Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling"

Transkript

1 Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn Sagsnr /4 Inden skemaerne udfyldes, læses Vejledning til ansøgning for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares. Skema 1: Ansøgningsskema til puljen 1. Titel: Familieorienteret alkoholbehandling FMK - Familieorienteret Alkoholbehandling 2. Ansøger: Faaborg-Midtfyn kommune Psykiatri og Misbrug - Afdeling: Rusmiddelcentret Adresse: Priorensgade 67a, 5600 Faaborg Navn på projektleder: Jørgen A Hansen Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Afdelingsleder Rusmiddelcentret Tommy Neesgaard Aftaleholder/Leder Psykiatri og Misbrug

2 Tlf.nr.: Kontaktperson: Ansøgers personlige underskrift: Sted: _Faaborg Underskrift: Tommy Neesgaard Dato: / Samarbejdspartnere: Samarbejdspartnere internt i egen kommune: BUR. Fagsekretariatet i Børne- og Ungerådgivningen. Ansvarlig kontaktperson: Anne-Marie Storgaard Myndighedsleder/souschef 4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat 1/1_2015 og afsluttet 31/12_ Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen til alkoholbehandling Projekttitel/årstal/bevilget beløb: Osv. 2

3 Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Faaborg-Midtfyn har et Rusmiddelcenter som har fælles ledelse. Fysisk foregår Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i to forskellige adresser i Faaborg. Der er en fælles satellit-afdeling i Ringe. Volumen i Alkoholbehandlingsdelen er omkring 200 ambulante behandlingsforløb af 4 måneders varighed om året. I forhold til normeringen regnes med personer i behandling pr. behandler. Volumen i Stofmisbrugsbehandlingen er 130 ambulante behandlingspladser årligt. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen og alkoholbehandlernes uddannelsesmæssige baggrund Bemandingen i Rusmiddelcentret er: 2 Ledere (Aftaleholder og afdelingsleder) 1 Speciallæge 4 Sygeplejersker 3 Socialrådgivere 2 Ergoterapeuter 1 Cand.Mag 2 Socialpædagoger 1 Social- og sundhedsassistent 2 Sekretærer. Der er forskelle på, hvor meget tid og kontakt den enkelte medarbejder har med alkohol relateret opgaver i Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn. Der er i alt tilknyttet 18 personaler, incl Ledere, læge og sekretærer til Rusmiddelcentret. I vedhæftet skema (bilag 1) er alle ansatte i Rusmiddelcentret indskrevet, med angivelse af uddannelse, kompetencer og nuværende funktion. Det er afkrydset om medarbejderne arbejder fortrinsvis med alkohol- eller stofmisbrugsbehandling, eller har opgaver i begge områder. 3

4 2. Alkoholbehandlingen foregår ambulant med udgangspunkt i planlagte samtaler, hvilket betyder, at borgeren kan passe arbejde og øvrige aktiviteter, mens denne er i behandling. Behandlingsformer: Akut behandling afrusning - eventuelt under indlæggelse Psykosocial behandling: o Motivation o Kognitiv adfærdsterapi o Familiebehandling Støtte under medicinsk behandling Udredning/ afklaring via stratificeringsmodel Grundlaget for alkoholbehandlingen er en motiverende tilgang. Motiverende indsats forsøges derfor iværksat, hvis borgeren ikke allerede er motiveret ved henvisning eller henvendelse. Behandlingen består af individuelle samtaleforløb, som tilpasses den enkelte borgers behov og de udfordringer, som den enkelte borger står overfor. Pårørende kan få rådgivningssamtaler efter aftale. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer Samarbejdsrelationer: Alkoholbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune indgår samarbejdsaftaler med interne og eksterne samarbejdspartnere: Aftale om særligt samarbejde med Det Mobile Sundhedscenter om tidlig intervention og særlig sundhedsfremmende indsats. Aftale om særligt samarbejde med socialpsykiatrien om behandling af dobbeltdiagnose problematikker samt efterværn. Samarbejde med praktiserende læger om særligt fokus på alkohol og sygdom. Samarbejde med Jobcentre om intervention i forhold til alkohol, aktiveringsprojekter og særligt udsatte grupper. Samarbejde med ungdoms uddannelsestilbud vedrørende særlig indsats overfor unge. Samarbejde med BUR og Den Kommunale Sundhedstjeneste i forhold til børn i alkoholfamilier. Samarbejdsaftale indgået med Kriminalforsorgen. Alkoholbehandlingen yder i et vist omfang og efter aftale konsulentbistand til samarbejdspartnere. Tilbud til familier med alkoholproblemer: Faaborg-Midtfyn ønsker i behandlingen øget fokus på familien og familieorienteret behandling. Familier og netværk involveres i de individuelle behandlingsforløb, efter aftale med borgeren der er i behandling. Fra Alkoholbehandlingstilbuddet tilbydes vejledende og rådgivende samtaler også til familiemedlemmer, som ikke selv er misbrugende. Vi har ikke et reelt og kvalificeret familieorienteret behandlingstilbud, og har et stort behov for at få kvalitetsudviklet dette. Rusmiddelcentret tilbyder deltagelse i pårørende gruppe. 4

5 3. Faaborg-Midtfyns etablerede først selvstændigt alkoholbehandlingstilbud fra januar 2011, hvorfor vi ikke har nogen tal for gennemførte behandlingsforløb i Antal gennemførte alkoholbehandlingsforløb i perioden Gennemførte behandlingsforløb, hvor klienter har gennemført og afsluttet behandlingen. (Klienter der undervejs er udeblevet fra behandlingen er ikke medregnet): 2010: eksisterede behandlingstilbuddet ikke 2011: : : 89 Vi formoder at afsluttede behandlingsforløb pr. år vil stabilisere sig på omkring 90, nu hvor behandlingstilbudet har eksisteret i 3 år. 4. Alkoholbehandlingen er organisatorisk en del af et selvstændigt aftaleområde Psykiatri og Misbrug, under fagsekretariatet Sundhed og Handicap i Faaborg-Midtfyn kommune. Alkoholbehandlingens samspil med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser Psykiatri og Misbrug: består af Socialpsykiatri dagomårdet, med Bostøtte, Støttekontaktpersoner og væresteder. Socialpsykiatri Døgn, med Botilbud og døgnåbent socialpsykiatrisk akuttilbud, samt Rusmiddelcentret, med ambulant Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling. Der er et udbredt samarbejde med andre interne områder i kommunen, som Socialpsykiatri, Arbejdsmarkedsområdet (jobcenter og arbejdstræningstilbud), Børne-Ungerådgivning, fagsekretariater/forvaltninger. I kommunen er der i alt 36 Privatpraktiserende læger, fordelt på 15 selvstændige eller fælles lægehuse. Alkoholbehandlingen har samarbejde med dem alle. Beskrivelse af ønsker til kvalitetsudvikling af alkoholbehandlingen og kompetenceudvikling: 5. Ønsker kommunen støtte til at vurdere egne styrker og svagheder og til at lave en udviklingsplan for alkoholbehandlingen? Ja. Som en del af projektet vil det være godt at få analyseret og vurderet på egne styrker og svagheder, samt at få lavet en udviklingsplan for behandlingstilbuddet. Vi ønsker særlig fokus på at få lavet opfølgning og evaluering af afsluttede forløb. Vi har søgt og fået tilladelse via Datatilsynet til at kontakte borgere f.eks et år efter afsluttet behandling. En effektevaluering som under alle omstændigheder iværksættes i sensommeren

6 6. Er der behov for øget behandlerkapacitet i alkoholbehandlingen og hvordan ønskes denne tilvejebragt? Til den nuværende volumen og behandlingsforløb er der ikke umiddelbart behov for øget behandlerkapacitet. Vi har dog et stort ønske om at opnormere behandlerkapaciteten til at kunne lave mere familieorienteret behandling, have mere fokus på mistrivsel hos børn i misbrugsfamilier samt til at lave en øget forebyggende indsats, herunder undervisning af frontpersonale. Den øgede behandlerkapacitet kan ske ved politisk prioritering om at opgradere området, og derigennem få tilført flere økonomiske midler. Desuden er det muligt at der kan ske en omfordeling af de personalemæssige ressourcer indenfor fagsekretariat og aftaleområderne. Vi tror på, at en øget behandlings- og forbyggende indsats i forhold til alkoholproblemer, vil betyde mindre udgift for kommunen til Sygehusbehandling, børnesager mv Samarbejde med andre kommuners alkoholbehandling, samarbejde med kommunens familiebehandlingstilbud - andet? Ønskes en kompetenceudvikling af alkoholbehandlerne? Hvor mange ønskes på de forskellige kurser: Der er samarbejde mellem Alkoholbehandlingen og kommunens Børne-Unge rådgivning og SSP arbejdet. Men samarbejdet er mangelfuld og savner koordinering og retning. Dette ønsker vi at projektet skal rette op på. Rusmiddelcentret har et udbredt samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet, Jobcenter og socialpsykiatri. Der er ikke et formeldt etableret samarbejde med andre kommuners alkoholbehandling. Det er kun på det erfarings- og ledelsesmæssige område, igennem Alkoholfagligt forum og Centerlederforeningen der er samarbejde. Som en del af projektet vil Projektleder/koordinator være opsøgende og tilbyde konsulentbistand til nabokommer som ligeledes ønsker at udbygge familiebehandling. Ønsker til kompetenceudvikling af alkoholbehandlere: - 1 til Grunduddannelse i alkoholbehandling (4 har i forvejen) - 4 til Familieorienteret alkoholbehandling (Aktuelt har alle fire søgt om optagelse i efteråret 2014, alle har deltaget i Frid Hansens kursus metode i familieorienteret behandling.) - 4 til Kognitiv Alkoholbehandling. (Alle har anden kognitiv efteruddannelse, men ikke specifik orienteret mod alkoholbehandling) - 1 til Dobbeltfokuseret alkoholbehandling. ( 3 har i forvejen denne efteruddannelse) 6

7 9. Ønsker kommunen uddannelse af nøglepersoner til at uddanne frontpersonaler i samtalen om alkohol og børns trivsel som skal tages i socialforvaltningen, daginstitutioner, skoler og jobcentre med henblik på at kunne henvise til alkoholbehandlingen? Ja. Der ønskes øget fokus på den forebyggende indsats, med blandt andet uddannelse af frontpersonale. I alkoholbehandlingen er der i forvejen 1 konsulent/behandler som har deltaget i Sundhedsstyrelsens kursus for undervisere. Vi har et ønske om at yderligere 2 behandlere kan uddannes til at varetage denne opgave. 10. Ønsker kommunen støtte til proceskonsulentopgaver, der vedrører fx sammenlægning af alkoholbehandlingsenheder, samarbejde mellem alkoholbehandling og familiebehandling, plan for kompetenceudvikling af diverse frontpersonaler, støtte til at lave samarbejdsaftaler med diverse sociale og sundhedsfaglige instanser som skal opspore alkoholproblemer og henvise til alkoholbehandling? Andet? Ja. Der ønskes støtte til proceskonsulentopgaver til: - Opbygning og koordinering af øget samarbejde mellem de forskellige fagområder og afdelinger i kommunen. Vi har en Alkohol konsulent/behandler som arbejder med konsulentopgaver og den forebyggende indsats. Der ønskes hjælp og støtte til at udvikle dette område. 7

8 11. Organisering og bemanding i puljeperioden: Projekt: FMK Familieorienteret Alkoholbehandling. Organisation og ledelse: Der nedsættes en styregruppe og en faglig følgegruppe. Styregruppe: Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra såvel myndigheds- som udføre del. Styregruppens sammensætning: - Projektejer Aftaleholder/Leder af Psykiatri og Misbrug. - Ledelsesrepræsentant fra Børne-Unge rådgivningen - Afdelingsleder for Rusmiddelcentret - Projektleder / koordinator. - Ad hoc involvering af f.eks Lægefaglig praksiskonsulent, leder af Børne eller skoleområdet. Faglig følgegruppe: Der nedsættes en faglig følgegruppe med deltagelse af repræsentanter fra myndighed og udførende enheder. Følgegruppens sammensætning: - Projektleder - Repræsentanter fra myndigheds afdelinger, både fagsekretariatet Sundhed og Handicap og BUR /Børne- Ungerådgivningen. - Repræsentant fra Arbejdsmarkedsområdet. - Repræsentant fra børne-ungeområdet. Gerne både SSP medarbejder og børne- sagsbehandler. - Faglig behandler med uddannelse i åben dialog. Projektet organisering og opgave: Projektet tænkes sammensat med en projektleder- /koordinator 37 timer ugentlig, ansat via Rusmiddelcentret/alkoholbehandlingen, samt en frikøbt sagsbehandler fra Børne-Unge rådgivningen i 20 timer ugentlig. Begge projektfinansierede medarbejdere indgår som koordinator og direkte deltagende som behandler i faktiske familieorienterede behandlingsforløb. Projektets formål: Spor 1, Implementering: Opbygge og styrke den familieorienterede alkoholbehandlings indsats i Faaborg-Midtfyn kommune, med særlig fokus på koordineringen og samarbejdet mellem de forskellige aftaleområder og enheder i kommunen. Det er ligeledes formålet at der afprøves direkte involvering og deltagelse af børnesagsbehandler i behandlingsarbejdet. Spor 2, Kompetenceudvikling af frontpersonale: Udvikle og afholde 10 to dages kurser for frontpersonale, med 25 deltagere på hvert hold. I alt 250 frontpersonaler på uddannelse. Samt udvikle og afholde 2 temamøde med fokus på tidlig opsporing a 4 timer for frontpersonale med 75 deltagere på hvert. I alt 150 frontpersonaler. 8

9 Vi ønsker at søge om deltagelse i projektet Familieorienteret alkoholbehandling fordelt i to spor. Spor 1: Fokus på selve behandlingsforløbet, med direkte involvering og deltagelse i behandlingsforløb med behandler fra Alkoholbehandlingen og frikøbt sagsbehandler fra Børne- Ungerådgivningen. Spor 2: Fokus på den forebyggende indsats, ved at lave kompetenceudvikling af frontpersonale. Bemanding i begge spor: Projektleder og koordinator 37 timer ugentlig. (projekt finansieret) Frikøb af Sagsbehandler fra Børne-Ungerådgivningen 20 timer ugentlig, til koordinering og direkte deltagelse og implementering af projektet. (projekt finansieret) Minimum yderligere 3 alkoholbehandlere deltager direkte i familieorienterede behandling. Dette som en del af deres basisopgaver. Tilkøb af Specialist/Psykolog som oplægsholder til 10 kurser for frontpersonale. Foredragsholder tilkøbes i 3 timer på hver kursus, i alt 30 timer i projektperioden. Foredragsholderen skal ud fra et psykologisk perspektiv give frontmedarbejderne en indsigt i konsekvenser og udfordringer når der er alkoholmisbrug i familien. Samarbejdspartner: For at opbygge og styrke samarbejdet mellem Børne- Unge/familie området i kommunen, ønskes direkte involvering og frikøb af sagsbehandler i 20 timer ugentlig. Desuden involveres diverse samarbejdspartnere i i styre- og følgegruppe. Metoder: Familieorienteret alkoholbehandlings forløb gennemføres med deltagelse af projektkoordinator og børne-unge sagsbehandler, samt alkoholbehandlere. Ud over de behandlingsmæssige metoder som anvendes i alkoholbehandlingen, tænker vi at anvende åben dialog som metode i familiebehandlingen. 9

10 12. Det beskrives, hvordan indsatsen tænkes forankret som et fast tilbud efter periodens ophør: De indhøstede erfaringer fra projektperioden skal anvendes til at videreføre og fastholde familieorienterede behandlingsforløb. Fortsætte med at udbyde og afvikle kursus for frontpersonale i kommunen, og måske udvide med information- og kursus for andre. Private organisationer og firmaer. Fastholde fokus og støtte frontpersonale mv i konkrete sager. Tilbyde temamøder for samarbejdspartnere. F.eks skoler. 10

11 Skema 3: Budget for puljen 1. Regnskabsansvarlig: 2. Revisor: Familieorienteret alkoholbehandling Navn: Tommy Neesgaard Tlf.nr.: BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5100 Odense C, DANMARK 3. År 2015 (beløb) 2016 (beløb) 4. Implementeringsstøtte: Kompetenceudvikling af frontpersonale ANSØGT BELØB I KR. I ALT: (i budget under bemærkninger er nærmere beskrivelse af stillingskategori mv) Eventuelle bemærkninger til ansøgningen: Budget: Projektleder / koordinator (socialrådgiver): 37 timer pr. uge Frikøb 20 timer ugentlig Socialrådgiver/sagsbeh. fra BUR Specialist / Psykolog som foredragsholder på kurser. 10 x a 3 timer. 5 kurser på år Kursus for frontpersonale: 10 kurser a to dage med i alt 250 deltagere. Udgift til materialer og forplejning 500,- kr. pr. delt. Kurserne holdes i kommunens egne lokaler Temamøder for frontpersonale. 2 møder med i alt 150 deltagere. Udgift til materiale og forplejning. 150,- kr. pr. deltager Transportudgifter til Projekt koordinator, frikøbt BUR sagsbehandler Transportudgifter til oplægsholder Materiale udgivelser og information Budget i alt:

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Version nr. 05, 13.09.2014 - VORDINGBORG Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014 Klynge Øst og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Samlet Klyngerapport, side 1 Individuelt kommunesvar, side 12 Tilbagemelding på klyngeorganisering og arbejdsform, side 25 Klynge Øst, Samlet klyngerapport

Læs mere

Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer

Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: 2. Ansøger: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Socialministeriet Puljen Sundhed til socialt udsatte / opsøgende sundhedsindsatser Ansøgning sendes til: Servicestyrelsen, att. Sara Lindhardt, sli@servicestyrelsen.dk Til drøftelse i ministeriet GENERELLE

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer En evaluering af Hvidovre Hospitals Alkoholenhed om tilbud til børnefamilier og samarbejde med socialforvaltningen August 2008 Marianne Højland og Marianne Malmgren

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere