BoligJobordningen. Evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BoligJobordningen. Evaluering"

Transkript

1 BoligJobordningen Evaluering Rapport 12. maj 2015

2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning Indledning Nærmere om rapportens indhold BoligJobordningen historik og regelsæt BoligJobordningens historik Nærmere beskrivelse af ordningen Baggrund for BoligJobordningen mulige strukturelle effekter BoligJobordning som konjunktur- eller strukturpolitisk instrument BoligJobordningens mulige strukturelle effekter Brugen af BoligJobordningen Overordnet brug af ordningen Detaljeret brug af ordningen Evt. misbrug af ordningen Ikke-brugere af BoligJobordningen Betydningen af BoligJobordningen baseret på spørgeskemaoplysninger Overordnede svar om merkøb som følge af BoligJobordningen BoligJobordningens betydning for enkelte ydelser Grove skøn for BoligJobordningens umiddelbare betydning på sort arbejde og gør-det-selv-arbejde mv Effekter på arbejdsudbuddet Registerbaseret analyse af arbejdsudbudseffekter Betydning for arbejdsudbuddet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Hvorfor er der ingen signifikante effekter på arbejdsudbuddet? Bilag 1. Oversigt over ydelser, der er henholdsvis fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede Fradragsberettigede ydelser Ikke-fradragsberettigede ydelser... 45

3 BoligJobordningen 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning

4 BoligJobordningen 2 BoligJobordningen og arbejdsudbuddet

5 BoligJobordningen 3 BoligJobordningen og sort arbejde

6 BoligJobordningen Nærmere om rapportens indhold

7 BoligJobordningen 5

8 BoligJobordningen 6 2. BoligJobordningen historik og regelsæt 2.1 BoligJobordningens historik Boks 2.1. BoligJobordningens historik 18. maj 2011 Aftale om BoligJobplan: BoligJobordningen indføres som et midlertidigt forsøg fra 1. juni 2011 til og med (Udmøntet i lov nr. 572 af 7. juni 2011 (L 208, folketingsåret )). 20. nov Finanslovsaftalen for 2012: Ordningen afkortes, så den kun løber til og med Arbejdsløn til husstandsvindmøller omfattes, mens arbejdsløn til oliefyr og udgifter til au pairs bliver undtaget. (Udmøntet i lov nr af 28. december 2011 (L 31, folketingsåret )). 31. dec Ordningen ophører. 21. april 2013 Aftaler om Vækstplan DK: Ordningen genindføres med tilbagevirkende kraft for hele 2013 og forlænges frem til og med Yderligere omfattes fritidshuse af ordningen med virkning fra 22. april (Udmøntet i lov nr. 791 af 28. juni 2013 (L 216, folketingsåret )) 31. dec Ordningen ophører.

9 BoligJobordningen 7

10 BoligJobordningen 8 Boks 2.2. Lignende udenlandske ordninger Sverige I Sverige kan man få tilskud til lønudgifter til husarbejde, kaldet RUT (Rengöring, Underhåll og Tvätt) og håndværksarbejde, kaldet ROT (Reparation og underhåll, Ombyggnad og Tillbyggnad). Der gives et tilskud svarende til 50 pct. af lønudgifterne for udført arbejde. Det svarer til et fradrag for lønudgifterne med en skatteværdi på 50 pct. Der gives ikke fradrag til materialer. Der anvendes som udgangspunkt en administrativ løsning, der indebærer, at leverandøren (håndværkeren eller serviceudbyderen) halverer lønudgifterne på fakturaen til køberen. Køberen betaler sin halvdel af lønudgiften til leverandøren, mens leverandøren får resten udbetalt af Skatteverket. Borgeren opnår dermed tilskuddet på forskud. Der kan dog også opnås fradrag ved ansættelse af en privatperson, ligesom der kan opnås fradrag, hvis en ansat modtager ROT-eller RUT-arbejde som skattepligtigt personalegode betalt af arbejdsgiver. Der kan maksimalt gives tilskud til/fradrag for lønudgifter på SEK. Det svarer til et tilskud på SEK, dvs. en skatteværdi på ca DKK pr. person. Tilskuddet/fradraget omfatter personer over 18 år og kan ikke overstige personens skattebetaling. Finland I Finland kan man få fradrag kaldet hushållavdrag til husholdnings-, omsorgs- og renoveringsopgaver. Fradraget udgør 45 pct. af lønudgifterne dog maksimalt euro pr. person årligt, dvs. en skatteværdi på ca DKK pr. person. Fradraget opgives i forbindelse med forskudsopgørelsen/årsopgørelsen. 2.2 Nærmere beskrivelse af ordningen Boks 2.3. Kategorier til selvangivelse af servicefradrag Rengøring/vinduespudsning Børnepasning Havearbejde Vedligeholdelse Energibesparende Vedligeholdelse I øvrige Anm.: BoligJobordningen er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr. 841 af 28. juni 2013 samt SKATs vejledning Håndværkerfradrag på skat.dk. Kilde: SKAT.

11 BoligJobordningen 9 Den omfattede personkreds

12 BoligJobordningen 10 Boks 2.4. Regler for betaling mv. Betalingen skal kunne dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto, overførsel via netbank eller elektronisk betaling med betalingskort. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, gav ikke ret til fradrag. Fradraget er betinget af, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af en række oplysninger, herunder bl.a. lønudgiftens størrelse, hvem der har udført arbejdet, dato for arbejdets udførelse mv. Indberetningen skulle være foretaget inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget, hvis oplysningerne sk ulle med på den ordinære årsopgørelse. Fradraget fortabes dog ikke, hvis der er betalt rettidigt, selvom det først indberettes på et senere tidspunkt. Indberetningen skal ske på Der gælder særlige regler for såkaldte grænsegængere og fritidsboliger beliggende i udlandet, der tillempet i vidt omfang svarer til ovenstående regler. Grænsegængere er personer med fast bopæl uden for Danmark, som erhverver mindst 75 pct. af deres skattepligtige indkomst i Danmark.

13 BoligJobordningen Baggrund for BoligJobordningen mulige strukturelle effekter 3.1 BoligJobordning som konjunktur- eller strukturpolitisk instrument Boks 3.1. Beskæftigelses- og aktivitetseffekter fra BoligJobordningen udvalgte skøn Da BoligJobordningen som led i Aftaler om Vækstplan DK fra 2013 blev forlænget, blev det vurderet, at BoligJobordningen ville have en kortsigtet beskæftigelseseffekt svarende til, at beskæftigelsen samlet ville blive øget med ca personer i 2013 og ca personer i Den lidt større beskæftigelseseffekt i 2014 afspejlede først og fremmest fremrykning af vedligeholdelses- og renoveringsprojekter fra 2015 samt afledte virkninger fra øget aktivitet og beskæftigelse i Den strukturelle effekt på beskæftigelsen blev i 2013 skønnet til en forøgelse af købernes arbejdsudbud svarende til omkring 700 fuldtidspersoner. Det blev her lagt til grund, at BoligJobordningen havde samme virkning, som en forøgelse af beskæftigelsesfradraget af samme beløbsmæssige størrelse. Både den kortsigtede beskæftigelseseffekt og forøgelsen af arbejdsudbuddet blev ved genindførelse af ordningen vurderet lavere end i det lovforslag, der oprindeligt indførte ordningen. Det skyldtes, at trækket på ordningen havde vist sig noget lavere end oprindeligt forventet. Oprindeligt blev der skønnet en strukturel beskæftigelseseffekt på omkring fuldtidspersoner. I vismandsrapporten fra efteråret 2012 vurderede DØR, at ordningen kunne have større aktivitetseffekter end en traditionel skattenedsættelse. Det blev dog også bemærket, at ordningen samtidig kunne have et stort støttespild i den forstand, at en stor del af de private investeringer ville være blevet foretaget alligevel. DØR skønnede på baggrund af en konsekvensberegning på deres makroøkonometriske model SMEC at ordningen øgede BNP-væksten med 0,1 pct.-point årligt i 2011 og 2012, mens det planlagte bortfald af ordningen betød, at væksten reducered es med godt ¼ pct.-point i I vismandsrapporten fra foråret 2013 vurderede DØR, at ordningen ville give et omtrent neutralt bidrag til væksten i 2013 og Det skønnedes, at bortfaldet af ordningen ville reducere væksten med op til 0,3 pct.-point i 2015.

14 BoligJobordningen BoligJobordningens mulige strukturelle effekter

15 BoligJobordningen 13 Omlægning af gør-det-selv-arbejde til køb på markedet Boks 3.2. Gør-det-selv-arbejde eller køb af ydelser på markedet En læge vil gerne have malet sine stuer. Han overvejer at gøre det selv hvilket vil tage ham ca. 40 timer eller han kan betale en maler, som vil gøre det for kr. inkl. moms. Maleren er mere produktiv til at male end overlægen, så han kan gøre det bedre og på 30 timer. Hvis lægen får maleren til at udføre arbejdet, kan han selv tage nogle ekstra vagter på hospitalet og tjene 500 kr. per time, dvs. i alt kr. for de 40 timers arbejde. Vælger lægen denne løsning, får han ved en marginalskat på ca. 60 pct. en forøget nettoindkomst på kr. Det er lavere end den pris, maleren skal have for at male stuerne. Er der i dette tilfælde en BoligJobordning, der giver 30 pct. tilskud til lønudgiften ved arbejdet (inkl. moms), vil lægen kunne få kr. i tilskud, så det nu kun vil koste ham kr. netto at hyre maleren, hvilket er mindre end de kr., han kan få ud af de ekstra vagter som overlæge. Hvordan stiller det staten? Lægen betaler kr. ekstra i indkomstskat og modtager kr. i tilskud, så staten har et nettooverskud på kr. Det samfundsøkonomiske overskud skyldes, at de forvridende effekter, som skatter har, bliver mindsket ved ordningen, og at man får udnyttet lægens (og malerens) kompetencer bedst muligt. Var hans produktivitet som læge ikke højere, end når han maler, ville der ikke være samme mulighed for, at alle kan få gevinst af tilskudsordningen.

16 BoligJobordningen 14 Omlægning af sort til hvidt arbejde Boks 3.3. Sort arbejde eller hvidt arbejde? En boligejer overvejer at få malet sin stueetage. En maler tilbyder at gøre det for kr. inkl. moms. Derved får maleren en indtægt efter moms på kr. Efter indkomstskat på ca. 40 pct. opnår han en nettoindtægt på kr. Staten får da samlet set = kr. i skatteindtægter. Boligejeren kender måske maleren godt og spørger, om ikke han er interesseret i at gøre det sort. Forudsættes det, at maleren skal have det samme i nettoindtægt, kan han tilbyde at male stuerne for kr. sort. Hvor stort et tilskud skal boligejeren have, for at han vil vælge at få udført arbejdet hvidt? Hvis boligejeren udelukkende vil have arbejdet udført billigst muligt, skal han have et tilskud på = kr. for at vælge at få gjort arbejdet hvidt, og i det tilfælde får staten ingen gevinst af at give tilskuddet gennem BoligJobordningen (da tilskuddet svarer til malerens samlede skattebetaling, og boligejerens arbejdsudbud er uændret). Hvis boligejeren lægger vægt på at overholde lovgivningen eller den øgede sikkerhed, der er forbundet med at få arbejdet udført hvidt, ser regnestykket anderledes ud. Vil han fx betale kr. mere for denne sikkerhed, kan tilskuddet til BoligJobordningen nøjes med at være på kr., og da vil staten få et overskud på kr. i forøgede nettoindtægter. Boligejeren kunne naturligvis også få udført arbejdet til kr. Derved vil le tilskuddet uafhængigt af dets størrelse være et tab for staten. På markedet findes alle tre typer: En gruppe vil få arbejdet udført sort, selv hvis der er en begrænset gevinst herved. En anden gruppe vil først få arbejdet udført sort, hvis der er en vi s gevinst herved og en tredje gruppe vil altid få arbejde udført hvidt.

17 BoligJobordningen 15 Skift fra andet privat forbrug til fradragsberettigede tjenester mv. Forbedrede jobmuligheder for og øget arbejdsudbud af lavt kvalificeret arbejdskraft

18 BoligJobordningen 16

19 BoligJobordningen Brugen af BoligJobordningen 4.1 Overordnet brug af ordningen Tabel 4.1. Anvendelse og mindreprovenu ved BoligJobordningen i Antal personer med fradrag Pers Samlet skattefradrag Mio. kr Gennemsnitligt fradrag pr. person Kr Umiddelbart mindreprovenu Mio. kr Mindreprovenu efter tilbageløb Mio. kr Mindreprovenu efter tilbageløb og skønnet adfærd Mio. kr Kilde: Totaloptælling fra SKATs registre pr. 28. april ) Ordningen blev indført i juni 2011, hvorfor der ikke er tale om en helårsvirkning. 2) Det bemærkes, at tallene for anvendelsen af fradraget i 2014 forventes at stige lidt i takt med at flere får færdiggjort årsopgørelsen for ) Forudsat selvfinansieringsgrad på 15 pct.

20 BoligJobordningen 18 Tabel 4.2. Brugen af BoligJobordningen i fordelt på fradragskategorier Vedligeholdelse i øvrigt 62,2 61,2 Vedligeholdelse energibesparende 93,4 1) 92,0 1) 28,1 29,8 Havearbejde 3,7 3,3 4,5 4,4 Rengøring/vinduespudsning 2,7 4,6 5,1 4,5 Børnepasning 0,2 0,1 0,1 0,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Kilde: SKATs registre pr. 28. april ) Opgørelsen af energibesparende vedligeholdelse blev først foretaget fra Tabel 4.3. Brugen af BoligJobordningen i 2013 fordelt på fradragsstørrelse BoligJobfradrag pr. Fradrag pers. Personer med fradrag Samlet Andel Gns. Kr. (1.000) Mio. kr. Kr ,8 32, , ,3 17, , ,4 15, , ,3 34, , I alt 567,8 100, , Kilde: SKATs registre pr. 28. april 2015.

21 BoligJobordningen 19 Fordeling på ejere og lejere Tabel 4.4. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på lejere og ejere Antal Personer Relativ Andel af Samlet Gns. Skattepligtige med fradrag Andel Skattepligtige Fradrag Fradrag (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Lejere , Ejere , Alle , Anm: Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed, da sommerhusejere, der betaler ejendomsværdiskat, rubriceres som ejere, selv om deres helårsbolig måtte være en lejebolig, og fradraget er anvendt her. Antallet af lejere kan således være undervurderede. Stikprøven er udtaget i oktober Det samlede opregnede BoligJobfradrag og antal personer med fradrag baseret på stikprøven afviger derfor lidt i forhold til den seneste totaloptælling, for 2012, som fremgår af tabel 1. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Fordeling efter indkomst

22 BoligJobordningen 20 Figur 4.1a. Andel af personer over 18 år med BoligJobfradrag fordelt på indkomstdeciler Figur 4.1b. BoligJobfradrag i procent af disponibel indkomst fordelt på indkomstdeciler ,3 0, ,2 0, ,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0, , ,0 Anm.: Decilfordelingen i figur 4.1a er foretaget efter personlig indkomst før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og omfatter kun personer fyldt 18 år. I figur 4.1b er decilfordelingen foretaget efter sædvanlig metode på ækvivaleret disponibel indkomst for samtlige skattepligtige. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Tabel 4.5. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på bolighusstande efter indkomst Personlig Indkomst Antal husstande 1 Heraf ejerfamilier Husstande med fradrag Andel af hustande Andel af ejerfamilier Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag Kr. (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Under ,3 18, , ,1 20, , ,8 23, , ,0 26, , ,9 27, , mio ,8 32, , mio.-1,5 mio ,2 39, , Over 1,5 mio ,1 46, , Alle ,7 27, , ) D-familier, jf. fodnote 5. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i 2012.

23 BoligJobordningen 21 Fordeling efter alder Tabel 4.6. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på personer efter alder Alder Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Under 25 år ,0 40,8 95 1, år ,8 22, , år ,5 22, , år ,6 23, , år ,8 29, , Over 65 år ,9 28, , Alle ,3 25, , Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Fordeling på familier med og uden børn Tabel 4.7. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på familier med og uden børn Familier Antal husstande 1 Heraf ejerfamilier Husstande med fradrag Andel af hustande Andel af ejerfamilier Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Med børn ,1 27, , Uden børn ,3 26, , Alle ,7 27, , ) D-familier, jf. fodnote 5 ovenfor. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i 2012.

24 BoligJobordningen 22 Geografisk fordeling Tabel 4.8. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt geografisk Region Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Syddanmark ,9 27, , Nordjylland ,6 26, , Midtjylland ,3 26, , Hovedstaden ,3 25, , Sjælland ,0 21, , Alle ,3 25, , Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Tabel 4.9. BoligJobordningen i 2012 fordelt på kommuner Top 20 for andel boligejere Kommune Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Rudersdal ,2 34,1 95 1, Lyngby-Taarbæk ,6 32,6 72 1, Gentofte ,2 32, , Tønder ,1 31,8 51 0, Hørsholm ,7 31,7 39 0, Allerød ,2 31,2 38 0, Furesø ,1 30,8 55 1, Thisted ,5 30,7 61 1, Ærø ,7 30,3 11 0, Frederiksberg ,0 30,1 75 1, Middelfart ,8 30,0 50 0, Fanø ,5 29,9 5 0, Odense ,2 29, , Aarhus ,8 29, , Svendborg ,1 29,3 72 1, Skive ,4 28,9 60 1, Aabenraa ,6 28,8 68 1, Vejle ,6 28, , Struer ,1 28,5 26 0, Faaborg-Midtfyn ,2 28,4 66 1, Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i 2012

25 BoligJobordningen 23 Tabel BoligJobordningen i 2012 fordelt på kommuner Bund 20 for andel boligejere Kommune Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Halsnæs ,9 15,0 20 0, Odsherred ,0 27 0, Gribskov ,1 16,9 38 0, Ishøj ,3 18,4 10 0, Holbæk ,2 18, Frederikssund ,4 19,3 37 0, Stevns ,2 19,6 21 0, Kalundborg ,1 19,9 40 0, Lolland ,9 20,1 38 0, Albertslund ,1 20,1 13 0, Ringsted ,9 20,3 25 0, Høje-Taastrup ,5 20,7 35 0, Tårnby ,2 20,7 33 0, Helsingør ,2 20,7 50 0, Faxe ,2 21,0 32 0, Læsø ,4 21, Næstved ,6 21,3 68 1, Slagelse ,5 21,4 59 1, Sorø ,4 22,1 27 0, Vordingborg ,5 22,3 45 0, Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Detaljeret brug af ordningen

26 BoligJobordningen 24 Figur 4.2. BoligJobordningen fordeling på opgavetyper (personers svar), inden for de seneste to år pct pct. 14 pct. Håndværkerarbejde Husarbejde Begge dele Anm.: 944 respondenter. Summer ikke til 100 pga. afrunding. Spg.: Hvad har du brugt ordningen til? Kilde: DAMVAD. Håndværksarbejde

27 BoligJobordningen 25 Figur 4.3. Typer af håndværksarbejde hos brugerne af BoligJobordningen, inden for de sidste 2 år Vinduer og yderdøre (reparation eller udskiftning) Tag, tagrender og afløb (udskiftning eller reparation) Køkken og bad (fornyelse eller reparation) Varmeenheder (udskiftning eller reparation) Elinstallationer (reparation eller fornyelse) Ydervægge (maling, isolering eller reparation) Indvendigt malerarbejde Gulvarbejder, fx afhøvling Ventilation og afløb (installation eller forbedring) Solceller (installation) Andet håndværksarbejde Fik udført og brugte Bolig-Jobordning Fik udført sort Fik udført hvidt, men brugte ikke Bolig-Jobordning Har ikke fået udført/ved ikke Anm.: 816 respondenter. De typiske kommentarer ift. Andet håndværksarbejde er VVS-arbejde, vinduespudsning og isolering. Spg.: Markér ved de enkelte former for håndværksarbejde, om du eller din husstand inden for de seneste to år har brugt BoligJobordningen. Kilde: DAMVAD. Figur 4.4. Udgifter til håndværksarbejde, inden for det sidste år pct. 15 pct kr kr. 13 pct. 12 pct kr kr. 6 pct kr. 5 pct kr. 6 pct kr. 4 pct. 4 pct kr kr. 6 pct kr. 12 pct. Over kr Anm.: 816 respondenter. Svarkategori ved ikke på 6 pct. er sorteret fra. Spg.: Hvor mange penge brugte du sidste år på håndværksarbejde? Kilde: DAMVAD.

28 BoligJobordningen 26 Husarbejde Figur 4.5. Typer af håndværksarbejde hos brugerne af BoligJobordningen, inden for de sidste 2 år Vinduespudsning Almindeligt havearbejde Almindelig rengøring i boligen Børnepasning Andet husarbejde Brugte BoligJobordning Fik udført sort Fik udført hvidt, men brugte ikke BoligJobordning Har ikke fået udført/ved ikke Anm. 258 respondenter. Spg.: Markér, om du brugte BoligJobordningen eller fik det lavet sort. Kilde: DAMVAD. Figur 4.6. Udgifter til husarbejde, inden for det seneste år pct kr. 15 pct. 9 pct kr kr. 7 pct kr. 0 pct. 1 pct. 2 pct kr kr kr. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 0 pct kr kr kr. Over kr Anm. 258 respondenter. Svarkategori ved ikke på 8 pct. er sorteret fra. Spg.: Hvor mange penge brugte du sidste år på husarbejde? Også arbejde, som du ikke har fået fradrag for via ordningen, skal medtages. Kilde: DAMVAD

29 BoligJobordningen Evt. misbrug af ordningen

30 BoligJobordningen 28 Svar fra brugerne af ordningen Figur 4.7. Drøftelse af fakturaens indhold At det var vigtigt for mig at få vist arbejdstimerne på fakturaen pct. Hvordan fordelingen mellem udgifter til materialer og arbejdstimer skulle være 27 pct. 66 pct. 34 pct. At ændre nogle af materialeudgifterne til arbejdstimer 4 pct. At kalde opgaverne noget andet end, hvad de i virkeligheden var, så jeg var sikker på at få fradrag 3 pct. Ja, har drøftet Nej, har ikke drøftet Andet 4 pct Anm.: 944 respondenter. Spg. (figur til venstre): Talte du med din håndværker eller sælger af husarbejde om, hvordan fakturaen skulle skrives? Spg. (figur til højre): Hvad talte I om? Kilde: DAMVAD. 4.4 Ikke-brugere af BoligJobordningen

31 BoligJobordningen 29 Figur 4.8. Håndværksarbejde for ikke-brugere af BoligJobningen, inden for de sidste 2 år Indvendigt malerarbejde Køkken og bad (fornyelse eller reparation) Elinstallationer (reparation eller fornyelse) Vinduer og yderdøre (reparation eller udskiftning) Tag, tagrender og afløb (udskiftning eller reparation) Ydervægge (maling, isolering eller reparation) Varmeenheder (udskiftning eller reparation) Ventilation og afløb (installation eller forbedring) Gulvarbejder, fx afhøvling Solceller (installation) 1 99 Andet håndværksarbejde Fik udført hvidt Fik udført sort Har selv udført opgaverne Har ikke fået udført/ved ikke Anm.: 117 respondenter. Spg.: Markér ved de enkelte former for håndværkerarbejde, om du inden for de sidste to år har fået udført dem hvidt, har gjort det selv eller fået udført sort? (Kun respondenter, der har købt håndværkerarbejde inden for de seneste 2 år.) Kilde: DAMVAD. Figur 4.9. Husarbejde for ikke-brugere af BoligJobningen, inden for de sidste 2 år Vinduespudsning Almindelig rengøring i boligen Almindeligt havearbejde Børnepasning Andet håndværksarbejde Fik udført hvidt Fik udført sort Har selv udført opgaverne Har ikke fået udført/ved ikke Anm.: 72 respondenter. Spg.: Markér ved de enkelte former for husarbejde i hjemmet, om du inden for de sidste to år har fået udført dem hvidt, har gjort det selv eller fået udført sort? Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har købt husarbejde inden for de seneste 2 år. Kilde: DAMVAD.

32 BoligJobordningen 30 Figur Årsager til ikke at anvende BoligJobordningen Jeg var i tvivl, om fradraget gjaldt det arbejde, jeg fik udført Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre brug af ordningen Jeg fik det udført sort, da det var billigere Jeg prøvede at gøre brug af ordningen, men det var for svært Jeg kunne ikke finde et firma, der ville gøre det hvidt pct. 3 pct. 2 pct. 8 pct. 22 pct. Andet 27 pct. Ved ikke 27 pct Anm.: 175 respondenter. Spg.: Hvorfor har du ikke gjort brug af BoligJobordningen? Summerer til mere end 100, da respondenterne kunne angive flere forklaringer. Andet dækker typisk over, at respondenterne ikke gad indberette, eller at de ikke nåede det. Kilde: DAMVAD. Figur Grunde til fremadrettet at bruge BoligJobordningen Det skulle være lettere at finde ud af, hvad jeg kunne få fradrag for pct. Der skulle ikke ændres noget 18 pct. Det samlede skattefradrag skulle være større Fradraget skulle omfatte andre former for håndværkerarbejde Andet 11 pct. 9 pct. 12 pct. Ved ikke 39 pct Anm.: respondenter. Spg.: Hvad skulle der til, hvis du skulle bruge BoligJobordningen? Summerer til mere end 100, da respondenterne kunne angive flere forklaringer. Andet dækker i overvejende grad over respondenter, der bor til leje. Kilde: DAMVAD.

33 Rapport BoligJobordningen Betydningen af BoligJobordningen baseret på spørgeskemaoplysninger 5.1 Overordnede svar om merkøb som følge af BoligJobordningen Figur 5.1a. Merkøb af håndværksarbejde Figur 5.1b. Merkøb af husarbejde Ja, jeg har købt mere håndværksarbejde, end jeg 47 pct. ellers ville gøre Nej, jeg ville sandsynligvis have fået lavet det samme arbejde alligevel 47 pct. Ja, jeg har købt mere husarbejde, end jeg ellers ville gøre Nej, jeg ville sandsynligvis have fået lavet det samme husarbejde alligevel pct. 52 pct. Ved ikke 6 pct. Ved ikke 14 pct Anm.: 816 respondenter (Håndværkerarbejde); 258 respondenter (Husarbejde). Spg. (figur 1a): Har BoligJobordningen haft betydning for hvor meget håndværksarbejde, du har købt inden for de sidste to år? Spg. (figur 1b): Har BoligJobordningen haft betydning for hvor meget husarbejde, du har købt inden for de sidste to år? Kilde: DAMVAD. Ja, jeg har købt mere håndværkerarbejde, end jeg ellers ville gøre pct. Nej, jeg ville sandsynligvis have fået lavet det samme arbejde alligevel 47 pct. Ved ikke 6 pct.

34 BoligJobordningen BoligJobordningens betydning for enkelte ydelser Håndværksarbejde Figur 5.2. Betydningen for gør-det-selv-arbejde, sort arbejde mv. i fravær af BoligJobordningen købere af håndværksarbejde Indvendigt malerarbejde Ydervægge (maling, isolering eller reparation) Vinduer og yderdøre (reparation eller udskiftning) Solceller (installation) Ventilation og afløb (installation eller forbedring) Køkken og bad (fornyelse eller reparation) Tag, tagrender og afløb (udskiftning eller reparation) Gulvarbejder, fx afhøvling Elinstallationer (reparation eller fornyelse) Varmeenheder (udskiftning eller reparation) Andet håndværksarbejde Havde selv udført arbejdet Havde ikke fået arbejdet udført Havde fået arbejdet udført sort Havde fået arbejdet udført, men 'hvidt' Anm.: respondenter afhængigt af ydelse. Spg.: Hvis du ikke havde brugt BoligJobordningen til nedenstående arbejde, hvad var så sket? Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der brugte BoligJobordningen til den pågældende ydelse. Ved ikke er sorteret fra. Kilde: DAMVAD.

35 BoligJobordningen 33 Husarbejde Figur 5.3. Betydningen for gør-det-selv-arbejde, sort arbejde mv. i fravær af BoligJobordningen købere af husarbejde Almindeligt havearbejde Almindelig rengøring i boligen Vinduespudsning Havde selv udført arbejdet Havde fået arbejdet udført sort Havde ikke fået arbejdet udført Havde fået arbejdet udført, men 'hvidt' Anm.: respondenter afhængigt af ydelse. Spg.: Hvis du ikke havde brugt BoligJobordningen til nedenstående husarbejde, hvad var så sket? Bemærk at n=2 ved børnepasning. Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der brugte BoligJobordningen til den pågældende ydelse. Ved ikke, børnepasning og andet arbejde er sorteret fra. Kilde: DAMVAD.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011 Kapitalejerlån og selvfinansiering... side 3-4 Fradrag for service og vedligeholdelse... side 5-7 Skattefritagelse for personalegoder... side 8-9 Skybrud og it... side

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler.

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT.

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT. Information Nr. 55 September 2011 Side 2 JOBBOLIGPLANEN Kært barn har mange navne. Servicefradrag er et af dem det giver fradrag for lønudgifter til både håndværkere, vinduespudsere og børnepassere. Læs

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Juni 2013 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN

Juni 2013 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN Juni 213 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN ISBN Elektronisk udgave: 978-87-9371-14-8 1 Indledning og sammenfatning Tilskudsordningen skrot dit oliefyr gav boligejere mulighed

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats Page 1 of 16 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats mod sort arbejde Skattemeddelelse

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Provenu og metode. Udarbejdelse af provenumæssige konsekvensvurderinger i Skatteministeriet. Samfundsøkonomisk matrice

Provenu og metode. Udarbejdelse af provenumæssige konsekvensvurderinger i Skatteministeriet. Samfundsøkonomisk matrice Udarbejdelse af provenumæssige konsekvensvurderinger i Skatteministeriet Samfundsøkonomisk matrice Juni 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse: Del I. Formålet med Provenu og metode... 5 1. Indledning... 5 2.

Læs mere

Indhold. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106. Postboks 2125 1015 København K. Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk

Indhold. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106. Postboks 2125 1015 København K. Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk Teknisk baggrundsnotat Byggeriets Energianalyse 2015 Indhold 1. Potentialer for energirenovering... 3 1.1. Energiforbrug i bygninger... 3 1.2. Bygningernes stand... 4 2. Fokus på sektorer... 6 2.1. Private

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forbedringskontoen efter lejelovens 63 a 4 2.1 Forbedringskontoen

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere