Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust"

Transkript

1 Regelsæt for god forretningsetik The most important thing we build is trust

2 Meddelelse fra den Administrerende Direktør MEDDELELSE FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR...3 INTRODUKTION Hvis man undlader at overholde dette regelsæt Sig frem! Indberetning af krænkelser af regelsættet Samarbejd med efterforskningerne Forretningsetik og overholdelseskomité Sector Ethics Officers (SEO) Ansvarlige for forretningsetik og overholdelse (BECO)...6 PERSONLIG INTEGRITET Interessekonflikter Intern viden Fortrolighed og immaterielle rettigheder Beskyttelse af Cobham-aktiver Klassificeret information og information vedrørende national sikkerhed...8 COBHAM MILJØ OG ARBEJDSRELATIONER Sundhed, sikkerhed og miljø Forskellighed og ligestilling Menneskerettigheder Diskrimination/chikane Stofmisbrug Vold på arbejdspladsen Relationer Personlige data...12 FORRETNINGSRELATIONER Gaver/repræsentation/ gæstfrihed og lignende Bestikkelse eller uretmæssige betalinger (eller lignende) Smøring Gaver og donationer til velgørende formål Politiske bidrag Fair handel Konkurrencebegrænsende adfærd Erhvervsmuligheder Repræsentanter og mellemmænd Overholdelse af udenrigshandelsret Præcision i optegnelser Samarbejde med embedsmænd Samarbejde med lokalsamfund Særlige sikkerhedsaftaler (SSA er) Tekniske data Fransk lovgivning...19 Cobham har et velfortjent ry baseret på tillid og integritet samt for at gøre det rette. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bevare og styrke dette for at skabe og opretholde en kultur af den højeste etiske standard i organisationen. Ved at gøre dette værner vi ikke blot om vores ry, men også om vores medarbejdere, aktionærer og andre interessenter. Tillid er det allervigtigste at opbygge Tillid er en af Cobhams kerneværdier. Det samme gælder integritet. For at kunne vinde alle vores interessenters tillid er vi nødt til altid at stå frem med integritet på en etisk og velvillig måde og behandle andre med respekt og værdighed. Dette Regelsæt for god forretningsetik er udformet til at hjælpe os alle med at sikre, at vi fortsat opbygger tillid, gør det rette og skaber en kultur, hvor vi handler med integritet i overensstemmelse med de højeste etiske standarder. Det gør dette ved at: beskrive Cobhams fundamentale forventninger om, hvordan vi skal opføre os som Cobhammedarbejdere uanset vores rolle, identificere Cobhams nøglepolitikker i relevante forretningsområder, give råd om, hvordan vi gør det rette, selv hvor der ikke findes en specifik politik, give råd om, hvordan man tager et problem op, hvis man ser noget, der ikke er i orden. Det globale forretningsmiljø, som Cobham opererer i, bliver stadig mere krævende og præsenterer os for hidtil ukendte udfordringer. Nogle ting forbliver dog utvetydige og uforandrede. For det første vil Cobham håndhæve sin politik om nultolerance over for bestikkelse og korruption af enhver art. For det andet vil vi skabe og bevare den rette kultur ved at handle etisk og med integritet såvel som at gøre det rette. En sådan kultur vil ikke blot sikre Cobhams fortsatte vækst og voksende ry, men også at vores medarbejdere trives. Bob Murphy Koncernchef Januar

3 Introduktion Vi forventer, at medarbejdere ønsker at gøre det rette, simpelthen fordi det er det rette. Cobhams regelsæt for god forretningsetik ( Regelsæt ) skitserer grundprincipperne og forventningerne, der styrer alle direktionsmedlemmers, direktørers og medarbejderes adfærd i Cobham plc og tilhørende datterselskaber (tilsammen Medarbejdere ) i forbindelse med etiske standarder og forretningspraksis. En medarbejder kan ikke retfærdiggøre eller fritages for ansvar for følgerne af en handling, der er forbudt ifølge Cobham, fordi den pågældende medarbejder fik instrukser om at udføre handlingen af en overordnet bemyndiget person. Ingen medarbejder er nogensinde bemyndiget af Cobham til at beordre en anden medarbejder til at udføre en forbudt handling. Alle medarbejdere er ansvarlige for deres egne handlinger. Alle medarbejdere skal gøre sig bekendt med juridiske standarder og begrænsninger, der er gældende for deres tildelte pligter og ansvarsområder, og skal opføre sig i overensstemmelse hermed. Alle medarbejdere skal desuden forstå, at overholdelse af lovens bogstav, men ikke dens ånd, anses for utilstrækkeligt. Denne version af regelsættet erstatter alle tidligere udgivne versioner og gælder globalt Hvis man undlader at overholde dette regelsæt Det er en alvorlig krænkelse, at undlade at overholde bestemmelserne i dette regelsæt, og det kan føre til en disciplinærsag og evt. afskedigelse. Disse følger vil evt. ikke kun gælde for medarbejderen, der begår forseelsen, men også for dem, der tolererer den, eller undlader at indberette den, eller ikke tager rimelige forholdsregler til at forhindre eller takle den, eller som søger at tage hævn over dem, der indberetter forseelser. Cobham vil ikke tolerere repressalier mod en medarbejder, der rapporterer en bekymring i god tro. Cobham forbyder repressalier for at udtrykke en bona fide bekymring 1.2. Sig frem! Indberetning af krænkelser af regelsættet Overholdelse af regelsættet er hver enkelt medarbejders individuelle ansvar. Alle medarbejdere har ansvar for at gøre deres overordnede/manager opmærksom på krænkelser af regelsættet og opfordres til at gøre dette. Hvis det af en eller anden grund er uhensigtsmæssigt at gøre dette, skal medarbejderne tale med en anden relevant overordnet/manager, personaleafdelingen, den lokale Business Ethics and Compliance Officer (BECO), eller Sector Ethics Officer (SEO), eller ringe til Cobham Helpline, som betjenes af en uafhængig tredjepart ( Helpline ), og hvor indberetninger kan afgives anonymt. Tøv aldrig med at stille spørgsmål eller søge vejledning. Alle rapporter vil, så vidt det er muligt, blive behandlet fortroligt. Oplysninger om vores Helpline, inklusive landsspecifikke telefonnumre, er publiceret på extranettet Samarbejd med efterforskningerne Medarbejdere forventes at samarbejde med interne efterforskninger. Dette inkluderer efterforskninger ved mistanke om regelovertrædelser. Medarbejdere må derudover ikke diskutere interne efterforskninger med andre uden tilladelse fra de(n) interne investigator(er) eller Cobham Legal Services Forretningsetik og overholdelseskomité Komitéen, Business Ethics & Compliance Committee, fører tilsyn med dette regelsæt, og hvordan det implementeres rundt om hos Cobham. Komitéen er ligeledes ansvarlig for spørgsmål, der rejses via Helpline, og for at føre tilsyn med svarenes og efterforskningernes integritet. Komitéen står ikke blot for at gennemgå og opdatere dette regelsæt lovgivning samt alle korrigerende tiltag eller forbedringer efter monitorering, auditering og/ eller Helpline-sager. 4 5

4 1.5. Sector Ethics Officers (SEO) Hver sektor har en SEO, som er ansvarlig for at føre tilsyn med Sector Business Ethics and Compliance Officers Ansvarlige for forretningsetik og overholdelse (BECO) Alle forretningsenheder har en udpeget BECO, der er ansvarlig for at føre tilsyn med træning i etik inden for forretningsenheden. Medarbejdere er ansvarlige for følgende: at undgå at blive involveret i handlinger, der vides at være ulovlige, uetiske eller på anden måde upassende at overholde koncernrammerne, Cobham-politikkerne og dette regelsæt til enhver tid at sætte integritet i centrum for alt, hvad de gør at respektere deres kolleger på alle niveauer, være fortaler for forskellighed, sætte pris på individualitet og lytte, når andre taler at have rimelig, praktisk kendskab til love og bestemmelser såvel som Cobhams politikker, når de indvirker på deres ansvarsområder at søge råd og vejledning fra deres overordnede/manager, når de er i tvivl om deres ansvarsområder, eller hvordan dette regelsæt anvendes i en specifik situation at agere som ambassadør for Cobham i alle interaktioner Sig frem! at indberette evt. krænkelser af loven eller Cobham-politikken eller af dette regelsæt Skal samarbejde med alle interne efterforskninger Må ikke retaliere overfor nogen, der giver udtryk for en bekymring i god tro Overordnede/managers er ansvarlige for følgende: at sikre, at medarbejderne forstår dette regelsæt samt deres ansvar iht. dette at bevare et arbejdsmiljø, der ansporer til åben og ærlig diskussion af mulige krænkelser uden frygt for hævnakter at sikre, at alle etiske spørgsmål, der rejses af medarbejdere, behandles fortroligt og med følsomhed samt at de behandles hensigtsmæssigt at sikre, at al obligatorisk træning fuldføres, Skal give medarbejdere tid til at samarbejde med interne efterforskninger Må ikke retaliere overfor medarbejdere, der giver udtryk for bekymringer i god tro Personlig Integritet 2.1. Interessekonflikter Cobham forstår og respekterer medarbejdernes ret til at engagere sig i aktiviteter uden for deres arbejdstid. Medarbejderne skal dog undgå investeringer, interesser og tilhørsforhold, der kan have indvirkning på eller give indtryk af at have indvirkning på deres eget uafhængige bedste skøn eller på deres forpligtelse til at udføre deres ansvarsområder i Cobhams bedste interesser. Her er nogle (ikke udtømmende) eksempler på potentielle interessekonflikter: Forretninger med en virksomhed, der ledes af en nær ven eller et familiemedlem At betale en leverandør mere end aftalt i kontrakten for varerne eller tjenesteydelsen At arbejde som konsulent for en leverandør, kunde eller konkurrent At bruge fortrolig Cobham-information eller uretmæssigt bruge Cobhams aktiver til personlig fordel eller til gode for andre Eksternt arbejde, der indvirker på en medarbejders præstation hos Cobham eller leder forretninger væk fra Cobham Finansielle investeringer, der med rimelighed kan anses for at mindske en medarbejders upartiskhed Sp Sv Hvis du overvejer at foretage en aktivitet, inklusive en investering, som kan skabe en faktisk, tilsyneladende eller potentiel interessekonflikt, skal du søge forudgående, skriftlig godkendelse fra din overordnede/ manager. Det kan være, at du først indser den potentielle interessekonflikt, efter at situationen er opstået. I så tilfælde skal du straks meddele din overordnede/manager dette med henblik på at søge godkendelse Intern viden Det er forbudt medarbejdere at bruge intern viden til at købe eller sælge Cobham aktier, eller aktier fra alle andre børsnoterede virksomheder, der gør forretninger med Cobham. Intern information er præcis information, som relaterer til bestemte værdipapirer eller en udsteder af værdipapirer, som ikke er blevet afsløret for offentligheden, og som sandsynligvis ville have en betydelig indvirkning på prisen på værdipapirer, hvis de kom til offentlighedens kendskab. Ikke alene er det et brud på Cobhams regler for værdipapirtransaktioner, men det er også en strafferetlig forseelse at handle med værdipapirer, hvis man er i besiddelse af intern information, at anspore andre til at gøre det, eller til at afsløre sådan information til andre. Min partner ejer et rengøringsfirma. Kan jeg bruge dette firma til min forretningsenheds rengøringskontrakt? Dette er potentielt en interessekonflikt. Undgå at komme i en situation, hvor du selv er ansvarlig for at ansætte eller overvåge familiemedlemmer. 6 7

5 2.3. Fortrolighed og immaterielle rettigheder Information af alle typer og i alle former bruges af medarbejdere i deres daglige arbejde som f.eks. Cobhams fortrolige, varemærkebeskyttede informationer, processer, eller immaterielle rettigheder (der omfatter, men ikke er begrænset til, varemærker, ophavsret, patenter, opfindelser, knowhow, design, mask-works og forretningshemmeligheder). Cobhams succes afhænger af sådan information, og den skal bevares og beskyttes mod afsløring, det være sig forsætlig såvel som uforsætlig. Med den udbredte brug af computere og telekommunikation er beskyttelse af information i elektronisk format af særlig interesse. Informationsaktiver omfatter alle fortrolige eller varemærkebeskyttede informationer, Cobham immateriel ejendom og alle data eller information, hvis destruktion eller afsløring uden for Cobham kunne have en eller flere af følgende til følge: økonomisk tab, tab af konkurrenceposition, forringet forretningsoperation, krænkelse af en fortrolig aftale med en anden part eller anvendelse til personlig fordel Beskyttelse af Cobham-aktiver Alle medarbejdere er forpligtet overfor Cobham og Cobhams kunder til udelukkende at bruge aktiver og faciliteter til deres tiltænkte formål. Medarbejderne forventes at udvise en rimelig grad af påpasselighed ved brug, vedligeholdelse og sikkerhed vedrørende ejendom, som virksomheden ejer eller leaser. Derudover må man ikke med overlæg modificere eller misbruge maskiner eller andet kontorudstyr af en hvilken som helst art. Brug af Cobhams eller kunders faciliteter, ejendom eller midler til andet end Cobhams officielle forretning er forbudt, medmindre det er tilladt i Cobhams politikker eller procedurer eller godkendes gennem en skriftlig tilladelse fra afdelingschefen for den forretningsenhed, der forvalter de relevante faciliteter Klassificeret information og information vedrørende national sikkerhed Du skal tage alle nødvendige skridt for at beskytte al sådan information. Det er aldrig passende at afsløre sådan information til andre uden udtrykkelig godkendelse af det relevante organ. Medarbejdere vil: drøfte alle aktiviteter eller relationer, som kunne udgøre en potentiel interessekonflikt med deres overordnede/manager eller personaleafdelingen. beskytte Cobhams fortrolig information. Medarbejdere vil IKKE: bruge intern viden til at købe eller sælge Cobham-aktier eller aktier fra andre virksomheder, som Cobham gør forretninger med, deltage i aktiviteter, der skaber en faktisk, tilsyneladende eller potentiel interessekonflikt. Desuden forventes overordnede/ managers ikke at bringe sig i en position, hvor de skal ansætte eller overvåge familiemedlemmer. Cobham Miljø og Arbejdsrelationer 3.1. Sundhed, sikkerhed og miljø Cobham er forpligtet til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere og gøre en rimelig indsats for at forebygge ulykker, beskytte medarbejdere mod tilskadekomst og fremme deres helbred, sikkerhed og velfærd. Alle medarbejdere har personlig pligt til at udvise påpasselighed over for sig selv som enkeltpersoner, over for deres kolleger, over for lokalsamfundene, som de opererer i, og over for samfundet generelt med henblik på at fremme og pleje en positiv og proaktiv kultur med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø samt til aktivt at arbejde for at nå Cobhams CR&S mål, som beskrevet inden for CR&S-rammerne. Under ingen omstændigheder må medarbejdere medbringe våben eller i sagens natur farlige stoffer af nogen art til Cobham-ejendomme. Medarbejderne skal overholde alle gældende love og bestemmelser om arbejdsmiljø. Alle medarbejdere og alle faciliteter og operationer skal overholde alle gældende miljølove, -regler og -bestemmelser, herunder de, der omhandler emissioner til atmosfæren, udledninger til overflade- eller grundvand eller offentligt ejede rensningsanlæg, drikkevandsforsyninger, behandling af fast og farligt affald, udledning af farlige stoffer, planlægning af lokalt katastrofeberedskab og kontrol af giftige stoffer. Sp Vil jeg blive straffet, hvis jeg holder op med at arbejde, fordi et problem med arbejdsmiljøet bekymrer mig? Sv Nej, Cobham er forpligtet til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø. Tag problemet op med din overordnede/ manager. Beskyt altid Cobham aktiver af enhver art 8 9

6 3.2. Forskellighed og ligestilling Det er Cobhams politik at rekruttere, ansætte, træne, støtte og aflønne enkeltpersoner baseret på indsats, jobrelaterede kvalifikationer, jobkravene og organisationens krav. Cobham er forpligtet til at give deres medarbejdere ligestilling i alle aspekter af ansættelsen. Cobham værdsætter medarbejdernes forskellighed. Individuelle forskelle beriger arbejdspladsen og forbedrer Cobhams evne til at tiltrække medarbejdere og samarbejde med kunder og leverandører. Et arbejdsmiljø, som værdsætter individuelle forskelle og ansporer medarbejdere til at bidrage fuldt ud, styrker Cobham. Forskellige mentaliteter, erfaringer og kulturer beriger en arbejdsplads 3.3. Menneskerettigheder Forholdet mellem menneskerettigheder og forretningsoperationer er et område i hurtig udvikling, som vil blive stadig vigtigere for, hvordan virksomheder styres. Cobham støtter de overordnede principper i verdenserklæringen om menneskerettigheder og søger at afspejle disse i forbindelse med deres forretningsaktiviteter, hvor overhovedet muligt, idet det tages i betragtning, at erklæringen er rettet mod nationer snarere end virksomheder. Cobham respekterer ligeledes medarbejdernes menneskerettigheder som beskrevet i ILO, den international arbejderorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, som f.eks. organisationsfrihed, ligebehandling, eliminering af tvunget eller obligatorisk og børnearbejde samt eliminering af diskrimination i ansættelse og beskæftigelse. Cobham søger at demonstrere denne respekt for fundamentale menneskerettigheder gennem principperne og politikkerne i dette regelsæt, koncernrammerne og Cobham-politikkerne Diskrimination/chikane Alle former for diskrimination eller chikane udført af eller foretaget mod medarbejdere, kunder eller leverandører er forbudt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, nedsættende, fornærmende, pinlig, seksuel eller intimiderende adfærd rettet mod en medarbejder med hensyn til køn, race, etnicitet, seksuel orientering, fysisk eller psykisk handikap, alder, graviditet, religion, veteranstatus, national oprindelse eller anden status beskyttet i henhold til lovgivningen. verbal chikane nedværdigende og nedsættende kommentarer eller insinuation visuel chikane skriftlig, trykt eller elektronisk materiale, der er nedværdigende, fornærmende eller grafisk eksplicit fysisk chikane uønsket berøring eller fysisk omgang uønskede seksuelle tilnærmelser eller krav om seksuelle tjenester, der direkte eller indirekte udgør en betingelse for ansættelse, eller trussel om ophør af ansættelse, hvis kravet tilbagevises. Sp Min overordnede/manager opstiller konstant flere og flere mål. Er det chikane? Sv Det anses ikke for at være chikane, når ledelsen stiller krav om jobindsats Stofmisbrug Medarbejdere må ikke distribuere, besidde eller bruge illegale eller uautoriserede stoffer i Cobham-ejendomme, i Cobham-tid, i forbindelse med Cobham-forretninger eller på nogen måde, som kan indvirke på udførelse af Cobham-ansvarsområder. Illegale eller ulovlige stoffer har en negativ indvirkning på medarbejderpræstationen, bringer kollegers sikkerhed i fare og udgør en risiko for Cobhams forretning og interesser. Medarbejdere skal rådføre sig med deres læger eller apoteker, der ordinerer medicin til dem om evt. bivirkninger med hensyn til sikkerheden på arbejdspladsen. Medarbejdere må ikke foretage arbejde af nogen art eller føre et af virksomhedens køretøjer under indflydelse af alkohol. Denne politik vil hjælpe med at forhindre ulykker og personalets og andre personers tilskadekomst, beskytte Cobhams samlede forretningspræstation og beskytte personale, der fører virksomhedskøretøjer, mod domfældelser

7 3.6. Vold på arbejdspladsen Cobham vil ikke tolerere truende, fjendtlig eller grov adfærd på arbejdspladsen og vil tage øjeblikkelig og passende skridt mod den, der forser sig, og dette vil omfatte tiltag op til og inklusive afskedigelse. Du må ikke besidde eller bruge våben eller dele af et våben på virksomhedens ejendom. Du skal øjeblikkelig indberette et hvilket som helst tilfælde af vold, fjendtlig adfærd eller besiddelse af våben. I tilfælde med overhængende fare, skal du først kontakte politiet. Vold i hjemmet kan også påvirke sikkerheden på arbejdspladsen i negativ retning. Hvis du er offer for sådan vold, skal du informere politiet om personer, der kan påvirke din og dine kollegers sikkerhed Relationer Cobham opfordrer til teamdannelse og positivt samspil mellem medarbejderne. Selvom det er underforstået, at mange langvarige relationer starter på arbejdspladsen, er Cobham nødt til at være forsigtig med ikke at give det indtryk, at der eksisterer et upassende forhold mellem ledelsen og underordnede medarbejdere, især hvis arbejdstildelinger, karriereavancement eller aflønning kan være direkte eller indirekte påvirket. Hvis et sådan forhold udvikler sig skal den overordnede/manageren, der har ansvaret for den forretning eller funktion, som potentielt kan blive påvirket, overveje det mulige indtryk, at der er tale om tvang, favorisering eller andre interessekonflikter, og drøfte hensigtsmæssige tiltag med den relevante persons overordnede/ manager og personaleafdelingen samt gemme en skriftlig optegnelse over drøftelsen Personlige data Cobham respekterer medarbejdernes privatliv og vil følgelig kun indsamle, bruge og gemme information, hvis der er en gyldig forretningseller ansættelsesgrund dertil. Intern afsløring skal således begrænses, og alle personlige data skal beskyttes mod uautoriseret eller utilsigtet afsløring, ændring eller destruktion. Medarbejdere vil: sørge for, at arbejdsforhold, der opbygges med en overordnet/ manager, kollega eller underordnet ikke skaber eller giver indtryk af favorisering Medarbejdere vil IKKE: distribuere eller være i besiddelse af eller bruge illegale eller ulovlige stoffer/medicin eller indtage alkohol på arbejdspladsen, chikanere eller fremkomme med nedsættende kommentarer om eller til andre medarbejdere, kunder eller leverandører Desuden forventes overordnede/ managers at: sikre, at alle handlinger, der kan antyde favorisering er baseret alene på arbejdsindsats. bevare en arbejdsplads, der er fri for chikane, og drøfte politikken om diskrimination/chikane med deres medarbejdere og rådgive dem om, at de ikke må deltage i eller tolerere diskriminerende eller chikanerende adfærd Forretningsrelationer med kunder, leverandører og andre interessenter 4.1. Gaver/repræsentation/gæstfrihed og lignende Udvekslingen af gaver og repræsentation kan fremme succesrige arbejdsrelationer og goodwill. Der er dog også en risiko for, at en gave, repræsentation eller gæstfrihed kan ses som et forsøg på et påvirke en forretningsbeslutning på upassende vis, hvilket ikke kun vil skade Cobhams ry, men også kan føre til civil eller kriminel straf. Uanset værdien skal det overvejes før accept, om det muligvis kan give indtryk af at være et forsøg på påvirkning. Medarbejdere skal derfor omhyggeligt overveje, om de skal give eller acceptere gaver, repræsentation eller gæstfrihed. For at kunne afgøre om sådanne gaver, repræsentation eller gæstfrihed er acceptable skal medarbejdere læse og overholde Cobhams politik om gaver og gæstfrihed. Sp Jeg har en eksisterende kunde, som har tilbudt at betale en billet for mig, så vi kan gå til fodboldkamp for at fortsætte vores drøftelser med hensyn til deres løbende behov. Der er ikke aktuelt noget tilbud. Er dette acceptabelt? Sv Det ville afhænge af omstændighederne, så der skal indhentes godkendelse, før billetten accepteres. Medarbejdere vil: før de giver eller modtager en gave, repræsentation eller gæstfrihed, overveje om det er lovligt, passende og ikke er ude af proportion samt i overensstemmelse med Cobhams politik om gaver og gæstfrihed, og vil handle i henhold hertil Medarbejdere vil IKKE: tilbyde eller modtage kontanter acceptere en gave eller gæstfrihed, hvis det forekommer at være blevet tilbudt i et forsøg på at påvirke en beslutning Desuden forventes overordnede/ managers at: sørge for, at der er kontrolforanstaltninger på plads, som styrer det at give eller modtage gaver og gæstfrihed i overensstemmelse med politikken om gaver og gæstfrihed sikre, at medarbejderne forstår, hvad der kan og ikke kan accepteres, samt give råd og vejledning hvor nødvendigt

8 4.2. Bestikkelse eller uretmæssige betalinger (eller lignende) Tilbud eller løfte om, betaling af, opfordring til, anmodning om og indvilligelse i at modtage eller acceptere bestikkelse eller returkommission eller andre forbudte betalinger eller aktiviteter, uanset om det er kontanter eller andre former for tilskyndelse (f.eks. gaver, underholdning eller gæstfrihed) er strengt forbudt Cobham har en nultolerancepolitik mht. bestikkelse og korruption af enhver art. Dette forbud gælder, når man har at gøre med enkeltpersoner, udenlandske tjenestemænd eller embedsmænd med det formål at opnå eller bibeholde en forretning eller påvirke sådanne enkeltpersoner eller udenlandske tjenestemænd eller embedsmænd til at handle uretmæssigt i deres arbejde eller til gunst for Cobham. Nultolerance-politik i forbindelse med bestikkelse og korruption af enhver art 4.3. Smøring Smøring er uofficielle betalinger til en tjenestemand med henblik på at fremskynde eller sikre udførelse af en rutinehandling, som der allerede er blevet betalt for, eller som man allerede er berettiget til i henhold til loven. Eksempler omfatter indhentning af licenser eller andre dokumenter til at gøre forretninger i et fremmed land, behandling af visa eller opnåelse af toldklarering. Medarbejdere må ikke anvende smøring af nogen art eller tillade andre at anvende smøring på Cobhams vegne. Sp Sv skal jeg gøre? At overholde dette regelsæt ville bryde en lokal lov i landet. Hvad Som minimum skal du altid overholde lokal lovgivning. Hvis du mener, at der eksisterer en konflikt, skal du søge vejledning fra Cobhams juridiske service Gaver og donationer til velgørende formål Gaver og donationer til velgørende formål må ikke foretages ved brug af Cobham-midler uden forudgående, skriftlig godkendelse fra hovedbestyrelsen. Cobham prøver ikke at afholde medarbejderen fra at støtte reelle, velgørende organisationer gennem deres egen indsamlinger eller individuel indsats uden for og uden tilknytning til deres ansættelse Politiske bidrag Bidrag fra Cobhams midler eller brug af Cobhams aktiver eller faciliteter til fordel for politiske partier eller kandidater nogen som helst steder i verden er forbudt. Medarbejdere er berettiget til at give personlige donationer, og dette, for at undgå tvivl, omfatter bidrag til Cobhams politiske handlingskomité (PAC) i USA. Cobham vil ikke godtgøre medarbejdere sådanne bidrag Fair handel Cobham konkurrerer på markedet på basis af vores produkter, teknologi, kvalitet, service, pris og lignende konkurrencemæssige faktorer. Cobham prøver ikke at vinde en uretmæssig fordel gennem brug af manipulation, hemmeligholdelse, uærlighed, misbrug af fortrolig information, forvanskning af fakta eller anden uhæderlig handelspraksis. Alle medarbejdere skal handle med hinanden såvel som med Cobhams kunder, leverandører og konkurrenter på en fair måde. Det er forbudt at stjæle eller på ulovlig vis at tilegne sig patentbeskyttet information, at afsløre patentbeskyttet information uden tilladelse, besidde handelshemmeligheder, man har tilegnet sig uretmæssigt, tilskynde til sådan afsløring fra tidligere eller eksisterende medarbejdere hos andre virksomheder eller medbringe sådan information fra tidligere ansættelsessteder. Hverken Cobham eller dennes medarbejdere vil erlægge betaling til fordel for leverandører, kunder eller andre personer med det formål at få dem til at handle på en måde, der ikke er i deres arbejdsgivers interesse

9 4.7. Konkurrencebegrænsende adfærd Cobham er forpligtet til at overholde alle konkurrence- og monopolbekæmpende love, der gælder i de lande, hvor koncernen opererer. Monopolbekæmpende, handels- og konkurrencelovgivninger forbyder aftaler og praksis, som er konkurrencebegrænsende og underminerer retfærdig konkurrence. Det er forbudt medarbejdere at indgå formelle eller uformelle aftaler eller have formelle eller uformelle drøftelser med konkurrenter om priser eller prisfastsættelsespolitikker, allokering af kunder, leverandør- eller kundeudvælgelse eller -klassifikationer, eller allokering af markeder eller territorier, hvor konkurrerende produkter sælges, kunde- eller leverandørblokader, udelukkelse af konkurrenter fra markedet eller unfair, handelsbegrænsning eller anden lignende konkurrencemæssig information Erhvervsmuligheder Hvis en medarbejder bliver opmærksom på en forretnings- eller investeringsmulighed gennem brug af virksomhedsejendom eller information eller sin stilling hos Cobham, f.eks. fra en konkurrent eller en eksisterende eller potentiel kunde, klient, leverandør eller forretningsforbindelse hos Cobham, må medarbejderen ikke benytte sig af muligheden eller foretage investeringen uden forudgående skriftlig tilladelse fra sin afdelingsleder Repræsentanter og mellemmænd Cobhams repræsentanter, inklusive agenter, rådgivere, konsulenter, forhandlere, videreforhandlere og distributører udgør en forlængelse af Cobham og skal udvælges og overvåges omhyggeligt. Alle sådanne repræsentanter skal overholde gældende love og bestemmelser, gældende Cobhampolitikker og dette regelsæt. Alle mellemænd skal først godkendes af Cobhams Intermediary Review Board. For yderligere information mht. dette bedes du referere til politikken om konsulenter og distributører/videreforhandlere, Advisor and Distributor Engagement Policies Overholdelse af udenrigshandelsret Alle import-, eksport- og reeksportaktiviteter og/eller transaktioner, der involverer Cobham, skal føres i fuld overholdelse med alle gældende import- og eksportkontrollove, -bestemmelser og -politikker Præcision i optegnelser Det er Cobhams politik, at alle protokoller, optegnelser, regnskaber og regnskabsopgørelser skal afspejle karakteren af de registrerede transaktioner på en fuld, retfærdig, præcis og betimelig måde og skal overholde både gældende lovgivnings- og regnskabskrav samt Cobhams system til intern kontrol. Medarbejdere, der skal gøre dette, skal føre præcise optegnelser over deres tid og kravene om punktlighed i regeringskontrakter, som skal overholdes nøje. Finansielle transaktioner skal være lovlige, foretaget med det angivne formål og autoriseret af Cobham. Forfalskning eller ændring af dokumenter, der tilhører Cobham, er svigagtigt og forbudt. Ingen forretningsmål af nogen art udgør en undskyldning for forfalskning af optegnelser eller uretmæssig bogføring af indtægt Samarbejde med embedsmænd Regeringer i nogle dele af verden har strengere krav med hensyn til gaver, repræsentation og gæstfrihed, der tilbydes embedsmænd. Hvis disse love og regler brydes, kan det udgøre en alvorlig forbrydelse. Hvis du har at gøre med embedsmænd, skal du sikre dig, at du forstår alle regler og bestemmelser, der gælder for landet, som du gør forretning i, og hvis der er nogen tvivl overhovedet, skal du søge råd og vejledning fra Cobham Legal Services. Med hensyn til stats- og andre lignende delegationer er det acceptabelt at demonstrere og forklare Cobham produkter samt at få dem til at føle sig velkommen. Der må dog ikke gøres noget forsøg på at søge uretmæssig fordel i beslutningstagningsprocessen ved at gøre dette. Hvis du bliver bedt om at tilvejebringe information i forbindelse med en regeringseller myndighedsefterforskning, skal du sørge for at al tilvejebragt information er akkurat og sand. Søg altid råd hos Cobhams juridiske afdeling, før du svarer på sådanne anmodninger. Medarbejdere må ikke benytte virksomhedsejendom eller -information eller deres stilling hos Cobham til at opnå uretmæssigt personligt udbytte. Overhold altid import- og eksportlove og regulativer samt Cobham politikker fuldt ud 16 17

10 The most important thing we build is trust 2010 Regelsæt for god forretningsetik - Januar Samarbejde med lokalsamfund Det er Cobhams politik at minimere de sociale og miljømæssige påvirkninger såvel som risici i forbindelse med koncernens produkter og tjenesteydelser i hele produkternes livscyklus samt af forbedre deres fordele både socialt og miljømæssigt. Alle overordnede/ managers forventes at minimere disse påvirkninger ved at overvåge nøgletal og involvere sig med vigtige interne og eksterne interessenter. Cobham er forpligtet til at reducere sin indvirkning på miljøet (f.eks. mht. kulstoffodaftryk og affaldsreduktion) og sikre generel koncernansvarlighed og samarbejde med samfundene. Cobham er forpligtet til at fremme positiv bæredygtighedsresultater i hele forsyningskæden ved at opfordre og tilskynde sine foretrukne leverandører og forretningspartnere til at overholde Cobhams CR&S politikker, hvor overhovedet muligt samt kontrollere, at de gør. Corporate Responsibility and Sustainability The most important thing we build is trust Corporate Responsibility & Sustainability Corporate Responsibility and Sustainability The most important thing we build is trust Særlige sikkerhedsaftaler (SSA er) Hvis en medarbejder er i en virksomhed, der opererer under en SSA, og ønsker at rejse et spørgsmål om en sag, der involverer klassificeret information, skal han/hun kontakte facilitetens sikkerhedsansvarlige, hvis der ved at foretage en sådan indberetning ville ske afsløring af klassificeret information Tekniske data Hvis en medarbejder mener, at det er nødvendigt at inkludere tekniske data i en indberetning, kan det blive nødvendigt med en eksportlicens fra dennes regering. I fravær af sådan licens må medarbejderen ikke inkludere sådanne data i en indberetning. Hvis en medarbejder mener, at det er nødvendigt at opgive tekniske data, skal han/hun vedlægge en erklæring herom i indberetningen. Han/hun vil blive bedt om at fremlægge relevant information over for en behørigt autoriseret efterforsker Fransk lovgivning I henhold til fransk lovgivning må kun bestemte sager indberettes via Helpline, og disse beskrives utvetydigt i Helpline-systemet. I store træk er disse indberetning af bestikkelse eller korruption, finansielle overtrædelser, audit- og bogføringsproblemer samt spørgsmål om bankpraksis. Medarbejdere vil: overholde alle import- og eksportkontrollove, -bestemmelser og politikker sikre særlig agtpågivenhed overfor, og fuld overholdelse af, lokale love, regler, bestemmelser og krav, når de har med embedsmænd at gøre sikre at konkurrence foregår på en fair forretningsbasis sikre at alle anvendte tredjeparter udvælges omhyggeligt i overensstemmelse med politikken om konsulenter og distributører, Advisor and Distributor/Reseller Engagement Policies prøve at reducere Cobhams kulstoffodaftryk hvor overhovedet muligt. Medarbejdere vil IKKE: inkludere data i en rapport, som kan kræve en eksportlicens, acceptere eller tilbyde bestikkelse, returkommission eller andre uretmæssige betalinger, forsøge at vinde uretmæssige eller unfair fordele over for konkurrenter, fejlnotere deres arbejdstid, bryde specifikke love og bestemmelser i deres forretninger med embedsmænd. Desuden forventes overordnede/ managers at: sikre, at alle tredjeparter, der anvendes, er blevet korrekt godkendt, før der gives godkendelse til, at de ansættes, minimere sociale og miljømæssige påvirkninger ved at overvåge nøgletal og beskæftige sig med vigtige interne og eksterne interessenter

11 HELPLINE Online eller ring til Internationale gratisnumre Australien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Malaysia Mexico Storbritannien Sverige Sydafrika Tyskland USA Cobham plc Brook Road, Wimborne, Dorset, BH21 2BJ, England Whilst every effort is made to ensure the accuracy of the information contained in this brochure, no responsibility can be accepted for any errors or omissions. All photography is copyright and is used with thanks to the respective owners.

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Etisk forretningsregelsæt. Compass Group PLC. Februar 2011

Etisk forretningsregelsæt. Compass Group PLC. Februar 2011 Etisk forretningsregelsæt Compass Group PLC Februar 2011 INDHOLD Introduktion Meddelelse&fra&Richard&Cousins&& 3 Etisk&forretningsregelsæt&& 4 Få&hjælp&og&rådgivning&& 5 Speak&Up&& 6 Visioner-og-værdier-&&

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere