. Fradraget fortabes dog ikke, hvis der er betalt rettidigt, selvom det først indberettes på et senere tidspunkt. Indberetningen skal ske på Der gælder særlige regler for såkaldte grænsegængere og fritidsboliger beliggende i udlandet, der tillempet i vidt omfang svarer til ovenstående regler. Grænsegængere er personer med fast bopæl uden for Danmark, som erhverver mindst 75 pct. af deres skattepligtige indkomst i Danmark.

13 BoligJobordningen Baggrund for BoligJobordningen mulige strukturelle effekter 3.1 BoligJobordning som konjunktur- eller strukturpolitisk instrument Boks 3.1. Beskæftigelses- og aktivitetseffekter fra BoligJobordningen udvalgte skøn Da BoligJobordningen som led i Aftaler om Vækstplan DK fra 2013 blev forlænget, blev det vurderet, at BoligJobordningen ville have en kortsigtet beskæftigelseseffekt svarende til, at beskæftigelsen samlet ville blive øget med ca personer i 2013 og ca personer i Den lidt større beskæftigelseseffekt i 2014 afspejlede først og fremmest fremrykning af vedligeholdelses- og renoveringsprojekter fra 2015 samt afledte virkninger fra øget aktivitet og beskæftigelse i Den strukturelle effekt på beskæftigelsen blev i 2013 skønnet til en forøgelse af købernes arbejdsudbud svarende til omkring 700 fuldtidspersoner. Det blev her lagt til grund, at BoligJobordningen havde samme virkning, som en forøgelse af beskæftigelsesfradraget af samme beløbsmæssige størrelse. Både den kortsigtede beskæftigelseseffekt og forøgelsen af arbejdsudbuddet blev ved genindførelse af ordningen vurderet lavere end i det lovforslag, der oprindeligt indførte ordningen. Det skyldtes, at trækket på ordningen havde vist sig noget lavere end oprindeligt forventet. Oprindeligt blev der skønnet en strukturel beskæftigelseseffekt på omkring fuldtidspersoner. I vismandsrapporten fra efteråret 2012 vurderede DØR, at ordningen kunne have større aktivitetseffekter end en traditionel skattenedsættelse. Det blev dog også bemærket, at ordningen samtidig kunne have et stort støttespild i den forstand, at en stor del af de private investeringer ville være blevet foretaget alligevel. DØR skønnede på baggrund af en konsekvensberegning på deres makroøkonometriske model SMEC at ordningen øgede BNP-væksten med 0,1 pct.-point årligt i 2011 og 2012, mens det planlagte bortfald af ordningen betød, at væksten reducered es med godt ¼ pct.-point i I vismandsrapporten fra foråret 2013 vurderede DØR, at ordningen ville give et omtrent neutralt bidrag til væksten i 2013 og Det skønnedes, at bortfaldet af ordningen ville reducere væksten med op til 0,3 pct.-point i 2015.

14 BoligJobordningen BoligJobordningens mulige strukturelle effekter

15 BoligJobordningen 13 Omlægning af gør-det-selv-arbejde til køb på markedet Boks 3.2. Gør-det-selv-arbejde eller køb af ydelser på markedet En læge vil gerne have malet sine stuer. Han overvejer at gøre det selv hvilket vil tage ham ca. 40 timer eller han kan betale en maler, som vil gøre det for kr. inkl. moms. Maleren er mere produktiv til at male end overlægen, så han kan gøre det bedre og på 30 timer. Hvis lægen får maleren til at udføre arbejdet, kan han selv tage nogle ekstra vagter på hospitalet og tjene 500 kr. per time, dvs. i alt kr. for de 40 timers arbejde. Vælger lægen denne løsning, får han ved en marginalskat på ca. 60 pct. en forøget nettoindkomst på kr. Det er lavere end den pris, maleren skal have for at male stuerne. Er der i dette tilfælde en BoligJobordning, der giver 30 pct. tilskud til lønudgiften ved arbejdet (inkl. moms), vil lægen kunne få kr. i tilskud, så det nu kun vil koste ham kr. netto at hyre maleren, hvilket er mindre end de kr., han kan få ud af de ekstra vagter som overlæge. Hvordan stiller det staten? Lægen betaler kr. ekstra i indkomstskat og modtager kr. i tilskud, så staten har et nettooverskud på kr. Det samfundsøkonomiske overskud skyldes, at de forvridende effekter, som skatter har, bliver mindsket ved ordningen, og at man får udnyttet lægens (og malerens) kompetencer bedst muligt. Var hans produktivitet som læge ikke højere, end når han maler, ville der ikke være samme mulighed for, at alle kan få gevinst af tilskudsordningen.

16 BoligJobordningen 14 Omlægning af sort til hvidt arbejde Boks 3.3. Sort arbejde eller hvidt arbejde? En boligejer overvejer at få malet sin stueetage. En maler tilbyder at gøre det for kr. inkl. moms. Derved får maleren en indtægt efter moms på kr. Efter indkomstskat på ca. 40 pct. opnår han en nettoindtægt på kr. Staten får da samlet set = kr. i skatteindtægter. Boligejeren kender måske maleren godt og spørger, om ikke han er interesseret i at gøre det sort. Forudsættes det, at maleren skal have det samme i nettoindtægt, kan han tilbyde at male stuerne for kr. sort. Hvor stort et tilskud skal boligejeren have, for at han vil vælge at få udført arbejdet hvidt? Hvis boligejeren udelukkende vil have arbejdet udført billigst muligt, skal han have et tilskud på = kr. for at vælge at få gjort arbejdet hvidt, og i det tilfælde får staten ingen gevinst af at give tilskuddet gennem BoligJobordningen (da tilskuddet svarer til malerens samlede skattebetaling, og boligejerens arbejdsudbud er uændret). Hvis boligejeren lægger vægt på at overholde lovgivningen eller den øgede sikkerhed, der er forbundet med at få arbejdet udført hvidt, ser regnestykket anderledes ud. Vil han fx betale kr. mere for denne sikkerhed, kan tilskuddet til BoligJobordningen nøjes med at være på kr., og da vil staten få et overskud på kr. i forøgede nettoindtægter. Boligejeren kunne naturligvis også få udført arbejdet til kr. Derved vil le tilskuddet uafhængigt af dets størrelse være et tab for staten. På markedet findes alle tre typer: En gruppe vil få arbejdet udført sort, selv hvis der er en begrænset gevinst herved. En anden gruppe vil først få arbejdet udført sort, hvis der er en vi s gevinst herved og en tredje gruppe vil altid få arbejde udført hvidt.

17 BoligJobordningen 15 Skift fra andet privat forbrug til fradragsberettigede tjenester mv. Forbedrede jobmuligheder for og øget arbejdsudbud af lavt kvalificeret arbejdskraft

18 BoligJobordningen 16

19 BoligJobordningen Brugen af BoligJobordningen 4.1 Overordnet brug af ordningen Tabel 4.1. Anvendelse og mindreprovenu ved BoligJobordningen i Antal personer med fradrag Pers Samlet skattefradrag Mio. kr Gennemsnitligt fradrag pr. person Kr Umiddelbart mindreprovenu Mio. kr Mindreprovenu efter tilbageløb Mio. kr Mindreprovenu efter tilbageløb og skønnet adfærd Mio. kr Kilde: Totaloptælling fra SKATs registre pr. 28. april ) Ordningen blev indført i juni 2011, hvorfor der ikke er tale om en helårsvirkning. 2) Det bemærkes, at tallene for anvendelsen af fradraget i 2014 forventes at stige lidt i takt med at flere får færdiggjort årsopgørelsen for ) Forudsat selvfinansieringsgrad på 15 pct.

20 BoligJobordningen 18 Tabel 4.2. Brugen af BoligJobordningen i fordelt på fradragskategorier Vedligeholdelse i øvrigt 62,2 61,2 Vedligeholdelse energibesparende 93,4 1) 92,0 1) 28,1 29,8 Havearbejde 3,7 3,3 4,5 4,4 Rengøring/vinduespudsning 2,7 4,6 5,1 4,5 Børnepasning 0,2 0,1 0,1 0,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Kilde: SKATs registre pr. 28. april ) Opgørelsen af energibesparende vedligeholdelse blev først foretaget fra Tabel 4.3. Brugen af BoligJobordningen i 2013 fordelt på fradragsstørrelse BoligJobfradrag pr. Fradrag pers. Personer med fradrag Samlet Andel Gns. Kr. (1.000) Mio. kr. Kr ,8 32, , ,3 17, , ,4 15, , ,3 34, , I alt 567,8 100, , Kilde: SKATs registre pr. 28. april 2015.

21 BoligJobordningen 19 Fordeling på ejere og lejere Tabel 4.4. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på lejere og ejere Antal Personer Relativ Andel af Samlet Gns. Skattepligtige med fradrag Andel Skattepligtige Fradrag Fradrag (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Lejere , Ejere , Alle , Anm: Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed, da sommerhusejere, der betaler ejendomsværdiskat, rubriceres som ejere, selv om deres helårsbolig måtte være en lejebolig, og fradraget er anvendt her. Antallet af lejere kan således være undervurderede. Stikprøven er udtaget i oktober Det samlede opregnede BoligJobfradrag og antal personer med fradrag baseret på stikprøven afviger derfor lidt i forhold til den seneste totaloptælling, for 2012, som fremgår af tabel 1. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Fordeling efter indkomst

22 BoligJobordningen 20 Figur 4.1a. Andel af personer over 18 år med BoligJobfradrag fordelt på indkomstdeciler Figur 4.1b. BoligJobfradrag i procent af disponibel indkomst fordelt på indkomstdeciler ,3 0, ,2 0, ,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0, , ,0 Anm.: Decilfordelingen i figur 4.1a er foretaget efter personlig indkomst før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og omfatter kun personer fyldt 18 år. I figur 4.1b er decilfordelingen foretaget efter sædvanlig metode på ækvivaleret disponibel indkomst for samtlige skattepligtige. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Tabel 4.5. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på bolighusstande efter indkomst Personlig Indkomst Antal husstande 1 Heraf ejerfamilier Husstande med fradrag Andel af hustande Andel af ejerfamilier Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag Kr. (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Under ,3 18, , ,1 20, , ,8 23, , ,0 26, , ,9 27, , mio ,8 32, , mio.-1,5 mio ,2 39, , Over 1,5 mio ,1 46, , Alle ,7 27, , ) D-familier, jf. fodnote 5. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i 2012.

23 BoligJobordningen 21 Fordeling efter alder Tabel 4.6. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på personer efter alder Alder Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Under 25 år ,0 40,8 95 1, år ,8 22, , år ,5 22, , år ,6 23, , år ,8 29, , Over 65 år ,9 28, , Alle ,3 25, , Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Fordeling på familier med og uden børn Tabel 4.7. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på familier med og uden børn Familier Antal husstande 1 Heraf ejerfamilier Husstande med fradrag Andel af hustande Andel af ejerfamilier Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Med børn ,1 27, , Uden børn ,3 26, , Alle ,7 27, , ) D-familier, jf. fodnote 5 ovenfor. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i 2012.

24 BoligJobordningen 22 Geografisk fordeling Tabel 4.8. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt geografisk Region Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Syddanmark ,9 27, , Nordjylland ,6 26, , Midtjylland ,3 26, , Hovedstaden ,3 25, , Sjælland ,0 21, , Alle ,3 25, , Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Tabel 4.9. BoligJobordningen i 2012 fordelt på kommuner Top 20 for andel boligejere Kommune Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Rudersdal ,2 34,1 95 1, Lyngby-Taarbæk ,6 32,6 72 1, Gentofte ,2 32, , Tønder ,1 31,8 51 0, Hørsholm ,7 31,7 39 0, Allerød ,2 31,2 38 0, Furesø ,1 30,8 55 1, Thisted ,5 30,7 61 1, Ærø ,7 30,3 11 0, Frederiksberg ,0 30,1 75 1, Middelfart ,8 30,0 50 0, Fanø ,5 29,9 5 0, Odense ,2 29, , Aarhus ,8 29, , Svendborg ,1 29,3 72 1, Skive ,4 28,9 60 1, Aabenraa ,6 28,8 68 1, Vejle ,6 28, , Struer ,1 28,5 26 0, Faaborg-Midtfyn ,2 28,4 66 1, Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i 2012

25 BoligJobordningen 23 Tabel BoligJobordningen i 2012 fordelt på kommuner Bund 20 for andel boligejere Kommune Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Halsnæs ,9 15,0 20 0, Odsherred ,0 27 0, Gribskov ,1 16,9 38 0, Ishøj ,3 18,4 10 0, Holbæk ,2 18, Frederikssund ,4 19,3 37 0, Stevns ,2 19,6 21 0, Kalundborg ,1 19,9 40 0, Lolland ,9 20,1 38 0, Albertslund ,1 20,1 13 0, Ringsted ,9 20,3 25 0, Høje-Taastrup ,5 20,7 35 0, Tårnby ,2 20,7 33 0, Helsingør ,2 20,7 50 0, Faxe ,2 21,0 32 0, Læsø ,4 21, Næstved ,6 21,3 68 1, Slagelse ,5 21,4 59 1, Sorø ,4 22,1 27 0, Vordingborg ,5 22,3 45 0, Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Detaljeret brug af ordningen

26 BoligJobordningen 24 Figur 4.2. BoligJobordningen fordeling på opgavetyper (personers svar), inden for de seneste to år pct pct. 14 pct. Håndværkerarbejde Husarbejde Begge dele Anm.: 944 respondenter. Summer ikke til 100 pga. afrunding. Spg.: Hvad har du brugt ordningen til? Kilde: DAMVAD. Håndværksarbejde

27 BoligJobordningen 25 Figur 4.3. Typer af håndværksarbejde hos brugerne af BoligJobordningen, inden for de sidste 2 år Vinduer og yderdøre (reparation eller udskiftning) Tag, tagrender og afløb (udskiftning eller reparation) Køkken og bad (fornyelse eller reparation) Varmeenheder (udskiftning eller reparation) Elinstallationer (reparation eller fornyelse) Ydervægge (maling, isolering eller reparation) Indvendigt malerarbejde Gulvarbejder, fx afhøvling Ventilation og afløb (installation eller forbedring) Solceller (installation) Andet håndværksarbejde Fik udført og brugte Bolig-Jobordning Fik udført sort Fik udført hvidt, men brugte ikke Bolig-Jobordning Har ikke fået udført/ved ikke Anm.: 816 respondenter. De typiske kommentarer ift. Andet håndværksarbejde er VVS-arbejde, vinduespudsning og isolering. Spg.: Markér ved de enkelte former for håndværksarbejde, om du eller din husstand inden for de seneste to år har brugt BoligJobordningen. Kilde: DAMVAD. Figur 4.4. Udgifter til håndværksarbejde, inden for det sidste år pct. 15 pct kr kr. 13 pct. 12 pct kr kr. 6 pct kr. 5 pct kr. 6 pct kr. 4 pct. 4 pct kr kr. 6 pct kr. 12 pct. Over kr Anm.: 816 respondenter. Svarkategori ved ikke på 6 pct. er sorteret fra. Spg.: Hvor mange penge brugte du sidste år på håndværksarbejde? Kilde: DAMVAD.

28 BoligJobordningen 26 Husarbejde Figur 4.5. Typer af håndværksarbejde hos brugerne af BoligJobordningen, inden for de sidste 2 år Vinduespudsning Almindeligt havearbejde Almindelig rengøring i boligen Børnepasning Andet husarbejde Brugte BoligJobordning Fik udført sort Fik udført hvidt, men brugte ikke BoligJobordning Har ikke fået udført/ved ikke Anm. 258 respondenter. Spg.: Markér, om du brugte BoligJobordningen eller fik det lavet sort. Kilde: DAMVAD. Figur 4.6. Udgifter til husarbejde, inden for det seneste år pct kr. 15 pct. 9 pct kr kr. 7 pct kr. 0 pct. 1 pct. 2 pct kr kr kr. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 0 pct kr kr kr. Over kr Anm. 258 respondenter. Svarkategori ved ikke på 8 pct. er sorteret fra. Spg.: Hvor mange penge brugte du sidste år på husarbejde? Også arbejde, som du ikke har fået fradrag for via ordningen, skal medtages. Kilde: DAMVAD

29 BoligJobordningen Evt. misbrug af ordningen

30 BoligJobordningen 28 Svar fra brugerne af ordningen Figur 4.7. Drøftelse af fakturaens indhold At det var vigtigt for mig at få vist arbejdstimerne på fakturaen pct. Hvordan fordelingen mellem udgifter til materialer og arbejdstimer skulle være 27 pct. 66 pct. 34 pct. At ændre nogle af materialeudgifterne til arbejdstimer 4 pct. At kalde opgaverne noget andet end, hvad de i virkeligheden var, så jeg var sikker på at få fradrag 3 pct. Ja, har drøftet Nej, har ikke drøftet Andet 4 pct Anm.: 944 respondenter. Spg. (figur til venstre): Talte du med din håndværker eller sælger af husarbejde om, hvordan fakturaen skulle skrives? Spg. (figur til højre): Hvad talte I om? Kilde: DAMVAD. 4.4 Ikke-brugere af BoligJobordningen

31 BoligJobordningen 29 Figur 4.8. Håndværksarbejde for ikke-brugere af BoligJobningen, inden for de sidste 2 år Indvendigt malerarbejde Køkken og bad (fornyelse eller reparation) Elinstallationer (reparation eller fornyelse) Vinduer og yderdøre (reparation eller udskiftning) Tag, tagrender og afløb (udskiftning eller reparation) Ydervægge (maling, isolering eller reparation) Varmeenheder (udskiftning eller reparation) Ventilation og afløb (installation eller forbedring) Gulvarbejder, fx afhøvling Solceller (installation) 1 99 Andet håndværksarbejde Fik udført hvidt Fik udført sort Har selv udført opgaverne Har ikke fået udført/ved ikke Anm.: 117 respondenter. Spg.: Markér ved de enkelte former for håndværkerarbejde, om du inden for de sidste to år har fået udført dem hvidt, har gjort det selv eller fået udført sort? (Kun respondenter, der har købt håndværkerarbejde inden for de seneste 2 år.) Kilde: DAMVAD. Figur 4.9. Husarbejde for ikke-brugere af BoligJobningen, inden for de sidste 2 år Vinduespudsning Almindelig rengøring i boligen Almindeligt havearbejde Børnepasning Andet håndværksarbejde Fik udført hvidt Fik udført sort Har selv udført opgaverne Har ikke fået udført/ved ikke Anm.: 72 respondenter. Spg.: Markér ved de enkelte former for husarbejde i hjemmet, om du inden for de sidste to år har fået udført dem hvidt, har gjort det selv eller fået udført sort? Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har købt husarbejde inden for de seneste 2 år. Kilde: DAMVAD.

32 BoligJobordningen 30 Figur Årsager til ikke at anvende BoligJobordningen Jeg var i tvivl, om fradraget gjaldt det arbejde, jeg fik udført Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre brug af ordningen Jeg fik det udført sort, da det var billigere Jeg prøvede at gøre brug af ordningen, men det var for svært Jeg kunne ikke finde et firma, der ville gøre det hvidt pct. 3 pct. 2 pct. 8 pct. 22 pct. Andet 27 pct. Ved ikke 27 pct Anm.: 175 respondenter. Spg.: Hvorfor har du ikke gjort brug af BoligJobordningen? Summerer til mere end 100, da respondenterne kunne angive flere forklaringer. Andet dækker typisk over, at respondenterne ikke gad indberette, eller at de ikke nåede det. Kilde: DAMVAD. Figur Grunde til fremadrettet at bruge BoligJobordningen Det skulle være lettere at finde ud af, hvad jeg kunne få fradrag for pct. Der skulle ikke ændres noget 18 pct. Det samlede skattefradrag skulle være større Fradraget skulle omfatte andre former for håndværkerarbejde Andet 11 pct. 9 pct. 12 pct. Ved ikke 39 pct Anm.: respondenter. Spg.: Hvad skulle der til, hvis du skulle bruge BoligJobordningen? Summerer til mere end 100, da respondenterne kunne angive flere forklaringer. Andet dækker i overvejende grad over respondenter, der bor til leje. Kilde: DAMVAD.

33 Rapport BoligJobordningen Betydningen af BoligJobordningen baseret på spørgeskemaoplysninger 5.1 Overordnede svar om merkøb som følge af BoligJobordningen Figur 5.1a. Merkøb af håndværksarbejde Figur 5.1b. Merkøb af husarbejde Ja, jeg har købt mere håndværksarbejde, end jeg 47 pct. ellers ville gøre Nej, jeg ville sandsynligvis have fået lavet det samme arbejde alligevel 47 pct. Ja, jeg har købt mere husarbejde, end jeg ellers ville gøre Nej, jeg ville sandsynligvis have fået lavet det samme husarbejde alligevel pct. 52 pct. Ved ikke 6 pct. Ved ikke 14 pct Anm.: 816 respondenter (Håndværkerarbejde); 258 respondenter (Husarbejde). Spg. (figur 1a): Har BoligJobordningen haft betydning for hvor meget håndværksarbejde, du har købt inden for de sidste to år? Spg. (figur 1b): Har BoligJobordningen haft betydning for hvor meget husarbejde, du har købt inden for de sidste to år? Kilde: DAMVAD. Ja, jeg har købt mere håndværkerarbejde, end jeg ellers ville gøre pct. Nej, jeg ville sandsynligvis have fået lavet det samme arbejde alligevel 47 pct. Ved ikke 6 pct.

34 BoligJobordningen BoligJobordningens betydning for enkelte ydelser Håndværksarbejde Figur 5.2. Betydningen for gør-det-selv-arbejde, sort arbejde mv. i fravær af BoligJobordningen købere af håndværksarbejde Indvendigt malerarbejde Ydervægge (maling, isolering eller reparation) Vinduer og yderdøre (reparation eller udskiftning) Solceller (installation) Ventilation og afløb (installation eller forbedring) Køkken og bad (fornyelse eller reparation) Tag, tagrender og afløb (udskiftning eller reparation) Gulvarbejder, fx afhøvling Elinstallationer (reparation eller fornyelse) Varmeenheder (udskiftning eller reparation) Andet håndværksarbejde Havde selv udført arbejdet Havde ikke fået arbejdet udført Havde fået arbejdet udført sort Havde fået arbejdet udført, men 'hvidt' Anm.: respondenter afhængigt af ydelse. Spg.: Hvis du ikke havde brugt BoligJobordningen til nedenstående arbejde, hvad var så sket? Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der brugte BoligJobordningen til den pågældende ydelse. Ved ikke er sorteret fra. Kilde: DAMVAD.

35 BoligJobordningen 33 Husarbejde Figur 5.3. Betydningen for gør-det-selv-arbejde, sort arbejde mv. i fravær af BoligJobordningen købere af husarbejde Almindeligt havearbejde Almindelig rengøring i boligen Vinduespudsning Havde selv udført arbejdet Havde fået arbejdet udført sort Havde ikke fået arbejdet udført Havde fået arbejdet udført, men 'hvidt' Anm.: respondenter afhængigt af ydelse. Spg.: Hvis du ikke havde brugt BoligJobordningen til nedenstående husarbejde, hvad var så sket? Bemærk at n=2 ved børnepasning. Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der brugte BoligJobordningen til den pågældende ydelse. Ved ikke, børnepasning og andet arbejde er sorteret fra. Kilde: DAMVAD.

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6 Servicefradrag Fra 1. juni 2011 kan du få servicefradrag for arbejdsløn på op til 15.000 kroner til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du kan få fradraget i 2011, 2012 og 2013. Det skal der til for

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler.

Læs mere

11/05/2015. Analyse af effekter af BoligJobordningen. Udarbejdet af DAMVAD for Skatteministeriet

11/05/2015. Analyse af effekter af BoligJobordningen. Udarbejdet af DAMVAD for Skatteministeriet 11/05/2015 Analyse af effekter af BoligJobordningen Udarbejdet af DAMVAD for Skatteministeriet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2010-11 Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 7 juli 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-07-2011 Det store kattetoilet er fjernet. Nyt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt

Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt Erhvervs- og Byggestyrelsen, december 2009 Kolofon Titel: Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt Undertitel: Resume: Renoveringspuljen på 1,5 mia.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene Arbejds timer Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene AF ANALYSECHEF OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN CAND. SCIENT OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUMÉ Den danske skattestruktur

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Svensk hjemmeservice er sund fornuft

Svensk hjemmeservice er sund fornuft Svensk hjemmeservice er sund fornuft AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der foregår sort arbejde for et sted mellem 23 og

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

01/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

01/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 01/2014

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt 10. august 2015 J.nr. 15-1832372 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere