Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust"

Transkript

1 Regelsæt for god forretningsetik The most important thing we build is trust

2 Meddelelse fra den Administrerende Direktør MEDDELELSE FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR...3 INTRODUKTION Hvis man undlader at overholde dette regelsæt Sig frem! Indberetning af krænkelser af regelsættet Samarbejd med efterforskningerne Forretningsetik og overholdelseskomité Sector Ethics Officers (SEO) Ansvarlige for forretningsetik og overholdelse (BECO)...6 PERSONLIG INTEGRITET Interessekonflikter Intern viden Fortrolighed og immaterielle rettigheder Beskyttelse af Cobham-aktiver Klassificeret information og information vedrørende national sikkerhed...8 COBHAM MILJØ OG ARBEJDSRELATIONER Sundhed, sikkerhed og miljø Forskellighed og ligestilling Menneskerettigheder Diskrimination/chikane Stofmisbrug Vold på arbejdspladsen Relationer Personlige data...12 FORRETNINGSRELATIONER Gaver/repræsentation/ gæstfrihed og lignende Bestikkelse eller uretmæssige betalinger (eller lignende) Smøring Gaver og donationer til velgørende formål Politiske bidrag Fair handel Konkurrencebegrænsende adfærd Erhvervsmuligheder Repræsentanter og mellemmænd Overholdelse af udenrigshandelsret Præcision i optegnelser Samarbejde med embedsmænd Samarbejde med lokalsamfund Særlige sikkerhedsaftaler (SSA er) Tekniske data Fransk lovgivning...19 Cobham har et velfortjent ry baseret på tillid og integritet samt for at gøre det rette. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bevare og styrke dette for at skabe og opretholde en kultur af den højeste etiske standard i organisationen. Ved at gøre dette værner vi ikke blot om vores ry, men også om vores medarbejdere, aktionærer og andre interessenter. Tillid er det allervigtigste at opbygge Tillid er en af Cobhams kerneværdier. Det samme gælder integritet. For at kunne vinde alle vores interessenters tillid er vi nødt til altid at stå frem med integritet på en etisk og velvillig måde og behandle andre med respekt og værdighed. Dette Regelsæt for god forretningsetik er udformet til at hjælpe os alle med at sikre, at vi fortsat opbygger tillid, gør det rette og skaber en kultur, hvor vi handler med integritet i overensstemmelse med de højeste etiske standarder. Det gør dette ved at: beskrive Cobhams fundamentale forventninger om, hvordan vi skal opføre os som Cobhammedarbejdere uanset vores rolle, identificere Cobhams nøglepolitikker i relevante forretningsområder, give råd om, hvordan vi gør det rette, selv hvor der ikke findes en specifik politik, give råd om, hvordan man tager et problem op, hvis man ser noget, der ikke er i orden. Det globale forretningsmiljø, som Cobham opererer i, bliver stadig mere krævende og præsenterer os for hidtil ukendte udfordringer. Nogle ting forbliver dog utvetydige og uforandrede. For det første vil Cobham håndhæve sin politik om nultolerance over for bestikkelse og korruption af enhver art. For det andet vil vi skabe og bevare den rette kultur ved at handle etisk og med integritet såvel som at gøre det rette. En sådan kultur vil ikke blot sikre Cobhams fortsatte vækst og voksende ry, men også at vores medarbejdere trives. Bob Murphy Koncernchef Januar

3 Introduktion Vi forventer, at medarbejdere ønsker at gøre det rette, simpelthen fordi det er det rette. Cobhams regelsæt for god forretningsetik ( Regelsæt ) skitserer grundprincipperne og forventningerne, der styrer alle direktionsmedlemmers, direktørers og medarbejderes adfærd i Cobham plc og tilhørende datterselskaber (tilsammen Medarbejdere ) i forbindelse med etiske standarder og forretningspraksis. En medarbejder kan ikke retfærdiggøre eller fritages for ansvar for følgerne af en handling, der er forbudt ifølge Cobham, fordi den pågældende medarbejder fik instrukser om at udføre handlingen af en overordnet bemyndiget person. Ingen medarbejder er nogensinde bemyndiget af Cobham til at beordre en anden medarbejder til at udføre en forbudt handling. Alle medarbejdere er ansvarlige for deres egne handlinger. Alle medarbejdere skal gøre sig bekendt med juridiske standarder og begrænsninger, der er gældende for deres tildelte pligter og ansvarsområder, og skal opføre sig i overensstemmelse hermed. Alle medarbejdere skal desuden forstå, at overholdelse af lovens bogstav, men ikke dens ånd, anses for utilstrækkeligt. Denne version af regelsættet erstatter alle tidligere udgivne versioner og gælder globalt Hvis man undlader at overholde dette regelsæt Det er en alvorlig krænkelse, at undlade at overholde bestemmelserne i dette regelsæt, og det kan føre til en disciplinærsag og evt. afskedigelse. Disse følger vil evt. ikke kun gælde for medarbejderen, der begår forseelsen, men også for dem, der tolererer den, eller undlader at indberette den, eller ikke tager rimelige forholdsregler til at forhindre eller takle den, eller som søger at tage hævn over dem, der indberetter forseelser. Cobham vil ikke tolerere repressalier mod en medarbejder, der rapporterer en bekymring i god tro. Cobham forbyder repressalier for at udtrykke en bona fide bekymring 1.2. Sig frem! Indberetning af krænkelser af regelsættet Overholdelse af regelsættet er hver enkelt medarbejders individuelle ansvar. Alle medarbejdere har ansvar for at gøre deres overordnede/manager opmærksom på krænkelser af regelsættet og opfordres til at gøre dette. Hvis det af en eller anden grund er uhensigtsmæssigt at gøre dette, skal medarbejderne tale med en anden relevant overordnet/manager, personaleafdelingen, den lokale Business Ethics and Compliance Officer (BECO), eller Sector Ethics Officer (SEO), eller ringe til Cobham Helpline, som betjenes af en uafhængig tredjepart ( Helpline ), og hvor indberetninger kan afgives anonymt. Tøv aldrig med at stille spørgsmål eller søge vejledning. Alle rapporter vil, så vidt det er muligt, blive behandlet fortroligt. Oplysninger om vores Helpline, inklusive landsspecifikke telefonnumre, er publiceret på extranettet Samarbejd med efterforskningerne Medarbejdere forventes at samarbejde med interne efterforskninger. Dette inkluderer efterforskninger ved mistanke om regelovertrædelser. Medarbejdere må derudover ikke diskutere interne efterforskninger med andre uden tilladelse fra de(n) interne investigator(er) eller Cobham Legal Services Forretningsetik og overholdelseskomité Komitéen, Business Ethics & Compliance Committee, fører tilsyn med dette regelsæt, og hvordan det implementeres rundt om hos Cobham. Komitéen er ligeledes ansvarlig for spørgsmål, der rejses via Helpline, og for at føre tilsyn med svarenes og efterforskningernes integritet. Komitéen står ikke blot for at gennemgå og opdatere dette regelsæt lovgivning samt alle korrigerende tiltag eller forbedringer efter monitorering, auditering og/ eller Helpline-sager. 4 5

4 1.5. Sector Ethics Officers (SEO) Hver sektor har en SEO, som er ansvarlig for at føre tilsyn med Sector Business Ethics and Compliance Officers Ansvarlige for forretningsetik og overholdelse (BECO) Alle forretningsenheder har en udpeget BECO, der er ansvarlig for at føre tilsyn med træning i etik inden for forretningsenheden. Medarbejdere er ansvarlige for følgende: at undgå at blive involveret i handlinger, der vides at være ulovlige, uetiske eller på anden måde upassende at overholde koncernrammerne, Cobham-politikkerne og dette regelsæt til enhver tid at sætte integritet i centrum for alt, hvad de gør at respektere deres kolleger på alle niveauer, være fortaler for forskellighed, sætte pris på individualitet og lytte, når andre taler at have rimelig, praktisk kendskab til love og bestemmelser såvel som Cobhams politikker, når de indvirker på deres ansvarsområder at søge råd og vejledning fra deres overordnede/manager, når de er i tvivl om deres ansvarsområder, eller hvordan dette regelsæt anvendes i en specifik situation at agere som ambassadør for Cobham i alle interaktioner Sig frem! at indberette evt. krænkelser af loven eller Cobham-politikken eller af dette regelsæt Skal samarbejde med alle interne efterforskninger Må ikke retaliere overfor nogen, der giver udtryk for en bekymring i god tro Overordnede/managers er ansvarlige for følgende: at sikre, at medarbejderne forstår dette regelsæt samt deres ansvar iht. dette at bevare et arbejdsmiljø, der ansporer til åben og ærlig diskussion af mulige krænkelser uden frygt for hævnakter at sikre, at alle etiske spørgsmål, der rejses af medarbejdere, behandles fortroligt og med følsomhed samt at de behandles hensigtsmæssigt at sikre, at al obligatorisk træning fuldføres, Skal give medarbejdere tid til at samarbejde med interne efterforskninger Må ikke retaliere overfor medarbejdere, der giver udtryk for bekymringer i god tro Personlig Integritet 2.1. Interessekonflikter Cobham forstår og respekterer medarbejdernes ret til at engagere sig i aktiviteter uden for deres arbejdstid. Medarbejderne skal dog undgå investeringer, interesser og tilhørsforhold, der kan have indvirkning på eller give indtryk af at have indvirkning på deres eget uafhængige bedste skøn eller på deres forpligtelse til at udføre deres ansvarsområder i Cobhams bedste interesser. Her er nogle (ikke udtømmende) eksempler på potentielle interessekonflikter: Forretninger med en virksomhed, der ledes af en nær ven eller et familiemedlem At betale en leverandør mere end aftalt i kontrakten for varerne eller tjenesteydelsen At arbejde som konsulent for en leverandør, kunde eller konkurrent At bruge fortrolig Cobham-information eller uretmæssigt bruge Cobhams aktiver til personlig fordel eller til gode for andre Eksternt arbejde, der indvirker på en medarbejders præstation hos Cobham eller leder forretninger væk fra Cobham Finansielle investeringer, der med rimelighed kan anses for at mindske en medarbejders upartiskhed Sp Sv Hvis du overvejer at foretage en aktivitet, inklusive en investering, som kan skabe en faktisk, tilsyneladende eller potentiel interessekonflikt, skal du søge forudgående, skriftlig godkendelse fra din overordnede/ manager. Det kan være, at du først indser den potentielle interessekonflikt, efter at situationen er opstået. I så tilfælde skal du straks meddele din overordnede/manager dette med henblik på at søge godkendelse Intern viden Det er forbudt medarbejdere at bruge intern viden til at købe eller sælge Cobham aktier, eller aktier fra alle andre børsnoterede virksomheder, der gør forretninger med Cobham. Intern information er præcis information, som relaterer til bestemte værdipapirer eller en udsteder af værdipapirer, som ikke er blevet afsløret for offentligheden, og som sandsynligvis ville have en betydelig indvirkning på prisen på værdipapirer, hvis de kom til offentlighedens kendskab. Ikke alene er det et brud på Cobhams regler for værdipapirtransaktioner, men det er også en strafferetlig forseelse at handle med værdipapirer, hvis man er i besiddelse af intern information, at anspore andre til at gøre det, eller til at afsløre sådan information til andre. Min partner ejer et rengøringsfirma. Kan jeg bruge dette firma til min forretningsenheds rengøringskontrakt? Dette er potentielt en interessekonflikt. Undgå at komme i en situation, hvor du selv er ansvarlig for at ansætte eller overvåge familiemedlemmer. 6 7

5 2.3. Fortrolighed og immaterielle rettigheder Information af alle typer og i alle former bruges af medarbejdere i deres daglige arbejde som f.eks. Cobhams fortrolige, varemærkebeskyttede informationer, processer, eller immaterielle rettigheder (der omfatter, men ikke er begrænset til, varemærker, ophavsret, patenter, opfindelser, knowhow, design, mask-works og forretningshemmeligheder). Cobhams succes afhænger af sådan information, og den skal bevares og beskyttes mod afsløring, det være sig forsætlig såvel som uforsætlig. Med den udbredte brug af computere og telekommunikation er beskyttelse af information i elektronisk format af særlig interesse. Informationsaktiver omfatter alle fortrolige eller varemærkebeskyttede informationer, Cobham immateriel ejendom og alle data eller information, hvis destruktion eller afsløring uden for Cobham kunne have en eller flere af følgende til følge: økonomisk tab, tab af konkurrenceposition, forringet forretningsoperation, krænkelse af en fortrolig aftale med en anden part eller anvendelse til personlig fordel Beskyttelse af Cobham-aktiver Alle medarbejdere er forpligtet overfor Cobham og Cobhams kunder til udelukkende at bruge aktiver og faciliteter til deres tiltænkte formål. Medarbejderne forventes at udvise en rimelig grad af påpasselighed ved brug, vedligeholdelse og sikkerhed vedrørende ejendom, som virksomheden ejer eller leaser. Derudover må man ikke med overlæg modificere eller misbruge maskiner eller andet kontorudstyr af en hvilken som helst art. Brug af Cobhams eller kunders faciliteter, ejendom eller midler til andet end Cobhams officielle forretning er forbudt, medmindre det er tilladt i Cobhams politikker eller procedurer eller godkendes gennem en skriftlig tilladelse fra afdelingschefen for den forretningsenhed, der forvalter de relevante faciliteter Klassificeret information og information vedrørende national sikkerhed Du skal tage alle nødvendige skridt for at beskytte al sådan information. Det er aldrig passende at afsløre sådan information til andre uden udtrykkelig godkendelse af det relevante organ. Medarbejdere vil: drøfte alle aktiviteter eller relationer, som kunne udgøre en potentiel interessekonflikt med deres overordnede/manager eller personaleafdelingen. beskytte Cobhams fortrolig information. Medarbejdere vil IKKE: bruge intern viden til at købe eller sælge Cobham-aktier eller aktier fra andre virksomheder, som Cobham gør forretninger med, deltage i aktiviteter, der skaber en faktisk, tilsyneladende eller potentiel interessekonflikt. Desuden forventes overordnede/ managers ikke at bringe sig i en position, hvor de skal ansætte eller overvåge familiemedlemmer. Cobham Miljø og Arbejdsrelationer 3.1. Sundhed, sikkerhed og miljø Cobham er forpligtet til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere og gøre en rimelig indsats for at forebygge ulykker, beskytte medarbejdere mod tilskadekomst og fremme deres helbred, sikkerhed og velfærd. Alle medarbejdere har personlig pligt til at udvise påpasselighed over for sig selv som enkeltpersoner, over for deres kolleger, over for lokalsamfundene, som de opererer i, og over for samfundet generelt med henblik på at fremme og pleje en positiv og proaktiv kultur med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø samt til aktivt at arbejde for at nå Cobhams CR&S mål, som beskrevet inden for CR&S-rammerne. Under ingen omstændigheder må medarbejdere medbringe våben eller i sagens natur farlige stoffer af nogen art til Cobham-ejendomme. Medarbejderne skal overholde alle gældende love og bestemmelser om arbejdsmiljø. Alle medarbejdere og alle faciliteter og operationer skal overholde alle gældende miljølove, -regler og -bestemmelser, herunder de, der omhandler emissioner til atmosfæren, udledninger til overflade- eller grundvand eller offentligt ejede rensningsanlæg, drikkevandsforsyninger, behandling af fast og farligt affald, udledning af farlige stoffer, planlægning af lokalt katastrofeberedskab og kontrol af giftige stoffer. Sp Vil jeg blive straffet, hvis jeg holder op med at arbejde, fordi et problem med arbejdsmiljøet bekymrer mig? Sv Nej, Cobham er forpligtet til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø. Tag problemet op med din overordnede/ manager. Beskyt altid Cobham aktiver af enhver art 8 9

6 3.2. Forskellighed og ligestilling Det er Cobhams politik at rekruttere, ansætte, træne, støtte og aflønne enkeltpersoner baseret på indsats, jobrelaterede kvalifikationer, jobkravene og organisationens krav. Cobham er forpligtet til at give deres medarbejdere ligestilling i alle aspekter af ansættelsen. Cobham værdsætter medarbejdernes forskellighed. Individuelle forskelle beriger arbejdspladsen og forbedrer Cobhams evne til at tiltrække medarbejdere og samarbejde med kunder og leverandører. Et arbejdsmiljø, som værdsætter individuelle forskelle og ansporer medarbejdere til at bidrage fuldt ud, styrker Cobham. Forskellige mentaliteter, erfaringer og kulturer beriger en arbejdsplads 3.3. Menneskerettigheder Forholdet mellem menneskerettigheder og forretningsoperationer er et område i hurtig udvikling, som vil blive stadig vigtigere for, hvordan virksomheder styres. Cobham støtter de overordnede principper i verdenserklæringen om menneskerettigheder og søger at afspejle disse i forbindelse med deres forretningsaktiviteter, hvor overhovedet muligt, idet det tages i betragtning, at erklæringen er rettet mod nationer snarere end virksomheder. Cobham respekterer ligeledes medarbejdernes menneskerettigheder som beskrevet i ILO, den international arbejderorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, som f.eks. organisationsfrihed, ligebehandling, eliminering af tvunget eller obligatorisk og børnearbejde samt eliminering af diskrimination i ansættelse og beskæftigelse. Cobham søger at demonstrere denne respekt for fundamentale menneskerettigheder gennem principperne og politikkerne i dette regelsæt, koncernrammerne og Cobham-politikkerne Diskrimination/chikane Alle former for diskrimination eller chikane udført af eller foretaget mod medarbejdere, kunder eller leverandører er forbudt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, nedsættende, fornærmende, pinlig, seksuel eller intimiderende adfærd rettet mod en medarbejder med hensyn til køn, race, etnicitet, seksuel orientering, fysisk eller psykisk handikap, alder, graviditet, religion, veteranstatus, national oprindelse eller anden status beskyttet i henhold til lovgivningen. verbal chikane nedværdigende og nedsættende kommentarer eller insinuation visuel chikane skriftlig, trykt eller elektronisk materiale, der er nedværdigende, fornærmende eller grafisk eksplicit fysisk chikane uønsket berøring eller fysisk omgang uønskede seksuelle tilnærmelser eller krav om seksuelle tjenester, der direkte eller indirekte udgør en betingelse for ansættelse, eller trussel om ophør af ansættelse, hvis kravet tilbagevises. Sp Min overordnede/manager opstiller konstant flere og flere mål. Er det chikane? Sv Det anses ikke for at være chikane, når ledelsen stiller krav om jobindsats Stofmisbrug Medarbejdere må ikke distribuere, besidde eller bruge illegale eller uautoriserede stoffer i Cobham-ejendomme, i Cobham-tid, i forbindelse med Cobham-forretninger eller på nogen måde, som kan indvirke på udførelse af Cobham-ansvarsområder. Illegale eller ulovlige stoffer har en negativ indvirkning på medarbejderpræstationen, bringer kollegers sikkerhed i fare og udgør en risiko for Cobhams forretning og interesser. Medarbejdere skal rådføre sig med deres læger eller apoteker, der ordinerer medicin til dem om evt. bivirkninger med hensyn til sikkerheden på arbejdspladsen. Medarbejdere må ikke foretage arbejde af nogen art eller føre et af virksomhedens køretøjer under indflydelse af alkohol. Denne politik vil hjælpe med at forhindre ulykker og personalets og andre personers tilskadekomst, beskytte Cobhams samlede forretningspræstation og beskytte personale, der fører virksomhedskøretøjer, mod domfældelser

7 3.6. Vold på arbejdspladsen Cobham vil ikke tolerere truende, fjendtlig eller grov adfærd på arbejdspladsen og vil tage øjeblikkelig og passende skridt mod den, der forser sig, og dette vil omfatte tiltag op til og inklusive afskedigelse. Du må ikke besidde eller bruge våben eller dele af et våben på virksomhedens ejendom. Du skal øjeblikkelig indberette et hvilket som helst tilfælde af vold, fjendtlig adfærd eller besiddelse af våben. I tilfælde med overhængende fare, skal du først kontakte politiet. Vold i hjemmet kan også påvirke sikkerheden på arbejdspladsen i negativ retning. Hvis du er offer for sådan vold, skal du informere politiet om personer, der kan påvirke din og dine kollegers sikkerhed Relationer Cobham opfordrer til teamdannelse og positivt samspil mellem medarbejderne. Selvom det er underforstået, at mange langvarige relationer starter på arbejdspladsen, er Cobham nødt til at være forsigtig med ikke at give det indtryk, at der eksisterer et upassende forhold mellem ledelsen og underordnede medarbejdere, især hvis arbejdstildelinger, karriereavancement eller aflønning kan være direkte eller indirekte påvirket. Hvis et sådan forhold udvikler sig skal den overordnede/manageren, der har ansvaret for den forretning eller funktion, som potentielt kan blive påvirket, overveje det mulige indtryk, at der er tale om tvang, favorisering eller andre interessekonflikter, og drøfte hensigtsmæssige tiltag med den relevante persons overordnede/ manager og personaleafdelingen samt gemme en skriftlig optegnelse over drøftelsen Personlige data Cobham respekterer medarbejdernes privatliv og vil følgelig kun indsamle, bruge og gemme information, hvis der er en gyldig forretningseller ansættelsesgrund dertil. Intern afsløring skal således begrænses, og alle personlige data skal beskyttes mod uautoriseret eller utilsigtet afsløring, ændring eller destruktion. Medarbejdere vil: sørge for, at arbejdsforhold, der opbygges med en overordnet/ manager, kollega eller underordnet ikke skaber eller giver indtryk af favorisering Medarbejdere vil IKKE: distribuere eller være i besiddelse af eller bruge illegale eller ulovlige stoffer/medicin eller indtage alkohol på arbejdspladsen, chikanere eller fremkomme med nedsættende kommentarer om eller til andre medarbejdere, kunder eller leverandører Desuden forventes overordnede/ managers at: sikre, at alle handlinger, der kan antyde favorisering er baseret alene på arbejdsindsats. bevare en arbejdsplads, der er fri for chikane, og drøfte politikken om diskrimination/chikane med deres medarbejdere og rådgive dem om, at de ikke må deltage i eller tolerere diskriminerende eller chikanerende adfærd Forretningsrelationer med kunder, leverandører og andre interessenter 4.1. Gaver/repræsentation/gæstfrihed og lignende Udvekslingen af gaver og repræsentation kan fremme succesrige arbejdsrelationer og goodwill. Der er dog også en risiko for, at en gave, repræsentation eller gæstfrihed kan ses som et forsøg på et påvirke en forretningsbeslutning på upassende vis, hvilket ikke kun vil skade Cobhams ry, men også kan føre til civil eller kriminel straf. Uanset værdien skal det overvejes før accept, om det muligvis kan give indtryk af at være et forsøg på påvirkning. Medarbejdere skal derfor omhyggeligt overveje, om de skal give eller acceptere gaver, repræsentation eller gæstfrihed. For at kunne afgøre om sådanne gaver, repræsentation eller gæstfrihed er acceptable skal medarbejdere læse og overholde Cobhams politik om gaver og gæstfrihed. Sp Jeg har en eksisterende kunde, som har tilbudt at betale en billet for mig, så vi kan gå til fodboldkamp for at fortsætte vores drøftelser med hensyn til deres løbende behov. Der er ikke aktuelt noget tilbud. Er dette acceptabelt? Sv Det ville afhænge af omstændighederne, så der skal indhentes godkendelse, før billetten accepteres. Medarbejdere vil: før de giver eller modtager en gave, repræsentation eller gæstfrihed, overveje om det er lovligt, passende og ikke er ude af proportion samt i overensstemmelse med Cobhams politik om gaver og gæstfrihed, og vil handle i henhold hertil Medarbejdere vil IKKE: tilbyde eller modtage kontanter acceptere en gave eller gæstfrihed, hvis det forekommer at være blevet tilbudt i et forsøg på at påvirke en beslutning Desuden forventes overordnede/ managers at: sørge for, at der er kontrolforanstaltninger på plads, som styrer det at give eller modtage gaver og gæstfrihed i overensstemmelse med politikken om gaver og gæstfrihed sikre, at medarbejderne forstår, hvad der kan og ikke kan accepteres, samt give råd og vejledning hvor nødvendigt

8 4.2. Bestikkelse eller uretmæssige betalinger (eller lignende) Tilbud eller løfte om, betaling af, opfordring til, anmodning om og indvilligelse i at modtage eller acceptere bestikkelse eller returkommission eller andre forbudte betalinger eller aktiviteter, uanset om det er kontanter eller andre former for tilskyndelse (f.eks. gaver, underholdning eller gæstfrihed) er strengt forbudt Cobham har en nultolerancepolitik mht. bestikkelse og korruption af enhver art. Dette forbud gælder, når man har at gøre med enkeltpersoner, udenlandske tjenestemænd eller embedsmænd med det formål at opnå eller bibeholde en forretning eller påvirke sådanne enkeltpersoner eller udenlandske tjenestemænd eller embedsmænd til at handle uretmæssigt i deres arbejde eller til gunst for Cobham. Nultolerance-politik i forbindelse med bestikkelse og korruption af enhver art 4.3. Smøring Smøring er uofficielle betalinger til en tjenestemand med henblik på at fremskynde eller sikre udførelse af en rutinehandling, som der allerede er blevet betalt for, eller som man allerede er berettiget til i henhold til loven. Eksempler omfatter indhentning af licenser eller andre dokumenter til at gøre forretninger i et fremmed land, behandling af visa eller opnåelse af toldklarering. Medarbejdere må ikke anvende smøring af nogen art eller tillade andre at anvende smøring på Cobhams vegne. Sp Sv skal jeg gøre? At overholde dette regelsæt ville bryde en lokal lov i landet. Hvad Som minimum skal du altid overholde lokal lovgivning. Hvis du mener, at der eksisterer en konflikt, skal du søge vejledning fra Cobhams juridiske service Gaver og donationer til velgørende formål Gaver og donationer til velgørende formål må ikke foretages ved brug af Cobham-midler uden forudgående, skriftlig godkendelse fra hovedbestyrelsen. Cobham prøver ikke at afholde medarbejderen fra at støtte reelle, velgørende organisationer gennem deres egen indsamlinger eller individuel indsats uden for og uden tilknytning til deres ansættelse Politiske bidrag Bidrag fra Cobhams midler eller brug af Cobhams aktiver eller faciliteter til fordel for politiske partier eller kandidater nogen som helst steder i verden er forbudt. Medarbejdere er berettiget til at give personlige donationer, og dette, for at undgå tvivl, omfatter bidrag til Cobhams politiske handlingskomité (PAC) i USA. Cobham vil ikke godtgøre medarbejdere sådanne bidrag Fair handel Cobham konkurrerer på markedet på basis af vores produkter, teknologi, kvalitet, service, pris og lignende konkurrencemæssige faktorer. Cobham prøver ikke at vinde en uretmæssig fordel gennem brug af manipulation, hemmeligholdelse, uærlighed, misbrug af fortrolig information, forvanskning af fakta eller anden uhæderlig handelspraksis. Alle medarbejdere skal handle med hinanden såvel som med Cobhams kunder, leverandører og konkurrenter på en fair måde. Det er forbudt at stjæle eller på ulovlig vis at tilegne sig patentbeskyttet information, at afsløre patentbeskyttet information uden tilladelse, besidde handelshemmeligheder, man har tilegnet sig uretmæssigt, tilskynde til sådan afsløring fra tidligere eller eksisterende medarbejdere hos andre virksomheder eller medbringe sådan information fra tidligere ansættelsessteder. Hverken Cobham eller dennes medarbejdere vil erlægge betaling til fordel for leverandører, kunder eller andre personer med det formål at få dem til at handle på en måde, der ikke er i deres arbejdsgivers interesse

9 4.7. Konkurrencebegrænsende adfærd Cobham er forpligtet til at overholde alle konkurrence- og monopolbekæmpende love, der gælder i de lande, hvor koncernen opererer. Monopolbekæmpende, handels- og konkurrencelovgivninger forbyder aftaler og praksis, som er konkurrencebegrænsende og underminerer retfærdig konkurrence. Det er forbudt medarbejdere at indgå formelle eller uformelle aftaler eller have formelle eller uformelle drøftelser med konkurrenter om priser eller prisfastsættelsespolitikker, allokering af kunder, leverandør- eller kundeudvælgelse eller -klassifikationer, eller allokering af markeder eller territorier, hvor konkurrerende produkter sælges, kunde- eller leverandørblokader, udelukkelse af konkurrenter fra markedet eller unfair, handelsbegrænsning eller anden lignende konkurrencemæssig information Erhvervsmuligheder Hvis en medarbejder bliver opmærksom på en forretnings- eller investeringsmulighed gennem brug af virksomhedsejendom eller information eller sin stilling hos Cobham, f.eks. fra en konkurrent eller en eksisterende eller potentiel kunde, klient, leverandør eller forretningsforbindelse hos Cobham, må medarbejderen ikke benytte sig af muligheden eller foretage investeringen uden forudgående skriftlig tilladelse fra sin afdelingsleder Repræsentanter og mellemmænd Cobhams repræsentanter, inklusive agenter, rådgivere, konsulenter, forhandlere, videreforhandlere og distributører udgør en forlængelse af Cobham og skal udvælges og overvåges omhyggeligt. Alle sådanne repræsentanter skal overholde gældende love og bestemmelser, gældende Cobhampolitikker og dette regelsæt. Alle mellemænd skal først godkendes af Cobhams Intermediary Review Board. For yderligere information mht. dette bedes du referere til politikken om konsulenter og distributører/videreforhandlere, Advisor and Distributor Engagement Policies Overholdelse af udenrigshandelsret Alle import-, eksport- og reeksportaktiviteter og/eller transaktioner, der involverer Cobham, skal føres i fuld overholdelse med alle gældende import- og eksportkontrollove, -bestemmelser og -politikker Præcision i optegnelser Det er Cobhams politik, at alle protokoller, optegnelser, regnskaber og regnskabsopgørelser skal afspejle karakteren af de registrerede transaktioner på en fuld, retfærdig, præcis og betimelig måde og skal overholde både gældende lovgivnings- og regnskabskrav samt Cobhams system til intern kontrol. Medarbejdere, der skal gøre dette, skal føre præcise optegnelser over deres tid og kravene om punktlighed i regeringskontrakter, som skal overholdes nøje. Finansielle transaktioner skal være lovlige, foretaget med det angivne formål og autoriseret af Cobham. Forfalskning eller ændring af dokumenter, der tilhører Cobham, er svigagtigt og forbudt. Ingen forretningsmål af nogen art udgør en undskyldning for forfalskning af optegnelser eller uretmæssig bogføring af indtægt Samarbejde med embedsmænd Regeringer i nogle dele af verden har strengere krav med hensyn til gaver, repræsentation og gæstfrihed, der tilbydes embedsmænd. Hvis disse love og regler brydes, kan det udgøre en alvorlig forbrydelse. Hvis du har at gøre med embedsmænd, skal du sikre dig, at du forstår alle regler og bestemmelser, der gælder for landet, som du gør forretning i, og hvis der er nogen tvivl overhovedet, skal du søge råd og vejledning fra Cobham Legal Services. Med hensyn til stats- og andre lignende delegationer er det acceptabelt at demonstrere og forklare Cobham produkter samt at få dem til at føle sig velkommen. Der må dog ikke gøres noget forsøg på at søge uretmæssig fordel i beslutningstagningsprocessen ved at gøre dette. Hvis du bliver bedt om at tilvejebringe information i forbindelse med en regeringseller myndighedsefterforskning, skal du sørge for at al tilvejebragt information er akkurat og sand. Søg altid råd hos Cobhams juridiske afdeling, før du svarer på sådanne anmodninger. Medarbejdere må ikke benytte virksomhedsejendom eller -information eller deres stilling hos Cobham til at opnå uretmæssigt personligt udbytte. Overhold altid import- og eksportlove og regulativer samt Cobham politikker fuldt ud 16 17

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier Kodeks for etik og forretningsskik Meddelelse fra Richard Reese, CEO Hos Iron Mountain sætter vi lige så meget pris på vores omdømme i forbindelse med ærlighed og integritet

Læs mere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Code of Conduct Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Europa 2006 Xerox Code of Conduct XE (DK) Code of conduct (politik for adfærd) Meddelelse fra præsidenten for Xerox Europe:

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

FORHOLDSREGLER. tillid

FORHOLDSREGLER. tillid V I R K S O M H E D S E T I S K R E G E L S Æ T FORHOLDSREGLER tillid Kære kollega Hos Abbott Laboratories gør vi os hver dag fortjent til vores omdømme, idet det er resultatet af de enkelte beslutninger,

Læs mere

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDE AKTIVER OG OPLYSNINGER KORREKT Vores forpligtelse 3 Vores formål og værdier 4 Personer, som dette kodeks er gældende for 5 Medarbejdernes

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere